Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Button Manager V.2 สำหรับเครื่อง Avision

539 views

Published on

เอกสารแนะนำการใช้งานโปรแกรม Button Manager ที่มากับเครื่องสแกนเนอร์ทุกรุ่นของ Avision โปรแกรมตัวนี้จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถสแกนเอกสารได้เร็วกกว่าการวั่งสแกนผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า AVscan

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Button Manager V.2 สำหรับเครื่อง Avision

 1. 1. Button Manager 2 User Manual สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด
 2. 2. คู่มือกำรใช ้งำน Button Manager 2 หน้ำ 1 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ลิขสิทธิ์ สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ ข ้อมูลในเอกสำรฉบับ นี้อำจมีกำร เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต ้อง แจ ้งให ้ทรำบล่วงหน้ำ ซอฟแวร์ที่อธิบำยไว ้ในเอกสำรฉบับนี้ ได ้รับกำรตกแต่งภำยใต ้ข ้อตกลง ใบอนุญำต หรือข ้อตกลงที่ไม่เปิดเผยของซอฟแวร์ อำจจะใช ้ หรือคัดลอก ที สอดคล ้องกับเงื่อนไขของ ข ้อตกลงเหล่ำนี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสำรนี้ จะไม่ ทำซ้ำในรูปแบบใด หรือโดยวิธีกำรใดๆ โดยไม่ที่ได ้รับอนุญำต เป็นลำยลักษณ์อักษรจำก เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด เครื่องหมายการค้า Avision เป็นเครื่องหมำยกำรค ้ำของ Avision ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนข ้อมูลตัวอักษร (OCR ) ให ้บริกำรโดย Nuance Communications, Inc OmniPage Capture SDK ลิขสิทธิ์ © 2013 Nuance Communications, Inc. สงวน ลิขสิทธิ์ OmniPage เป็นเครื่องหมำยกำรค ้ำจดทะเบียนของ Nuance Communications, Inc Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมำยกำรค ้ำจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ชื่ออื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ที่ระบุ ในเอกสำรฉบับนี้ อำจเป็ นเครื่องหมำยกำรค ้ำหรือ เครื่องหมำยกำรค ้ำจดทะเบียนของ บริษัทนั้น ๆ
 3. 3. คู่มือกำรใช ้งำน Button Manager 2 หน้ำ 2 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด เนื้อหา หน้า 1. ภาพรวมของ Button Manager2 3 2. การติดตั้งโปรแกรม Button Manger2 4 ความต้องการของระบบ 2.1 เริ่มกำรติดตั้ง 2.2 รอกำรติดตั้ง 2.3 ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย 4 5 5 5 3. การสแกนจากปุ่ ม Button Manager2 3.1 เรื่มต ้นกำรใช ้งำน 3.1.1 ตรวจสอบสถำนะพร้อมใช ้งำน 3.1.2 กำรเปิดแผงปุ่ มกำรสแกน 3.2 ค่ำเริ่มต ้นในกำรสแกนที่โปรแกรมกำหนด ของทั้ง 9 ปุ่ ม 3.3 กำรตรวจสอบกำรกำหนดค่ำ 3.3.1 กำรเปิดแผ่งปุ่ มเพื่อตรวจสอบกำรกำหนดค่ำ 3.3.2 กำรเปิดหน้ำต่ำงกำรกำหนดค่ำ 4. ขั้นตอนการสแกนจากปุ่ มหน้าเครื่องโดย Button Manager2 อธิบำยขั้นตอนกำรสแกน 4.1 - 4.4 5. การกาหนดค่าปุ่ ม 5.1 กำรเปิดแผงปุ่ ม 5.2 กำรเปิดหน้ำต่ำงกำรกำหนดค่ำ 6 6 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 11 6. การกาหนดค่าในแถบต่างๆ 6.1 แถบ Basic 6.1.1 กำรกำหนดชื่อปุ่ ม อธิบำยรำยละเอียดชื่อปุ่ มกำรสแกน 6.1.2 กำรกำหนดค่ำในเมนู โหมดกำรสแกน อธิบำยรำยละเอียดเมนู โหมดกำรสแกน 6.1.3 กำรกำหนดค่ำในเมนู Scan Parameters อธิบำยรำยละเอียดเมนู File Location 6.1.4 กำรกำหนดค่ำในเมนู File Location อธิบำยรำยละเอียดเมนู File Location 6.1.5 กำรกำหนดค่ำในเมนู กำร OCR อธิบำยรำยละเอียดกำรกำหนดค่ำกำร OCR 6.2 แถบ Image Adjustment อธิบำยรำยละเอียด แถบ Image Adjustment 6.3 แถบ Color Dropout 6.4 แถบ Image Processing อธิบำยรำยละเอียด แถบ Image Processing 6.5 แถบ More Settings อธิบำยรำยละเอียดเมนู Multi-Feed Detection อธิบำยรำยละเอียดเมนู Document Separation 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19
 4. 4. คู่มือกำรใช ้งำน Button Manager 2 หน้ำ 3 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด 1. ภาพรวมของ Button Manager2 Button Manager2 ช่วยให ้ผู้ใช ้งำนง่ำยในกำรสแกนเอกสำรแล ้วเชื่อมโยง ภำพที่สแกนไปยังสถำนที่ ที่กำหนด หรือไป ยังโปรแกรมประยุกต์ต่ำงๆ ทั้งหมดนี้สำมำรถทำได ้ด ้วยกำรสัมผัสที่ปุ่ มบนสแกนเนอร์ และตัวปุ่ มยังสำมำรถกำหนดโปร ไฟล์ในกำรสแกนที่แตกต่ำงกันออกไปได ้ถึง 9 ปุ่ มโปรไฟล์ เพื่อให ้งำนง่ำยขึ้น รูปภำพที่ 1. ภำพรวมของ Button Manager2 นอกจำกนี้ Button Manager2 ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในกำรจัดกำรเอกสำรได ้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังต่อไปนี้  Iscan - ใส่ ภาพหรือ ข้อความไปยังโปรแกรมประยุกต์ ซอฟต์แวร์ ด ้วย ฟังก์ชั่น Iscan ช่วยให ้สำมำรถสแกนภำพ เพื่อแปลงออกมำเป็ นตัวอักษรหรือข ้อควำมที่สำมำรถแก ้ไขได ้ หลังจำกOCR ( Optical Character Recognition ) และยังสำมำรถใช ้งำนร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ ตัวอย่ำงเช่น สำมำรถสแกนและนำผลลัพธ์ที่ได ้แสดงไปใน Microsoft Word และสำมำรถทำกำรแก ้ไขได ้ รูปภำพที่ 2. ผลลัพธ์ที่ได ้จำก Iscan  การอัปโหลดภาพที่สแกนไปยังเน็ตเวิร์คเซิร์ฟเวอร์ Button Manager2 ช่วยให ้สำมำรถสแกน และ อัปโหลดภำพที่สแกนไปยังไฟล์เซิร์ฟเวอร์เครือข่ำยต่ำงๆ เช่น FTP , Google Docs , Microsoft Office SharePoint หรือ คอมพิวเตอร์ที่ระบุ อื่น ๆ ในเครือข่ำย  แสดงส่วนติดต่อผู้ใช้ TWAIN Interface สำหรับกำรตั้งค่ำกำรสแกนที่สูงขึ้น Button Manger2 สำมำรถกำหนดค่ำกำรสแกนผ่ำน TWAIN Interface เพื่อปรับแต่ง กำรกำหนดค่ำกำรสแกนให ้พอดีกับควำมต ้องกำรของผู้ใช ้งำน  New color dropout tool สำมำรถเลือกช่องสีที่ต ้องกำรที่จะลบโดยลำกและวำง ภำพที่สแกนไปที่หน้ำต่ำงหลักแล ้วคลิกสีที่ต ้องกำร โดยตรงบน ภำพที่สแกนจะแสดงค่ำ RGB ของสีที่ระบุ จำกนั้นจะสำมำรถลบช่องสีที่ระบุได ้อย่ำงมี ประสิทธิภำพมำกขึ้น  Supporting plug-in feature Button Manager2 ช่วยให ้นักพัฒนำซอฟแวร์สมำรถเพิ่ม Feature ให ้กับ Button Manager2 ได ้
 5. 5. คู่มือกำรใช ้งำน Button Manager 2 หน้ำ 4 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด 2. การติดตั้งโปรแกรม Button Manger2 ความต้องการของระบบ Microsoft Windows XP(SP3 or later)/Vista/7 1.2 GHz CPU or greater * 512 MB RAM for Windows XP (2+ GB RAM recommended) 1 GB RAM for Windows Vista and 7 (2+GB RAM recommended) 500 MB available on the Hard Drive for complete software installation USB 2.0 Port (compatible with USB 1.0) CD-ROM drive Display supporting full color (32 bit) at 800 x 600 ควำมเร็วในกำรแปลงไฟล์และประสิทธิภำพกำรทำ OCR ผลลัพธ์และควำมเร็วในกำรประมวลผลจะเชื่อมโยงกับ ควำมเร็วของ CPU หมายเหตุ : เพื่อให ้แน่ใจว่ำ ปุ่ มสแกนเนอร์ ทำงำนอย่ำงถูกต ้องโปรดติดตั้ง Button Manager2 ก่อนที่จะทำกำรติดตั้ง ไดรเวอร์สแกนเนอร์ 2.1 ใส่แผ่นซีดีบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำกำรติดตั้ง จะปรำกฎหน้ำต่ำงกำรติดตั้ง ถ ้ำไม่ปรำกฎให ้เปิดไดรฟ์ ซีดี และดับเบิลคลิกที่ " Setup.exe " รูปภำพทื 3. หน้ำต่ำงกำรติดตั้งโปรแกรม
 6. 6. คู่มือกำรใช ้งำน Button Manager 2 หน้ำ 5 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด 2.2 กดปุ่ ม “Install Button Manager” จะปรำกฎหน้ำต่ำง InstallShield Wizard รูปภำพที่ 4. InstallShield Wizard 2.3 กดปุ่ ม “Finish” เป็นอันเสร็จขั้นตอนกำรติดตั้ง รูปภำพที่ 5. กำรติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ Note: สำมำรถถอนกำรติดตั้ง Button Manager2 ได ้โดยไปที่ Start>Programs>Avision Button Manager V2>Uninstall.
 7. 7. คู่มือกำรใช ้งำน Button Manager 2 หน้ำ 6 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด 3. การสแกนจากปุ่ ม Button Manager 2 เมื่อเครื่องสแกนเนอร์ทำกำรเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล ้วจะสำมำรถทำกำรสแกนได ้ทันที ด ้วยกำรกด เลือกหมำยเลขปุ่ มและกดปุ่ มสแกนบนเครื่องสแกนเนอร์ เอกสำรจะถูก สแกน , ประมวลผล และส่ง ไปยังโปรแกรม ประยุกต์อื่นๆ หรือ หรือสถำนที่ที่กำหนด แต่ ก่อนที่จะเริ่มกำรสแกนคุณอำจต ้องกำรที่จะตรวจสอบกำรกำหนดค่ำ ปุ่ ม ต่ำงๆ เพื่อให ้แน่ใจว่ำคุณได ้รับผลลัพธ์ที่คุณคำดหวัง 3.1 เริ่มต้นใช้งาน Button Manager 2 3.1.1 เมื่อได ้ทำกำรติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องสแกนเนอร์ และ โปรแกรม Button Manager 2 อย่ำง สมบูรณ์แล ้วไอคอน Button Manager 2 จะปรำกฏบน Task Bar ที่มุมขวำ ล่ำงของหน้ำ จอคอมพิวเตอร์ของคุณและจะมีสถำนะดังต่อไปนี้ สถำนะพร้อมใช ้งำน สถำนะไม่พร้อมใช ้งำน (ไม่มีกำรเชื่อมต่อกับเครื่องสแกน) 3.1.2 กำรเปิดแผงปุ่ มที่กำหนดค่ำไว ้ใน Button Manager 2 ให ้คลิ๊กซ ้ำยที่ icon จะปรำกฎ หน้ำต่ำงตำมภำพ รูปภำพที่ 6. แผ่งปุ่มกำรใช ้งำน หมายเหตุ: ลำดับของ ชื่อ ปุ่ ม และ ฟังก์ชั่น อำจแตกต่ำงกันไปตำมประเภทของสแกนเนอร์
 8. 8. คู่มือกำรใช ้งำน Button Manager 2 หน้ำ 7 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด 3.2 ค่าเริ่มต้นในการสแกน ของทั้ง 9 ปุ่ ม ที่โปรแกมได้กาหนดไว้ ปุ่ มที่ ชื่อปุ่ ม คำอธิบำย ค่ำเริ่มต ้นในกำรสแกน 1 iScan (Imange) เลือกปุ่ มนี้เมื่อต ้องกำร สแกนเอกสำร และเก็บภำพที่สแกน ไปยังโฟล์เดอร์ที่ ได ้กำหนดไว ้ Auto Color Detection, 200 dpi, Simplex, JPEG, Auto Crop 2 iScan (OCR) เลือกปุ่ มนี้เมื่อต ้องกำร สแกนเอกสำร เพื่อแก ้ไข ข ้อควำมบนเอกสำรจะแปลง เป็นตัวอักษรที่สำมำรถแก ้ไขได ้ Auto Color Detection, 300 dpi, Simplex, JPEG, Auto Crop 3 Scan To App เลือกปุ่ มนี้เมื่อต ้องกำร สแกนเอกสำร และส่ง ภำพ ไปยังโปรแกรมประยุกต์ อื่นๆ (ค่ำเริ่มต ้น : MS Paint ) Auto Color Detection, 200 dpi, Simplex, JPEG, Auto Crop 4 E-mail เลือกปุ่ มนี้เมื่อต ้องกำร สแกนเอกสำร และส่ง ภำพจำกซอฟต์แวร์ แนบไปยัง e-mail เพื่อส่งต่อไป Auto Color Detection, 200 dpi, Simplex, JPEG, Auto Crop 5 Printer เลือกปุ่ มนี้เมื่อต ้องกำร สแกนเอกสำร และพิมพ์ภำพที่ได ้ Auto Color Detection, 200 dpi, Simplex, JPEG, Auto Crop 6 Shared Folder เลือกปุ่ มนี้เมื่อต ้องกำร สแกนเอกสำร และบันทึกภำพ ไปยังแชร์โฟลเดอร์ Auto Color Detection, 200 dpi, Simplex, JPEG, Auto Crop 7 FTP เลือกปุ่ มนี้เมื่อต ้องกำร สแกนเอกสำร และบันทึกภำพไปยัง FTP Server Auto Color Detection, 200 dpi, Simplex, JPEG, Auto Crop 8 SharePoint เลือกปุ่ มนี้เมื่อต ้องกำร สแกนเอกสำร แ ล ะ บั น ทึก ภ ำ พ ไ ป ยั ง Microsoft SharePoint Auto Color Detection, 200 dpi, Simplex, JPEG, Auto Crop 9 Google Docs เลือกปุ่ มนี้เมื่อต ้องกำร สแกนเอกสำร และบันทึกภำพ Google Docs Auto Color Detection, 200 dpi, Simplex, JPEG, Auto Crop หมายเหตุ: • จะต ้องเตรียมสภำพแวดล ้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให ้สำมำรถใช ้งำนอินเทอร์เน็ตและกำรใช ้งำนซอฟต์แวร์ที่จำเป็ น เช่นซอฟต์แวร์ทำง E-mail หรือเครื่องพิมพ์ก่อนกำรติดตั้ง Button Manager 2 • ในกำรส่งภำพที่สแกนของไปยังอินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ เช่น FTP, Microsoft SharePoint หรือ Google Docs, ให ้ แน่ใจว่ำมีสิทธ์ในกำรเข ้ำถึงเซิร์ฟเวอร์เครือข่ำย ตัวอย่ำง เช่นจะต ้องมีชื่อล็อกอินและรหัสผ่ำน • ในกำรส่งภำพสแกนของคุณไปยังอินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ เครื่องที่ใช ้งำนจำเป็ นต ้องติดตั้ง Microsoft .NET Framework 2.0 หรือสูงกว่ำ (ตรวจสอบโปรแกรมและรุ่นโดยเลือก Start>Control Panel>Add or Remove Programs) • Google Docs: Google มีโฮสติ้งกำรจัดกำรเอกสำรและกำรบริกำรกำรแก ้ไขที่เรียกว่ำ Google Docs ให ้กับผู้ที่ได ้ ลงทะเบียนสำหรับบัญชีที่เว็บไซต์ของ Google (http://docs.google.com) • Microsoft SharePoint พัฒนำโดยไมโครซอฟท์สำหรับกำรแบ่งปันไฟล์และกำรเผยแพร่ทำงเว็บคุณอำจต ้องติดต่อ ผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อที่จะได ้รับ URL , Log-in Name , Password ที่ถูกต ้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ผู้ดูแล ระบบของคุณจะทำให ้คุณเข ้ำถึงเครื่องมือและไลบรำรี
 9. 9. คู่มือกำรใช ้งำน Button Manager 2 หน้ำ 8 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด 3.3 การตรวจสอบการกาหนดค่าปุ่ มสแกน 3.3.1 กำรเปิดแผงปุ่ มเพื่อตรวจสอบกำรกำหนดค่ำ ให ้คลิ๊กซ ้ำยที่ icon บน Task Bar ที่มุมขวำ ล่ำงของหน้ำจอคอมพิวเตอร์ จะปรำกฎ หน้ำต่ำงตำมภำพ แผงปุ่ มกำรสั่งงำนจะแสดงห ้ำปุ่ มในหน้ำต่ำง จะสำมำรถตรวจสอบ กำรตั้ง ค่ำกำรสแกน เริ่มกำรสแกนและเปลี่ยน กำรตั้งค่ำกำรสแกน ทั้งหมดได ้จำกแผงปุ่ มนี้ รูปภำพที่ 7. แสดงส่วนต่ำงๆบนแผ่งปุ่มใช ้งำน อธิบำยรำยละเอียดส่วนต่ำงๆบนแผ่งปุ่ มใช ้งำน 1 แสดงหมำยเลขของปุ่ ม ตัวเลขนี้จะสอดคล ้องกับเลขที่แสดงในหน้ำจอ LCD บนเครื่องสแกน 2 แสดงรำยชื่อปุ่ มซึ่งจะสอดคล ้องกับกำรกำหนดค่ำภำยใน 3 ปุ่ มลูกศรขึ้นลง เพื่อกดดูปุ่ มด ้ำนล่ำงหรือด ้ำนบน ในหน้ำต่ำงนี้  ในกำรตรวจสอบกำรตั้งค่ำกำรสแกน ให ้คลิกขวำที่ปุ่ มฟังก์ชั่น ที่ต ้องกำรจะตรวจสอบ จะแสดงหน้ำต่ำง ให ้เห็นกำรกำหนดค่ำกำรสแกนที่ได ้กำหนดไว ้  ในกำรสแกนจำกแผงปุ่ มให ้คลิกซ ้ำยที่ปุ่ มฟังก์ชั่นต ้องกำร สแกนเนอร์เริ่มสแกนและส่งผลลัพธ์ในกำร สแกนไปยังปลำยทำงที่ปุ่ มนั้นๆกำหนดไว ้  ในกำรเปลี่ยนกำรกำหนดค่ำกำรสแกน ให ้คลิกขวำที่ปุ่ มฟังก์ชั่นที่ต ้องกำรจะปรำกฎหน้ำต่ำงกำร กำหนดค่ำให ้สำมำรถปรับแต่งกำรกำหนดค่ำได ้  เมื่อกดปุ่ มสแกนบนเครื่องสแกน หรือคลิกซ ้ำยที่ฟังก์ชั่นปุ่ มสแกน จะปรำกฎแถบควำมคืบหน้ำและ รำยละเอียดในกำรสแกน ถ ้ำต ้องกำรที่จะยกเลิกกำรสแกนให ้กดปุ่ ม "ยกเลิก กำรสแกน (Cancel)”  กำรปิดแผงปุ่ ม ให ้คลิกปุ่ ม “X”
 10. 10. คู่มือกำรใช ้งำน Button Manager 2 หน้ำ 9 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด 3.3.2 กำรเปิดหน้ำต่ำงกำรกำหนดค่ำ กำรกำหนดค่ำให ้คลิ๊กขวำที่ปุ่ มที่ต ้องกำรกำหนดค่ำ หน้ำต่ำงกำรกำหนดค่ำจะปรำกฎขึ้น รูปภำพที่ 8. หน้ำต่ำงกำรกำหนดค่ำ อธิบำยรำยละเอียดของแต่ละแถบกำรกำหนดค่ำ Basic กำรตั้งค่ำกำรสแกน ขั้นพื้นฐำนของคุณ รวมถึงโหมดควำมละเอียดในกำรสแกน ขนำด กระดำษ, สถำนที่จัดเก็บไฟล์ , ชื่อไฟล์ และปลำยทำงของผลลัพธ์ในกำรสแกน Image Adjustment ใช ้กำหนด ควำมสว่ำง , ควำมคมชัด ตำมต ้องกำร Color Dropout ใช ้กำหนดสีที่ต ้องกำรลบหรือเก็บเฉพำะสีนั้นๆในกำรสแกน Image Processing ใช ้กำหนดเพื่อให ้ หมุนภำพ หรือ ลบหน้ำว่ำง โดยอัตโนมัติหลังจำกกำรสแกน More Settings ใช ้กำหนดกำรตั้งค่ำโหมดตรวจจับกระดำษซ ้อน และ โหมดกำรแยกชุดเอกสำร อัตโนมัติ คลิก OK เพื่อบันทึกกำรตั้งค่ำ และ ปิดหน้ำต่ำงนี้หำกต ้องกำรที่จะเปลี่ยนกำรตั้งค่ำปุ่ มนี้จะสำมำรถกำหนดใหม่ได ้(กำร กำหนดค่ำในแท๊บต่ำงๆอย่ำงละเอียด จะอธิบำยเป็นลำดับถัดไป) หมายเหตุ: หำกไอคอน Button Manager2 ไม่แสดงที่ Task bar ของ Windows หลังจำกรีสตำร์ทเครื่อคอมพิวเตอร์ โปรดปิดและเปิดเครื่องสแกนเนอร์ใหม่ไอคอน Button Manager2 ก็จะปรำกฎ
 11. 11. คู่มือกำรใช ้งำน Button Manager 2 หน้ำ 10 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด 4.ขั้นตอนการสแกนจากปุ่ มหน้าเครื่องโดย Button Manager2 4.1 ใส่เอกสำรที่ต ้องกำรสแกนที่เครื่องสแกนเนอร์ 4.2 ตรวจสอบหมำยเลข บนหน้ำจอ LCD บนเครื่องสแกนว่ำต ้องกำรใช ้โปรไฟล์ปุ่ มที่เท่ำไรสแกน (ตัวอย่ำงเช่นถ ้ำ ต ้องกำรที่จะสแกน ด ้วยปุ่ ม # 3 " Scan to App " ซึ่งค่ำเริ่มต ้นจะสแกนและส่งไปยัง โปรแกรม Paint ,หน้ำจอ LCD ที่เครื่องสแกนจะแสดงเลข # 3) 4.3 กดปุ่ ม สแกน บนเครื่องสแกน 4.4 หลังจำกกำรสแกนเสร็จสิ้น โปรแกรม Paint จะเปิดขึ้นมำโดยอัตโนมัติ และ ภำพที่สแกนจะปรำกฏใน หน้ำต่ำงหลักของโปรแกรม Paint เพื่อดำเนินงำนอื่นต่อไป รูปภำพที่ 9. ตัวอย่ำง Scan to app
 12. 12. คู่มือกำรใช ้งำน Button Manager 2 หน้ำ 11 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด 5 การกาหนดค่าปุ่ ม กำรเข ้ำถึงหน้ำต่ำงกำรกำหนดค่ำของแต่ละปุ่ ม จะมีขั้นตอนดังนี้ 5.1 คลิกซ ้ำยที่ไอคอน ( ) บน Task Bar ที่มุมขวำล่ำงของหน้ำจอ จะปรำกฎแผงปุ่ ม1-9ขึ้นมำ รูปภำพที่ 10. เปิดแผงปุ่มกำรใช ้งำน 5.2 คลิกขวำที่ปุ่ มที่คุณต ้องกำรเพื่อเปลี่ยนกำรกำหนดค่ำปุ่ ม จะปรำกฎหน้ำต่ำงกำรกำหนดค่ำ รูปภำพที่ 11. หน้ำต่ำงกำรกำหนดค่ำ
 13. 13. คู่มือกำรใช ้งำน Button Manager 2 หน้ำ 12 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด 6. การกาหนดค่าในแถบต่างๆ 6.1 แถบ Basic รูปภำพที่ 12. แสดงแถบ Basic 6.1.1 กำรแสดงชื่อปุ่ ม รูปภำพที่ 13. ชื่อปุ่ม อธิบำยรำยละเอียดชื่อปุ่ มกำรสแกน กำรแสดงชื่อปุ่ ม ในส่วนนี้สำมำรถที่จะเปลี่ยนชื่อปุ่ มกำรสแกนเองได ้โดยกำรลบแล ้วกรอกชื่อลงไปใหม่ได ้ทันที (ชื่อที่เปลี่ยนจะแสดงในอินเตอร์เฟซบนคอมพิวเตอร์เท่ำนั้น)
 14. 14. คู่มือกำรใช ้งำน Button Manager 2 หน้ำ 13 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด 6.1.2 โหมดกำรสแกน รูปภำพที่ 14. โหมดกำรสแกน อธิบำยรำยละเอียด Image Mode Auto Color Detection ตัวเลือกนี้เป็นโหมดกำรเลือกสีกำรสแกนตำมต ้นฉบับอัตโนมัติ Color ตัวเลือกนี้เป็นโหมดกำรสแกนแบบสี Gray ตัวเลือกนี้เป็นโหมดกำรสแกนแบบสีเทำ Black and White ตัวเลือกนี้เป็นโหมดกำรสแกนแบบขำว-ดำ 6.1.3 Scan Parameters รูปภำพที่ 15. สแกนพำรำมิตเตอร์ อธิบำยรำยละเอียด Scan Parameters Auto Resolution หำกเลือกฟังก์ชั่นนี้โปรแกรมจะทำกำรสแกนและกำหนดควำมละเอียดให ้โดยอัติโนมัติ Resolution(dpi) ใช ้ปรับควำมละเอียดในกำรสแกน มีให ้เลือกตั้งแต่ 50 – 600 dpi ส่วนค่ำมำตรำฐำนจะอยู่ ที่ 200-300 dpi (ในสแกนเนอร์ Avision บำงรุ่นสำมำรถสแกนได ้ถึง 1200 dpi) Paper Size ตัวเลือกนี้สำหรับกำหนดขนำดกระดำษที่ต ้องกำรสแกน ค่ำมำตรำฐำนจะอยู่ที่ Auto Crop and Deskew (จะสแกนทุกขนำดที่เครื่องสแกนเนอร์รองรับให ้โดยอัตโนมัติ) และจะมีขนำดให ้เลือก (ไม่ว่ำกระดำษที่นำมำสแกนจะมีขนำดต่ำงกันโปรแกรมก็จะสแกน แค่พื้นที่ ตำมขนำดที่เลือก) หมำยเหตุ : ตัวเลือกขนำดกระดำษจะแตกต่ำงกันตำมรุ่นของเครื่องสแกนเนอร์ Advance Settings จะมีฟังก์ชั่น Use TWAIN หำกเลือกฟังก์ชั่นนี้ และกดปุ่ ม Setup จะสำมำรถเปิดหน้ำต่ำง กำรกำหนดค่ำของ TWAIN Interface ขึ้นมำเพื่อกำหนดค่ำเพิ่มเติมได ้อีกด ้วย
 15. 15. คู่มือกำรใช ้งำน Button Manager 2 หน้ำ 14 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด 6.1.4 File Location รูปภำพที่ 16. File Location อธิบำยรำยละเอียด File Location Directory กำหนดสถำนที่จัดเก็บไฟล์ผลลัพธ์จำกกำรสแกนโดยกำรคลิ๊กปุ่ ม Browse ค่ำเริ่มต ้นจะอยู่ที่ C:UsersturkPicturesAV280 (0011)Button2 File Name กำหนดชื่อไฟล์ผลลัพธ์ตำมต ้องกำร ตัวอย่ำงเช่น Image_#### ไฟล์ผลลัพธ์ที่ได ้ก็จะชื่อ “Image_0001” (running number) หรือ อำจจะเพิ่ม วันที่,เดือน,ปี,เวลำ ข ้ำไปได ้โดย กด ปุ่ ม More… จะมีให ้เลือกดังนี้ %Date Date %Time Time %Year Year %Day Day %Hour Hour %Minute Minute %Second Second %DayOfWeek Day Of Week %Weekly Week Number %Barcode Barcode %OCR Text Recognize %Custom Custom File Format กำหนดนำมสกุลไฟล์ที่ต ้องกำร โดยมีนำมสกุลไฟล์ให ้เลือกกว่ำ 19 นำมสกุล ดังนี้ BMP , GIF , JPEG , OCR(For iScan Only) , PDF , Multi-page PDF , PNG , RTF TIF , Multi-Page PDF , TXT , XPS , DOC , XLS , PPT , DOCX , XLSX , PPTX , HTML (จะมี Properties ของแต่ละนำมสกุลไฟล์ให ้กำหนดค่ำเพิ่มเติมแตกต่ำงกัน) Destination เป็ นกำรเลือกปลำยทำงในกำรสแกนว่ำจะให ้ผลลัพธ์จำกกำรสแกนที่ได ้ไปประมวลผล หรือ กระบวนกำรบันทึกต่ำงๆเช่น iScan , Archive , Printer , Shared Folder , SharePoint , Scan to App , One Drive , Google Drive , FTP , Email , Speak , Translator , Drop box , Easy mail , Evernote , Facebook Descrition เป็นส่วนของกำรแสดงรำยละเอียด ซึ่งจะสัมพันธ์กับ Destination ที่ได ้กำหนดไว ้
 16. 16. คู่มือกำรใช ้งำน Button Manager 2 หน้ำ 15 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด 6.1.5 กำรกำหนดค่ำกำร OCR รูปภำพที่ 17. กำรกำหนดค่ำกำร OCR อธิบำยรำยละเอียดกำรกำหนดค่ำกำร OCR OCR Language ใช ้สำหรับกำหนดภำษำในกำร OCR เช่นเอกสำรที่สแกนเป็ นภำษำอังกฤษในตัวอย่ำงจึง กำหนด English เป็นต ้น หมายเหตุ: ฟังก์ชั่น OCR จะถูกเปิดให ้กำหนดค่ำกำรใช ้งำนก็ต่อเมื่อกำหนด File Format เป็น OCR(For iScan Only) เท่ำนั้น Scan Count ส่วนนี้จะแสดงจำนวนครั้งที่ปุ่ มนี้ได ้ทำกำรสแกนไปแล ้ว OCR Zone ใช ้กำหนดพื้นที่ในกำรทำ OCR 6.2 แถบ Image Adjustment รูปภำพที่ 18. แสดงแถบ Inage Adjustment
 17. 17. คู่มือกำรใช ้งำน Button Manager 2 หน้ำ 16 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด อธิบำยรำยละเอียดแถบ Image Adjustment Gamma ใช ้กำหนดค่ำควำมแตกต่ำงในส่วนของค่ำควำมสว่ำงของภำพ Brightness ใช ้กำหนดค่ำควำมสว่ำง หรือ ควำมมืด ของภำพ เพื่อเพิ่มหรือลดควำมสว่ำง Contrast ใช ้กำหนดค่ำควำมคมชัดของภำพ Shadow ใช ้กำหนดค่ำเพิ่มในส่วนของเงำในภำพให ้เข ้มขึ้น Highlight ใช ้กำหนดค่ำเพิ่มเพิ่มแสดงในส่วนของเงำในภำพในสว่ำงขึ้น Color Profile จะมีโปรไฟล์ให ้เลือกใช ้ดังนี้ Photo , Document , Mix หรือไม่เลือกใช ้ก็ได ้(None) 6.3 แถบ Color Dropout รูปภำพที่ 19. แสดงแถบ Color Dropout แถบนี้จะช่วยให ้สำมำรถกำหนดค่ำในกำรลบสีที่ไม่ต ้องกำรออกจำกเอกสำรหรือเก็บเฉพำะสีที่ต ้องกำรได ้ (Remove/Reserve) ยกตัวอย่ำง เอกสำรที่สแกนมีลำยน้ำหรือตรำประทับสีแดงก็จะสำมำรถกรองสีแดงออก เพื่อให ้ภำพที่ได ้จำกกำร สแกนนั้นไม่มีลำยน้ำหรือตรำประทับที่ไม่ต ้องกำรติดมำด ้วย สำมำรถกำหนดสีอื่นๆได ้ด ้วยกำรผสมค่ำ จำกแม่สีที่มีมำ
 18. 18. คู่มือกำรใช ้งำน Button Manager 2 หน้ำ 17 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด หรือสำมำรถใช ้ฟังก์ชั่น Sample โดยกำรลำกภำพตัวอย่ำงสีเข ้ำมำแสดงในหน้ำต่ำง แล ้วลำกเครื่องหมำย + ในกรอบ สี่เหลี่ยมไปยังพื้นที่สีใดๆที่ต ้องกำรนำออกเพื่อให ้โปรแกรมรู้จำและกำหนดค่ำสีตำมพื้นที่นั้นๆได ้ 6.4 แถบ Image Processing รูปภำพที่ 20. แสดงแถบ Image Processing อธิบำยรำยละเอียดแถบ Image Processing Image Rotation/Flip ใช ้กำหนดค่ำให ้โปรแกรมทำกำร Rotate ภำพหลังกำรสแกนโดยอัตโนมัติตำมที่ได ้ กำหนดไว ้ มีตัวเลือกดังนี้  Rotate 90° Left  Rotate 90° Right  Rotate 180°  Flip Horizontal  Flip Vertical  Auto Rotate Image Bank Page Removal ฟังก์ชั่นนี้ใช ้กำหนดให ้โปรแกรมทำกำรลบหน้ำว่ำงโดยอัตโนมัติ โดยค่ำมำตรฐำนจะอยู่ ที่ 50%
 19. 19. คู่มือกำรใช ้งำน Button Manager 2 หน้ำ 18 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด 6.5 แถบ More Settings รูปภำพที่ 21. แสดงแถบ More Settings อธิบำยรำยละเอียดเมนู Multi-Feed Detection Additional Length Detection ฟังก์ชั่นกำรตรวจจับกระดำษซ ้อน ตำมควำมยำวของกระดำษ หำกมีควำมยำวเกินที่ กำหนดโปรแกรมจะถือว่ำเป็นกระดำษซ ้อนส่วนมำกฟังก์ชั่นนี้จะไม่ได ้ใช ้งำนแล ้วเนื่องจำก ใช ้อัลตร้ำโซนิกแทน Ultrasonic Detection ฟังก์ชั่นกำรตรวจจับกระดำษซ ้อนด ้วยคลื่นอันตร้ำโซนิก เมื่อเปิดฟังก์ชั่นนี้โปรแกรมจะทำ กำรตรวจจับกระดำษซ ้อน Stop Scanning After Multi-Feed ฟังก์ชั่นนี้ จะทำกำรเปิดใช ้งำนร่วมกับ Ultrasonic Detection คือโปรแกรมจะหยุดกำร สแกนทันทีหำกมีกำรตรวจจับพบกระดำษซ ้อน เพื่อให ้ง่ำยต่อกำรตรวจสอบและสแกน หน้ำกระดำษที่ถูกซ ้อนอยู่นั่นเอง Multi-Feed Alarm ฟังก์ชั่นนี้สำมำรถตำหนดเสียงในกำรแจ ้งเตือนเมื่อเกิดกระดำษซ ้อนได ้
 20. 20. คู่มือกำรใช ้งำน Button Manager 2 หน้ำ 19 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด อธิบำยรำยละเอียดเมนู Document Separation No Separation(one file). เลือกฟังก์ชั่นนี้เอกสำรที่สแกนทั้งหมดจะเป็นชุดเดียวกันไม่มีกำรแบ่งไฟล์เอกสำร Separate document by page count. ฟังก์ชั่นนี้ใช ้กำหนดให ้แบ่งชุดเอกสำรที่สแกนตำมจำนวนหน้ำที่กำหนด จำกตัวอย่ำง 1 ไฟล์เอกสำรจะมี 10 หน้ำ Separate document by a “blank page”. ฟังก์ชั่นนี้ใช ้กำหนดให ้แบ่งชุดเอกสำรที่สแกนเมื่อตรวจพบหน้ำว่ำงโปรแกรมจะทำกำร แบ่งชุดเอกสำรให ้ทันที Separate document by “patch code”. ฟังก์ชั่นนี้ใช ้กำหนดให ้แบ่งชุดเอกสำรที่สแกนเมื่อตรวจพบ patch code โปรแกรมจะ ทำกำรแบ่งชุดเอกสำรให ้ทันที Separate document by a “Barcode”. ฟังก์ชั่นนี้ใช ้กำหนดให ้แบ่งชุดเอกสำรที่สแกนเมื่อตรวจพบ Barcode โปรแกรมจะทำ กำรแบ่งชุดเอกสำรให ้ทันที Separate document by file size. ฟังก์ชั่นนี้ใช ้กำหนดให ้แบ่งชุดเอกสำรที่สแกนตำมขนำดไฟล์ที่กำหนด จำกตัวอย่ำง 1 ไฟล์เอกสำรจะมีขนำด 5 MB Continue to scan next batch from the document feeder หำกเลือกฟังก์ชั่นนี้ หลังจำกกำรสแกนเอกสำรจนหมด เมื่อใส่กระดำษให ้แล ้วจะ สำมำรถกดปุ่ ม Continue เพื่อสำมำรถสแกนเอกสำรต่อได ้ทันที หรือ กด Stop เพื่อ หยุดกำรสแกน หมำยเหตุ: หำกกำหนดค่ำในส่วนที่ต ้องกำรเสร็จเรียบร้อยแล ้ว ให ้กดปุ่ ม “OK” เพื่อเป็นกำรบันทึกค่ำให ้กับปุ่ มกำรสแกน นั้นๆ

×