Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

長恨歌

940 views

Published on

Published in: Lifestyle, Sports
 • Be the first to comment

長恨歌

 1. 1. 長 唐 詩 恨 人 歌 物 誌 白 居 易
 2. 2. 御 宇 漢 多 皇 年 重 求 色 不 思 得 傾 。 國 ,
 3. 3. 養 楊 在 家 深 有 閨 女 人 初 未 長 識 成 。 ,
 4. 4. 六回 一天 宮眸 朝生 粉一 選麗 黛笑 在質 無百 君難 顏媚 王自 色生 側棄 。, 。,
 5. 5. 溫春 始侍 泉寒 是兒 水賜 新扶 滑浴 承起 洗華 恩嬌 凝清 澤無 脂池 時力 。, 。,
 6. 6. 從春 雲 此宵 蓉鬢 君苦 帳花 王短 暖顏 不日 度金 早高 春步 朝起 宵搖 。, 。, 芙
 7. 7. 承 春 歡 從 侍 春 宴 游 無 夜 閒 專 暇 夜 , 。
 8. 8. 後 三 宮 千 佳 寵 麗 愛 三 在 千 一 人 身 , 。
 9. 9. 金 玉 屋 樓 妝 宴 成 罷 嬌 醉 侍 和 夜 春 , 。
 10. 10. 可姊 不遂 憐妹 重令 光弟 生天 彩兄 男下 生皆 重父 門列 生母 戶士 女心 。, 。,
 11. 11. 盡緩 仙驪 日歌 樂宮 君謾 風高 王舞 飄處 看凝 處入 不絲 處青 足竹 聞雲 。, 。,
 12. 12. 漁 驚 陽 破 鼙 霓 鼓 裳 動 羽 地 衣 來 曲 , 。
 13. 13. 西翠 千九 出華 乘重 都搖 萬城 門搖 騎闕 百行 西煙 餘復 南塵 里止 行生 。, 。,
 14. 14. 宛六 翠花 轉軍 翹鈿 蛾不 金委 眉發 雀地 馬無 玉無 前奈 搔人 死何 頭收 。, 。,
 15. 15. 君 回 王 看 掩 血 面 淚 救 相 不 和 得 流 , 。
 16. 16. 雲黃 棧埃 旌峨 縈散 旗嵋 紆漫 無山 登風 光下 劍蕭 日少 閣索 色人 。, 薄行 。,
 17. 17. 夜行 聖蜀 雨宮 主江 聞見 朝水 鈴月 朝碧 腸傷 暮蜀 斷心 暮山 聲色 情青 。, 。,
 18. 18. 不馬 到天 見嵬 此旋 玉坡 躊地 顏下 躇轉 空泥 不回 死土 能龍 處中 去馭 。, 。,
 19. 19. 東 君 望 臣 都 相 門 顧 信 盡 馬 沾 歸 衣 。 ,
 20. 20. 歸 太 來 液 池 芙 苑 蓉 皆 未 依 央 舊 柳 , 。
 21. 21. 芙 蓉 對 如 此 面 如 柳 何 如 不 眉 淚 , 垂 。
 22. 22. 西 秋春 葉宮 雨風 滿南 梧桃 階內 桐李 紅多 葉花 不秋 落開 掃草 時日 。, 。, 落
 23. 23. 孤夕 椒梨 燈殿 房園 挑螢 阿弟 盡飛 監子 未思 青白 成悄 娥髮 眠然 老新 。, 。,
 24. 24. 耿遲 翠鴛 耿遲 衾鴦 星鐘 寒瓦 河鼓 誰冷 欲初 與霜 曙長 共華 天夜 。重 。, , 翡
 25. 25. 悠 悠 魂 生 魄 死 不 別 曾 經 來 年 入 , 夢 。
 26. 26. 能 臨 以 邛 精 道 誠 士 致 鴻 魂 都 魄 客 。 ,
 27. 27. 遂 為 教 感 方 君 士 王 殷 輾 勤 轉 覓 思 。 ,
 28. 28. 升 排 天 雲 入 馭 地 氣 求 奔 之 如 遍 電 。 ,
 29. 29. 兩 上 處 窮 茫 碧 茫 落 皆 下 不 黃 見 泉 。 ,
 30. 30. 忽 山 聞 在 海 虛 上 無 有 縹 仙 渺 山 間 , 。
 31. 31. 其樓 中閣 雪中 綽玲 膚有 約瓏 花一 多五 貌人 仙雲 參字 子起 差太 。, 是真 。,
 32. 32. 教金 小闕 九聞 玉西 華道 報廂 帳漢 雙叩 裡家 成玉 夢天 。扃 魂子 , 驚使 轉 。,
 33. 33. 珠攬 花雲 箔衣 冠鬢 銀推 不半 屏枕 整偏 迤起 下新 邐徘 堂睡 開徊 來覺 。, 。,
 34. 34. 似風 梨玉 霓吹 花容 裳仙 一寂 羽袂 枝寞 衣飄 春淚 舞飄 帶闌 。舉 雨干 , 。, 猶
 35. 35. 一含 別情 蓬昭 音凝 萊陽 容睇 宮殿 兩謝 中裡 渺君 日恩 茫王 月愛 。, 長絕 。,
 36. 36. 不回 鈿惟 見頭 合將 長下 金舊 安望 釵物 見人 寄表 塵寰 將深 霧處 去情 。, 。,
 37. 37. 釵釵 天但 擘留 上教 黃一 人心 金股 間似 合合 會金 分一 相鈿 鈿扇 見堅 。, 。,
 38. 38. 夜 七 詞臨 半 月 中別 無 七 有殷 人 日 誓勤 私 長 兩重 語 生 心寄 時 殿 知詞 。 , 。,
 39. 39. • 在 在 天 地 願 願 作 為 比 連 翼 理 鳥 枝 , 。
 40. 40. 此 天 恨 長 綿 地 綿 久 無 有 絕 時 期 盡, 。
 41. 41. END
 42. 42. 祝福您 From Tsai…A-kai 整理 08/07/01

×