แผนปฏิบัติงาน 2553

552 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

แผนปฏิบัติงาน 2553

 1. 1. 1 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ คณะนิเทศศาสตรเนนผลิตบัณฑิต คณะนิเทศศาสตรมีพันธกิจ 4 ดาน ประกอบดวย สงเสริมการเรียนรู ใหมีความพรอมในความรูทางวิชาการและ คุณธรรมนําความคิด 1. ดานการผลิตบัณฑิต พัฒนาหลักสูตรและจัดการ ควบคูคุณธรรม ทักษะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ผูกมิตรรอบดาน เรียนการสอนในเชิงบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและสรางสรรคคุณประโยชน และจรรยาบรรณ ไมหยุดนิ่งการพัฒนา สรางสรรคสื่อสาร สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมไปพรอมๆ กัน เพื่อใหผูเรียน สมคุณคานักสื่อสาร ตนเอง และประโยชนของสังคมสวนรวม บริการสังคม เกิดกระบวนทัศนทางความคิดอยางรอบดาน 2. ดานการวิจัย สงเสริมใหมีการผลิตผลงานวิจัยและ ผลงานทางวิชาการดานตางๆ เพื่อการพัฒนาของบุคลากรและ การจัดการเรียนการสอนของคณะ/สาขาวิชารวมทั้งตอวงการ วิชาชีพนิเทศศาสตร 3. ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดําเนินการจัด กิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมใน ทุกภาคสวน โดยประยุกตใชความรูในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเปนการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งใน ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 4.ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดําเนินการ สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ที่ใชวิธีการสื่อสารทาง นิเทศศาสตรในการพัฒนาและการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติใหคงอยูตอไป
 2. 2. 2 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553 เปาประสงคหลัก ดานบัณฑิตผลิตบัณฑิตที่มีคณสมบัติ NIThed KASEM ดังนี้ ุ N = Nice & Network ( มีบุคลิกดี มีมารยาท กวางขวางมีเครือขายรอบดาน) I = Initiative ( เปนคนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ) T = Trendy & Technology ( เปนคนทันสมัย กาวทันการเปลียนแปลง และรูจักนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน ) ่ h = Human Relationship ( มีมนุษยสัมพันธดี สามารถปรับตัวเขากับผูอื่นได) e = Endurance ( มีความอดทน อดกลั้น ) d = Developing Society ( มีจิตสํานึกในการพัฒนาสังคม ) * NIThed KASEM *
 3. 3. 3 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553 เปาประสงคหลัก ดานวิชาการมีผลงานวิชาการโดดเดนในเชิงปฏิบัติและเปนที่ยอมรับของสังคม ในดาน 1. กลยุทธการสื่อสาร 2. สรางสรรคสื่อใหม 3. รับผิดชอบสังคม Target Subject ธุรกิจบริการ 1. ระดับผูประกอบการ (ภาคอุตสาหกรรม) 1. บริการฝกอบรมบุคลากร, เยาวชนดวยศาสตร แหงการสื่อสาร เชน สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน/สาขาวิชา 2. ระดับชุมชน / ทองถิ่น (2 วิทยาเขต) ภาพยนตรฯ ศิลปะการออกแบบ 2. การวิจัยและการประเมินผลสื่อตาง ๆ ทั้ง 3 ศาสตร 3. ระดับชาติ 3. โครงการประชาสัมพันธและรณรงค เชน การจัด event / ละครสัญจร / หนังสั้นพลังงานและสิ่งแวดลอม 4. ระดับนานาชาติ 4. บริการปรึกษางานดานนิเทศศาสตร - กลยุทธการสื่อสาร - สรางสรรคสื่อใหม
 4. 4. 4 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553 เปาประสงคหลัก ดานภาพลักษณสังคมรับรูและใหการยอมรับ คณะนิเทศศาสตร ในดาน 1. ผูกพันใกลชิด ลูกศิษย - อาจารย 2. เรียนสนุก รูคิดรอบดาน ทํางานไดจริง 3. นักสื่อสารคุณภาพ สรางสรรคสื่อดวยคุณธรรม 4. มีน้ําใจ หวงใยสังคม
 5. 5. 5 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553ตารางวิเคราะหความสอดคลองแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตรคณะนิเทศศาสตร
 6. 6. 6 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553 ตารางวิเคราะหความสอดคลองแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตรคณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2552-2554 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตรคณะนิเทศศาสตร ปรัชญา จุดแสงสวางแหงปญญาระดับอุดมศึกษา สงเสริมการเรียนรู ควบคูคุณธรรม สรางสรรคคุณประโยชน สมคุณคานักสื่อสาร เพื่ออนาคตที่สดใสของนักศึกษา ปณิธาน คุณคา คุณธรรม คุณประโยชน คณะนิเทศศาสตรเนนผลิตบัณฑิต ใหมีความพรอมในความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ มี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ไมหยุดนิ่งการพัฒนาตนเอง และประโยชนของสังคมสวนรวม วิสัยทัศน คุณธรรมนําความคิด ผูกมิตรรอบดาน สรางสรรคสื่อสาร บริการสังคม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีความมุงมั่นในการเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําที่ปฏิบัติ พันธกิจอยางมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงความมี คุณคา คุณธรรม และคุณประโยชนเปาประสงค 1. เปาประสงคดานบัณฑิต 1. เปาประสงคดานบัณฑิต 1. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมุงหวังใหบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย มี 1. ผลิตบัณฑิตที่มศักยภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และเพิ่มจํานวนบัณฑิตในคณะนิเทศ ี คุณสมบัติที่พึงประสงคสําคัญ 5 ประการ (KASEM) ดังนี้ ศาสตร รอย ละ 3 ตอป - มีความใฝรู พัฒนาตนเอง และหัวใจใฝสรางสรรคเชิงนวัตกรรม 2. ผลิตบัณฑิตที่มคุณสมบัติ NIThed KASEM ดังนี้ ี (Keep on learning and having innovative mind) N = Nice & Network - มีความสามรถปรับตัวในการทํางาน (Adaptability) ( มีบุคลิกดี มีมารยาท กวางขวางมีเครือขายรอบดาน)
 7. 7. 7 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตรคณะนิเทศศาสตร - มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม รวมพัฒนาทองถิ่น (Social I = Initiativeresponsibility) ( เปนคนมีความคิดริเริมสรางสรรค ) ่ - เปนนักปฏิบัติ มีความอดทน มีพลังมุงมั่น กระตือรือรน T = Trendy & Technology(Engaging/Energetic) ( เปนคนทันสมัย กาวทันการเปลียนแปลง และรูจักนํา เทคโนโลยี ่ - มีจริยธรรม คุณธรรม วุฒิภาวะที่พรอมสําหรับการดํารงตนในสังคม มาใชในการทํางาน )อยางเขมแข็ง มีความสุข (Morality/Maturity) h = Human Relationship ( มีมนุษยสัมพันธดี สามารถปรับตัวเขากับผูอื่นได)2. เพิ่มจํานวนบัณฑิตในสาขาที่มศักยภาพและตรงตามความตองการของ ี e = Enduranceตลาดแรงงานเพื่อมุงเปนมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่เขมแข็ง ( มีความอดทน อดกลั้น ) d = Developing Society ( มีจิตสํานึกในการพัฒนาสังคม ) * NIThed KASEM *
 8. 8. 8 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตรคณะนิเทศศาสตร 2. เปาประสงคดานวิชาการ 2. เปาประสงคดานวิชาการมีผลงานวิชาการในเชิงปฏิบัติและเปนที่ยอมรับของสังคม ในดาน มีผลงานวิชาการโดดเดนในเชิงปฏิบัติและเปนที่ยอมรับของสังคม ในดาน - ธุรกิจบริการ (โรงแรม การทองเที่ยว การบิน ขนสง ฯลฯ) 1. กลยุทธการสื่อสาร - ศิลปะการออกแบบ สรางสรรคดานผลิตภัณฑและแฟชั่น 2. สรางสรรคสื่อใหม - การจัดการดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 3. รับผิดชอบสังคม - การอนุรักษ สรางสรรคมรดกศิลปวัฒนธรรม Target Subject ธุรกิจบริการ 1. ระดับผูประกอบการ 1. บริการฝกอบรมบุคลากร, เยาวชน (ภาคอุตสาหกรรม) ดวยศาสตรแหงการสื่อสาร เชน สาขาวิชาวิทยุ และโทรทัศน/สาขาวิชาภาพยนตรฯ ศิลปะการ 2. ระดับชุมชน / ทองถิ่น 2. การวิจัยและการประเมินผลสื่อตาง ๆ ทั้ง 3 ออกแบบ (2 วิทยาเขต) ศาสตร 3. โครงการประชาสัมพันธและรณรงค เชน การจัด 3. ระดับชาติ event / ละครสัญจร / หนังสั้น พลังงานและ 4. บริการปรึกษางานดานนิเทศศาสตร สิ่งแวดลอม 4. ระดับนานาชาติ - กลยุทธการสื่อสาร - สรางสรรคสื่อใหม
 9. 9. 9 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตรคณะนิเทศศาสตร 3. เปาประสงคดานภาพลักษณ 3. เปาประสงคดานภาพลักษณประชาคมภายในและสังคมภายนอกใหการยอมรับมหาวิทยาลัย ในดาน สังคมรับรูและใหการยอมรับ คณะนิเทศศาสตร ในดาน - ความรัก ความอบอุน ความผูกพันของประชาคมเกษมบัณฑิต บนพื้นฐาน 1. ผูกพันใกลชิด ลูกศิษย - อาจารยความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2. เรียนสนุก รูคิดรอบดาน ทํางานไดจริง - มีความสุข สนุกกับการเรียนรูอยางสรางสรรคดวยกิจกรรมที่หลากหลาย 3. นักสื่อสารคุณภาพ สรางสรรคสื่อดวยคุณธรรม - สรางนักปฏิบติที่มีคณธรรมและมีคณสมบัติที่พึงประสงคบนพื้นฐานเกณฑ ั ุ ุ 4. มีน้ําใจ หวงใยสังคมสมรรถนะ (Competency Based) - สรางสรรคผลงานทางวิชาการกับทุกภาคสวนที่เปนประโยชนกับสังคม
 10. 10. 10 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตรคณะนิเทศศาสตรยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 11 ดาน เพื่อใหรองรับ คณะนิเทศศาสตรไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 7 ดาน เพื่อใหรองรับและสอดคลองกับ และสอดคลองกับเปาประสงคหลัก 3 ประการขางตน โดยยุทธศาสตรทั้ง 11 ดาน เปาประสงคหลัก 3 ประการขางตน โดยยุทธศาสตรทั้ง 7 ดานประกอบดวย ประกอบดวย 1. ยุทธศาสตรดานการเรียนการสอน 1. ยุทธศาสตรดานการเรียนการสอน 2. ยุทธศาสตรดานกิจการนักศึกษา 2. ยุทธศาสตรดานกิจการนักศึกษา 3. ยุทธศาสตรดานการวิจัย 3. ยุทธศาสตรดานการวิจัย 4. ยุทธศาสตรดานการการบริการวิชาการ 4. ยุทธศาสตรดานการการบริการวิชาการ 5. ยุทธศาสตรดานการประชาสัมพันธ 5. ยุทธศาสตรดานการประชาสัมพันธ 6. ยุทธศาสตรดานเครือขาย 6. ยุทธศาสตรดานเครือขาย 7. ยุทธศาสตรดานนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 7. ยุทธศาสตรดานบุคลากร 8. ยุทธศาสตรดานองคกรและระบบงาน 9. ยุทธศาสตรดานกายภาพและโครงสรางพื้นฐาน 10. ยุทธศาสตรดานการระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11. ยุทธศาสตรดานการเงิน
 11. 11. 11 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553 ยุทธศาสตรดานการเรียนการสอน เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการสนับสนุน1.เพิ่มจํานวนบัณฑิตที่ตรงกับความตองการของ 1. รอยละของบัณฑิตที่เพิ่มขึ้นเมือเทียบกับความตองการของ ่ 3 % 1. โครงการการสํารวจภาวะการมีงานทํา ตลาดแรงงานเปาหมาย ตลาดแรงงาน ของนิเทศศาสตรบัณฑิต 2. รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ 80 % ( สมศ.1)2. ผลิตบัณฑิตที่ตรงตามคุณสมบัติพึงประสงค 1. ระดับความพึงพอใจในการใชบัณฑิตของผูประกอบการ 3.75 1. โครงการสํารวจความพึงพอใจของ (สกอ.2.7 ขอ 1 ,2 ) ผูประกอบการที่มีตอ คุณลักษณะ และ ความสามารถของบัณฑิตคณะนิเทศ ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 12. 12. 12 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการสนับสนุน 2. ระดับสมรรถนะหลัก NIThed K.A.S.E.M ของบัณฑิต 4.0 1. โครงการ PN Finale “คอนเสิรต ละครโศก” 2. โครงการทัศนาสื่อสารการแสดง 3. โครงการการประชาสัมพันธเพื่อ สงเสริมคุณธรรม 4. โครงการบําเพ็ญประโยชนและ รักษาสิ่งแวดลอม “เจทีรักษปาชาย เลน” 5. โครงการผลิตหนังสือพิมพฝกปฏิบติั “ณ เกษม” 6. โครงการเรียนรูกาวสูโลกการพิมพ 7. โครงการเด็กหนังสรางสรรคสังคม: สอนนองทําหนัง 8. โครงการบันทึกวิถีไทย 9. โครงการภาพยนตรประจําป “4 หมัดแย็บ” 10. โครงการเทศกาลหนังสั้น วิกเกษม นิทรรศการฉายหนังสั้น 11. โครงการมองผานเลนส นิทรรศการ ผลงานภาพถาย หัวขอ สุขเกษม และหัวขอ บันทึกวิถีไทย 12. โครงการเด็กหนัง เด็กเกษม “ภาพยนตร ดนตรี และศิลปะ” 13. โครงการนําเสนอภาพยนตรนิพนธ
 13. 13. 13 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการสนับสนุน ยอดเยี่ยม 14. โครงการอบรมเทคนิคการสราง ขอสอบทางนิเทศศาสตร 15. โครงการประกวดของนักศึกษา สาขาวิชาการโฆษณา 16. โครงการถนนคนโฆษณา 17. โครงการเปดสมองมองหาไอเดีย 18. โครงการ BC.Show Off 19. โครงการ “ เรียนรูสูโลกกวาง” 20. โครงการอบรมเสริมสรางวิชาชีพ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน 21. โครงการ มารยาทงาม แตงกายดี สรางวัฒนธรรมคนสื่อสาร 22. โครงการเสวนาแลกประสบการณ คนวิทยุ- โทรทัศน3.สอบทวนหลักสูตร/รายวิชา ใหสอดคลองกับเกณฑ 1. รอยละของหลักสูตรทีมีการสอบทวนตามแผน (สกอ.2.1) ่ 100 % 1. โครงการสอบทวนหลักสูตรคณะนิเทศ มาตรฐาน ศาสตร ปการศึกษา 2552 (ดําเนินการป 2. รอยละของหลักสูตรทีไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน ่ 100 % การศึกษา 2553) (สกอ.2.1 ขอ 3)4.สรางหลักสูตรใหมที่ตรงความตองการของ 1. จํานวนหลักสูตรที่มีการสรางใหม - - ตลาดแรงงานและนานาชาติ5.ปรับปรุงหลักสูตรที่ตรงกับความตองการของ 1. รอยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงตรงตามความตองการของ 100 % 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ป ตลาดแรงงาน ตลาดแรงงานกลุมเปาหมาย 2554-2559
 14. 14. 14 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการสนับสนุน6.จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่สอดคลองกับ 1. รอยละของหลักสูตรที่พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ 100 %คุณลักษณะ NIThed K.A.S.E.M และตรงตามความ สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ.2.6 ขอ 1) 1. โครงการ BC.Show Offตองการของตลาดแรงงาน และสอดคลองกับเกณฑ 2. โครงการ “ เรียนรูสูโลกกวาง”มาตรฐาน 3. โครงการผลิตหนังสือพิมพฝกปฏิบติ ั “ณ เกษม” 4. โครงการถนนคนโฆษณา 5. โครงการเปดสมองมองหาไอเดีย 2. รอยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ 100 % 1. การจัดทําแผนการสอนตาม สอดคลองกับคุณลักษณะ NIThed K.A.S.E.M และ TQF กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ( สกอ. 2.6 ขอ 2) ระดับอุดมศึกษา 2. โครงการนํารองการวิจัยในชั้น เรียน คณะนิเทศศาสตร 3. รอยละของหลักสูตรทีมีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวย ่ 100 % ตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบติทั้งในและ ั 1. โครงการสัมผัสโลก PR นอก นอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย ( สกอ.2.6 ขอ 3) หองเรียน 2. โครงการเรียนรูกาวสูโลกการพิมพ 3. โครงการทัศนศึกษาดูงาน: เปดโลก เซลลูลอยด 4. โครงการ “บันทึกวิถีไทย” 5. โครงการภาพยนตรประจําป “4 หมัดแย็บ” 6. โครงการเทศกาลหนังสั้น วิกเกษม
 15. 15. 15 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการสนับสนุน นิทรรศกาลฉายหนังสั้น 7. โครงการ มองผานเลนส นิทรรศการ ผลงานภาพถาย หัวขอ “สุขเกษม” และ “หัวขอบันทึกวิถีไทย” 8. โครงการนําเสนอภาพยนตรนิพนธ ยอดเยี่ยม 9. โครงการทัศนาสื่อสารการแสดง 10. โครงการ PN. Finale 11. โครงการ “การประชาสัมพันธเพือ่ สงเสริมคุณธรรม” 12. โครงการผลิตหนังสือพิมพฝกปฏิบติั “ณ เกษม” 13. โครงการ BC.Show Off 14. โครงการ “ เรียนรูสูโลกกวาง” 15. โครงการถนนคนโฆษณา 16. โครงการเปดสมองหาไอเดีย 17. โครงการประกวดของนักศึกษา สาขาวิชาการโฆษณา 4. รอยละของหลักสูตรที่มีผมีประสบการณทางวิชาการหรือ ู 100 % วิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม 1. โครงการสัมผัสโลก PR นอกหองเรียน ในกระบวนการเรียนการสอน( สกอ.2.6 ขอ 4) 2. โครงการเรียนรูกาวสูโลกการพิมพ 3. โครงการทัศนศึกษาดูงาน: เปดโลก เซลลูลอยด 4. โครงการทัศนาสื่อสารการแสดง
 16. 16. 16 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการสนับสนุน 5. โครงการเรียนรูกาวสูโลกการพิมพ 6. โครงการเปดสมองมองหาไอเดีย 7. โครงการ “ เรียนรูสูโลกกวาง” 8. โครงการอบรมเสริมสรางวิชาชีพ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน 5. รอยละของรายวิชาในแตละหลักสูตรที่มีการวัดสมรรถนะ 20 % 1. โครงการอบรมเทคนิคการสราง ดวย Competency based ขอสอบทางนิเทศศาสตร 2. โครงการนํารองการวิจัยในชั้นเรียน คณะนิเทศศาสตร 6. จํานวนรายวิชา/หลักสูตรที่มีการบูรณาการงานดานศิลปะ 1รายวิชา/หลักสูตร 1. โครงการยอนวัฒนธรรมวิถไทยกรุง ี และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน (สกอ.6.1 ขอ 2) ธนบุรี “บางกอกนอย” 2. โครงการบันทึกวิถีไทย 3. โครงการมารยาทงาม แตงกายดี สรางวัฒนธรรมคนสื่อสาร ประจําป 2553 4. โครงการการประชาสัมพันธเพื่อ สงเสริมคุณธรรม : สงเสริมคุณธรรม นําไทยเขมแข็ง 5. โครงการถอดองคความรูจาก งานวิจัยสูโฆษณาเพื่อการพัฒนา อยางยั่งยืน 6. โครงการละครเวทีคณะนิเทศาสตร ครั้งที่ 13
 17. 17. 17 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการสนับสนุน 7. โครงการเด็กหนัง เด็กเกษม “ภาพยนตร ดนตรี และศิลปะ” 8. โครงการศึกษาดูงาน “การ ถายทอดศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และคุณคาแหงความเปน ไทยในภาพยนตร เรื่องตํานาน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 9. โครงการหนังสือพิมพ “ณ เกษม” ฉบับที่ 3 10. โครงการมองผานเลนส 11. โครงการภาพยนตรประจําป “4 หมัดเย็บ” 12. โครงการคนทําสื่อสัญจร ครั้งที่ 5 7. รอยละของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตอ 10 % 1. โครงการนํารองการวิจัยในชั้นเรียน อาจารยประจํา (สกอ.2.6 ขอ 5) คณะนิเทศศาสตร 8. จํานวนองคความรูดานการพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาละ 1 เรื่อง 1. โครงการนํารองการวิจัยในชั้นเรียน (สกอ.2.6 ขอ 5) คณะนิเทศศาสตร 9. จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย 1รายวิชาตอหลักสูตร 1. โครงการอบรมเทคนิคการสราง หรือจากกระบวนการจัดการเรียนรู (สกอ.2.6 ขอ 5) ขอสอบทางนิเทศศาสตร 2. โครงการนํารองการวิจัยในชั้นเรียน คณะนิเทศศาสตร
 18. 18. 18 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการสนับสนุน 10. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ 3.51 ทุกรายวิชา 1. โครงการประเมินความพึงพอใจ เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน (สกอ.2.6 ขอ 6 ) ของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ จัดการเรียนการสอนและสิ่ง สนับสนุน7.มีหลักสูตรเฉพาะทางรวมกับภาคสวนภายนอกและ 1. จํานวนหลักสูตรเฉพาะทางที่รวมกับภาคสวนภายนอกและ - - นานาชาติ นานาชาติ8. ลดจํานวนนักศึกษาที่ Drop Out 1. รอยละอัตราการลดลงของจํานวนนักศึกษาที่ Drop Out 5% 1. โครงการสัปดาหพบอาจารยที่ปรึกษา เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 2. โครงการเสวนาอาจารยที่ปรึกษา 3. โครงการ “MCAKBU CAMPUS PARTY”9.เปดรับนักศึกษาใหตรงตามความตองการของ 1. รอยละของนักศึกษาที่รับเพิ่มเมื่อเทียบกับเปาหมาย 10% 1. โครงการสํารวจภาวะการมีงานทําของ ตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้น ตลาดแรงงาน นิเทศศาสตรบัณฑิต 2. โครงการสํารวจความพึงพอใจของ ผูประกอบการที่มีตอ คุณลักษณะ และ ความสามารถของบัณฑิตคณะนิเทศ ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 19. 19. 19 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553 ยุทธศาสตรดานกิจการนักศึกษา เปาประสงคเชิงงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการสนับสนุน1.ใหผูเรียนมีคุณสมบัติตรงตามเปาประสงคตาม 1. ระดั บ พฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาตามคุ ณ สมบั ติ NIThed 3 กิจกรรมตามคุณลักษณะ : N (Nice Network) คุณลักษณะ NIThed K.A.S.E.M และกรอบ K.A.S.E.M และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) - โครงการปญญาชน คนนิเทศศาสตร เคารพ มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 2. จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาหรื อ จํ า นวนกิ จ กรรมที่ ไ ดรั บ การยกยอง 6 กฎระเบียบวินัย ชมเชย ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ดานคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมโดย - โครงการนิเทศสัมพันธ หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ ( สกอ.2.8 ขอ 5 ) - โครงการปจฉิ ม นิ เ ทศ นั ก ศึ ก ษาคณะนิ เ ทศ ศาสตร กิจกรรมตามคุณลักษณะ : I (Initiative) - โครงการ “บันทึกวิถีไทย” - โครงการ “ภาพยนตรประจําป” - โครงการ “วิกเกษม” - โครงการ “มองผานเลนส” - โครงการ “ภาพยนตร ดนตรีและศิลปะ” - โครงการนําเสนอภาพยนตรยอดเยี่ยม - โครงการศึกษาดูงาน “ศิลปะและวัฒนธรรม ไทยในภาพยนตร” กิจกรรมตามคุณลักษณะ : T (Trendy & Technology) - โครงการ เรียนรูกาวสูโลกการพิมพ - โครงการ “ทัศนศึกษาดูงาน : เปดโลก เซลลูลอยด” - โครงการสัมผัสโลก PR นอกหองเรียน - โครงการ “ เรียนรูสูโลกกวาง” - โครงการอบรมเสริมสรางวิชาชีพ สาขาวิชา
 20. 20. 20 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553เปาประสงคเชิงงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการสนับสนุน วิทยุและโทรทัศน - โครงการเปดสมองมองหาไอเดีย กิจกรรมตามคุณลักษณะ: NIT - โครงการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาคณะนิ เ ทศ ศ า ส ต ร “เ รี ย น ใ ห มี สุ ข ส นุ ก ที่ จ ะ คิ ด สรางสรรคกิจกรรม” - โครงการ “สารคดีนอกรั้ว” - โครงการละครเวที 3. จํานวนโครงการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ 1 1. โครงการ EASY QA การศึกษาแกนักศึกษา( สกอ.3.2 ขอ 2)
 21. 21. 21 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553เปาประสงคเชิงงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการสนับสนุน 4. รอยละของโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่นําความรูดานการ 100% 1. โครงการ EASY QA ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดย ํ นักศึกษา โดยแยกเปนประเภท อยางนอย 5 ประเภทคือ (1) กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค (2) กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ (3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา สิ่งแวดลอม (4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ( สกอ.3.2 ขอ 3 ) 5. จํานวนเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันของ 1 โครงการสนับสนุนเครือขายพัฒนาคุณภาพ นักศึกษา(สกอ.3.2 ขอ 4) 1. โครงการ EASY QA 6. จํานวนเครือขายพัฒนาคุณภาพระหวางสถาบันของ - โครงการบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและ นักศึกษา (สกอ.3.2 ขอ 4) วัฒนธรรม 7. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่บรณาการกับการทํานุบํารุง ู 7 1. โครงการยอนวัฒนธรรมวิถไทยกรุงธนบุรี ี ศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1 ขอ 2) “บางกอกนอย” 2. โครงการบันทึกวิถีไทย 3. โครงการมารยาทงาม แตงกายดี สราง วัฒนธรรมคนสื่อสาร ประจําป2553 4. โครงการการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริม คุณธรรม : สงเสริมคุณธรรม นําไทยเขมแข็ง 5. โครงการถอดองคความรูจากงานวิจัยสู
 22. 22. 22 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553 เปาประสงคเชิงงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการสนับสนุน โฆษณาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 6. โครงการละครเวทีคณะนิเทศาสตร ครั้งที่ 13 7. โครงการเด็กหนัง เด็กเกษม “ภาพยนตร ดนตรี และศิลปะ” 8. โครงการศึกษาดูงาน “การถายทอดศิลปะ วัฒนธรรมคุณธรรม และคุณคาแหงความ เปนไทยในภาพยนตร เรื่องตํานานสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช” 9. โครงการหนังสือพิมพ “ณ เกษม” ฉบับที่ 3 10. โครงการมองผานเลนส 11. โครงการภาพยนตรประจําป “4 หมัดเย็บ” 12. โครงการคนทําสื่อสัญจร ครั้งที่ 52. การใหบริการนักศึกษามีประสิทธิภาพ 1. ระดับความพึงพอใจของการใหบริการ 3.5 ขึ้น 1. โครงการอบรมการเขียนใบคํารอง 2. ระดับคุณภาพการใหบริการ (สกอ.2.5,3.1) ไปในแต สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ละดาน 2. โครงการสัปดาหพบอาจารยที่ปรึกษา 3. โครงการเสวนาอาจารยที่ปรึกษา
 23. 23. 23 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553 ยุทธศาสตรดานการวิจัย เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการสนับสนุน1. สังคม/ภาคสวนตาง ๆ ใหการยอมรับในผลงานวิจัย 1. รอยละงานวิจัยที่ตีพิมพ/เผยแพรในระดับชาติหรือ 20% บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ ใน 4 ดานหลักตามเปาประสงคดานวิชาการ นานาชาติ ที่สอดคลองกับเปาประสงคหลัก 4 ดาน(สมศ. 1.การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และ ขอ 5, สกอ.4.2 ขอ 1) การมีสวนรวมของประชาชนตอโครงการ 2. รอยละงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง/นําไปใชประโยชนที่ 20% ระบบขนสงรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณ สอดคลองกับเปาประสงคหลัก 4 ดาน (สมศ.ขอ 6, สกอ. ภูมิ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 4.2 ขอ 4) และชุมชนบริเวณใกลเคียง. วารสารเกษม 3. จํานวนครั้งในการจัดงาน นิเทศสัมพันธ ตอป 1 บัณฑิต Vol. 11 Number 2 กรกฎาคม- 4. จํานวนครั้งในการเขารวม International/Reginal 1 ครั้งตอป ตอ ธันวาคม 2553 Symposium คณะ 2.บทบาทดานประชาสังคมของหนังสือพิมพ ทองถิ่นรายวัน จังหวัดเชียงใหม. วารสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 14 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2554 3. Changing Attitudes to the Natural Environment in Thailand : Background and Effective Communication.วารสารจันทรเกษมสาร (Chandrakasem Rajabhat University Journal) ปที่ 16 ฉบับที่ 10 มกราคม - มิถุนายน
 24. 24. 24 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการสนับสนุน 4.ชุมชนทองถิ่นคิดเห็นอยางไรตอการเปน เมืองมรดกโลกเชียงแสน. Mae Fah Luang E-Journal Online ฉบับสังคมศาสตรและ มนุษยศาสตร (Mae Fah Luang University), 1/2553 5.การรับรูถึงวิกฤตการณในสามจังหวัด ชายแดนภาคใตและภาพลักษณที่มีตอ นักศึกษาไทยมุสลิมในสายตาของผูบริหาร สถานประกอบการเอกชนใน กรุงเทพมหานคร. BU Academic Review (Bangkok University), Vol. 9, No. 2, July – December 2010. 6. เมื่อการบริหารจัดการองคกรมุงธรรมาภิ บาล งานดานการสื่อสารควรทําอะไรบาง. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน ปที่ 14 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2553 การนําเสนอผลงานวิชาการระดับ นานาชาติ 1.การนําเสนองานวิจัยเรื่อง Citizens’ Consciousness of Women: The
 25. 25. 25 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการสนับสนุน Challenges of Thai Women and Thai Mass Media during the Era of Democratic Bloom (1973-1976) การ ประชุม IAMCR 2010, July 18-22, 2010 Braga, Portugal 2.การนําเสนองานวิจัยเรื่อง Product Placement in Sitcom Drama as the Challenged Marketing Communication Tools: A Case Study of "Pen Tor" Thailand การประชุม The Asian Conference on Media & Mass Communication October 26-28,2010 Osaka Japan 3.การนําเสนองานวิจัยเรื่อง Facebook : The Online Social Network for Political Consciousness Awakening of University Students in Thailand (Phase 1) การประชุม The Asian Conference on Media & Mass Communication October 26-28,2010 Osaka Japan
 26. 26. 26 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการสนับสนุน 5. จํานวนองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการ 3 บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพรสูสาธารณชน (สกอ.4.2 ขอ 3 ) 1.การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และ การมีสวนรวมของประชาชนตอโครงการ ระบบขนสงรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณ ภูมิ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และชุมชนบริเวณใกลเคียง. วารสารเกษม บัณฑิต Vol. 11 Number 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2553 2. บทบาทดานประชาสังคมของหนังสือพิมพ ทองถิ่นรายวัน จังหวัดเชียงใหม. วารสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 14 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2554 3.Changing Attitudes to the Natural Environment in Thailand : Background and Effective
 27. 27. 27 แผนปฏิบัติงาน คณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการสนับสนุน Communication.วารสารจันทรเกษมสาร (Chandrakasem Rajabhat University Journal) ปที่ 16 ฉบับที่ 10 มกราคม – มิถุนายน 4.ชุมชนทองถิ่นคิดเห็นอยางไรตอการเปน เมืองมรดกโลกเชียงแสน. Mae Fah Luang E-Journal Online ฉบับสังคมศาสตรและ มนุษยศาสตร (Mae Fah Luang University), 1/2553 5.การรับรูถึงวิกฤตการณในสามจังหวัด ชายแดนภาคใตและภาพลักษณที่มีตอ นักศึกษาไทยมุสลิมในสายตาของผูบริหาร สถานประกอบการเอกชนใน กรุงเทพมหานคร. BU Academic Review (Bangkok University), Vol. 9, No. 2, July – December 2010. 6. เมื่อการบริหารจัดการองคกรมุงธรรมาภิ บาล งานดานการสื่อสารควรทําอะไรบาง. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน ปที่ 14 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2553

×