Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Procedures in Kerala Land Revenue Department-Revenue diary 2016

2,343 views

Published on

Procedures in Kerala Land Revenue Department-Revenue diary 2016 uploaded by ^T J Joseph Tahsildar mob 9447464502

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Procedures in Kerala Land Revenue Department-Revenue diary 2016

 1. 1. C≥Ãn-‰yq´v Hm^v em≥Uv B‚ v Unkm-ÿ amt-Pvsa‚ v ]n.-Sn.-]n.--K¿, Xncp-h--¥-]pcw ˛ 695 038 t^m¨ : 0471-2365559, 0471-2362885 ^mIvkv : 0471-2365559 e-mail : ilmsecretary@yahoo.com, ildmsecretary@gmail.com website : ildmkerala.in 2016 dhyq ssKUv tIcf k¿°m¿ dh-yq hIp∏v `cW `mj ˛ amXr`mj
 2. 2. REVENUE GUIDE 2016 Published by Phone : 0471-2365559 (Office), 0471-2369997 (DMC), 0471-2362885 (Director) fax : 0471-2365559, e-mail : ilmsecretary@yahoo.com, secretaryildm@gmail.com website : ildmkerala.in INSTITUTE OF LAND AND DISASTER MANAGEMENT P.T.P. Nagar, Thiruvananthapuram-695 038 www.ildmkerala.in Composed and Designed by : Santhosh Kumar V, Sreekumar K, Saji S Nair- ILDM, Sindhu N G Printed at : Kerala Books and Publications Society, Kakkanad, Kochi-30 Edited By : Sheeba George (Dy Collector & Administrative Officer, ILDM)
 3. 3. t]cv ........................................................................................................................................................................................................................ ta¬hnemkw (Hm^okv) .............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................. (h-k-Xn) ............................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................. sSen-t^m¨ (Hm^okv) ............................................................................................. (h-k-Xn) ............................................................... samss_¬ ........................................................................................................ kn.-bp.-Pn --º¿ ............................................................... C˛-sa-bn¬........................................................................................................................................................................................................... B[m¿ º¿..................................................................................................................................................................................................... P-- Xo-bXn.................................................................................... nb-aw e`n® XobXn ............................................................... iºf kvsIbn¬ .................................................................................. C≥{In-sa‚ v XobXn ............................................................... kv]m¿°v (PEN) º¿................................................................................................................................................................................... Pn.-]n.-F-^v.--º¿ ....................................................................................... Pn.-sF.-Fkv.--º¿ ............................................................... Fkv.-F¬.sF º¿.............................................................................................. ]m≥ º¿ ............................................................... F¬.sF.kn.-t]m-fnkn º¿ ............................................................................... Uyq tU‰v ............................................................... hml º¿..................................................................................................................................................................................................... ss{UhnwKv ssek≥kv º¿ ......................................................................]pXp-t°-≠Xv ............................................................... ]mkvt]m¿´v º¿ ..............................................................................................]pXp-t°-≠Xv ............................................................... _m¶v : A°u≠v º¿ ................................................................................. t^m¨ º¿ ............................................................... F.-‰n.Fw : º¿ ............................................................................................................................................................................................... F¬.-]n.-Pn : I¨kyq-a¿ º¿ .................................................................... t^m¨ º¿ ............................................................... hm´¿ : I¨kyq-a¿ º¿............................................................................... t^m¨ º¿ ............................................................... Ce-Iv{Sn-kn‰n : I¨kyq-a¿ º¿ .............................................................. t^m¨ º¿ ............................................................... tdj≥ Im¿Uv º¿ .............................................................. Xncn-®-dn-b¬ Im¿Uv º¿ ............................................................... Dbcw ...................................................................... Xq°w .......................................... c‡ -{Kq∏v ............................................................... tUmIvSdpsS t]cv .............................................................................................. t^m¨ º¿ ............................................................... tcmK hnh-c-߃ ............................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................. hy‡n-]-c-amb a‰p-hn-h-c-߃ ...................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................. hy‡n-K-X-Ip-dn-∏p-Iƒ
 4. 4. Kth-WnwKv t_mUn sNb¿am≥ : _lp. dhyq hIp∏v a{¥n sshkv sNb¿am≥ : IΩo-j-W¿, em≥Uv dhyq AwK-߃ : Kh¨sa‚ v sk{I-´dn, d-h-yq hIp∏v : Kh¨sa‚ v sk{I-´dn, [-Im-cy hIp∏v : Ub-d-IvS¿, k¿sΔ B‚ v em≥Uv dn°m¿Uvkv : Ub-d-IvS¿, sF.Fw.-Pn. : Ub-d-IvS¿, C≥Ãn-‰yq´v Hm^v em≥Uvv & Unkm-ÿ amt-Pvsa‚ v : Kh¨sa‚ v sk{I-´-dn, `c-W- ]-cn-jv°mc hIp∏v : Kh¨sa‚ v sk{I-´-dn, Xt±-i- kz-bw-`-c-W- h-Ip∏v : Pn√m If-IvS¿, Xncp-h--¥-]pcw : sk{I-´dn, tÉv Unkm-ÿ amt-Pvsa‚ v AtXm-dn‰n : Ub-d-IvS¿, C≥^¿taj≥ B‚ v ]ªnIv dnte-j≥kv hIp∏v : tPmbn‚ vsk{I-´dn/sU]yq´n sk{I-´dn Unkm-ÿ amt-Pvsa‚ v Un∏m¿´vsa‚ v : Ub-d-IvS¿, sk‚¿ t^m¿ F¿Øv kb≥kv ÃUokv FIvkn-Iyq-´ohv IΩn‰n sNb¿am≥ : IΩo-j-W¿, em≥Uv dhyq AwK-߃ : Kh¨sa‚ v sk{I-´dn, dhyq hIp∏v : Kh¨sa‚ v sk{I-´dn, [-Im-cy hIp∏v : Kh¨sa‚ v sk{I-´dn, Bkq-{XW hIp∏v : Ub-d-IvS¿, k¿sΔ & em≥Uv dn°m¿Uvkv : Ub-d-IvS¿, C≥Ãn-‰yq´v Hm^v em≥Uvv & Unkm-ÿ amt-Pvsa‚ vv : Pn√m If-IvS¿, Xncp-h--¥-]pcw sk{I-´-dn : AUvannkvt{S‰ohv Hm^ok¿, sF.-F¬.-Un.-Fw. C≥Ãn-‰yq´v Hm^v em≥Uv B≥Uvv Unkm-ÿ amt-Pvsa‚ v ]n.-Sn.-]n.--K¿, Xncp-h--¥-]pcw - 695 038
 5. 5. ASq¿ {]Imiv dhyq hIp∏v a{¥n tIcf k¿°m¿ ktμiw kwÿm k¿°mcns‚ hnIkhpw IcpXepw F∂ e£yw {]mh¿ØnIam°p∂Xn¬ dhyq hIp∏v hfsc ap≥]nemWv. ]ShpIƒ Hs∂m∂mbn Ibdns°m≠ncn°p∂ dhyq hIp∏v Ign™ h¿jhpw t´ßfpsS s]m≥XqhepIƒ AWn™p. hIp∏ns‚ kz]v]≤Xnbmb `qclnXcn√mØ tIcfw ]≤Xnbn¬ IÆq¿, Imk¿tKmUv F∂o Pn√Iƒ°p ]pdsa CSp°n Pn√tbbpw kºq¿Æ `qclnXcn√mØ Pn√bmbn {]Jym]n°m≥ km[n®p. 2015 hsc 1,48,119 ]´bw 14 Pn√Ifnepambn ¬Iphmpw dhyq hIp∏nv Ign™p. 2015˛se hIp∏ns‚ anI® t´ßfn¬ G‰hpw {]m[mya¿ln°p∂XmWv F√m Pn√Ifnepambn S∂ dhyq˛k¿sΔ AZmeØv. CXphgn e£°W°nv km[mcW°mcpsS {]ivßfntebv°v tcn´v Cdßn sN√phmpw, ]cnlmcw ImWphmpw km[n- ®n-´p≠v. Cu {]h¿ØßfneqsS enwIm _p°v Hm^v sdt°m¿Uvkn¬ CSw ]nSn°mpw hIp∏nv km[n®p. ]pXpXmbn cq]oIcn® Xmeq°pIfpw, hnt√PpIfpw {]h¿Øw Bcw`n°pIbpw, kvam¿´v hnt√Pv B^okpIƒ {]h¿Øn®v XpSßpIbpw sNbvXp. 2013˛se `qan Gs‰Sp°¬ nbaØns‚ N´ßfpw kwÿm bhpw cq]oIcn°phm≥ Ign™ h¿jw hIp∏nv km[n®p. C˛Unkv{SnŒv ]≤Xnbn¬ 1 .77 tImSn k¿´n^n°‰pIƒ Hm¨ssembn ¬Im≥ Ign™Xv hIp∏ns‚ hnPbamWv. Hm¨sse≥ t]m°phchv kwhn[mw F√m Pn√Ifntebv°pw hym]n∏n°phmpw s]mXpP߃°v {]tbmP{]Zamb coXnbn¬ S∏n¬ hcpØphmpw km[n®n´p≠v. 2016 Dw {]Xo£Ifpw e£yßfpw ssIhcn°s∏tS≠ h¿jamWv. AXnp≈ hgnIm´nbmIs´ Poh°mscbpw s]mXpPßtfbpw Hcpt]mse klmbn°p∂ dhyqssKUv. BbXnm¬ Xs∂ dhyqssKUv ˛ 2016 hIp∏ns‚ t´ßfptSbpw hnPbØnt‚bpw km£mXvImcw IqSnbmWv. Gh¿°pw ]pXph’cmiwkItfmsS, Xncp-h--¥-]pcw 03.12.2015 ASq¿ {]Imiv
 6. 6. ktμiw kpXmcyhpw kab_‘nXhpamb tkhw s]mXpP߃°v Dd∏phcpØp∂Xnmbn dhyq hIp∏v ssIImcyw sNøp∂ hnjbßsf°pdn®v hniZambn {]Xn]mZn°p∂ dhyq ssKUv 2016 ImempkrXamb am‰ßtfmsS C≥Ãn‰yq´v Hm^v em‚ v B‚ v Unkmÿ amtPvsa‚ v {]kn≤oIcn°pIbmWv. s]mXpP߃°v A¿lamb tkhßsf∏‰n a nem°phmpw DtZymKÿ¿°v hnhn[ hnjb߃ ssIImcyw sNøp-hmpw Cu ssKUv D]Imc{]ZamIs´ F∂v Biwkn°p∂p. Gh¿°pw ]pXp-h’cmiw-kIƒ t¿∂psIm≠v, tUm.hnizmkv taØ sF.-F.-Fkv {]n≥kn-∏¬ sk{I-´dn dh-yq, Zpc-¥-n-hm-cW hIp-∏v tIcf k¿°m¿ Office: 0471-2518356 Fax : 0471 - 2335467 Mobile: 9446807882 email : prl.secy.revenue@gmail.com Xncp-h--¥-]pcw 24. 11. 2015 tUm.hnizmkv taØ
 7. 7. ktμiw Fw. kn. -tam-l≥Zm-kv, sF.-F.-Fkv IΩo-j-W¿, em‚ v dhyq tIcf k¿°m¿ tkhw s]mXpPßfpsS AhImiambn Dd∏phcpØnbncn°p∂ C°meØv dhyq hIp∏v ssIImcyw sNøp∂ hnhn[ hnjbßsf°pdn®pw tkhßsf°pdn®pw ka{Kambn {]Xn]mZn®psIm≠v dhyq ssKUv 2016 {]kn≤oIcn°pIbmWv. kab_‘nXamb tkhw Dd∏phcpØp∂Xnpw Imcy£ahpw tkhtm∑pJhpamb {]h¿Øw ImgvN hbv°p∂Xnpw Cu ssKUv D]Imc{]ZamIs´sb∂v Biwkn°p∂p. Gh¿°pw ]pXp-h-’-cm-iw-k-Iƒ t¿∂p-sIm-≠v, Xncp-h--¥-]pcw 24. 11. 2015 {email:lrcommissioner@gmail.com phone Office : 0471-2322830 Fax : 0471-2320376 Mob : 9747542020 CUG : 8547610000 Fw. kn. -tam-l≥Zm-kv
 8. 8. s{]m^. tUm. tIihv taml≥ Ub-d-IvS¿ C≥Ãn-‰yq´v Hm^v em‚ v & Unkm-ÿ amt-Pvsa‚ v tIcf k¿°m¿ ktμiw dhyq hIp∏ns‚ _lp-ap-J-amb {]h¿Ø--ß-sf-°p-dn®v kw£n-]vX- ambn hnh-cn-°p∂ dhyq ssKUv 2016 epw {]kn-≤o-I-cn-°-s∏-Sp-I-bm-Wv. Cu ssKUv DtZym-K-ÿ¿°pw s]mXp-P--߃°pw hf-sc-tbsd {]tbm-P--s∏-Sp-sa∂v Bflm¿∞-ambn hniz-kn-°p-∂p. 2016 F√m-h¿°pw sFiz-cy-]q¿Æ-hpw I¿Ω- n-c-X-hp-amb h¿j-am-Is´ F∂v Biw-kn-°p-∂p. ]pXp-h-’-cm-iw-k-ItfmsS, Office: 0471-2365559 fax: 0471-2365559 Mob: 9447026400 email : ilmsecretary@yahoo.com Xncp-h-¥-]pcw 05. 12. 2015 s{]m^. tUm. tIihv taml≥
 9. 9. D≈-S°w t]Pv º¿ 1. tIcfw H‰-tm-´-Øn¬ ..............................................................................................................................................................12 2. tIcfw : hnkvXo¿Æw, P-kw-Jy, kzbw-`-cW ÿm]--߃ ...................................................................................13 3. sF.-F¬.-Un.Fw ˛ ASnÿmhnhc߃ ........................................................................................................................ 14 {]h¿Ø--߃, ]cnioe]cn]mSnIƒ ............................................................................................................................................... 15 kuI-cy-߃°v ne-hn-ep≈ nc°v ...................................................................................................................................................... 16 4. sSe-t^m¨ º-dp-Iƒ : .................................................................................................................................................. 16-˛128 tIcf k¿°m¿ ˛ a{¥nk` ........................................................................................................................................................................ 17 dhyq hIp∏v a{¥nbpsS Hm^okv .......................................................................................................................................................... 18 nb-a-k` ............................................................................................................................................................................................................ 26 Kh¨sa‚ vsk{I-´-dn-tb‰v........................................................................................................................................................................... 27 dhyq hIp∏v sk{I-´-dn-bpsS Hm^okv ............................................................................................................................................... 28 a‰p hIp∏v ta[mhnIfpsS Hm^okv ....................................................................................................................................................... 29 kwÿm Bkq{XW t_m¿Uv............................................................................................................................................................. 36 AU-z-t°‰v P-d¬ Hm^okv, Fd-Wm-Ipfw ....................................................................................................................................... 37 hIp-∏p-ta-[m-hn-Iƒ ......................................................................................................................................................................................... 39 U¬ln-bnse tIcf k¿°m¿ Imcym-e-b-߃ ................................................................................................................................ 49 KÃv lukp-Iƒ, dÃv lukp-Iƒ, bm{Xn- n-hm-kv ........................................................................................................................ 50 em‚ v dhyq IΩo-j-W-td-‰v ...................................................................................................................................................................... 52 kwÿm Zpc¥ nhm-cW AtXm-dn‰n ................................................................................................................................................ 52 em‚ v t_m¿Uv................................................................................................................................................................................................. 54 k¿sΔ B‚ v em‚ v dnt°m¿Uv ............................................................................................................................................................... 54 k¿sΔ Hm^okpIƒ .................................................................................................................................................................................... 55 If-IvS-td-‰p-Iƒ ................................................................................................................................................................................................. 56 dhyq Unhn-j-p-Iƒ ................................................................................................................................................................................... 57 Xmeq°v Hm^o-kp-Iƒ ................................................................................................................................................................................. 58 Pn√-Ifnse {][m sSet^m¨ º-dpIƒ ...................................................................................................................................... 59 ^m°¬‰namcpsS sSet^m¨ º-dpIƒ .......................................................................................................................................... 76 k¿sh ˛ `qtc-J hIp-∏v ˛ tcJ-I-fpsS ^okv..................................................................................................................................... 76 hnt√-tPm-^o-kp-Iƒ ................................................................................................................................................................................. 77˛119 Unkm-ÿ amt-Pvsa‚ v Ub-d-IvSdn ..................................................................................................................................................... 120 5. dhyq `cWw ...........................................................................................................................................................................125- 6. k¿´n-^n-°‰pIƒ ............................................................................................................................................................. 129-˛149 8. PmXn enÃp-Iƒ: ............................................................................................................................................................... 150˛158 ]´n-I-PmXn......................................................................................................................................................................................................... 150 ]´n-I-h¿§w ....................................................................................................................................................................................................... 152 H.-C.kn................................................................................................................................................................................................................ 153 {Ioao-seb¿ ˛ a‰v ]nt∂m-°-hn-`m-K-ß-fpsS enÃv ........................................................................................................................... 154 Fkv.-C._n.kn ................................................................................................................................................................................................. 156 sk≥{S¬ enÃv ............................................................................................................................................................................................... 157 9. nIp-Xn-Iƒ: ....................................................................................................................................................................... 159˛163 `qn-Ip-Xn ........................................................................................................................................................................................................... 159 tXm´-n-Ip-Xn .................................................................................................................................................................................................... 159 sI´nSnIp-Xn ................................................................................................................................................................................................... 159 Icw HSp°v ....................................................................................................................................................................................................... 163 10. dh-yq-dn-°-hdn: ...................................................................................................................................................................... 164 11. t]m°p-h-chv: .............................................................................................................................................................................167 12. k¿sΔ S-]-Sn-Iƒ: ................................................................................................................................................................. 168 13. `q]-cn-jv°-cWw: ......................................................................................................................................................................170 em‚ v {So_yq-W¬ ............................................................................................................................................................................................. 170
 10. 10. Xmeq°v em‚ v t_m¿Uv.................................................................................................................................................................................. 170 an®-`qan hnX-cWw .......................................................................................................................................................................................... 171 14. `qan -]-Xnhv N´-߃: ............................................................................................................................................................... 172 ]©m-bØv {]tZ-isØ `qan-]-Xn-hv ........................................................................................................................................................ 172 ap≥kn-∏¬˛ tIm¿]tdj≥ {]tZ-isØ `qan- ]-Xn-hv ..................................................................................................................... 173 ssIh-i-tc-J-Iƒ ¬Ip-∂-Xn-p≈ am¿§-n¿t±-iw...................................................................................................................... 174 `qan ssIam‰w ................................................................................................................................................................................................. 174 15. `qhnntbmKw ...........................................................................................................................................................................175 16. `qan-kw-c-£Ww: .......................................................................................................................................................................175 hnt√Pv P-Iob kan-Xn-Iƒ .................................................................................................................................................................... 177 em‚ v _m¶v ...................................................................................................................................................................................................... 178 tZiob `qtcJm B[p-n-I-h¬°-cW ]cn-]m-Sn ............................................................................................................................... 178 Hm¨sse≥ t]m°phchv .......................................................................................................................................................................... 178 `qc-ln-X-cn-√mØ tIcfw ]≤Xn ............................................................................................................................................................. 179 kwÿm sF.-‰n.-sk¬ (d-h-yp) .......................................................................................................................................................... 180 Xmeq°v hnI-kk` .................................................................................................................................................................................. 180 17. `qan -hn-s´m-gn-b¬: ..................................................................................................................................................................... 181- 18. k¿°m¿ `qan ]m´-Ønv sImSp-°p-∂-Xn-p≈ hyh-ÿ-Iƒ: ........................................................................................182 19. `qan Gs‰Sp°¬ ..................................................................................................................................................................... 185 20. Zn-I-fn¬n∂pw aW¬hm-c¬: .......................................................................................................................................... 188 21. s¬hb¬ XÆo¿ØSkwc£Ww ................................................................................................................................. 190 22. If-IvS-td‰v/B¿.-Un.Hm^okv S-]-Sn-{I-a-߃: ................................................................................................................192 hntZ-i-cm-Py-ß-fn¬ ac-W-a-S-bp-∂-h-cpsS Ah-Im-i-߃- e`n-°p-∂-Xn-p≈ S-]-Sn-{Iaw.................................................. 193 ap{Z-]{Xw hne XncnsI e`n-°p-∂-Xn-p≈ S-]Sn .......................................................................................................................... 193 tImSXn ^okv ˛ XncnsI e`n°¬ ....................................................................................................................................................... 194 {] v/{]kn≤o-I-c-W-ß-fpsS cPn-kvt{S-j≥ ....................................................................................................................................... 194 Ce-Iv{SnIv sse≥ hen-°p-∂-Xv kw_-‘n-®v ..................................................................................................................................... 194 Bcm-[-m-e-b-ß-fpsS n¿Ωm-Ww .......................................................................................................................................................... 195 ivaim--n¿Ωm-Ww ....................................................................................................................................................................................... 195 tXm°v ssek≥kv ]pXp-°¬ ................................................................................................................................................................ 195 ]S°w kq£n-°p-∂-Xn-p≈ ssek≥kv ........................................................................................................................................... 196 shSn-a-cp∂v ssIhiw hbv°p-∂-Xn-p-≈ ssek≥kv ................................................................................................................... 196 ]S°w n¿Ωn-°p-∂-Xn-p≈ ssek≥kv............................................................................................................................................ 196 km[mcW aÆv Jw ............................................................................................................................................................................... 197 ]md, ]pg aW¬ Jw ............................................................................................................................................................................ 197 s]t{Sm-fnbw ssek≥kv ............................................................................................................................................................................ 197 Im¿jnI sXmgn¬X¿°w ......................................................................................................................................................................... 197 23. mjW¬ {SÃv BIvSv........................................................................................................................................................... 198 24. Ãmºv BIvSv ............................................................................................................................................................................ 198 25. Ayw n∂ hkvXp°ƒ Gs‰Sp°¬ nbaw.............................................................................................................. 199 26. sI´nS hmSI nb{¥W nbaw ....................................................................................................................................... 200 27. t]meokv Iwssπ‚ v AtXm-dn‰n ..........................................................................................................................................201 28. Kp≠m BIvSv ........................................................................................................................................................................... 202 29 amXm]nXm°fpsS kwc£W nbaw 2007 ................................................................................................................... 204 30. Unkv{S£≥ Hm^v sdt°m¿Uvkv (dhyq Hm^okkv) dqƒ .................................................................................... 205 31. ssa¿ and¬ I¨kj≥ dqƒ....................................................................................................................................... 205 32. sXmgn¬ ÿesØ kv{Xo ssewKnwI ]oU ntcm[nbaw ........................................................................... 205 33. ]¿t®kv S-]-Sn-{I-a-߃: .................................................................................................................................................... 206 34. FIvkn-Iyq-´ohv aPn-kvt{S‰v: ...................................................................................................................................................210 C≥IzÃv ............................................................................................................................................................................................................ 211 FIvkvlptaj≥ ............................................................................................................................................................................................ 214 35. Ce-£≥: ....................................................................................................................................................................................214
 11. 11. 36. t£a-]-≤-Xn-Iƒ:......................................................................................................................................................................216- apJy-a-{¥n-bpsS Zpcn-Xm-izm-k-n-[n .......................................................................................................................................................... 216 tZiob IpSpw-_-t£a ]≤-Xn.................................................................................................................................................................. 217 hml-m-]-I-S-߃°n-c-bm-Ip-∂-h-¿°p≈ [-k-lmbw .............................................................................................................. 218 £b-tcm-Kn-Iƒ°p≈ [-k-lmbw ...................................................................................................................................................... 218 IpjvT-tcm-Kn-Iƒ°p≈ [-k-lm-bw .................................................................................................................................................... 218 Iym≥k¿ tcmKn-Iƒ°p≈ [-k-lmbw .......................................................................................................................................... 219 Ah-i-I-em-Im-c- s]≥j≥ ........................................................................................................................................................................... 219 k¿°kv I-em-Im-c-s]≥j≥ .................................................................................................................................................................... 220 kzmX{¥ykac tkmn ˛ acWm¥c k-lmbw ...................................................................................................................... 220 kmaq-ly oXn hIp∏v S-∏m-°p∂ ]≤-Xn-Iƒ ............................................................................................................................. 220 kv{XoIƒ°m-bp≈ ]≤-Xn-Iƒ ............................................................................................................................................................. 222 hr≤¿°p≈ ]≤-Xn-Iƒ ............................................................................................................................................................................ 222 a‰p hn`m-K-߃°p≈ ]≤-Xn-Iƒ ........................................................................................................................................................ 222 ]©mbØpIƒ hgn S∏nem°p∂ ]≤XnIƒ............................................................................................................................. 224 kmaq-ly kpc£m anj≥ S-∏m-°p∂ ]≤-Xn-Iƒ ...................................................................................................................... 224 ]´nIPmXn hn`m-K-߃°p≈ ]≤-Xn-Iƒ ......................................................................................................................................... 225 ]´nIh¿§ hn`m-K-߃°p≈ ]≤-Xn-Iƒ .......................................................................................................................................... 226 37. hnhn[ kmaqly kpc-£m-]-≤-Xn-Iƒ: ..............................................................................................................................227 ImcpWy ]≤Xn ............................................................................................................................................................................................ 227 hn[-h-I-fpsS s]¨a-°ƒ°p≈ hnhm-l-[- k-lm-bw.............................................................................................................. 229 sXmgn¬ cln-X-thXw ............................................................................................................................................................................. 229 F≥tUmk¬^m≥ _m[nX¿°p≈ ]≤Xn ................................................................................................................................... 229 38. s]≥j≥ ]≤-Xn-Iƒ: .............................................................................................................................................................. 230 Ib¿sXm-gn-emfn s]≥j≥ ...................................................................................................................................................................... 230 I¿jI sXmgn-emfn s]≥j≥ ................................................................................................................................................................ 230 hn[-hm- s]≥j≥ .......................................................................................................................................................................................... 230 tZio-b-hm¿≤-Iy-Ime s]≥j≥ ........................................................................................................................................................... 230 50 -h-b- n¬ IqSp-X¬ {]mbap≈ Ahn-hm-ln-X-Iƒ°p≈ s]≥j≥ ]≤Xn .............................................................................. 231 hnI-emwK s]≥j≥ ...................................................................................................................................................................................... 231 39. {]IrXn Zpc-¥-ß-fn¬s]-´-h¿°p≈ [-k-lmbw .................................................................................................... 232˛242 40. k¿Δokv N´-߃: ................................................................................................................................................................... 243 hnhn[ Ah-[n-Iƒ......................................................................................................................................................................................... 243 ]pXp-°nb iº-f-kvsI-bn-ep-Iƒ ........................................................................................................................................................... 247 ka-b_-‘nX lb¿t{KUv ...................................................................................................................................................................... 250 hnhn[ Ae-h≥kp-Iƒ ............................................................................................................................................................................... 252 eohv {Smh¬ I¨kj≥ (F¬.Sn.kn) ............................................................................................................................................... 256 s]≥j≥ Bp-Iq-ey-߃ ........................................................................................................................................................................ 259 41. kam-izmk sXmgn¬Zm-]-≤-Xn-Iƒ : ............................................................................................................................... 260 42. hnhcmh-Im-i-n-b-aw 2005 : ................................................................................................................................................. 263 43. tkhmh-Im-i-n-b-aw 2012 : ................................................................................................................................................ 271 44. {][m--s∏´ k¿°m¿ DØ-c-hp-Iƒ : ................................................................................................................................ 280 45. nIpXntbXc hcpamßfpsS nc°pIƒ ................................................................................................................... 283 46. slUv Hm^v A°u≠v: ........................................................................................................................................................ 284 47. dhyq DtZymKÿcpsS kmºØnI A[nImc߃ ................................................................................................... 285 48. t]mì nc-°p-Iƒ: ............................................................................................................................................................ 286 49. I¨sh¿j≥ tS_nƒ: .......................................................................................................................................................... 286 50. BZm-b-n-Ip-Xn: ....................................................................................................................................................................... 287 51. AUo-j-W¬ Xl-kn¬Zm-cpsS ]cn-[n-bn¬ hcp∂ hnj-b-߃: ............................................................................. 287 52. tdmUv/sdbn¬ Zqc]´n-I: ...................................................................................................................................................... 289 53. sdbn¬th ka-b-hn-h-c-∏-´n-I: .............................................................................................................................................. 292 54. 2016 se s]mXpAh-[n-Iƒ: .................................................................................................................................................. 295
 12. 12. dhyq ssKUv 2016201620162016201612 hnkvXo¿Æw ......................................................................................................................................................... 38,863 N.-In.-ao. P-kwJy (As per census data of 2011) ............................................................................................................................ 3,33,87,677 ]pcp-j≥am¿ ..................................................................................................................................................................... 1,60,21,290 kv{XoIƒ ......................................................................................................................................................................... 1,73,66,387 P-kwJy IqSnb Pn√ ................................................................................................................................................. ae-∏pdw P-kwJy Ipd™ Pn√ .............................................................................................................................................. hb-mSv km£-cX BsI iX-amw ............................................................................................................................................ 90.92% ]pcp-j≥am¿ (km£-cX) ................................................................................................................................................. 94.20% kv{XoIƒ (km£-cX) ...................................................................................................................................................... 87.86% Xe-ÿmw ........................................................................................................................................................ Xncp-h--¥-]pcw Pn√-Iƒ ............................................................................................................................................................................................14 Xmeq-°p-Iƒ .................................................................................................................................................................................. 75 hnt√Pp-Iƒ ............................................................................................................................................................................... 1535 hnt√-Pp-Iƒ ({Kq∏v hnt√-Pp-Iƒ Dƒs∏-sS) ............................................................................................................... 1664* dhyq Unhn-j-p-Iƒ ................................................................................................................................................................ 21 hnI-k- -tªm-°p-Iƒ ..............................................................................................................................................................152 temIvk`m aWvU-e-߃ ......................................................................................................................................................... 20 cmPy-k`m aWvU-e-߃............................................................................................................................................................. 9 nb-a-k`m aWvU-e-߃ ........................................................................................................................................................140 henb Pn√ .................................................................................................................................................................... ]me-°mSv sNdnb Pn√ .....................................................................................................................................................................Be-∏pg HutZym-KnI `mj ...........................................................................................................................................................ae-bmfw arKw ............................................................................................................................................................................................ B ]£n ................................................................................................................................................................................thgm-º¬ ]pjv]w ...................................................................................................................................................................... IWn-s°m∂ hr£w ..................................................................................................................................................................................... sXßv a’yw.................................................................................................................................................................................... Icn-ao≥ ofw-Iq-Snb Zn ........................................................................................................................................................... s]cn-bm¿ Db-cw-Iq-Snb sImSp-apSn ...............................................................................................................................................B-apSn henb Imb¬ .............................................................................................................................................. thº-m´v Imb¬ ]©m-b-Øp-Iƒ ..........................................................................................................................................................................941 apnkn∏m-en-‰n-Iƒ ...................................................................................................................................................................... 86 tIm¿∏-td-j-p-Iƒ ........................................................................................................................................................................ 6 It≠m¨sa‚ v.................................................................................................................................................................... IÆq¿ Su¨jn∏v .................................................................................................................................................................... Kpcp-hm-bq¿ hnZy-m`ymk Pn√-Iƒ .................................................................................................................................................................. 31 D]-hn-Zym-`ymk Pn√-Iƒ..........................................................................................................................................................157 bqWn-th-gvkn-‰n-Iƒ ..................................................................................................................................................................... 10 saUn-°¬ tImtf-Pp-Iƒ (K-h¨sa‚ v).............................................................................................................................. 7 tIcfw H‰-tm-´-Øn¬ *Xncp-h--¥-]p-cw, Fd-Wm-Ip-fw, Xr»q¿, Imk¿tKmUv Pn√-I-fnse {Kq∏v hnt√-Pp-Iƒ Dƒs∏sS
 13. 13. dhyq ssKUv 20162016201620162016 13 tIcfw ˛ hnkvXo¿Æhpw P-kw-Jybpw (As per census data of 2011) Pn√ hnkvXo¿Æw P-kwJy (N.-In.-ao.) Xncp-h--¥-]pcw 2192 33,07,284 sIm√w 2491 26,29,703 ]Ø-w-Xn´ 2637 11,95,537 Be-∏pg 1414 21,21,943 tIm´bw 2208 19,79,384 CSp°n 4358 11,07,453 Fd-Wm-Ipfw 3068 32,79,860 Xriq¿ 3032 31,10,327 ]me-°mSv 4480 28,10,892 ae-∏pdw 3550 41,10,956 tImgn-t°mSv 2344 30,89,543 hb-mSv 2131 81,6558 IÆq¿ 2966 25,25,637 Imk-¿-tKmUv 1992 13,02,600 BsI 38863 3,33,87,677 wpfI-pU¿mhwpfß--]mÿWc-`wbzkesnØ-f-cIt -amK{ vØbm©] v°mªt vØbm©] -m√nP vØbm©] n‰ne-m∏-nk-npa ¬∏-nk-npa ≥j-dt-∏¿mIt √nP IsB wÆF IsB -pU¿mh -Sspf-I -wÆF IsB -wÆF --pU¿mh Sspf-I -wÆF IsB Sspf-IpU¿mh -wÆF IsB wÆF IsB -pU¿mh -Sspf-I -wÆF IsB wÆF IsB -pU¿mh -Sspf-I wÆF wcp]-¥--h-pcnX 37 9921 11 551 62 4 741 1 001 w√mIs 86 4321 11 251 62 4 131 1 55 ´nXwØ] 35 887 8 601 61 4 231 0 0 gp∏-eB 27 9611 21 851 32 6 512 0 0 wb´mIt 17 0411 11 641 22 6 402 0 0 n°pSC 25 297 8 401 61 2 96 0 0 wfpI-mW-dF 28 8331 41 481 72 31 124 1 47 ¿q»rX 68 5641 61 312 92 7 472 1 55 vSm°-em] 88 0941 31 281 03 7 042 0 0 wdp∏-ea 49 8771 51 122 23 21 974 0 0 vSm°t-ngmIt 07 6221 21 961 72 7 562 1 57 vSm-bh 32 314 4 45 61 3 99 0 0 ¿qÆI 17 6611 11 941 42 8 992 1 55 vUmKtdkmI 83 466 6 38 71 3 311 1 0 IsB 149 26951 251 6702 133 68 8803 6 414
 14. 14. dhyq ssKUv 2016201620162016201614 Hcp kzbw-`-c-W- ÿm-]--ambn 1955-˛se Xncp-hn-Xmw-Iq¿-˛-sIm-®n≥ skmssk‰okv cPn-kvt{S-j≥ BIvSv {]Imcw cPn-ÿ sNbvXv 1996 Pphcnbn¬ ÿm]nXambn. Dt±iy e£y-߃ kwÿm dhyq/k¿sΔ hIp-∏p-I-fnse Poh--°m¿°v C≥U-£≥ C≥ k¿Δokv, dn{^j¿ s{SbnnwKv Dƒs∏-sS-bp≈ hnZKv[ ]cn-io-e ]cn-]m-Sn-Iƒ kwL-Sn-∏n-°pI. `c-W-n¿Δ-lW cwK-Øpw, kmt¶-XnI cwKØpw Poh--°m-cpsS Ign-hp-Iƒ hnI-kn-∏n-°p-∂-Xn-m-h-iy- amb {]tXyI ]cn-io-e ]cn-]m-Sn-Iƒ kwL-Sn-∏n-°p-I. dhyq/k¿sΔ hIp-∏p-I-fpsS {]h¿Ø£aX h¿≤n-∏n-°p-∂-Xn-m-h-iy-amb ]T -]-≤-Xn-Ifpw Kth- jW ]≤-Xn-Ifpw Gs‰-Sp-°p-I. B[p-nI kmt¶-XnI hnZy-Iƒ dhyq/k¿sΔ hIp-∏p-Ifn¬ S-∏n-em-°p-∂-Xnv tmU¬ GP≥kn- bmbn {]h¿Øn-°p-I. hnhn[ k¿°m¿ hIp-∏p-I-fnse Poh--°m¿, hnhn[ k∂≤ kwL-Sm {]h¿Ø-I¿ F∂n-h¿°v Zpc¥ nhm-cW {]h¿Ø--ß-sf-°p-dn-®p≈ hnZKv≤ ]cn-io-ew kwL-Sn-∏n-°p-I. C≥Ãn-‰yq´v Hm^v em≥Uv B‚ v Unkmÿ amt-Pvsa‚ v ƒI-pc-º¨m^t-neSsesn´-qy‰-nÃ≥C wkmenh,vc]t ¿º¨m^t DTS EDOC vko^mH XBAP /nXkh ¬_ssmas ≥ma¿bNsnUm_tvKwnWhtK )n¥{av∏pIhqyh-d(vimI]{¿qS-A-.oi{ ni.vog.alarek@eunever-retsinim:liam-e0448232-1740:xaf 1740 6775332 0448232 5888 003422-43740 0055545949 6618007449 n‰nΩ-I-.nkvIF≥ma¿bNs&≥ma¿bNsvkhssnUm_tvKwnW-htK )qy-hdv‚me,¿W-j-oΩ-I(vkF-.F-.FsvkmZ≥lmat.nk-.wF.oi{ moc.liamg@renoissimmocrl:liam-e6730232-1740:xaf 1740 6730232 0382232 9458 0550232-1740 0000167458 0202457479 ¿SvI-d-bU ≥lmatvhi-It-.mUt.^m]{s moc.liamg@nahomvahsekrd:liam-e58826321740:xaf 1740 5882632 0046207449 nd´-I{ks&¿k-o^mHvho‰-S{tvk-n-navUA v÷¿mPtm_oj-.nX-aoi{ moc.oohay@yratercesmli:liam-e95556321740:xaf 1740 9555632 5000167458 ¿SvI-fIn´qy-]Us&¿k-o^mHwmK{m]{t Pmj.F.F.nXaoi{ moc.oohay@yratercesmli:liam-e95556321740:xaf 1740 9555632 6000167458 ¿‚ksv‚asvP-tma¿Ã-mknU,vUls nP.Is-.c-mX-.mUt moc.liamg@iallipadnivogaraht:liam-e7999632-1740:xaf 1740 7999632 3080632-1740 3080295949 nk.H.C.v F)vÃ-n‚b-k(,vUls&F.wF.nU.vkF.Is,¿ºas vkm°t-myc-pI-.¬F-.¿J-it-.mUt moc.liamg@kog.coes:liam-e 1740 4244632 2229756449
 15. 15. dhyq ssKUv 20162016201620162016 15 dhyq hIp-∏nse kp{]-[m tcJ-Iƒ Zo¿L-Imew kq£n-°m≥ Ign-bp∂ hn[-Øn¬ UnPn-‰-¬ kmt¶XnIhnZy D]tbmKn®v tcJmtiJcWw sNbvXp kq£n-°p-∂Xntebv°mbmWv UnPn‰¬ B¿ss°hvkv ]≤Xn. ]gbIme tcJ-Ifpw a‰pw e`y-am-Ip∂ apdbv°v UnPn-‰-ssekv sNøp∂ {]h¿Ø- -߃ kn˛Un‰v apJm-¥ncw SØn hcp-∂p. ]cn-io-e-- ]-cn-]mSnIƒ C≥Ãn-‰yq´v Hm^v em≥Uv B‚ v Unkm-ÿ amt-Pvsa‚n¬ Ct∏mƒ hnhn[ Xe-Øn-ep≈ DtZym-K- ÿ¿°p-th≠n Xmsg∏d-bp∂ ]cn-io-e ]cn-]m-Sn-Iƒ Bhn-jv°-cn®p S-∏n-em°n hcp-∂p-≠v. konb¿ ¢m¿°v, hnt√-Pv Hm^o-k¿, sU]yq´n Xlkn¬Zm¿, Xlkn¬Zm¿, F∂o XkvXnIIfnep≈ DtZymKÿ¿°v {]tamjv apt∂mSnbmbn ¬Inhcp∂ 10 Znh-ksØ ]cn-io-ew. dhyq˛k¿sΔ hIp∏p Poh--°m¿°v `cW `mjbnepw Hm^okv Hmt´mtaj≥ hnjbØnepap≈ Iºyq- ´¿ ]cn-io-ew. dhyq Poh°m¿°v k¿sΔ s{Sbn-nwKv. ¢m¿°v, konb¿ ¢m¿°pam¿°p≈ 5 Znh-ksØ ]cn-io-ew ¢m¿°v/hn.F XkvXnIbnep≈h¿°v 10 Znh-ksØ C≥U-£≥ ]cn-io-ew sU]yq´n Xl-ko¬Zm¿am¿°p-th≠n 5 Znh-ksØ ]cnio-ew sU]yq´n If-IvS¿, Xl-ko¬Zm¿ XpS-ßnb-h¿°p-th≠n 5 Znh-ksØ ]cnio-ew Pn√m-Xe ]cn-io-e ]cn-]mSn ˛ dh-yq hnj-b-ß-sf kw_-‘n-®p≈ ]cn-io-ew kab_‘n-X-ambn IqSp-X¬ Poh--°m-cntebv°v FØn-°p∂Xnmbn sF. F¬. Un. FΩns‚ B`n-ap-J-y-Øn¬ Pn√m ]cn-io-e tI{μ-߃ Bcw-`n®v hntI-{μo-IrX ]cn-io-ew S-Øn-h-cp-∂p. P-ku-lrZ hnt√-Pp-Iƒ ˛ km[mc-W-°m-cmb P-߃°v Imc-y-£-ahpw kpXm-c-y-hp-amb tkhw kulm¿±-]-c-amb A¥-co-£-Øn¬ ¬Ip-∂-Xn-mbn hnt√Pv Poh--°mcpsS hy-‡n-Xz hnI-k--sØ tI{μoIcn-®p≈ {]tXyI ]cn-io-e ]cn-]mSn Bhn-jvI-cn®v F√m Pn√m tI{μ-ßfnepw h®v S-Øn hcp- ∂p. kv{Xo im‡o-I-cW ]cn-io-e ]cn-]mSn ˛ dh-yq hIp∏nse hnXm Poh--°m¿°mbn kv{Xo im‡o-I- cWhpambn _‘-s∏´ hnj-b-ß-fn¬ ]cn-io-ew S-Øn-h-cp-∂p. Pn√m-Xe Iº-yq-´¿ ]cn-io-e tI{μ߃ ˛ dh-yq hIp∏v Hm¨sse≥ tkh--߃ Bcw-`n® kml-N-cy- Øn¬ F√m Poh--°m¿°pw kab_‘nX-ambn Iº-yq-´¿ ]cn-io-ew ¬Ip-∂-Xn-mbn sF. F¬. Un. FΩns‚ B`n-ap-J-y-Øn¬ Pn√Ifn¬ Iº-yq-´¿ em_p-Iƒ k÷o-I-cn®v hntI-{μo-IrX Iº-yq-´¿ ]cn- io-ew S-Øn-h-cp-∂p. Hm^okv A‰‚‚ v, hnt√Pv ^o¬Uv Akn- v F∂n-h¿°p≈ ]cn-io-e-w. Zpc¥ BLmX eLq-I-cWw/amt-Pvsa‚ v kw_‘n®p≈ {]tXyI ]cn-io-e߃. Poh°mcy߃, tImS-Xn-t°-kp-Iƒ F∂nh ssIImcyw sNøp-∂Xv kw_‘n®v k¿sΔ Poh°m¿°v {]tXyI ]cn-io-ew. tZiob `qtcJ B[p-nIhXvIcW]cn-]m-Sn (NLRMP) bpsS `mKambn dh-yq-˛-k¿sΔ DtZym-K-ÿ¿°v B[p-nI k¿sΔ D]-I-c-W-ß-fn¬ kwbp‡ ]cn-io-ew. Pn√m-Xe ]cn-io-e-- ]-cn-]mSnIƒ C≥Ãn-‰yq´v Hm^v em‚ v B‚ v Unkm-ÿ amt-Pvsa‚ns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ F√m Pn√m If-Œ-td‰p- fnepw hnhn[ dhyq hnj-b-ß-fn¬ F√m amkhpw ]cn-io-e--߃ S-Øn-h-cp-∂p. ]cn-io-e--Øn¬ ]s¶-Sp-°m≥ Xmev]-cy-ap≈ Poh--°m¿ AXmXv Pn√m If-Œ-td-‰p-I-fnse ]cn-io-e tIm˛-Hm¿Un-t-‰- dp-ambn _‘-s∏-tS-≠-Xm-Wv. taJem Iºyq´¿ ]cnioe tI{μ߃ Poh--°m¿°v kab_‘nXambn Iºyq´¿ ]cnioew ¬Ip∂Xnmbn ]ØwXn´, ae∏pdw Pn√Ifn¬ C≥Ãn-‰yq´v Hm^v em‚ v B‚ v Unkm-ÿ amt-Pvsa‚ns‚ taJem Iºyq´¿ ]cnioetI{μ߃ ÿm]n®n´p≠v. ]cn-io-e--w kw_‘n® Imcy߃°mbn sF.F¬.Un.FΩpamtbm AXmXv Pn√m If-Œ-td-‰p-amtbm _‘-s∏-tS-≠-Xm-Wv. KthjW- ]-≤-Xn-Iƒ em‚ v Kth-W≥kv, Zpc¥ BLmX eLq-I-cWw XpS-ßnb taJ-e-I-fn¬ K-th-jW ]cn-]m-Sn-Iƒ sF.- F¬.-Un.-Fw-˛s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ SØn hcp-∂p.
 16. 16. dhyq ssKUv 2016201620162016201616 C≥Ãn‰y-q´nep≈ kuI-cy߃°v ne-hn-ep≈ nc°pIƒ kuI-cy-߃ hmSI $ (Hcp Znh-ktØbv°v) eIv®¿ lmƒ : $ 500/˛ ]n.-F.-knÃw : $ 750/˛ F¬knUn s{]mP-IvS¿ : $ 2500/˛ ann tIm¨^-d≥kv lmƒ : $ 1250/˛ F.-kn. FIvkn. tIm¨^-d≥kv lmƒ : $ 2500/˛ F.-kn. apdn (tIm¨^-d≥kn-v) : $ 1250/˛ kvam¿´v ¢mkv dqw (N{μ-Kncn) : $ 5000/˛ tlmì kuIcyw F.kn dqw (F-Ivkn-I-yq-´ohv) : $ 500/˛ d-hyq/k¿sΔ Poh--°m¿°v (In-S° H∂n-v) : $ 50/˛ kwÿm ASn-b-¥c-L´ Imcy-n¿Δ-lW tI{μw sF.F¬.Un.Fw˛¬ 2012˛¬ ÿm]nXamhpIbpw {]h¿Øw Bcw`n°pIbpw sNbvX kwÿm Zpc¥km≤yX A]{KY sk¬ c≠v h¿jsØ {]h¿Ø߃°v tijw tI{μ Zpc¥nhmcW nbaw 2005 Apkcn®v D≈ kwÿm ASnb¥ncL´ Imcyn¿ΔlW tI{μw (State Emergency Operation Centre) G.O(Rt) No.416/2014/DMD dated 20th January 2014 {]Imcw tI{μk¿°m¿ ApaXntbmSp IqSn ]p¿ kwLSn∏n°s∏´p. kwÿmXeØn¬ Zpc¥ßƒ D≠mIptºmƒ k¿°mcns‚ {]h¿Ø߃ GtIm]n∏n°p∂Xnpw tI{μ Zpc¥ {]XnIcW kwhn[mßfpambn _‘s∏´v Bhiyamb tI{μ klmb߃ e`yam°p∂Xnpw kwÿm Zpc¥nhmcW AtXmdn‰nbpsS apJy kwhn[mambn {]h¿Øn°pI F∂XmWv Fkv.C.H.knbpsS NpaXe. Zpc¥ kabßfn¬ kwÿm ASnb¥ncL´ Ia≥k¿amcmbn n¿Æbn°s∏´n´p≈ No^v sk{I´dnbpsSbpw, kwÿm ZpcnXmizmk IΩojW¿ Bb dhyq˛Zpc¥nhmcW hIp∏v {]n≥kn∏¬ sk{I´dnbpsSbpw tcn´p≈ nb{¥WØn¬ kwÿm Zpc¥nhmcW AtXmdn‰nbpsS Hcp saºdns‚ IognemWv Cu Imcymebw {]h¿Øn°p∂Xv. Zpc¥ßƒ kwÿmsØ _m[n°mØ kabßfn¬ Zpc¥ BLmXeLqIcW {]h¿Ø߃ Cu ImcymebØns‚ B`napJyØn¬ SØp∂p. Zpc¥ A]{KYØnv kwÿmsØ GsXmcp k¿°m¿ ÿm]Øn¬ n∂pw Bhiyamb GsXmcp tcJbpw ]Ww ¬ImsX Bhiys∏Smpw tiJcn°mpw D]tbmKn°mpap≈ khntij A[nImcw k¿°m¿ DØchv Pn.H (B¿.‰n) w. 3250/2011/ Un.Fw.Un XobXn 29.07.2011 {]Imcw Cu ImcymebØnv ¬Inbn´p≠v. e£y߃ 1. kwÿm-sØ Zpc¥ km≤y-X-I-fpsS nc-¥c A]-{K-Yw 2. Zpc¥ {]h-N--km-t¶-XnI hnZy-I-fpsS hnI-k-w 3. Zpc¥ hnh-c-ti-J-c-Ww 4. Zpc-¥-e-Lq-I-cW Kth-j-Ww 5. Zpc-¥-e-Lq-I-cW Kth-j-W- {]h¿Ø߃°mbn tZio-b, A¥¿tZ-iob ÿm]--ß-fp-ambn kl-I-cn- °¬ 6. kwÿm˛Pn√m Zpc¥nhmcW πmpIƒ Xømdm°¬ 7. ASnb¥ncL´ {]h¿Ø GtIm]w 8. Zpc¥ßƒ kw_‘n® satΩmdm≠߃ Xømdm°n tI{μk¿°mcnv ka¿∏n°p∂Xv sF.-F¬.Un.Fw˛¬ {]h¿Øn-°p∂ k¿sΔ s{Sbn-nwKv Hm^okv dhyq Poh--°m¿°p≈ Hcp amkw ssZ¿Ly-ap≈ sNbn≥k¿sΔ ¢m pIfpw, c≠v amkw ssZ¿Ly- ap≈ lb¿ k¿sΔ ¢m p-Ifpw ChnsS S-°p-∂p. CXn-te-bv°mbn k¿sΔ B‚ v em≥Uv dn°m¿Uvkns‚ Hcp tmU¬ Hm^okv {]h¿Øn-°p-∂p-≠v. Adnbn∏v : sF. F¬. Un. Fw ¬ F-Ivkn-I-yq-´ohv tlmì, tlmì, lmƒ, eIvN¿ lmƒ F∂nh Bhiyap≈h¿ aq≥Iq´n {]h¿Øn kabØn¬ Hm^okn¬ _p°v sNtø≠XmWv.
 17. 17. dhyq ssKUv 20162016201620162016 17 tIcf k¿°m¿ Kh¿W¿ {io.]n.kZminhw (ap≥ No^v PÃnkv) 2721100 Kh¿W-dpsS sk{I-´dn 2558727 {io. F. APnXv Ipam¿ 2721700 229 9447021100 Kh¿WdpsS F.-Un.kn 2727258 Lt. cmPohv cRvP≥, IN 2728742 223 9447127258 sU]yq´n sk{I-´dn 2721100 9495349449 {ioaXn. F¬.B¿. kpa 2724071 216 2360545 Iwt{Sm-f¿ 2721100 256 2330680 {io. B¿. sI. a[p 2729222 9846014131 Kh¿WdpsS F.Un.kn 2721100 {io. sI. Im¿ØnIv sF.]n.Fkv 2721371 226 9447720400 ]ªnIv dnte-j≥kv Hm^o-k¿ 2721028 s{]m^. Fw._me-Ir-jvW≥ mb¿ 2721100 257 2324644 website : www.rajbhavan.kerala.gov.in e-mail : keralagovernor@gmail.com Residential Address : Kerala Raj Bhavan, Kerala Governor S Camp P.O, Thiruvananthapuram - 695 099 a{¥n-k-` apJy-a{¥n {io. DΩ≥ Nm≠n 2333682 2318406 2333812 2314853 fax : 0471-2333489 0481-2351135 9447033333 E-mail: chiefminister@kerala.gov.in, oc@oommenchandy.net Website: www.keralacm.gov.in hIp-∏p-Iƒ: s]mXp-`-cWw, AJn-te¥ym k¿ho-kp-Iƒ, C‚-t{K-j≥, imkv{X kmt¶-XnIw, AUvan-nkvt{S- j≥ Hm^v knhn¬ B‚ v {Inan-¬ PÃo-kv, kb‚n-^nIv C≥Ãn-‰yq-´vkv, DtZymKÿ `cW ]cn-jv°m-cw, sXc- s™-Sp-∏v, ssknI t£aw, Zpcn-Xm-izm-kw, tÉv tlmkv]n-‰m-en-‰n, A¥¿ kwÿm Zo-P-ew, [Imcyw, nbaw, as‰ßpw ]cm-a¿in-®n-´n-√mØ hnj-b-߃. hkXn : ¢n^v lukv, μ≥tImSv, Xncp-h--¥-]p-cw-˛686005 {io. kp{_X _nizmkv sF.-F.-Fkv 2335452 9446581100 {]n≥kn-∏¬ sk{I-´dn {io. F¬.- cm[mIrjvW≥ 3333720 9497714010 _lp.apJya{¥nbpsS D]tZjvSmhv {io. ]n.- F-kv.-{io-Ip-am¿ 2333591 2348833 ss{]h‰v sk{I-´dn 9847173177 {io. sI.- F-kv. hmkp-tZ-h-i¿Ω 2518118 0479 - 2352060 s]mfn-‰n-°¬ sk{I-´dn 9447773747 {io. kn. F≥. cmtP-{μ-{]-kmZv 2518082 2344972 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 9447694645 {io. Fw.- kn. -amXyp 2333812 2551683 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 9846055978 {io. B¿. -sI.- _m-e-Ir-jvW≥ 2332148 0497-2820403 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 9447206256 t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 18. 18. dhyq ssKUv 2016201620162016201618 {io. ]n.- ‰n.- Nmt°m 2333197 2531415 {]kv sk{I-´dn 9495552777 {ioa-Xn.- eX ]Wn-°¿ 2517241 9447774358 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn {io. sI.- th-Wp-tKm-]m¬ 2518667 9496258963 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn dhyq hIp∏v a{¥n-bpsS Hm^okv dhyq, Ib¿ hIp∏pa{¥n {io.- A-Sq¿ {]Imiv 2328440 8885 04734-224300 fax : 0471- 2335766 0471-2310664 email : minister_revenue@kerala.gov.in 9495455500 9447008166 hIp-∏p-Iƒ : em‚ v dhyq, `q]-cn-jv°-c-Ww, k¿shbpw em‚ v dn°m¿Uvkpw, Zpc¥ nhm-c-Ww, eoK¬ sat{Sm- f-Pn, Ib¿ hkXn : ]º, ¢n^v lukv tImºu-≠v, ¥≥tIm-Sv, Ih-Sn-bm¿ ]n.-H, Xncp-h--¥-]p-cw. ss{]h‰v sk{I-´dn 2335766 8885 2492167 {io. Pn. Pb-Ip-am¿ fax: 0471-2328440 9495606600 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2449581 {io. sI. cmPohm-£≥ 2328440 8564 9447742661 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn {io. F≥. cwK-m-Y≥ 2328440 8818 9447267145 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2338233 {ioaXn. _jod _ohn 2328440 8218 9746331754 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn {ioaXn. ]n.sI. KncnP 2328440 8474 9846672365 Akn v ss{]h‰v sk{I-´dn 2328440 8220 9447260676 {io. ]n._n. DΩ≥ 2335766 0471-2435464 Akn v ss{]h‰v sk{I-´dn 2328440 8555 9447304144 {io. hn. atmlc≥ 2335766 0479-2472636 Akn v ss{]h‰v sk{I-´dn 9495236874 {io. sI. kPohv 2310664 t]gvkW¬ Akn v 7113 9446060333 {ioaXn. sdn.]n.h¿Kokv 2335766 AUojW¬ t]gvkW¬ Akn v 8119 9447861428 {io. PnΩn.Pn.DΩ≥ 2335766 AUojW¬ t]gvkW¬ Akn v 9447861428 {io. Fkv. iymw 2328440 9496325714 AUojW¬ t]gvkW¬ Akn v 9846166617 {io. {]ho¨.]n.hn 2328440 tIm¨^nU≥jy¬ Akn v 2328440 8119 9495520932 {io. sI. IrjvW≥ mSm¿ 2335766 2331952 t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 19. 19. dhyq ssKUv 20162016201620162016 19 hnZym-`ym-k hIp∏pa{¥n {io. ]n.-sI.-A_vZp d∫v 2335366 300 2314435 2323633 2314436 Fax: 0471-2326677 9495355500 E-mail: min.edu@kerala.gov.in 9447010355 hIp-∏p-Iƒ : s]mXp hnZym-`ym-kw, kmt¶-XnI hnZym-`ym-kw, k¿ΔI-em-im-e-Iƒ (Im¿jnI, sh‰n--dn,- ^n-j- dokv,- sa-Un-°¬ k¿Δ-I-em-im-e-Iƒ F∂nh Hgn-sI), {]th-i ]co-£-Iƒ, km£-cXm {]h¿Ø-w, F≥.- kn.kn., sImfo-Pn-b‰v hnZym-`ymkw. hkXn : t{Kbvkv, It‚m¨sa‚ v tImºu-≠v, akvI‰v tlm´-enp kao-]w, hnImkv `h≥ ]n.-H,- Xn-cp-h--¥]pcw. ss{]h‰v sk{I-´dn 2518321 2362789 {io.-hn.-]n.-A-_vZpƒ dkmJv 2331255 9447859899 Fax: 0471-2326677 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2323633 2474152 {io. Fkv.--ko¿ 2518309 9447714152 Fax: 0471-2326677 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2323633 2366166 {io. hn.-]n.-cm-a-N-{μ≥ 2517086 9496984875 Fax: 0471-2326677 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2323633 309 9447653882 {io. A-_vZpƒ aPoZv DÆnt»cn¬ 2517222 9446556622 Fax: 0471-2326677 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2323633 304 2458822 {io. Fw.-F-®v.-k-lo¿ lpssk≥ 2518745 9961458822 Fax: 0471-2458822 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2323633 303 9400772500 {io. ko¿ lpssk≥.F®v 2518343 9249220205 Fax: 0471-2326677 ]´n-I-PmXn, ]n-t∂m-°- t£-aw,- Sq-dn-kw- hIp∏v a{¥n {io. F.-]n.- A-n¬Ip-am¿ 2333833 2723181 fax : 0471- 2335266 2720451 2331685 9447115677 email : minister-tourism@kerala.gov.in hIp∏v : ]´n-I-PmXn, ]nt∂m° t£aw, Sqdnkw hkXn : KwK, It‚m¨sa‚ v lukv tImºu-≠v, hnImkv`h≥ ]n.-H, ]mf-bw, Xncp-h--¥-]p-cw. ss{]h‰v sk{I-´dn 2333833 8488 2366011 {io.sI.i-in-[c Fax: 0471-2335266 9495604400 AUojW¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2333833 8670 0472-2832983 {io. kn.- P-m¿±-≥ Fax: 0471-2335266 9446032983 AUojW¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2518802 8802 2467086 {io. chn.kn Fax: 0471-2335266 9495224461 AUojW¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2333833 8560 0494-2630519 AUz. ]n.- -k-dp≈ Fax: 0471-2335266 9447100519 AUojW¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 9895195535 {io. ‰n.-kn.sXø≥ 04931-224709 7403351255 AUojW¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 0477-2232786 {io. B¿.-Fw.- ^phZv 9446011186 t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 20. 20. dhyq ssKUv 2016201620162016201620 `£y- knhn¬ kssπ-kv hIp∏v a{¥n {io.Aq]v tP°_v 2333670 8811 2312331 2327068 2312330 fax : 0471-2333350 9447303934 fax : 0471-2312330 email : minister-food@kerala.gov.in hIp-∏p-Iƒ : `£y-w, knhn¬ kssπ-kv, D]-t`m-‡r-kw-c-£-Ww, cPn-kvt{S-j≥ hk-Xn : sÃv, ¢n^v lukv tImºu-≠v, ¥≥tIm-Sv, Xn-cp-h--¥-]pcw 695003 ss{]h‰v sk{I-´dn 2333670 8187 2303536 {io.- sI. cm-[m-Ir-jvW≥ 2327068 9495635500 fax : 0471-2333350 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2333670 8987 2543444 {io. F.-Pn.-A-n-em¬ 2327068 9447971727 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2333670 8575 2437337 {io. _n.- kp-tc-{μ≥ mb¿ 2327068 9446337337 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2333670 8317 2729550 {io. Fw. -ap-c-fo-[-c≥ 2327068 9447499550 sshZyp-Xn hIp∏v a{¥n {io.-Bcym-S≥ apl-ΩZv 2327561 9447011324 2321228 9446008001 fax : 0471-2327759 2311238 email : min.pwr@kerala.gov.in 2729117 hIp-∏p-Iƒ : sshZyp-Xn, sdbn¬sh, t]mÃv B‚ v sS-e-{Km^v, aen-o-I-cW nb-{¥Ww hkXn : a≥tam-l≥ _w•mhvv, cmPv`-hp kao-]w, Ih-Sn-bm¿, Xncp-h--¥-]pcw ss{]h‰v sk{I-´dn 2321228 2724345 {io. Fw.-m-cm-b-W-]n≈ 2518366 9446178762 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2334294 2327450 {io. ‰n.-F-kv.-tam-l≥ Ipam¿ 2518446 9446008177 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2327561 {io. kl-tZ-h≥.kn 2518165 9446008175 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2517003 2370505 {io. Pn.-cm-a-N-{μ≥ mb¿ 2327561 9446550505 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2518482 2306112 {io. tXma-kv.-kn.-ss]-q-Ød 2327561 9946366793 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2327564 2329358 {io.- F≥.- tI-i-h≥ 2517235 9446008176 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2327561 04931-221076 {io.- F.- tKm-]nm-Y≥ 9496012250 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2518482 2311678 {io.- F v. cmP-ti-J¿ 2327561 9847731678 ^nj-do-kv, FIvsskkv, t]m¿-´v hIp∏v a-{¥n {io. sI. _m_p 2327135 2310532, 2727072 2326772 0484-2777611 off/fax : 0471-2330019 9447048148 email:ministerkbabu@gmail.com 9495066600 hIp∏pIƒ : FIvssk-kv, Xpd-ap-Jw,- F-b¿t]m¿-´vv,- lm¿_¿ F≥Po-o-b-dnwKv, ^nj-do-kv, ^nj-dokv bqWn- thgvkn-‰n, tIcf jn∏nMv B‚ v C≥em‚ v mhn-tK-j≥ tIm¿∏-td-j≥. t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 21. 21. dhyq ssKUv 20162016201620162016 21 hkXn : Imth-cn, No. 6, Cu-tè sskUv Hm^v It‚m¨sa‚ v lukv, Xncp-h--¥-]pcw ss{]h‰v sk{I-´dn 2327135 8952 2347445 {io. B¿. kptc-jv 2327301 9495614400 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2327135 8190 2502290 {io. emen-®≥ sPbnwkv 2328011 9846020129 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2334011 7251 2449776 {io. ss{Ia¨ shÿ 2327135 9846077523 AUoj-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2323032 8162 2348647 {io. kn.-F-kv.-Ip-am¿ 9446088647 AUoj-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2327135 8712 9495828212 {io.-_n.- sdPn 9446044326 AUoj-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2323732 8771 9447123075 {io.-P-eojv ]o‰¿ 2327135 AUojW¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2327135 8221 2371617 {io.-F-kv.-F-kv.-cm-tP-{μ≥ 9847287713 kl-I-cW hIp∏v a{¥n {io. kn.- F≥. _meIrjvW≥ 2335866 8566 9495255500 2333160 2313530 fax : 0471-2327669 9847035699 email:min.coop@kerala.gov.in hIp-∏p-Iƒ :- kl-I-cWw, JmZn, hnt√Pv C≥U-kv{Sokv hkXn : ]u¿Wan, ¢n^v lukv tImºu≠,v ¥≥tImSv, I-h-Sn-bm¿ ]n.-H. Xncp-h--¥-]pcw.695003 ss{]h‰v sk{I-´dn 2333160 8169 2490656 {io.sI. kptZ-h≥ 2518169 9495654400 9446093956 AUojW¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2333160 8566 2363251 {io. sI.kn. tXma-kv 2335866 9447471483 AUo-jW¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2333160 8026 9497852902 {io.-hn.-t__n 2518026 9447175410 AUojW¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2333160 8546 2542140 {io. tPm¨ tXmakv 2518546 9446424640 s]mXp-a-cm-aØv hIp∏v a{¥n {io.- hn.- sI. C{_m-lnw- Ip™v 2335466 7145 2430855 fax: 0471-2336755 9846099400 email : pwdministerkerala@gmail.com hIp-∏p-Iƒ : s]mXp-a-cm-aØv hkXn : Pnjn¬, Sn-kn. 4/189, Ipd-h≥tImWw, I-hSn-bm¿ ]n.H, Xncp-h--¥-]pcw 695003 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2335457 8981 9495824857 {io. ]n.Fw. A_vZpƒ dm^n 2724723 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2518981 8981 9847091321 {io. Fw.- hn. kn≤nJv 0495-2430006 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2335457 8805 9495731006 {io. F¬.- F-kv.- ]-fl-Ip-am¿ 2223944 t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 22. 22. dhyq ssKUv 2016201620162016201622 AUo-jW¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2518262 8262 9446076214 {io.kn.- Fw.- hn-jvWpdmw 3191376 ]´n-I-h¿§-t£-aw, bph-P--Im-cy hIp∏v a{¥n {ioaXn. ]n. sI. Pb-e-£van 2333091 2721272 fax: 0471-2333775 9495366600 email : minister-wst-ya@kerala.gov.in hIp-∏p-Iƒ:]´n-I-h¿§ t£aw, bph-P--Im-cyw, ayqkn-bw, arK-ime hkXn:nf, It‚m¨sa‚ v lukv tImºu≠v, hnImkv `h≥ ]n.H, Xncph¥]pcw. ss{]h‰v sk{I-´dn 2518550 8550 2432244 {io. _n. iin-[-c≥ 2333091 9447495250 9495624400 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2335075 8877 {io. tPm¿÷v kmap-h¬ 2518877 9446093504 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2518983 8983 2364362 {ioaXn. kn.- F-kv.- A-∂Ω 2335075 8281496909 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2518050 8050 2310500 {io. F≥. kqcPv 2335075 9447354648 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2518219 8219 2494959 {io. Pn.- l-cn-Ip-am¿ 2335075 9496103101 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2518674 8674 {ioaXn kpa.- sI.- F≥ 2335075 9495637343 {Kma-hn-I-kw, Bkq-{X-Ww, tm¿°, kmwkvIm-cnI hIp∏v a{¥n {io. sI.-kn.- tPm-k^v 2332021 213 2316035 2333176 2316045 fax: 0471-2320600 9447074003 e-mail: ministerkcjoseph@gmail.com 9495466600 minister-ruraldev-plg@kerala.gov.in minister-norka@kerala.gov.in hIp-∏p-Iƒ : {Kma hnI-k-w, kmº-ØnI Bkq-{X-Ww, £oc -hn-I-k-w, kmwkvIm-cn-Iw, C≥^¿ta-j≥ B‚ v ]ªnIv dnte-j≥kv, tm¨ dkn-U‚ v tIc-ssf‰v A^-tbgvkv hkXn : Ih-Sn-bm¿ lukv, sh≈-b-ºew, Xncp-h--¥-]pcw 695003 ss{]h‰v sk{I-´dn 2332021 8178 2356299 {io. Fkv.-cm-P-ti-J-c≥ mb¿ 2333176 9495106600 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2332021 7110 2543773 {io. sI.- tam-l-≥ 2333176 9446383773 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2332021 8175 2225504 {io. sI.- a-[p-Ip-am¿ 2333176 9447552657 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2332021 8115 0474-2764855 {io. sI.- ]n.- •mUv 9847897576 Pehn-`h hIp∏v a{¥n {io. ]n.- sP. tPmk^v 2336605 2727711 fax : 0471-2327560 2727713 email: min.irr@kerala.gov.in 9495766600 hIp-∏p-Iƒ : Cdn-tK-j≥, Iam≠v Gcnbm sUh-e-]vsa‚ vv AtXm-dn-‰n, {Ku≠v hm´¿ sUh-e-]vsa‚ v, hm´¿ kssπbpw kmnt´j-pw, DƒmS≥ Pe-K-Xm-K-Xw hkXn : s]cn-bm¿, ¢n^v luknv kao-]w, ¥≥tIm-Sv, Xncp-h--¥-]pcw. t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 23. 23. dhyq ssKUv 20162016201620162016 23 ss{]h‰v sk{I-´dn 2517049 2442603 {io. C.-Fw. tXmakv 9495634400 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2517050 0481-2432512 {io. tPm¨ sI. tPm¿÷v 9387532512 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2517056 2470523 {io. ]n. tPmk^v 9495074015 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2517048 2328050 {io. F.- hn. ^nen∏v 9447792244 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2517223 0484 -2981881 {io. sdPn kn. tPm¿÷v 9447031833 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2517054 2598050 {io. Fkv.-hn-P-b-Ip-am¿ 2333176 9447310939 hyh-kmbw, C≥^¿ta-j≥ sSIvtm-fPn hIp∏v a{¥n {io.- ]n.- sI.- Ip-™m-en-°p´n 2332700 9947020200 off/fax:2333059 2318602 email:-min.ind@kerala.gov.in 2314652 9495866600 hIp-∏p-Iƒ : -hyh-km-bw (C≥U-kv{Sn-b¬ tIm˛Hm∏-td-‰ohvkv Dƒs∏-sS), hmWn-Pyw, ssanwKv B‚ v Pntbm-f- Pn, lm‚ veqwkv B‚ v sSIvÃ-bn¬kv, hJ-^v B‚ v l÷v ]n¬-{Kn-ta-Pv, C≥^¿ta-j≥ sSIvtm-fPn hkXn : -en≥tU-gvÃv, tZhkzw t_m¿Uv PwKvj≥, ¥≥tIm-Sv, Xncp-h--¥-]pcw kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2332700 8116 2384477 {io. hn-P-b-Ip-am-c≥. kn 9447460774 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2332700 8794 2313111 {io -ap-l-ΩZv apkvX-^. -F. sI 9447388329 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2332700 8593 2325781 {io ap-l-ΩZv Aen.- F.- C 9446849078 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2332700 8186 2432239 {io- nk-mdp-±o≥ dmhp-Ø¿-. F≥ 9447904483 KcImcy, yq]£t£a hIp∏v a{¥n {io. a-™-fmw-Ipgn Aen 2333371 300 2337088 fax:0471-2321022 9495551500 email: manjalamkuzhi@gmail.com hIp-∏p-Iƒ : ap≥kn∏m-en-‰n B‚ v tIm¿∏-td-j≥, Su¨ πmnw-Kv, doP--nbW¬ sUh-e-∏vsa‚ v AtXm-dn-‰okv, yq-]-£-t£aw hk-Xn : tdmkv lukv, ssX°mSv, Xn-cp-h--¥-]pcw ss{]h‰v sk{I-´dn 2333372 7270 2382382 {io.- F-kv.-k-Xojv Ipam¿ 9497232323 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2333372 7269 2540873 {io.-kn.-]n.-A-Pp-a¬ 9446551467 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2333371 7264 9446573220 {io.-tP°_v Cutim AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2333371 7271 9847596665 {io.-]n.-ap-l-ΩZv Aen Irjn hIp∏v a{¥n {io. -sI.- ]n. -tam-l-≥ 2333849 300 2334144, 2334133 2333772 9496255500 t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 24. 24. dhyq ssKUv 2016201620162016201624 fax: 0471-2332239 9447203535 email : min.agri@kerala.gov.in hIp-∏p-Iƒ :Irjn, tkmbn¬ I¨k¿th-j≥, tkmbn¬ k¿sΔ, shb¿lu-knwKv tIm¿∏-td-j≥, A{Kn-Iƒ®- d¬ bqWn-th-gvkn-‰n, An-a¬ lkv_≥U-dn, sh‰n-dn bqWn-th-gvkn-‰n, {]n‚nwKv B‚ v tÃj-dn hkXn : km-Up, hgp-X-bv°m-Sv, Xncp-h--¥-]pcw ss{]h‰v sk{I-´dn 2333849 2349813 {io.-Pn.-jmPn 2518404 9446040284 2320433 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2517257 {io.-sI. sI. N{μ≥ 2333849 9447046596 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2333849 2337385 {io.-kn.]n.tPm¨ 2518125 9447020790 ]©m-bØv kmaq-lyoXnhIp∏v a{¥n tUm. Fw. sI. apo¿ 2327796 8333 9496355500 2327895 9947041000 fax : 0471-2330102 2318601 email : minister-panchayat@kerala.gov.in 2317651 minister.socialjustice@gmail.com mkmuneer2@gmail.com hIp-∏p-Iƒ :]©m-b-Øp-Iƒ, kmaq-ly-oXn, tIcf C≥Ãn-´yq´v Hm^v tem°¬ AUvan-n-kvt{S-j≥ hk-Xn : Fk≥sU≥, -¥≥tIm-Sv,- Xn-cp-h--¥-]pcw ss{]h‰v sk{I-´dn 2327796 8580 2727056 {io. kn. Fw. sjco^v 2327895 9447780733 fax: 0471-2330102 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2327796 8906 9995397027 {io. Fw.- P-lmw-Ko¿ 2327895 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2327796 8842 2436821 {io. kn. Fw. bqk^v 2327895 9446557645 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2327796 8469 2301107 {io. hn. -hn. apl-ΩZv 9447144505 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn {io. Fw. A_vZp≈ tImb 2327796 8783 9895557492 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn {io. _n. l¿j≥ 2518122 8122 9400493556 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn {io. ]n.sI. apl-ΩZv CIv_m¬ 2327796 8123 9447009317 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn {io. ]n.-A-Iv_¿jm 2327796 8783 2590570 9495364363 B`y-¥cw, hnPn-e≥kv hIp∏v a{¥n {io. ctaiv sN∂n-Øe 2333254 8011 2333499 2333294 9447777100 fax : 2334648 email : min.home@kerala.gov.in hIp-∏p-Iƒ:B`y-¥-cw, ^b¿ & sdkvIyq k¿Δo-kv, hnPn-e≥kv, Pbn¬ hkXn: k¿§w, C.-hn.-B¿.-F˛226, IrjvWhnemkw sse≥, hgp-X-bv°m-Sv, ssXbv°mSv, Xncp-h--¥-]pcw t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 25. 25. dhyq ssKUv 20162016201620162016 25 ss{]h‰v sk{I-´dn 2518011 8011 8281347926 {io. lcn ]n.mb¿ kvs]jy¬ sk{I-´dn 2517227 7227 9495408572 {io. ]n.-F.-tdmbv AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2518229 8229 9446337562 {io. sI.-H.-tPm-k^v AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2518716 8716 9447253888 {io. sI.-thWp sXmgn¬ hIp∏v a{¥n {io. jn_pt__ntPm¨ 2333487 8680 2725671 off/fax : 2333460 2725673 2518425 9496455500 2518680 9447061603 email : minister-labour@kerala.gov.in hIp-∏p-Iƒ: sXmgn¬, C≥jp-d≥kv saUn-°¬ k¿Δo-k-kv, Fwtπm-bn-sa‚ v B‚ v s{Sbn-nw-Kv, ^mIvS-dokv B‚ v t_mbnte-gvkv, te_-¿ tIm¿´vkv, C≥U-kv{So-b¬ ss{S_yq-W¬kv, dolm_nen-t‰-j≥, kvIn¬kv. hkXn:Djkv, ¢n^v lukv tImºu-≠v, ¥≥tIm-Sv, Xncp-h--¥-]pcw ss{]h‰v sk{I-´dn 2518287 8287 2432557 {io. Fkv. _n. i¿Ω 9495645500 kvs]jy-¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2518680 8680 0474 -2706777 {io. amXyp sI. DΩ≥ 0474-2703241 9744022777 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2333487 7196 0472 - 2177828 {io. sI.-Fkv. k¬ Ipam¿ 2517196 9995689757 9497665500 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2517182 7182 0484-2431283 {io. Fw.F≥.tSmWn hn≥sk‚ v 9446091283 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2518899 8899 2344002 tUm. _n.-A-n¬ 9895487019 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2518256 8256 2354408 {io. sI.-tKm-]-Ip-am-c≥ ]n≈ 9495304982 Btcm-Kyw, IpSpw-_-t£-aw,tZhkzw hIp∏v a{¥n {io.hn.- F-kv.- in-h-Ip-am¿ 2332868 9846022228 2327574 2319797 fax: 0471-2332133 email : min.hlth@kerala.gov.in hIp-∏p-Iƒ : Btcm-Kyw, IpSpw-_-t£-aw, saUn-°¬ hnZym-`ym-kw, saUn-°¬ bqWn-th-gvkn-‰n, C≥UoPonbkv saUn-kn≥kv, {UKvkv I¨t{Smƒ, tlman-tbm-∏-Xn, m®z-tdm-∏-Xn, tZhkzw hk-Xn : ‰n.-kn. 9/2376 (3)kn, {iocwKw sse≥, imkvX-aw-Kew ]n.-H, Xncp-h--¥-]pcw. ss{]h‰v sk{I-´dn 2327574 2344590 {io. Pn. kptc-jvIp-am¿ fax: 0471-2332133 9495636600 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2327574 2337999 {io. kn.-Pn.k®n-Zm--μ≥ fax: 0471-2332133 9447219979 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2327574 8933 2319169 {io.Fw. chn-Ip-am¿ 2332868 9447246391 fax: 0471-2332133 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2327574 2558705 {io. -sI.-hn-a-e≥ 2332868 9495540906 fax: 0471-2332133 t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 26. 26. dhyq ssKUv 2016201620162016201626 hw, ]cn-ÿn-Xn, KXmKXw, ImbnI hIp∏v a{¥n {io. Xncp-h©q¿ cm[m-Ir-jvW≥ 2333526 7174 2313295 2327495 9447018116 fax:0471-2323144 2312326 e-mail: minister.forest@kerala.gov.in hIp-∏p-Iƒ :hw, ]cnÿnXn, KXm-K-Xw, Imbn-Iw, knna hk-Xn : Atim-I, ¢n^v lukv tImºu≠v, ¥≥tIm-Sv, Xncp-h--¥-]pcw- 695013. ss{]h‰v sk{I-´dn 2333526 7174 2308750 {io.c-ho-{μ≥ -hn. sI 2327495 9446038750 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2333526 7246 2309262 {io.sI.- hn.- tPm¿÷v 2327495 9447003199 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2333526 8700 2432001 {io. Un.-kp-Ip-am-c≥ BNmcn 2327495 9446732001 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2327495 7171 9447011599 {io. ]n.-B¿.-i-in-Ip-am-c≥ mb¿ 2333526 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2333526 7178 9447657881 {io. H. _m_p 2327495 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2333526 7120 2443970 {io. sI.-tkm-a-cm-P≥ 2327495 9496100025 {]Xn]£ tXmhv {io.hn. Fkv. ANypXmμ≥ 2318330 8155 2316465 off/fax : 0471-2315625 8166 9447711500 email : oppositionleader@kerala.gov.in 2306455 web : http://oppositionleader.kerala.gov.in hkXn : It‚m¨sa‚ v lukv, hnImkv`h≥ ]n.H, Xncph¥]pcw ss{]h‰v sk{I´dn 2318330 8166 2431717 {io. F. Pn. iin[c≥ mb¿ 2315625 9447031717 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I´dn 2318330 8155 2540303 {io. hn. kpIpamc≥ 2315625 9447758800 nb-a-k` kv]o°¿ {io. F≥. i‡≥ 2305830 251-3002 2513014 2308890 3003 2512393 fax: 0471-2512131 3007 9745413311 email: speak@niyamasabha.org, gkaryanad@gmail.com 3013 website: www.niyamasabha.org 3035 ss{]h‰v sk{I-´dn 2308890 251-3007 2490993 {io. F≥. Achnμm£≥ 9387899990 kvs]j-y¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2513035 3035 2446295 {io. sI. tamlIpam¿ 9446046295 kvs]j-y¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2513003 3003 2373877 {io. F≥. sI. chn-Ip-am¿ 9495556714 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2513001 3001 2491766 {io. Fw.-sI. kptc{μem¬ 9446047113 t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 27. 27. dhyq ssKUv 20162016201620162016 27 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2513013 3013 2260815 {io. sI.Pn. PbIpam¿ 9388182888 AUo-j-W¬ ss{]h‰v sk{I-´dn 2512427 2427 2289617 {io. B¿. B¬_¿´v 9446389617 {] v sk{I-´dn 2513002 3002 2164595 {io Fw. B¿. atmlc h¿Ω 9446445865 sU]yq´n kv]o°¿ {io. ]mtemSv chn Kh¨sa‚ v No^v hn∏v 2317952 2317952 {io. tXmakv DÆnbmS≥ 2512081 9846581016 e-mail: unniyadan.t@gmail.com hkXn : AP¥m _w•mhv, sh≈bºew, Xncph¥]pcw. ss{]h‰v sk{I´dn 2317952 2360298 {io. Fkv.{ioIpam¿ 9447246639 kvs]jy¬ ss{]h‰v sk{I´dn 2317952 9447054025 {io. tPm¨ tPmk^v Kh¨sa‚ v sk{I-´-dn-tb‰v No^v sk{I-´dn {io.-PnPn tXmwk¨ 2333147 8181 9400797777 2518181 2722677 fax : 0471- 2327176 email : chiefsecy@kerala.gov.in website: www.kerala.gov.in AUo-j-W¬ No^v sk{I-´dnam¿ tUm.sI.Fw.F{_lmw 2327586 8292 2349145 ([-Imcyw) fax: 2326990 8547497773 email : abrahamkm.prlsecretary@gmail.com {io ]n.-sI. samlμn off/fax: 2329227 8356 2313405 (hw,-h-y-Po-hn, ]cn-ÿn-Xn,]m¿e-sa‚dn A^-tbgvkv) 9446076706 e-mail: pkmohanty99@yahoo.com {ioaXn.fnn st‰m 2305116 200 2727326 (B`y¥cw) email : ceo_kerala@eci.gov.in website: www.ceo.kerala.com {io.- Gen-bmkv tPm¿÷v off/fax:2330644 8875 9495501700 (KXmKX-h-Ip∏v & Fw.Un sIm®n sat{Sm -sd-bn¬ enan-‰Uv, kvs]jy¬ Hm^ok¿, tm¿° sk¬) {io.hn.-sP.Ipcy≥ off/fax: 2329599 8485 2340614 (hm´¿ dntkmgvkv) 9847065507 e-mail: secy@waterresources.kerala.gov.in 9495519555 {io. hn.Fkv.sk¥n¬ off/fax: 2331509 8997 (s]mXphnZym`ymkw) 9447852612 tUm.AtemIv jo¬ off/fax: 2327803 (πmnwKv & CItWmanIv A^tbgvkv) 9958100187 t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 28. 28. dhyq ssKUv 2016201620162016201628 {io. tSmw tPmkv 2327582 9446307006 (sXmgn¬ ]pc[nhmkw) {io. ]n. amc]mWvUy≥ 2327795 9447511538 (hw˛]cnÿnXn) tUm. Cμ¿PnXv knwKv 2327438 8232 9446785506 (]´nIPmXn ]nt∂m° hnIk hIp∏v) tUm.kp{_Xm _nizmkv 2335452 9446581100 (Irjn, kvt]m¿Svkv, bphPImcyw) dhyq hIp∏v t]cv sk£≥ Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬ tUm.hnizmkv taØ sF.F.Fkv {]n≥kn-∏¬ sk{I-´dn All Section 2518356 2518356 9446807882 {io. -sI.B¿. tPymXnem¬ sF.F.Fkv sk{I-´dn tZhkzw˛dhyq 2320311 8669 9447744200 {ioaXn. -sdbvN¬ h¿Kokv AUo-. sk{I-´dn 2518332 2518332 9495747165 {ioa-Xn. sI.-F v.joe kvs]jy¬ sk{I-´dn E, OS, DRF-A,B 2323127 8266 9447251032 {io. -‰n.hn. hnPbIpam¿ AUo-. sk{I-´dn A, L & U 2324532 8691 9847142091 {io. -sI.kn.hn-P-b-Ip-am¿ AUo-. sk{I-´dn F& tZhkzw˛dhyq 2518397 8397 {io.- N{μ-em¬ tPmbn‚ v sk{I-´dn 2517154 9495831763 {io.- F. Zneo]vJm≥ tPmbn‚ v sk{I-´dn 2517253 9446382001 {io.- ]n.Pn. DÆnIrjvW≥ sU]yq´n sk{I´dn 2518406 9497272441 {io.- sI.-a-tl-{μ≥ sU]yq´n sk{I´dn 2518154 9495042822 {ioaXn.- Fkv. aRvPp sU]yq´n sk{I´dn 2517239 9446452035 {io. AP-bvtam-l≥ A≠¿ sk{I´dn 2518236 9633556129 {ioaXn. Dj.‰n.mb¿ A≠¿ sk{I´dn 2518361 9446500283 {ioaXn.- cPo A≠¿ sk{I-´dn 2518150 9847043234 {io.- ‰n.sI. kt¥mjvIpam¿ A≠¿ sk{I´dn 2517308 9447944478 {io.- F®v. Po_v A≠¿ sk{I-´dn 2518154 9446051973 {ioaXn.- kqk≥ tKm]n A≠¿ sk{I´dn 2518476 9497849887 {ioaXn.- Pn. KncnPIpamcn A≠¿ sk{I´dn 2518453 9497003346 {ioaXn. Fw.sI.sÃ√ en‰n¬ ^vfh¿ A≠¿ sk{I´dn 2518468 9497265661 t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 29. 29. dhyq ssKUv 20162016201620162016 29 {io. _n. tP°_v ]n.F Sp {]n≥kn∏¬ sk{I´dn, dhyq 2329227 8356 9847172716 Irjn- h-Ip∏v {io.- kp-{_Xm _nizmkv 2335452 8313 2316969 AUojW¬ No^v sk{I-´dn & A{Kn°ƒ®d¬ s{]mU£≥ IΩojW¿ 9446581100 {io. sI. APbIpam¿ 2333407 8554 2534360 sk{I-´dn 9497713966 tImì jn∏nwKv & C≥-em‚ v mhn-tK-j≥ {io.- hn.-sP.-Ip-cy≥ off/fax: 2329599 8485 9847065507 AUo-j-W¬ No^v sk{I-´dn 2340614 tUm. hn.sI. t__n off/fax: 23337011 kvs]jy¬ sk{I-´dn 8129876383 kl-I-cW hIp∏v {io.]n. thWptKm]m¬ off/fax:2338533 8451 2729552 kvs]jy¬ sk{I-´dn 9447001022 kmwkvIm-cnI hIp∏v {ioa-Xn. dmWn tPm¿÷v 2339182 8002 2553565 sk{I-´dn fax:2327270 9447753565 Ce-£≥ hIp∏v {io. -C.sI. amPn 2305116 200 2727326 {]n≥kn∏¬ sk{I-´dn & (fax) 2309334 9447166765 No^v Ce-IvSd¬ Hm-^o-k¿ {io. -km_p t]mƒ sk_m-Ãy≥ 2300070 202 2308216 AUojW¬ sk{I-´dn & fax: 2300097 9446551145 AUojW¬ No^v Ce-IvSd¬ Hm-^o-k¿ (SVEEP) {io. -lmcnk¨ tkhy¿ 2300070 AUojW¬ sk{I-´dn & fax: 2300097 AUojW¬ No^v Ce-IvSd¬ Hm-^o-k¿ ]cn-ÿnXn hIp∏v {io.- ]n. amc]mWvUy≥ 2327795 9447511538 AUo-j-W¬ No^v sk{I-´dn 2518822 [-Imcy hIp∏v tUm.sI.Fw.F{_lmw 2327586 8292 2349145 AUo-j-W¬ No^v sk{I-´dn fax: 2326990 8547497773 tUm.hn.sI. t__n 2326436 8695 sk{I-´dn (F-Ivkvs]‚n-®¿) fax: 2328980 8129876383 {io.- _n. {ionhmkv 2331161 8058 2433843 sk{I´dn (^nm≥kv dntkm-gvk-kv) fax: 2328980 9496361074 {io. -C.-sI. -{]-Imiv 2337443 8730 2382490 kvs]jy¬ sk{I-´dn 9497483080 {io. cmP∏≥ 2337199 8324 9446569696 AUojW¬ sk{I-´dn 2403993 {io. sP.hnPbtaml≥ 2323215 8261 9446002554 AUojW¬ sk{I-´dn 2456268 {io. _m_p.sI 2335579 8944 9388785544 AUojW¬ sk{I-´dn 2335830 {ioaXn. km^n-b.-F.-Fkv 2323109 8297 9446472169 AUojW¬ sk{I-´dn- 2752169 t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 30. 30. dhyq ssKUv 2016201620162016201630 {io.F.B¿.AP-b-Ip-am¿ 2327281 8910 9447389890 AUojW¬ sk{I-´dn {ioaXn. ]pjv]-Ip-amcn.-Fkv 2518956 9495625854 AUojW¬ sk{I-´dn- 2430188 {io.Fw.cm[m-Ir-jvW≥ 2337699 8053 2367411 AUojW¬ sk{I-´dn 9447456175 {io.sI.]n.N{μ-tam-l≥ 2333108 8538 9605594488 AUojW¬ sk{I-´dn 2358418 {io. Fkv.hn.Itei≥ 2737918 9446002558 AUojW¬ sk{I-´dn 0478-2864383 {io.F.cm-[m-Ir-jvW≥ 2333075 8135 9746148777 AUojW¬ sk{I-´dn {io. acnb≥ temd≥kv 8889 9446576826 AUojW¬ sk{I-´dn 2366826 {ioa-Xn.- P-bvtacn tPm¨ 2518326 8326 9446500107 AUojW¬ sk{I-´dn 2542642 {io. hn.sI.tkma≥ 9447489812 AUojW¬ sk{I-´dn {io. sI.Fkv. _m_pcmPv 2339081 8891 9447699582 AUojW¬ sk{I-´dn {io. tP°_v tImin 9446317621 AUojW¬ sk{I-´dn {io.- P-bnwkv tPmk^v 2578961 9446904754 tPmbn‚ v sk{I-´dn 2596568 {ioaXn.-km[.-F-kv.-m-b¿ 2518427 9544082730 tPmbn‚ v sk{I-´dn 2592538 {io. amXyp.-]n.-tImin 8210 2373621 tPmbn‚ v sk{I-´dn 9447587065 {ioaXn. AcpWmIp-am-cn.-sI.Pn 2518852 9400542200 tPmbn‚ v sk{I-´dn 0470-2642200 {ioaXn.ssie.]n.F 2518291 2740461 tPmbn‚ v sk{I-´dn 8547604616 {ioaXn.- ]n._n. Hma 8709 9447586949 tPmbn‚ v sk{I-´dn {ioaXn.- hn. Pap 2518920 8920 9446447905 tPmbn‚ v sk{I-´dn {io.- Pn. AtimIv 2517284 8281373059 tPmbn‚ v sk{I-´dn {io.- F. jn_p 2518296 9446305393 tPmbn‚ v sk{I-´dn {ioaXn. Ie.F v.hn 2518547 2474932 tPmbn‚ v sk{I-´dn 9495656465 {ioaXn.Pbe£van.]n 2518322 8322 2368970 tPmbn‚ v sk{I-´dn {ioaXn.cmP{io.sI 8762 2466783 tPmbn‚ v sk{I-´dn 9496154722 {io.- hn.hnPbIpam¿ 2327586 8292 9495037539 tPmbn‚ v sk{I-´dn t]cv sk£≥ Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 31. 31. dhyq ssKUv 20162016201620162016 31 {ioaXn.- Bn Ppe tXmakv 8138 9446178652 tPmbn‚ v sk{I-´dn {io.- kenw.Fw.]n 8315 9447247238 tPmbn‚ v sk{I-´dn a’y-_-‘ Xpd-apJ hIp∏v {io.- ]n. amc]mWvUy≥ 2327795 8822 2345034 AUojW¬ No^v sk{I-´dn 9447511538 {ioaXn Pb{io.-‰n.-F v 2335456 8659 2382382 AUojW¬ sk{I-´dn (t]m¿´v) 9446313838 `£yhpw s]mXp-hn-X-c-Whpw D]-t`m-‡r-Im-cyhpw hIp∏vv {io.- tZth{μIpam¿ ZXmhZv sk{I-´dn hw hy-Pohn hIp∏v {io.- ]n.-amc]mWvUy≥ 2327795 8822 AUo-j-W¬ No^v sk{I-´dn 9447511538 s]mXp `c-W-h-Ip∏v {io.- sI.-B¿.- tPym-Xn-em¬ 2320311 8669 2315656 sk{I-´dn 9447744200 {ioaXn. kpa F≥.tatm≥ 2333407 8554 2534360 sk{I-´dn ssknIt£aw 9497713966 {io.- ‰n.- ]n.- hn-P-b-Ip-am¿ 2324433 8747 2544135 AUo-jW¬ sk{I-´dn & tÉv t{]mt´m-t°mƒ Hm^o-k¿ 9447402111 {io.- B¿.- tKm]Ip-am¿ 2327376 8222 2355737 AUo-jW¬ sk{I-´dn Sp No^v sk{I´dn 9495155658 {io.- F.-sI.- ap-kvX^ 2327366 8746 2593536 AUo-jW¬ sk{I-´dn & AUo-j-W¬ t{]mt´m-t°mƒ Hm^o-k¿ 9847409671 {ioaXn. AnX ZmtamZc≥ 2339633 8735 2531383 AUo-jW¬ sk{I-´dn 9446979870 {io.sP.- s_≥kn 2327563 8203 2362020 AUo-jW¬ sk{I-´dn 9447363385 {ioaXn. Pb{io ‰n.sI 2333233 8533 2360936 tPmbn‚ vsk{I-´dn 9446360936 {io.- ctaiv N{μ≥ mb¿ F≥.B¿ 2518766 8766 tPmbn‚ vsk{I-´dn 9747843902 s]mXp-hn-Zym-`ymk hIp∏v {io.-hn.Fkv.sk¥n¬ 2331509 8997 9447852612 AUojW¬ No^v sk{I-´dn {io.- B¿.Ipam¿ 2323293 7215 9446142471 kvs]jy¬ sk{I-´dn {ioaXn.- Pb{io ]n 2323308 8358 9388564473 A--Uo-j-W¬ sk{I-´dn {ioa-Xn.- AnX sI.B¿ 2335166 8512 9446889111 tPmbn‚ v sk{I-´dn {ioaXn. Bμh√n 2327011 8355 944720805 sU]yq´n sk{I-´dn t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 32. 32. dhyq ssKUv 2016201620162016201632 Btcm-Kyhpw IpSpw-_-t£-ahpw tUm. sI.- C-f-t¶m-h≥ 2327865 8255 2349383 sk{I-´dn 9495511200 Bbpjv tUm. Fw._o 2327994 7310 9447912200 sk{I-´dn {io.-sI.-kp-Z¿i≥ 2336632 8968 2115553 AUo-j-W¬ sk{I-´dn 9446471008 {io.kt¥mjv Ipam¿ 2327384 8436 sU]yq´n sk{I-´dn D∂X hnZym-`ymk h-Ip∏v tUm.-sI.-Fw.-F-{_lmw 2518459 2349145 AUo-j-W¬ No^v sk{I-´dn 2328410 8547497773 {io.-^n∂n k°dnb 2327078 8748 9495630319 AUojW¬ sk{I-´dn {io.Fw.-sj-co^v 2327595 8598 2751777 AUo-j-W¬ sk{I-´dn 9446495177 {ioaXn.]fl-P.-B¿ 2320832 8247 2554411 AUojW¬ sk{I-´dn 9995141895 B`y-¥c h-Ip∏v {ioaXn.fnn st‰m 2333174 8455 9447166765 AUojW¬ No^v sk{I-´dn 2518455 `hn¿ΩmW hIp∏v {io.-sPbnwkv h¿§okv 2517219 2443351 {]n≥kn∏¬ sk{I-´dn 2321129 9447156204 hyh-kmb hIp∏v {io.-]n.-F-®v.-Ip-cy≥ 2327582 8973 9496110100 - {]n≥kn-∏¬ sk{I-´dn {ioaXn. dmWn tPm¿÷v 2339182 8822 2553565 sk{I´dn (Ib¿) 9447753565 {io.]n.-kn.-Im nw 2518739 8739 2327792 AUo-j-W¬ sk{I-´dn I 8129879462 {io.-F.-k-t¥mjv 2327303 8473 2340933 AUo-j-W¬ sk{I-´dn II 9447746030 {io. cmPtKm]m¬ sI.Fkv 2518336 8336 9495302983 AUo-j-W¬ sk{I´dn III {io. ]n.-F- v.-cmtPjv 2320474 8257 9495826364 tPmbn‚ v sk{I-´dn C≥-^¿ta-j≥ & ]_vfnIv dnte-j≥kv h-Ip∏v {ioaXn.dmWn tPm¿÷v 2339182 8822 2553565 sk{I-´dn fax: 2327270 9447753565 {ioaXn.-ann B‚Wn 2327782 8443 9497379999 Ub-d-IvS¿ C≥-^¿ta-j≥ sSIvtm-fPn hIp∏v {io.]n.-F®v.Ipcy≥ 2329024 8977 2534453 {]n≥kn-∏¬ sk{I-´dn 2324766 9496107100 {io.sI. aplΩZv ssh.k^ndp≈ 2320443 8347 9400169681 sU]yq´n sk{I-´dn t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 33. 33. dhyq ssKUv 20162016201620162016 33 {io.kp`mjv tPm¨ amXyp 2335433 8509 2590969 AUo-j-W¬ sk{I-´dn 9447046567 sXmgn¬ ]p-c-[n-hmk hIp∏v {io. tSmw tPmkv 2327582 8973 2312213 AUojW¬ No^v sk{I-´dn 9446307006 {io. ]n.lcn-Ip-am¿ 2327013 8377 2361359 AUo-jW¬ sk{I-´dn 9746236825 {io.-F v. Kncn t{]w Bμv 2518348 8348 0474-2555206 AUo-jW¬ sk{I-´dn 9447332548 {ioaXn.{]k∂Ipamcn Fw.kn 2324687 8244 9446409023 tPmbn‚ v sk{I-´dn nba h-Ip∏v {io. _n.Pn. lco{μmYv 2518383 2314224 nba sk{I-´dn 2332955 9447006066 {io.Un.kPp 2333497 8384 9847156240 kvs]jy¬ sk{I-´dn {io.‰n.-Fw.-P-h-l¿ 2333986 8375 9447586096 AUo-j-W¬ nba sk{I-´dn {io.Fw.tamlIpam¿ 2333595 2226354 AUo-j-W¬ nba sk{I-´dn 2518416 9496656926 {io.‰n.hk¥Ipam¿ 2333022 9745056831 AUo-j-W¬ nba sk{I-´dn 2517064 {io.sI.-F-kv.-a-[p-kqZ-≥ 2333240 2342907 AUo-j-W¬ nba sk{I-´dn 2518413 8547680907 {ioaXn.hn.Pn.bapmdmWn 2331175 2451553 AUo-j-W¬ nba sk{I-´dn 2518381 9446021170 {ioaXn.sI.F.{ioeX 2333232 9446563706 AUo-j-W¬ nba sk{I-´dn 2518493 {ioaXn. F≥.Un.tim` 2323816 9656220833 AUo-j-W¬ nba sk{I-´dn 2518208 {ioaXn.cm[nI ]n._n 2518449 902086481 tPmbn‚ v sk{I-´dn {io.sI.B¿.-lco{μmYv 2518415 2822243 tPmbn‚ v sk{I-´dn 9447722243 {io.B¿.hnPbIpam¿ 2334038 2362994 tPmbn‚ v sk{I-´dn 2517059 9249399971 {io.hn. jmPntam≥ 2517090 9446102024 tPmbn‚ v sk{I-´dn {io.sI.Zneo]vIpam¿ 2518411 2365879 tPmbn‚ v sk{I-´dn 9447303611 {ioaXn.sI.F v.apwXmkv 2333158 2441314 tPmbn‚ v sk{I-´dn 2518391 9747011314 {io.]n.kptcjv Ipam¿ 2518412 9495482713 tPmbn‚ v sk{I-´dn {ioaXn.sI.F v.kpioe 2518975 2533981 tPmbn‚ v sk{I-´dn 9037704569 {io.tXmakvIp´n sk_mÃy≥ 2337083 2531620 tPmbn‚ v sk{I-´dn 2518665 9446561241 {io.Pn. An¬Ipam¿ 2328772 2280033 tPmbn‚ v sk{I-´dn 2518937 9446061595 t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 34. 34. dhyq ssKUv 2016201620162016201634 Xt±i kzbw-`-cW h-Ip∏v {io.sPbnwkv h¿§okv 2321129 7219 9447156204 {]n≥kn-∏¬ sk{I-´dn 2443351 {io. F.]n.Fw.aplΩZv lojv 2327451 8228 9746333100 sk{I-´dn ˛ A¿_≥ {io.-_n.a[p 8535 9447053463 tPmbn‚ v sk{I-´dn tm¿° & Ib¿ hIp∏v {ioaXn.dmWn tPm¿÷v 2339182 8002 2553565 sk{I-´dn 9447753565 ]m¿e-sa‚dn Imcy h-Ip∏v {io.kXyPnØv cmP≥ 2333374 7311 9446289636 {]n≥kn∏¬ sk{I-´dn {io.B¿.cmPtKm]meh¿Ω 2327269 7111 9446919697 tPmbn‚ v sk{I-´dn 0479-2407489 DtZym-K-ÿ-`-cW ]cn-jv°mc hIp∏v {io.-sI.-APbIpam¿ 8554 9497713966 sk{I-´dn {io.-sI.-kp-tc-jvIp-am¿ 2334969 8088 2733244 sk{I-´dn (Hu-tZym-KnI `mj) 9446050633 {ioaXn.anntamƒ F{_lmw 2330515 7238 9387212701 AUo-j-W¬ sk{I-´dn {ioaXn.kn‘p F¬ 2329403 8052 9995717815 AUo-j-W¬ sk{I-´dn {io.apl-ΩZv k°o¿.sF 2333859 8422 9447890055 tPmbn‚ v sk{I-´dn 2544917 Bkq{XW kmº-ØnIImcy hIp∏v tUm.AtemIv jo¬ 2327803 9958100187 AUo-j-W¬ No^v sk{I-´dn {ioaXn.kn.h’e 2327130 8106 9447141416 AUo-j-W¬ sk{I-´dn Du¿÷ hIp∏v {io.Fw.inhi¶¿ 2327979 2356834 sk{I-´dn 2518653 9847797000 {ioaXn.]n.]n.kPnX 2518282 9446333933 AUo-j-W¬ sk{I-´dn 2283993 s]mXp-a-cm-aØv hIp∏v {io.F.]n.Fw.aplΩZv lnjv 2327803 8308 9847065506 sk{I-´dn {ioaXn.- B¿.{ioIemtZhn 2327175 8465 2742656 kvs]jy¬ sk{I-´dn 9447062065 {io.kÆn tPm¨ 2327783 8364 2326049 AUojW¬ sk{I-´dn 9447048811 ]´n-I-h¿§ hnI-k hIp∏v {io.- kp-{_Xm _nizmkv 8313 2316969 AUojW¬ No^v sk{I-´dn 9446581100 {ioaXn.sI.]n.camtZhn 2327974 9446258326 AUo-jW¬ sk{I-´dn 2518477 t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 35. 35. dhyq ssKUv 20162016201620162016 35 {io.F v.-bp.-cm-Pohv 2518721 9446056506 tPmbn‚ v sk{I-´dn 2338030 imkv{X-km-t¶-XnI hIp∏v tUm.kptcjvZmkv 2543557 2363035 FIvkv H^otjym {]n≥kn∏¬ sk{I-´dn 2548205 9446430555 {ioaXn.Fw.joe 2548255 AUojW¬ sk{I-´dn 2548200 kmaq-ly-t£a hIp∏v tUm.-sI.Fw.F{_lmw 2518459 8459 2349145 AUo-j-W¬ No^v sk{I-´dn 2328410 8547497773 {io.F.jmPlm≥ 2517058 7058 9995508800 kvs]jy¬ sk{I-´dn kvt]m¿Svkv bph-P--Imcy hIp∏v {io.-kp{_X _nizmkv 2335452 8313 2316969 AUojW¬ No^v sk{I-´dn (bqØv A^tbgvkv) 9446581100 {io.Fw.inhi¶¿ 2327979 8653 2356834 sk{I-´dn (kvt]m¿Svkv) 9847797000 kvt‰m¿ ]¿t®kv hIp∏v tUm.sI.Fw.F{_lmw 2327586 8292 2349145 AUo-j-W¬ No^v sk{I-´dn 2326990 8547497773 {ioaXn.-‰n.F.A¬t^m¨k 2518250 8250 956255347 AUo-j-W¬ sk{I-´dn nIpXn hIp∏v {io.-Uªyq.B¿. sdÕn 2333164 8008 2558727 {]n≥kn∏¬ sk{I-´dn 9447021100 {io.-kptcjv Ipam¿.hn.F v 2518248 8248 0474-2555959 AUo-jW¬ sk{I-´dn 9446646772 KXm-KX hIp∏v {io.-G-en-bmkv tPm¿÷v 2330644 8875 9495501700 AUo-j-W¬ No^v sk{I-´dn {io.hn.sP.Ipcy≥ 2329599 8485 2340614 AUo-jW¬ No^v sk{I-´dn (G-hn-tb-j≥) 9847065507 tUm.hn.-Fw.-tKm-]m-e-ta-tm≥ 2322475 8880 2435733 sk{I-´dn 2335515 9946556650 {io.{io-Ip-am¿.-F≥.sI 8284 2533193 AUojW¬ sk{I-´dn 2335515 9446033193 Sqdnkw hIp∏v {io.Iaeh¿±dmhp 2518445 8445 8129203333 sk{I-´dn {io.-]n.sI.-jmPp 2320252 2533483 AUo-j-W¬ sk{I-´dn 2518466 9447375237 hnPn-e≥kv hIp∏v {ioaXn.fnn st‰m 2333174 8455 9447166765 AUojW¬ No^v sk{I-´dn 2518455 {ioaXn.ssiePtZhn.sI 2518718 8718 2365505 kvs]jy¬ sk{I-´dn 2325593 9446053655 {ioaXn.h’.hn 2333170 8658 2395111 tPmbn‚ v sk{I-´dn 9895945006 t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 36. 36. dhyq ssKUv 2016201620162016201636 Pe-hn-`h hIp∏v {io.hn.sP.Ipcy≥ 2329599 8485 2340614 AUo-j-W¬ No^v sk{I-´dn 9847065507 {ioaXn.Sn¶p _nizmƒ 2322056 9447713067 sk{I-´dn {io.-sI.-]n.-N-{μ-{]-Imiv 2324070 8769 2349096 AUo-jW¬ sk{I-´dn 9447552611 {io.-sI.-B¿.-i-in-Ip-am¿ 2335926 8915 2364398 tPmbn‚ v sk{I-´dn 9400014398 ]´nIPmXn˛]nt∂m° hn`mKhnIk hIp∏v tUm. Cμ¿PnXv knwKv 2327438 8232 9446785506 AUojW¬ No^v sk{I-´dn {io. Pnap±o≥ Sn.Fkv 2320339 8992 9447890252 AUojW¬ sk{I-´dn kwÿm Bkq-{XW t_m¿Uv t]cv Hm^okv hkXn samss_¬ sNb¿am≥ apJy-a{¥n 2333610 2345600 fax : 0471-2333489 2342602 e-mail: chiefminister@kerala.gov.in website: www.keralacm.gov.in sshkv sNb¿am≥ sI.-Fw.-N-{μ-ti-J¿ 2540404 2535088 fax : 0471 2540970 2335066 e-mail : kmchandrasekhar@yahoo.co.in kmchandrasekhar@gmail.com saº¿ sk{I-´dn off/fax:0471-2541765 -tUm. AtemIv jo¬ sF. F. Fkv 9495200243 AwK-߃ [-Im-cy- h-Ip∏v a{¥n hyh-kmb hIp∏v a{¥n hnhckmt¶XnI˛KchnIk hIp∏v a{¥n Bkq{XW˛kmwkvImcnI hIp∏v a{¥n A®Sn˛tÃjdn hIp∏v a{¥n Du¿÷ hIp∏v a{¥n Irjn- h-Ip∏v -a{¥n {Kma-hn-I-k hIp∏v a{¥n {io. kn.]n.tPm¨ apgph≥ kabAwKw 2540973 2330865 9447303653 fax : 0471 2541765 2335066 e-mail : cpjohn.kerala@gmail.com {io. Pn.hnPbcmLh≥ ]m¿´v ssSw AwKw 2541311 2541765 e-mail:gvr.spb.ker@nic.in {io. Xcp¨Zmkv saº¿ 2540707 {io. kmw ]nt{XmZ tÉv sa‚¿ 011-23096622 011-23096767 e-mail : s.pitroda@nic.in t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 37. 37. dhyq ssKUv 20162016201620162016 37 AUz-t°‰v P-d¬ Hm^o-kv, Fd-Wm-Ipfw t]cv Hm^okv hkXn samss_¬ Hm^okv 0484-2395052 0484-2395078 0484-2393844 fax : 0484-2394674 email : advocategeneralkerala@gmail.com AUz-t°‰v P-d¬ {io. sI.-]n.- Z-fi-]mWn 0484-2394505 9388868585 0484-2564300 fax : 0484-2396399 0484-2807441 e-mail:advocategeneralkerala@gmail.com AUo-j-W¬ AUz-t°‰v P-d¬ {io. _m_p h¿Kokv 0484-2564302 0484-2205002 0484-2394655 8943497587 fax : 0484-2395096 e-mail: aagkerala@gmail.com AUo-j-W¬ AUz-t°‰v P-d¬ {io. sI.-F.- P-eo¬ off/fax : 0484-2390709 0484-2409786 9847090056 0484-2564350 e-mail: aagkerala2@gmail.com Ub-d-IvS¿ P-d¬ Hm^v t{]mkn-Iyq-j≥, tÉv ]ªnIv t{]mkn-Iyq-´¿ sslt°m¿´v Hm^v tIcf & kvs]jy¬ At‰m¿Wn temIm-bp‡ {io. ‰n.- B-k^v Aen 0484-2564303 0484-2318056 9446577271 fax : 0484-2394933 9447757614 e-mail:sppkerala@gmail.com, asafali.tlsry@gmail.com AUo-j-W¬ Ub-d-IvS¿ P-d¬ Hm^v t{]mkn-Iyq-j≥ & AUo-j-W¬ tÉv ]ªnIv t{]mkn-Iyq-´¿ 0484-2564304 0484-2392455 9447745555 {io. sI.- sF.-A-_vZpƒ djoZv 0484-2396361 e-mail:rasheedadv@yahoo.com AUo-j-W¬ Ub-d-IvS¿ P-d¬ Hm^v t{]mkn-Iyq-j≥ & AUo-j-W¬ tÉv ]ªnIv t{]mkn-Iyq-´¿ {io. tSmw tPmkv ]Sn™m-td-°c 0484-2564305 0482-2213339 9447021339 fax : 0484-2396154 e-mail:tompadinjarekara@gmail.com tÉv At‰m¿Wn {io. ]n.-hn-P-b-cm-L-h≥ 0484-2564203 9846454547 fax:0484-2393844 0484-2806888 e-mail: attorneykerala@gmail.com kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ Sp AUz-t°‰v P-d¬ {io. tSmw.-sI.- tXm-akv 0484-2564320 0484-2346590 9846079032 e-mail: advtomkthomas@gmail.com kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ Sp AUz-t°‰v P-d¬ {ioaXn. KncnP tKm]m¬ 0484-2564308 0484-2369506 e-mail:girijakothanath@yahoo.co.in 9895076345 kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ Sp AUo-j-W¬ AUz-t°‰v P-d¬ {io.kpPnXv amXyp tPmkv 0484-2564302 0484-2338508 9447327229 e-mail:advsmjose@yahoo.co.in kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ Sp AUo-j-W¬ AUz-t°‰v P-d¬ {io.- ‰n.-‰n.- ap-l-vaqZv 0484-2564323 0484-4049509 e-mail:muhamoodtt@gmail.com 9447643203 t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 38. 38. dhyq ssKUv 2016201620162016201638 kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ (-kl-I-cWw) {io. Un.-tkm-a-kp-μcw 0484-2564209 0484-2805043 9846399707 kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ (^nm≥kv) {io.- ]n.hn.tem®≥ 0484-2564351 0484-2537236 e-mail:adv.lonnachan@gmail.com 9447474633 kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ (hw) {io.- am-[-h≥Ip-´n.- Fw.]n 0484-2564208 0484-2108001 e-mail: mpmadhavankutty@yahoo.com 9388471050 kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ (hw) {io.- Fw.- F.- tXm-akvIp´n 0484-2564242 0484-2207757 9846225067 kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ (X.-kz.-`.h) {io.- ]n.- P-b-i-¶¿ 0484-2564306 0484-2356015 e-mail: jayashankarp@yahoo.com 9447574467 kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ (dhyp) {ioa-Xn.- kpio-e. B¿.- `´v 0484-2564210 0484-2363282 9447020358 e-mail: susheelabhatt@gmail.com kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ (dhyp) {io. ]n.-sI.-tkm-bqkv 0484-2564315 0484-2431370 e-mail: sgprkerala@gmail.com 9447222080 kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ (SC/ST Dept.) {ioa-Xn.- emen hn≥sk‚v 0484-2564400 0484-2395531 9447139553 kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ (SC/ST Dept.) {ioa-Xn.- im-¥-Ω.-]n.sI 0484-2564408 0484-2302746 9447054940 kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ (nIp-Xn) 0484-2564207 04842-394055 9447030055 {io. tPm¿Pv tat®-cn¬ 0484-2393340 0460-2227230 9495940055 e-mail:specialgptaxes@gmail.com kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ (nIp-Xn) tUm.- sk-_m-Ãy≥ Nºm-∏≈n 0484-2564204 0484-2575702 9895815122 e-mail:specialgptaxes@gmail.com kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ (Sqdn-kw) 0484-2813170 {io. F.-sI.-tPm¨ 0484-2564319 0484-2392181 9745720139 kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ (]n.-U-ªyp.Un) {io.- ]n.-Fw.-F.-Iemw 0484-2564318 0484-4016466 9847480501 e-mail:kalam.pma@gmail.com kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ (hna≥ & ssN¬Uv) {io. -s{]bvkn tPmk^v 0484-2564319 0484-2392087 9496225547 e-mail:advpraicy@gmail.com kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ (hna≥ & ssN¬Uv) {ioaXn. {ioeX ]ctaizc≥ 0484-2564319 0484-2537333 9447793773 e-mail:advsreelathap@gmail.com kvs]jy¬ Kh¨sa‚ v πoU¿ (]cnÿnXn) {ioaXn. kphnX F.Fkv 09840728990 e-mail:sgpngt@gmail.com sk{I-´dn Sp AUzt°‰v Pd¬ 0484-2564205 {ioa-Xn. ]n.- Pn. -ssee 0484-2390570 0484-2535350 9633906920 tPmbn‚ v sk{I-´dn (AUvannkvt{Sj≥) {io. Fkv.DÆnIrjvW≥ 0484-2564404 0484-2476831 9447873334 e-mail:unnispadikam@gmail.com tPmbn‚ v sk{I-´dn (PypUojy¬ I) {io.- q¿aplΩZv sI.F 0484-2564804 0484-2837725 9497276267 e-mail:kannammury@gmail.com t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 39. 39. dhyq ssKUv 20162016201620162016 39 tPmbn‚ v sk{I-´dn (PypUojy¬ II) {io.- ]n.F≥.cmPtiJc≥ 0484-2564710 0484-2530217 9747173580 tÉv ]ªnIv C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿/sU]yq´n sk{I-´dn {io. {ioIpam¿ sI.B¿ 0484-2564410 0484-2465250 9447091900 ]ªnIv dntej≥kv Hm^o-k¿ 9446359606 {io.- tPm¨k¨.sI.Fw 0484-2564206 0484-6570832 9447090932 e-mail:irrainerjohns@gmail.com Akn v tÉv ]ªnIv C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ {ioaXn. dnntamƒ dm^n 0484-2564411 0484-2705376 9446312614 Akn v tÉv ]ªnIv dntej≥kv Hm^o-k¿ 9846099988 {io. tImin tPm¨ 0484-2564206 0484-4061940 8129799988 hIp∏v ta[m-hn-Iƒ t]cv Hm^okv hkXn/samss_¬ Irjn hIp∏v Ub-d-IvS¿ 0471-2304480 9496133444 B¿. A-Pn-XvIp-am¿ fax : 0471-2304230 2550178 e - mail : krishidirector@gmail.com arK-kw-c-£W hIp∏v Ub-d-IvS¿ 0471-2302283 9446542283 tUm.-Fkv.N{μ≥Ip´n fax : 0471-2301190 2448421 email : directorah.ker@nic.in website:www.ahd.kerala.gov.in ]pcm-hkvXp hIp∏v Ub-d-IvS¿ 0471- 2573797 9447131654 tUm.-Pn.-t{]w-Ip-am¿ fax: 0471-2577465 2484043 e-mail: dirarch@bsnl.in ]pcm-tcJ hIp∏v Ub-d-Œ¿ off/fax: 0471-2313759 2436144 {io.-sP.sdPn-Ip-am¿ e-mail : keralaarchives@gmail.com 9446573759 website : www.keralaarchives.org Bbp¿thZ -saUn-°¬ hnZym-`ymkhIp∏v U-b-d-IvS¿ 0471-2339307 9446365783 tUm.-‰n.-in-h-Zm-kv, Fw.Un (Ay.) fax: 0471-2320664 9447032066 e-mail: dametvm@yahoo.co.in website : www.kerala.ayurveda.gov.in ]nt∂m°hn`mK hnIkhIp∏v U-b-d-IvS¿ 0471-2727378 9447275809 {io.tPmjn hn.B¿ fax: 0471-2727379 e-mail: obcdirectorate@gmail.com website : www.bcdd.kerala.gov.in knhn¬ k-ssπ-kv Imcym-ebw IΩo-jW¿ off/fax:0471-2321152 9446327878 {io.-hn.sI._meIrjvW≥ sF.-F.-Fkv (i/c)e-mail :essentialcommodity@gmail.com Ub-d-IvS¿ off/fax:0471-2320578 9447000370 {io.-hn.sI._meIrjvW≥sF.-F.-Fkv website : www.civilsupplieskerala.gov.in hm-Wn-Py-n-Ip-Xn- hIp∏v IΩo-jW¿ 0471-2785202 9447781000 tUm.- cmP≥ F≥.sIm{_sKsU sF.-F.-Fkv fax: 0471-2785208 2728331 e-mail : commissioner@keralataxes.gov.in website : www.keralataxes.gov.in t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬

×