So lieu thong ke ve nganh ban hang truc tiep tai Viet Nam

3,125 views

Published on

So lieu thong ke ve nganh ban hang truc tiep tai Viet Nam. Trinh bay boi Ha Thi Quynh Tram, Giam doc tai chinh cua Oriflame Viet Nam. Tham khao them tai cac trang web MyPhamOriflame.vn | NgocThuyShop.com | NgocThuyGroup.com

Published in: Lifestyle, Business, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,125
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
104
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

So lieu thong ke ve nganh ban hang truc tiep tai Viet Nam

 1. 1. Bu!i To" !àm v# Ho"t !$ng Bán Hàng Tr%c Ti&p t"i Vi't Nam Ha! Thi" Quy!nh Trâm Gia#m $ô#c Ta!i Chi#nh Oriflame Viê!t Nam Tha!nh Viên U%y Ban Ba#n Ha!ng Tr&"c Tiê#p AmCham AVDSC - V.C.A.D: Roundtable Discussion on Direct Selling Industry in Vietnam. 15 May 2009
 2. 2. So Sa"nh Ty# Lê$ T%ng Tr&'#ng nh ng Doanh Sô" Source: WFDSA AVDSC - V.C.A.D: Roundtable Discussion on Direct Selling Industry in Vietnam. 15 May 2009
 3. 3. Doanh Sô" AVDSC - V.C.A.D: Roundtable Discussion on Direct Selling Industry in Vietnam. 15 May 2009
 4. 4. Sô" L&(ng T& Vâ"n Viên AVDSC - V.C.A.D: Roundtable Discussion on Direct Selling Industry in Vietnam. 15 May 2009
 5. 5. Thi! Tr"#$ng Co% Doanh Sô% Cao (2007) ng Quô#c gia Doanh sô# (Ty% USD) % ! My' 32.2 28.2% ! Nhâ"t 20.4 17.9% ! Ha!n Quô#c 8.8 7.7% ! $&#c 8.2 7.2% ! Brazil 6.9 6.1% ! Anh 3.5 3.1% ! Mexico 3.6 3.2% ! Y# 3.0 2.6% ! $a!i Loan 1.7 1.49% ! Tha#i Lan 1.5 1.3% ! Pha#p 1.9 1.7% ! Malaysia 2.6 2.3% ! Nga 1.7 1.5% Source: WFDSA AVDSC - V.C.A.D: Roundtable Discussion on Direct Selling Industry in Vietnam. 15 May 2009
 6. 6. Thi! Tr"#$ng Co% &ô!i Ngu' TVV L(n (2006) ng Quô#c gia TVV (Triê"u) % ! My' 15.2 24.2% ! Indonesia 7.5 12% ! Tha#i Lan 4.1 6.5% ! Ha!n Quô#c 3.1 4.9% ! $a!i Loan 4.2 6.7% ! Malaysia 4.0 6.4% ! Nga 2.5 4% ! Nhâ"t 2.7 4.3% ! Mexico 1.9 3% ! Brazil 1.6 2.6% Source: WFDSA AVDSC - V.C.A.D: Roundtable Discussion on Direct Selling Industry in Vietnam. 15 May 2009
 7. 7. Nga$nh Kinh Doanh Ba%n Ha$ng Tr"!c Tiê%p – M)t Ha$ng 35 34.0 30 25 20.0 20 15.0 15 13.0 10 8.0 7.0 6.0 5.0 5 2.0 0 M y Phâm* * _ _ Th_ c Ph_ _ âm Khac* * * _ _ ô D ung Gia _ _ Qu ân A o _ _ Công Nghê_ SP V_ Sinh ê Bao Chi_ _ Khac _ Ch _ c N_ng _ _ i_ nh _ i_ Gia nh Nh a _ Doanh sô# khoa%ng $114ty% v+i 62.7 triê"u T& Vâ#n Viên $ô"c Lâ"p (2007). Nguô!n: WFDSA 2008. Nguô!n: Oriflame ti#nh d&"a trên sô# sô# liê"u cu%a Euromonitor va! d&' liê"u t&! * ca#c sa%n phâ%m cho"n t&! ca#c thi" tr&(!ng l(#n. ** My' phâ%m bao gô!m sp ch)m so#c da, trang *iê%m va! my' phâ%m kha#c. *** Khac gô!m n&' trang, qua! t)"ng, sp cho xe hoi, sp cho vâ"t nuôi, va! nhiê!u di"ch vu" kha#c (vd. Giao hoa) va! ca#c sa%n phâ%m tiêu du!ng không ti#nh trong ba%ng na!y. AVDSC - V.C.A.D: Roundtable Discussion on Direct Selling Industry in Vietnam. 15 May 2009
 8. 8. Gi') La)m Viê$c Gi') La)m Viê$c Ha)ng Tuâ)n Trong Nga)nh Kinh Doanh Ba"n Ha)ng Tr&$c Tiê"p (Theo Kha#o Sa"t TVV Quô"c Gia N%m 2008) 10-19 gi__ D_ _ 1 gi_ _i _ 22% 12% H_ n 20 gi__ 12% 5-9 gi__ 23% 1-4 gi__ 31% AVDSC - V.C.A.D: Roundtable Discussion on Direct Selling Industry in Vietnam. 15 May 2009
 9. 9. Ty# Lê$ TVV Theo Gi'"i Ti"nh (2007) nh N_ (87.9%) _ Nam (12.1%) Nga!nh kinh doanh ba#n ha!ng tr&"c tiê#p la! c( hô"i tuyê"t v(!i *ê% phu" n&' t)ng thêm thu nhâ"p va! cân b)!ng cuô"c sô#ng gi&'a gia *i!nh va! s&" nghiê"p Nguô!n: WFDSA AVDSC - V.C.A.D: Roundtable Discussion on Direct Selling Industry in Vietnam. 15 May 2009
 10. 10. Age (2008) Age (from 2008 National Salesforce Survey) Nguô!ng:WFDSA AVDSC - V.C.A.D: Roundtable Discussion on Direct Selling Industry in Vietnam. 15 May 2009
 11. 11. Ty* Lê! Doanh Sô% Theo Ca%ch Th"%c Ba%n Ha$ng (2006) Ba%n tr"!c tiê%p/ ca% nhân +ê%n ca% nhân 67.1% Ba%n theo nho%m 28.9% Kha%c 0.6% &#n ha$ng tr,c tiê%p t"$ Nguô!n: WFDSA kha%ch ha$ng 3.4% AVDSC - V.C.A.D: Roundtable Discussion on Direct Selling Industry in Vietnam. 15 May 2009
 12. 12. Cân B*ng Cuô$c Sô"ng ng • 65% Ng&(!i tham gia ba#n ha!ng tr&"c tiê#p co# 3 tha!nh viên ho)"c nhiê!u h(n trong gia *i!nh (tre% em, ng&(!i thân) • 29% co# *ô" tuô%i trên 50 – Cao h(n *ô" tuô%i bi!nh quân cu%a Châu Âu • 97% *ô!ng y# la! công viê"c linh hoa"t • 73% ba#o ca#o nâng cao châ#t l&("ng cuô"c sô#ng gia *i!nh • 18% co# tri!nh *ô" cao h(n (13% n)m 2000), 28% co# b)!ng *a"i ho"c (13% va!o n)m 2000) Nguô!n:WFDSA AVDSC - V.C.A.D: Roundtable Discussion on Direct Selling Industry in Vietnam. 15 May 2009
 13. 13. Ai tham gia va)o nga)nh kinh doanh ba"n ha)ng tr&$c nh ng tiê"p? (T+ nhiê)u nguô)n kha#o sa"t cu#a toa)n câ)u) p? u) • Ng&(!i nô"i tr(" trên 35 tuô%i • Sinh viên Trung Ho"c trên 18 tuô%i • Ba#c sy', luâ"t s&, chuyên viên • Ng&(!i nghi% h&u • Doanh nhân • Nha! qua%n tri" • Công ch&#c • Nhân viên v)n pho!ng va! nha! ma#y ng Nguô!n: WFDSA n: AVDSC - V.C.A.D: Roundtable Discussion on Direct Selling Industry in Vietnam. 15 May 2009

×