Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oriflame 6-2012 - Bo san pham

714 views

Published on

Xem thêm thông tin tại http://www.NgocThuyGroup.com

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Oriflame 6-2012 - Bo san pham

  1. 1. Cöng ty TNHH Oriflame Viïåt Nam © 2012 Oriflame Cosmetics SA100 - 102 Nguyïîn Vùn Tröéi, Phûúâng 8, Q. Phuá Nhuêån. TP.HCM. Tel: 08 38 450 452 - Fax: 08 38 458 024.
  2. 2. Tûâ 15 - 30/ 06/ 2012(Lûu haânh nöåi böå)Tỏa sáng cùng Oriflame 389.000à!chó vúái (*)(*) Giaá trïn laâ giaá catalogue aáp duång cho têët caã khaách haâng cuãa Oriflame.Khuyïën maäi coá giaá trõ nhiïìu lêìn. Khuyïën maäi àûúåc aáp duång cho àïën khi hïët haâng.
  3. 3. Set 1 a Bioclinic Lifting Power Concentrate Day b Oriflame Beauty Studio Artist Foundation - Porcelain c Oriflame Beauty Wonder Colour Lipstick - Irresistible Red Code: 576420 21353 479.000à 22907 269.000à 22542 169.000à Tổng trị giá: 1.295.000đ d Pure Colour Pressed Powder e Oriflame Beauty wonder lash (Asia) - Light Intense Mascara - Intense BlackMua 450.000à 23208 189.000à 21647 189.000à (*) trong Catalogue 6 àïí coá cú höåi súã hûäu 1 trong 7 böå Quaâ tùång giaá trõ lïn àïën 1.295.000à 389.000à! b echó vúái (*) a d c
  4. 4. Set 2 Set 3 a S8 Eau de Toilette b Oriflame Pure Colour Nail c Very Me Clickit Concealer - Gold a Infinite Rush Eau de Toilette - b Oriflame Beauty Studio Artist c Oriflame Pure Colour Nail 15183 529.000à Polish - Pearly Beige 21662 109.000à Aftershave Foundation - Olive Beige Polish - Pearly Beige 24106 99.000à 18909 299.000à 22909 269.000à 24106 99.000à Code: 576421 Code: 576422 d Feminelle Soothing Intimate e Oriflame Beauty Studio Artist d Very Me Lipmania - Pink e Oriflame Beauty Wonder LashTổng trị giá: 1.165.000đ Wash Foundation - Porcelain Tổng trị giá: 1.166.000đ Smoothie Intense Mascara - Intense Black 13181 159.000à 22907 269.000à 21258 125.000à 21647 189.000à f Nature Fragranced Talc Mys Frorest 400 f 18972 185.000à a b d b e c a d c e
  5. 5. Set 4 Set 5 a Oriflame Beauty Whitening b Optimals Bio Maximum + Eye c Very Me No Time For Shine a Architect Eau De Toilette b Very Me Fat Lash Mascara c Very Me Lipmania - Rock Foundation - Natural Beige Cream Powder - Matte Light 21559 679.000à - Black Star Pink 22603 269.000à 22472 265.000à 20531 179.000à 20533 119.000à 21261 125.000à Code: 576423 d Oriflame Beauty Wonder e Nature Fragrance Talc Paradise f Nature Secrets Shower Cream Code: 576424 d Feet Up Reviving Foot Spray e Feet Up Deodorising FootTổng trị giá: 1.221.000đ Colour Lipstick - Red Copper Fru 100 For Sensitive Skin Jojoba Mango Tổng trị giá: 1.143.000đ 20549 135.000à Powder 22537 169.000à 18968 69.000à 22671 115.000à 20552 85.000à g Oriflame Beauty Waterproof Eye Make-Up Remover 22861 155.000à b f g d a a e e b d c c
  6. 6. Set 6 Set 7 a Pure Skin Spot Treatment Gel b Oriflame Beauty Colour Pro c Very Me Fat Lash Mascara a Giordani Gold Supreme b Oriflame Beauty Studio Artist c Oriflame Beauty Waterproof Deep Action Eye Shadow Trio - Bronzed Taupe - Black Pressed Powder - Natural Foundation - Porcelain Eye Make-Up Remover 20195 199.000à 22920 259.000à 20533 119.000à 22740 489.000à 22907 269.000à 22861 155.000à Code: 576425 Code: 576426 d Very Me Clickit Concealer e Bioclinic Lifting Power d Blueberry Lavender Face e Nature Fragranced Talc PradiseTổng trị giá: 1.165.000đ - Pink Concentrate Day Tổng trị giá: 1.227.000đ Wash Fru 400 21661 109.000à 21353 479.000à 15960 129.000à 18974 185.000à e d c a b d a c e b

×