Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catalogue My Pham Oriflame 8-2019

1,942 views

Published on

Catalogue mỹ phẩm Oriflame 8-2019. Đặt hàng, vui lòng liên hệ: Ms. Thúy - 0909502656 (Call, SMS, Facebook, Zalo, Viber, Tango, WhatsApp, BeeTalk, WeChat, Line). Địa chỉ: 193H Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh. Từ tòa nhà Sacombank nhìn qua bên kia đường chếch về bên trái sẽ thấy hẻm 193. Hẻm 193 nằm giữa 2 ngã 4: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Quốc Toản. Đầu hẻm 193 có khách sạn Cosmopolitan, cổng vào có bảng Khu Phố 4, P7, Q3. Quý khách đi thẳng vào hẻm khoảng 30m sẽ thấy Ngọc Thúy Shop bên tay trái.

Published in: Healthcare
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Catalogue My Pham Oriflame 8-2019

 1. 1. Tôi Chọn Tôi Chọn TRANG 86 ÀÏËN TRANG 97 ÀOÁN NHÊÅN NHÛÄNG ÛU ÀAÄI HÊËP DÊÎN TÛÂ NHAÂXUÊËTBAÃNHÖÌNGÀÛÁC Àaåi sûá thûúng hiïåu Oriflame Viïåt Nam “Đối với tôi, vẻ đẹp toàn diện không chỉ là ngoại hình mà còn là cảm xúc và hành động của mỗi người. Vì thế Tôi Chọn Oriflame!”
 2. 2. ቢ 2 MUA 2 SAÃN PHÊÍM BÊËT KYÂ TRONG DANH MUÅC THAÁNG NAÂY NHÊÅN NGAY ÛU ÀAÄI (Ngoaåi trûâ caác saãn phêím taåi trang naây) 50%* a 32500 Miss Giordani Perfumed Body Lotion 150ml. 249.000à 199.000à ûu àaäi 50%:125.000à* b 33493 Giordani Gold Essenza Parfum Purse Spray 8ml. 289.000à 229.000à ûu àaäi 50%:145.000à* c 32340 Feminelle Special Care+ Moisturising Intimate Balm 75ml. 199.000à 159.000à ûu àaäi 50%:100.000à* d 33366 The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte - Constant Coral 1.7g. 259.000à 209.000à ûu àaäi 50%:130.000à* e 33445 Tender Care Protecting Balm with Bilberry Seed Oil 15ml. 169.000à 135.000à ûu àaäi 50%: 85.000à* f 33446 Tender Care Protecting Balm with Cranberry Seed Oil 15ml. 169.000à 135.000à ûu àaäi 50%: 85.000à* HoaCam Y Á, Tiïu Höìng Pondicherry ,KemXoaâi H ÛÚNG HOA TR AÁI CHO CAÁC SAÃN PHÊÍM ÚÃ TRANG 2 VAÂ TRANG 3 ÛU ÀAÄI MÛÂNG SINH NHÊÅT
 3. 3. 3 ባ ቤ ብ ቦ ቧ 33 NöëtHûúngHoaCa m Essenza Sang Troång, Cam B ergamot,GöîTuscan H ÛÚNG HOA & G Ö Î 33366ConstantCoral TÊMÀIÏÍM
 4. 4. ECO-ETHICAL SCREENING NATURAL EXFOLIANTS STRICT EUROPEAN STANDARDS NATURAL EXTRACTS RIGOROUS SAFETY TESTING 4 N hû bûúác vaâo möåt thïë giúái laâm àeåp diïåu kyâ, Oriflame mang àïën cho baån thêåt nhiïìu nhûäng lûåa choån lêëy caãm hûáng tûâ thiïn nhiïn kïët húåp vúái khoa hoåc cöng nghïå tiïn tiïën. Tûâ nhûäng doâng saãn phêím chùm soác da àïën nhûäng saãn phêím chùm soác toác hay toaân cú thïí vaâ caác saãn phêím trang àiïím thúâi thûúång vaâ bùæt kõp xu hûúáng nhêët hiïån nay. Möåt thiïn àûúâng laâm àeåp àang vêîy goåi, CHOÅN NGAY saãn phêím giuáp BAÅN toãa saáng veã àeåp vaâ caãm thêëy tuyïåt vúâi möîi ngaây. Thaáng naây cuäng laâ thúâi gian Oriflame Viïåt Nam àûúåc troân 16 tuöíi. Haäy cuâng thöíi nïën ùn mûâng cuäng nhû kyã niïåm 16 nùm chuáng ta àaä gùæn boá vúái nhau thêåt yá nghôa. Àêìu tiïn, haäy têån hûúãng ngay nhûäng saãn phêím maâ baån yïu thñch àang àûúåc ûu àaäi lïn àïën 50% tûâ trang 86 àïën trang 97. Tiïëp theo àoá, vúái thêåt nhiïìu nhûäng lûåa choån saãn phêím tuyïåt vúâi daânh riïng cho baån cuâng nhûäng ûu àaäi khoá loâng ngoá lú trong suöët Danh Muåc Saãn Phêím seä laâ buöíi tiïåc sinh nhêåt hoaânh traáng nhêët maâ baån khöng thïí boã qua. Naâo haäy àïí Oriflame dêîn baån vaâo buöíi tiïåc sinh nhêåt lêìn thûá 16 taåi thiïn àûúâng laâm àeåp àêìy caãm hûáng vaâ khoá quïn. Hy voång rùçng baån seä coá àûúåc khoaãng thúâi gian vui sùæm vaâ CHOÅN ÀÛÚÅC SAÃN PHÊÍM BAÅN YÏU. Veã Àeåp Tûâ Thuåy Àiïín Laâ Thïí Hiïån Neát Riïng Cuãa Baån Xin chuác mûâng sinh nhêåt trong thaáng 08/2019 cuãa anh ANH BÙÆC Möåt trong nhûäng Leader xuêët sùæc nhêët àaä àöìng haânh cuâng nhaän haâng Oriflame. Tôi ChọnTôi Chọn TIÏU CHUÊÍN SAÃN PHÊÍM CUÃA ORIFLAME Oriflame tûå haâo laâ thaânh viïn cuãa Liïn Àoaân Caác Hiïåp Höåi Baán Haâng Trûåc Tiïëp Thïë Giúái, thïí hiïån cam kïët cuãa chuáng töi nhùçm phêën àêëu àaåt tiïu chuêín cao nhêët trong àaåo àûác kinh doanh. Oriflame coá caác hoaåt àöång tûâ thiïån nhùçm höî trúå treã em vaâ phuå nûä treã thöng qua nhiïìu chûúng trònh giaáo duåc khaác nhau. Vúái niïìm tin chêët lûúång cuãa saãn phêím, chuáng töi cam kïët 100% vïì hiïåu quaã sûã duång. Nïëu hoaân toaân khöng haâi loâng vúái saãn phêím mònh àaä mua, quyá khaách haâng coá thïí hoaân traã laåi saãn phêím vaâ chuáng töi seä hoaân tiïìn laåi trong voâng 30 ngaây. CHUÊÍN AN TOAÂN SINH THAÁI CHUÊÍN CHÊU ÊU NGHIÏM NGÙÅT CHIÏËT XUÊËT TÛÂ THIÏN NHIÏN KHÖNG DUÂNG BIÏËN ÀÖÍI GEN HAÅT LAÂM SAÅCH TÛÅ NHIÏN KIÏÍM NGHIÏÅM AN TOAÂN CAO TÖÍ CHÛÁC TÛÂ THIÏåN ORIFLAME Àöìng Haânh Cuâng Treã Em CAM KÏËT 100% NHAÂ XUÊËT BAÃN HÖÌNG ÀÛÁC. Chõu traách nhiïåm xuêët baãn: Giaám àöëc Buâi Viïåt Bùæc. Chõu traách nhiïåm nöåi dung: Töíng biïn têåp Lyá Baá Toaân. Biïn têåp: Phan Thõ Ngoåc Minh. Trònh baây minh hoåa: Cöng ty TNHH Oriflame Viïåt Nam. Àöëi taác liïn kïët Cöng ty TNHH Oriflame Viïåt Nam. 100 - 102 Nguyïîn Vùn Tröîi, Phûúâng 8, Quêån Phuá Nhuêån, TP. HCM. Chõu traách nhiïåm àûa saãn phêím ra thõ trûúâng: Cöng ty TNHH Myä phêím Thûúâng Xuên. 116 Lï Vùn Syä, Phûúâng 10, Quêån Phuá Nhuêån, TP. Höì Chñ Minh. In 150.000 cuöën, khöí 21x20cm, taåi Cöng ty Cöí phêìn In Trêìn Phuá, 71-73-75 Hai Baâ Trûng, Q1, TP.HCM. Söë XNÀKXB: 1850 - 2019/CXBIPH/21 – 29/HĐ. Söë QÀXB cuãa NXB: 308/QĐ-NXBHĐ. Maä söë saách tiïu chuêín quöëc tïë (ISBN): 978-604-89-9141-8. In xong vaâ nöåp lûu chiïíu nùm 2019.
 5. 5. 55 18 Choån ngay nhûäng saãn phêím chùm soác da vúái cöng nghïå tiïn tiïën cho möåt laân da raång rúä möîi ngaây. CHÙM SOÁC DA 72 Khöng thïí thiïëu caác lûåa choån saãn phêím chùm soác caá nhên möîi ngaây giuáp tûúi múái vaâ thû giaän cho maái toác vaâ toaân cú thïí baån. CHÙM SOÁC CAÁ NHÊN 62 Thoãa sûác àùæm chòm trong nhûäng hûúng thúm àa daång, thñch húåp cho tûâng muâa vaâ tûâng dõp khaác nhau. NÛÚÁC HOA 52 Khaám phaá nhiïìu lûåa choån saãn phêím giuáp baån phaãn aánh veã nam tñnh vaâ chuêín àaân öng maâ baån mong muöën. GOÁC NAM GIÚÁI 36 Nhûäng lûåa choån saãn phêím trang àiïím khöng thïí thiïëu cho möåt cö naâng mang diïån maåo cöí àiïín àïën thúâi thûúång. TRANG ÀIÏÍM Mua 2 saãn phêím bêët kyâ nhêån ngay ÛU ÀAÄI MUA 2 SAÃN PHÊÍM BÊËT KYÂ TÛÂ TRANG 86 ÀÏËN TRANG 97 NGÙÆM & SÙÆM DOÂNG SAÃN PHÊÍM CHÙM SOÁC RÙNG MIÏÅNG OPTIFRESH ÛU ÀAÄI MÛÂNG SINH NHÊÅT ORIFLAME VÚÁI ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN 50% 50% 40% VÚÁI ÛU ÀAÄI 86-97 9850 cho caác saãn phêím taåi trang 50 vaâ 51
 6. 6. 6 MUÂI HÛÚNG XAO XUYÏËN KHOÁ QUÏN Böå àöi hûúng nûúác hoa ài keâm vúái thanh lùn hoùåc daång xõt giuáp ngùn muâi toaân thên suöët ngaây daâi, hûúng thanh lõch vaâ quyá phaái chùæc chùæn seä khiïën naâng khöng thïí khöng say àùæm. a Eclat Homme Anti-perspirant Deodorant Spray Chai xõt giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Eclat Homme. 150ml. 31698 289.000à 170.000àb Eclat Homme Eau de Toilette Hûúng nûúác hoa àöåc àaáo haâi hoâa giûäa cöí àiïín vaâ hiïån àaåi. 75ml. 30173 769.000à 459.000à d Eclat Femme Weekend Body Cream Dûúäng thïí mang hûúng thúm nûúác hoa Eclat Femme Weekend tinh tïë. 250ml. 34088 289.000à 170.000à c  Eclat Femme Weekend Eau de Toilette Nûúác hoa truyïìn taãi nöët hûúng hoa traái ngoåt ngaâo, tûúi maát. 50ml. 31293 769.000à 459.000à Tôi ChọnTôi Chọn
 7. 7. ቢ ባ ቤ ብ 7 40% HûúngÀaâoPr ovence, Lan Nam Phi tr ùæng,Xaåhûúng HÛÚ NG HOA COÃ X ANH TraâHi m alaya, Da Thuöåc, Àêåu Tonka HÛÚNGGÖÎ CAM CHANH PHÛ ÚNGÀÖNG TÊMÀIÏÍM ÛU ÀAÄI CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng
 8. 8. ባ ቦ ብ ቢ ቤ 8 Giuáp thanh loåc sêu laân da Giuáp laâm saáng vaâ caãi thiïån caác dêëu hiïåu möåt laân da mïåt moãi Giuáp nuöi dûúäng vaâ giuáp laân da cùng mõn Giuáp laâm dõu vaâ dïî chõu laân da, cho da nhaåy caãm Giuáp dûúäng êím vaâ tûúi múái laân da 40% ÛU ÀAÄI
 9. 9. 9 Baån coá àang gùåp tònh traång khi duâng chûa hïët möåt saãn phêím mùåt naå nhûng laân da àaä thay àöíi vaâ khöng coân phuâ húåp nûäa, thêåt laäng phñ àuáng khöng naâo? Àïí giaãi quyïët nhu cêìu thay àöíi tònh traång da vaâ nhûäng vuâng khaác nhau trïn möåt laân da, mùåt naå nhoã goån duâng möåt lêìn Love Nature giuáp baån thuêån tiïån choån loaåi mùåt naå àïí phuâ húåp nhêët vúái nhu cêìu laân da hiïån taåi. MÙÅTNAÅ DÛÚÄNGDA BOÃ TUÁI a 35070  Love Nature Creamy Mask All Skin Types Nourishing Cocoa. 10ml. 69.000à b 34864  Love Nature Clay Mask All Skin Types Purifying Apple. 10ml. 69.000à c 34863  Love Nature Gel Mask All Skin Types Moisturising Watermelon. 10ml. 69.000à d 34865 Love Nature Creamy Mask Sensitive Skin Soothing Rose. 10ml. 69.000à e 35071 Love Nature Peel-Off Mask All Skin Types Radiance Lychee. 10ml. 69.000à 39.000àMöîi saãn phêím chó: Mùåt naå àa daång vaâ nhoã goån tiïån lúåi sûã duång möåt lêìn giuáp baån chùm soác tûâng loaåi da vaâ nhûäng vuâng da khaác nhau trïn gûúng mùåt, yïu chiïìu laân da bêët kyâ luác naâo chuáng döîi húân. Nhiïìu lûåa choån giuáp baån chùm soác laân da möåt caách hiïåu quaã nhêët. Hònh veä gúåi yá vuâng da vaâ loaåi mùåt naå phuâ húåp giuáp baån dïî daâng choån lûåa. TÊMÀIÏÍM Tôi ChọnTôi Chọn A E D B C
 10. 10. 10  The ONE Lip Sensation Matte Mousse Son nûúác cho lúáp son mõn maâng, tûúi tùæn vaâ bïìn maâu. 5ml.  309.000à 185.000à Lûåa choån maâu möi phuâ húåp nhêët vúái baån àaä khöng coân laâ vêën àïì gêy böëi röëi nûäa. Vúái doâng son möi àa daång tûâ The ONE, nhiïìu gam maâu khaác nhau tûâ àoã, höìng àïën cam àaâo raång rúä. Nuå cûúâi thïm quyïën ruä vúái àöi möi sùæc maâu tinh tïë. 31951 Rouge Suede 31950 Raspberry Cloud 31948 Plush Peach 31945 Satin Rose Ngûúâimêîuàangsûãduång: TheONELip SensationMatteMousse31948PlushPeach. Tôi ChọnTôi Chọn MAÂU MÖI TINH TÏË GOÅI MÚÂI
 11. 11. 11 31945SatinRose 31950RaspberryCloud 31951RougeSuede 31948PlushPeach 40% TÊMÀIÏÍM ÛU ÀAÄI
 12. 12. 12 40% Caãm nhêån laân da êím mõn suöët ngaây daâi. 33157NudePink 33159NaturalBeige 33154Vanilla ÛU ÀAÄI
 13. 13. 13 The ONE Illuskin Aquaboost Foundation SPF 20 Kem nïìn moãng nheå vaâ àöå che phuã tûúi tùæn, mûúåt maâ. 30ml. 389.000à 235.000à 33157 Nude Pink 33158 Light Ivory 33159 Natural Beige 33154 Vanilla 33155 Porcelain 33156 Fair Nude Lûåa choån ngay kem nïìn The ONE Aquaboost Foundation vúái cöng thûác moãng nheå àöåc àaáo cho baån möåt laân da mõn maâng tûå nhiïn vaâ caãm giaác àûúåc dûúäng êím suöët ngaây daâi. Giuáp baån thïm yïu laân da mûúåt maâ tûúi tùæn cuãa mònh. LÚÁP NÏÌN MÕN MAÂNG TÛÚI TÙÆN Ngûúâimêîuàangsûãduång:TheONEIlluskinAquaboost FoundationSPF2033154Vanilla TÊMÀIÏÍM Tôi ChọnTôi Chọn
 14. 14. 14 Vúái thaânh phêìn tûâ Sûäa vaâ Mêåt Ong hûäu cú trong böå saãn phêím Milk Honey giuáp nuöi dûúäng maái toác àûúåc mïìm mûúåt, oáng aã vaâ laâ möåt lûåa choån tuyïåt vúâi àïí maái toác giuáp baån toãa saáng raång ngúâi bêët cûá àêu. TOÁCXINH OÁNGAÃ RAÅNGNGÚÂI b Milk Honey Gold Conditioner Dêìu xaã daång kem giaâu dûúäng chêët vúái thaânh phêìn Sûäa vaâ Mêåt Ong hûäu cú. 200ml. 31709 199.000à 100.000à c Milk Honey Gold Hair Mask Mùåt naå nuöi dûúäng maái toác mïìm mûúåt vúái thaânh phêìn Sûäa vaâ Mêåt Ong hûäu cú. 250ml. 31710 249.000à 149.000à a Milk Honey Gold Shampoo Dêìu göåi cho maái toác mïìm maåi vúái thaânh phêìn Sûäa vaâ Mêåt Ong hûäu cú. 200ml. 31708 199.000à 119.000à Tôi ChọnTôi Chọn
 15. 15. ቢ ባ ቤ 15 50% Giuáp maái toác mïìm mûúåt vaâ giaãm xú röëi. Nheå nhaâng laâm saåch vaâ giuáp nuöi dûúäng maái toác Caãi thiïån àöå mïìm mûúåt, oáng aã tûå nhiïn cuãa maái toác TÊMÀIÏÍM ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 16. 16. ቢ ባ ቤ 16 Giuáp laâm saåch vaâ höî trúå nuöi dûúäng laân da, maái toác Giuáp ngùn ngûâa gaâu vaâ dûúäng êím da àêìu Giuáp ngùn ngûâa muâi cú thïí suöët ngaây daâi 40% ÛU ÀAÄI
 17. 17. 17 Phaái maånh luön muöën baãn thên tröng thêåt thu huát vaâ toaát lïn veã nam tñnh möîi ngaây. North For Men laâ doâng saãn phêím àûúåc thiïët kïë daânh riïng cho sûå lûåa choån chùm soác àún giaãn nhûng tinh tïë cuãa àêëng maây rêu. SAÃNPHÊÍM ÀÊÅMCHÊËTNAMTÑNH  a North for Men Original Hair Body Wash Sûäa tùæm göåi toaân thên vûâa giuáp laâm saåch vûâa giuáp dûúäng êím. 250ml. 32005 299.000à 179.000à b North for Men Original Deo Spray 24H Xõt haån chïë muâi cú thïí giuáp baån tûå tin suöët ngaây daâi. 150ml. 32006 289.000à 170.000à c North for Men Original Anti-Dandruff Shampoo Dêìu göåi giuáp haån chïë caác taác nhên gêy gaâu. 250ml. 32001 279.000à 165.000à TÊMÀIÏÍM Tôi ChọnTôi Chọn
 18. 18. 18 1 2 3 4 QUY TRÒNH CHÙM SOÁC DA ORIFLAME Giuáp Duy Trò Neát Tûúi Treã Vaâ Höî Trúå Caãi Thiïån Veã Àeåp Laân Da DÛÚÄNG MÙÆT – VUÂNG DA XUNG QUANH MÙÆT Kem mùæt vúái kïët cêëu nheå, khöng chûáa hûúng liïåu vaâ àùåc biïåt hiïåu quaã vúái nhûäng khuyïët àiïím úã vuâng da quanh mùæt nhû quêìng thêm, boång mùæt vaâ vïët chên chim. Duâng möt lûúång kem nhoã cho möîi bïn vuâng mùæt. Chêëm kem thoa àïìu lïn vuâng da xung quanh mùæt nheå nhaâng bùçng nhûäng ngoán tay, traánh tiïëp xuác trûåc tiïëp vúái mùæt. Duâng thanh lùn hoùåc ngoán tay vöî nheå àïí kem thêëm àïìu vaâo da. DÛÚÄNG ÊÍM – BÖÍ SUNG VAÂ BAÃO VÏÅ Kem ngaây vaâ kem àïm àûúåc xem laâ lúáp dûúäng da cuöëi cuâng vaâ chuáng chûáa thaânh phêìn giuáp dûúäng êím da. Kem ngaây àûúåc thiïët kïë giuáp cêëp êím vaâ baão vïå laân da. Kem àïm àûúåc thiïët kïë giuáp phuåc höìi vaâ böí sung dûúäng chêët cho laân da. Chêëm kem lïn 5 àiïím trïn gûúng mùåt: vuâng traán, cùçm, muäi, 2 bïn maá. Sûã duång nhûäng ngoán tay cuãa mònh àïí taán àïìu kem vaâ maát xa nheå nhaâng trïn toaân böå gûúng mùåt cho àïën khi kem thêím thêëu àïìu lïn da, traánh tiïëp xuác vuâng mùæt. DÛÚÄNG SÊU – TÙNG CÛÚÂNG HIÏÅU QUAÃ Tinh chêët àûúåc thiïët kïë àïí dûúäng sêu cho da. Kïët cêëu daång loãng cuãa tinh chêët giuáp dïî daâng cêëp êím cho da, giuáp phuåc höìi neát tûúi treã cho laân da nhanh choáng vaâ hiïåu quaã. Duâng trûúác khi thoa kem ngaây hoùåc kem àïm. Xõt lûúång tinh chêët vûâa àuã lïn loâng baân tay. Thoa àïìu saãn phêím nheå nhaâng lïn mùåt, duâng caác ngoán tay vöî nheå àïí saãn phêím àûúåc thêím thêëu àïìu. Traánh tiïëp xuác trûåc tiïëp vúái mùæt. LAÂM SAÅCH – CHUÊÍN BÕ CHO DA HÊËP THU Laâm saåch laân da baån möîi saáng vaâ töëi giuáp da àûúåc saåch buåi bêín vaâ tûúi saáng hún. Taåo àiïìu kiïån cho nhûäng saãn phêím dûúäng da tiïëp theo trong quy trònh àûúåc hêëp thu. Nïn rûãa mùåt caã saáng vaâ töëi vò buåi bêín àûúåc tñch tuå rêët nhiïìu vaâo ban ngaây vaâ lûúång baä nhúân dû thûâa sau khi nguã. Cho möåt lûúång sûäa rûãa mùåt vûâa àuã vaâo loâng baân tay ûúát. Duâng caác ngoán tay maát xa nheå nhaâng lïn laân da àïí laâm saåch, traánh tiïëp xuác trûåc tiïëp vúái mùæt. Rûãa saåch laåi vúái nûúác êëm, sau àoá lau khö bùçng khùn mïìm. 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY
 19. 19. 19 Choån ngay nhûäng saãn phêím chùm soác da vúái cöng nghïå tiïn tiïën cho möåt laân da tröng raång rúä möîi ngaây. CHÙM SOÁC DA
 20. 20. 20 HÖÎ TRÚÅ CAÃI THIÏÅN LAÂN DA TRUNG NIÏN Kïët húåp giûäa Cöng Nghïå GenisteinSOY vaâ Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Cêy Maä Àïì. *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 77 nûä khaách haâng trong àöå tuöíi tûâ 55 àïën 65 taåi Anh Quöëc tûâ ngaây 23/02/2016 – 07/04/2016. 94%PHUÅ NÛÄ CAÃM NHÊÅN LAÂN DA NHÛ ÀÛÚÅC NUÖI DÛÚÄNG CAÃI THIÏåN ÀÖÅ ÀAÂN HÖÌI* Giuáp caãi thiïån da trung niïn Cho moåi loaåi da  NovAge TIME RESTORE: Cöng Nghïå GenisteinSOY Chiïët xuêët tûâ Àêåu Naânh giuáp tùng cûúâng collagen vaâ thuác àêíy khaã nùng vêån chuyïín nûúác cuãa da, nhúâ àoá giuáp laâm múâ nïëp nhùn dûúái da. Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Cêy Maä Àïì Giuáp ngùn ngûâa caác dêëu hiïåu laäo hoáa da vaâ laâm múâ caác vïët naám, àöìi möìi.
 21. 21. ቢ ባ ቤ ብ ቦ 21 a 32629 NovAge Time Restore Eye Lip Cream 15ml. 549.000à b 32627 NovAge Time Restore Multi Correcting Day Cream SPF 15 50ml. 889.000à c 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à d 32630 NovAge Time Restore Revitalising Serum 30ml. 1.049.000à e 32628 NovAge Time Restore Regenerative Night Cream 50ml. 889.000à Kem dûúäng möi vaâ mùæt giuáp caãi thiïån nïëp nhùn Giuáp dûúäng êím sêu cho laân da trung niïn Giuáp dûúäng êím vaâ tùng cûúâng veã raång rúä da Sûäa rûãa mùåt thöng minh hiïåu quaã vaâ dõu nheå Dûúäng êím sêu cho da vaâ giuáp caãi thiïån nïëp nhùn CHÙMSOÁCDA  NovAge Time Restore SET Böå NovAge Time Restore göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31774 3.129.000à TIÏËT KIÏÅM 626.000àKHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE TIME RESTORE
 22. 22. ቢ ባ ቤ ቦ ብ 22 a 31541 NovAge Ultimate Lift Overnight Lifting Contouring Cream 50ml. 799.000à b 31542 NovAge Ultimate Lift Advanced Lifting Eye Cream 15ml. 499.000à c 31543 NovAge Ultimate Lift Lifting Concentrate Serum 30ml. 969.000à d 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à e 31540 NovAge Ultimate Lift Advanced Lifting Day Cream SPF15 50ml. 799.000à Caãi thiïån àöå sùn chùæc, àaân höìi vaâ cêëp êím cho da khi baån nguã Giuáp caãi thiïån àöå sùn chùæc vuâng da quanh mùæt Sûäa rûãa mùåt thöng minh hiïåu quaã vaâ dõu nheå Giuáp tùng cûúâng àöå raång rúä vaâ caãi thiïån àûúâng neát laân da Giuáp caãi thiïån àöå sùn chùæc vaâ àaân höìi vaâ giuáp chöëng nùæng nhúâ SPF 15. NovAge Ultimate Lift SET Böå NovAge Ultimate Lift göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31773 2.819.000à KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE ULTIMATE LIFT GIUÁP SÙN CHÙÆC DA, GIUÁP CAÃI THIÏÅN ÀÖÅ ÀAÂN HÖÌI Cho moåi loaåi da Giuáp sùn chùæc da NovAge ULTIMATE LIFT: TIÏËT KIÏÅM 626.000à
 23. 23. ቢ ባ ቤ ብ ቦ 23 a 31545 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Night Cream 50ml. 679.000à b 31547 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Serum 30ml. 889.000à c 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à d 31544 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Day Cream SPF 15 50ml. 679.000à e 31546 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Eye Cream 15ml. 439.000à Giuáp nuöi dûúäng da vaâ höî trúå laâm múâ nïëp nhùn Tùng cûúâng höî trúå laâm múâ nïëp nhùn cuãa kem ngaây vaâ kem àïm Sûäa rûãa mùåt thöng minh giuáp laâm saåch nheå nhaâng vaâ hiïåu quaã Kem ngaây giuáp laâm múâ nïëp nhùn vaâ chöëng nùæng nhúâ SPF 15 Giuáp laâm múâ nïëp nhùn vaâ giuáp dûúäng da vuâng mùæt. CHÙMSOÁCDA  NovAge Ecollagen SET Böå NovAge Ecollagen göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 37841 2.379.000à KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE ECOLLAGEN GIUÁP LAÂM MÚÂ VAÂ NGÙN NGÛÂA NÏËP NHÙN VÛÚÅT TRÖÅI Cho moåi loaåi da  NovAge ECOLLAGEN: Giuáp ngùn ngûâa nïëp nhùn TIÏËT KIÏÅM 686.000à
 24. 24. ቢ ባ ቤ ብ ቦ 2424 Sûäa rûãa mùåt thöng minh giuáp laâm saåch dõu nheå vaâ hiïåu quaã Giuáp dûúäng saáng vaâ ngùn ngûâa laäo hoáa da Höî trúå dûúäng saáng vaâ giuáp mõn maâng vuâng da quanh mùæt. Giuáp dûúäng saáng da vaâ chöëng nùæng nhúâ chó söë SPF 20 Tùng cûúâng höî trúå dûúäng saáng da a 32805 NovAge Bright Sublime Advanced Brigthening Multi-action Essence 30ml. 889.000à b 32658 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Night Cream 50ml. 679.000à c 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à d 32803 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Day Cream SPF20 50ml. 679.000à e 32804 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Eye Cream 15ml. 439.000à TOÃA SAÁNG LAÂN DA RAÅNG RÚÄ  NovAge BRIGHT SUBLIME: Laâm saáng laâm àïìu sùæc da Cho moåi loaåi da KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE BRIGHT SUBLIME  NovAge Bright Sublime SET Böå NovAge Bright Sublime göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31775 2.379.000à TIÏËT KIÏÅM 686.000à
 25. 25. ቢ ባ ቤ ብ ቦ 25 a 31980 NovAge True Perfection Renewing Night Care 50ml. 499.000à b 31981 NovAge True Perfection Refreshing Eye Illuminator 15ml. 329.000à c 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150 ml. 379.000à d 31979 NovAge True Perfection Miracle Perfecting Serum 30ml. 709.000à e 31978 NovAge True Perfection Perfecting Day Moisturiser 50ml. 499.000à Sûäa rûãa mùåt thöng minh giuáp laâm saåch dõu nheå vaâ hiïåu quaã. Giuáp tùng cûúâng höî trúå hoaân thiïån veã àeåp laân da. Giuáp dûúäng êím vaâ höî trúå taái taåo laân da khi baån nguã. Cêëp êím cho da vaâ giuáp baão vïå da trûúác caác taác nhên gêy haåi tûâ möi trûúâng. Giuáp dûúäng êím vaâ laâm múâ nïëp nhùn, boång mùæt. KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE TRUE PERFECTION CHÙMSOÁCDA GIUÁP HOAÂN THIÏÅN + BAÃO VÏÅ LAÂN DA Cho moåi loaåi da Laâm saáng, àïìu maâu giuáp sùn chùæc da  NovAge TRUE PERFECTION:  NovAge True Perfection SET Böå NovAge True Perfection göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31772 2.029.000à TIÏËT KIÏÅM 386.000à
 26. 26. ቢ 26  NovAge Nutri6 Facial Oil Capsules Viïn dêìu dûúäng da chûáa höîn húåp 6 loaåi dêìu dûúäng thiïn nhiïn. 30 viïn nang. 32631 929.000à NovAge Intense Skin Recharge Overnight Mask Mùåt naå nguã daång kem giuáp laân da tûúi múái vaâo möîi súám mai. 50ml. 33490 699.000à  NovAge Skin Renewing Peel Saãn phêím laâm saåch tïë baâo da chïët hiïåu quaã vaâ cêëp êím cho da. 100ml. 33988 379.000à Tinh chêët tùng cûúâng giuáp böí sung thïm vaâo quy trònh chùm soác da hùçng ngaây cuãa baån. Giuáp da cên bùçng, duy trò veã tûúi tùæn vaâ khoãe maånh cho da.  a NovAge Skin Priming Essence Tinh chêët tùng cûúâng giuáp laân da àûúåc cên bùçng vaâ böí sung àöå êím. 150ml. 33987 379.000à 229.000à NovAge Day Shield SPF50 UVA/PA++++ Advanced Skin Protector Kem chöëng nùæng vaâ laâm chêåm sûå xuêët hiïån cuãa caác dêëu hiïåu laäo hoáa da. 30ml. 34143 489.000à NovAge Revitalising Mask Mùåt naå vaãi duâng möåt lêìn giuáp dûúäng êím sêu cho laân da. 15ml. 33973 155.000à MÖÎI GOÁI CHÛÁA 1 MÙÅT NAÅ
 27. 27. ቤ ባ 27 CHÙMSOÁCDA 40% GIUÁP LAÂM MÕN VAÂ HÖÎ TRÚÅ TAÁI TAÅO LAÂN DA CHÓ SAU 4 TUÊÌN b NovAge Advanced Skin Renewing Treatment Böå saãn phêím chùm soác vaâ giuáp taái taåo da 2 bûúác. Duâng möîi tuêìn/lêìn, trong thúâi gian 4 tuêìn. 8 x 5ml. 33434 719.000à 499.000à Höåp göìm coá: 4 tuyáp löåt nheå vaâ 4 tuyáp trung hoâa Giuáp che múâ caác nïëp nhùn, löî chên löng to vaâ laân da khöng àïìu maâu. Giuáp baån taåo lúáp nïìn tröng tûúi tùæn vaâ mõn maâng khi trang àiïím. c NovAge Pore and Line Perfector Sûã duång nhû kem loát giuáp che múâ tûå nhiïn nïëp nhùn vaâ löî chên löng lúán. 30ml. 33944 619.000à 369.000à HEÁ LÖÅ LAÂN DA MÛÚÅT MAÂ RAÅNG RÚÄ HIÏåU QUAÃ TÛÁC THÒ ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 28. 28. ቤ ቢ ባ 28 Giuáp löî chên löng tröng àûúåc thu heåp vaâ àïìu maâu da Giuáp nheå nhaâng laâm saåch hiïåu quaã cho laân da Giuáp caãi thiïån vaâ dûúäng saáng vuâng da quanh mùæt CAÁC LOAÂI THÛÅC VÊÅT ÀÛÚÅC CHOÅN LOÅC KYÄ CAÂNG Vúái nhiïìu lúåi ñch àïí taåo nïn cöng thûác cuãa caác thaânh phêìn húåp chêët tûå nhiïn coá trong Even Out. Chuáng seä hoaåt àöång tûúng höî giuáp laâm múâ naám saåm vaâ giuáp baån súã hûäu laân da àïìu maâu, mõn maâng vaâ tröng raång rúä tûå nhiïn. 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY KHOA HOÅC CHÙÆT LOÅC THIÏN NHIÏN, THAÂNH PHÊÌN PHÛÁC HÚÅP THUÅY ÀIÏÍN
 29. 29. ብብ ብ ቦ ቧ 29 a  35462 Optimals Even Out Foaming Cleanser 150ml. 269.000à b  35463 Optimals Even Out Toner 150ml. 269.000à c  33226 Optimals Even Out Perfecting Eye Cream 15ml. 349.000à d  33108 Optimals Even Out Illuminating Serum 30ml. 649.000à e  32479 Optimals Even Out Preventing Day Cream SPF 20 50ml. 499.000à f  32480 Optimals Even Out Replenishing Night Cream 50ml. 499.000à Giuáp caãi thiïån àöå êím vaâ àöå tûúi tùæn cuãa laân da Giuáp baão vïå laân da trûúác tia UV vaâ taác haåi cuãa caác göëc tûå do Giuáp laâm múâ naám saåm vaâ nuöi dûúäng laân da trong khi nguã GIUÁP DUY TRÒ VEÃ ÀEÅP RAÅNG RÚÄ LAÂN DA Optimals Even Out Set Böå saãn phêím Optimals Even Out göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 42286 1.834.000à KHI MUA TROÅN BÖÅ OPTIMALS EVEN OUT TIÏËT KIÏÅM 700.000à CHÙMSOÁCDA Cho moåi loaåi da Giuáp laâm múâ naám saåm OPTIMALS EVEN OUT: •KHOA HOÅC CHÙÆT LOÅC THIÏN NHIÏN• THAÂN H PHÊÌN PHÛÁC HÚÅP TH U ÅY ÀIÏÍN
 30. 30. ቤ ቧ ቤቤቤ ባ ቢ ብ ቦ 30 KHI MUA TRO ÅN BÖ Å OPTIMALS HYDRA RADIANCE Cho da thûúâng àïën höîn húåp Dûúäng êím tûúi múái laân da OPTIMALS HYDRA RADIANCE: Optimals Hydra Radiance Set Böå dûúäng da cêëp êím cho da thûúâng vaâ höîn húåp Optimals Hydra Radiance göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 42282 1.644.000à Dûúäng êím e 32462 Optimals Hydra Radiance Hydrating Day Cream Normal/Combination Skin 50ml. 439.000à f  32463 Optimals Hydra Radiance Nourishing Night Cream Normal/Combination Skin 50ml. 439.000à Laâm saåch a 35406 Optimals Hydra Radiance Gel Wash Normal/Combination Skin 150ml. 249.000à b 35408 Optimals Hydra Radiance Facial Toner Normal/Combination Skin 150ml. 249.000à Dûúäng mùæt c 32464 Optimals Hydra Seeing is Believing Eye Cream All Skin types 15ml. 319.000à Dûúäng sêu d 33135 Optimals Hydra Moisture Boosting Serum All Skin types 30ml. 549.000à TIÏËT KIÏÅM 600.000à •KHOA HOÅC CHÙÆT LOÅC THIÏN NHIÏN• THAÂN H PHÊÌN PHÛÁC HÚÅP TH U ÅY ÀIÏÍN KHOA HOÅC CHÙÆT LOÅC THIÏN NHIÏN, THAÂNH PHÊÌN PHÛÁC HÚÅP THUÅY ÀIÏÍN
 31. 31. ብ ባ ቦ ቧ ባ ቢ ብቤ 31 KHI MUA TRO ÅN BÖ Å OPTIMALS HYDRA MATTE CHÙMSOÁCDA Ngùn ngûâa giaãm boáng dêìu OPTIMALS HYDRA MATTEDaânh cho da dêìu Optimals Hydra Matte Set Böå dûúäng da cêëp êím daânh cho da dêìu Optimals Hydra Matte göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 42283 1.644.000à Laâm saåch a 35409 Optimals Hydra Matte Cleansing Gel Oily Skin 150ml. 249.000à b 35410 Optimals Hydra Matte Facial Toner Oily Skin 150ml. 249.000à Dûúäng mùæt c 32464 Optimals Hydra Seeing is Believing Eye Cream All Skin types 15ml. 319.000à Dûúäng sêu d 33135 Optimals Hydra Moisture Boosting Serum All Skin types 30ml. 549.000à Dûúäng êím e 32465  Optimals Hydra Matte Balancing Day Fluid Oily Skin 50ml. 439.000à f  34304 Optimals Hydra Matte Refining Night Cream Oily Skin 50ml. 439.000à TIÏËT KIÏÅM 600.000à •KHOA HOÅC CHÙÆT LOÅC THIÏN NHIÏN• THAÂN H PHÊÌN PHÛÁC HÚÅP TH U ÅY ÀIÏÍN KHOA HOÅC CHÙÆT LOÅC THIÏN NHIÏN, THAÂNH PHÊÌN PHÛÁC HÚÅP THUÅY ÀIÏÍN
 32. 32. ቢ ባ ቢ ባ 32 Daânh Cho Moåi Loaåi Da Ngùn Ngûâa Naám Saåm OPTIMALS EVEN OUT: KHI MUA KEÂM VÚÁI BÖÅ CHÙM SOÁC DA NOVAGE HOÙÅC OPTIMALS BÊËT KYÂ 25%* CHÙM SOÁC DA TAÅI NHAÂ NHÛ ÀI SPA MÖÎI NGAÂY b SkinPro Sonic Brush Heads 2-pack Böå 2 àêìu coå thay thïë cho maáy rûãa mùåt SkinPro Sonic 3-in-1 System. Giuáp phaát huy töëi àa hiïåu quaã rûãa saåch laân da möîi ngaây, giuáp da àûúåc tûúi tùæn, khoãe maånh vaâ hêëp thu thêåt töët caác saãn phêím dûúäng da. 30878 249.000à a SkinPro Sonic 3-in-1 System Maáy rûãa mùåt 3-trong-1 Sonic giuáp laân da laáng saåch, raång rúä vaâ tröng tûúi treã hún. Vúái 3 chïë àöå vaâ 3 àêìu chûác nùng: laâm saåch sêu, laâm saåch tïë baâo da chïët vaâ maát-xa cho laân da. Böå göìm: 1 maáy rûãa mùåt, 1 chên àïë giûä saãn phêím vaâ 3 àêìu chûác nùng. 29915 969.000à 729.000à* Daânh Cho Da Dêìu/ Da Höîn Húåp Giuáp Da Tûúi Tùæn OPTIMALS OXYGEN BOOST: 31317 Optimals Body Anti-Cellulite Gel - Caffeine + Lotus Leaf 150ml. 619.000à TENDER CARE: Moåi àöå tuöíi Daânh Cho Moåi Loaåi Da 1276 Tender Care Protecting Balm 15 ml. 165.000à Optimals Even Out Multi- targeting CC Cream SPF 20 30ml. 369.000à 27670 Optimals Oxygen Boost Face Blotting Tissues 50 túâ/höåp. 94.000à 32973 Light 32974 Fair Daânh cho da khö vaâ rêët khö Dûúäng êím MILK HONEY GOLD: a 32542 Milk Honey Gold Nourishing Day Cream 50ml. 299.000à b 32543 Milk Honey Gold Nourishing Night Cream 50ml. 309.000à Thay àêìu coå 3 thaáng/ lêìn àïí àaåt hiïåu quaã rûãa mùåt töët nhêët Giuáp caãi thiïån àöå sùn chùæc da** Giuáp da tröng mõn maâng hún** **Thûã nghiïåm àûúåc tiïën haânh taåi Anh Quöëc vúái 80 nûä tònh nguyïån viïn trong àöå tuöíi tûâ 30 àïën 45. Hiïåu quaã hún so vúái rûãa bùçng tay** ÛU ÀAÄI
 33. 33. 33 CHÙMSOÁCDA 40% Optimals Moisture Quenching Face Mask Mùåt naå dûúäng êím vúái thaânh phêìn thiïn nhiïn tûâ sûå kïët húåp cuãa 3 loaåi quaã moång nûúác: Viïåt Quêët, Phuác Böìn Tûã vaâ Phuác Böìn Tûã Àen giuáp tùng cûúâng böí sung àöå êím cho laân da, giuáp da baån tröng thêåt tûúi múái, cùng moång vaâ traân àêìy sûác söëng. Phuâ húåp cho moåi loaåi da. 50ml. 34608 299.000à 179.000à Cho da thûúâng àïën höîn húåp Dûúäng êím giuáp tûúi tùæn OPTIMALS FACE MASK KHOA HOÅC CHÙÆT LOÅC TÛÅ NHIÏN, THAÂNH PHÊÌN PHÛÁC HÚÅP THUÅY ÀIÏÍN GIAÃI PHAÁP CÊËP ÊÍM GIUÁP LAÂN DA CÊN BÙÇNG TÛÚI MÚÁI Giuáp cêëp êím sêu cho laân da cùng mõn vaâ mûúåt maâ. ÛU ÀAÄI
 34. 34. ቢቢ ቢ ባ ቤ ቢ ባ ቤ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቢቢ ባባ ቤ ባ ቤ ቢ 34 a 32634 Love Nature Creamy Mask Oat 10ml. 54.000à b 32633 Love Nature Gel Mask Cucumber 10ml. 54.000à c 32635 Love Nature Clay Mask Burdock 10ml. 54.000à Laâm saåch sêu Daânh cho da dêìu LOVE NATURE: 32258  Love Nature Facial Kit Tea Tree 4 saãn phêím. 609.000à a 30144 Love Nature Cleansing Gel Aloe Vera 150ml. 199.000à b 30149 Love Nature Face Toner Aloe Vera 150ml. 199.000à c 30127 Love Nature Gel Cream Aloe Vera 50ml. 219.000à Dûúäng ÊÍm Daânh Cho Da Thûúâng Àïën Höîn Húåp LOVE NATURE: Laâm Dõu Da Cho Da Khö LOVE NATURE: a 33523 Love Nature Face Cream Oat 50ml. 219.000à b 33522 Love Nature Milky Foam Cleanser Oat 150ml. 199.000à c 33524 Love Nature Face Toner Oat 150ml. 199.000à a 32701 Essentials Fairness Mild Soap Bar 75g. 74.000à b 32702 Essentials Fairness Protecting Face Cream SPF 10 50ml. 219.000à c 32703 Essentials Fairness Softening Body Lotion UV Filters 200ml. 209.000à Giuápdûúängsaángda Daânh cho moåi loaåi da ESSENTIALS: a 32651 Pure Skin SOS Spot Gel 6ml. 179.000à b 32646 Pure Skin Purifying Face Wash 150ml. 229.000à c 32650 Pure Skin Blackhead Clearing Mask 50ml. 209.000à d 32647 Pure Skin 2-in1 Face Wash Scrub 150ml. 259.000à e 32648 Pure Skin Refreshing Face Toner 150ml. 229.000à f 32652 Pure Skin 1 Clarifying Face Scrub 2 Purifying Face Mask 2 x 6 ml. 64.000à Ngùn ngûâa muån Daânh cho da nhúân vaâ muån PURE SKIN: Böå saãn phêím àûúåc goái goån trong höåp xinh xùæn.
 35. 35. ቢ ባ 35 b Sun Zone Whitening Protector Face and Exposed Areas SPF 30 High Kem chöëng nùæng vúái kïët cêëu nheå giuáp baão vïå da trûúác tia UVA UVB, dûúäng êím vaâ kïët húåp dûúäng saáng da. Duâng trûúác khi ra nùæng khoaãng 20 phuát. Coá thïí duâng thay hoùåc thoa lïn trïn lúáp kem dûúäng da ban ngaây. Thñch húåp duâng cho vuâng mùåt, cöí, tai vaâ ngûåc. 50g. 30322 309.000à a Sun Zone UV Protector Face and Exposed Areas SPF 50 High Kem chöëng nùæng giuáp baão vïå hiïåu quaã cho laân da. Cöng thûác àûúåc tùng cûúâng caác hoaåt chêët giuáp dûúäng êím vaâ laâm mïìm da. Kïët cêëu àùåc biïåt cho khaã nùng thêím thêëu nhanh vaâ lêu tröi. 50ml. 23378 349.000à 209.000à CHÙMSOÁCDA 40% Giuáp haån chïë sûå nhaåy caãm cuãa laân da trûúác aánh nùæng mùåt trúâi. KHOE DA CUÂNG NÙÆNG Àïí laân da àûúåc baão vïå hiïåu quaã nhiïìu giúâ liïìn trûúác taác haåi cuãa aánh nùæng mùåt trúâi vaâ duâ úã bêët cûá àêu. Baån nïn nhúá thoa kem chöëng nùæng thûúâng xuyïn trûúác khi ra ngoaâi nheá! Chöëng Nùæng Daânh Cho Moåi Loaåi Da SUN ZONE: Giuáp dûúäng saáng vaâ baão vïå laân da trûúác aánh nùæng mùåt trúâi ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 36. 36. 36 CHOÅN MAÂU BAÅN THÑCH CHOÅN PHONG CAÁCH BAÅN YÏU Son möi thiïët kïë tiïån lúåi mang theo vaâ cöng thûác daång kem cho lúáp son mûúåt maâ.  The ONE Colour Stylist Ultimate Lipstick Son möi vúái cöng thûác daång kem siïu mõn giuáp àöå daân traãi mûúåt maâ vaâ raång rúä trïn möi cuâng àöå bïìn maâu cao. Thiïët kïë àêìu son àöåc àaáo giuáp öm saát àöi möi taåo àöå sùæc neát, tûå nhiïn vaâ àïìu maâu. Son vúái nhiïìu gam maâu thúâi thûúång vaâ xu hûúáng nhêët hiïån taåi. 4g. 269.000à 35166 Pink Flair 35167 Metlted Caramel 35168 Rosewood Charm 35176 Pink Lady 35180 Orange Burst 35178 Flashy Coral 35182 Fatal Red 35186 Irresistible Copper 35173 Uptown Rose 35177 Raspberry Rave 35166PinkFlair 35173UptownRose 35180OrangeBurst
 37. 37. 37 Nhûäng lûåa choån saãn phêím trang àiïím khöng thïí thiïëu cho möåt cö naâng mang diïån maåo cöí àiïín àïën thúâi thûúång. TRANG ÀIÏÍM
 38. 38. 1 38 Saãn phêím trang àiïím mùæt khöng thïí ngoá lú tûâ The ONE giuáp taåo àiïím nhêën cho àöi mùæt baån thïm phêìn nhúá maäi. 3 BÛÚÁC ÀÚN GIAÃN CHO AÁNH NHÒN SÙÆC SAÃO The ONE High Impact Eye Pencil Chò keã mùæt vúái sùæc maâu àêåm neát cuâng kïët cêëu mûúåt maâ cho àöå bïìn maâu suöët ngaây daâi maâ khöng hïì phai hoùåc lêëm lem. Àêìu chò laâm beán tûå àöång àöåc àaáo vaâ tiïån lúåi. 0.3g.   165.000à 99.000à CHÒ KEÃ MÙÆT Àõnh hònh àöi mùæt sùæc neát vúái chò keã mùæt The ONE High Impact Eye Pencil. 31560DeepPlum 31557OnyxBlack 31557 Onyx Black 31558 Midnight Blue 31559 Amazon Green 31560 Deep Plum
 39. 39. 39 3 2 39 40% Cuöëi cuâng nhûng khöng keám phêìn quan troång laâ chaãi mascara giuáp haâng mi tröng cong vuát vaâ daây tûå nhiïn tûâ göëc àïën ngoån. MASCARA The ONE 5-in-1 Wonder Lash Waterproof Mascara Mascara vúái cöng thûác ngùn ngûâa thêëm nûúác giuáp mi tröng daây, daâi, cong, giuáp chùm soác vaâ nêng taách mi. Khöng dïî daâng phai maâu, lêëm lem hoùåc nhoâe dñnh. 8ml. 33004 339.000à 205.000à 33004Black 33004 Black TRANGÀIÏÍM The ONE Eyebrow Kit Böå saãn phêím giuáp àõnh hònh maây ngaâi tûå nhiïn vaâ sùæc neát. Böå duång cuå göìm böå àöi maâu nêu àïí phöëi maâu, 2 coå keã maây àêìu xeáo vaâ phêìn saáp àõnh hònh chên maây. 3g. 32031 259.000à BÖÅ VEÄ CHÊN MAÂY Tiïëp tuåc tùng cûúâng veã àeåp sùæc saão cho àöi mùæt bùçng böå saãn phêím veä chên maây vúái 2 maâu nêu tûå nhiïn. Baån coá thïí sûã duång riïng leã tûâng maâu hoùåc pha tröån 2 maâu laåi vúái nhau tuây thñch. Àûâng quïn kïët thuác àöi maây ngaâi bùçng phêìn saáp giuáp àõnh hònh nïëp chên maây cuãa baån. ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 40. 40. ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቪ ቫ ቭ 40 a 29655 Precision Powder Brush. Chiïìu daâi: 18cm. Àûúâng kñnh: 1.5cm. 179.000à b 29594 Precision Angled Blush Brush. Chiïìu daâi: 17cm. Àûúâng kñnh: 1.3cm. 99.000à c 29674 Precision Foundation Brush. Chiïìu daâi: 16.5cm. Àûúâng kñnh: 1.3cm. 179.000à d 29596 Precision Fan Powder Brush. Chiïìu daâi: 17.1cm. Àûúâng kñnh: 0.9cm. 99.000à e 29597 Precision Concealer Brush. Chiïìu daâi: 15.2cm. Àûúâng kñnh: 0.9cm. 99.000à f 29598 Precision Blending Brush. Chiïìu daâi: 16.7cm. Àûúâng kñnh: 0.9cm. 99.000à g 29595 Precision Double Ended Eyeshadow Brush. Chiïìu daâi: 17.5cm. Àûúâng kñnh: 0.9cm. 99.000à h 29593  Precision Angled Eyebrow Brush. Chiïìu daâi: 15.3cm. Àûúâng kñnh: 0.7cm. 69.000à i 29592  Precision Brow and Lash Comb. Chiïìu daâi: 13cm. Àûúâng kñnh: 0.7cm. 69.000à j 29599  Precision Lip Brush. Chiïìu daâi àoáng nùæp: 18cm. Àûúâng kñnh: 0.6cm. 99.000à k 29580 Make-up Brush Cleaner. Kñch cú: 7,3 x 5,4 x 3cm. 105.000à The ONE Pore Minimising Primer Kem loát giuáp laâm mõn löî chên löng to. 20ml. 33709 309.000à The ONE All-Over Make-Up Remover Nûúác têíy trang dõu nheå giuáp laâm saåch lúáp trang àiïím. 100ml. 32139 249.000à 32283 Vanilla 32287 Light Ivory 32284 Porcelain 32288 Natural Beige 32285 Natural Rose 32286 Natural Nude The ONE Everlasting Foundation Extreme SPF 30 Kem nïìn vúái àöå baão vïå SPF30 vaâ àöå bao phuã tûå nhiïn keáo daâi. 30ml.   389.000à The ONE Waterproof Eye Make-up Remover Nûúác têíy trang daânh cho vuâng da quanh mùæt. 100ml. 32138 229.000à 32593 Medium 32592 Light The ONE Concealer Kit Böå che khuyïët àiïím vúái 2 lúáp kem vaâ 1 lúáp phêën neán hoaân thiïån. 6g. 309.000à LÚÁP KEM 1 LÚÁP KEM 2 LÚÁP PHÊËN NEÁN 32592Light Giuáp che phuã caác nïëp nhùn hiïåu quaã. TRÛÚÁC SAU Cöng thûác dûúäng êím Chûáa Axit Hyaluronic vaâ chiïët xuêët hoa Cuác dõu nheå cho laân da nhaåy caãm Cöng thûác khöng chûáa dêìu giuáp nheå nhaâng laâm saåch vuâng mùæt vaâ löng mi
 41. 41. 41 ባ ቢ 41 LÚÁP NÏÌN MÕN MAÂNG, LÊU TRÖI ÀEÅP MÖÎI NGAÂY - CUÂNG BÖÅ ÀÖI PHÊËN PHUÃ VAÂ KEM NÏÌN MÕN MAÂNG VÚÁI CÖNG THÛÁC GIUÁP NGÙN NGÛÂA BOÁNG DÊÌU TRANGÀIÏÍM 31587 Porcelain 31588 Fair Nude 31589 Light Ivory 31591 Natural Beige b The ONE Matte Velvet Foundation SPF 20 Kem nïìn coá kïët cêëu nheå cho àöå che phuã tûâ vûâa àïën cao, giuáp mang àïën laân da mõn maâng nhû luåa. Cöng thûác giuáp ngùn ngûâa hiïån tûúång laân da boáng nhúân vaâ taåo caãm giaác dïî chõu trïn da. Chûáa chó söë SPF20 giuáp chöëng nùæng vaâ cöng thûác khöng dïî daâng voán cuåc, phai maâu hoùåc bong troác. 30ml. 369.000à 31593 N ude Beige a The ONE Matte Velvet Powder Phêën phuã daång neán coá kïët cêëu mõn nhû nhung cuâng àöå bïìn maâu cao giuáp laâm giaãm boáng nhúân cho möåt laân da mõn maâng tûå nhiïn, phai maâu hoùåc bong troác. 8g. 459.000à Phêën phuã vúái khaã nùng ngùn ngûâa boáng dêìu. CÖNG THÛÁC GIUÁP HAÅN CHÏË BOÁNG DÊÌU: Hiïåu quaã keáp: giuáp thêëm huát dêìu thûâa vaâ ngùn sûå phaãn chiïëu trûåc tiïëp trïn bïì mùåt da 31592 Nude Porcelain 31593 Nude Beige
 42. 42. 42 33369 Sunset Horizon 33365 Perennial Pink 33365PerennialPink 33371 Resolute Red 33367 Forever Fuchsia 33372 Endless Cherry The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte Son siïu lò mõn maâng vúái àöå bïìn maâu cao. 1.7g. 259.000à The ONE Colour Adapt Lip Balm Son dûúäng vúái sùæc höìng nheå vaâ boáng bêíy tinh tïë. 1.6g. 33422 249.000à The ONE Colour Obsession Lipstick Son möi àêìy nöíi bêåt vúái sùæc maâu rûåc rúä, thu huát moåi aánh nhòn. 3.7g. 309.000à 35155 Nude Appeal 35155NudeAppeal 35159 Coral Craze 35156 Peach Passion 35161 Red Rage 35158 Magenta Mania 35162 Red Fever The ONE Lip Spa Care Lip Balm Son möi dûúäng êím vaâ baão vïå möi trûúác tia UV. 1.7g. 249.000à 31443NaturalPink 31443 Natural Pink 33859 Nocturnal Red 33857 Secret Blush 33860 Mysterious Purple 33858 Furtive Raspberry 30460 Black The ONE Volume Blast Mascara Mascara vúái cöng thûác kem mõn, giuáp mi tröng daây hún. 8ml. 30460 289.000à The ONE 5-in-1 WonderLash Mascara Mascara giuáp mi tröng daâi, daây vaâ cong hún. 8ml. 319.000à 30720 Black Brown 30719 Black The ONE Browcara Gel chên maây giuáp haâng chên maây cuöën huát vúái töng nêu tûå nhiïn. 5ml. 309.000à 33693 Medium Brown 33692 Blonde 33694 Deep Brown The ONE 5-in-1 Wonder Lash XXL Mascara Waterproof - Black Mascara vúái àêìu coå àùåc biïåt giuáp laân mi tröng daây vaâ cong êën tûúång. 8ml. 34441 349.000à 34441 Black MÖI MÙÆT The ONE Colour Stylist Lip Liner Chò keã viïìn möi vúái kïët cêëu siïu mõn vaâ bïìn maâu suöët ngaây daâi. 0.3g. 165.000à 31437VibrantPink 31435 Perfect Pink 31437 Vibrant Pink 31439 Real Red 31438 Coral Ideal
 43. 43. 4343 33285 Hypnotic Lilac33285 Hypnotic Lilac 33289 Orange Sorbet 33293 Royal Blue 33290 Rosy Nude 33290RosyNude 33291 Grey Moss 33288 Watermelon Punch 33288 Watermelon Punch 33292 Mystic Forest 33294 Midnight Ocean The ONE Long Wear Nail Polish Sún moáng bïìn maâu vúái nhiïìu sùæc maâu söëng àöång vaâ cöng thûác bïìn maâu. 8ml.   135.000à 30520 Tiramisu 30524 Lilac Silk 30528 Fuchsia Allure 30529 Red Sky at Night 30529RedSkyatNight 30530 London Red 30531 Ruby Rouge 30531 Ruby Rouge The ONE Eyelash Curler Duång cuå bêëm mi chuyïn duång. Kñch thûúác: 11 x 3.7cm. 27442 99.000à 31586 Black 31586Black The ONE Wonder Liner Keã mùæt nûúác nhanh khö vúái sùæc maâu àêåm neát. 2.5ml. 259.000à 33670 Black 33671 Brown 33670Black The ONE Eye Liner Stylo Waterproof Buát keã mùæt nûúác bïìn maâu vúái àêìu coå moãng vaâ sùæc maâu àêåm neát. 1.6g. 269.000à MOÁNG TRANGÀIÏÍM  The ONE Peel Off Base Coat Sún loát giuáp löåt boã maâu sún dïî daâng vaâ baão vïå moáng khöng bõ öë maâu. 8ml. 33727 179.000à The ONE Nail Polish Remover Wipes Höåp böng cotton thêëm dung dõch têíy sún moáng tay. 26 miïëng/höåp. 33005 179.000à The ONE Quick Dry Top Coat Sún phuã khö cûåc nhanh giuáp baão vïå maâu sún. 8ml. 33520 145.000à MAÂU SÚN MOÁNG ÀA DAÅNG VAÂ KHAÃ NÙNG BÏÌN MAÂU CAO
 44. 44. LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME 44 Caãm Nhêån, Choån Mua, Toãa Saáng! – ai coá thïí chöëi tûâ möåt böå sûu têåp caác maâu son àa daång, söëng àöång vaâ nöíi bêåt chûá? Vaâ cuäng chùèng coá lyá do gò ngùn caãn ta choån thêåt nhiïìu maâu son caá tñnh, giuáp tön vinh moåi böå trang phuåc vaâ tö àiïím cho cuöåc söëng tûúi vui buâng nöí, möîi ngaây! COLOURBOX Eyeliner Keã mùæt nûúác sùæc saão giuáp tö àiïím àöi mùæt möîi ngaây. 8ml. 34631 155.000à 34631 Black  COLOURBOX Lip Pop Son dûúäng möi vúái nhiïìu sùæc maâu tûå nhiïn vaâ hûúng võ ngoåt ngaâo. 4.5g. 165.000à 34384PinkPunch 34386 Fuchsia Pop 34387 Red Snap 34384 Pink Punch 34385 Coral Crush 33403 Light Ivory 33405 Dark Beige  COLOURBOX Foundation Kem nïìn cho hiïåu quaã trang àiïím mõn maâng tuyïåt vúâi. 30ml.   239.000à 33404 Natural Beige 33402 Porcelain SÙÆC MAÂU ÀIÏÍM TÖ CUÖÅC SÖËNG Xuêët hiïån lêìn cuöëi trong quyïín danh muåc naây. COLOURBOX Lipstick Sùén saâng àoán chúâ möåt böå sûu têåp caác maâu son àa daång, söëng àöång vaâ khiïën baån chùèng thïí chöëi tûâ! Coân chêìn chúâ gò nûäa maâ khöng traãi nghiïåm têët caã maâu son cuãa chuáng töi? 4g. 165.000à 32983 Bright Orange 32984 Bright Red 32988 Soft Coral 32991 Pearly Rose 32995 Soft Burgundy 32984BrightRed
 45. 45. 4545 TRANGÀIÏÍM 32984BrightRed 32988SoftCoral 32991PearlyRose 32983BrightOrange
 46. 46. 46  a Giordani Gold MasterCreation Foundation SPF 18 Kem nïìn vúái kïët cêëu mûúåt maâ vaâ nhûäng töng maâu tûå nhiïn cho baån dïî daâng choån lûåa phuâ húåp vúái maâu da. Giuáp mang àïën baån möåt lúáp nïìn tröng thêåt mõn maâng vaâ tûúi tùæn. Cöng thûác moãng nheå taåo khaã nùng daân traãi àïìu mûúåt maâ trïn laân da kïët húåp cuâng maâng SPF 18 giuáp baão vïå laân da baån trûúác taác haåi cuãa aánh nùæng mùåt trúâi. 30ml. 579.000à 379.000à 35235 Rose Porcelain Cool 35238 Light Ivory Neutral 35237 Light Sand Warm Ngûúâi mêîu àang sûã duång: Giordani Gold MasterCreation Foundation SPF 18 35235 Rose Porcelain Cool, Giordani Gold MasterCreation Lipstick SPF 20 33392 Red Romance. Kem nïìn tuyïåt phêím vúái thiïët kïë tuyïåt taác vaâ àöå che phuã mûúåt maâ, êím mõn.
 47. 47. 47 ቢ ባ 47 35235RosePorcelainCool b Giordani Gold MasterCreation Lipstick SPF 20 Son möi vúái nhiïìu maâu sùæc tinh tïë vaâ sang troång cuâng hiïåu quaã daân traãi trïn laân möi mûúåt maâ vaâ mõn maâng. Vúái cöng thûác dûúäng êím kïët húåp SPF 20, son möi giuáp baån coá möåt àöi möi mõn maâng, sùæc neát vaâ vö cuâng thu huát. Thiïët kïë àêìy sang troång tröng nhû möåt tuyïåt taác nghïå thuêåt àêìy tinh tïë. 4g. 449.000à 269.000à 33392RedRomance 33386 Noble Nude 33389 Luscious Coral 33387 Delicate Pink 33390 Elegant Fuchsia 33392 Red Romance 33394 Currant Red TRANGÀIÏÍM 40% ÀEÅP NHÛ MÖÅT TUYÏÅT TAÁC Giuáp laâm múâ caác dêëu hiïåu laäo hoáa möi. ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 48. 48. 48 Giordani Gold Silky Powder Polisher Coå thoa phêën thiïët kïë dïî daâng thu goån. Kñch cúä: 12.3 x 2.3cm.   30888 239.000à 30449 Rose Petal 30452 Raspberry Blush 30453 Fuchsia Divine 30454 True Red 30454TrueRed 30455 Red Fatale Giordani Gold Iconic Lipstick SPF 15 Son möi cho lúáp phuã nheå nhaâng nhû luåa. 4g. 319.000à 33803 Cerise Pink 33801 Coral Hibiscus 33804 Scarlet Orange 33806 Ruby Red 33802 Poppy Pink 33805 True Red 33807 Elegant Burgundy Giordani Gold Iconic Lip Elixir SPF 15 Son nûúác vúái kïët cêëu mõn maâng vaâ mûúåt maâ. 3.5ml. 419.000à Giordani Gold Supreme Gel Eye Liner - Rich Black Loå gel keã mùæt bïìn maâu, ngùn ngûâa thêëm nûúác. 4.5g. 33668 309.000à Giordani Gold All-in-One Iconic Mascara Waterproof Mascara giuáp phên taách vaâ laâm mi tröng daâi, daây, cong. 8ml. 33243 419.000à 32320PerfectPeach Giordani Gold Iconic Matte Lipstick SPF 12 Son lò chûáa Dêìu Argan giuáp dûúäng êím àöi möi. 4g. 349.000à 32320 Perfect Peach 32323 Bright Berry 32325 Forever Red 32326 Dark Burgundy  Giordani Gold Sheer Powder SPF 15 Phêën phuã chûáa thaânh phêìn khoaáng chêët. 9g.   659.000à 31808 Light 31809 Natural  Giordani Gold Secret Concealer Thanh che khuyïët àiïím chûáa chiïët xuêët thaão möåc. 2g.   389.000à 31366 Light 31367 Medium 31366Light 32922 Natural Beige 32923 Amber 32921 Light Ivory 32919 Vanilla 32920 Porcelain Giordani Gold Liquid Silk Foundation SPF 12 Kem nïìn che phuã mïìm mõn vaâ ngùn ngûâa taác haåi dûúái aánh nùæng mùåt trúâi. 30ml.   569.000à 32920Porcelain Giordani Gold Long Wear Mineral Foundation SPF 15 Kem nïìn coá àöå bïìn maâu cao. 30ml.   569.000à 31804 Light Ivory 31804LightIvory 31806 Natural Beige 31805 Rose Beige 31802 Porcelain 31803 Light Rose 32051 Natural Beige 32049 Light Ivory 32047 Porcelain 32047Porcelain  Giordani Gold Age Defying Foundation SPF 8 Kem nïìn cho laân da tröng mõn maâng nhû luåa. 30ml.   569.000à Giordani Gold Double-ended Brow Pencil Chò keã maây hai àêìu vúái thiïët kïë tiïån lúåi. 1.2g. 259.000à 33093Brown 33092 Blonde 33093 Brown Giordani Gold Dual Eyeliner Brush Coå keã mùæt 2 àêìu giuáp àûúâng keã sùæc neát. Kñch cúä: 165mm x 6.4mm. 29906 125.000à  Giordani Gold Incredible Length Mascara Mascara giuáp cho haâng mi tröng daâi hún nhiïìu lêìn. 8ml.   379.000à 32079Black 32079 Black Giordani Gold Iconic All-in-One Mascara Mascara vúái cöng thûác giuáp haâng mi àûúåc dûúäng êím, mïìm mûúåt vaâ cong vuát. 8ml. 32576 419.000à 33801CoralHibiscus
 49. 49. 49 ቢ ባ ቤ 49 a Giordani Gold CC Cream SPF 35 Kem nïìn CC vúái kïët cêëu nheå vaâ àöå che phuã cao. 40ml. 569.000à 399.000à b Giordani Gold Youthful Radiance Elixir Primer Kem loát dûúäng êím sêu vaâ giuáp hoaân thiïån laân da. 30ml.   33300 559.000à 339.000à 32075 Sm okey G rey MÛÚÅT MAÂ VAÂ SANG TROÅNG TRANGÀIÏÍM 40% c Giordani Gold Eye Shadow Quadro Höåp phêën maâu mùæt àêåm neát vaâ bïìn maâu. 5.2g.   549.000à 329.000à 32076 Divine Brown 32077 Radiant Plum 32075 Smokey Grey 30988 Light 30989 Natural ÛU ÀAÄI ÀÏËN
 50. 50. ቤቤ ባ ቤ ባባ ቢ 50 Mừng Sinh Nhật Oriflame 32081Natural Radiance Ûu Àaäi Nhêån ngay moán quaâ ûu àaäi khöng thïí ngoá lú cuâng nhûäng saãn phêím Oriflame maâ baån yïu thñch. 32081 Natural Radiance 32083 Natural Peach CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng
 51. 51. ብብብ ብ 51 MUA 2 SAÃN PHÊÍM BÊËT KYÂ TRONG DANH MUÅC SAÃN PHÊÍM THAÁNG NAÂY (Ngoaåi trûâ saãn phêím trang 50 vaâ trang 51) NHÊÅN NGAY ÛU ÀAÄI 50%* a Giordani Gold Bronzing Pearls Phêën maá höìng ngoåc trai àa sùæc maâu àûúåc laâm hoaân toaân bùçng thuã cöng. 25g. 659.000à 529.000à  b The ONE No Compromise Lash Styler Mascara - Black Mascaca giuáp baån súã hûäu laân mi tröng êën tûúång vaâ cong vuát. 8ml. 33732 359.000à 289.000à c Be the Legend Eau de Toilette Hûúng thúm cuãa muâi Taáo ngoåt, Da Thuöåc vaâ Àêåu Tonka sinh àöång. 75ml. 30468 639.000à 509.000à d Live In Colour Eau de Parfum Nûúác hoa vúái hûúng hoa coã àêìy sûác söëng. àaánh thûác moåi giaác quan. 50ml. 33964 1.090.000à 869.000à Taá o, Da Thuöåc, Àêåu To nka HÛÚNGGÖÎ TRAÁI CÊY PHÛÚ NGÀÖNG CêyÀaåiHoaâng Höìng, Hoa Höìng Leo, H öíPhaáchTrùæng H ÛÚNG HOA TR AÁI SIÏUÛUÀAÄI CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng CHO CAÁC SAÃN PHÊÍM TAÅI TRANG 50 VAÂ TRANG 51 *Ûu àaäi 50%: 330.000à *Ûu àaäi 50%: 180.000à *Ûu àaäi 50%: 320.000à *Ûu àaäi 50%: 549.000à
 52. 52. ቢ ባ 52 40% a Flamboyant Anti-perspirant Deodorant Spray Chai xõt giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Flamboyant. 150ml. 31697 289.000à 170.000à Möåt chuát hûúng traái cêy tûúi maát tûâ Bûúãi chuâm pha thïm võ nöìng Tiïu Àen vaâ caãm giaác êëm aáp tûâ Quïë taåo nïn hûúng thúm tinh tïë vaâ caá tñnh cuãa chaâng trai haâo hoa Flamboyant. BÛÚÁC CHÊN VAÂO THÏË GIÚÁI HAÂO HOA b Flamboyant Eau de Toilette Nûúác hoa vúái nöët hûúng traái cêy vaâ göî söëng àöång. 75ml. 19639 749.000à 449.000à HÛÚNG GÖÎ Bûúãi Chuâm, Laá Nguyïåt Quïë, Q uïë ÛU ÀAÄI
 53. 53. 53 Khaám phaá nhiïìu lûåa choån saãn phêím giuáp baån phaãn aánh veã nam tñnh vaâ chuêín àaân öng maâ baån mong muöën. GOÁC NAM GIÚÁI
 54. 54. 5454 NGUÖÌN NÙNG LÛÚÅNG MAÅNH MEÄ Lêëy caãm hûáng tûâ võ thêìn huâng duäng nhêët thêìn thoaåi Bùæc Êu - Thêìn sêëm Thor.
 55. 55. 5555  Possess The Secret Man Eau de Parfum Nûúác hoa lêëy caãm hûáng saáng taåo tûâ Thêìn Sêëm Thor huâng duäng. Vúái hûúng thúm múái meã àêìy nam tñnh tûâ nhûäng nöët hûúng tûúi maát cuãa hoa coã vaâ göî. 75ml. 33650 1.090.000à 659.000à HÛÚ N G HOA COÃ V AÂGÖÎ NöëtHûú ng Giaá Laånh, Cêy Xö Thú m ,GöîSöìi 40% GOÁCNAMGIÚÁI ÛU ÀAÄI CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng
 56. 56. 56  Venture Eau de Toilette Hûúng thúm tûúi maát cuãa Baåc Haâ, rïî cêy Àöng Hêìu vaâ göî Tuyïët Tuâng.100ml. 32503 779.000à  So Fever Him Eau de Toilette Nûúác hoa vúái hûúng thúm nam tñnh tûâ gûâng, phong lûä vaâ úát Piri Piri. 75ml. 31074 809.000à  Men's Collection Citrus Tonic Eau de Toilette Nûúác hoa hûúng Göî vaâ hoå Cam Chanh. 75ml. 30058 539.000à  Men's Collection Dark Wood Eau de Toilette Nöët hûúng göî Guaiac àöåc àaáo thïí hiïån khñ chêët nam tñnh. 75ml. 30059 539.000à Possess Man Anti-perspirant Deodorant Spray Chai xõt haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Possess. 150ml. 32496 289.000à Possess Man Eau de Toilette Hûúng thúm cuãa tinh dêìu Nguyïåt Quïë, võ Bûúãi vaâ cêy Orris. 75ml. 31825 1.090.000à  Friends World For Him Eau de Toilette Nûúác hoa lêëy caãm hûáng tûâ tònh baån thanh khiïët vaâ ngoåt ngaâo. 75ml. 33384 679.000à  Excite by Oriflame Eau de Toilette Nûúác hoa tûúi maát cuãa Cam Bergamot, Dûa Gang vaâ Cêy Ngaãi. 75ml. 15560 829.000à Giordani Gold Man Eau de Toilette Nûúác hoa hûúng cao cêëp cuãa nhûäng quyá öng söëng troån àam mï. 75ml. 32155 999.000à Giordani Gold Man Anti-perspirant Roll-On Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Giordani Gold Man. 50ml. 32176 125.000à Giordani Gold Man Anti-perspirant Deodorant Spray Xõt giuáp haån chïë muâi cú thïí vúái hûúng nûúác hoa Giordani Gold Man. 150ml. 32461 289.000à  Paradise Man Eau de Toilette Nûúác hoa hûúng Dûa Kiwano quyá hiïëm vaâ tûúi maát . 75ml. 32997 1.050.000à Born to Fly For Him Eau de Toilette Nûúác hoa vúái thaânh phêìn hoâa tröån tûâ nhiïìu núi trïn thïë giúái. 75ml. 34490 769.000à Happydisiac Man Anti-perspirant Roll-on Deodorant Thanh lùn vúái muâi hûúng cuãa nûúác hoa Happydisiac Man. 50ml. 33353 135.000à  Happydisiac Man Eau de Toilette Hûúng thúm vui tûúi cuãa Taáo Xanh, Chanh Trûáng Caá vaâ Dêu Têy. 75ml. 32159 779.000à  Incognito for Him Eau de Toilette Hûúng thúm cuãa Caâ Löìng Àeân, laá cêy Tuyïët Tuâng vaâ Hoùæc Hûúng. 50ml. 32540 589.000à Eclat Homme Sport Eau de Toilette Nûúác hoa vúái hûúng thúm cuãa Da Löån vaâ Cam Bergamot. 75ml. 31236 769.000à Eclat Homme Sport Anti-perspirant Roll-on Deodorant Thanh lùn vúái hûúng nûúác hoa Eclat Homme Sport tûúi múái. 50ml. 32497 135.000à  Excite Force Eau de Toilette Nöët hûúng tûúi maát cuãa Dûa Gang, Laá Thöng vaâ Höí Phaách Àen. 75ml. 31639 829.000à
 57. 57. 57 ቢ ባ 57 GOÁCNAMGIÚÁI 40% QUYÁ ÖNG LÕCH LAÄM VÚÁI MUÂI HÛÚNG PHONG CAÁCH a Mister Giordani Eau de Toilette Àaánh thûác moåi caãm quan vúái hûúng thúm sinh àöång cuãa coã Hûúng Baâi thûúång haång. Sûå tûúi múái àaåi diïån cho tinh thêìn treã trung, phong thaái tûå tin vaâ nam tñnh àûúåc truyïìn taãi qua nhûäng nöët hûúng quyïën ruä êëm aáp. Àêìy bêët ngúâ thi võ vaâ lûu laåi êën tûúång sêu sùæc, hûúng thúm vûúng vêën khoá phai nhû nuå cûúâi mang sûác quyïën ruä khoá chöëi tûâ. 75ml. 33654 789.000à 469.000à b Eclat Lui Eau de Toilette Nöët hûúng chñnh tûâ Da Thuöåc Cordovan àêìy maånh meä vaâ lõch laäm. 75ml. 32950 769.000à 539.000à HÛ ÚNG FOUGE RE CoãHûún g Baâi, Hoa Phong Lûä, B ûúãiChuâm HÛÚNG FOUGERE TÛ ÚIMAÁT Bûúãi, O aãi Hûúng, Da Thuöåc Cor dovan ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 58. 58. ቢ ቢ ቢ ቢ ባ ባ ባ ቤ ባ ቤ ቤ ብ ቦ ቧ 58 b North for Men Sensitive Shaving Foam Boåt caåo rêu vúái thaânh phêìn Nha Àam vaâ cöng nghïå Glide giuáp àûúâng caåo mûúåt maâ vaâ khaã nùng dûúäng êím, ngùn ngûâa tònh traång bong troác, hû töín da sau khi caåo. Daânh cho nam giúái coá laân da nhaåy caãm. 200ml. 32016 279.000à 169.000à a North for Men Sensitive Soothing Cream Kem dûúäng êím dõu nheå vaâ tûúi maát giuáp cêëp êím vaâ tûúi múái daânh cho laân da nam giúái nhaåy caãm cuâng hûúng thúm dïî chõu. 50ml. 32017 349.000à 209.000à a 32015  North for Men Advanced Age Control Eye Care Cream 15ml. 259.000à b 32014  North for Men Advanced Age Control Face Cream 50ml. 359.000à a 32009   North for Men Recharge Shaving Gel 200ml. 259.000à b 32010   North for Men Recharge Energy Boost Face Gel 50ml. 349.000à c 32013   North for Men Recharge Deo Roll-On 48H 50ml. 119.000à d 32008    North for Men Recharge Face Wash Scrub 150ml. 219.000à e 32012   North for Men Recharge Deo Spray 48H 150ml. 289.000à f 32011 North for Men Recharge Hair Body Wash 250ml. 299.000à a 34911   North For Men Urban Soap Bar 100g. 79.000à b 34906   North For Men Urban Shaving Foam 200ml. 279.000à c 34852   North For Men Urban Hair, Body Face Wash 250ml. 299.000à a 32004 North for Men Original Aftershave Balm 50ml. 115.000à b 32002 North for Men Original Shaving Foam200ml. 259.000à c 32007 North for Men Original Soap Bar 100g. 79.000à NHEÅ NHAÂNG CHO DA NAM GIÚÁI NHAÅY CAÃM ORIGINAL-CÚBAÃNRECHARGE-PHUÅCHÖÌIADVANCED-CHUYÏNSÊUURBAN-THANHLOÅC
 59. 59. 59 ቢ ባ 59 Giuáp àûúâng caåo mûúåt maâ vaâ ngùn ngûâa tònh trang bong troác, töín thûúng da khi caåo Kem dûúäng êím mang laåi caãm giaác dïî chõu vaâ giuáp cêëp êím daâi lêu cho da GOÁCNAMGIÚÁI 40% ÛU ÀAÄI + NHA ÀAM
 60. 60. 60 4 BÛÚÁC QUAN TROÅNG GIUÁP DUY TRÒ NEÁT TÛÚI TREÃ LAÂN DA BÛÚÁC 1: LAÂM SAÅCH Sûäa rûãa mùåt NovAge Men Purifying Exfoliating giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët, buåi bêín, dêìu thûâa vaâ baä nhúân trïn da. BÛÚÁC 2: VUÂNG DA MÙÆT Dûúäng mùæt NovAge Men Eye Rescue Gel giuáp chùm soác nheå nhaâng vaâ laâm giaãm caác dêëu hiïåu mïåt moãi cuãa vuâng da quanh mùæt. BÛÚÁC 3: DÛÚÄNG SÊU Vúái cöng thûác chûáa nhiïìu hoaåt chêët chùm soác da àùåc biïåt, tinh chêët NovAge Men Energising Hydrating Booster lêåp tûác giuáp cêëp êím vaâ nùng lûúång cho laân da. BÛÚÁC 4: DÛÚÄNG ÊÍM Sûäa dûúäng NovAge Men Intense Anti-Ageing Face Gel Lotion mang àïën hiïåu quaã dûúäng êím sêu vaâ duy trò suöët ngaây daâi, àöìng thúâi ngùn ngûâa dêëu hiïåu laäo hoaá cho da.
 61. 61. ቤ ባ ቢ ብ 61 TIÏËT KIÏÅM NovAge Men SET Troån Böå NovAge Men göìm 4 saãn phêím tiïu chuêín. 29446 2.034.000à 700.000à GOÁCNAMGIÚÁI d NovAge Men Purifying Exfoliating Cleanser 125 ml. 33198 400.000à b NovAge Men Intense Anti- Ageing Face Gel Lotion 50 ml. 33201 835.000à a NovAge Men Eye Rescue Gel 15 ml. 33199 500.000à HIÏÅU QUAÃ GIUÁP LAÂM GIAÃM CAÁC DÊËU HIÏÅU LAÂN DAMÏÅT MOÃI • GIUÁP LAÂM MÚÂ NÏËP NHÙN • GIUÁP DA TRÖNG TÛÚI SAÁNG HÚN • GIUÁP DA TÛÚI MÚÁI, MÛÚÅT MAÂ HÚN • GIUÁP DÛÚÄNG ÊÍM SÊU CHO DA c NovAge Men Energising Hydrating Booster 50 ml. 33200 999.000à
 62. 62. ቢ ባ 62 SÛÅ LÖI CUÖËN BÑ ÊÍN 40%   The One Disguise Eau de Parfum Taåo àiïím nhêën cho phong caách thúâi trang hoaân thiïån cuãa baån bùçng möåt loaåi nûúác hoa caá tñnh, quyïìn lûåc buâng nöí vúái nhûäng nöët hûúng ngoåt ngaâo, söëng àöång àêìy tinh tïë, giuáp baån caãm nhêån veã àeåp khaác biïåt vaâ cuöën huát vö ngêìn. Nhûäng nöët hûúng xinh àeåp naây àûúåc bao boåc troån veån trong möåt loå nûúác hoa coá thiïët kïë hiïån àaåi, khiïën baån khöng thïí phúát lúâ. 50ml. 33413 789.000à 469.000à   The ONE Disguise Perfumed Body Lotion Caãm nhêån laân da mõn maâng vaâ phong caách bùçng hûúng thúm caá tñnh cuãa sûäa dûúäng thïí vúái nhûäng nöët hûúng ngoåt ngaâo, tinh tïë, àêìy cuöën huát. 150ml. 33123 249.000à 149.000à Moåi aánh nhòn àöí döìn vïì phña baån – haäy àûa hoå àïën vúái khu vûúân hûúng thúm bñ êín. Hoaân thiïån veã àeåp caá tñnh vaâ tinh tïë vúái nûúác hoa The ONE Disguise Eau de Parfum. N uå Höìng, Phuác Böìn Tûã, Va ni H ÛÚNG TRAÁI CÊ Y ÛU ÀAÄI
 63. 63. 63 Thoãa sûác àùæm chòm trong nhûäng hûúng thúm àa daång, thñch húåp cho tûâng muâa vaâ tûâng dõp khaác nhau. NÛÚÁC HOA
 64. 64. 64 HÛÚ NG HOA TRAÁI VAÂ GÖÎ LyáChuaÀ en, Hûúng Taáo Vaâng, Göî À aânHûúng
 65. 65. 65 NÛÚÁCHOA Lêëy caãm hûáng tûâ quaã Taáo vaâng cuãa nûä thêìn tuöíi treã Idunn trong thêìn thoaåi Bùæc Êu. BÑ MÊÅT CUÃA THÊÌN NÛÄ THANH XUÊN  Possess The Secret Eau de Parfum Nûúác hoa lêëy caãm hûáng tûâ hûúng thúm cuãa quaã Taáo Vaâng tûâ nûä thêìn tuöíi treã Idunn trong thêìn thoaåi Bùæc Êu, quaã taáo naây giuáp phuåc höìi tuöíi thanh xuên cuãa nhên loaåi. Cuâng thùng hoa trong nöët hûúng àêìy tinh tïë vaâ ngoåt ngaâo giuáp baån thêåt thu huát vaâ caá tñnh. 50ml. 33955 1.090.000à 659.000à 40% ÛU ÀAÄI
 66. 66. 66 Chuá Troång Phêím Chêët Söëng Troån Àam Mï Tiïët löå biïíu tûúång vaâng cuãa thïë giúái nûúác hoa cao cêëp. Hûúng thúm bêët huã chûáa àûång trong voã chai coá thiïët kïë thuã cöng cûåc kyâ thanh lõch vaâ giaãn àún, truyïìn caãm hûáng cho möåt cuöåc söëng tûúi vui ngêåp traân veã àeåp tinh tïë vaâ àam mï dêng traâo.
 67. 67. ቢ ባ 67 NÛÚÁCHOA 40% a Giordani Gold Original Perfumed Body Spray Nûúác hoa hûúng hoa trùæng yïu thñch cuãa baån nay àaä xuêët hiïån dûúái daång chai xõt toaân thên, vúái hûúng thúm nöìng naân thïí hiïån chêët lûúång àónh cao vaâ sûå sang troång thuêìn tuáy. 75ml. 31707 289.000à 170.000à b Giordani Gold Original Eau de Parfum Hûúng thúm bêët huã, àùåc trûng búãi nöët hûúng chñnh nöìng naân cuãa hoa Cam. Chûáa àûång trong voã chai àûúåc chïë taác tó mêín vúái caác chi tiïët maå vaâng sang troång, quyïën ruä. Naâng thú cuãa loaåi nûúác hoa hûúng hoa trùæng vaâ göî naây laâ nhûäng ngûúâi phuå nûä söëng troån àam mï. 50ml. 32150 999.000à 599.000à HÛÚ N G HOA TRÙÆNG GÖÎ Q uyát, Hoa Cam, Hoùæc Hûún g ÛU ÀAÄI
 68. 68. ቢ ቦ ቤ ቧ ቨ ብ ቩ ቪ ቧ ባ ብብ 68 BÖÅ SÛU TÊÅP NHÛÄNG TUYÏÅT TAÁC NÛÚÁC HOA SANG TROÅNG a 33415 Sublime Nature Tuberose Parfum 50ml. 1.150.000à b 33418 Sublime Nature Tonka Bean Parfum 50ml. 1.150.000à c 33137 Giordani Gold White Original Eau de Parfum 50ml. 999.000à d 30399 Miss Giordani Eau de Parfum 50ml. 789.000à e 30886 Possess Eau de Parfum 50ml. 1.090.000à f 33957 Eclat Mon Parfum 50ml. 1.090.000à g 31816 Giordani Gold Essenza Parfum 50ml. 1.350.000à h 32535 My Destiny Eau de Parfum 50ml. 929.000à i 23853 Paradise Eau de Parfum 50ml. 1.050.000à
 69. 69. 69 CHIÏËC LOÅ HAÅNH PHUÁC  Happydisiac Woman Eau de Toilette Hûúng thúm hoa traái ngoåt ngaâo mang niïìm vui giaãi toãa moåi cùng thùèng trong baån. Nöët hûúng dõu daâng tûâ Dêu Daåi toãa saáng hên hoan vaâ nheå nhaâng kïët thuác trong sûå lan toãa tinh tïë cuãa hoa Laâi Ai Cêåp cay nöìng. Cho baån tinh thêìn thùng hoa cuâng caãm giaác phêën chêën diïåu kyâ! 50ml. 31630 779.000à 469.000à Sûå kïët húåp cuãa hûúng Dêu Daåi vaâ hoa Laâi Ai Cêåp trong nûúác hoa Happydisiac Woman Eau de Toilette àûúåc rêët nhiïìu khaách haâng yïu thñch vò giuáp hoå mang àïën caãm giaác hên hoan trong cuöåc söëng. 40% NÛÚÁCHOA HÛÚ NG HOA TRAÁI XA NH H oa Laâi Ai Cêåp, Dêu Daåi, Lï ÛU ÀAÄI
 70. 70. ባ ቦ ብ ቤ ቢ ቨ ቩ ቧ 70 CHOÅN HÛÚNG THÚM CHO RIÏNG NAÂNG a 33963 On The Edge Eau de Toilette 50ml. 649.000à b 33044 Amber Elixir Crystal Eau de Parfum 50ml. 829.000à c 30025 Volare Eau de Parfum 50ml. 599.000à d 31495 Volare Forever Eau de Parfum 50ml. 599.000à e 31099 So Fever Her Eau de Parfum 50ml. 809.000à f 11367 Amber Elixir Eau de Parfum 50ml. 799.000à g 22442 Love Potion Eau de Parfum 50ml. 829.000à h 31493 Love Potion Secrets Eau de Parfum 50ml. 829.000à
 71. 71. ቢ ቢ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቪ ቫ ቭ ቮ ባ ባ ቤ ብ ቧ ቨ ቤ ቯ ተ ቱ ቲ ታ ቴ ቦ ቤቤቤቢ ባባባቢ ባ 71 a 33962 Friends World For Her Eau de Toilette 50ml. 679.000à b 32871 Eclat Mademoiselle Eau de Toilette 50ml. 769.000à c 11355 Divine Eau de Toilette 50ml. 829.000à d 32438 Women’s Collection Innocent White Lilac Eau de Toilette 50ml. 539.000à e 34488 Born to Fly For Her Eau de Toilette 50ml. 769.000à f 30128 Eclat Femme Eau de Toilette 50ml. 769.000à g 32440 Women’s Collection Delicate Cherry Blossom Eau de Toilette 50ml. 539.000à h 32538 Incognito for her Eau de Toilette 50ml. 589.000à i 32235 Elvie Eau de Toilette 50ml. 729.000à j 32671 Memories daydreaming in a hammock Eau de Toilette 30ml. 349.000à k 32673 Memories flirting under fireworks Eau de Toilette 30ml. 349.000à l 32672 Memories chasing butterflies Eau de Toilette 30ml. 349.000à m 31635 Miss Happy Fragrance Mist 75ml. 259.000à n 33592 Miss Charming Fragrance Mist 75ml. 259.000à o 33958 Love Potion So Tempting Fragrance Mist 75ml. 309.000à p 31634 Miss Relax Fragrance Mist 75ml. 259.000à q 33632 VIP Club Ibiza Body Mist 75ml. 279.000à r 33635 VIP Club Bali Body Mist 75ml. 279.000à a 34337 Possess Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à b 34082 Giordani Gold Essenza Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à c 34079  Miss Giordani Perfumed Roll-on Deodorant 50ml. 135.000à d 31784 Possess Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à e 31778 Eclat Femme Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à f 31777  Divine Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à g 32338 Amber Elixir Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à a 34814 Miss Giordani Eau de Parfum Purse Spray 8ml. 289.000à b 34813 Love Potion Secrets Eau de Parfum Purse Spray 8ml. 289.000à c 34812 Eclat Femme Weekend Eau de Toilette Purse Spray 8ml. 289.000à NÛÚÁCHOA PHIÏN BAÃN GIÚÁI HAÅN
 72. 72. S T O C K H O L MS T O C K H O L MS T O C K H O L MS T O C K H O L MS T O C K H O L MS T O C K H O L MS T O C K H O L MS T O C K H O L MS T O C K H O L MS T O C K H O L MS T O C K H O L MS T O C K H O L M 1 9 6 71 9 6 71 9 6 71 9 6 71 9 6 71 9 6 7 ቢ ባ 72 HOA NGOÅC LAN VAÂ TRAÁI VAÃ: KÏËT HÚÅP ÀÊÌY SAY ÀÙÆM  b EssenseCo. Magnolia Wild Fig Hand Body Lotion Sûäa dûúäng thïí vaâ da tay chûáa caác tinh dêìu tûå nhiïn sang troång, giuáp yïu chiïìu laân da vúái hûúng Ngoåc Lan dïî chõu vaâ traái Vaã àêìy tûúi tùæn. Cöng thûác thêím thêëu nhanh, khöng gêy nhúân rñt cho laân da tröng mïìm maåi vaâ cùng mõn. 300ml. 33454 309.000à 185.000à  a EssenseCo. Magnolia Wild Fig Hand Body Wash Sûäa tùæm vaâ rûãa tay chûáa caác tinh dêìu tûå nhiïn giuáp laâm saåch vaâ dûúäng êím da vúái hûúng Ngoåc Lan dïî chõu vaâ traái Vaã àêìy tûúi tùæn. Cöng thûác sang troång, giaâu àöå êím àûúåc thiïët kïë cho da khö vaâ thñch húåp sûã duång hùçng ngaây. 300ml. 33452 259.000à 155.000à Giuáp chùm soác laân da mïìm maåi cuâng hûúng thúm thanh khiïët vaâ thû giaän cuãa hoa Ngoåc Lan vaâ traái Vaã. 40% ÛU ÀAÄI
 73. 73. 7373 Khöng thïí thiïëu caác lûåa choån saãn phêím chùm soác caá nhên möîi ngaây giuáp tûúi múái vaâ thû giaän cho maái toác vaâ toaân cú thïí baån. CHÙM SOÁC CAÁ NHÊN
 74. 74. ቢ ቧ ቨ ብ ቦ 74 NÊNG NIU HAÅNH PHUÁC GIA ÀÒNH b Loving Care Body Lotion Sûäa dûúäng thïí giuáp chùm soác vaâ nuöi dûúäng laân da mïìm maåi, thñch húåp cho caã gia àònh. Cöng thûác coá àöå pH cên bùçng giuáp nuöi dûúäng sêu, ngùn ngûâa hiïån tûúång da khö raáp. Chûáa dêìu Haånh Nhên tûå nhiïn cuâng hûúng thúm àaáng yïu. 400ml. 34063 299.000à 179.000à a Loving Care Multi Purpose Cream Kem dûúäng àa cöng duång coá thïí duâng cho vuâng da mùåt, da tay vaâ toaân thên. Vúái àöå pH cên bùçng vaâ thaânh phêìn tûâ tinh dêìu Haånh Nhên thiïn nhiïn. Hûúng thúm àaáng yïu vaâ phuâ húåp cho moåi thaânh viïn trong gia àònh. 150ml. 34332 239.000à 169.000à  c Loving Care Hand Wash Cream Kem rûãa tay giuáp laâm saåch vaâ chùm soác dõu nheå, giuáp tay cuãa caã gia àònh luön saåch seä, mõn maâng. Cöng thûác coá àöå pH cên bùçng vaâ chûáa dêìu Haånh Nhên tûå nhiïn. Hûúng thúm àaáng yïu. 300ml. 34069 209.000à 125.000à d 34058  Loving Care Shower Cream 400ml. 289.000à e 34060  Loving Care 2in1 Shampoo Conditioner 400ml. 289.000à f 34061  Loving Care Hand Cream 150ml. 199.000à g 34066  Loving Care Face and Body Soap Bar 125g. 99.000à
 75. 75. ባ ቤ 75 40% CHÙMSOÁCCAÁNHÊN ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 76. 76. ቤ ቢ ቢ ቢ ባ ባ ባ ቤ ቤ ብ 76 a 31852  EssenseCo. Lemon Verbena Body Wash 300ml. 339.000à b 31850  EssenseCo. Lemon Verbena Liquid Hand Soap 300ml. 209.000à c 31851  EssenseCo. Lemon Verbena Hand Body Lotion 300ml. 309.000à d 32828  EssenseCo. Neroli Jasmine Hand Body Lotion 300ml. 309.000à a 31363  Silk Beauty Hand Cream 100ml. 155.000à b 31280  Silk Beauty Shower Cream 200ml. 179.000à c 31281  Silk Beauty Soap Bar 100g. 69.000à a 22715  Silk Beauty White Glow Soap Bar 100g. 74.000à b 23555  Silk Beauty White Glow Body Lotion 200ml. 249.000à c 22713  Silk Beauty White Glow Body Wash 200ml. 189.000à  ESSENSECO.WHITEGLOWSILKBEAUTY
 77. 77. ቢ ባ ቤ 77 50% CHÙMSOÁCCAÁNHÊN CAÃM NHÊÅN LAÂN DA MÏÌM MÕN LUÅA LAÂ b Silk Beauty Body Cream Kem dûúäng thïí vúái tinh dêìu hoa Anh Thaão giuáp dûúäng êím laân da mïìm mûúåt. 200ml. 31279 269.000à 135.000à a Silk Beauty Anti-perspirant 24H Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí vaâ laân da dûúái caánh tay. 50ml. 31365 135.000à 79.000à c Silk Beauty White Glow Hand Cream Kem dûúäng da tay giaâu thaânh phêìn dûúäng chêët. 75ml. 26436 155.000à 95.000à ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 78. 78. ቢ ባ ቤ ብ ቢ ቢ ባ ቤ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቨ ቧ ቩ 7878 ELEOLÛÚÅCCHAÃITOÁC HAIRXMILKHONEY a 31609 Eleo Shampoo 200ml. 319.000à   b 31610 Eleo Conditioner 150ml. 269.000à c 31614 Eleo Protecting Oil 50ml. 489.000à d 31611 Eleo Hair Mask 125ml. 369.000à  a 30579 Lûúåc taåo nïëp vaâ gúä toác röëi Styler Cushion Brush Chiïìu daâi: 24cm. 135.000à b 30608 Lûúåc taåo kiïíu cho toác thûúâng vaâ toác xoùn Styler Medium Round Brush. Chiïìu daâi: 23cm. 175.000à c 30580 Lûúåc taåo kiïíu cho toác ngùæn vaâ vûâa Styler Vent Brush Size: Chiïìu daâi: 22cm. 165.000à a 32900 HairX Advanced Care GlossMoisture Hydrating Shampoo 250ml. 219.000à b 32893 HairX Advanced Care Dandruff Solution Control Shampoo 250ml. 219.000à c 32898 HairX Advanced Care Deep Cleansing Purifying Shampoo 250ml. 229.000à d 32905 HairX Advanced Care Deep Cleansing Purifying Conditioner 200ml. 229.000à e 32894 HairX Advanced Care Activator Fortifying Shampoo 250ml. 219.000à f 32895 HairX Advanced Care Activator Fortifying Hair Amplifier 150ml. 259.000à g 32897 HairX Advanced Care Activator Fortifying Scalp Tonic 100ml. 309.000à   1. Thoa dêìu göåi lïn toác ûúát, xoa boáp nheå nhaâng vaâ xaã laåi vúái nûúác. 2. Thoa lïn da àêìu khi toác ûúát hoùåc toác khö 2 lêìn trïn ngaây. Khöng göåi laåi. 3. Xõt lïn toác coân êím giuáp taåo nïëp toác. Sau àoá sêëy khö àïí taåo àöå phöìng cho toác. HÛÚÁNG DÊÎN SÛÃ DUÅNG (CHO SAÃN PHÊÍM SÖË 5 ÀÏËN SÖË 7) a 31602 Milk Honey Gold nourishing Hand Body Cream 250ml. 289.000à b 31601 Milk Honey Gold smoothing Sugar Scrub 200ml. 319.000à c 31605 Milk Honey Gold Shower Cream 200ml. 259.000à d 31603 Milk Honey Gold softening Liquid Hand Soap 300ml. 219.000à e  31606 Milk Honey Gold moisturising Hand Cream 75ml. 155.000à f 31604 Milk Honey Gold softening Creamy Soap Bar 75g. 84.000à g 34167 Milk Honey Gold Shampoo (Mini) 30ml. 94.000à h 34168 Milk Honey Gold Conditioner (Mini) 30ml. 94.000à KÑCH CÚÄ BOÃ TUÁI
 79. 79. 7979 40% CHÙMSOÁCCAÁNHÊN HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Shampoo Dêìu göåi giuáp laâm saåch nheå nhaâng daânh cho toác hû töín. 250ml. 32875 219.000à 129.000à HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Conditioner Dêìu xaã giuáp mang laåi sûác söëng cho maái toác thïm mïìm mûúåt. 200ml. 32878 219.000à 129.000à HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Hair Mask Mùåt naå toác giuáp maái toác mïìm mûúåt, caãi thiïån hû töín. 200ml. 32881 229.000à 135.000à DAÂNH CHO TOÁC HÛ TÖÍN GIUÁP CAÃI THIÏÅN MAÁI TOÁC HÛ TÖÍN Maái toác khö, cheã ngoån, gaäy, yïëu, xoùn, khöng vaâo nïëp vaâ xón maâu laâ 7 dêëu hiïåu cuãa möåt maái toác bõ hû töín. Àoá cuäng laâ luác baån cêìn giaãi phaáp giuáp phuåc höìi laåi veã àeåp oáng aã vaâ suön mûúåt cuãa maái toác ngaây naâo. Doâng saãn phêím chùm soác toác hû töín Hair X seä giuáp baån laâm àûúåc àiïìu àoá chó trong thúâi gian ngùæn. ÛU ÀAÄI
 80. 80. ቢ ቧ ባ ቤ ብ ቦ ቨ ቢ ቧ ባ ቤ ቦ ቨ ቢ ባ ቤ LAST TIME ብ LASTLAST TIMETIME 80 GEL/KEM/XAÂPHOÂNGTÙÆM DÛÚÄNGTHÏÍDÊÌUGÖÅIDÊÌUXAÃ a  32605 Love Nature Shower Cream Softening Avocado 250ml. 175.000à b  34087 Shower Gel Invigorating Coconut Water Melon 250ml. 175.000à c 32602 Love Nature Exfoliating Shower Gel Energising Mint Raspberry 250ml. 199.000à d 34169 Love Nature Shower Cream with Nourishing Almond Oil (Mini) 30ml. 94.000à e 32607 Love Nature Soap Bar Softening Avocado 75g. 74.000à f 34092 Love Nature Soap Bar Invigorating Coconut Water Melon 75g. 74.000à g 32604 Love Nature Soap Bar Energising Mint Raspberry 75g. 74.000à a 32618  Love Nature Shampoo for Dry Hair Wheat Coconut Oil 250ml. 175.000à b 32619 Love Nature Conditioner for Dry Hair Wheat Coconut Oil 250ml. 175.000à c  34097 2-in-1 Shampoo Conditioner for thin hair Apple and Bamboo 250ml. 169.000à d  34095 Shampoo for Fine Hair Green Tea Lychee 250ml. 169.000à e 32624 Love Nature 2in1 Shampoo for All Hair Types Avocado Oil Chamomile 250ml. 175.000à f 32625 Love Nature Shampoo for Oily Hair Nettle Lemon 250ml. 175.000à g 32623 Love Nature Shampoo for Dandruff Control Tea Tree Oil Burdock 250ml. 175.000à a 34170 Love Nature Body Lotion with Nourishing Almond Oil (Mini) 30 ml. 94.000à b 34090 Body Lotion Invigorating Coconut Water Melon 200 ml. 209.000à c 32603 Love Nature Body Lotion Energising Mint Raspberry 200 ml. 209.000à XUÊËT HIÏÅN LÊÌN CUÖËI TRONG QUYÏÍN DANH MUÅC NAÂY KÑCH CÚÄ BOÃ TUÁI
 81. 81. 81 40% CHÙMSOÁCCAÁNHÊN Love Nature Exfoliating Shower Gel Refreshing Strawberry Lime 250 ml. 32610 199.000à 119.000à Love Nature Exfoliating Soap Bar Refreshing Strawberry Lime 75 g. 32611 74.000à 45.000à HAÅT DÊU TÊY GIUÁP NHEÅ NHAÂNG LAÂM SAÅCH TÏË BAÂO DA CHÏËT LAÂM SAÅCH DA NHÛNG VÊÎN GIUÁP DA MÏÌM MAÅI Love Nature Shower Gel Caring Olive Oil Aloe Vera 250 ml. 32608 175.000à 105.000à Love Nature Soap Bar Caring Olive Oil Aloe Vera 75 g. 32609 74.000à 45.000à DA SAÅCH CUÂNG CAÃM GIAÁC TÛÚI MAÁT ÛU ÀAÄI
 82. 82. ቢ ቢ ባ ባ ቤ ቤ ብ ብ ቦ ቧ ቢ ባ ቤ ብ ቦ 82 FEMINELLE a 23646 Feminelle Special Care+ Deodorising Cleansing Intimate Gel 300ml. 219.000à b 34039 Feminelle Comforting Intimate Wash 300ml. 219.000à c  33459 Feminelle Mild Intimate Wash 300ml. 219.000à d  33022 Feminelle Refreshing Intimate Wash 300ml. 219.000à e 24890 Feminelle Refreshing Intimate Deodorant 75ml. 229.000à f 30004 Feminelle Refreshing Intimate Wipes 20 túâ. 189.000à OPTIFRESH ACTIVELLE a 31133 Optifresh Kids Strawberry Toothpaste 50ml. 79.000à b 31673 Optifresh System 8 Herbal Blend Toothpaste 100ml. 99.000à c 28267 Optifresh Kids Soft Toothbrush - Blue Chiïìu daâi 14cm. 49.000à d 28266 Optifresh Kids Soft Toothbrush - Pink Chiïìu daâi 14cm. 49.000à a 30332 Activelle Green Tea Fresh Anti-perspirant 24h Deodorant b 23725 Activelle Anti-perspirant 24h Deodorant Invisible  c 23718 Activelle Anti-perspirant 24h Deodorant Pure Care   d 31272 Activelle White Peony 24h Protection Fairness Deodorant   e 31270 Activelle Extreme Protection Anti-perspirant 48h Deodorant Mö îi saãn phêím chó: 119.000à
 83. 83. 8383 40% SoftCaress Nourishing Hand Cream Kem dûúäng giuáp cung cêëp àöå êím töëi ûu cho vuâng da tay chûáa dêìu haåt macadamia, lyá tûúãng cho nhûäng ai bõ khö da tay. 100ml. 31345 155.000à 95.000à Protecting Hand Cream With Sea Buckthorn Oil Kem dûúäng da tay vúái thaânh phêìn tinh dêìu tûâ quaã Hùæc Mai Biïín. Giuáp dûúäng êím vaâ chùm soác cho laân da tay baån àûúåc mïìm mõn, caãi thiïån tònh traång àöi tay khö raáp vúái thaânh phêìn tuyïåt vúâi tûâ thiïn nhiïn, giaâu vitamin E. 75ml. 33642 135.000à 79.000à Moisturising Hand Cream With Avocado Oil Kem dûúäng da tay chûáa tinh dêìu quaã Bú thiïn nhiïn. 75ml. 34065 155.000à SoftCaress Protecting Hand Nail Cream Kem dûúäng giuáp baão vïå vuâng da tay vaâ moáng. 100ml. 31344 155.000à CHO ÀÖI TAY MÏÌM MAÅI DÕU DAÂNG CHÙMSOÁCCAÁNHÊN ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 84. 84. ቢ ባ ቤ ቩ ቨ ብ ቧ ቦ ቪ ቫ 84 Foot File Duång cuå chaâ chên giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët. 19 x 3.5 x 0.5cm. 9588 64.000à 39.000à THOAÃI MAÁI CHÊN XINH, TÛÅ TIN MUÖN PHÊÌN • Giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët. • Giuáp àöi chên thïm mïìm maåi, mõn maâng. • Kñch thûúác nhoã goån nhûng hiïåu quaã cao. a 9587 Foot Care Pumice Brush Size: 16.5 x 3 x 3.5cm. 89.000à b 32370 Feet Up Comfort Overnight Moisturising Foot Cream 75ml. 155.000à c 32644 Feet Up Comfort All Day Refreshing Care Foot Cream 75ml. 155.000à d 33034 Feet Up Advanced 36H Odour Control Anti-perspirant Foot Spray 150ml. 219.000à e 33035 Feet Up Advanced Friction Protecting Foot Spray 100ml. 219.000à f 33028 Feet Up Advanced Intensive Moisture Foot Mask 100ml. 259.000à g 33033 Feet Up Advanced Deep Exfoliating Foot Cream 75ml. 199.000à h 33027 Feet Up Advanced Cracked Heel Repair Smooth Foot Cream 75ml. 219.000à i 33197 Feet Up Advanced Fatigue Calming Foot Leg Gel 150ml. 209.000à j 33030 Feet Up Advanced Salvation Foot Serum 30ml. 259.000à
 85. 85. 8585 40%Feet Up Comfort Reviving Foot Spray Bûúác vaâo möåt thïë giúái múái cuâng chai xõt taåo caãm giaác maát laånh tûác thò. Àûúåc tùng cûúâng Dêìu Baåch Àaân vaâ Dêìu Baåc Haâ tûå nhiïn, saãn phêím seä giuáp haån chïë muâi hiïåu quaã, giuáp àöi chên thïm saåch seä, khö thoaáng. 150ml. 32372 199.000à 139.000à Feet Up Comfort Anti-perspirant Foot Cream Kem dûúäng da chên chûáa Dêìu Traâ cuâng chiïët xuêët Cêy Xö Thúm giuáp haån chïë hiïån tûúång tiïët nhiïìu möì höi vaâ laâm tûúi maát àöi chên tûác thò. Giuáp chên thïm khö thoaáng vaâ khöng taåo caãm giaác nhúân rñt. 75ml. 32368 155.000à 109.000à GIUÁP MANG LAÅI CAÃM GIAÁC TÛÚI MAÁT VAÂ NGÙN NGÛÂA MUÂI ÀÖI CHÊN DÛÚÄNG DA CHÊN VAÂ CAÃM GIAÁC KHÖ THOAÁNG, TÛÚI MÚÁI CHÙMSOÁCCAÁNHÊN ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 86. 86. b c a 86
 87. 87. 87 SAÁPDÛÚÄNGCHO MÖI CÙNGMOÅNG TÛÂ TRANG 86-97 b Love Nature Lip Balm Coconut Saáp dûúäng möi giuáp dûúäng êím vaâ nuöi dûúäng laân möi bùçng tinh dêìu Dûâa vaâ vitamin E thiïn nhiïn. Hûúng thúm nheå vaâ dïî thêím thêëu. Lêëy möåt ñt saáp lïn àêìu ngoán tay röìi thoa nheå lïn laân möi. 7g. 34034 155.000à 125.000à c Love Nature Lip Balm Mango Saáp dûúäng möi giuáp dûúäng êím vaâ mang laåi sûå mïìm mûúåt cho laân möi vúái thaânh phêìn quaã Xoaâi. Lêëy möåt ñt saáp lïn àêìu ngoán tay röìi thoa nheå nhaâng lïn laân möi. 7g. 34035 155.000à 125.000à a Love Nature Lip Balm Melon Saáp dûúäng möi giuáp dûúäng êím vaâ laâm mïìm mõn àöi möi bùçng chiïët xuêët Dûa Lûúái. Lêëy möåt ñt saáp lïn àêìu ngoán tay röìi thoa nheå nhaâng lïn laân möi. 7g. 34036 155.000à 125.000à MUA 2 SAÃN PHÊÍM BÊËT KYÂ NHÊÅN ÛU ÀAÄI 40%* SIÏUÛUÀAÄI Tôi ChọnTôi Chọn *Ûu àaäi 40%: 90.000à *Ûu àaäi 40%: 90.000à *Ûu àaäi 40%: 90.000à
 88. 88. 88 NHÛÄNGSÙÆC MAÂU SÖËNGÀÖÅNG TÛÂ TRANG 86-97 40%*  COLOURBOX Nail Polish Sún moáng vúái 10 sùæc maâu söëng àöång vaâ thiïët kïë voã chai xinh xùæn, tiïån duång. Giúâ àêy, möîi ngaây cuãa baån àïìu traân ngêåp sùæc maâu tûúi vui! 5ml. 115.000à 90.000à 33257 Soft Lavender 33258 Bright Nude 33264 Bright Raspberry 33265 Soft Berry 33266 Soft Plum 33262 Bright Red 33261 Soft Pink 33260 Pearly Pink 33263 Soft Red 33259 Pearly Nude Tôi ChọnTôi Chọn MUA 2 SAÃN PHÊÍM BÊËT KYÂ NHÊÅN ÛU ÀAÄI *Ûu àaäi 40%: 69.000à
 89. 89. 89 33257SoftLavender 33266SoftPlum 33261SoftPink 33263 Soft Red 33259PearlyNude SIÏUÛUÀAÄI
 90. 90. ቢ ባ 90 34628 Light 34629 Natural 33195Black
 91. 91. 91 40%* b COLOURBOX Face Powder Phêën phuã siïu mõn giuáp baån dïî daâng tö àiïím vaâ súã hûäu laân da hoaân haão tûå nhiïn. Kïët cêëu siïu nheå vaâ cöng thûác chûáa khoaáng chêët giuáp bïì mùåt da thïm mõn maâng. Daânh cho da höîn húåp/dêìu. 20g. 309.000à 245.000à a COLOURBOX Fatlash Mascara Súã hûäu laân mi rúåp boáng bêët cûá luác naâo vúái Colour- box Fat Lash Mascara. Sùæc àen söëng àöång giuáp laân mi tröng daây dùån vaâ cong vuát thu huát. 8ml. 33195 209.000à 165.000à 33195 Black SAÃNPHÊÍMTRANGÀIÏÍM NÏNCOÁ SIÏUÛUÀAÄI TÛÂ TRANG 86-97 MUA 2 SAÃN PHÊÍM BÊËT KYÂ NHÊÅN ÛU ÀAÄI Tôi ChọnTôi Chọn *Ûu àaäi 40%: 125.000à *Ûu àaäi 40%: 185.000à
 92. 92. 92 40%* Dûúäng saáng da Cho moåi loaåi da ESSENTIALS: b Essentials Fairness Multi-Benefit Gel Wash Gel rûãa mùåt àa cöng duång vúái chiïët xuêët Bûúãi Chuâm tûå nhiïn giuáp loaåi boã taåp chêët àoång sêu trong löî chên löng, laâm saáng da, cho laân da tröng laáng saåch, tûúi tùæn. 125ml. 32699 179.000à 140.000à a  Essentials Fairness Exfoliating Scrub Sûäa rûãa mùåt giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët chûáa caác haåt maát-xa laâm saåch sêu cho laân da! Chiïët xuêët Bûúãi Chuâm tûå nhiïn giuáp laâm saáng cho da tröng raång rúä, tûúi tùæn. 100ml. 32700 209.000à 165.000à c   Essentials Fairness Multi-Benefit Face Cream Chûáa chiïët xuêët Bûúãi Chuâm tûå nhiïn, kem dûúäng da mùåt àa cöng duång naây giuáp cung cêëp àöå êím, dûúäng saáng cho laân da tröng mûúåt maâ, raång rúä. 75ml. 32698 219.000à 175.000à LAÂNDASAÁNGHÖÌNG RAÅNGRÚÄ TÛÂ TRANG 86-97 Tôi ChọnTôi Chọn MUA 2 SAÃN PHÊÍM BÊËT KYÂ NHÊÅN ÛU ÀAÄI *Ûu àaäi 40%: 125.000à *Ûu àaäi 40%: 105.000à *Ûu àaäi 40%: 129.000à
 93. 93. a b c 93 SIÏUÛUÀAÄI
 94. 94. A1. a b c 9494 Ho a Laâi Ai Cêåp, Dêu Daåi, Lï QuaãMêm X öi, Hoa Höìng Trùæng, Haånh NhênÀûúâng Quy át, Hoa Cam, Hoùæc Hû úng HÛÚ N G HOA TRAÁI X ANH HÛÚN G HOA HÖÌNG VIOLET HÛÚ N G HOA TRÙÆNG GÖÎ
 95. 95. 95 40%* c Giordani Gold Original Perfumed Roll-On Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Giordani Gold Original. 50ml. 32160 125.000à 99.000à b Happydisiac Woman Perfumed Roll-on Deodorant Thanh lùn vúái hûúng thúm tûúi múái tûâ hoa tûúi traái ngoåt mang laåi caãm giaác haånh phuác. 50ml. 32491 135.000à 105.000à a Volare Forever Perfumed Roll-on Deodorant Hûúng hoa Höìng tinh tïë, cuöën huát cuãa Volare Forever nay àaä xuêët hiïån dûúái daång thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí. 50ml. 32495 135.000à 105.000à THANHLÙNNGÙNMUÂI THÚMNGAÁT SIÏUÛUÀAÄI TÛÂ TRANG 86-97 MUA 2 SAÃN PHÊÍM BÊËT KYÂ NHÊÅN ÛU ÀAÄI Tôi ChọnTôi Chọn *Ûu àaäi 40%: 79.000à *Ûu àaäi 40%: 79.000à *Ûu àaäi 40%: 75.000à
 96. 96. 96 40%* a Giordani Gold Essenza Perfumed Body Cream Kem dûúäng thïí sang troång vúái hûúng thúm ngoåt ngaâo cuãa nûúác hoa Giordani Gold Essenza. 250ml. 31781 289.000à 229.000à b Love Potion Perfumed Body Cream Traãi nghiïåm laân da laáng mõn, nöìng naân hûúng Gûâng cay nöìng, hoa Cacao vaâ hûúng Söcöla thêåt löi cuöën. 250ml. 31779 289.000à 229.000à DÛÚÄNGTHÏÍNÛÚÁCHOA LÖICUÖËN TÛÂ TRANG 86-97 Tôi ChọnTôi Chọn MUA 2 SAÃN PHÊÍM BÊËT KYÂ NHÊÅN ÛU ÀAÄI *Ûu àaäi 40%: 170.000à *Ûu àaäi 40%: 170.000à
 97. 97. ባ ቢ 97 Cam Bergamot, Göî Tuscan, Hoa Cam HÛ ÚNG HOA G ÖÎ Gûân g, Hoa Ca Cao, Sö C ö La HÛÚNGH OA TRAÁI PHÛÚ NGÀÖNG SIÏUÛUÀAÄI
 98. 98. ቢ ባ 98 CAÂNG SÙÆM CAÂNG YÏU Optifresh laâ lûåa choån tuyïåt vúâi giuáp chùm soác rùng miïång cho baån vaâ caã gia àònh. Mang laåi cho baån nuå cûúâi tûúi toãa saáng. NGÙÆM SÙÆM NGÙÆMSÙÆMNGAYTAÅIÀÊYDOÂNGSAÃNPHÊÍMCHÙMSOÁCRÙNGMIÏÅNGOPTIFRESH
 99. 99. ቤ ብ ቦ ቧ ቨ 99 50% Giaãi phaáp chùm soác rùng miïång a 31131 Optifresh System 8 Crystal White 100ml. b 31132 Optifresh System 8 Extreme Fresh 100ml. c 31123 Optifresh System 8 Total Protection 100ml. MÖÎI SAÃN PHÊÍM CHÓ: Kem àaánh rùng Optifresh 99.000à 59.000à d 27979 Optifresh Toothbrush Medium - Purple e 27980 Optifresh Toothbrush Medium - Blue f 27981 Optifresh Toothbrush Soft - Pink g 27982 Optifresh Toothbrush Soft - White MÖÎI SAÃN PHÊÍM CHÓ: Baân chaãi àaánh rùng Optifresh 49.000à 25.000à BAÃO VÏÅ VAÂ CHÙM SOÁC NUÅ CÛÚÂI CUÃA BAÅN ÛU ÀAÄI ÀÏËN
 100. 100. © 2018 Oriflame Cosmetics AG Local address xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx www.oriflame.co.vn © 2018 Oriflame Cosmetics AG Local address xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx www.oriflame.co.vn ባ ቤ ብ ቢ d Love Nature Face Lotion Tea Tree Kem dûúäng thaânh phêìn tinh dêìu Traâ giuáp cên bùçng àöå êím cho da. 50ml. 30124 219.000à 110.000à  Love Nature Face Toner Tea Tree Nûúác cên bùçng thaânh phêìn chûáa tinh dêìu Traâ giuáp laâm giaãm boáng nhúân cho da. 150ml. 30126 199.000à 100.000à b Love Nature Cleansing Gel Tea Tree Gel rûãa mùåt thaânh phêìn tinh dêìu Traâ giuáp laâm saåch sêu maâ khöng laâm khö da. 150ml. 30153 199.000à 119.000à a Love Nature Corrective Stick Tea Tree Thanh che khuyïët àiïím giuáp che múâ caác àöëm muån vaâ tinh dêìu Traâ giuáp giaãm muån. 4g. 30155 135.000à 68.000à SAÅCH MÕN THANH KHIÏËT CUÂNG TINH DÊÌU TRAÂ Laâm saåch sêu Daânh cho da dêìu 50% LOVE NATURE: Phiïn baãn ca-ta-lö trûåc tuyïën oriflame.com.vn facebook.com/oriflamevn instagram.com/vietnam_oriflame youtube.com/user/oriflamevn Saáng taåo taåi Thuåy Àiïín laâ möåt dêëu hiïåu chûáng minh rùçng möîi saãn phêím cuãa Oriflame àïìu chuyïín taãi lúâi hûáa cuãa cöng ty vïì viïåc saáng taåo nïn möåt saãn phêím dïî tiïëp cêån, tiïn tiïën vaâ àaáng tin cêåy dûåa trïn nïìn taãng tön troång thiïn nhiïn. SAÁNG TAÅO TAÅI THUÅY ÀIÏÍN Truå súã chñnh: Cöng ty TNHH Oriflame VN 100 - 102 Nguyïîn Vùn Tröîi, Phûúâng 8, Quêån Phuá Nhuêån,Tp. Höì Chñ Minh. Tel: 028-38450452 – Fax: 028-38458024 Söë giêëy xaác nhêån nöåi dung quaãng caáo cuãa Súã Y tïë TPHCM: 311/2019/ XNQC – YTHCM ẤN PHẨM CHUYÊN QUẢNG CÁO. Giá: 11.000đ © 2019 Oriflame Cosmetics AG ÛU ÀAÄI ÀÏËN Thaáng082019

×