Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catalogue My Pham Oriflame 7-2019

2,227 views

Published on

Catalogue mỹ phẩm Oriflame 7-2019. Đặt hàng, vui lòng liên hệ: Ms. Thúy - 0909502656 (Call, SMS, Facebook, Zalo, Viber, Tango, WhatsApp, BeeTalk, WeChat, Line). Địa chỉ: 193H Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh. Từ tòa nhà Sacombank nhìn qua bên kia đường chếch về bên trái sẽ thấy hẻm 193. Hẻm 193 nằm giữa 2 ngã 4: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Quốc Toản. Đầu hẻm 193 có khách sạn Cosmopolitan, cổng vào có bảng Khu Phố 4, P7, Q3. Quý khách đi thẳng vào hẻm khoảng 30m sẽ thấy Ngọc Thúy Shop bên tay trái.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Catalogue My Pham Oriflame 7-2019

 1. 1. RA MÙÆT DOÂNG SON MÖI THÚÂI THÛÚÅNG MÚÁI COLOUR STYLIST ULTIMATE LIPSTICK Goåi Phong Caách Tïn NHAÂXUÊËTBAÃNHÖÌNGÀÛÁC
 2. 2. 3516 6 PinkFlair 35167M e lted Caramel 35173 Up town Rose 35177Ras pberry Rave 3517 6 PinkLady 35180O r ange Burst 35178 FlashyCoral 3518 2 FatalRed 35186Irres istible Copper 35168 R osewoodCharm HoahêåuH’Henàangduâng:TheONEColourStylistUltimateLipstick35182FatalRed. H’Hen Niï Hoa Hêåu Hoaân Vuä Viïåt Nam 2017 Àaåi sûá thûúng hiïåu Oriflame Viïåt Nam
 3. 3. 3 Cöng thûác MÚÁI vúái: • Chêët son kem siïu mõn mûúåt maâ trïn möi • Son bïìn maâu • Hiïåu quaã 5 trong 1 RA MÙÆT DOÂNG SON MÖI THÚÂI THÛÚÅNG THE ONE COLOUR STYLISH ULTIMATE LIPSTICK MÚÁI  The ONE Colour Stylist Ultimate Lipstick Son möi vúái cöng thûác múái daång kem siïu mõn giuáp àöå daân traãi mûúåt maâ trïn möi cuâng vúái àöå bïìn maâu cao. Thiïët kïë àêìu son möi àöåc àaáo giuáp öm saát àöi möi taåo àöå sùæc neát vaâ àïìu maâu khi thoa, cuâng nhiïìu maâu sùæc thúâi thûúång vaâ xu hûúáng nhêët hiïån nay. 4g. 269.000à 215.000à 69.000à* MÚÁI (Khöng giúái haån söë lûúång son möi) SÚÃ HÛÄU NGAY SON MÖI MÚÁI THE ONE COLOUR STYLISH ULTIMATE CHÓ 69.000à* KHI ÀÙÅT ÀÚN HAÂNG TÖËI THIÏÍU 699.000à 35182FatalRed TÊMÀIÏÍM
 4. 4. ECO-ETHICAL SCREENING NATURAL EXFOLIANTS STRICT EUROPEAN STANDARDS NATURAL EXTRACTS RIGOROUS SAFETY TESTING 4 Veã Àeåp Tûâ Thuåy Àiïín ài cuâng nhûäng saãn phêím laâm àeåp maâ baån coá thïí tin tûúãng vaâ àöìng haânh. TIÏU CHUÊÍN SAÃN PHÊÍM CUÃA ORIFLAME Oriflame tûå haâo laâ thaânh viïn cuãa Liïn Àoaân Caác Hiïåp Höåi Baán Haâng Trûåc Tiïëp Thïë Giúái, thïí hiïån cam kïët cuãa chuáng töi nhùçm phêën àêëu àaåt tiïu chuêín cao nhêët trong àaåo àûác kinh doanh. Oriflame coá caác hoaåt àöång tûâ thiïån nhùçm höî trúå treã em vaâ phuå nûä treã thöng qua nhiïìu chûúng trònh giaáo duåc khaác nhau. Vúái niïìm tin chêët lûúång cuãa saãn phêím, chuáng töi cam kïët 100% vïì hiïåu quaã sûã duång. Nïëu hoaân toaân khöng haâi loâng vúái saãn phêím mònh àaä mua, quyá khaách haâng coá thïí hoaân traã laåi saãn phêím vaâ chuáng töi seä hoaân tiïìn laåi trong voâng 30 ngaây. CHUÊÍN AN TOAÂN SINH THAÁI CHUÊÍN CHÊU ÊU NGHIÏM NGÙÅT CHIÏËT XUÊËT TÛÂ THIÏN NHIÏN KHÖNG DUÂNG BIÏËN ÀÖÍI GEN HAÅT LAÂM SAÅCH TÛÅ NHIÏN KIÏÍM NGHIÏÅM AN TOAÂN CAO TÖÍ CHÛÁC TÛÂ THIÏåN ORIFLAME Àöìng Haânh Cuâng Treã Em NHAÂ XUÊËT BAÃN HÖÌNG ÀÛÁC. Chõu traách nhiïåm xuêët baãn: Giaám àöëc Buâi Viïåt Bùæc. Chõu traách nhiïåm nöåi dung: Töíng biïn têåp Lyá Baá Toaân. Biïn têåp: Phan Thõ Ngoåc Minh. Trònh baây minh hoåa: Cöng ty TNHH Oriflame Viïåt Nam. Àöëi taác liïn kïët Cöng ty TNHH Oriflame Viïåt Nam. 100 - 102 Nguyïîn Vùn Tröîi, Phûúâng 8, Quêån Phuá Nhuêån, TP. HCM. Chõu traách nhiïåm àûa saãn phêím ra thõ trûúâng: Cöng ty TNHH Myä phêím Thûúâng Xuên. 116 Lï Vùn Syä, Phûúâng 10, Quêån Phuá Nhuêån, TP. Höì Chñ Minh. In 150.000 cuöën, khöí 21x20cm, taåi Cöng ty Cöí phêìn In Trêìn Phuá, 71-73-75 Hai Baâ Trûng, Q1, TP.HCM. Söë XNÀKXB: 1502 - 2019/CXBIPH/05 - 25/HĐ. Söë QÀXB cuãa NXB: 281/QĐ-NXBHĐ. Maä söë saách tiïu chuêín quöëc tïë (ISBN): 978-604-89-8751-0. In xong vaâ nöåp lûu chiïíu nùm 2019. hong caách khöng chó úã khña caånh taåo nïn sûå thu huát àún thuêìn trong mùæt ngûúâi àöëi diïån maâ coân giuáp baån àõnh hònh chêët riïng cuãa möîi baãn thïí. Coá thïí khöng cêìn noái ra, nhûng phong caách coá thïí giuáp baån lïn tiïëng vúái moåi ngûúâi xung quanh rùçng: baån laâ ai. Àoá laâ lyá do vò sao chuáng töi muöën moåi phuå nûä àïìu tûå tin vúái nhûäng gò hoå súã hûäu, möåt laân da àeåp, möåt muâi hûúng tinh tïë hay möåt chuát trang àiïím tûúi tùæn kïët húåp vúái böå caánh yïu thñch. Vò veã àeåp toaát ra tûâ chñnh thêìn thaái cuãa baån. Goåi PhongCaách Tïn PCAM KÏËT 100% Nhûäng Leader xuêët sùæc nhêët àaä àöìng haânh cuâng nhaän haâng Oriflame. Naâo giúâ thò haäy cuâng nhau ài tòm phong caách riïng cho baån, bùæt àêìu tûâ maâu son caá tñnh cuãa doâng son múái àêìy caãm hûáng The ONE Colour Stylist Ultimate Lipstick vúái nhiïìu gam maâu thúâi thûúång vaâ xu hûúáng nhêët hiïån nay. AÂ, cuäng khöng thïí boã quïn lúáp nïìn mõn maâng, raång rúä cuãa baån vúái möåt chuát kem nïìn mûúåt maâ vaâ luön nhúá chùm soác laân da hùçng ngaây cuâng quy trònh dûúäng da 4 bûúác tûâ Oriflame àún giaãn maâ hiïåu quaã tuyïåt vúâi nheá! Trïn tay quyïín Danh Muåc Saãn Phêím cuäng laâ luác baån phaãi nùæm bùæt ngay cú höåi laâm àeåp vaâ thêëu hiïíu phong caách cuãa chñnh mònh cuâng nhiïìu saãn phêím àa daång, nhûäng ûu àaäi vaâ nhiïìu bñ quyïët giuáp taåo nïn phong caách maâ chuáng töi mang laåi. Tûå tin thïí hiïån phong caách cuâng Oriflame. Xin chuác mûâng sinh nhêåt trong thaáng 07/2019 cuãa Àiïåp Nhû, Trõnh Duäng vaâ Phan Thõ Thuãy
 5. 5. 5 44 Möåt laân da raång rúä giuáp baån tûå tin khùèng àõnh phong caách. CHÙM SOÁC DA 60 ÛU ÀAÄI ÀÙÅC BIÏÅT DAÂNH RIÏNG CHO TENDER CARE 14 Bñ quyïët àïí súã hûäu möåt diïån maåo luön tûúi múái laâ biïët quan têm, chùm soác baãn thên. CHÙM SOÁC CAÁ NHÊN 72 Hoaân thiïån veã ngoaâi cuãa baån cuâng möåt muâi hûúng nûúác hoa tinh tïë. NÛÚÁC HOA 62 Bñ quyïët cuãa möåt quyá öng thu huát. GOÁC NAM GIÚÁI 28 Möåt lúáp nïìn mûúåt maâ laâ àiïím nhêën tuyïåt vúâi cho moåi phong caách. TRANG ÀIÏÍM Àûúåc phaát triïín tûâ Thuåy Àiïín, nghiïn cûáu búãi Oriflame. CÊÍM NANG GIÚÁI THIÏÅU BÖÅ CHÙM SOÁC DA OPTIMALS 86-97 84 NÛÚÁC HOA MEMORISE ÛU ÀAÄI 50% ÛU ÀAÄI SAÂNH ÀIÏÅU LÏN ÀÏËN 50% KHOAHOÅCCHÙÆTLOÅCTHIÏNNHIÏN,THAÂNHPHÊÌNPHÛÁCHÚÅPTHUÅYÀIÏÍN
 6. 6. giuáp baån TAÅOPHONGCAÁCH Vúái sûå kïët húåp hoaân haão giûäa kem nïìn vúái àöå che phuã mõn maâng The ONE Everlasting Foundation Extreme SPF 30 vaâ phêën phuã The ONE Matte Velvet Powder, giuáp baån coá möåt laân da tûúi tùæn vaâ raång ngúâi suöët caã ngaây daâi. Möåt lúáp nïìn hoaân haão laâ bñ quyïët taåo nïn sûå thu huát duâ baån biïën hoáa úã bêët kyâ phong caách naâo. Cuöëi cuâng, thïm möåt chuát chêëm phaá cho àöi möi tûúi tùæn, Hen choån maâu son Uptown Rose tûâ doâng The ONE Colour Stylist Ultimate Lipstick. VAÂBÑQUYÏËTTAÅOPHONGCAÁCH HoahậuH’Hen 31592 Nude Porcelain MượtMàvàTươiTắn ThuHútMọiÁnhNhìn
 7. 7. ባ 7 50% 31592 Nude Porcelain 31593 Nude Beige 30 SPF 32283 Vanilla 32286 Natural Nude  b  The ONE Everlasting Foundation Extreme SPF 30 Kem nïìn vúái àöå baão vïå SPF30 vaâ àöå bao phuã tûå nhiïn keáo daâi. 30ml.   389.000à 195.000à a The ONE Matte Velvet Powder Phêën phuã vúái àöå mûúåt maâ töëi ûu vaâ bïìn maâu suöët ngaây daâi. 8g.   459.000à 275.000à Baån coá thïí choån maâu son The ONE Colour Stylist Ultimate Lipstick úã trang 2 vaâ 3. 35173 Uptown Rose MÚÁI 32284 Porcelain 32285 Natural Rose 32287 Light Ivory 32288 Natural Beige TÊMÀIÏÍM ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 8. 8. Baån coá thïí choån maâu son The ONE Colour Stylist Ultimate Lipstick úã trang 2 vaâ 3. Duâng keã viïìn möi vúái töng maâu töëi hún möåt bêåc so vúái maâu son laâ phûúng phaáp taåo nïn hiïåu ûáng 3D cho àöi möi vaâ giuáp möi tröng cùng moång hún. Thïë nhûng duâng viïìn möi cuâng maâu vúái son cuäng laâ möåt caách hay, baån coá thïí veä thïm möåt chuát phña ngoaâi àûúâng viïìn möi àïí möi tröng daây hún. Hen àang duâng maâu Pink Lady tûâ doâng The ONE Colour Stylist Ultimate Lipstick vaâ maâu viïìn möi Vibrant Pink tûâ The ONE Colour Stylist Lip Liner. 31435 Perfect Pink 31437 Vibrant Pink 31438 Coral Ideal 31439 Real Red The ONE Colour Stylist Lip Liner Chò keã viïìn möi vúái kïët cêëu siïu mõn vaâ bïìn maâu suöët ngaây daâi. 0.3g. 165.000à 83.000à 31438CoralIdeal 35176PinkLady TAÅOPHONGCAÁCH VAÂBÑQUYÏËTTAÅOPHONGCAÁCH HoahậuH’Hen MÚÁI giuáp baån
 9. 9. 9 Saãn phêím keã viïìn möi mang cöng thûác daång kem mõn, mûúåt maâ vaâ dïî daâng thao taác laâ bñ quyïët taåo nïn möåt àöi möi tröng thêåt cùng moång thu huát. TạoĐườngViềnvMôi TinhTế 50%31437 Vibrant Pink 31439 Real Red 31435 Perfect Pink TÊMÀIÏÍM ÛU ÀAÄI
 10. 10. Àöi mùæt laâ àiïím nhêën chñnh taåo nïn phong caách caá nhên cuãa riïng baån. Coá thïí baån khöng tin nhûng àöi mùæt coá thïí giuáp baån taåo nïn sûå thu huát khaác biïåt. Möåt cùåp chên maây sùæc neát, àûúâng keã mùæt sùæc saão vaâ thïm möåt maâu son phuâ húåp maâ baån yïu thñch cuäng àuã khiïën loâng ai xao xuyïën. TạoĐiểmNhấn ChoÁnhNhìnSốngĐộng Trûúác khi keã viïìn mùæt, baån coá thïí thoa möåt chuát phêën lïn trïn mñ mùæt àïí giaãm boáng dêìu, giuáp àûúâng keã sùæc saão hún vaâ khoá bõ nhoâe. Àïí taåo veã àeåp tûå nhiïn, veä chên maây nïn bùæt àêìu tûâ giûäa röìi taán àïìu ra vïì phña 2 àêìu khung chên maây. Möåt àöi mùæt goåi múâi cêìn kïët húåp vúái möåt maâu son tinh tïë nhû maâu Flashy Coral àïën tûâ doâng The One Colour Stylist Ultimate Lipstick. MÚÁI 35178FlashyCoral TAÅOPHONGCAÁCH VAÂBÑQUYÏËTTAÅOPHONGCAÁCH HoahậuH’Hen giuáp baån
 11. 11. ባ 11  b The ONE Wonder Liner - Black Keã mùæt nûúác nhanh khö vúái sùæc maâu àêåm neát. 2.5ml. 31586 259.000à 130.000à a  The ONE Eyebrow Kit Böå duång cuå keã chên maây 3 trong 1 nhoã goån, tiïån lúåi, hiïåu quaã cao. 3g. 32031 259.000à 155.000à 50% Baån coá thïí choån maâu son The ONE Colour Stylist Ultimate Lipstick úã trang 2 vaâ 3. 31586 Black TÊMÀIÏÍM ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 12. 12. ቢ 12 Möåt haâng mi tröng rúåp boáng giuáp taåo àöå long lanh vaâ söëng àöång cho àöi mùæt cuâng saãn phêím Mascara tûâ The ONE. Tiïëp àïën laâ choån maâu son raång rúä tûâ doâng son möi The ONE Stylist Ultimate Lipstick. Hoâa quyïån caá tñnh. BiếnHóaPhongCách NhưMộtNgôiSao 30719 Black 30720 Black Brown  b The ONE Volume Blast Mascara Mascara vúái cöng thûác kem mõn, giuáp mi tröng daây hún. 8ml.   289.000à 145.000à a The ONE 5-in-1 WonderLash Mascara Mascara lyá tûúãng giuáp mi tröng cong, daâi vaâ daây. Cöng thûác chùm soác giuáp dûúäng êím cho laân mi. 8ml.   319.000à 160.000à Baån coá thïí choån maâu son The ONE Colour Stylist Ultimate Lipstick úã trang 2 vaâ 3. c The ONE Eyelash Curler Duång cuå bêëm mi chuyïn duång. Kñch thûúác: 11 x 3.7cm. 27442 99.000à 50.000à 35180 O range Burst TAÅOPHONGCAÁCH MÚÁI giuáp baån
 13. 13. 13 ባ ባ ቤ 50% Chuöët mascara tûâ göëc àïën ngoån sau àoá kïët húåp bêëm mi khoaãng 10 giêy giuáp mi tröng daây, cong vaâ tûå nhiïn. Möåt àöi mùæt àêìy thu huát kïët húåp cuâng maâu son Orange Burst tûâ doâng The ONE Stylist Ultimate Lipstick giuáp baån tröng thêåt thu huát nhû möåt ngöi sao. 30460 Black TÊMÀIÏÍM ÛU ÀAÄI VAÂBÑQUYÏËTTAÅOPHONGCAÁCH HoahậuH’Hen
 14. 14. ባ ቢ 14 Sảnphẩmyêuthích trongkíchcỡthậttiệnlợi  a Milk Honey Gold Shampoo (Mini) Dêìu göåi àêìu thaânh phêìn Sûäa vaâ Mêåt Ong hûäu cú, kñch cúä nhoã goån. 30ml. 34167 94.000à 55.000à  b  Milk Honey Gold Conditioner (Mini) Dêìu xaã giaâu dûúäng chêët vúái thaânh phêìn Sûäa vaâ Mêåt Ong hûäu cú, kñch cúä nhoã goån. 30ml. 34168 94.000à 55.000à Ai cuäng coá cho riïng mònh böå saãn phêím dêìu göåi vaâ dêìu xaã yïu thñch vaâ thêåt khöng muöën àïí chuáng úã nhaâ khi ài du lõch hay bêët cûá àêu. Nhûng giúâ thò baån coá thïí yïn têm, böå saãn phêím Milk Honey vúái kñch cúä nhoã goån, tiïån lúåi giuáp baån dïî daâng mang theo bïn mònh. 40% Kñch cúä nhoã goån tiïån lúåi ÛU ÀAÄI
 15. 15. 15 Bñ quyïët nhoã àïí tröng thêåt tûúi tùæn vaâ raång ngúâi trûúác moåi ngûúâi laâ daânh thúâi gian àïí chùm soác vaâ yïu chiïìu baãn thên tûâ àêìu àïën chên möîi ngaây. CHÙM SOÁC CAÁ NHÊN TAÅO PHONG CAÁCH giuáp baån
 16. 16. ቢ ባ 1616 GIAÃI PHAÁP CHO MAÁI TOÁC SUÖN MÛÚÅT Chùm soác maái toác mïìm mûúåt vaâ tröng traân àêìy sûác söëng cuâng böå saãn phêím HairX Advanced Care.  a HairX Advanced Care GlossMoisture Hydrating Shampoo Dêìu göåi dõu nheå giaâu àöå êím vaâ dûúäng chêët giuáp caãi thiïån veã àeåp maái toác. Daânh cho toác khö vaâ thûúâng. 250ml. 32900 219.000à 152.000à
 17. 17. ቤ ብ 17 30% d HairX Advanced Care Activator Fortifying Scalp Tonic Nûúác dûúäng giuáp höî trúå nuöi dûúäng maái toác, cöng thûác dïî thêím thêëu vaâ khöng nhúân rñch. 100ml. 32897 309.000à 215.000à  c HairX Advanced Care Activator Fortifying Hair Amplifier Xõt giuáp taåo nïëp vaâ àöå böìng bïìn cho maái toác, cöng thûác khöng nhúân rñch. 150ml. 32895 259.000à 179.000à b HairX Advanced Care Activator Fortifying Shampoo Dêìu göåi daânh cho toác moãng nheå nhaâng laâm saåch vaâ giuáp toác tröng daây vaâ böìng bïình hún. 250ml. 32894 219.000à 152.000à 1. Thoa dêìu göåi lïn toác àaä laâm ûúát, xoa boáp vaâ xaã laåi vúái nûúác saåch. 2. Thoa nûúác dûúäng lïn da àêìu 2 lêìn/ngaây lïn toác êím hoùåc toác khö. Khöng göååi laåi. 3. Xõt lïn toác êím àïí taåo kiïíu – sêëy khö àïí tùng àöå phöìng cho maái toác. HÛÚÁNG DÊÎN SÛÃ DUÅNG: CHÙMSOÁCCAÁNHÊN ÛU ÀAÄI
 18. 18. ቢ ባ ቤ ቢ ቢ ባ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቤ ብ 18 TAÅO XOÙN VAÂ TAÅO KIÏÍU TOÁC DÏÎ DAÂNG TAÅO KIÏÍU CHO TOÁC NGÙÆN VAÂ VÛÂA TAÅO NÏËP VAÂ GÚÄ TOÁC RÖËI  a 30579 Styler Cushion Brush. Kñch cúä: 24 x 6cm. 135.000à b 30608 Styler Medium Round Brush. Kñch cúä: 23 x 4,8cm. 175.000à c 30580 Styler Vent Brush. Kñch cúä: 22 x 5cm. 165.000à a 32893 HairX Advanced Care Dandruff Solution Control Shampoo 250ml. 219.000à b 32898 HairX Advanced Care Deep Cleansing Purifying Shampoo 250ml. 229.000à c 32905 HairX Advanced Care Deep Cleansing Purifying Conditioner 200ml. 229.000à d 32875 HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Shampoo 250ml. 219.000à e 32878 HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Conditioner 200ml. 219.000à f 32881 HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Hair Mask 200ml. 229.000à a 31609 Eleo Shampoo 200ml. 319.000à  b 31610 Eleo Conditioner 150ml. 269.000à c 31614 Eleo Protecting Oil 50ml. 489.000à d 31611 Eleo Hair Mask 125ml. 369.000àTHÏM YÏU MAÁI TOÁC BAÅN TINH DÊÌU ARGAN VAÂ HOA HÖÌNG THIÏN NHIÏN QUYÁ PHAÁI
 19. 19. ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቪ 19 CHÙMSOÁCCAÁNHÊN 35% GIUÁP LAÂM SAÅCH TÏË BAÂO DA CHÏËT VAÂ GIUÁP DA MÏÌM MAÅI TÙNG CÛÚÂNG DÛÚÄNG ÊÍM LAÂN DA ÀÛÚÅC MÏÌM MÕN SUÖËT NGAÂY DAÂI c 31708 Milk Honey Gold Shampoo 200ml. 199.000à d 31709 Milk Honey Gold Conditioner 200ml. 199.000à e 31605 Milk Honey Gold Shower Cream 200ml. 259.000à f 31603 Milk Honey Gold softening Liquid Hand Soap 300ml. 219.000à g  31606 Milk Honey Gold moisturising Hand Cream 75ml. 155.000à h 31604 Milk Honey Gold softening Creamy Soap Bar 75g. 84.000à i 31710 Milk Honey Gold Hair Mask 250ml. 249.000à a Milk Honey Gold smoothing Sugar Scrub Kem tùæm giaâu dûúäng chêët vúái thaânh phêìn tûâ Sûäa vaâ Mêåt Ong hûäu cú giuáp laâm saåch vaâ loaåi boã hiïåu quaã tïë baâo da chïët, cho laân da êím mõn cuâng hûúng thúm ngoåt ngaâo. 200ml. 31601 319.000à 209.000à b  Milk Honey Gold nourishing Hand Body Cream Kem dûúäng thïí vaâ da tay vúái thaânh phêìn tûâ Sûäa vaâ Mêåt Ong hûäu cú giaâu dûúäng chêët giuáp nheå nhaâng thêëm sêu vaâ nuöi dûúäng cho laân da thïm mïìm mõn ngoåc ngaâ cuâng hûúng thúm sang troång, ngoåt ngaâo. 250ml. 31602 289.000à 189.000à NIÏÌM ÀAM MÏ THUÊÌN KHIÏËT DÛÚÄNG ÊÍM DAÂI LÊU ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 20. 20. S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7 ቢ ቢ ባ ባ ቤ ቤ ብ ብ ቦ ቦ ቧ ቨ 20 a 34058 Loving Care Shower Cream 400ml. 289.000à b 34060 Loving Care 2in1 Shampoo Conditioner 400ml. 289.000à c 34063 Loving Care Body Lotion 400ml. 299.000à d 34061 Loving Care Hand Cream 150ml. 199.000à e 34332 Loving Care Multi Purpose Cream 150ml. 239.000à f 34066 Loving Care Face and Body Soap Bar 125g. 99.000à g 34069 Loving Care Hand Wash Cream 300ml. 209.000à NÊNG NIU TÛÂNG KHOAÃNH KHÙÆC GIA ÀÒNH
 21. 21. 21 30%  a  31851 EssenseCo. Lemon Verbena Hand Body Lotion 300ml. 309.000à b  31850 EssenseCo. Lemon Verbena Liquid Hand Soap 300ml. 209.000à c  31852 EssenseCo. Lemon Verbena Body Wash 300ml. 339.000à d 33452 EssenseCo. Magnolia Wild Fig Hand Body Wash 300ml. 259.000à e 33454 EssenseCo. Magnolia Wild Fig Hand Body Lotion 300ml. 309.000à EssenseCo. Neroli Jasmine Hand Body Lotion Sûäa dûúäng thïí vaâ da tay vúái hûúng thúm hoa coã thiïn nhiïn àêìy saãng khoaái tûâ tinh dêìu hoa Cam vaâ hoa Nhaâi, giuáp cung cêëp àöå êím cho laân da mïìm maåi, mõn maâng. Cöng thûác dïî daâng thêím thêëu vaâo da vaâ khöng gêy caãm giaác nhúân rñch. Thñch húåp sûã duång hùçng ngaây. 300ml. 32828 309.000à 215.000à TINH DÊÌU THIÏN NHIÏN ÊËP ÖM LAÂN DA BAÅN Böå sûu têåp nhûäng saãn phêím giuáp chùm soác laân da baån vúái thaânh phêìn tinh dêìu thiïn nhiïn töët cho da vaâ giuáp thû giaän. CHÙMSOÁCCAÁNHÊN ÛU ÀAÄI ÀÏËN
 22. 22. ቢ ቧባ ቤ ብ ቦ ቪ ቫ ቭቩቨ ቯ ቱ ቲ ታ ቮ ተ 22 Têët caã nhûäng saãn phêím giuáp laâm saåch Love Nature àïìu coá cöng thûác tûå huãy sinh hoåc. Nghôa laâ chuáng seä khöng gêy haåi àïën möi trûúâng nûúác sau khi sûã duång. SÛÅ ÛU AÁI TÛÚI MAÁT CUÃA THIÏN NHIÏN a  34087 Shower Gel Invigorating Coconut Water Melon 250ml. 175.000à b 32602 Love Nature Exfoliating Shower Gel Energising Mint Raspberry 250ml. 199.000à c 32610 Love Nature Exfoliating Shower Gel Refreshing Strawberry Lime 250ml. 199.000à d  32608 Love Nature Shower Gel Caring Olive Oil Aloe Vera 250ml. 175.000à e 32603 Love Nature Body Lotion Energising Mint Raspberry 200ml. 209.000à f  34090 Body Lotion Invigorating Coconut Water Melon 200ml. 209.000à g  34097 2-in-1 Shampoo Conditioner for thin hair Apple and Bamboo 250ml. 169.000à h  34095 Shampoo for Fine Hair Green Tea Lychee 250ml. 169.000à i 32624 Love Nature 2in1 Shampoo for All Hair Types Avocado Oil Chamomile 250ml. 175.000à j 32625 Love Nature Shampoo for Oily Hair Nettle Lemon 250ml. 175.000à k 32623 Love Nature Shampoo for Dandruff Control Tea Tree Oil Burdock 250ml. 175.000à l 34169 Love Nature Shower Cream with Nourishing Almond Oil (Mini) 30ml. 94.000à m 34170 Love Nature Body Lotion with Nourishing Almond Oil (Mini) 30ml. 94.000à n 32604 Love Nature Soap Bar Energising Mint Raspberry 75g. 74.000à o 32609 Love Nature Soap Bar Caring Olive Oil Aloe Vera 75g. 74.000à p 34092 Love Nature Soap Bar Invigorating Coconut Water Melon 75g. 74.000à q 32611 Love Nature Exfoliating Soap Bar Refreshing Strawberry Lime 75g. 74.000à CÖNG T H ÛÁC TÛÅ HUÃY S INHHOÅC
 23. 23. 23 30% GIUÁP LAÂM SAÅCH VAÂ DÛÚÄNG DA ÊÍM MÕN Kem tùæm vaâ xaâ phoâng vúái thaânh phêìn quaã Bú tûå nhiïn giuáp laâm saåch vaâ dûúäng êím laân da. Love Nature Shower Cream Softening Avocado Kem tùæm chûáa thaânh phêìn quaã Bú thiïn nhiïn. 250ml. 32605 175.000à 125.000à THAÂNH PHÊÌN QUAÃ BÚ THIÏN NHIÏN GIUÁP DA SAÅCH MÕN CUÂNG HÛÚNG THÚM THÛ GIAÄN Love Nature Soap Bar Softening Avocado Thanh xaâ phoâng chûáa thaânh phêìn tûâ quaã Bú thiïn nhiïn. 75g. 32607 74.000à 49.000à CHÙMSOÁCCAÁNHÊN ÛU ÀAÄI
 24. 24. ቢ ቢ ቢ ባ ባ ባ ቤ ቧ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ብ ቦ 24 a 22715  Silk Beauty White Glow Soap Bar 100g. 74.000à b  23555  Silk Beauty White Glow Body Lotion 200ml. 249.000à c  22713 Silk Beauty White Glow Body Wash 200ml. 189.000à d  26436 Silk Beauty White Glow Hand Cream 75ml. 155.000à e 31279 Silk Beauty Body Cream 200ml. 269.000à f 31365 Silk Beauty Anti-perspirant 24H Deodorant 50ml. 135.000à a 33642 Protecting Hand Cream with Sea Buckthorn oil 75ml. 135.000à b  34065 Moisturising Hand Cream with Avocado oil. 75ml. 155.000à GIUÁP DÛÚÄNG DA SAÁNG MÕN  Activelle Anti-perspirant 24h Deodorant 50ml.  a 23725 Invisible  b 23718 Pure Care  c 31272 White Peony Fairness d 30332 Green Tea Fresh  e 31270 Extreme Protection 48h 119.000à CAÃM GIAÁC THOAÁNG MAÁT TÛÅ TIN a  31344 SoftCaress Protecting Hand Nail Cream 100ml. 155.000à b  31345 SoftCaress Nourishing Hand Cream 100ml. 155.000à
 25. 25. ቢ ባ ቤ ባ ቢ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቪ ቫ ቭ ብ ቦ 2525 CHÙMSOÁCCAÁNHÊN [ Kem àaánh rùng ] a 31133 Optifresh Kids Strawberry Toothpaste 50ml. 79.000à b  31123 Optifresh System 8 Total Protection Toothpaste 100ml. 99.000à c  31132 Optifresh System 8 Extreme Fresh Toothpaste 100ml. 99.000à d 31131 Optifresh System 8 Crystal White Toothpaste 100ml. 99.000à e 31673 Optifresh System 8 Herbal Blend Toothpaste 100ml. 99.000à [ Baân chaãi àaánh trùæng ] f 27979 Optifresh Toothbrush Medium - Purple 49.000à g 27980 Optifresh Toothbrush Medium - Blue 49.000à h 27981 Optifresh Toothbrush Soft - Pink 49.000à i 27982 Optifresh Toothbrush Soft - White 49.000à j 28267 Optifresh Kids Soft Toothbrush - Blue Length 14cm. 49.000à k 28266 Optifresh Kids Soft Toothbrush - Pink Length 14cm. 49.000à Giaãi phaáp chùm soác rùng miïång NUÅ CÛÚÂI LAÂ MOÁN TRANG SÛÁC ÀEÅP NHÊËT CUÃA BAÅN a 34039 Feminelle Comforting Intimate Wash 300ml. 219.000à b  33459 Feminelle Mild Intimate Wash 300ml. 219.000à c 23646 Feminelle Special Care+ Deodorising Cleansing Intimate Gel 300ml. 219.000à d 32340 Feminelle Special Care+ Moisturising Intimate Balm 75ml. 199.000à e 24890 Feminelle Refreshing Intimate Deodorant 75ml. 229.000à CHÙM SOÁC DÕU NHEÅ VUÂNG DA BÑ MÊÅT CUÃA PHAÁI ÀEÅP
 26. 26. ቢ ባ ቤ ቩ ቨ ብ ቧ ቦ ቪ ቫ 2626 GIUÁP NUÖI DÛÚÄNG LAÂN DA CHÊN THOAÃI MAÁI CHÊN XINH TÛÅ TIN MUÖN PHÊÌN a 9587 Foot Care Pumice Brush. Kñch cúä: 16.5 x 3 x 3.5cm. 89.000à b 9588 Foot File 19 x 3.5 x 0.5cm. 64.000à c 32644 Feet Up Comfort All Day Refreshing Care Foot Cream 75ml. 155.000à d 32370 Feet Up Comfort Overnight Moisturising Foot Cream 75ml. 155.000à e 33027 Feet Up Advanced Cracked Heel Repair Smooth Foot Cream 75ml. 219.000à f 33033 Feet Up Advanced Deep Exfoliating Foot Cream 75ml. 199.000à g 32368 Feet Up Comfort Anti-perspirant Foot Cream 75ml. 155.000à h 32372 Feet Up Comfort Reviving Foot Spray 150ml. 199.000à i 33034 Feet Up Advanced 36H Odour Control Anti- perspirant Foot Spray 150ml. 219.000à Caãi thiïån tònh traång laân da chên thö raáp, mang laåi caãm giaác thoaãi maái vaâ tûúi múái.
 27. 27. ቭ ቮ ቯ 27 l Feet Up Advanced Friction Protecting Foot Spray Chai xõt giuáp àöi chên àûúåc khö thoaáng vaâ tûúi maát daâi lêu. 100ml. 33035 219.000à 139.000à k Feet Up Advanced Salvation Foot Serum Tinh chêët giuáp nuöi dûúäng vaâ caãi thiïån laân da chên. 30ml. 33030 259.000à 155.000à j Feet Up Advanced Intensive Moisture Foot Mask Mùåt naå daång kem giuáp nuöi dûúäng laân da chên. 100ml. 33028 259.000à 155.000à CAÃI THIÏåN LAÂN DA CHÊN THÖ RAÁP VAÂ CHAI SÊÌN* GIUÁP NGÙN NGÛÂA MUÂI HÖI VAÂ MUÅN NÛÚÁC CHO ÀÖI CHÊN** GIUÁP TÛÚI MÚÁI VAÂ GIAÃM CAÃM GIAÁC MÏåT MOÃI m Feet Up Advanced Fatigue Calming Foot Leg Gel Giuáp laâm dõu traång thaái mïåt moãi cho àöi chên vaâ baân chên. 150ml. 33197 209.000à 135.000à 40% CHÙMSOÁCCAÁNHÊN ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN **Thûã nghiïåm àaä àûúåc chûáng minh vúái 80 khaách haâng trong 14 ngaây taåi Anh Quöëc. *Thûãnghiïåmàaäàûúåcchûángminhvúái67nûägiúái àöåtuöíitûâ30-40trong14ngaâytaåiAnhQuöëc.
 28. 28. 28 Saáp dûúäng êím àöi möi giuáp àöi möi àûúåc mïìm mõn vaâ tröng thêåt cùng mûúåt, tûúi tùæn. Môi Hồng Căng Mọng 50% The ONE Lip Spa Care Lip Balm Son dûúäng loäi keáp chûáa chó söë SPF8 cho laân möi cùng boáng. Coá taác duång dûúäng êím, baão vïå vaâ taåo caãm giaác dïî chõu trïn möi suöët nhiïìu giúâ liïìn, cho laân möi thïm mïìm maåi. 1.7g. 31443 249.000à 125.000à 31443NaturalPink ÛU ÀAÄI
 29. 29. 29 TRANG ÀIÏÍM Trang àiïím giuáp gûúng mùåt phaái àeåp thïm phêìn lung linh. Cuäng nhû caác loaåi trang sûác, nhûäng saãn phêím trang àiïím laâ thûá khöng thïí naâo thiïëu trong tuã àöì cuãa caác chõ em. TAÅO PHONG CAÁCH giuáp baån
 30. 30. 30  The ONE Colour Obsession Lipstick Hún caã sûå caá tñnh, doâng son möi múái, caãi tiïën naây nöíi bêåt vúái sùæc maâu rûåc rúä, thu huát moåi aánh nhòn. 6 töng maâu nöíi bêåt ûáng duång cöng nghïå ChromaLoad cho àöå daân traãi tuyïåt vúâi. Cöng thûác cêëp êím cho laân möi suöët nhiïìu giúâ liïìn, lúáp nïìn kïët cêëu siïu nheå hoâa quyïån trïn bïì mùåt möi, taåo möåt lúáp son daång gel-kem tröng àêåm neát, mõn maâng. 3.7g. 309.000à SÙÆC MAÂU RAÅNG RÚÄ. ÊËN TÛÚÅNG KHÙÆC GHI. • 6 SÙÆC MAÂU QUYÏÌN LÛÅC VAÂ CAÁ TÑNH. • CÖNG NGHÏå CHROMALOAD* GIUÁP MANG LAÅI MAÂU SÙÆC ÀÊÅM NEÁT • CÖNG THÛÁC DÛÚÄNG ÊÍM SUÖËT NGAÂY DAÂI. Ngûúâi mêîu àang sûã duång:  The ONE Colour Obsession Lipstick 35158 Magenta Mania *Cöng nghïå ChromaLoad laâ phûúng phaáp hoâa tröån caác haåt sùæc töë giuáp maâu möi àûúåc sùæc neát hún.
 31. 31. 3131 TRANGÀIÏÍM 35155 Nude Appeal 35156 Peach Passion 35158 Magenta Mania 35159 Coral Craze 35161 Red Rage 35162 Red Fever 35158MagentaMania 35156PeachPassion 35162RedFever 35159CoralCraze
 32. 32. ቦ ብ ቤባ ቢ 32 EO1 COÅ TAÁN PHÊËN DUÂNG TRANG ÀIÏÍM VUÂNG MÙÆT COÅ CHE KHUYÏËT ÀIÏÍM ÀÊÌU COÅ DEÅT, NHOÃ GOÅN COÅ THOA SON KÑCH CÚÄ NHOÃ GOÅN COÅ THOA NÏÌN DEÅT VAÂ ÀÊÌU COÅ NHOÅN COÅ THOA PHÊËN ÀÊÌU COÅ LÚÁN, MÏÌM FO5 LO1 FO3 FO1 EO2 FO5 FO3 FO1 EO1 FO2 LO1 EO3 EO4 FO4 Möîi cêy coå àûúåc mang möåt kyá hiïåu àún giaãn, giuáp baån dïî daâng choån lûåa coå phuâ húåp vúái muåc àñch trang àiïím. Kyá hiïåu “E” daânh cho trang àiïím mùæt, “F” daânh cho trang àiïím mùåt, “L” daânh cho trang àiïím möi. 30% TIÏËT KIÏÅM
 33. 33. 33 ቧ ቨ ቩ ቫ ቪ ቭ 33 e Precision Blending Brush Coå taán duâng cho vuâng mùæt. Daâi 16.7cm. Àûúâng kñnh 0.9cm. 29598 99.000à 69.000à d Precision Concealer Brush Coå che khuyïët àiïím nhoã goån. Daâi 15.2cm. Àûúâng kñnh 0.9cm. 29597 99.000à 69.000à c Precision Lip Brush Coå thoa son. Chiïìu daâi khi àoáng nùæp: 10.4cm. 29599 99.000à 69.000à b Precision Foundation Brush Coå thoa nïìn coá thiïët kïë àêìu coå deåt vaâ cong. Daâi 16.5cm. Àûúâng kñnh 1.3cm. 29674 179.000à 125.000à a Precision Powder Brush Coå thoa phêën vúái súåi coå siïu mïìm maåi. Daâi 18cm. Àûúâng kñnh 1.5cm. 29655 179.000à 125.000à  The ONE All-Over Make-Up Remover Nûúác têíy trang dõu nheå giuáp laâm saåch lúáp trang àiïím. 100ml. 32139 249.000à  The ONE Pore Minimising Primer Kem loát giuáp thu heåp löî chên löng to vaâ giuáp da mõn maâng. 20ml. 33709 309.000à 32593 Medium 32592 Light The ONE Concealer Kit Böå che khuyïët àiïím vúái 2 lúáp kem vaâ 1 lúáp phêën neán hoaân thiïån. 6g.   309.000à 32592 Light  The ONE IlluSkin Concealer Kem che khuyïët àiïím giuáp laâm saáng, laâm àïìu sùæc da. 10ml.   179.000à 30615 Fair Light 30615FairLight 30616 Nude Pink 30617 Nude Beige 33154 Vanilla 33155 Porcelain 33156 Fair Nude 33157 Nude Pink 33158 Light Ivory 33159 Natural Beige The ONE Illuskin Aquaboost Foundation SPF 20 Kem nïìn moãng nheå, dûúäng êím vaâ àöå che phuã tûúi tùæn, mûúåt maâ. 30ml.  389.000à 33155Porcelain 31591 Natural Beige 31588 Fair Nude 31589 Light Ivory 31587 Porcelain  The ONE Matte Velvet Foundation SPF 20 Kem nïìn cho lúáp trang àiïím khöng àöí boáng vaâ mõn maâng suöët ngaây daâi. 30ml.   369.000à TRANGÀIÏÍM TRÚÅ THUÃ TRANG ÀIÏÍM ÀÙÆC LÛÅC BÖÅ COÅ CHUÊÍN PRECISION f 29580 Make-up Brush Cleaner Kñch cúä: 7.3 x 5.4 x 3cm. 105.000à g 29594 Precision Angled Blush Brush Chiïìu daâi: 17cm. Àûúâng kñnh: 1.3cm. 99.000à h 29596 Precision Fan Powder Brush Chiïìu daâi: 17.1cm. Àûúâng kñnh: 0.9cm. 99.000à i 29595 Precision Double Ended Eyeshadow Brush Chiïìu daâi: 17.5cm. Àûúâng kñnh: 0.9cm. 99.000à j 29593 Precision Angled Eyebrow Brush Chiïìu daâi: 153cm. Àûúâng kñnh: 0.7cm. 69.000à k 29592 Precision Brow and Lash Comb Chiïìu daâi: 13cm. Àûúâng kñnh: 0.7cm. 69.000à F02 F04 E02 E03 E04
 34. 34. 34  The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte Son siïu lò mõn maâng vúái àöå bïìn maâu cao. 1.7g.   259.000à 33371 Resolute Red 33372 Endless Cherry 33365 Perennial Pink 33366 Constant Coral 33366ConstantCoral 33367 Forever Fuchsia 33369 Sunset Horizon  The ONE Lip Sensation Matte Mousse Son nûúác cho lúáp son mõn maâng, tûúi tùæn vaâ bïìn maâu. 5ml.   309.000à 31951RougeSuede 31951 Rouge Suede 31950 Raspberry Cloud 31948 Plush Peach 31945 Satin Rose 31947 Red Velvet  The ONE Colour Adapt Lip Balm Son dûúäng vúái sùæc höìng nheå vaâ boáng bêíy tinh tïë. 1.6g. 33422 249.000à 33860 Mysterious Purple 33859 Nocturnal Red 33857 Secret Blush 33858 Furtive Raspberry MÖI Ngûúâi mêîu àang sûã duång: The ONE High Impact Eye Pencil 31557 Onyx Black,  The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte 33857 Secret Blush, The ONE Browcara 33693 Medium Brown
 35. 35. 3535 TRANGÀIÏÍM The ONE Quick Dry Top Coat Sún phuã khö cûåc nhanh giuáp baão vïå maâu sún. 8ml. 33520 145.000à  The ONE Long Wear Nail Polish Sún moáng bïìn maâu vúái nhiïìu sùæc maâu söëng àöång. 8ml.   135.000à 30529RedSkyatNight 30520 Tiramisu 30524 Lilac Silk 30528 Fuchsia Allure 30529 Red Sky at Night 30530 London Red 33288 Watermelon Punch 30531 Ruby Rouge 33285 Hypnotic Lilac 33289 Orange Sorbet 33290 Rosy Nude 33291 Grey Moss 33292 Mystic Forest 33293 Royal Blue 33294 Midnight Ocean The ONE Nail Polish Remover Wipes Höåp böng cotton thêëm dung dõch têíy sún moáng tay. 26 miïëng/höåp. 33005 179.000à  The ONE Peel Off Base Coat Sún loát giuáp löåt boã maâu sún dïî daâng vaâ baão vïå moáng khöng bõ öë maâu. 8ml. 33727 179.000à  The ONE 5-in-1 Wonder Lash XXL Mascara Waterproof - Black Mascara vúái àêìu coå àùåc biïåt giuáp laân mi tröng daây vaâ cong êën tûúång. 8ml. 34441 349.000à The ONE Browcara Gel chên maây giuáp haâng chên maây cuöën huát vúái töng nêu tûå nhiïn. 5ml.   309.000à 33693 Medium Brown 33694 Deep Brown 33694DeepBrown 33692 Blonde  The ONE Eye Liner Stylo Waterproof Buát keã mùæt nûúác bïìn maâu vúái àêìu coå moãng vaâ sùæc maâu àêåm neát. 1.6g.   269.000à 33670 Black 33671 Brown 33670Black The ONE High Impact Eye Pencil Chò keã mùæt cho àûúâng keã chñnh xaác vaâ àêåm neát. 0.3g.   165.000à 31557OnyxBlack 31557 Onyx Black 31559 Amazon Green 31558 Midnight Blue 31560 Deep Plum  The ONE No Compromise Lash Styler Mascara - Black Mascaca giuáp baån súã hûäu laân mi tröng êën tûúång vaâ cong vuát. 8ml. 33732 359.000à 33004 Black  The ONE 5-in-1 Wonder Lash Waterproof Mascara Mascara vúái cöng thûác ngùn ngûâa thêëm nûúác tuyïåt vúâi. 8ml. 33004 339.000à The ONE Waterproof Eye Make-Up Remover Nûúác têíy trang daânh cho vuâng da quanh mùæt. 100ml. 32138 229.000à MOÁNG MÙÆT • Nhanh khö • Giuáp àöå bïìn maâu cao hún • Ngùn ngûâa lúáp sún bõ bong, troác vaâ phai maâu. 33870 Fresh Lime 33873 Golden Orchid 33872 Paradise Pink 33869 Chameleon Green 33871 Papaya Punch The ONE Nail Paint Sún moáng nhiïìu sùæc maâu nhiïåt àúái söëng àöång vaâ tûúi vui. 5ml. 135.000à 33870FreshLime PHIÏN BAÃN GIÚÁI HAÅN
 36. 36. ቢ 36 33403 Light Ivory 33405 Dark Beige  COLOURBOX Foundation Kem nïìn cho hiïåu quaã trang àiïím mõn maâng tuyïåt vúâi. 30ml.   239.000à 33404 Natural Beige 33402 Porcelain 32995 Soft Burgundy 32984 Bright Red 32984BrightRed 32988 Soft Coral 32983 Bright Orange 32991 Pearly Rose  COLOURBOX Lipstick Thoãi son vúái nhûäng sùæc maâu tinh nghõch vaâ söëng àöång. 4g.   165.000à 33263 Soft Red 33265 Soft Berry 33264 Bright Raspberry 33266 Soft Plum 33262 Bright Red 33258 Bright Nude 33260 Pearly Pink 33259 Pearly Nude 33261 Soft Pink 33257 Soft Lavender  COLOURBOX Nail Polish Sún moáng vúái nhiïìu sùæc maâu söëng àöång vaâ xinh xùæn. 5ml.   115.000à 33264BrightRaspberry  COLOURBOX Fatlash Mascara Mascara giuáp laân mi tröng daây dùån vaâ cong vuát. 8ml.  33195 209.000à 33195 Black COLOURBOX Face Powder Phêën phuã siïu mõn chûáa khoaáng chêët giuáp da mõn maâng. 20g. 309.000à 34629 Natural 34629 Natural 34628 Light a COLOURBOX Eyeliner Keã mùæt nûúác sùæc saão giuáp tö àiïím àöi mùæt möîi ngaây. Cöng thûác khöng laâm lem maâu, cho àûúâng coå lûúát mûúåt maâ vaâ linh àöång àïí baån thoaã sûác biïën hoaá nhiïìu phong caách khaác nhau. Àêìu coå thiïët kïë chuyïn duång cho thao taác chñnh xaác vaâ dïî daâng. 8ml. 34631 155.000à 109.000à Àêìu coå àùåc biïåt sùæc saão giuáp àûúâng keã thanh maãnh vaâ sùæc neát. MÖI XINH GOÅI MÚÂI MÙÆT XINH MÚ MÖÅNG NHEÅ NHAÂNG Keã viïìn mùæt maãnh vaâ àïìu doåc theo saát mñ trïn ÊËN TÛÚÅNG Keã viïìn mùæt saát mñ trïn vaâ dûúái (mñ trïn daây hún). Taåo àuöi mùæt daång caánh êën tûúång bùçng àûúâng coå cong taåi goác mùæt hûúáng ra phña ngoaâi thaái dûúng. CAÁ TÑNH Duâng mùåt caånh cuãa àêìu coå àïí keã caác àûúâng coå daây hún doåc theo mñ mùæt trïn. Kïët thuác phêìn àuöi mùæt hûúáng lïn chên maây. Dïî daâng biïën hoáa nhiïìu phong caách khaác nhau vúái keã mùæt nûúác chuyïn duång tûâ nheå nhaâng àïën êën tûúång vaâ caá tñnh.
 37. 37. 37 ባ 37 30%  b COLOURBOX Lip Pop Son dûúäng möi vúái nhiïìu sùæc maâu tûå nhiïn vaâ hûúng võ ngoåt ngaâo cuãa kem Phuác Böìn Tûã. Thaânh phêìn Nha Àam vaâ vitamin E giuáp àöi möi baån tröng thêåt tûúi tùæn, cùng moång vaâ mïìm mûúåt. 4.5g. 165.000à 115.000à 34386 Fuchsia Pop 34387 Revvd Snap 34384 Pink Punch 34385 Coral Crush TRANGÀIÏÍM Nhiïìu sùæc maâu vui tûúi vaâ hûúng thúm àaáng yïu. ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 38. 38. 38 30453FuchsiaDivine 30449RosePetal 30455RedFatale Tinh dêìu Argan giuáp nuöi dûúäng, duy trò sûå tûúi treã vaâ mïìm maåi cho àöi möi. DÊËU ÊËN SON MÖI CUÃA RIÏNG BAÅN VAÂ NHÛÄNG GAM MAÂU THANH LÕCH 30454 True Red 30455 Red Fatale 30449 Rose Petal 30453 Fuchsia Divine 30452 Raspberry Blush  Giordani Gold Iconic Lipstick SPF 15 Son möi cho lúáp phuã nheå nhaâng nhû luåa. Chûáa tinh dêìu Argan vaâ SPF 15 giuáp nuöi dûúäng vaâ baão vïå laân möi trûúác aánh nùæng mùåt trúâi. 4g.   319.000à 225.000à
 39. 39. 39 ቢ ባ 39 31809 Natural a Giordani Gold Sheer Powder SPF 15 Phêën phuã chûáa thaânh phêìn khoaáng chêët cho bïì mùåt da mõn maâng cuâng àöå bïìn maâu cao. Àöìng thúâi, caác haåt khoaáng chêët seä taåo hiïåu ûáng phaãn xaå aánh saáng cho baån möåt laân da tröng raång rúä tûå nhiïn, àöìng thúâi giuáp che múâ hiïåu quaã caác khuyïët àiïím trïn bïì mùåt da. 9g. 659.000à 31808 Light 31809 Natural b Giordani Gold Silky Powder Polisher Coå thoa phêën vúái löng coå mïìm mûúåt vaâ thiïët kïë dïî daâng thu goån laåi khi mang ài bêët cûá àêu. Àùåc biïåt vúái 30.000 súåi löng coå àûúåc cùæt thuã cöng bùçng tay giuáp mang àïën cho baån hiïåu quaã trang àiïím töëi ûu nhêët. Thiïët kïë maâu vaâng àöìng àêìy sang troång. Kñch cúä: 12.3 x 2.3cm. 30888 239.000à 169.000à BÑ QUYÏËT MÕN MAÂNG TRONG MÖÅT THIÏËT KÏË SANG TROÅNG 30.000 súåi löng coå mïìm maåi àûúåc chùm chuát, cùæt bùçng tay giuáp cho hiïåu quaã trang àiïím àûúåc töëi ûu nhêët. Phêën phuã cho bïì mùåt da mõn maâng, tûúi tùæn. TRANGÀIÏÍM 30% ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 40. 40. ቢ 40 Gioåt mõn sang troång lêëy caãm hûáng tûâ luåa. a Giordani Gold Liquid Silk Foundation SPF 12 Kem nïìn daång loãng giuáp baån coá möåt lúáp nïìn tröng mïìm mõn nhû luåa maâ vêîn thêåt tûå nhiïn vaâ tûúi tùæn. Cöng thûác tñch húåp cöng nghïå Blurrers vaâ SPF 12 vûâa giuáp hoâa húåp tûå nhiïn vúái laân da baån, vûâa giuáp baão vïå da trûúác taác haåi cuãa aánh nùæng mùåt trúâi. Phuâ húåp cho da thûúâng àïën da dêìu. 30ml.   569.000à 369.000à 32919 Vanilla 32920 Porcelain 32921 Light Ivory 32922 Natural Beige 32923 Amber Ngûúâi mêîu àang sûã duång: Giordani Gold Liquid Silk Foundation SPF 12 32920 Porcelain, Giordani Gold Iconic All-in-One Mascara
 41. 41. 41 ባ ቤ 41 TRANGÀIÏÍM 35% Caách duâng: Chêëm saãn phêím lïn da àïí che lêëp caác khuyïët àiïím. Duâng àêìu ngoán tay taán nheå àïí kem hoâa quyïån mûúåt maâ cuâng laân da. Têët caã trong möåt: Giuáp mi tröng daâi hún Giuáp mi tröng daây hún Giuáp mi tröng cong hún b Giordani Gold Iconic All-in-One Mascara Mascara vúái cöng thûác dûúäng êím vaâ giaâu vitamin, giuáp cho haâng mi cuãa baån àûúåc mïìm mûúåt vaâ cong vuát, giuáp haâng mi tröng thêåt thanh lõch vaâ êën tûúång àïën diïåu kyâ. Mascara mûúåt maâ giuáp bao troån tûâng súåi mi cuãa baån, ngay àïën caã nhûäng súåi löng mi nhoã nhêët, giuáp haâng mi tröng thêåt oáng mûúåt vaâ thu huát. 8ml. 32576 419.000à 269.000à c Giordani Gold Secret Concealer Thanh che khuyïët àiïím kïët cêëu kem mõn, chûáa chiïët xuêët thaão möåc giuáp ngùn ngûâa laäo hoáa, giuáp che múâ moåi khiïëm khuyïët trïn da. Cöng thûác dõu nheå daânh riïng cho vuâng da nhaåy caãm quanh mùæt nhûng cuäng laâ giaãi phaáp hoaân haão giuáp che khuyïët àiïím cho toaân böå khuön mùåt. Lúáp kem mïìm mõn dïî daâng hoâa quyïån cuâng laân da vaâ khöng hònh thaânh caác nïëp gêëp trïn da. 2g. 389.000à 249.000à DA MÕN TUYÏÅT MYÄ MI CONG DIÏÅU KYÂ 31366 Light 31366Light 31367 Medium ÛU ÀAÄI
 42. 42. 42 MÖI Giordani Gold MasterCreation Lipstick SPF 20 Son möi vúái nhiïìu maâu sùæc sang troång vaâ àöå daân traãi mûúåt maâ. 4g. 449.000à Giordani Gold Iconic Matte Lipstick SPF 12 Son lò chûáa Dêìu Argan giuáp dûúäng êím àöi möi. 4g. 349.000à  Giordani Gold Iconic Lip Elixir SPF 15 Son nûúác vúái kïët cêëu mõn maâng vaâ mûúåt maâ. 3.5ml.   419.000à 33806 Ruby Red 33807 Elegant Burgundy 33805 True Red 33803 Cerise Pink 33801 Coral Hibiscus 33802 Poppy Pink 33801CoralHibiscus 33804 Scarlet Orange 32320 Perfect Peach 32323 Bright Berry 32325 Forever Red 32325ForeverRed 32326 Dark Burgundy 33394 Currant Red 33392 Red Romance 33389 Luscious Coral 33386 Noble Nude 33387 Delicate Pink 33390 Elegant Fuchsia 33392RedRomance 32051 Natural Beige 32049 Light Ivory 32047 Porcelain 32047Porcelain 40% MÕN MAÂNG VAÂ TÛÚI TÙÆN RAÅNG NGÚÂI Giordani Gold Age Defying Foundation SPF 8 Kem nïìn chûáa caác thaânh phêìn nuöi dûúäng sêu vúái kïët cêëu àùåc biïåt cho möåt laân da mõn maâng nhû luåa. Baån seä súã hûäu möåt lúáp nïìn raång rúä vaâ giuáp che múâ hoaân haão moåi nïëp nhùn. 30ml. 569.000à 339.000à Kem nïìn kïët cêëu mõn cho laân da àïìu maâu, raång rúä vaâ tûúi treã hún. ÛU ÀAÄI
 43. 43. 4343 Giordani Gold Double-ended Brow Pencil Chò keã maây hai àêìu vúái thiïët kïë tiïån lúåi. 1.2g. 259.000à MÙÆT NÏÌN Giordani Gold Supreme Gel Eye Liner - Rich Black Loå gel keã mùæt bïìn maâu, ngùn ngûâa thêëm nûúác. 4.5g. 33668 309.000à  Giordani Gold Incredible Length Mascara Mascara giuáp cho haâng mi tröng daâi hún. 8ml.   379.000à Giordani Gold All-in-One Iconic Mascara Waterproof Mascara giuáp phên taách vaâ laâm mi tröng daâi, daây, cong. 8ml. 33243 419.000à Giordani Gold CC Cream SPF 35 Kem nïìn CC vúái kïët cêëu nheå vaâ àöå che phuã cao. 40ml. 569.000à Giordani Gold Bronzing Pearls Phêën maá ngoåc trai sùæc maâu àöìng tûå nhiïn. 25g.   659.000à  Giordani Gold Youthful Radiance Elixir Primer Kem loát giuáp dûúäng êím sêu, hoaân thiïån laân da. 30ml. 33300 559.000à Giordani Gold Long Wear Mineral Foundation SPF 15 Kem nïìn giuáp phuåc höìi vaâ nuöi dûúäng laân da coá àöå bao phuã vaâ bïìn maâu cao. 30ml.   569.000à TRANGÀIÏÍM 35237LightSandWarm 31804 Light Ivory 31804LightIvory 31806 Natural Beige 31805 Rose Beige 31802 Porcelain 31803 Light Rose 32081 Natural Radiance 32083 Natural Peach 32081 Natural Radiance 30988 Light 30989 Natural 32079Black 32079 Black Giordani Gold Dual Eyeliner Brush Coå keã mùæt 2 àêìu giuáp àûúâng keã sùæc neát. Chêët liïåu: Tre, nhöm, súåi nylon. Kñch cúä: 165mm x 6.4mm. 29906 125.000à 33093Brown 33093 Brown 33092 Blonde Giordani Gold Eye Shadow Quadro Höåp phêën mùæt àêåm neát vaâ bïìn maâu. 5.2g.   549.000à 32076 Divine Brown 32076 Divine Brown 32077 Radiant Plum 32075 Smokey Grey 35238 Light Ivory Neutral 35235 Rose Porcelain Cool 35237 Light Sand Warm  Giordani Gold MasterCreation Foundation SPF 18 Kem nïìn moãng nheå, daân traãi àïìu mûúåt maâ trïn laân da. 30ml. 579.000à
 44. 44. 44 QUY TRÒNH CHÙM SOÁC DA NOVAGE Giuáp Duy Trò Neát Tûúi Treã Vaâ Caãi Thiïån Veã Àeåp Laân Da Laâm saåch laân da baån möîi saáng vaâ töëi giuáp da àûúåc saåch buåi bêín vaâ tûúi saáng hún. Taåo àiïìu kiïån cho nhûäng saãn phêím dûúäng da tiïëp theo trong quy trònh àûúåc hêëp thu. Nïn rûãa mùåt caã saáng vaâ töëi vò buåi bêín àûúåc tñch tuå rêët nhiïìu vaâo ban ngaây vaâ lûúång baä nhúân dû thûâa sau khi nguã. Cho möåt lûúång sûäa rûãa mùåt vûâa àuã vaâo loâng baân tay ûúát. Duâng caác ngoán tay maát xa nheå nhaâng lïn laân da àïí laâm saåch, traánh tiïëp xuác trûåc tiïëp vúái mùæt. Rûãa saåch laåi vúái nûúác êëm, sau àoá lau khö bùçng khùn mïìm. Tinh chêët àûúåc thiïët kïë àïí dûúäng sêu cho da. Kïët cêëu daång loãng cuãa tinh chêët giuáp dïî daâng cêëp êím cho da, phuåc höìi neát tûúi treã cho laân da nhanh choáng vaâ hiïåu quaã. Duâng trûúác khi thoa kem ngaây hoùåc kem àïm. Xõt lûúång tinh chêët vûâa àuã lïn loâng baân tay. Thoa àïìu saãn phêím nheå nhaâng lïn mùåt, duâng caác ngoán tay vöî nheå àïí saãn phêím àûúåc thêím thêëu àïìu. Traánh tiïëp xuác trûåc tiïëp vúái mùæt. Kem mùæt vúái kïët cêëu nheå, khöng chûáa hûúng liïåu vaâ àùåc biïåt hiïåu quaã vúái nhûäng khuyïët àiïím úã vuâng da quanh mùæt nhû quêìng thêm, boång mùæt vaâ vïët chên chim. Duâng möåt lûúång kem nhoã cho möîi bïn vuâng mùæt. Chêëm kem thoa àïìu lïn vuâng da xung quanh mùæt nheå nhaâng bùçng nhûäng ngoán tay, traánh tiïëp xuác trûåc tiïëp vúái mùæt. Duâng thanh lùn hoùåc ngoán tay vöî nheå àïí kem thêëm àïìu vaâo da. Kem ngaây vaâ kem àïm àûúåc xem laâ lúáp dûúäng da cuöëi cuâng vaâ chuáng chûáa thaânh phêìn giuáp dûúäng êím da. Kem ngaây àûúåc thiïët kïë giuáp cêëp êím vaâ baão vïå laân da. Kem àïm àûúåc thiïët kïë giuáp phuåc höìi vaâ böí sung dûúäng chêët cho laân da. Chêëm kem lïn 5 àiïím trïn gûúng mùåt: vuâng traán, cùçm, muäi, 2 bïn maá. Sûã duång nhûäng ngoán tay cuãa mònh àïí taán àïìu kem vaâ maát xa nheå nhaâng trïn toaân böå gûúng mùåt cho àïën khi kem thêím thêëu àïìu lïn da, traánh tiïëp xuác vuâng mùæt. 1 3 2 4 DÛÚÄNG MÙÆT – VUÂNG DA XUNG QUANH MÙÆT LAÂM SAÅCH – CHUÊÍN BÕ CHO DA HÊËP THU DÛÚÄNG SÊU – TÙNG CÛÚÂNG HIÏÅU QUAÃ DÛÚÄNG ÊÍM – BÖÍ SUNG VAÂ BAÃO VÏÅ 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY
 45. 45. 45 Duy trò quy trònh dûúäng da möîi ngaây, àún giaãn vaâ hiïåu quaã laâ bñ quyïët giuáp duy trò neát tûúi treã vaâ veã àeåp laân da. CHÙM SOÁC DA TAÅO PHONG CAÁCH giuáp baån
 46. 46. 46 1 2 3 4 532629 NovAge Time Restore Eye Lip Cream 15ml. 549.000à 32627 NovAge Time Restore Multi Correcting Day Cream SPF 15 50ml. 889.000à 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à 32630 NovAge Time Restore Revitalising Serum 30ml. 1.049.000à 32628 NovAge Time Restore Regenerative Night Cream 50ml. 889.000à CAÃI THIÏÅN LAÂN DA TRUNG NIÏN Cho moåi loaåi da KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE TIME RESTORE TIÏËT KIÏÅM 626.000à  NovAge Time Restore SET Böå NovAge Time Restore göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31774 3.129.000à Giuáp phuåc höìi da trung niïn  NovAge TIME RESTORE:
 47. 47. 47 CHÙMSOÁCDA KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE ULTIMATE LIFT TIÏËT KIÏÅM 626.000à 131541 NovAge Ultimate Lift Overnight Lifting Contouring Cream 50ml. 799.000à 2 331543 NovAge Ultimate Lift Lifting Concentrate Serum 30ml. 969.000à 433984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à 5 31540 NovAge Ultimate Lift Advanced Lifting Day Cream SPF15 50ml. 799.000à 31542 NovAge Ultimate Lift Advanced Lifting Eye Cream 15ml. 499.000à GIUÁP DA SÙN CHÙÆC CAÃI THIÏÅN ÀÖÅ ÀAÂN HÖÌI Cho moåi loaåi da Giuáp sùn chùæc da NovAge ULTIMATE LIFT: NovAge Ultimate Lift SET Böå NovAge Ultimate Lift göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31773 2.819.000à
 48. 48. 48 131545 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Night Cream 50ml. 679.000à 2 333984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à 431544 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Day Cream SPF 15 50ml. 679.000à 531546 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Eye Cream 15ml. 439.000à 31547 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Serum 30ml. 889.000à GIUÁP LAÂM MÚÂ VAÂ NGÙN NGÛÂA NÏËP NHÙN KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE ECOLLAGEN Cho moåi loaåi da Ngùn ngûâa nïëp nhùn  NovAge ECOLLAGEN: 686.000à  NovAge Ecollagen SET Böå NovAge Ecollagen göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 37841 2.379.000à TIÏËT KIÏÅM
 49. 49. *Set lengkap dikemas dalam skin care box. 49 CHÙMSOÁCDA 132805 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Multi-action Essence 30ml. 889.000à 2 333984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à 432803 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Day Cream SPF20 50ml. 679.000à 532804 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Eye Cream 15ml. 439.000à 32658 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Night Cream 50ml. 679.000à Cho moåi loaåi da Laâm saáng laâm àïìu sùæc da  NovAge BRIGHT SUBLIME: KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE BRIGHT SUBLIME 686.000à  NovAge Bright Sublime SET Böå NovAge Bright Sublime göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín 31775 2.379.000à TOÃA SAÁNG LAÂN DA RAÅNG RÚÄ TIÏËT KIÏÅM
 50. 50. 50 131980 NovAge True Perfection Renewing Night Care 50ml. 499.000à 2 333984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à 431979 NovAge True Perfection Miracle Perfecting Serum 30ml. 709.000à 531978 NovAge True Perfection Perfecting Day Moisturiser 50ml. 499.000à 31981 NovAge True Perfection Refreshing Eye Illuminator 15ml. 329.000à GIUÁP HOAÂN THIÏÅN VEÃ ÀEÅP LAÂN DA + NGÙN NGÛÂA LAÄO HOÁA Cho moåi loaåi da Laâm saáng, àïìu maâu giuáp sùn chùæc da  NovAge TRUE PERFECTION: KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE TRUE PERFECTION 386.000à  NovAge True Perfection SET Böå NovAge True Perfection göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31772 2.029.000à TIÏËT KIÏÅM
 51. 51. 51 CHÙMSOÁCDA SAÃN PHÊÍM LYÁ TÛÚÃNG GIUÁP HOAÂN THIÏÅN QUY TRÒNH DÛÚÄNG DA NOVAGE CUÃA BAÅN BAÃO VÏå LAÂN DA 3-TRONG-1 TAÁI TAÅO LAÂN DA CHÓ SAU 4 TUÊÌN GIUÁP LAÂM MÕN VAÂ HÖÎ TRÚÅ Böå saãn phêím göìm 4 tuyáp löåt nheå vaâ 4 tuyáp trung hoâa. MÙÅT NAÅ CÊËP ÊÍM SÊU GIUÁP CAÃI THIÏÅN VAÂ TÙNG CÛÚÂNG TÛÚI MÚÁI LAÂN DA. 1 MÙÅT NAÅ TRONG MÖÎI GOÁI NovAge Day Shield SPF50 UVA/PA++++ Advanced Skin Protector Kem chöëng nùæng vaâ laâm chêåm sûå xuêët hiïån cuãa caác dêëu hiïåu laäo hoáa da. 30ml. 34143 489.000à NovAge Revitalising Mask Mùåt naå vaãi duâng möåt lêìn giuáp dûúäng êím sêu cho laân da raång rúä. 15ml. 33973 155.000à  NovAge Skin Priming Essence Tinh chêët tùng cûúâng giuáp laân da àûúåc cên bùçng vaâ böí sung àöå êím, sùn chùæc, se khñt löî chên. 150ml. 33987 379.000à BÑ QUYÏËT GIUÁP LAÂN DA ÀÛÚÅC CÊN BÙÇNG NovAge Intense Skin Recharge Overnight Mask Mùåt naå nguã daång kem giuáp laân da raång rúä vaâo möîi súám mai. 50ml. 33490 699.000à GIUÁP DA ÀÛÚÅC NUÖI DÛÚÄNG VAÂ TÛÚI MÚÁI HÚN SAU GIÊËC NGUÃ NovAge Pore and Line Perfector Giuáp che múâ caác nïëp nhùn vaâ löî chên löng lúán tûác thò vaâ tûå nhiïn. 30ml. 33944 619.000à GIUÁP DA TRÖNG MÕN MAÂNG TÛÁC THÒ NovAge Advanced Skin Renewing Treatment Böå saãn phêím giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët dõu nheå vaâ höî trúå taái taåo da. Duâng möîi tuêìn 1 lêìn trong 4 tuêìn. 8 x 5ml. 33434 719.000à
 52. 52. ቢ 52 b NovAge Nutri6 Facial Oil Capsules Viïn dêìu dûúäng da giuáp nuöi dûúäng sêu cho vuâng mùåt vaâ cöí. Chûáa höîn húåp göìm 6 loaåi dêìu dûúäng tûâ thiïn nhiïn, giuáp caãi thiïån laân da tröng mïìm maåi, mõn maâng vaâ raång rúä. Phuâ húåp cho moåi loaåi da, moåi àöå tuöíi. 30 viïn nang. 32631 929.000à 559.000à a NovAge Skin Renewing Peel Saãn phêím giuáp nheå nhaâng laâm saåch tïë baâo da chïët hiïåu quaã, dûúäng êím vaâ giuáp laân da tröng thêåt tûúi múái. Vúái cöng thûác chûáa Axit Hydroxy (AHA) vaâ Axit Beta Hydroxy (BHA) kïët húåp cuâng enzym tûâ haåt quaã Lûåu, laân da baån seä tröng thêåt mõn maâng vaâ raång rúä sau khi sûã duång. 100ml. 33988 379.000à 229.000à GIUÁP CAÃI THIÏÅN VEÃ ÀEÅP VAÂ SÛÅ TÛÚI MÚÁI CHO LAÂN DA Giuáp quy trònh dûúäng da cuãa baån thïm hoaân thiïån cuâng vúái saãn phêím giaâu dûúäng chêët giuáp chùm soác laân da àûúåc mïìm maåi vaâ raång rúä hún.
 53. 53. ባ 53 40% 30 VIÏN VÚÁI HÖÎN HÚÅP 6 LOAÅI DÊÌU DÛÚÄNG DA THIÏN NHIÏN CHÙMSOÁCDA ÛU ÀAÄI
 54. 54. ባ ቢ 54 Àïí àaåt àûúåc hiïåu quaã töët nhêët nïn thay àêìu coå 3 thaáng/lêìn. KHI MUA KEÂM BÖÅ DÛÚÄNG DA NOVAGE HOÙÅC OPTIMALS BÊËT KYÂ 25%* b SkinPro Sonic Brush Heads 2-pack Böå 2 àêìu coå thay thïë cho maáy rûãa mùåt SkinPro Sonic 3-in-1 System. Giuáp phaát huy töëi ûu hiïåu quaã rûãa mùåt laân da möîi ngaây. 30878 249.000à 175.000à a SkinPro Sonic 3-in-1 System Maáy rûãa mùåt 3-trong-1 Sonic giuáp laân da laáng saåch, raång rúä vaâ tröng tûúi treã hún. Vúái 3 chïë àöå vaâ 3 àêìu chûác nùng: laâm saåch sêu, laâm saåch tïë baâo da chïët vaâ maát-xa cho laân da. Böå göìm: 1 maáy rûãa mùåt, 1 chên àïë giûä saãn phêím vaâ 3 àêìu chûác nùng. 29915 969.000à 729.000à* CHÙM SOÁC DATAÅI NHAÂ NHÛ ÀI SPA MÖÎI NGAÂY ÛU ÀAÄI
 55. 55. 55 45%  Optimals Body Anti-Cellulite Gel - Caffeine + Lotus Leaf Dûúäng thïí daång gel thêím thêëu sêu vaâo da cuâng thiïët kïë àêìu lùn maát-xa àöåc àaáo giuáp caãi thiïån laân da sêìn suâi, keám sùn chùæc trúã nïn mïìm mûúåt tröng thêëy. Chûáa phûác húåp CelluSmooth giuáp laân da sùn chùæc, mûúåt maâ vaâ àïìu maâu hún. Daânh cho moåi loaåi da. 150ml. 31317 619.000à 339.000à GIUÁP CAÃI THIÏÅN VUÂNG DA SÊÌN VOÃ CAM SAU 14 NGAÂY!* PHÛÁC HÚÅP CELLUSMOOTH CUÂNG CHIÏËT XUÊËT LAÁ SEN, CAFFEINE VAÂ ÀÊÌU LÙN COÁ TAÁC DUÅNG MAÁT XA GIUÁP NUÖI DÛÚÄNG VAÂ CAÃI THIÏåN BÏÌ MÙÅT DA MÕN MAÂNG VAÂ ÀÏÌU MAÂU HÚN. Xoay àïí múã nùæp vaâ êën nheå thên chai àïí lêëy saãn phêím. Xoay möåt lêìn nûäa àïí àoáng nùæp vaâ duâng àêìu lùn àïí maát-xa. Lau saåch àêìu lùn sau khi sûã duång. Sûã duång hai lêìn/ ngaây trïn vuâng da sêìn suâi. CHÙMSOÁCDA ÛU ÀAÄI *Thûã nghiïåm àaä àûúåc chûáng minh vúái 80 nûä giúái tuöíi tûâ 20-50 trong voâng 14 ngaây taåi Anh Quöëc.
 56. 56. ቢ ባ ቢ ባ ብ ቢ ባ ባ ቤ ብ ቤ ቦ ቧ ቢ 5656 a 32701 Essentials Fairness Mild Soap Bar 75g. 74.000à b 32702 Essentials Fairness Protecting Face Cream SPF 10 50ml. 219.000à c 32699 Essentials Fairness Multi-Benefit Gel Wash 125ml. 179.000à d 32703 Essentials Fairness Softening Body Lotion UV Filters 200ml. 209.000à e 32700 Essentials Fairness Exfoliating Scrub 100ml. 209.000à f 32698 Essentials Fairness Multi-Benefit Face Cream 75ml. 219.000à Daânh cho da khö vaâ rêët khö Dûúäng êím MILK HONEY GOLD: a 32543 Milk Honey Gold Nourishing Night Cream 50ml. 309.000à b 32542 Milk Honey Gold Nourishing Day Cream 50ml. 299.000à a 30322 Sun Zone Whitening Protector Face and Exposed Areas SPF 30 High 50g. 309.000à b 23378 Sun Zone UV Protector Face and Exposed Areas SPF 50 High 50ml. 349.000à Daânh Cho Moåi Loaåi Da SUN ZONE: Chöëng Nùæng Daânh Cho Da Dêìu/ Da Höîn Húåp Cho Laân Da Tûúi Tùæn Hún Daânh Cho Moåi Loaåi Da Ngùn Ngûâa Naám Saåm OPTIMALS EVEN OUT: c Optimals Even Out Multi-targeting CC Cream SPF 20 30ml. 369.000à b 27670 Optimals Oxygen Boost Face Blotting Tissues 50 túâ/höåp. 94.000à 32973 Light 32974 Fair a 34608 Optimals Moisture Quenching Face Mask 50ml. 299.000à Daânh cho moåi loaåi da Cêëp êím vaâ tûúi maát da OPTIMALS FACE MASK OPTIMALS OXYGEN BOOST: Dûúäng Saáng Da Cho Moåi Loaåi Da ESSENTIALS:
 57. 57. d a b e f c 57 CHÙMSOÁCDA a 32651 Pure Skin SOS Spot Gel 6ml. 179.000à b 32646 Pure Skin Purifying Face Wash 150ml. 229.000à c 32648 Pure Skin Refreshing Face Toner 150ml. 229.000à d 32652 Pure Skin 1 Clarifying Face Scrub 2 Purifying Face Mask 2 x 6ml. 64.000à PURE SKIN: Ngùn ngûâa muån Daânh cho da dêìu àïën muån BÑ MÊÅT CUÃA LAÂN DA SAÅCH MÕN 50% f  Pure Skin 2-in-1 Face Wash Scrub Saãn phêím giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët, thanh loåc cho da vúái Cöng Nghïå Detect chûáa Axit Salicylic. Saãn phêím giuáp laâm saåch vaâ ngùn ngûâa muån àêìu àen, chûáa caác haåt maát-xa giuáp laâm saåch cho nhûäng löî chên löng bõ bñt tùæc. Duâng tûâ 1 – 2 lêìn/tuêìn. 150ml. 32647 259.000à 130.000à e  Pure Skin Blackhead Clearing Mask Mùåt naå àêët seát taác àöång sêu giuáp laâm saåch muån àêìu àen. Saãn phêím seä giuáp laâm saåch löî chên löng, cho laân da laáng saåch, mõn maâng vúái chiïët xuêët quaã Àu Àuã. Giuáp haån chïë vaâ ngùn ngûâa muån. 50ml. 32650 209.000à 105.000à Giuáp laâm saåch sêu laân da vaâ laâm saåch tïë baâo da chïët. Sûã duång 1-2 lêìn/ tuêìn. ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN Mùåt naå giuáp laâm saåch muån àêìu àen vaâ thanh loåc da. Duâng haâng tuêìn.
 58. 58. ቤ ባ ቢ ባ ቤ ቤ ቢ ቢ ባ ቤ 1 222 3 ቢ ባ ቤ ብ 5555 44 ባ ቤ ቢ 58 a 30144 Love Nature Cleansing Gel Aloe Vera 150ml. 199.000à b 30149 Love Nature Face Toner Aloe Vera 150ml. 199.000à c 30127 Love Nature Gel Cream Aloe Vera 50ml. 219.000à PHIÏN BAÃN GIÚÁI HAÅN a 35071 Love Nature Peel-Off Mask All Skin Types Radiance Lychee. 10ml. 69.000à b 34865 Love Nature Creamy Mask Sensitive Skin Soothing Rose. 10ml. 69.000à c 35070  Love Nature Creamy Mask All Skin Types Nourishing Cocoa. 10ml. 69.000à d 34864  Love Nature Clay Mask All Skin Types Purifying Apple. 10ml. 69.000à e 34863  Love Nature Gel Mask All Skin Types Moisturising Watermelon. 10ml. 69.000à Laâm Dõu Da Cho Da Khö LOVE NATURE: a 33523 Love Nature Face Cream Oat 50ml. 219.000à b 33522 Love Nature Milky Foam Cleanser Oat 150ml. 199.000à c 33524 Love Nature Face Toner Oat 150ml. 199.000à Laâm saåch sêu LOVE NATURE:Daânh cho da dêìu 1 2 3 4 5 a 30124 Love Nature Face Lotion Tea Tree 50ml. 219.000à b 30126 Love Nature Face Toner Tea Tree 150ml. 199.000à c 30153 Love Nature Cleansing Gel Tea Tree 150ml. 199.000à d 30155 Love Nature Corrective Stick Tea Tree 4g. 135.000à Dûúäng ÊÍm Daânh Cho Da Thûúâng Àïën Da Höîn Húåp LOVE NATURE: a 32634 Love Nature Creamy Mask Oat 10ml. 54.000à b 32633 Love Nature Gel Mask Cucumber 10ml. 54.000à c 32635 Love Nature Clay Mask Burdock 10ml. 54.000à a 34034 Love Nature Lip Balm Coconut 7g. 155.000à b 34035 Love Nature Lip Balm Mango 7g. 155.000à c 34036 Love Nature Lip Balm Melon 7g. 155.000à PHIÏN BAÃN GIÚÁI HAÅN Àïítron g 10 phuát sau àoá duâng khùn àïí nheå n haânglausaåch. Thoa lïn mùåt, traánh tiïëp xuác v uângmùæt. Àïí trong 10 phuát sau à oáduângkhùnàïínheånhaânglausaåch. Thoa lïn mùåt, traánh tiïëpxuácvuângmùæt. Àïíkhoaãng10phuát sau àoá löåt ài. Duâng khùn àïí lau saåch nhe ånhaângsaãnphêímcoânthûâatrïnmùåt. Thoa lïn mùåt, traánh tiïëp xuác v uângmùæt. Àïítrong10phuáts au àoá duâng khùn àïí nheå nhaâng lau saå ch. Thoa l ïn mùåt, traánh tiïëp xuác vuâng m ù æt. Àïí trong 10 phuát sau àoá r ûãasaåch. Thoa lïn mùåt, traánh tiïëpxuácvuângmùæt.
 59. 59. 5959 CHÙMSOÁCDA 40% Tinh dêìu Traâ giuáp thanh loåc sêu cho laân da cuâng khaã nùng cên bùçng àöå êím, chùm soác cho laân da dêìu cuãa baån möîi ngaây. Laâm saåch sêu Daânh cho da dêìu LOVE NATURE:  Love Nature Facial Kit Tea Tree Böå chùm soác da mùåt vúái tinh dêìu Traâ thiïn nhiïn. Göìm 4 saãn phêím: rûãa mùåt, laâm saåch tïë baâo da chïët, maát xa vaâ mùåt naå. 32258 609.000à 369.000à 3. MAÁT XA Thoa àïìu lïn mùåt, maát xa trong têìm 10-15 phuát, sau àoá nheå nhaâng lau saåch. 2. LAÂM SAÅCH TÏË BAÂO DA CHÏËT Thoa vaâ maát xa lïn da àaä laâm ûúát têìm 4-5 phuát, sau àoá rûãa saåch laåi vúái nûúác. 4. MÙÅT NAÅ Thoa àïìu lïn mùåt, àïí trong voâng 10-15 phuát, sau àoá lau saåch nheå nhaâng bùçng khùn ûúát. 1. LAÂM SAÅCH Thoa vaâ maát xa nheå nhaâng lïn da àaä laâm ûúát, sau àoá rûãa saåch laåi vúái nûúác. Giuáp cên bùçng lûúång dêìu thûâa vaâ giuáp thanh loåc da. HÛÚÁNG DÊÎN SÛÃ DUÅNG ÛU ÀAÄIGIUÁP THANH LOÅC VAÂ TÛÚI MÚÁI LAÂN DA
 60. 60. TENDER CARE 60 CAÁCH DUÂNG TENDER CARE: • NHÛ SAÁP DÛÚÄNG MÖI • DÛÚÄNG ÊÍM VUÂNG DA THÖ RAÁP VAÂ CHAI SÊÌN • DUÂNG DÛÚÄNG DA
 61. 61. 61 SÚÃ HÛÄU TENDER CARE CHÓ VÚÁI 59.000à Saáp dûúäng àa cöng duång Tender Care giuáp chùm soác toaân cú thïí baån. Tender Care Protecting Balm Saáp dûúäng laâm giaãm tònh traång khö raáp vaâ giuáp phuåc höìi laân da mïìm maåi vaâ mõn maâng. Cöng thûác àùåc biïåt göìm saáp ong vaâ dêìu thûåc vêåt, thñch húåp cho möi, mùåt, lúáp biïíu bò hay caác vuâng da khö raáp vaâ nûát neã. 15ml. 1276 165.000à 135.000à ÀÙÅC BIÏÅT TRONG THAÁNG NAÂY KHI ÀÙÅT ÀÚN HAÂNG TÖËI THIÏÍU 99.000à
 62. 62. 62 BứcPhá TiềmNăng Daânh riïng cho nhûäng chaâng trai luön tòm kiïëm nhûäng àiïìu tuyïåt vúâi, bûác phaá moåi giúái haån cuöåc söëng, böå saãn phêím North for Men Recharge àûúåc thiïët kïë giuáp laân da lêëy laåi veã àeåp tûúi múái vaâ veã ngoaâi sûác söëng. Giuáp chaâng bùæt àêìu cuöåc haânh trònh möîi ngaây möåt caách traân àêìy nùng lûúång. Saãn phêím khöng thïí thiïëu trong balo cuãa moåi chaâng trai. North for Men Recharge Hair Body Wash Dêìu göåi sûäa tùæm 2 trong 1 giuáp laâm saåch vaâ nuöi dûúäng laân da, maái toác vúái phûác húåp Arctic Pro Defence, nhên sêm vaâ khoaáng chêët. Giuáp toác tröng chùæc khoãe vaâ laân da mõn maâng. 250ml. 32011 299.000à 179.000à 40% ÛU ÀAÄI
 63. 63. 63 GOÁC NAM GIÚÁI Bñ quyïët cuãa möåt quyá öng thu huát duâ úã bêët kyâ phong caách naâo laâ biïët quan têm laâm àeåp vaâ trau chuöët baãn thên. TAÅO PHONG CAÁCH giuáp baån
 64. 64. ቢ ባ ቤ 64  North for Men Recharge Face Wash Scrub Saãn phêím rûãa mùåt vaâ giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët. 150ml. 32008 219.000à  North for Men Recharge Shaving Gel Gel caåo rêu giuáp baån dïî daâng caåo saåch vaâ khöng gêy kñch ûáng hoùåc laâm trêìy da. 200ml. 32009 259.000à North for Men Recharge Deo Spray 48H Xõt giuáp ngùn ngûâa muâi cú thïí suöët ngaây daâi. Ngùn àûúåc vïåt öë vaâng trïn aáo. 150ml. 32012 289.000à  North for Men Recharge Energy Boost Face Gel Gel dûúäng giuáp phuåc höìi vaâ cêëp êím cho da. 50ml. 32010 349.000à North for Men Recharge Deo Roll-On 48H Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí hiïåu quaã. 50ml. 32013 119.000à North for Men Original Anti-Dandruff Shampoo Dêìu göåi giuáp haån chïë caác taác nhên gêy gaâu. 250ml. 32001 279.000à North for Men Original Deo Spray 24H Xõt haån chïë muâi cú thïí giuáp baån tûå tin suöët ngaây daâi. 150ml. 32006 289.000à North for Men Original Hair Body Wash Sûäa tùæm göåi toaân thên vûâa giuáp laâm saåch vûâa giuáp dûúäng êím. 250ml. 32005 299.000à c North For Men Urban Hair, Body Face Wash Tùæm göåi toaân thên vúái thaânh phêìn Than Àen giuáp laâm saåch toác, toaân thên vaâ caã mùåt. 250ml. 34852 299.000à b North For Men Urban Shaving Foam Boåt caåo rêu vúái thaânh phêìn tûâ Than Àen giuáp àûúâng caåo mûúåt maâ vaâ caãm giaác dïî chõu. 200ml. 34906 279.000à a North For Men Urban Soap Bar Thanh xaâ phoâng thaânh phêìn Than Àen giuáp laâm saåch sêu laân da vaâ caãm giaác saãng khoaái. 100g. 34911 79.000à Than àen àûúåc biïët àïën vúái khaã nùng huát saåch buåi bêín vaâ taåp chêët trïn da vaâ toác. Maâng baão vïå Arctic Pro chûáa chiïët xuêët rïî cêy Vaâng phña Àöng Siberia, giaâu chêët chöëng oxy hoáa seä giuáp baão vïå da trûúác caác taác nhên gêy haåi bïn trong vaâ bïn ngoaâi. North for Men Sensitive Shaving Foam Boåt caåo rêu dûúäng êím daânh cho laân da nhaåy caãm giuáp àûúâng cao mûúåt maâ. 200ml. 32016 279.000à North for Men Sensitive Soothing Cream Kem dûúäng êím dõu nheå giuáp tûúi múái daânh cho da nhaåy caãm. 50ml. 32017 349.000à KEÄM: khoaáng chêët thiïët yïëu giuáp baão vïå laân da, maái toác vaâ da àêìu trûúác taác haåi cuãa möi trûúâng vaâ tia tûã ngoaåi, giuáp da thïm phêìn tûúi saáng. NHÊN SÊM: thaânh phêìn tuyïåt vúâi giuáp ngùn ngûâa laäo hoáa vaâ giuáp da tûúi múái. Khöng chó coá cöng duång giuáp da àûúåc sùn chùæc hún, Nhên Sêm coân giuáp da thïm tûúi tùæn vaâ raång rúä. ORIGINAL-TIÏUCHUÊÍNRECHARGE-PHUÅCHÖÌI SENSITIVE-NHAÅYCAÃM SÛÁC MAÅNH LAÂM SAÅCH TÛÂ THAN ÀEN MAÂNG BAÃO VÏå ARCTIC PRO PHIÏN BAÃN GIÚÁI HAÅN MAÂNG BAÃO VÏå ARCTIC PRO KHOAÁNG CHÊËT NHÊN SÊM MAÂNG BAÃO VÏå ARCTIC PRO + KEÄM
 65. 65. 65 ቢ ባ 65  b North for Men Advanced Age Control Face Cream Kem dûúäng daång gel - kem coá kïët cêëu nheå vaâ dïî thêím thêëu giuáp dûúäng êím cho da suöët ngaây daâi. Giuáp caãi thiïån sûå sùn chùæc vaâ àöå àaân höìi cuãa laân da. Àöìng thúâi, giuáp laâm múâ nïëp nhùn vaâ dêëu hiïåu cuãa möåt laân da mïåt moãi. 50ml. 32014 359.000à 180.000à a North for Men Advanced Age Control Eye Care Cream Giaãi phaáp cung cêëp àöå êím hoaân haão cho vuâng da quanh mùæt. Kïët cêëu nheå, daång gel - kem, khöng gêy caãm giaác nhúân rñt vaâ thêím thêëu ngay tûác thò. Cöng thûác giuáp caãi thiïån dêëu hiïåu mïåt moãi, laâm múâ quêìng thêm, boång mùæt vaâ caác nïëp nhùn vuâng mùæt. 15ml. 32015 259.000à 130.000à GOÁCNAMGIÚÁI 50% HIÏåU QUAÃ GIUÁP NGÙN NGÛÂA LAÄO HOÁA CHUYÏN SÊU Giuáp laâm giaãm quêìng thêm mùæt Giuáp laâm múâ caác dêëu hiïåu laäo hoáa da MAÂNG BAÃO VÏÅ ARCTIC PRO: chûáa chiïët xuêët rïî cêy Vaâng phña Àöng Siberia, giaâu chêët chöëng oxy hoáa seä giuáp baão vïå da trûúác caác taác nhên gêy haåi bïn trong vaâ bïn ngoaâi. ÛU ÀAÄI ADVANCED MAÂNG BAÃO VÏå ARCTIC PRO + CÖNG NGHÏå BIO ACTIVE
 66. 66. ቢ ባ 66 b Giordani Gold Man Anti-perspirant Roll-On Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Giordani Gold Man. 50ml. 32176 125.000à 85.000à  a Giordani Gold Man Eau de Toilette Nûúác hoa mang hûúng thúm nöìng naân cuãa Coã Hûúng Baâi tûúång trûng cho ngûúâi àaân öng lõch laäm, luön trên troång nhûäng àiïìu töët àeåp trong cuöåc söëng. Toãa saáng vúái nöët hûúng söëng àöång cuãa Cam Bergamot vaâ Tiïu Àen cuâng chuát vêën vûúng cuãa Göî êëm, àêy chñnh laâ saãn phêím daânh cho nhûäng quyá öng luön söëng troån àam mï. 75ml. 32155 999.000à 699.000à SÖËNG TROÅN PHÊÍM CHÊËT CHÊËT NGÊËT ÀAM MÏ Cam Be rgamot, Tiïu Àen, Coã H ûúngBaâi HÛÚNG GÖÎ COÃ HÛ Ú NGBAÂI 30% ÛU ÀAÄI
 67. 67. 6767 Paradise Man Eau de Toilette Khaám phaá sûác huát kyâ laå cuãa hûúng thúm lêëy caãm hûáng tûâ nhûäng khu rûâng mûa nhiïåt àúái. Hûúng traái cêy thanh lõch, nam tñnh vaâ àöåc àaáo, hoâa cuâng nöët hûúng Dûa Kiwano quyá hiïëm àûúåc chiïët xuêët bùçng cöng nghïå NaturePrint® * tên tiïën. Möåt loaåi nûúác hoa sang troång, nöìng naân, bïìn lêu mang laåi caãm giaác lõch laäm. 75ml. 32997 1.050.000à 739.000à KHAÁM PHAÁ THANH ÊM VAÂ HÛÚNG VÕ CUÃA RÛÂNG MÛA NHIÏÅT ÀÚÁI BÑ ÊÍN Haäy thûã hònh dung vïì möåt khu rûâng nhiïåt àúái rêåm raåp, hoang sú vaâ vùæng veã úã Nam Myä. Thanh êm duy nhêët vang voång bïn tai laâ tiïëng chim hoát vaâ tiïëng thaác nûúác àöí döìn tûâ phña xa. ÚÃ àoá, êín sêu trong nhûäng buåi cêy dêy leo vaâ taán coå um tuâm, laâ núi maâ loaâi dûa Kiwano quyá hiïëm sinh söëng. Paradise Man seä àûa baån àïën vúái vuâng àêët thêìn tiïn naây. GOÁCNAMGIÚÁI HÛÚNG TRAÁICÊYNÛÚÁC KHOAÁNG ChanhMï-xi- cö,Kiwano NaturePrint®, CoãH ûúngBaâiHaiti *Cöng nghïå NaturePrint® : giuáp mö phoãng hûúng thúm tinh tïë maâ khöng gêy aãnh hûúãng àïën nhûäng nguyïn liïåu quyá hiïëm.
 68. 68. 68  Eclat Homme Anti- perspirant Deodorant Spray Chai xõt giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Eclat Homme. 150ml. 31698 289.000à  Eclat Homme Eau de Toilette Hûúng thúm àöåc àaáo haâi hoâa giûäa cöí àiïín vaâ hiïån àaåi. 75ml. 30173 769.000à Possess The Secret Man Eau de Parfum Nûúác hoa lêëy caãm hûáng saáng taåo tûâ Thêìn Sêëm Thor huâng duäng. 75ml. 33650 1.090.000à  Venture Eau de Toilette Hûúng thúm tûúi maát cuãa Baåc Haâ, rïî cêy Àöng Hêìu vaâ göî Tuyïët Tuâng.100ml. 32503 779.000à  Eclat Lui Eau de Toilette Nöët hûúng chñnh tûâ Da Thuöåc Cordovan àêìy maånh meä vaâ lõch laäm. 75ml. 32950 769.000à  Men's Collection Citrus Tonic Eau de Toilette Nûúác hoa hûúng Göî vaâ hoå Cam Chanh. 75ml. 30058 539.000à  Men's Collection Dark Wood Eau de Toilette Nöët hûúng göî Guaiac àöåc àaáo thïí hiïån khñ chêët nam tñnh. 75ml. 30059 539.000à Possess Man Eau de Toilette Hûúng thúm cuãa tinh dêìu Nguyïåt Quïë, võ Bûúãi vaâ cêy Orris. 75ml. 31825 1.090.000à  Friends World For Him Eau de Toilette Nûúác hoa lêëy caãm hûáng tûâ tònh baån thanh khiïët vaâ ngoåt ngaâo. 75ml. 33384 679.000à  Excite by Oriflame Eau de Toilette Nöët hûúng Cam Bergamot, Dûa Gang vaâ Cêy Ngaãi mang laåi caãm giaác saãng khoaái àêìy maånh meä. 75ml. 15560 829.000à  Be the Legend Eau de Toilette Hûúng thúm cuãa muâi Taáo ngoåt, Da Thuöåc vaâ Àêåu Tonka sinh àöång. 75ml. 30468 639.000à  So Fever Him Eau de Toilette Muâi hûúng cuãa úát Piri Piri, Phong Lûä Bourbon vaâ Gûâng. 75ml. 31074 809.000à Excite Force Eau de Toilette Nöët hûúng tûúi maát cuãa Dûa Gang, Laá Thöng vaâ Höí Phaách Àen. 75ml. 31639 829.000à Mister Giordani Eau de Toilette Nûúác hoa nam tñnh vúái hûúng thúm sinh àöång cuãa Coã Hûúng Baâi thûúång haång. 75ml. 33654 789.000à Eclat Homme Sport Eau de Toilette Nûúác hoa vúái hûúng thúm cuãa Da Löån vaâ Cam Bergamot. 75ml. 31236 769.000à Eclat Homme Sport Anti- perspirant Roll-on Deodorant Thanh lùn vúái hûúng nûúác hoa Eclat Homme Sport tûúi múái. 50ml. 32497 135.000à Possess Man Anti-perspirant Deodorant Spray Chai xõt haån chïë muâi cú thïí vúái hûúng thúm maånh meä àêìy quyïën ruä cuãa nûúác hoa Possess. 150ml. 32496 289.000à Born to Fly For Him Eau de Toilette Nûúác hoa àêìy tinh tïë, dêng traâo nguöìn caãm hûáng khaám phaá vaâ phiïu lûu tûâ sûå phöëi húåp cuãa nhûäng thaânh phêìn nguyïn liïåu tûâ khùæp caác vuâng miïìn khaác nhau trïn toaân thïë giúái nhû: Mêåt hoa Agave tûâ Mexico, tinh dêìu Xö Thúm tûâ Phaáp vaâ quaã Yuzu tûâ Nhêåt Baãn. 75ml. 34490 769.000à Flamboyant Eau de Toilette Nûúác hoa vúái nöët hûúng traái cêy vaâ göî söëng àöång. 75ml. 19639 749.000à Flamboyant Anti-perspirant Deodorant Spray Chai xõt giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Flamboyant. 150ml. 31697 289.000à HÛ Ú NG GÖÎ VAÂ NÛ Ú ÁC QuaãYuzuNh êåt Baãn, Mêåt Hoa Agave, CêyXöThúm FOR HIM
 69. 69. 6969 GOÁCNAMGIÚÁI HÛÚN G NÛÚÁC KHO AÁNG HoùæcHûúng, Laá Cêy Tuyïët Tuâng, Quaã CaâLöìngÀeân 40% LAÂM CHUÃ VAÁN BAÂI TÒNH YÏULuön laâ quên baâi quyïìn lûåc vaâ khaã nùng chiïëm troån sûå thu huát cuâng möåt hûúng thúm khoá quïn. Incognito for him Eau de Toilette Nhûäng neát àöëi lêåp cuãa troâ chúi tònh yïu tûâ quaã Caâ Löìng Àeân moång nûúác, àïí röìi vêën vûúng cuâng laá cêy Tuyïët Tuâng vaâ laåc löëi trong sûå cuöën huát cuãa Hoùæc Hûúng. 50ml. 32540 589.000à 349.000à CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng ÛU ÀAÄI
 70. 70. + + + 70 VÊËN ÀÏÌ: NÏËP NHÙN Muåc tiïu ngùn ngûâa vaâ laâm múâ ài caác dêëu hiïåu laäo hoáa da. PHÛÁC HÚÅP NGÙN NGÛÂA LAÄO HOÁA BAOBAP Phûác húåp tûâ cêy BaoBap coá khaã nùng ngùn ngûâa laäo hoáa cao, giuáp da caãi thiïån àöå sùn chùæc vaâ laâm múâ nïëp nhùn. VÊËN ÀÏÌ: LAÂN DA MÏåT MOÃI Muåc tiïu giuáp laâm giaãm dêëu hiïåu mïåt moãi cuãa laân da, giuáp da tûúi saáng hún. CHIÏËT XUÊËT TÏË BAÂO GÖËC THÛÅC VÊÅT TÛÂ CÊY CAFEÁ BENGAL Chiïët xuêët tïë baâo göëc thûåc vêåt tûâ cafeá Bengal giuáp laân da àûúåc tûúi múái hún, höî trúå nuöi dûúäng vaâ baão vïå da. VÊËN ÀÏÌ: LAÂM SAÅCH Muåc tiïu laâm saåch sêu buåi bêín vaâ dêìu thûâa, tïë baâo da chïët. THANH ÀEN NHÊÅT BAÃN TÛÅ NHIÏN, ÖNG HOAÂNG CUÃA CAÁC THAÂNH PHÊÌN LAÂM SAÅCH Than àen giuáp hêëp thu thêåt töët caác buåi bêín vaâ dêìu nhúân thûâa trïn da. Bïn caånh àoá coân giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët hiïåu quaã. Daânh cho moåi loaåi da Nghiïn cûáu riïng cho nam giúái  NovAge MEN:
 71. 71. ቢ ባ ብ ቤ 71 HIÏÅU QUAÃ LAÂM GIAÃM CAÁC DÊËU HIÏÅU LAÄO HOÁA VAÂ LAÂN DA MÏÅT MOÃI • GIUÁP LAÂM MÚÂ CAÁC NÏËP NHÙN • GIUÁP DA TRÖNG TÛÚI SAÁNG HÚN • GIUÁP DA MÕN MAÂNG HÚN • GIUÁP DA SÙN CHÙÆC HÚN • GIUÁP DA ÀÛÚÅC DÛÚÄNG ÊÍM SUÖËT NGAÂY DAÂI BÛÚÁC 2: VUÂNG DA MÙÆT Dûúäng mùæt NovAge Men Eye Rescue Gel giuáp chùm soác nheå nhaâng vaâ laâm giaãm caác dêëu hiïåu mïåt moãi cuãa vuâng da quanh mùæt. 2 BÛÚÁC 3: DÛÚÄNG SÊU Vúái cöng thûác chûáa nhiïìu hoaåt chêët chùm soác da àùåc biïåt, tinh chêët NovAge Men Energising Hydrating Booster lêåp tûác giuáp cêëp êím vaâ nùng lûúång cho laân da. 3 BÛÚÁC 1: LAÂM SAÅCH Sûäa rûãa mùåt NovAge Men Purifying Exfoliating giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët, buåi bêín, dêìu thûâa vaâ baä nhúân trïn da. 1 BÛÚÁC 4: DÛÚÄNG ÊÍM Sûäa dûúäng NovAge Men Intense Anti-Ageing Face Gel Lotion mang àïën hiïåu quaã dûúäng êím sêu vaâ duy trò suöët ngaây daâi, àöìng thúâi ngùn ngûâa dêëu hiïåu laäo hoaá cho da. 4 a 33198 NovAge Men Purifying Exfoliating Cleanser 125ml. 400.000à b 33199 NovAge Men Eye Rescue Gel 15ml. 500.000à c 33200 NovAge Men Energising Hydrating Booster 50ml. 999.000à d 33201 NovAge Men Intense Anti-Ageing Face Gel Lotion 50ml. 835.000à TIÏËT KIÏÅM NovAge Men SET Troån Böå Dûúäng Da Nam Giúái NovAge Men göìm 4 saãn phêím tiïu chuêín. 29446 2.034.000à 700.000à GOÁCNAMGIÚÁI
 72. 72. 72 GóiTrọnThiênNhiên ThuầnKhiết Böå sûu têåp nûúác hoa goái troån sûå tinh tuáy cuãa thiïn nhiïn diïåu kyâ. 40% Sublime Nature Tuberose Parfum Caánh hoa trùæng tinh khöi àiïím xuyïët búãi nhûäng gioåt sûúng mai lêëp laánh. Àoá laâ nhûäng böng hoa Daå Lai Hûúng tûúi tùæn, ngoåt ngaâo àûúåc àaánh thûác búãi nhûäng tia nùæng bònh minh vaâ thu hoaåch kyä lûúäng. Phûúng phaáp chiïët xuêët bùçng CO2 seä mang àïën baån möåt hûúng thúm thuêìn khiïët hún bao giúâ, soáng saánh trong möåt loå nûúác hoa coá thiïët kïë thanh lõch, hoaân haão, hiïån àaåi. Möåt loaåi nûúác hoa àöåc àaáo, nöìng naân àêìy raång rúä. 50ml. 33415 1.150.000à 689.000à ÛU ÀAÄI HÛÚ NG DAÅ LAI HÛÚ NG ChiïëtxuêëtDa å Lai Hûúng tinh khiïët chùæt l oåcbùçngCO2
 73. 73. 73 NÛÚÁC HOA Choån möåt muâi hûúng nûúác hoa àuáng chêët àïí àõnh hònh phong caách, nhû möåt moán trang sûác giuáp baån thïm phêìn êën tûúång. TAÅO PHONG CAÁCH giuáp baån
 74. 74. a 74 a Giordani Gold White Original Eau de Parfum Doâng nûúác hoa tinh khiïët soáng saánh trong voã chai coá thiïët kïë nhaä nhùån àûúåc àiïím xuyïët bùçng caác chi tiïët baåc sang troång. Hûúng nûúác hoa Cam xinh àeåp raång rúä seä àaánh thûác nhûäng khña caånh nheå nhaâng, thanh lõch nhùçm tön vinh veã àeåp tinh tïë cuãa möåt ngûúâi phuå nûä söëng troån àam mï. Nûä tñnh, tûúi tùæn vaâ àùæm say vö têån, hûúng hoa traái chypre ngoåt ngaâo laâ hoáa thên cuãa nhûäng khoaãnh khùæc hên hoan thuêìn khiïët vaâ tinh thêìn tûå do trong cuöåc söëng. 50ml. 33137 999.000à 599.000à HÛÚN G HOA TRAÁI C HYPRE NûúácHo a Cam, Lan Daå Hûúng, Ho ùæcHûúng CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng
 75. 75. ባ 75 HÛÚNG HOA, GÖÎ XA ÅHÛÚNG Tiïu H öìng, Caánh Hoa Laâi, Xaå H ûúng NÛÚÁCHOA 40%Baån àaä tûâng traãi nghiïåm möåt muâi hûúng sang troång giuáp baån thïm phêìn nûä tñnh vaâ quyá phaái chûa? Nïëu chûa thò khöng thïí naâo boã lúä 2 lûåa choån nûúác hoa àêìy tinh tïë dûúái àêy nheá. CHUÁT HÛÚNG TAÅO NÏN VEÃ NGOAÂI SANG TROÅNG b Paradise Eau de Parfum Nêng niu cuöåc söëng vúái hûúng thúm löi cuöën cuãa nûúác hoa Paradise Eau de Parfum. Hûúng thúm hoa Mêîu Àún nheå nhaâng kïët húåp vúái caánh Hoa Nhaâi vaâ Höìng Höì Tiïu trûúác khi cuâng hoâa quyïån vaâo muâi hûúng cuãa Göî Tuyïët Tuâng vaâ Xaå Hûúng mïìm mõn nhû tú luåa. 50ml. 23853 1.050.000à 629.000à ÛU ÀAÄI CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng
 76. 76. ቢ 76 Hûúng thúm cuãa nhûäng ngoåt ngaâo vaâ haånh phuác tûúi àeåp maâ ai cuäng phaãi xao xuyïën. LAÄNG MAÅN MÖÅT THOAÁNG PARIS a Eclat Mademoiselle Eau de Toilette Traãi nghiïåm möåt hûúng thúm thïí hiïån sûác huát nûä tñnh àêìy tinh tïë, tûúi vui vaâ thanh lõch. Hoâa quyïån giûäa têìng hûúng chñnh cuãa Dêm Buåt trùæng nöìng naân pha chuát thanh khiïët cuãa nöët hûúng nûúác. 50ml. 32871 769.000à 459.000à TaáoNgo åt, Hoa Dêm Buåt Trùæng, X aåHûúng HÛ ÚNG HOA TR AÁI
 77. 77. ባባባ 77 40% G ûâng, Hoa Cacao, Söcöl a HÛÚNGH O A TRAÁI PHÛÚ NGÀÖNG b Love Potion Eau de Parfum Nûúác hoa Love Potion àaåi diïån cho möåt tònh yïu bïìn bó, maänh liïåt vúái sûå kïët húåp tûâ hûúng Gûâng cay nöìng, hoa Cacao vaâ hûúng Söcöla thêåt löi cuöën. 50ml. 22442 829.000à 499.000à NÛÚÁCHOA ÛU ÀAÄI
 78. 78. m ቢ 78 a On The Edge Eau de Toilette Nûúác hoa thïí hiïån sûå caá tñnh vaâ goác caånh vúái sûå tûúng phaãn àêìy thu huát tûâ Hoa Coã, Göî vaâ Da Thuöåc vúái sûå pha tröån nhûäng thaânh phêìn nguyïn liïåu khöng theo löëi moân vaâ mang dêëu êën phaá caách. Vúái nûúác hoa On the Edge, hònh aãnh cö gaái mang caá tñnh nöíi bêåt, thu huát vaâ quyïën ruä àûúåc veä nïn roä neát nhêët. 50ml. 33963 649.000à 455.000à Thïí hiïån phong caách tûå tin vaâ caá tñnh, vûúåt khoãi vuâng an toaân. Hûúng thúm cuãa sûå söëng àöång, nöíi loaån vaâ àêìy goác caånh. SÛÅ NÖÍI LOAÅN QUYÏËN RUÄ Ca m,Hoa Violet Àen, Da Thuöåc Nûä HÛÚNGHÖÍP HAÁCH VAÂ GÖÎ PHÛ ÚNGÀÖNG
 79. 79. ቤቤ ባ 79 NÛÚÁCHOA 40% c Volare Eau de Parfum Nûúác hoa mang hûúng thúm pha tröån sinh àöång vaâ ngoåt ngaâo giûäa laá Hoa Violet, Mêîu Àún, Hoa Höìng vaâ Keåo Haåt Deã. 50ml. 30025 599.000à 359.000à HÛÚNG HOA HÖÌNG VIOLET DaThu öåc, Laá Hoa Violet, Caánh Hoa Höìng b Incognito for her Eau de Toilette Can àaãm giaânh quyïìn chuã àöång trong troâ chúi tònh yïu. Khiïën tim chaâng loaån nhõp vúái höîn húåp cocktail chûáa quaã Caâ Löìng Àeân chñn moång, hoa Linh Lan thanh khiïët, göî Àaân Hûúng vaâ keåo Haåt Deã. 50ml. 32538 589.000à 409.000à HÛ ÚNG HOA TR AÁI KeåoHaåt Deã, Hoa Linh Lan, Quaã Caâ L öìngÀeân ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng
 80. 80. a b c 80 a 34814 Miss Giordani Eau de Parfum Purse Spray 8ml. 289.000à b 34813 Love Potion Secrets Eau de Parfum Purse Spray 8ml. 289.000à c 34812 Eclat Femme Weekend Eau de Toilette Purse Spray 8ml. 289.000à VÛÚNG VÊËN HÛÚNG THÚM KHÙÆP NEÃO ÀÛÚÂNG PHIÏN BAÃN GIÚÁI HAÅN 33044 Amber Elixir Crystal Eau de Parfum 50ml. 829.000à 31816 Giordani Gold Essenza Parfum 50ml. 1.350.000à 33957 Eclat Mon Parfum 50ml. 1.090.000à 33418  Sublime Nature Tonka Bean Parfum 50ml. 1.150.000à 32535 My Destiny Eau de Parfum 50ml. 929.000à EAU DE PARFUM 32150 Giordani Gold Original Eau de Parfum 50ml. 999.000à 33413 The ONE Disguise Eau de Parfum 50ml. 789.000à 33955 Possess The Secret Eau de Parfum 50ml. 1.090.000à31493 Love Potion Secrets Eau de Parfum 50ml. 829.000à 31495 Volare Forever Eau de Parfum 50ml. 599.000à 33964 Live In Colour Eau de Parfum 50ml. 1.090.000à 11367 Amber Elixir Eau de Parfum 50ml. 799.000à 31099 So Fever Her Eau de Parfum 50ml. 809.000à 30886 Possess Eau de Parfum 50ml. 1.090.000à
 81. 81. ቢ ቤ ባ 81 c Miss Giordani Eau de Parfum Tinh dêìu hoa cam YÁ, nöët hûúng chuã àaåo mang àïën hûúng thúm sinh àöång. 50ml. 30399 789.000à 549.000à a Miss Giordani Perfumed Roll-on Deodorant Thanh lùn ngùn ngûâa muâi cú thïí vúái hûúng thúm cuãa nûúác hoa Miss Giordani. 50ml. 34079 135.000à 95.000à NÛÚÁCHOA b Miss Giordani Perfumed Body Lotion Dûúäng thïí vúái hûúng thúm cuãa nûúác hoa Miss Giordani. 150ml. 32500 249.000à 149.000à H ÛÚNG HOA TR AÁI HoaCam Y Á, Tiïu Höìng Pondicherry ,KemXoaâi 40% ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 82. 82. 82 EAU DE TOILETTE NÛÚÁC HOA DAÅNG NHEÅ KEM DÛÚÄNG THÏÍTHANH LÙN 32438 Women’s Collection Innocent White Lilac Eau de Toilette 50ml. 539.000à 33592 Miss Charming Fragrance Mist 75ml. 259.000à 32440 Women’s Collection Delicate Cherry Blossom Eau de Toilette 50ml. 539.000à 31293 Eclat Femme Weekend Eau de Toilette 50ml. 769.000à 31778 Eclat Femme Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à 31779 Love Potion Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à 34088 Eclat Femme Weekend Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à 32495 Volare Forever Perfumed Roll-on Deodorant 50ml. 135.000à 32491 Happydisiac Woman Perfumed Roll-on Deodorant 50ml. 135.000à 30128 Eclat Femme Eau de Toilette 50ml. 769.000à 31630 Happydisiac Woman Eau de Toilette 50ml. 779.000à 33123 The ONE Disguise Perfumed Body Lotion 150ml. 249.000à HÛÚNGTRAÁI CÊY VAÂ VANI PHÛ ÚNGÀÖNG LïNas hi, Mêåt hoa Agave, Hoa Ng oåcLan 11355 Divine Eau de Toilette 50ml. 829.000à 32160 Giordani Gold Original Perfumed Roll-On Deodorant 50ml. 125.000à 32235 Elvie Eau de Toilette 50ml. 729.000à 33962 Friends World For Her Eau de Toilette 50ml. 679.000à 31781 Giordani Gold Essenza Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à 31635 Miss Happy Fragrance Mist 75ml. 259.000à 31634 Miss Relax Fragrance Mist 75ml. 259.000à Born to Fly For Her Eau de Toilette Nûúác hoa goái troån tinh thêìn du ngoaån vaâ khaám phaá cuâng hûúng thúm mang nguöìn caãm hûáng tûâ nhûäng traãi nghiïåm thuá võ vaâ haâo hûáng cuãa nhûäng chuyïën du lõch. Vúái thaânh phêìn phöëi húåp tuyïåt vúâi tûâ nhûäng nguyïn liïåu tûâ khùæp caác vuâng miïìn trïn toaân thïë giúái nhû: Mêåt hoa Agave tûâ Mexico, Lï Nashi tûâ Nhêåt Baãn vaâ Tiïu Höìng tûâ Madagascar. Hûúng thúm àêìy caãm hûáng naây chùæc chùæn seä laâ ngûúâi baån àöìng haânh theo baån ài khùæp muön núi. 50ml. 34488 769.000à 31707 Giordani Gold Original Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à
 83. 83. ቢ ባ 83   a VIP Club Ibiza Body Mist Haäy cuâng thoãa sûác tiïåc tuâng tûâ baäi biïín àïën saân nhaãy cuâng vúái hûúng nûúác hoa VIP Club Ibiza Body Mist. Sûå hoâa quyïån àöåc àaáo cuãa hûúng vani, hûúng traái cêy tûâ quaã dûáa, hoa möåc lan vaâ caramel giuáp baån caãm thêëy thêåt nûä tñnh vaâ tûúi múái, sùén saâng àïí baån “tiïåc tuâng”, cûá nhû baån seä quêíy tûng bûâng khùæp caác cêu laåc böå nöíi tiïëng trïn thïë giúái. 75ml. 33632 279.000à 195.000à NÛÚÁCHOA 30% HOATRAÁIP HÛÚNG ÀÖN G VAÂVANI Q uaã Dûáa, Hoa Möåc lan, Caram el HÛÚNGT RAÁI CÊY PHÛÚ N GÀÖNG Hoa Dêu, Nûúác Dûâa, Vani ÛU ÀAÄI b  VIP Club Bali Body Mist Àùæm mònh trong caãm giaác thoaãi maái úã baäi biïín Seminyak hêëp dêîn hoùåc tiïåc tuâng thêu àïm úã Kuta àiïn cuöìng. VIP Club Bali mang laåi hûúng traái cêy phûúng Àöng kïët húåp cuâng hûúng thúm àùåc biïåt cuãa hoa dêu, nûúác dûâa vaâ vani. Giuáp baån toãa hûúng trong suöët möåt àïm daâi. 75ml. 33635 279.000à 195.000à
 84. 84. a b c 8484 ÀAÁNH THÛÁC höìi ûác quyá baáu QuaãM ú, Hoa Höìng Trùæng, Keåo H aåtDeã HÛÚNGTRA ÁICÊY VANI PHÛ ÚNGÀÖNG NûúácCöë t Dûâa Tûúi, Hoa Sûá, H ûúngBiïín HÛ Ú NG HOA T RAÁI NuåhoaLyáC hua Àen, Hoa Àoaån, Haåt cê yVöngVang H ÛÚNG HOA TRÙÆN G
 85. 85. 85 50% ÛU ÀAÄI c Memories flirting under fireworks Eau de Toilette Hûúng thúm tinh tïë cuãa Mú, Hoa Höìng vaâ Keåo Haåt Deã. 30ml. 32673 349.000à 175.000à a Memories chasing butterflies Eau de Toilette Hûúng thúm hoâa quyïån cuãa Lyá Chua Àen, Hoa Àoaån vaâ Haåt Vöng Vang. 30ml. 32672 349.000à 175.000àb Memories daydreaming in a hammock Eau de Toilette Hûúng thúm ngoåt ngaâo cuãa Hoa Sûá, Àaåi Dûúng vaâ Nûúác Cöët Dûâa. 30ml. 32671 349.000à 175.000à ÀÙÅC BIÏÅT TRONG THAÁNG NAÂY
 86. 86. c b a 86 Laâm saåch vaâ mïìm mõn laân da Khaã nùng dûúäng êím daâi lêu Nheå nhaâng laâm saåch laân da
 87. 87. 8787 SAÂNHÀIÏÅU ûu àaäi b Silk Beauty Hand Cream Kem dûúäng da tay cuâng tinh dêìu hoa Anh Thaão tûúi tùæn giuáp laân da tay àûúåc mïìm maåi. 100ml. 31363 155.000à 79.000à a Silk Beauty Shower Cream Kem tùæm vúái thaânh phêìn tûâ tinh dêìu hoa Anh Thaão vaâ cöng thûác tûâ Protein Tú Tùçm giuáp nheå nhaâng laâm saåch vaâ dûúäng êím laân da. 200ml. 31280 179.000à 90.000à c Silk Beauty Soap Bar Thanh xaâ phoâng thaânh phêìn tinh dêìu hoa Anh Thaão tûúi tùæn vaâ cöng thûác Protein Tú Tùçm giuáp laâm saåch laân da cuâng hûúng thúm tûúi maát vaâ dïî chõu. 100g. 31281 69.000à 35.000à ÛU ÀAÄI Chiïìu chuöång baãn thên cuâng doâng saãn phêím giuáp dûúäng êím sêu cho laân da mïìm mõn suöët ngaây daâi tûâ Silk Beauty. SIÏUÛUÀAÄI 50%
 88. 88. 88 a Love Nature Shampoo for Dry Hair Wheat Coconut Oil Dêìu göåi giuáp nheå nhaâng laâm saåch daânh cho toác khö, hû töín. 250ml. 32618 175.000à 89.000à Möåt veã ngoaâi raång rúä vaâ tûúi múái luön ài cuâng möåt maái toác àeåp vaâ raång ngúâi àuáng khöng? Cuâng chùm soác maái toác vúái dêìu göåi vaâ dêìu xaã tûâ Love Nature chûáa thaânh phêìn dêìu Dûâa vaâ Luáa Mò. b Love Nature Conditioner for Dry Hair Wheat Coconut Oil Dêìu xaã giuáp toác mïìm maåi vaâ mûúåt maâ, giuáp ngùn ngûâa toác khö vaâ hû töín. 250ml. 32619 175.000à 89.000à 50%ÛU ÀAÄI SAÂNHÀIÏÅU ûu àaäi
 89. 89. 89 ቢ ባ 89 Nheå nhaâng laâm saåch maái toác cuâng cöng thûác giaâu àöå êím daânh cho toác khö. Giuáp ngùn ngûâa toác khö vaâ hû töín. Móm cûúâi haånh phuác khi sûã duång saãn phêím chùm soác toác Love Nature! Khöng chó mang laåi hûúng thúm, caãm giaác tuyïåt vúâi maâ chuáng coân coá hiïåu quaã chùm soác àaáng kinh ngaåc. Saãn phêím coá cöng thûác tûå phên huãy sinh hoåc vaâ khöng chûáa Silicone. Khöng gêy aãnh hûúãng tiïu cûåc àïën möi trûúâng nûúác vaâ coá lúåi cho maái toác cuãa baån! SIÏUÛUÀAÄI CÖNGTH ÛÁC TÛÅ HUÃY S INHHOÅC
 90. 90. a b c 90 Giuáp àûúâng caåo mûúåt maâ vaâ ïm aái, ngùn ngûâa trêìy xûúác khi caåo vaâ cöng thûác dûúäng êím. Giuáp laâm dõu, dûúäng êím vaâ mûúåt maâ vuâng da sau caåo. Giuáp laâm saåch vaâ dûúäng êím laân da.
 91. 91. 9191 b  North for Men Original Aftershave Balm Kem dûúäng sau caåo rêu giuáp da mïìm maåi vaâ àûúåc dûúäng êím. 50ml. 32004 115.000à 69.000à a  North for Men Original Shaving Foam Boåt caåo rêu giaâu thaânh phêìn dûúäng êím. 200ml. 32002 259.000à 155.000à Chuêín chêët àaân öng vúái doâng saãn phêím daânh riïng cho phaái maånh tûâ North for Men giuáp chaâng lêëy laåi veã ngoaâi nam tñnh vaâ thu huát. c North for Men Original Soap Bar Thanh xaâ phoâng vûâa giuáp laâm saåch vaâ dûúäng êím laân da. 100g. 32007 79.000à 49.000à SIÏUÛUÀAÄI 40%ÛU ÀAÄI SAÂNHÀIÏÅU ûu àaäi
 92. 92. 92 b Happydisiac Man Eau de Toilette Nûúác hoa vui tûúi cuãa Taáo Xanh, Chanh Trûáng Caá vaâ Dêu Têy. 75ml. 32159 779.000à 469.000à Caãm nhêån sûå thû thaái cuâng möåt chuát hûúng cêy traái tûúi maát vaâ lùæng àoång dû võ haånh phuác. a Happydisiac Man Anti-perspirant Roll-on Deodorant Thanh lùn vúái muâi hûúng cuãa nûúác hoa Happydisiac Man. 50ml. 33353 135.000à 79.000à 40%ÛU ÀAÄI SAÂNHÀIÏÅU ûu àaäi
 93. 93. 93 a b 93 HÛÚ N G GÖÎ TRAÁI CÊY TaáoX anh, Chanh Trûáng Caá, Dê uTêy SIÏUÛUÀAÄI
 94. 94. b a c 94
 95. 95. 959595 a Amber Elixir Perfumed Body Cream Kem dûúäng thïí hûúng nûúác hoa Amber Elixir. 250ml. 32338 289.000à 145.000à Böå sûu têåp kem dûúäng thïí nûúác hoa söëng àöång khöng chó giuáp baån coá möåt laân da mïìm mõn maâ coân vûúng vêën hûúng thúm lêu daâi, àêìy thu huát. b   Possess Perfumed Body Cream Kem dûúäng thïí hûúng nûúác hoa Possess. 250ml. 31784 289.000à 145.000à c Divine Perfumed Body Cream Kem dûúäng thïí hûúng nûúác hoa Divine. 250ml. 31777 289.000à 145.000à SIÏUÛUÀAÄI 50%ÛU ÀAÄI SAÂNHÀIÏÅU ûu àaäi
 96. 96. 96 Möåt chuát hûúng thúm laâ àiïìu khöng thïí thiïëu giuáp baån trúã nïn phong caách vaâ thu huát hún. Tûå tin suöët ngaây daâi cuâng xõt thúm toaân thên hûúng nûúác hoa tinh tïë. a Possess Perfumed Body Spray Chai xõt toaân thên mang hûúng thúm mï hoùåc vaâ cuöën huát cuãa nûúác hoa Possess. 75ml. 34337 289.000à 159.000à c Giordani Gold Man Anti- perspirant Deodorant Spray Xõt giuáp haån chïë muâi cú thïí vúái hûúng nûúác hoa Giordani Gold Man. 150ml. 32461 289.000à 159.000à b Giordani Gold Essenza Perfumed Body Spray Chai xõt toaân thên vúái hûúng thúm sang troång vaâ àùèng cêëp cuãa Göî. 75ml. 34082 289.000à 159.000à 45%ÛU ÀAÄI SAÂNHÀIÏÅU ûu àaäi
 97. 97. 97 a b c 97 Cam Be rgamot, Tiïu Àen, Coã Hû úngBaâi H Û ÚNG HOA TR AÁI SIÏUÛUÀAÄI HÛÚNG GÖÎ COÃ HÛ Ú NGBAÂI HûúngHoaC am Essenza, Cam Bergamo t,GöîTuscany HÛÚ N G HOA COÃ V AÂGÖÎ HoùæcHûúng Indonesia, Dûáa Nûä Hoaân g,HoaângLan
 98. 98. 98 XEMTAÅIÀÊYNÛÚÁCHOALOVEPOTIONSOTEMPTING CAÂNG MUA CAÂNG THÑCH Àaä àïën luác ruä boã veã ngaåi nguâng vaâ giaãi phoáng moåi raâo caãn chùæn löëi niïìm haånh phuác ngoåt ngaâo, àùæm chòm trong sûác huát toaát ra tûâ hûúng thúm Love Potion So Tempting. NGÙÆM SÙÆM NGÙÆMSÙÆM
 99. 99. 99 Q uyát Höìng, Hoa Lan, Mêåt O ng HÛÚNG HOA TRAÁI PHÛÚN G ÀÖNG 45%  Love Potion So Tempting Fragrance Mist Haäy thaã trñ tûúãng tûúång phiïu laäng àïën miïìn àêët hoang daä kò bñ cuâng laân hûúng lan toãa àêìy cuöën huát. Hûúng hoa traái phûúng Àöng hoaâ quyïån ngoåt ngaâo cuâng mêåt ong lêëp laánh mang àïën dû êm quyïën luyïën trïn tûâng nöët hûúng. 75ml. 33958 309.000à 169.000à CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng ÛU ÀAÄI
 100. 100. © 2018 Oriflame Cosmetics AG ባ ቢ ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN 50% oriflame.com.vn instagram.com/vietnam_oriflame youtube.com/user/oriflamevn facebook.com/oriflamevn Phiïn baãn Ca-ta-lö trûåc tuyïën Saáng taåo taåi Thuåy Àiïín laâ möåt dêëu hiïåu chûáng minh rùçng möîi saãn phêím cuãa Oriflame àïìu chuyïín taãi lúâi hûáa cuãa cöng ty vïì viïåc saáng taåo nïn möåt saãn phêím dïî tiïëp cêån, tiïn tiïën vaâ àaáng tin cêåy dûåa trïn nïìn taãng tön troång thiïn nhiïn. SAÁNG TAÅO TAÅI THUÅY ÀIÏÍN Truå súã chñnh: Cöng ty TNHH Oriflame VN 100 - 102 Nguyïîn Vùn Tröîi, Phûúâng 8, Quêån Phuá Nhuêån,Tp. Höì Chñ Minh. Tel: 028-38450452 – Fax: 028-38458024 Söë giêëy xaác nhêån nöåi dung quaãng caáo cuãa Súã Y tïë TPHCM: 232/2019/XNQC – YTHCM ÊËN PHÊÍM CHUYÏN QUAÃNG CAÁO © 2019 Oriflame Cosmetics AG Thaáng072019 a Feminelle Refreshing Intimate Wipes Khùn lau duâng cho vuâng da bñ mêåt cuãa phaái nûä chiïët xuêët hoa Sen thúm ngaát. 20 túâ. 30004 189.000à 95.000à b Feminelle Refreshing Intimate Wash with Rose Water Dung dõch vïå sinh phuå nûä chûáa Nûúác Hoa Höìng dõu nheå. 300ml. 33022 219.000à 129.000à Chùm Soác Dõu Daâng Vuâng Tam Giaác Mêåt
 101. 101. KHOAHOÅCCHÙÆTLOÅCTHIÏNNHIÏN,THAÂNHPHÊÌNPHÛÁCHÚÅPTHUÅYÀIÏÍN NHAÂXUÊËTBAÃNHÖÌNGÀÛÁC
 102. 102. a b c d 2 Mang laåi cho laân da caãm giaác êím mûúåt vaâ raång rúä cuâng böå dûúäng da cêëp êím múái Optimals Hydra Radiance vúái thaânh phêìn tûâ phûác húåp thiïn nhiïn Thuåy Àiïín – àûúåc thiïët kïë daânh cho da thûúâng vaâ da höîn húåp. HEÁ LÖÅ LAÂN DA ÊÍM MÛÚÅT Optimals Hydra Radiance Set Troån böå dûúäng da cêëp êím cho da thûúâng vaâ höîn húåp Optimals Hydra Radiance. Göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 42282 1.644.000à a 33135 Optimals Hydra Moisture Boosting Serum All Skin types 30ml. 549.000à b 32464 Optimals Hydra Seeing is Believing Eye Cream All Skin types 15ml. 319.000à c 32462 Optimals Hydra Radiance Hydrating Day Cream Normal/Combination Skin 50ml. 439.000à d 32463 Optimals Hydra Radiance Nourishing Night Cream Normal/Combination Skin 50ml. 439.000à •KHOA H OÅC CHÙÆT LOÅC THIÏN N HIÏN• THAÂN H PHÊÌN PHÛÁC HÚÅP THU ÅY ÀIÏÍN

×