Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catalogue My Pham Oriflame 6-2019

1,344 views

Published on

Catalogue mỹ phẩm Oriflame 6-2019. Đặt hàng, vui lòng liên hệ: Ms. Thúy - 0909502656 (Call, SMS, Facebook, Zalo, Viber, Tango, WhatsApp, BeeTalk, WeChat, Line). Địa chỉ: 193H Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh. Từ tòa nhà Sacombank nhìn qua bên kia đường chếch về bên trái sẽ thấy hẻm 193. Hẻm 193 nằm giữa 2 ngã 4: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Quốc Toản. Đầu hẻm 193 có khách sạn Cosmopolitan, cổng vào có bảng Khu Phố 4, P7, Q3. Quý khách đi thẳng vào hẻm khoảng 30m sẽ thấy Ngọc Thúy Shop bên tay trái.

Published in: Healthcare
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Catalogue My Pham Oriflame 6-2019

 1. 1. SinhRaÀïíBayXa NHAÂXUÊËTBAÃNHÖÌNGÀÛÁC
 2. 2.  2 a Born to Fly For Her Eau de Toilette Nûúác hoa goái troån tinh thêìn du ngoaån vaâ khaám phaá cuâng hûúng thúm mang nguöìn caãm hûáng tûâ nhûäng traãi nghiïåm thuá võ vaâ haâo hûáng cuãa nhûäng chuyïën du lõch. Vúái thaânh phêìn phöëi húåp tuyïåt vúâi tûâ nhûäng nguyïn liïåu tûâ khùæp caác vuâng miïìn trïn toaân thïë giúái nhû: Mêåt hoa Agave tûâ Mexico, Lï Nashi tûâ Nhêåt Baãn vaâ Tiïu Höìng tûâ Madagascar. Hûúng thúm àêìy caãm hûáng naây chùæc chùæn seä laâ ngûúâi baån àöìng haânh theo baån ài khùæp muön núi. 50ml. 34488 769.000à 619.000à * 385.000à Nùæmlêëytaynhau BayThêåtXa Cuângnhautêånhûúãngnhûängchuyïínàöångcuãacuöåcsöëng xungquanhta.Khaámphaánhiïìumaãngmaâu,nhûängthanh êmcuöåcsöëngvaâcaãnhûängmuâihûúngúãnhiïìunúimaâbaån chûatûângàùåtchêntúái,trïnkhùæpàõacêìunaây. LïNa shi, Mêåt hoa Agave, Hoa Ngo åcLan HÛÚNGTRAÁI CÊY VAÂ VANI PHÛ ÚNGÀÖNG CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng
 3. 3. ባ 3 b Born to Fly For Him Eau de Toilette Nûúác hoa àêìy tinh tïë, dêng traâo nguöìn caãm hûáng khaám phaá vaâ phiïu lûu tûâ sûå phöëi húåp cuãa nhûäng thaânh phêìn nguyïn liïåu tûâ khùæp caác vuâng miïìn khaác nhau trïn toaân thïë giúái nhû: Mêåt hoa Agave tûâ Mexico, tinh dêìu Xö Thúm tûâ Phaáp vaâ quaã Yuzu tûâ Nhêåt Baãn. Ngoåt ngaâo, laäng maån vaâ tûúi maát, nhû húi thúã söëng àöång cuãa cuöåc söëng quanh ta. Xaách balo lïn vaâ ài cuâng Born to Fly. 75ml. 34490 769.000à 619.000à * 385.000à VÚÁI ÀÚN HAÂNG TÛÂ 599.000à TRONG QUYÏÍN DANH MUÅC THAÁNG NAÂY, BAÅN SEÄ SÚÃ HÛÄU NGAY NÛÚÁC HOA BORN TO FLY BÊËT KYÂ VÚÁI ÛU ÀAÄI 50% * MÚÁI HÛ Ú NG GÖÎ VAÂ NÛ Ú ÁC QuaãYuzuNh êåt Baãn, Mêåt Hoa Agave, CêyXöThúm TÊMÀIÏÍM CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng
 4. 4. ECO-ETHICAL SCREENING NATURAL EXFOLIANTS STRICT EUROPEAN STANDARDS RIGOROUS SAFETY TESTING 4 SinhRaÀïíBayXa Xin chuác mûâng sinh nhêåt trong thaáng 06/2019 cuãa chõ Thu Trang Nguöìn caãm hûáng naâo àaä thöi thuác baån lïn kïë hoaåch cho nhûäng chuyïën vi vu khùæp àêët trúâi? Ài du lõch àïí ngùæm nhòn thïë giúái vaâ àûúåc gùåp gúä nhûäng ngûúâi múái. Ài àïí àûúåc múã röång thïm nhiïìu chên trúâi vùn hoáa khaác nhau hay chó àïí lûu laåi nhûäng kyã niïåm àaáng nhúá trong àúâi. Duâ lyá do naâo ài chùng nûäa thò baån cuäng phaãi ñt nhêët möåt lêìn xaách balo lïn vaâ ài, vò ngoaâi kia laâ bao la thïë giúái, bao àiïìu tûúi àeåp àang chaâo àoán. Vúái nguöìn caãm hûáng thuá võ tûâ tònh yïu daânh cho du lõch, Oriflame hên haånh giúái thiïåu böå àöi nûúác hoa múái Born To Fly for Him vaâ for Her, goái troån tinh thêìn phiïu lûu vaâ khaám phaá hoâa tröån cuâng nhûäng gia võ söëng àöång cuãa thanh êm vaâ hûúng thúm cuöåc söëng. Coân chêìn chûâ gò nûäa, haäy thûã tòm vïì vuâng biïín mïnh möng caát trùæng vúái baåt ngaân nhûäng con soáng vöî, hay àùæm mònh núi cao nguyïn àêìy nùæng gioá vaâ haâng dûúng xanh rò vêîy goåi. Vaâ àûâng quïn choån saãn phêím Oriflame giuáp chùm soác laân da vaâ cú thïí baån trong suöët chùång àûúâng ài nheá. Cuöëi cuâng, nhên ngaây lïî cuãa Cha, Oriflame xin gûãi àïën baån nhiïìu ûu àaäi tuyïåt vúâi úã nhûäng trang cuöëi Danh Muåc Saãn Phêím, giuáp baån choån àûúåc moán quaâ yá nghôa cho ngûúâi cha maâ baån luön yïu dêëu. H’Hen Niï Hoa Hêåu Hoaân Vuä Viïåt Nam 2017 Àaåi sûá thûúng hiïåu Oriflame Viïåt Nam TIÏU CHUÊÍN SAÃN PHÊÍM CUÃA ORIFLAME TÖÍ CHÛÁC TÛÂ THIÏåN ORIFLAME Àöìng Haânh Cuâng Treã Em Oriflame tûå haâo laâ thaânh viïn cuãa Liïn Àoaân Caác Hiïåp Höåi Baán Haâng Trûåc Tiïëp Thïë Giúái, thïí hiïån cam kïët cuãa chuáng töi nhùçm phêën àêëu àaåt tiïu chuêín cao nhêët trong àaåo àûác kinh doanh. Oriflame coá caác hoaåt àöång tûâ thiïån nhùçm höî trúå treã em vaâ phuå nûä treã thöng qua nhiïìu chûúng trònh giaáo duåc khaác nhau. Vúái niïìm tin chêët lûúång cuãa saãn phêím, chuáng töi cam kïët 100% vïì hiïåu quaã sûã duång. Nïëu hoaân toaân khöng haâi loâng vúái saãn phêím mònh àaä mua, quyá khaách haâng coá thïí hoaân traã laåi saãn phêím vaâ chuáng töi seä hoaân tiïìn laåi trong voâng 30 ngaây. KIÏÍM NGHIÏÅM AN TOAÂN SINH THAÁI TIÏU CHUÊÍN CHÊU ÊU NGHIÏM NGÙÅT CHIÏËT XUÊËT TÛÂ THIÏN NHIÏN KHÖNG CHÛÁA GMO HAÅT LAÂM SAÅCH TÏË BAÂO CHÏËT TÛÅ NHIÏN KIÏÍM NGHIÏÅM AN TOAÂN CHÊËT LÛÚÅNG Möåt trong nhûäng Leader xuêët sùæc nhêët àaä àöìng haânh cuâng nhaän haâng Oriflame. NHAÂ XUÊËT BAÃN HÖÌNG ÀÛÁC. Chõu traách nhiïåm xuêët baãn: Giaám àöëc Buâi Viïåt Bùæc. Chõu traách nhiïåm nöåi dung: Töíng biïn têåp Lyá Baá Toaân. Biïn têåp: Phan Thõ Ngoåc Minh. Trònh baây minh hoåa: Cöng ty TNHH Oriflame Viïåt Nam. Àöëi taác liïn kïët Cöng ty TNHH Oriflame Viïåt Nam. 100 - 102 Nguyïîn Vùn Tröîi, Phûúâng 8, Quêån Phuá Nhuêån, TP. HCM. Chõu traách nhiïåm àûa saãn phêím ra thõ trûúâng: Cöng ty TNHH Myä phêím Thûúâng Xuên. 116 Lï Vùn Syä, Phûúâng 10, Quêån Phuá Nhuêån, TP. Höì Chñ Minh. In 150.000 cuöën, khöí 21x20cm, taåi Cöng ty Cöí phêìn In Trêìn Phuá, 71-73-75 Hai Baâ Trûng, Q1, TP.HCM. Söë XNÀKXB: 1002-2019/CXBIPH/63-14/HĐ. Söë QÀXB cuãa NXB: 171/QĐ-NXBHĐ. Maä söë saách tiïu chuêín quöëc tïë (ISBN): 978-604-89-8297-3. In xong vaâ nöåp lûu chiïíu nùm 2019.
 5. 5. 5 TRANG ÀIÏÍM20 Baån coá thïí mang ñt vêåt duång khi du lõch nhûng vêîn khöng thïí naâo thiïëu nhûäng saãn phêím trang àiïím. 36 Nhúá daânh thúâi gian chùm soác vaâ nêng niu laân da baån trong suöët chuyïën ài. CHÙM SOÁC CAÁ NHÊN 72 Laân da xinh tûúi vaâ nuå cûúâi trïn möi seä giuáp baån tröng thêåt raång rúä khi gheá thùm möåt vuâng àêët múái thuá võ. CHÙM SOÁC DA 52-53CHAÂO MÛÂNG NGAÂY CUÃA CHA ÛU ÀAÄI 50% 6-19 Nhûäng saãn phêím baån nhêët àõnh phaãi mang theo khi ài du lõch. NHÛÄNG MOÁN ÀÖÌ KHÖNG THÏÍ THIÏËU KHI ÀI DU LÕCH 92-97MUA 2 SAÃN PHÊÍM BÊËT KYÂ TRÚÃ LÏN ÛU ÀAÄI 50% 50 Chaâng hoaâng tûã trong möång cuãa naâng laâ chaâng trai biïët chùm chuát vaâ laâm àeåp baãn thên mònh. GOÁC NAM GIÚÁI 60 Du lõch thò khöng thïí naâo quïn mang theo chai nûúác hoa maâ baån yïu thñch phaãi khöng? NÛÚÁC HOA
 6. 6. 6 40% Optimals Even Out Multi-targeting CC Cream SPF 20 Kem trang àiïím giuáp laâm àïìu sùæc da vúái kïët cêëu nheå, laâm giaãm sûå xuêët hiïån cuãa caác vïët naám saåm. Laân da trúã nïn àïìu maâu, raång rúä, mûúåt maâ vaâ àeåp tûå nhiïn. Cöng thûác chûáa thaânh phêìn thiïn nhiïn tûâ Thuyå Àiïín vaâ khoaáng chêët, giuáp phaãn chiïëu aánh saáng nheå vaâ àiïìu chónh maâu sùæc da, phûác húåp LumiLight* vaâ hoaåt chêët ngùn ngûâa ö nhiïîm. Saãn phêím cho àöå bao phuã vaâ bïìn maâu tuyïåt vúâi. 30ml.    369.000à 219.000à Cho moåi loaåi da Laâm múâ naám saåm OPTIMALS EVEN OUT: 32973 Light 32974 Fair ÛU ÀAÄI * Phûác húåp Lumilight: chûáa chiïët xuêët àêåu Haâ Lan, giuáp taác àöång lïn quaá trònh hònh thaânh sùæc töë da.
 7. 7. 7 THIÏN NHIÏN HOAÂN THIÏåN BÚÃI KHOA HOÅC. THAÂNH PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ NHIÏN MöåtNgaâyRaångRúäCuãaNhûäng TñnÀöìDuLõch Maáchnhoãneâ,àûângquïnsûãduångmöåtchuátkemCCcholúápnïìn trangàiïímmûúåtmaâcuãabaån.Khöngchógiuápdatröngthêåtraångrúä, coângiuápdabaånàûúåcbaãovïåtrûúáctaáchaåicuãaaánhnùængmùåttrúâi trongsuöëtchuyïënài. TÊMÀIÏÍM
 8. 8. a b 8 ÀiKhùæpMuönNúiVúáiLaânDaTûúi MúáiNgoåcNgaâ Böåchùmsoácdaseälaâthûákhöngthïíthiïëutronghaânhlyá cuãabaån.Duâàibêëtcûáàêu,laândabaånseäluönàûúåcyïu chiïìuhïëtmûåcàïíluönraångngúâimoåiluác.
 9. 9.  9 50% Laâm Dõu Da Cho Da Khö LOVE NATURE:  a Love Nature Milky Foam Cleanser Oat Sûäa rûãa mùåt taåo boåt dõu nheå vaâ hiïåu quaã chûáa thaânh phêìn Yïën Maåch tûå nhiïn, giuáp loaåi boã buåi bêín, lúáp trang àiïím, cho laân da caãm giaác dïî chõu vaâ tûúi tùæn. Cöng thûác tûå huãy sinh hoåc. 150ml. 33522 199.000à 100.000à  b Love Nature Face Toner Oat Nûúác cên bùçng àöå êím tûúi maát giuáp loaåi boã taân dû buåi bêín vaâ trang àiïím. Chûáa thaânh phêìn Yïën Maåch tûå nhiïn giuáp laâm dõu vaâ laâm mïìm da. 150ml. 33524 199.000à 100.000à   c Love Nature Face Cream Oat Kem dûúäng êím chûáa chiïët xuêët Yïën Maåch tûå nhiïn giuáp laân da khö trúã nïn mïìm maåi, mõn maâng hún. 50ml. 33523 219.000à 110.000à TÊMÀIÏÍM ÛU ÀAÄI
 10. 10. a bLAST TIME LAST TIME LAST TIME 10 40%  a Milk Honey Gold Nourishing Hand Body Cream Small Pack Dûúäng thïí giaâu àöå êím kñch cúä nhoã goån chûáa thaânh phêìn Sûäa vaâ Mêåt Ong giuáp laâm mïìm vaâ chùm soác töëi ûu cho laân da tay cuäng nhû cú thïí baån. 75g. 35484 189.000à 110.000à d  Love Nature Body Lotion with Nourishing Almond Oil (Mini) Sûäa dûúäng thïí kñch cúä nhoã goån, giaâu dûúäng chêët vúái chiïët xuêët Bú Àêåu Múä, tinh dêìu Haånh Nhên vaâ Glyxerin giuáp nuöi dûúäng laân da mûúåt maâ, dïî chõu. 30ml. 34170 94.000à 55.000à b Milk Honey Gold Smoothing Sugar Scrub Small Pack Kem tùæm laâm saåch tïë baâo chïët toaân thên kñch cúä nhoã goån chûáa thaânh phêìn Sûäa vaâ Mêåt Ong, cho laân da thïm laáng mõn vaâ tûúi múái. 75g. 35485 189.000à 110.000à c Love Nature Shower Cream with Nourishing Almond Oil (Mini) Kem tùæm kñch cúä nhoã goån, khöng chûáa xaâ phoâng vaâ àöå PH cên bùçng, giuáp nheå nhaâng laâm saåch laân da maâ vêîn dûúäng êím. Vúái tinh dêìu Haånh Nhên thiïn nhiïn giuáp baão vïå da baån. 30ml. 34169 94.000à 55.000à PHIÏN BAÃN GIÚÁI HAÅN ÛU ÀAÄI
 11. 11. ቤ ብ LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME 11 BaånÀöìngHaânhNhoãNhûngcoáVoä Böådûúängdavúáikñchcúädulõchnhoãgoån,tiïånlúåilaâsûålûåachoånlyátûúãngdaânh chonhûängbaånyïuthñchphongcaáchdulõchtöëigiaãn,chómangmöåtñtàöìvaâñt vêåtduång. Xuêët hiïån lêìn cuöëi trong quyïín danh muåc naây. TÊMÀIÏÍM
 12. 12. 12 32320 Perfect Peach 32323 Bright Berry 32325 Forever Red 32326 D ark BurgundySùénSaângChoNhûäng TñnÀöìChuåpAÃnh Giuápnaângthoãamaänthuávuichuåpaãnh,àïíluönxinhlunglinhtrong moåikhunghònhcuângdoângsonlòsiïumûúåtmaâ,siïusùæcneát.
 13. 13. 13 40% Giordani Gold Iconic Matte Lipstick SPF 12 Son lò coá kïët cêëu daång kem, giaâu dûúäng chêët cuâng sùæc maâu êën tûúång daân traãi àïìu trïn möi. Chûáa Dêìu Argan giuáp giûä lúáp son bïìn maâu vaâ taåo caãm giaác dïî chõu cho laân möi suöët ngaây daâi. Chûáa chó söë chöëng nùæng SPF12. 4g. 349.000à 209.000à 32319 Fresh Pink 32321 Orange Coral Ngûúâi mêîu àang sûã duång: Giordani Gold Matte Lipstick SPF 12 32323 Bright Berry. TÊMÀIÏÍM ÛU ÀAÄI
 14. 14. 14 30% Optifresh System 8 Herbal Blend Toothpaste Kem àaánh rùng vúái cöng thûác àùåc biïåt chûáa phûác húåp Active Protect* vaâ tinh dêìu thaão möåc thiïn nhiïn giuáp baån vïå sinh rùng miïång vaâ húi thúã thúm maát tûå nhiïn. 100ml. 31673 99.000à 69.000à ÛU ÀAÄI * Phûác húåp Active Protect: Chûáa tinh dêìu Àinh Hûúng, keäm vaâ Flour giuáp rùng chùæc khoãe, caãi thiïån sêu rùng vaâ ngùn ngûâa höi miïång suöët 12 tiïëng.
 15. 15. 15 Giaãi phaáp chùm soác rùng miïång MangNuåCûúâiTûúiToãaKhùæpThïëGian Nuåcûúâilaâmoántrangsûácàeåpnhêëtvaâquyágiaánhêëtmaâbaåndïîdaângmang theokhivivubêëtcûáàêu.Àûângquïnmangtheokemàaánhrùngvúáitinhdêìu thaãomöåcthiïnnhiïn,giuápnuåcûúâibaånluöntoãasaángtûånhiïnnheá. TÊMÀIÏÍM
 16. 16. ቢ 16 ThïëGiúái ThêåtXinhÀeåp VaâTöiCuängThïë Trongsuöëtchuyïënvivukhùæpàêëttrúâi,laâdõp àïíbaåndiïånchomònhnhûängböåcaánhtuyïåtàeåp vaâcuängàûângquïnmöåtchuáthûúngthúmphaãng phêët,xaoxuyïënchothïmphêìnquyïënruä. CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng
 17. 17. ባ ቤ 17 a Miss Giordani Eau de Parfum Purse Spray Nûúác hoa boã tuái vúái nöët hûúng chuã àaåo hoa Cam YÁ ngoåt ngaâo vaâ laäng maån. 8ml. 34814 289.000à b Love Potion Secrets Eau de Parfum Purse Spray Nûúác hoa boã tuái àêìy quyïën ruä vúái sûå phöëi húåp tinh tïë cuãa Dêu Têy trùæng, Söcöla Trùæng vaâ Hoa Trùæng. 8ml. 34813 289.000à c Eclat Femme Weekend Eau de Toilette Purse Spray Nûúác hoa boã tuái hûúng hoa coã tûúi tùæn vaâ thanh lõch vúái hûúng Àaâo Provence, Lan Nam Phi vaâ Xaå Hûúng. 8ml. 34812 289.000à 40% MÚÁI PHIÏN BAÃN GIÚÁI HAÅN HoaCam YÁ, Tiïu Höìng Pondicherr y,KemXoaâi HÛ ÚNG HOA TR AÁI HÛÚNGTRAÁ ICÊY VANI PHÛ ÚNGÀÖNG DêuT êy Trùæng, Söcöla Trùæng, Hoa Trùæng HÛÚ N G HOA COÃ X ANH HûúngÀaâoP rovence, Lan Nam Phi trùæ ng,Xaåhûúng TÊMÀIÏÍM Giaá cho möîi saãn phêím sau khi ûu àaäi: 172.000à CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng ÛU ÀAÄI
 18. 18. ቢ 18 b Men's Collection Citrus Tonic Eau de Toilette Nûúác hoa mang hûúng thúm traân ngêåp nùng lûúång vúái sûå hoâa tröån sinh àöång vaâ maånh meä cuãa hûúng göî vaâ hûúng thúm saãng khoaái cuãa hoå Cam Chanh. 75ml. 30058 539.000à 319.000à a Men´s Collection Dark Wood Eau de Toilette Hûúng thúm nöìng êëm mang tuyïn ngön maånh meä cuãa khñ chêët nam tñnh vaâ sûác cuöën huát àùåc biïåt àûúåc chuyïín taãi qua nöët hûúng göî Guaiac àöåc àaáo. 75ml. 30059 539.000à 319.000à Tiï u Àen, Göî Guaiac, Thuöëc Laá HÛÚNGGÖÎV AÂ HÖÍ PHAÁCH PH ÛÚNGÀÖNG 40% ÛU ÀAÄI
 19. 19. ባ 19 HaäyThûãMöåtLêìnLaåcLöëiVaâCêëtBûúácPhiïuLûu Àûánglïnvaânhêëcchênkhoãivuângantoaâncuãabaãnthên.Möåtchuáthûúngnamtñnh seägiuápchaângcoáthïmàöånglûåcàïíkhúãiàöångcuöåchaânhtrònhphiïulûu,khaám phaáthïëgiúái. HÛÚN G CAM CHAN H GÖÎ Cam Chanh, Göî, Nûúác Kho aáng TÊMÀIÏÍM
 20. 20. 20 LUÖN NHÚÁ MANG THEO NÛÚÁC TÊÍY TRANG 40% The ONE All-Over Make-Up Remover Nûúác têíy trang dõu nheå vúái thaânh phêìn dûúäng êím giuáp laâm saåch lúáp trang àiïím möåt caách nhanh choáng vaâ hiïåu quaã. Saãn phêím seä mang àïën baån möåt laân da laáng saåch, mïìm maåi vaâ êím mõn. Lyá tûúãng cho nhûäng ai súã hûäu àöi mùæt, laân da nhaåy caãm. 100ml. 32139 249.000à 149.000à Nûúác têíy trang giuáp laâm saåch lúáp trang àiïím vaâ vuâng mùæt nhûng vêîn dûúäng êím laân da mïìm mõn. ÛU ÀAÄI
 21. 21. 21 Baån coá thïí mang ñt vêåt duång khi du lõch nhûng vêîn khöng thïí naâo thiïëu nhûäng saãn phêím trang àiïím. TRANG ÀIÏÍM
 22. 22. 1 211 222 ቢ 22 GIUÁP LÖÎ CHÊN LÖNG TRÖNG THU HEÅP HÚN b The ONE Concealer Kit Böå che khuyïët àiïím tiïån lúåi vúái 2 lúáp kem vaâ 1 lúáp phêën neán hoaân thiïån, giuáp baån luön sùén saâng cuâng diïån maåo hoaân haão. Cöng thûác àûúåc tñch húåp dêìu thaão möåc giuáp chùm soác vaâ laâm dõu caác àöëm muån trïn da. 6g. 309.000à 185.000à a The ONE Pore Minimising Primer Kem loát giuáp lêåp tûác se khñt vaâ laâm múâ caác löî chên löng, mang àïën veã mûúåt maâ tûå nhiïn cho laân da. Cöng thûác duy trò hiïåu quaã giuáp öín àõnh lúáp trang àiïím. Kïët cêëu nheå vaâ mûúåt maâ giuáp thêëm huát dêìu thûâa, baão vïå da vúái thaânh phêìn vitamin E. 20ml. 33709 309.000à 199.000à Lêëy möåt lûúång nhoã bùçng haåt Àêåu, thoa àïìu lïn traán, muäi, 2 bïn maá vaâ cùçm. Böå che khuyïët àiïím 3 trong 1 giuáp mang laåi àöå che phuã mûúåt maâ hún cho laân da baån, giuáp laân da tröng thêåt mõn maâng, nhû khöng tyâ vïët. 3 BÛÚÁC ÀÚN GIAÃN Kem loát Böå che khuyïët àiïím TRÛÚÁC KHI DUÂNG SAU  KHI DUÂNG LÚÁP KEM 1 LÚÁP KEM 2 LÚÁP PHÊËN NEÁN
 23. 23. 2222 23 32 3332 3332 ባ ቤ 23 CÖNG THÛÁC GIUÁP HAÅN CHÏË BOÁNG DÊÌU Bûúác àún giaãn cuöëi cuâng cho lúáp nïìn mûúåt maâ, mõn maâng laâ phuã nheå möåt lúáp phêën giuáp da tûúi tùæn vaâ raång ngúâi tûå nhiïn. CHO LÚÁP TRANG ÀIÏÍM MÛÚÅT NHÛ NHUNG TRANGÀIÏÍM ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN 40% 32592 Light 32593 Medium LÚÁP KEM 1 LÚÁP KEM 2 LÚÁP PHÊËN NEÁN 32592Light c The ONE Matte Velvet Powder Phêën phuã daång neán coá kïët cêëu mõn nhû nhung cuâng àöå bïìn maâu cao giuáp laâm giaãm boáng nhúân cho möåt laân da mõn maâng tûå nhiïn vaâ khöng gêy voán cuåc, phai maâu hoùåc bong troác. 8g. 459.000à Phêën phuã 31592 Nude Porcelain 31592 Nude Porcelain 31593 Nude Beige
 24. 24. ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቪ ቫ 24 EO1FO1 EO2FO2 EO3FO3 EO4FO4 LO1FO5 Trúå thuã àùæc lûåc - Böå coå trang àiïím chuêín PRECISION a 29655 Precision Powder Brush. Chiïìu daâi: 18cm. Àûúâng kñnh: 1.5cm. 179.000à b 29594 Precision Angled Blush Brush. Chiïìu daâi: 17cm. Àûúâng kñnh: 1.3cm. 99.000à c 29674 Precision Foundation Brush. Chiïìu daâi: 16.5cm. Àûúâng kñnh: 1.3cm. 179.000à d 29596 Precision Fan Powder Brush. Chiïìu daâi: 17.1cm. Àûúâng kñnh: 0.9cm. 99.000à e 29597 Precision Concealer Brush. Chiïìu daâi: 15.2cm. Àûúâng kñnh: 0.9cm. 99.000à f 29598 Precision Blending Brush. Chiïìu daâi: 16.7cm. Àûúâng kñnh: 0.9cm. 99.000à g 29595 Precision Double Ended Eyeshadow Brush. Chiïìu daâi: 17.5cm. Àûúâng kñnh: 0.9cm. 99.000à h 29593  Precision Angled Eyebrow Brush. Chiïìu daâi: 15.3cm. Àûúâng kñnh: 0.7cm. 69.000à i 29592  Precision Brow and Lash Comb. Chiïìu daâi: 13cm. Àûúâng kñnh: 0.7cm. 69.000à j 29599  Precision Lip Brush. Assembled. Chiïìu daâi: 18cm. Àûúâng kñnh: 0.6cm. Chiïìu daâi khi gêåp laåi: 10.4cm. 99.000à Möîi cêy coå àûúåc mang möåt kyá hiïåu àún giaãn, giuáp baån dïî daâng choån lûåa coå phuâ húåp vúái muåc àñch trang àiïím. Kyá hiïåu “E” daânh cho trang àiïím mùæt, “F” daânh cho trang àiïím mùåt, “L” daânh cho trang àiïím möi. EO2 FO5 FO3 FO1 EO1 FO2 LO1 EO3 EO4 FO4 Make-up Brush Cleaner Muát silicon vïå sinh coå trang àiïím giuáp dïî daâng laâm saåch moåi loaåi coå, bêët kïí coå àang trong tònh traång khö hay ûúát, nhúâ àoá coå àûúåc baão quaãn lêu bïìn hún. Hûúáng dêîn sûã duång àñnh keâm cuâng saãn phêím. Kñch thûúác: 7.3 x 5.4 x 3cm. 29580 105.000à
 25. 25. 2525 TRANGÀIÏÍM  The ONE IlluSkin Concealer Kem che khuyïët àiïím giuáp laâm saáng, laâm àïìu sùæc da. 10ml.   179.000à 30615 Fair Light 30615FairLight 30616 Nude Pink 30617 Nude Beige 31591 Natural Beige 31588 Fair Nude 31589 Light Ivory 31587 Porcelain  The ONE Matte Velvet Foundation SPF 20 Kem nïìn cho lúáp trang àiïím mõn maâng. 30ml.   369.000à 33154 Vanilla 33155 Porcelain 33156 Fair Nude 33157 Nude Pink 33158 Light Ivory 33159 Natural Beige The ONE Illuskin Aquaboost Foundation SPF 20 Kem nïìn moãng nheå vaâ àöå che phuã tûúi tùæn, mûúåt maâ. 30ml.   389.000à 33155Porcelain  The ONE Everlasting Foundation Extreme SPF 30 Kem nïìn vúái àöå baão vïå SPF30 vaâ àöå che phuã tûå nhiïn keáo daâi. 30ml.   389.000à 32287 Light Ivory 32288 Natural Beige 32286 Natural Nude 32284 Porcelain 32285 Natural Rose 32283 Vanilla  The ONE Colour Adapt Lip Balm Son dûúäng êím sùæc höìng nheå vaâ boáng bêíy tinh tïë. 1.6g. 33422 249.000à The ONE Colour Stylist Lip Liner Chò keã viïìn möi vúái kïët cêëu mõn mûúåt sùæc neát. 0.3g. 165.000à 31437VibrantPink 31435 Perfect Pink 31437 Vibrant Pink 31439 Real Red 31438 Coral Ideal  The ONE Lip Sensation Matte Mousse Son nûúác cho lúáp son mõn maâng vaâ bïìn maâu. 5ml.   309.000à 31951RougeSuede 31951 Rouge Suede 31950 Raspberry Cloud 31946 Coral Dream 31949 Pink Velour 31948 Plush Peach 31945 Satin Rose 31947 Red Velvet The ONE Colour Unlimited Lipstick Son möi bïìn maâu vaâ tûúi tùæn vúái àöå dûúäng êím cao. 1.7g. 249.000à 30571AbsoluteBlush 30571 Absolute Blush 30573 Pink Unlimited 30572 Always Cranberry 30574 Fuchsia Excess 30575 Endless Red The ONE Lip Spa Care Lip Balm Son möi dûúäng êím vaâ baão vïå möi trûúác tia UV. 1.7g. 249.000à 31443NaturalPink 31443 Natural Pink  The ONE Colour Obsession Lipstick Son möi àêìy nöíi bêåt vúái sùæc maâu rûåc rúä, thu huát moåi aánh nhòn. 3.7g. 309.000à 215.000à  The ONE BB Lip Balm Son dûúäng coá aánh ngoåc trai nheå, tûúi tùæn. 4g. 30717 219.000à • 6 sùæc maâu caá tñnh, quyïìn lûåc vaâ rûåc rúä. • Cöng nghïå Chromaload cho caác haåt sùæc töë àêåm neát. • Cêëp êím cho laân möi nhiïìu giúâ liïìn. 35161 Red Rage 35162 Red Fever 35159 Coral Craze 35156 Peach Passion 35158 Magenta Mania 35155 Nude Appeal SÙÆC SON RÛÅC RÚÄ ÊËN TÛÚÅNG KHÙÆC GHI  The ONE BB Cream Bright Perfect SPF 30 Kem nïìn BB giuáp da mûúåt maâ, baão vïå, dûúäng saáng da. 30ml. 359.000à 33133 Light 33134 Medium 33131 Fair 30% 35158MagentaMania ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 26. 26. 26 SIÏU ÀÊÅM NEÁT CÛÅC THU HUÁT 33369SunsetHorizon 33365PerennialPink 33859NocturnalRed 33366ConstantCoral 33857SecretBlush
 27. 27. 27 130.000à CHÓ VÚÁI The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte Son siïu lò vúái àöå bïìn maâu cao vaâ mõn maâng hoaân haão. Chûáa thaânh phêìn tùng cûúâng àöå êím vaâ giuáp nuöi dûúäng cho àöi möi caãm giaác dïî chõu, mïìm maåi. 1.7g. 33365-33372259.000à 33857-33860249.000à 33369 Sunset Horizon 33365 Perennial Pink 33371 Resolute Red 33372 Endless Cherry 33366 Constant Coral 33367 Forever Fuchsia 33859 Nocturnal Red 33860 Mysterious Purple 33857 Secret Blush 33858 Furtive Raspberry BAÃNGIÚÁIHAÅN ÀÙÅC BIÏÅT TRONG THAÁNG NAÂY
 28. 28. 28 ÀOÁN NHÊÅN ÀIÏÌU BÊËT NGÚÂ TÛÂ MASCARA WONDER LASH XXLMascara Wonder Lash múái tûâ Oriflame vúái thiïët kïë tñch húåp cöng nghïå Dual Core* giuáp laân mi tröng daây vaâ cong hún vûúåt tröåi GIUÁP MI TRÖNG DAÂY VAÂ CONG HÚN VÛÚÅT TRÖÅI Mascara The ONE 5-in-1 Wonder Lash XXL múái giuáp baån coá möåt laân mi tröng thêåt êën tûúång vaâ cuöën huát vúái hiïåu quaã vaâ thiïët kïë àêìu coå àùåc biïåt, giuáp mi tröng daây vaâ cong hún. Haäy traãi nghiïåm vaâ caãm nhêån sûå múái meã vaâ àêìy êën tûúång. *CöngnghïåDualCore:sûåkïëthúåpcuãaàêìucoåmïìmvaâloäicoå cûángbïntronggiuápdïîdaângkiïímsoaátquaátrònhchuöëtmivaâgiuáp micongvaâdaâyhún. The ONE 5-in-1 Wonder Lash XXL Mascara Waterproof - Black Mascara múái àûúåc thiïët kïë vúái àêìu coå àùåc biïåt giuáp baån coá möåt laân mi tröng daây vaâ cong hún, êën tûúång vaâ àêìy thu huát àïën diïåu kyâ. Cöng thûác giuáp ngùn ngûâa thêëm nûúác. 8ml. 34441 349.000à 209.000à
 29. 29. 29 ባባ ቢ 29 40% a The ONE Eye Liner Stylo Waterproof Buát keã mùæt nûúác bïìn maâu vúái àêìu coå moãng vaâ sùæc maâu àêåm neát, cöng thûác ngùn ngûâa thêëm nûúác lûúát ïm trïn da cho àûúâng keã sùæc saão vaâ bïìn maâu. 1.6g. 269.000à 159.000à 33671 Brown 33670 Black b The ONE Browcara Súã hûäu haâng chên maây cuöën huát vúái töng nêu tûå nhiïn vaâ cöng thûác daång gel kïët húåp cuâng àêìu coå daång súåi, cho lúáp maâu dïî daâng baám àïìu, mang àïën àöå daây vaâ àöå cong tûå nhiïn cho àöi chên maây. Thiïët kïë àêìu coå chuyïn nghiïåp cho àöå chñnh xaác cao vaâ thao taác dïî daâng. Cöng thûác àùåc biïåt cho khaã nùng giûä maâu vaâ ngùn ngûâa thêëm nûúác vûúåt tröåi. 5ml. 309.000à 185.000à 33692 Blonde 33693 M edium Brown 33693 Medium Brown 33694 Deep Brown AÁNH NHÒN SÙÆC SAÃO Tö àiïím. Àõnh hònh. Bïìn maâu. Súã hûäu àûúâng keã mùæt sùæc neát hoaân haão thêåt dïî daâng nhúâ buát keã mùæt nûúác chêët lûúång. Cöng thûác ngùn ngûâa thêëm nûúác vúái àöå bïìn maâu tuyïåt vúâi Sùæc saão, bïìn maâu vaâ Ngùn ngûâa thêëm nûúác 33670 Black TRANGÀIÏÍM ÛU ÀAÄI
 30. 30. 30 Nhûäng Saãn Phêím Trang Àiïím Khöng Thïí Thiïëu The ONE High Impact Eye Pencil Chò keã mùæt cho àûúâng keã chñnh xaác vaâ àêåm neát. 0.3g.   165.000à 31557OnyxBlack 31557 Onyx Black 31559 Amazon Green 31558 Midnight Blue 31560 Deep Plum  The ONE Eyebrow Kit Böå duång cuå veä chên maây nhoã goån, tiïån lúåi. 3g. 32031 259.000à  The ONE No Compromise Lash Styler Mascara - Black Mascaca giuáp baån súã hûäu laân mi tröng êën tûúång vaâ cong vuát. 8ml. 33732 359.000à 30460 Black The ONE Volume Blast Mascara Mascara vúái cöng thûác kem mõn, giuáp mi tröng daây hún. 8ml. 30460 289.000à 31586 Black  The ONE Wonder Liner Veä mùæt nûúác nhanh khö vúái sùæc maâu àêåm neát. 2.5ml.   259.000à The ONE 5-in-1 WonderLash Mascara Mascara giuáp mi tröng daâi, daây vaâ cong hún. 8ml.   319.000à 30719 Black 30719Black 30720 Black Brown  The ONE Eyelash Curler Duång cuå bêëm mi chuyïn duång. Kñch thûúác: 11 x 3.7cm. 27442 99.000à 33004 Black  The ONE 5-in-1 Wonder Lash Waterproof Mascara Mascara ngùn ngûâa thêëm nûúác hoaân haão. 8ml. 33004 339.000à COLOURBOX Face Powder Phêën phuã siïu mõn chûáa khoaáng chêët giuáp da mõn maâng. 20g. 309.000à 34629 Natural 34629 Natural 34628 Light  COLOURBOX Nail Polish Sún moáng vúái sùæc maâu söëng àöång vaâ xinh xùæn. 5ml.   115.000à 33264BrightRaspberry 33259 Pearly Nude 33260 Pearly Pink 33257 Soft Lavender 33258 Bright Nude 33263 Soft Red 33264 Bright Raspberry 33261 Soft Pink 33262 Bright Red 33265 Soft Berry 33266 Soft Plum  COLOURBOX Fatlash Mascara Mascara giuáp laân mi tröng daây dùån vaâ cong vuát. 8ml.  33195 209.000à 33195 Black COLOURBOX Eyeliner Keã mùæt nûúác sùæc saão giuáp tö àiïím àöi mùæt möîi ngaây. 8ml. 34631 155.000à 34631 Black  COLOURBOX Lip Pop Son dûúäng möi vúái nhiïìu sùæc maâu tûå nhiïn vaâ hûúng võ ngoåt ngaâo. 4.5g. 165.000à 34384PinkPunch 34386 Fuchsia Pop 34387 Red Snap 34384 Pink Punch 34385 Coral Crush The ONE Waterproof Eye Make-Up Remover Nûúác têíy trang daânh cho vuâng da quanh mùæt. 100ml. 32138 229.000à
 31. 31. 31 ባ ቤ ቢ 31 TRANGÀIÏÍM 40% SÚN MOÁNG ÀA SÙÆC MAÂU 33870 Fresh Lime 33873 Golden Orchid 33872 Paradise Pink 33869 Chameleon Green 33871 Papaya Punch a The ONE Nail Paint Sún moáng nhiïìu sùæc maâu nhiïåt àúái söëng àöång vaâ tûúi vui. 5ml. 135.000à 79.000à b The ONE Peel Off Base Coat Sún loát àöåc àaáo giuáp viïåc löåt boã maâu sún trúã nïn àún giaãn vaâ tiïån lúåi. Hònh thaânh lúáp baão vïå trong suöët vaâ mûúåt maâ giuáp baão vïå moáng khöng bõ öë maâu. 8ml. 33727 179.000à 125.000à c The ONE Nail Polish Remover Wipes Höåp böng cotton thêëm dung dõch têíy maâu sún moáng tay, cûåc dïî sûã duång àïí loaåi boã nhûäng sùæc sún àêåm neát nhêët. Kñch thûúác nhoã goån, tiïån lúåi mang theo bêët cûá luác naâo! 26 miïëng/höåp. 33005 179.000à 125.000à  The ONE Long Wear Nail Polish Sún moáng bïìn maâu vúái nhiïìu sùæc maâu söëng àöång. 8ml.   135.000à 30529RedSkyatNight 30520 Tiramisu 30524 Lilac Silk 30528 Fuchsia Allure 30530 London Red 30529 Red Sky at Night 30531 Ruby Rouge 33288 Watermelon Punch 33285 Hypnotic Lilac 33289 Orange Sorbet 33290 Rosy Nude 33291 Grey Moss 33292 Mystic Forest 33293 Royal Blue 33294 Midnight Ocean • Löåt boã maâu sún dïî daâng khi cêìn. • Sûã duång àún giaãn nhû caác loaåi sún loát thöng thûúâng. • Hònh thaânh lúáp baão vïå trong suöët vaâ mûúåt maâ cho moáng. • Dïî daâng loaåi boã caác maâu sún àêåm vaâ chûáa nhuä. • Baão vïå moáng khöng bõ öë maâu. The ONE Quick Dry Top Coat Sún phuã khö cûåc nhanh giuáp baão vïå maâu sún. 8ml. 33520 145.000à PHIÏN BAÃN GIÚÁI HAÅN 33870FreshLime ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 32. 32. ቢ ባ 32 Kem nïìn giuáp mang laåi möåt laân da mõn maâng vaâ mûúåt maâ tûúi tùæn Phêën phuã cho bïì mùåt da tröng thêåt tûúi tùæn raång rúä 31802Porcelain 40% 31809 Natural 31805RoseBeige MÕN MAÂNG RAÅNG RÚÄ ÛU ÀAÄI
 33. 33. 3333   b Giordani Gold Long Wear Mineral Foundation SPF 15 Kem nïìn coá taác duång giuáp phuåc höìi vaâ nuöi dûúäng laân da vúái àöå bao phuã vaâ àöå bïìn maâu cao. Cöng thûác coá chûáa Khoaáng chêët tûâ nuái lûãa vaâ chó söë SPF 15 vûâa chùm soác vûâa giuáp ngùn ngûâa laäo hoáa da. 30ml. 569.000à 339.000à 31802 Porcelain 31803 Light Rose 31804 Light Ivory 31805 Rose Beige 31806 Natural Beige a Giordani Gold Sheer Powder SPF 15 Phêën phuã chûáa thaânh phêìn khoaáng chêët cho bïì mùåt da mõn maâng cuâng àöå bïìn maâu cao. Àöìng thúâi, caác haåt khoaáng chêët seä taåo hiïåu ûáng phaãn xaå aánh saáng cho baån möåt laân da tröng raång rúä tûå nhiïn, àöìng thúâi che múâ hiïåu quaã caác khuyïët àiïím trïn bïì mùåt da. 9g. 659.000à 399.000à 31808 Light 31809 Natural 32057 Translucent Ngûúâi mêîu àang sûã duång: Giordani Gold Sheer Powder SPF 15 31808 Light, Giordani Gold Long Wear Mineral Foundation SPF 15 31804 Light Ivory TRANGÀIÏÍM
 34. 34. 34  Giordani Gold Incredible Length Mascara Mascara giuáp cho haâng mi tröng daâi hún. 8ml.   379.000à 32079Black Giordani Gold Double-ended Brow Pencil Chò keã maây hai àêìu vúái thiïët kïë tiïån lúåi. 1.2g. 259.000à 33093Brown 33092 Blonde 33093 BrownGiordani Gold CC Cream SPF 35 Kem nïìn CC vúái kïët cêëu nheå vaâ àöå che phuã cao. 40ml. 569.000à 30988 Light 30989 Natural  Giordani Gold Youthful Radiance Elixir Primer Kem loát giuáp dûúäng êím sêu, hoaân thiïån laân da. 30ml. 33300 559.000à  Giordani Gold Iconic Lip Elixir SPF 15 Son nûúác vúái kïët cêëu mõn maâng vaâ mûúåt maâ. 3.5ml.   419.000à 33806 Ruby Red 33394 Currant Red 33807 Elegant Burgundy 33805 True Red 33392 Red Romance 33803 Cerise Pink 33389 Luscious Coral 33801 Coral Hibiscus 33386 Noble Nude 33802 Poppy Pink 33387 Delicate Pink 33801CoralHibiscus 33804 Scarlet Orange 33390 Elegant Fuchsia  Giordani Gold Secret Concealer Thanh che khuyïët àiïím chûáa chiïët xuêët thaão möåc. 2g.   389.000à 31366 Light 31367 Medium 31366Light 32922 Natural Beige 32923 Amber 32921 Light Ivory 35238 Light Ivory Neutral 32919 Vanilla 35235 Rose Porcelain Cool 32920 Porcelain 35237 Light Sand Warm Giordani Gold Liquid Silk Foundation SPF 12 Kem nïìn daång loãng che phuã mïìm maåi vaâ mõn maâng. 30ml.   569.000à 32920Porcelain35237LightSandWarm Giordani Gold Iconic All-in-One Mascara Mascara vúái cöng thûác giuáp haâng mi àûúåc mïìm mûúåt vaâ cong vuát. 8ml. 32576 419.000à 30454TrueRed  Giordani Gold Iconic Lipstick SPF 15 Son möi cho lúáp phuã nheå nhaâng nhû luåa. 4g.   319.000à 30454 True Red 30455 Red Fatale 30453 Fuchsia Divine 30452 Raspberry Blush 30449 Rose Petal Giordani Gold Bronzing Pearls Phêën maá ngoåc trai sùæc maâu àöìng tûå nhiïn. 25g. 659.000à 32081 Natural Radiance 32083 Natural Peach 32081 Natural Radianc e Giordani Gold MasterCreation Lipstick SPF 20 Son möi vúái nhiïìu maâu sang troång vaâ àöå daân traãi mûúåt maâ. 4g. 449.000à 33392RedRomance  Giordani Gold MasterCreation Foundation SPF 18 Kem nïìn moãng nheå, daân traãi àïìu mûúåt maâ trïn laân da. 30ml. 579.000à 32079 Black MÖI NÏÌN MÙÆT Giordani Gold Silky Powder Polisher Coå thoa phêën thiïët kïë dïî daâng thu goån. Kñch cúä: 12.3 x 2.3cm. 30888 239.000à 32051 Natural Beige 32051NaturalBeige 32049 Light Ivory 32047 Porcelain  Giordani Gold Age Defying Foundation SPF 8 Kem nïìn che múâ hoaân haão moåi nïëp nhùn. 30ml.   569.000à Giordani Gold Eye Shadow Quadro Höåp phêën maâu mùæt àêåm neát vaâ bïìn maâu. 5.2g.   549.000à 32076 Divine Brown 32076 Divine Brown 32077 Radiant Plum 32075 Smokey Grey
 35. 35. 35 ቤ ባ ቢ 35 CHO AÁNH NHÒN ÀÊÌY MÏ LÛÅC MOÅI LUÁC MOÅI NÚI CAÁCH SÛÃ DUÅNG: Taåo ÀÛÚÂNG KEÃ TÛÅ NHIÏN tûâ goác mùæt trong tiïën dêìn ra bïn ngoaâi. Duâng lûåc nheå vûâa phaãi keã saát mñ mùæt vúái thao taác dûát khoaát. Taåo ÀÛÚÂNG KEÃ ÊËN TÛÚÅNG bùçng caách duâng lûåc maånh hún vaâ àûúâng keã àêåm neát hún. 35% TRANGÀIÏÍM a Giordani Gold Supreme Gel Eye Liner - Rich Black Loå keã mùæt coá kïët cêëu daång gel - kem cuâng thiïët kïë sang troång, kïët cêëu mõn maâng giuáp dïî daâng tö àiïím nhûäng àûúâng keã moãng hay daây tuây thñch, vúái àöå chñnh xaác cao. Caác haåt sùæc töë àen giuáp sùæc maâu thïm àêåm neát kïët húåp cuâng cöng thûác ngùn ngûâa thêëm nûúác, chöëng lem vaâ taåo caãm giaác dïî chõu trïn da. 4.5g. 33668 309.000à 215.000à  b Giordani Gold Dual Eyeliner Brush Coå keã mùæt 2 àêìu vúái àêìu coå giuáp taåo àûúâng keã thanh maãnh vaâ àêìu coå giuáp taåo kiïíu mùæt meâo sùæc neát. Chêët liïåu: Tre, nhöm, súåi nylon. 165 mm x 6.4 mm. 29906 125.000à 89.000à c Giordani Gold All-in-One Iconic Mascara Waterproof - Black Mascara sang troång, àa cöng duång. Giuáp mi tröng daâi, daây, cong vaâ àûúåc phên taách hoaân haão. Sùæc maâu àêåm neát vaâ cöng thûác ngùn ngûâa thêëm nûúác nheå nhaâng bao phuã tûâng súåi mi maâ khöng gêy phai hoùåc lem maâu. 8ml. 33243 419.000à 275.000à 33243Black 33668 Ri chBlack PHIÏN BAÃN GIÚÁI HAÅN ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 36. 36. a b 36 TOÁC ÀEÅP RAÅNG NGÚÂI ÀOÁN HEÂ PHÚI PHÚÁI b Love Nature Shampoo for Fine Hair Green Tea Lychee Dêìu göåi daânh cho toác thûa vúái thaânh phêìn Traâ Xanh vaâ traái Vaãi thiïn nhiïn. 250ml. 34095 169.000à 119.000à a Love Nature 2-in-1 Shampoo Conditioner for Thin Hair Apple Bamboo Dêìu göåi vaâ Dêìu xaã 2 trong 1 daânh cho toác moãng vúái thaânh phêìn tûâ Taáo vaâ Tre thiïn nhiïn. 250ml. 34097 169.000à 119.000à Vúái höîn húåp caác thaânh phêìn thiïn nhiïn laâm saåch vaâ giuáp nuöi dûúäng maái toác baån. 30%ÛU ÀAÄI
 37. 37. 37 Nhúá daânh thúâi gian chùm soác vaâ nêng niu laân da baån trong suöët cuöåc haânh trònh. CHÙM SOÁC CAÁ NHÊN
 38. 38. ቢ 38 TÙNG CÛÚÂNG SAÃNG KHOAÁIVúái thaânh phêìn tûâ nûúác Dûâa vaâ Dûa Lûúái thiïn nhiïn giuáp tùng cûúâng caãm giaác thû giaän cho khoaãng thúâi gian dûúái doâng nûúác maát. Troån böå sûäa tùæm vaâ dûúäng thïí vûâa giuáp laâm saåch, vûâa yïu chiïìu laân da baån cuâng hûúng thúm tûúi maát, saãng khoaái.   b Love Nature Shower Gel Invigorating Coconut Water Melon Gel tùæm hûúng thúm tûúi maát tûâ nûúác Dûâa vaâ Dûa Lûúái. 250ml. 34087 175.000à 105.000à   a Love Nature Body Lotion Invigorating Coconut Water Melon Dûúäng thïí vúái thaânh phêìn tûâ nûúác Dûâa vaâ Dûa Lûúái. 200ml. 34090 209.000à 125.000à   c Love Nature Soap Bar Invigorating Coconut Water Melon Thanh xaâ phoâng dûúäng êím chûáa thaânh phêìn cêëp êím tuyïåt vúâi tûâ nûúác Dûâa vaâ Dûa Lûúái. 75g. 34092 74.000à 45.000à Thaânh phêìn dûúäng êím tûâ nûúác Dûâa vaâ Dûa Lûúái thiïn nhiïn
 39. 39. ቤ ባ 39 40% CHÙMSOÁCCAÁNHÊN Vúái thaânh phêìn tûâ nûúác Dûâa vaâ Dûa Lûúái thiïn nhiïn giuáp laân da mïìm mûúåt cuâng hûúng thúm saãng khoaái, tûúi maát. Cöng thûác tûå huãy sinh hoåc Thanh xaâ phoâng xanh àêìy hêëp dêîn vúái cöng thûác tûå huãy sinh hoåc, giuáp nheå nhaâng laâm saåch laân da ÛU ÀAÄI
 40. 40. ብ ቪ ቫ ቭ ቨ ቩ ቢ ባ ቤ ብ ባ ባ ቤ ብ ቦ ቢ ቢ ቧ ቦ ቧ ቨ ቤ 40 Styler Vent Brush Chiïìu daâi: 22cm. Vêåt liïåu: ABS, Nilon. 30580 165.000à 99.000à a 31609 Eleo Shampoo 200ml. 319.000à  b 31610 Eleo Conditioner 150ml. 269.000à c 31614 Eleo Protecting Oil 50ml. 489.000à  d 31611 Eleo Hair Mask 125ml. 369.000à 1.Thoa dêìu göåi lïn toác ûúát, xoa boáp nheå nhaâng vaâ xaã laåi vúái nûúác. 2. Thoa lïn da àêìu khi toác ûúát hoùåc toác khö 2 lêìn trïn ngaây. Khöng göåi laåi. 3. Xõt lïn toác êím àïí coá thïí dïî daâng taåo kiïíu. Sau àoá sêëy khö àïí taåo àöå phöìng cho toác. HÛÚÁNG DÊÎN SÛÃ DUÅNG: a 31602 Milk Honey Gold nourishing Hand Body Cream 250ml. 289.000à  b 31603 Milk Honey Gold softening Liquid Hand Soap 300ml. 219.000à c 31601 Milk Honey Gold smoothing Sugar Scrub 200ml. 319.000à  d 31708 Milk Honey Gold Shampoo 200ml. 199.000à e 31709 Milk Honey Gold Conditioner 200ml. 199.000à f 31605 Milk Honey Gold Shower Cream 200ml. 259.000à  g 31606  Milk Honey Gold moisturising Hand Cream 75ml. 155.000à h 31604 Milk Honey Gold softening Creamy Soap Bar 75g. 84.000à i 34167 Milk Honey Gold Shampoo (Mini) 30ml. 94.000à j 34168 Milk Honey Gold Conditioner (Mini) 30ml. 94.000à k 31710 Milk Honey Gold Hair Mask 250ml. 249.000à a 32900 HairX Advanced Care GlossMoisture Hydrating Shampoo 250ml. 219.000à   b 32875 HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Shampoo 250ml. 219.000à c 32878 HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Conditioner 200ml. 219.000à d 32881 HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Hair Mask 200ml. 229.000à e 32894 HairX Advanced Care Activator Fortifying Shampoo 250ml. 219.000à   f 32895 HairX Advanced Care Activator Fortifying Hair Amplifier 150ml. 259.000à g 32897 HairX Advanced Care Activator Fortifying Scalp Tonic 100ml. 309.000à   FALL BACK IN LOVE WITH YOUR HAIR
 41. 41. 41 HairX Advanced Care Deep Cleansing Purifying Shampoo Dêìu göåi daânh cho toác dêìu. 250ml. 32898 229.000à 159.000à 40% CHÙMSOÁCCAÁNHÊN HairX Advanced Care Dandruff Solution Control Shampoo Dêìu göåi giuáp ngùn ngûâa gaâu vaâ giûä êím. 250 ml. 32893 219.000à 155.000à HairX Advanced Care Deep Cleansing Purifying Conditioner Dêìu xaã daânh cho toác dêìu. 200ml. 32905 229.000à 159.000à Styler Medium Round Brush Chiïìu daâi: 23cm. Vêåt liïåu: Aluminium vaâ Nilon. 30608 175.000à 125.000à Styler Cushion Brush Chiïìu daâi: 24cm. Vêåt liïåu: ABS, Nhûåa vaâ Nilon. 30579 135.000à 79.000à YÏU CHIÏÌU TOÁC XINH ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 42. 42. S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7 ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቪ ቢ ባ ቤ 42 a 34069 Loving Care Hand Wash Cream 300ml. 209.000à b 34063 Loving Care Body Lotion 400ml. 299.000à c 34332 Loving Care Multi Purpose Cream 150ml. 239.000à  a  31851 EssenseCo. Lemon Verbena Hand Body Lotion 300ml. 309.000à b  31850 EssenseCo. Lemon Verbena Liquid Hand Soap 300ml. 209.000à c  31852 EssenseCo. Lemon Verbena Body Wash 300ml. 339.000à d 33452 EssenseCo. Magnolia Wild Fig Hand Body Wash 300ml. 259.000à e 33454 EssenseCo. Magnolia Wild Fig Hand Body Lotion 300ml. 309.000à f 32828 EssenseCo. Neroli Jasmine Hand Body Lotion 300ml. 309.000à a 22715  Silk Beauty White Glow Soap Bar 100g. 74.000à b  26436 Silk Beauty White Glow Hand Cream 75ml. 155.000à c  23555  Silk Beauty White Glow Body Lotion 200ml. 249.000à d  22713 Silk Beauty White Glow Body Wash 200ml. 189.000à e  31363 Silk Beauty Hand Cream 100ml. 155.000à f  31280 Silk Beauty Shower Cream 200ml. 179.000à g 31279 Silk Beauty Body Cream 200ml. 269.000à h 31281 Silk Beauty Soap Bar 100g. 69.000à i 31365 Silk Beauty Anti-perspirant 24H Deodorant 50ml. 135.000à GIUÁP LAÂN DA MÏÌM MÕN Mïìm mõn suöët ngaây daâi
 43. 43. ቢ ባ ቤ ቢ ቤ ብባ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቪ ቫ ቭ ቮ ቯ ተ 43 a 32603 Love Nature Body Lotion Energising Mint Raspberry 200ml. 209.000à b 32602 Love Nature Exfoliating Shower Gel Energising Mint Raspberry 250ml. 199.000à c 32610 Love Nature Exfoliating Shower Gel Refreshing Strawberry Lime 250ml. 199.000à d 32623 Love Nature Shampoo for Dandruff Control Tea Tree Oil Burdock 250ml. 175.000à e 32624 Love Nature 2in1 Shampoo for All Hair Types Avocado Oil Chamomile 250ml. 175.000à f 32625 Love Nature Shampoo for Oily Hair Nettle Lemon 250ml. 175.000à g  32608 Love Nature Shower Gel Caring Olive Oil Aloe Vera 250ml. 175.000à h 32618  Love Nature Shampoo for Dry Hair Wheat Coconut Oil 250ml. 175.000à i 32619 Love Nature Conditioner for Dry Hair Wheat Coconut Oil 250ml. 175.000à j  32605 Love Nature Shower Cream Softening Avocado 250ml. 175.000à k 32604 Love Nature Soap Bar Energising Mint Raspberry 75g. 74.000à l 32609 Love Nature Soap Bar Caring Olive Oil Aloe Vera 75g. 74.000à  m 32607 Love Nature Soap Bar Softening Avocado 75g. 74.000à n 32611 Love Nature Exfoliating Soap Bar Refreshing Strawberry Lime 75g. 74.000à a 33642 Protecting Hand Cream with Sea Buckthorn oil 75ml. 135.000à b  34065 Moisturising Hand Cream with Avocado oil. 75ml. 155.000à HAÄY ÀÏÍ THIÏN NHIÏN ÊËP ÖM LAÂN DA BAÅN CHÙMSOÁCCAÁNHÊN c  31344 SoftCaress Protecting Hand Nail Cream 100ml. 155.000à d  31345 SoftCaress Nourishing Hand Cream 100ml. 155.000à
 44. 44. 44 Chaâo Mûâng Ngaây Quöëc Tïë Thiïëu Nhi Cuâng nhau daânh troån tònh yïu thûúng daânh cho caác em nhoã thên yïu bùçng sûå êëp öm dõu daâng tûâ doâng saãn phêím Loving Care vúái tinh dêìu Haånh Nhên thiïn nhiïn.
 45. 45. ቢ ባ ቤ ብ 4545 40% a Loving Care Hand Cream Kem dûúäng da tay vúái chiïët xuêët tûâ dêìu Haånh Nhên thiïn nhiïn giuáp nheå nhaâng nuöi dûúäng laân da tay cuãa baån. Vúái àöå PH cên bùçng vaâ hûúng thúm àaáng yïu. 150ml. 34061 199.000à 119.000à c Loving Care 2in1 Shampoo Conditioner Dêìu göåi kiïm dêìu xaã dõu nheå giuáp laâm saåch, chùm soác nuöi dûúäng maái toác. Coá àöå pH cên bùçng vaâ chûáa dêìu Haånh Nhên tûå nhiïn, hûúng thúm àaáng yïu. 400ml. 34060 289.000à 175.000àd Loving Care Face and Body Soap Bar Thanh xaâ phoâng vúái tinh dêìu Haånh Nhên thiïn nhiïn giuáp nheå nhaâng laâm saåch vaâ hûúng thúm dïî chõu. Thñch húåp cho caã gia àònh. 125g. 34066 99.000à 69.000à b Loving Care Shower Cream Kem tùæm giuáp laâm saåch, chùm soác laân da cuãa caã gia àònh, chûáa dêìu Haånh Nhên tûå nhiïn vaâ hûúng thúm àaáng yïu. Cöng thûác dõu nheå, coá àöå pH cên bùçng. 400ml. 34058 289.000à 175.000à CHÙMSOÁCCAÁNHÊN ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 46. 46. ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቢ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቢ ባ ቤ ቦ ብ ባ 46 [ Kem àaánh rùng ] a  31123 Optifresh System 8 Total Protection Toothpaste 100ml. 99.000à b  31132 Optifresh System 8 Extreme Fresh Toothpaste 100ml. 99.000à c 31131 Optifresh System 8 Crystal White Toothpaste 100ml. 99.000à [ Baân chaãi àaánh rùng ] d 27979 Optifresh Toothbrush Medium - Purple 49.000à e 27980 Optifresh Toothbrush Medium - Blue 49.000à f 27981 Optifresh Toothbrush Soft - Pink 49.000à g 27982 Optifresh Toothbrush Soft - White 49.000à Giaãi phaáp chùm soác rùng miïång NUÅ CÛÚÂI LAÂ MOÁN TRANG SÛÁC TUYÏÅT VÚÂI NHÊËT  Activelle Anti-perspirant 24h Deodorant 50ml.  a 23725 Invisible  b 23718 Pure Care  c 31272 White Peony Fairness d 30332 Green Tea Fresh  e 31270 Extreme Protection 48h Möîi saãn phêím giaá: 119.000à CHÙM SOÁC DÕU NHEÅ VUÂNG DA BÑ MÊÅT a 23646 Feminelle Special Care+ Deodorising Cleansing Intimate Gel 300ml. 219.000à b 33022 Feminelle Refreshing Intimate Wash 300ml. 219.000à c 24890 Feminelle Refreshing Intimate Deodorant 75ml. 229.000à d 32340 Feminelle Special Care+ Moisturising Intimate Balm 75ml. 199.000à e 30004 Feminelle Refreshing Intimate Wipes 20 túâ. 189.000à CAÃM GIAÁC THOAÁNG MAÁT TÛÅ TIN Anto aân cho d anhaåycaã m
 47. 47. ቢቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቪ ቫ 4747 40%Feet Up Advanced 36H Odour Control Anti-perspirant Foot Spray Xõt khûã muâi vúái cöng thûác cho hiïåu quaã vûúåt tröåi nhúâ tñch húåp cöng nghïå Pro- Active vaâ höîn húåp Mineral4E . Nhanh khö, hûúng thúm tûúi maát, giuáp kiïím soaát muâi möì höi chên hiïåu quaã vaâ tùng cûúâng dûúäng êím giuáp duy trò caãm giaác khö thoaáng vaâ thoaãi maái cho chên suöët 36 giúâ. 150ml. 33034 219.000à 129.000à a 32372 Feet Up Comfort Reviving Foot Spray 150ml. 199.000à b 32368 Feet Up Comfort Anti-perspirant Foot Cream 75ml. 155.000à c 9587 Foot Care Pumice Brush Size: 16.5 x 3 x 3.5cm. 89.000à d 9588 Foot File 19 x 3.5 x 0.5cm. 64.000à e 33028 Feet Up Advanced Intensive Moisture Foot Mask 100ml. 259.000à f 33030 Feet Up Advanced Salvation Foot Serum 30ml. 259.000à g 33027 Feet Up Advanced Cracked Heel Repair Smooth Foot Cream 75ml. 219.000à h 33033 Feet Up Advanced Deep Exfoliating Foot Cream 75ml. 199.000à i 33197 Feet Up Advanced Fatigue Calming Foot Leg Gel 150ml. 209.000à j 33035 Feet Up Advanced Friction Protecting Foot Spray 100ml. 219.000à TÛÅ TIN HÚN CUÂNG ÀÖI CHÊN NHEÅ TÏNH THOAÃI MAÁI CHÙMSOÁCCAÁNHÊN ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 48. 48. a b 48 CHÙM SOÁC DÕU NHEÅ VUÂNG TAM GIAÁC MÊÅT
 49. 49. 49 40% ÛU ÀAÄI a Feminelle Comforting Intimate Wash Dung dõch vïå sinh phuå nûä dõu nheå vúái chiïët xuêët tûâ hoa Lan vaâ hûúng thúm tûúi maát, nheå nhaâng. Àaä qua kiïím nghiïåm an toaân cho vuâng da nhaåy caãm. 300ml. 34039 219.000à 129.000à  b Feminelle Mild Intimate Wash Dung dõch vïå sinh phuå nûä tûúi tùæn, dõu nheå chûáa chiïët xuêët Cuác La Maä cho hûúng thúm nûä tñnh, dïî chõu. An toaân cho vuâng nhaåy caãm, thñch húåp sûã duång hùçng ngaây. 300ml. 33459 219.000à 129.000à ÀÙÅC BIÏÅT TRONG THAÁNG NAÂY
 50. 50. FOR HIM 50 CUÂNG NHAU ÀI KHÙÆP THÏË GIAN Vúái nguöìn caãm hûáng tûâ cêy Thûúâng Xuên Thuåy Àiïín xanh tûúi, nhû tònh baån bïìn chùåt duâ qua bao nhiïu thùng trêìm trong cuöåc söëng. Friends World For Him Eau de Toilette Nûúác hoa traân ngêåp nùng lûúång vaâ sûác söëng tûúi múái vúái hûúng thúm àêåm chêët nam tñnh vaâ mang àêìy dû võ ngoåt ngaâo cuãa cuöåc söëng. 75ml. 33384 679.000à 409.000à ThûúângXuênT huyå Àiïín, Tinh dêìu Xö th úm,ÀêåuTonka H ÛÚNG TONIC 40%ÛU ÀAÄI
 51. 51. 51 Chaâng hoaâng tûã trong möång cuãa naâng laâ chaâng trai biïët chùm chuát vaâ laâm àeåp baãn thên. GOÁC NAM GIÚÁI
 52. 52. ቢ 52 NGAÂY LÏÎ CUÃA CHA Àaä àïën luác daânh cho ngûúâi àaân öng söë 1 trong cuöåc àúâi baån möåt moán quaâ yá nghôa àïí baây toã têëm loâng. Möåt chai nûúác hoa vúái hûúng thúm tûúi maát seä laâ möåt lûåa choån hoaân toaân thñch húåp. CHOÅN QUAÂ CHO GöîTuyï ët Tuâng, Rïî Cêy Àöng Hêìu ,BaåcHaâ HÛÚNG FOUGERE TÛ ÚIMAÁT a Eclat Lui Eau de Toilette Nöët hûúng chñnh tûâ Da Thuöåc Cordovan àêìy maånh meä vaâ lõch laäm. 75ml. 32950 769.000à 385.000à b Venture Eau de Toilette Hûúng thúm tûúi maát cuãa Baåc Haâ, rïî cêy Àöng Hêìu vaâ göî Tuyïët Tuâng. 100ml. 32503 779.000à 390.000à Bûúãi, O aãi Hûúng, Da Thuöåc Cor dovan HÛÚNG FOUGERE TÛ ÚIMAÁT
 53. 53. ባ ቤ ብ LAST TIME LAST TIME LAST TIME 53 50% c Venture Beyond Eau de Toilette Nûúác hoa hûúng traái cêy vaâ göî mang laåi caãm giaác nùng àöång. 100ml. 32799 779.000à 390.000à Dûa Gang, Traâ, Rïu HÛÚNG GÖÎ NÛÚÁC K HOAÁNG d Excite by Oriflame Eau de Toilette Nöët hûúng Cam Bergamot, Dûa Gang vaâ Cêy Ngaãi mang laåi caãm giaác saãng khoaái àêìy maånh meä. 75ml. 15560 829.000à 419.000à Q uyát, Göî Söìi, Höí Phaác h HÛÚ NG GÖÎ - TRAÁI CÊY GOÁCNAMGIÚÁI Xuêët hiïån lêìn cuöëi trong quyïín danh muåc naây. CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng ÛU ÀAÄI
 54. 54. 5454  Excite Force Eau de Toilette Nöët hûúng tûúi maát cuãa Dûa Gang, Laá Thöng vaâ Höí Phaách Àen. 75ml. 31639 829.000à  Be the Legend Eau de Toilette Hûúng thúm cuãa muâi Taáo ngoåt, Da Thuöåc vaâ Àêåu Tonka sinh àöång. 75ml. 30468 639.000à  So Fever Him Eau de Toilette Muâi hûúng cuãa úát Piri Piri, Phong Lûä Bourbon vaâ Gûâng. 75ml. 31074 809.000à  Incognito for Him Eau de Toilette Hûúng thúm cuãa Caâ Löìng Àeân, laá cêy Tuyïët Tuâng vaâ Hoùæc Hûúng. 50ml. 32540 589.000à  Paradise Man Eau de Toilette Nûúác hoa hûúng Dûa Kiwano quyá hiïëm vaâ tûúi maát . 75ml. 32997 1.050.000à Possess The Secret Man Eau de Parfum Nûúác hoa lêëy caãm hûáng saáng taåo tûâ Thêìn Sêëm Thor huâng duäng. 75ml. 33650 1.090.000à  Eclat Homme Anti- perspirant Deodorant Spray Chai xõt giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Eclat Homme. 150ml. 31698 289.000à  Eclat Homme Eau de Toilette Hûúng thúm àöåc àaáo haâi hoâa giûäa cöí àiïín vaâ hiïån àaåi. 75ml. 30173 769.000à Giordani Gold Man Eau de Toilette Nûúác hoa mang hûúng thúm cao cêëp daânh cho nhûäng quyá öng söëng troån àam mï. 75ml. 32155 999.000à Giordani Gold Man Anti-perspirant Roll-On Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Giordani Gold Man. 50ml. 32176 125.000à Giordani Gold Man Anti-perspirant Deodorant Spray Xõt giuáp haån chïë muâi cú thïí vúái hûúng nûúác hoa Giordani Gold Man. 150ml. 32461 289.000à Happydisiac Man Anti-perspirant Roll-on Deodorant Thanh lùn vúái muâi hûúng mang bñ quyïët taåo nïn “niïìm vui trong cuöåc söëng”. 50ml. 33353 135.000à  Happydisiac Man Eau de Toilette Hûúng thúm vui tûúi cuãa Taáo Xanh, Chanh Trûáng Caá vaâ Dêu Têy. 75ml. 32159 779.000à Flamboyant Eau de Toilette Nûúác hoa vúái nöët hûúng traái cêy vaâ göî söëng àöång. 75ml. 19639 749.000à Flamboyant Anti-perspirant Deodorant Spray Chai xõt giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Flamboyant. 150ml. 31697 289.000à Eclat Homme Sport Eau de Toilette Nûúác hoa vúái hûúng thúm cuãa Da Löån vaâ Cam Bergamot. 75ml. 31236 769.000à Mister Giordani Eau de Toilette Nûúác hoa nam tñnh vúái hûúng thúm sinh àöång cuãa Coã Hûúng Baâi thûúång haång. 75ml. 33654 789.000à Eclat Homme Sport Anti-perspirant Roll-on Deodorant Thanh lùn vúái hûúng nûúác hoa Eclat Homme Sport tûúi múái. 50ml. 32497 135.000à BÖÅ SÛU TÊÅP NÛÚÁC HOA NAM – GIUÁP CHAÂNG TÛÅ TIN THÏÍ HIÏåN CAÁ TÑNH
 55. 55. 55 ባ ቢ 5555 30% THÏË GIÚÁI TRONG TÊÌM TAYTûåa duäng sô Spartacus, haäy têån duång sûác maånh töëi cao, giaânh lêëy chiïën thùæng vônh hùçng vaâ khùèng àõnh võ thïë cuãa baån giûäa nhûäng bêåc anh taâi khaác. a  Possess Man Eau de Toilette Nûúác hoa laâ sûå kïët húåp buâng nöí giûäa Tinh Dêìu Nguyïåt Quïë tûúi múái, võ Bûúãi vaâ hûúng thúm say àùæm cuãa cêy Orris taái hiïån hoaân haão tinh thêìn duäng maänh, bêët khuêët cuãa anh huâng La Maä Spartacus. 75ml. 31825 1.090.000à 759.000à b Possess Man Anti-perspirant Deodorant Spray Chai xõt haån chïë muâi cú thïí vúái hûúng thúm maånh meä àêìy quyïën ruä cuãa nûúác hoa Possess Man buâng nöí cuãa tinh dêìu Nguyïåt Quïë tûúi múái, võ Bûúãi vaâ cêy Oriss àêìy thu huát. 150ml. 32496 289.000à 199.000à GOÁCNAMGIÚÁI HÛÚN G PHÛÚNG À ÖNG Bûúãi , Laá Nguyïåt Quïë, Cêy O rris ÛU ÀAÄI
 56. 56. ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቢ ባ ቤ ብ ቤ ባ ቢ ባ ቢ 56 BÛÁC PHAÁ TIÏÌM NÙNG a 32004 North for Men Original Aftershave Balm 50ml. 115.000à b 32001 North for Men Original Anti-Dandruff Shampoo 250ml. 279.000à c 32002 North for Men Original Shaving Foam 200ml. 259.000à d 32007 North for Men Original Soap Bar 100g. 79.000à e 32005 North for Men Original Hair Body Wash 250ml. 299.000à f 32006 North for Men Original Deo Spray 24H 150ml. 289.000à a 32015  North for Men Advanced Age Control Eye Care Cream 15ml. 259.000à b 32014  North for Men Advanced Age Control Face Cream 50ml. 359.000à a 32017  North for Men Sensitive Soothing Cream 50ml. 349.000à b 32016  North for Men Sensitive Shaving Foam 200ml. 279.000à d 32009  North for Men Recharge Shaving Gel 200ml. 259.000à b 32010  North for Men Recharge Energy Boost Face Gel 50ml. 349.000à c 32008   North for Men Recharge Face Wash Scrub 150ml. 219.000à a 32011 North for Men Recharge Hair Body Wash 250ml. 299.000à MAÂNG BAÃO VÏÅ ARCTIC PRO: Chûáa chiïët xuêët rïî cêy tûâ Àöng Siberia nöíi tiïëng cuãa Oriflame, coá taác duång ngùn ngûâa oxy hoáa, giuáp baão vïå laân da trûúác caác taác nhên gêy haåi tûâ möi trûúâng bïn trong vaâ bïn ngoaâi. NHÊN SÊM: Àûúåc àaánh giaá cao vò khaã nùng chöëng laäo hoáa cuãa noá, giuáp taái taåo nùng lûúång cho laân da cuãa baån, tùng cûúâng collagen giuáp da sùn chùæc vaâ tröng thêåt tûúi múái. KHOAÁNG CHÊËT: Möåt sûác maånh töíng húåp àùåc biïåt cuãa khoaáng chêët (keäm, àöìng vaâ magiï) tiïëp thïm sinh lûåc cho laân da cuãa baån, cung cêëp sûác söëng vaâ giuáp baão vïå laân da àûúåc tûúi múái hún. RECHARGE-PHUÅCHÖÌISENSITIVE-NHAÅYCAÃMORIGINAL-TIÏUCHUÊÍN ADVANCED-CHUYÏNSÊU
 57. 57. ባ ቢ 57 GOÁCNAMGIÚÁI 35%   a North for Men Recharge Deo Spray 48H Chai xõt khûã muâi tùng cûúâng Nhên Sêm vaâ khoaáng chêët vaâ húåp chêët Arctic Pro Defence mang laåi caãm giaác tûúi múái, giuáp ngùn ngûâa muâi cú thïí suöët ngaây daâi. 150ml. 32012 289.000à 189.000à  b North for Men Recharge Deo Roll-On 48H Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí hiïåu quaã suöët ngaây daâi vúái hûúng thúm àêìy nam tñnh. 50ml. 32013 119.000à 75.000à Xõt giuáp haån chïë vaâ ngùn ngûâa muâi cú thïí suöët ngaây daâi. Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí, thúm maát suöët ngaây daâi. ÛU ÀAÄI
 58. 58. + 58 BÛÚÁC 1: LAÂM SAÅCH Sûäa rûãa mùåt NovAge Men Purifying Exfoliating giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët, buåi bêín, dêìu thûâa vaâ baä nhúân trïn da. BÛÚÁC 2: VUÂNG DA MÙÆT Dûúäng mùæt NovAge Men Eye Rescue Gel giuáp chùm soác nheå nhaâng vaâ laâm giaãm caác dêëu hiïåu mïåt moãi cuãa vuâng da quanh mùæt. BÛÚÁC 3: DÛÚÄNG SÊU Vúái cöng thûác chûáa nhiïìu hoaåt chêët chùm soác da àùåc biïåt, tinh chêët NovAge Men Energising Hydrating Booster lêåp tûác giuáp cêëp êím vaâ nùng lûúång cho laân da. BÛÚÁC 4: DÛÚÄNG ÊÍM Sûäa dûúäng NovAge Men Intense Anti-Ageing Face Gel Lotion mang àïën hiïåu quaã dûúäng êím sêu vaâ duy trò suöët ngaây daâi, àöìng thúâi ngùn ngûâa dêëu hiïåu laäo hoaá cho da. 4 BÛÚÁC QUAN TROÅNG GIUÁP LAÂN DA TRÖNG TÛÚI TREÃ HÚN Giuáp da àûúåc saåch sêu vaâ laâm saåch tïë baâo da chïët. Giuáp giaãm dêëu hiïåu mïåt moãi cuãa vuâng da quanh mùæt. Giuáp tûúi múái vaâ caãi thiïån, ngùn ngûâa caác dêëu hiïåu laäo hoáa da. Giuáp tûúi múái vaâ caãi thiïån, ngùn ngûâa caác dêëu hiïåu laäo hoáa da.
 59. 59. ቢ ባ ቤብ 59 c NovAge Men Energising Hydrating Booster 50ml. 33200 999.000à d NovAge Men Intense Anti-Ageing Face Gel Lotion 50ml. 33201 835.000à b NovAge Men Eye Rescue Gel 15ml. 33199 500.000à a NovAge Men Purifying Exfoliating Cleanser 125ml. 33198 400.000à Daânh cho moåi loaåi da Nghiïn cûáu riïng cho laân da nam giúái  NovAge MEN: TIÏËT KIÏÅM NovAge Men SET Troån böå NovAge Men göìm 4 saãn phêím tiïu chuêín 29446 2.034.000à 700.000à HIÏÅU QUAÃ LAÂM GIAÃM CAÁC DÊËU HIÏÅU LAÂN DA MÏÅT MOÃI • GIUÁP LAÂM MÚÂ CAÁC NÏËP NHÙN • GIUÁP DA TRÖNG TÛÚI SAÁNG HÚN • GIUÁP DA MÕN MAÂNG HÚN • GIUÁP DA SÙN CHÙÆC HÚN • GIUÁP DA ÀÛÚÅC DÛÚÄNG ÊÍM SUÖËT NGAÂY DAÂI GOÁCNAMGIÚÁI
 60. 60. 60 CUÂNG BAÅN CHU DU KHÙÆP NÚI Cuâng vi vu àïí têån hûúãng thïë giúái tûúi àeåp vaâ gùåp gúä nhûäng ngûúâi baån múái trïn suöët chùång àûúâng ài. Friends World For Her Eau de Toilette Hûúng thúm sinh àöång vaâ vui tûúi cuãa nhûäng caánh hoa Àöìng Tiïìn treã trung kïët húåp cuâng hûúng Àaâo moång nûúác vaâ Vani ngoåt ngaâo nhû taái hiïån tûâng khoaãnh khùæc haånh phuác vaâ lêëp laánh niïìm vui tònh baån. 50 ml. 33962 679.000à 409.000à HÛÚN G HOA TRAÁI V AÂGÖÎ Hoa À öìng Tiïìn, Quaã Àaâo, Vani 40%ÛU ÀAÄI
 61. 61. 61 Du lõch khöng thïí naâo thiïëu chai nûúác hoa maâ baån yïu thñch phaãi khöng? NÛÚÁC HOA
 62. 62. 62  My Destiny Eau de Parfum Nûúác hoa hûúng hoa traái Chypre nöìng naân chûáa chiïët xuêët àaá Tourmaline nùng àöång, tûå tin. Àùåc trûng búãi hûúng thúm cuãa hoa Sen, caánh hoa Mêîu Àún vaâ Hoùæc Hûúng. Lêìn àêìu tiïn thïë giúái nûúác hoa àoán chaâo möåt saãn phêím coá thiïët kïë voã chai vúái nhûäng àûúâng vên hoaân toaân khaác biïåt. 50ml. 32535 929.000à 559.000à Àöåc àaáo, Raång ngúâi vaâÀêìy caãm hûáng HÛ ÚNG HOA TR AÁI HoaSen , Àaá Tourmaline, Hoa M êîuÀún Veä Löëi Ài Riïng
 63. 63. 63 H ÛÚNG HOA C O Ã LïNashi, Hûúng DeLaire, Böåt H aånhNhên NÛÚÁCHOA 40% ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN Nöët hûúng khuï phoâng àûúåc xem nhû möåt bñ mêåt quyá giaá trong laâng nûúác hoa thïë giúái àaä tûâ rêët lêu. Vaâ nay nöët hûúng àùåc biïåt naây àaä xuêët hiïån cuâng Oriflame vúái tuyïåt taác nûúác hoa Eclat Mon. Tinh Khöi Thuêìn Khiïët  Eclat Mon Parfum Nûúác hoa vúái nöët hûúng truyïìn taãi phong caách sang troång vaâ thanh lõch cuãa nhûäng quyá cö mang àêåm chêët Phaáp. Vúái àùåc trûng cuãa hûúng hoa coã tûâ thaânh phêìn chuã àaåo cuãa nhûäng böng hoa Diïn Vô trùæng lung linh vaâ thanh khiïët. 50ml. 33957 1.090.000à 709.000à H’Hen Niï Hoa Hêåu Hoaân Vuä Viïåt Nam 2017 Àaåi sûá thûúng hiïåu Oriflame Viïåt Nam
 64. 64. ቢ ባ 64 b Elvie Eau de Toilette Nûúác hoa cuãa Xaå Hûúng trùæng vaâ hoa Linh Lan tûúi tùæn. 50ml. 32235 729.000à 509.000à Möåt chuát hûúng cho ngaây múái tûúi vui. a Divine Eau de Toilette Baãn hoâa ca tûúi tùæn cuãa nhûäng nöët hûúng hoa traái. 50ml. 11355 829.000à 579.000à LinhLa n, Hoa Trùæng, Xaå Hûún g Trùæng HÛÚ NG HOA N ÛÚÁC HÛÚNG MUÂA HEÂ HÛÚN G HOA TRAÁI GÖÎ LanNa m Phi, Lan Höì Àiïåp, Göî Àaân Hûúng
 65. 65. ቤ ብ 65 40% NÛÚÁCHOA c Amber Elixir Crystal Eau de Parfum Nûúác hoa mang laåi caãm giaác saãng khoaái, cuöën huát vö ngêìn. 50ml. 33044 829.000à 499.000à d  Love Potion Secrets Eau de Parfum Nûúác hoa hûúng Hoa Trùæng, Dêu Têy Trùæng vaâ Söcöla Trùæng ngoåt ngaâo. 50ml. 31493 829.000à 499.000à Àûúâng N êu, Höí Phaách Baltic, Hoa Nigella DêuT êy Trùæng, Söcöla Trùæng, HoaTrùæng HÛÚNG HOA PHÛÚNG ÀÖNG HÛÚNGTRAÁICÊY VANI PHÛ ÚNGÀÖNG ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 66. 66. ቢ ባ ቤ 66 HOA COÃ XANH DÊÎN LÖËI CaánhH oa Nhaâi, Nhûåa Tre, Xa åHûúng HÛÚ N G HOA COÃ X ANH HÛÚN G HOA TRAÁI XANH HoaCam , Mêån Mirabelle, Göî Tu yïëtTuâng HÛ ÚNG HOA TR AÁI Quyát, H oa Nhaâi Têy Gardeni a,Vani
 67. 67. 67 50% MUA 2 SAÃN PHÊÍM TRÚÃ LÏN BÊËT KYÂ ÛU ÀAÄI  a Miss Relax Fragrance Mist Nûúác hoa daång nheå vúái chiïët xuêët Nhûåa Tre. 75ml. 31634 259.000à  b Miss Happy Fragrance Mist Nûúác hoa daång nheå vúái chiïët xuêët Mêån Mirabelle. 75ml. 31635 259.000à  c Miss Charming Fragrance Mist Nûúác hoa daång nheå vúái chiïët xuêët hoa Nhaâi Têy Gardenia. 75ml. 33592 259.000à 195.000à * 130.000à * ÀÙÅC BIÏÅT TRONG THAÁNG NAÂY
 68. 68. ቦ ቢ ቤ ብ ቧ ባ 68 a Giordani Gold Essenza Parfum Nûúác hoa Giordani Gold Essenza hûúng hoa vaâ göî, thïí hiïån sûå sang troång àónh cao thöng qua muâi hûúng nöìng naân cuâng tay nghïì thuã cöng tinh tïë àûúåc thïí hiïån trong thiïët kïë voã chai, caác chi tiïët àûúåc maå vaâng laá tó mó. 50ml. 31816 1.350.000à 809.000à Cam Be rgamot, Göî Tuscan, H oaCam a 33137 Giordani Gold White Original Eau de Parfum 50ml. 999.000à b 31707 Giordani Gold Original Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à c 31781 Giordani Gold Essenza Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à d 34082 Giordani Gold Essenza Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à e 32150 Giordani Gold Original Eau de Parfum 50ml. 999.000à f 32160 Giordani Gold Original Perfumed Roll-On Deodorant 50ml. 125.000à HÛ ÚNG HOA G ÖÎ
 69. 69. ቢቢ ባ 69 40% NÛÚÁCHOA b Sublime Nature Tonka Bean Parfum Nhû nhûäng gioåt mûa phuân buöng xuöëng vaâo möåt ngaây nùæng noáng. Nhûäng gioåt tinh dêìu nûúác hoa àûúåc taách chiïët dûåa vaâo sûác noáng tûâ nhiïåt cuãa nhûäng tia saáng cûúâng àöå cao chiïëu lïn bïì mùåt cuãa haåt àêåu , ngûång àoång thaânh gioåt baám vaâo thaânh chai, nhû möåt bûác maân sûúng lêëp laánh nhûäng gioåt tinh dêìu lung linh cuãa hûúng àêåu Tonka nöìng êëm, thanh lõch vaâ tûúi maát, mang àêåm sùæc hûúng cuãa vuâng nhiïåt àúái. Têët caã àûúåc kïët tinh trong daång chai thanh lõch vaâ tao nhaä, nhû àïí baây toã loâng biïët ún àöëi vúái nhûäng àùåc ên maâ thiïn nhiïn àaä ban tùång. Vúái phûúng phaáp chiïët xuêët bùçng CO2 , baån chùæc chùæn seä àûúåc thùng hoa cuâng möåt khña caånh tûúi múái khaác cuãa hûúng àêåu Tonka, say àùæm vaâ maånh meä. 50ml. 33418 1.150.000à 689.000à Àêåu Tonka chiïët xuêët bùçng CO 2 HÛÚNGÀ ÊÅU TONKA TH UÊÌNKHIÏËT SANG TROÅNG VAÂ THUÊÌN KHIÏËT ÛU ÀAÄI
 70. 70. ቢ ቢ ባ ባ ቤ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቪ ቫ ቭ ቮ LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME TIME LAST ባ TIME LAST ባባ LAST TIME TIME LAST ባባቢ 70 THANH LÙN NÛÚÁC HOA BOÃ TUÁI EAU DE PARFUM a 30886 Possess Eau de Parfum 50ml. 1.090.000à b 23853 Paradise Eau de Parfum 50ml. 1.050.000à c 33964 Live In Colour Eau de Parfum 50ml. 1.090.000à d 22442 Love Potion Eau de Parfum 50ml. 829.000à e 33415 Sublime Nature Tuberose Parfum 50ml. 1.150.000à f 30399 Miss Giordani Eau de Parfum 50ml. 789.000à g 30025 Volare Eau de Parfum 50ml. 599.000à h 31099 So Fever Her Eau de Parfum 50ml. 809.000à i 11367 Amber Elixir Eau de Parfum 50ml. 799.000à j 33955 Possess The Secret Eau de Parfum 50ml. 1.090.000à k 31495 Volare Forever Eau de Parfum 50ml. 599.000à l 33413 The ONE Disguise Eau de Parfum 50ml. 789.000à a 33492 Possess Eau de Parfum Purse Spray 8ml. 289.000à b 33493 Giordani Gold Essenza Parfum Purse Spray 8ml. 289.000à a 32491 Happydisiac Woman Perfumed Roll- on Deodorant 50ml. 135.000à b 34079 Miss Giordani Perfumed Roll-on Deodorant 50ml. 135.000à c 32495 Volare Forever Perfumed Roll-on Deodorant 50ml. 135.000à XUÊËT HIÏÅN LÊÌN CUÖËI TRONG QUYÏÍN DANH MUÅC NAÂY
 71. 71. ቢ ቢ ቢ ባ ባ ባ ቤ ቤ ቤ ብ ብ ቦ ቦ ቧ ቧ ቨ ቨ ቩ ቩ ቪ ቫ ቭ 71 EAU DE TOILETTE NÛÚÁC HOA DAÅNG NHEÅ TOAÂN THÊN DÛÚÄNG THÏÍ NÛÚÁCHOA a 33123 The ONE Disguise Perfumed Body Lotion 150ml. 249.000à b 32500 Miss Giordani Perfumed Body Lotion 150ml. 249.000à c 31779 Love Potion Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à d 31778 Eclat Femme Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à e 34088 Eclat Femme Weekend Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à f 31784 Possess Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à g 31777  Divine Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à h 32338 Amber Elixir Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à a 33635 VIP Club Bali Body Mist 75ml. 279.000à b 33632 VIP Club Ibiza Body Mist 75ml. 279.000à c 33958 Love Potion So Tempting Fragrance Mist 75ml. 309.000à a 30128 Eclat Femme Eau de Toilette 50ml. 769.000à b 31293 Eclat Femme Weekend Eau de Toilette 50ml. 769.000à c 32538 Incognito for her Eau de Toilette 50ml. 589.000à d 32438 Women’s Collection Innocent White Lilac Eau de Toilette 50ml. 539.000à e 32871 Eclat Mademoiselle Eau de Toilette 50ml. 769.000à f 31630 Happydisiac Woman Eau de Toilette 50ml. 779.000à g 32673 Memories flirting under fireworks Eau de Toilette 30ml. 349.000à h 32672 Memories chasing butterflies Eau de Toilette 30ml. 349.000à i 32671 Memories daydreaming in a hammock Eau de Toilette 30ml. 349.000à j 32440 Women’s Collection Delicate Cherry Blossom Eau de Toilette 50ml. 539.000à k 33963 On The Edge Eau de Toilette 50ml. 649.000à
 72. 72. 1 3 2 4 72 CHUÊÍN BÕ CHO DA HÊËP THU Laâm saåch laân da baån möîi saáng vaâ töëi giuáp da àûúåc saåch buåi bêín vaâ tûúi saáng hún. Taåo àiïìu kiïån cho nhûäng saãn phêím dûúäng da tiïëp theo trong quy trònh àûúåc hêëp thu. Nïn rûãa mùåt caã saáng vaâ töëi vò buåi bêín àûúåc tñch tuå rêët nhiïìu vaâo ban ngaây vaâ lûúång baä nhúân dû thûâa sau khi nguã. Cho möåt lûúång sûäa rûãa mùåt vûâa àuã vaâo loâng baân tay ûúát. Duâng caác ngoán tay maát xa nheå nhaâng lïn laân da àïí laâm saåch, traánh tiïëp xuác trûåc tiïëp vúái mùæt. Rûãa saåch laåi vúái nûúác êëm, sau àoá lau khö bùçng khùn mïìm. VUÂNG DA XUNG QUANH MÙÆT Kem mùæt vúái kïët cêëu nheå, khöng chûáa hûúng liïåu vaâ àùåc biïåt hiïåu quaã vúái nhûäng khuyïët àiïím úã vuâng da quanh mùæt nhû quêìng thêm, boång mùæt vaâ vïët chên chim. Duâng möt lûúång kem nhoã cho möîi bïn vuâng mùæt. Chêëm kem thoa àïìu lïn vuâng da xung quanh mùæt nheå nhaâng bùçng nhûäng ngoán tay, traánh tiïëp xuác trûåc tiïëp vúái mùæt. Duâng thanh lùn hoùåc ngoán tay vöî nheå àïí kem thêëm àïìu vaâo da. DÛÚÄNG SÊU TÙNG CÛÚÂNG HIÏÅU QUAÃ Tinh chêët àûúåc thiïët kïë àïí dûúäng sêu cho da. Kïët cêëu daång loãng cuãa tinh chêët giuáp dïî daâng cêëp êím cho da, phuåc höìi neát tûúi treã cho laân da nhanh choáng vaâ hiïåu quaã. Duâng trûúác khi thoa kem ngaây hoùåc kem àïm. Xõt lûúång tinh chêët vûâa àuã lïn loâng baân tay. Thoa àïìu saãn phêím nheå nhaâng lïn mùåt, duâng caác ngoán tay vöî nheå àïí saãn phêím àûúåc thêím thêëu àïìu. Traánh tiïëp xuác trûåc tiïëp vúái mùæt. DÛÚÄNG ÊÍM BÖÍ SUNG VAÂ BAÃO VÏÅ Kem ngaây vaâ kem àïm àûúåc xem laâ lúáp dûúäng da cuöëi cuâng vaâ chuáng chûáa thaânh phêìn giuáp dûúäng êím da. Kem ngaây àûúåc thiïët kïë giuáp cêëp êím vaâ baão vïå laân da. Kem àïm àûúåc thiïët kïë giuáp phuåc höìi vaâ böí sung dûúäng chêët cho laân da. Chêëm kem lïn 5 àiïím trïn gûúng mùåt: vuâng traán, cùçm, muäi, 2 bïn maá. Sûã duång nhûäng ngoán tay cuãa mònh àïí taán àïìu kem vaâ maát xa nheå nhaâng trïn toaân böå gûúng mùåt cho àïën khi kem thêím thêëu àïìu lïn da, traánh tiïëp xuác vuâng mùæt. LAÂM SAÅCH DÛÚÄNG MÙÆT QUY TRÒNH CHÙM SOÁC DA NOVAGE GIUÁP DUY TRÒ NEÁT TÛÚI TREÃ VAÂ CAÃI THIÏåN VEÃ ÀEÅP LAÂN DA4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY
 73. 73. 73 Vúái möåt laân da xinh tûúi vaâ möåt nuå cûúâi trïn möi, baån seä thêåt raång rúä khi gheá thùm möåt vuâng àêët múái thuá võ. CHÙM SOÁC DA
 74. 74. 74 Cêëp êím vaâ tùng cûúâng àöå raång rúä tûå nhiïn cuãa da. Giuáp caãi thiïån caác nïëp nhùn sêu vuâng mùæt. Giuáp nuöi dûúäng laân da àûúåc mõn maâng, sùn chùæc. Kïët húåp giûäa Cöng Nghïå GenisteinSOY vaâ Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Cêy Maä Àïì *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 77 nûä khaách haâng trong àöå tuöíi tûâ 55 àïën 65 tûâ ngaây 23/02/2016 – 07/04/2016. 94%PHUÅ NÛÄ CAÃM NHÊÅN LAÂN DA ÀÛÚÅC NUÖI DÛÚÄNG CAÃI THIÏåN ÀÖÅ ÀAÂN HÖÌI* Giuáp phuåc höìi da trung niïn Cho moåi loaåi da  NovAge TIME RESTORE: Cöng Nghïå GenisteinSOY Chiïët xuêët tûâ Àêåu Naânh giuáp tùng cûúâng collagen vaâ thuác àêíy khaã nùng vêån chuyïín nûúác cuãa da, nhúâ àoá giuáp laâm múâ nïëp nhùn dûúái da. Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Cêy Maä Àïì Giuáp ngùn ngûâa caác dêëu hiïåu laäo hoáa da vaâ laâm múâ caác vïët naám, àöìi möìi.
 75. 75. 7575 2 4 1 3 5  NovAge Time Restore SET Böå NovAge Time Restore göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31774 3.129.000à 32629 NovAge Time Restore Eye Lip Cream 15ml. 549.000à 32627 NovAge Time Restore Multi Correcting Day Cream SPF 15 50ml. 889.000à 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à 32630 NovAge Time Restore Revitalising Serum 30ml. 1.049.000à 32628 NovAge Time Restore Regenerative Night Cream 50ml. 889.000à CAÃI THIÏÅN LAÂN DA TRUNG NIÏN TIÏËT KIÏÅM 626.000àKHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE RESTORE CHÙMSOÁCDA
 76. 76. 7676 531541 NovAge Ultimate Lift Overnight Lifting Contouring Cream 50ml. 799.000à 2 331543 NovAge Ultimate Lift Lifting Concentrate Serum 30ml. 969.000à 133984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à 431540 NovAge Ultimate Lift Advanced Lifting Day Cream SPF15 50ml. 799.000à 31542 NovAge Ultimate Lift Advanced Lifting Eye Cream 15ml. 499.000à GIUÁP DA SÙN CHÙÆC, CAÃI THIÏÅN ÀÖÅ ÀAÂN HÖÌI Cho moåi loaåi da Giuáp sùn chùæc da NovAge ULTIMATE LIFT: 626.000àKHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE ULTIMATE LIFT 70%*Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 35 khaách haâng trong àöå tuöíi tûâ 45 àïën 62 tûâ ngaây 26/08/2014 – 19/11/2014. Àöå àaân höìi da sau 12 tuêìn* Sûå kïët húåp giûäa Cöng Nghïå Aspartolift vaâ Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Thûåc Vêåt. Cöng Nghïå Aspartolift Laâ tiïìn thên cuãa Axit Aspartic laâ möåt axit amin thiïët yïëu giuáp caãi thiïån àöå àaân höìi vaâ àöå sùn chùæc cuãa laân da. Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Thûåc Vêåt Giuáp ngùn ngûâa sûå suy giaãm collagen tûå nhiïn vaâ ngùn ngûâa sûå töín haåi cuãa caác göëc tûå do. NovAge Ultimate Lift SET Böå NovAge Ultimate Lift göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31773 2.819.000à TIÏËT KIÏÅM Giuáp caãi thiïån
 77. 77. 7777 531545 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Night Cream 50ml. 679.000à 3 133984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à 431544 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Day Cream SPF 15 50ml. 679.000à 231546 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Eye Cream 15ml. 439.000à 31547 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Serum 30ml. 889.000à Cho moåi loaåi da Ngùn ngûâa nïëp nhùn  NovAge ECOLLAGEN: GIUÁP LAÂM MÚÂ VAÂ NGÙN NGÛÂA NÏËP NHÙN 686.000àKHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE ECOLLAGEN  NovAge Ecollagen SET Böå NovAge Ecollagen göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 37841 2.379.000à CHÙMSOÁCDA GIUÁP CAÃI THIÏåN CAÁC NÏËP NHÙN VÛÚÅT TRÖÅI* *Àaä àûúåc thûã nghiïåm trïn 31 phuå nûä coá àöå tuöíi trïn 31 trong voâng 12 tuêìn taåi Anh Quöëc. Kïët húåp giûäa Cöng Nghïå Tri-Peptide vaâ Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Cêy Hoå Caâ Solanaceae Cöng Nghïå Tri-Peptide Sûå kïët húåp giûäa 3 loaåi peptide göìm: gaåo, luáa mò vaâ nêëm men giuáp ngùn ngûâa taác haåi cuãa aánh saáng mùåt trúâi, giuáp ngùn ngûâa laäo hoáa vaâ nïëp nhùn trïn da. Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Cêy Hoå Caâ Solanaceae Giuáp ngùn ngûâa sûå suy giaãm collagen tûâ sêu bïn trong da. Nhúâ àoá, mang laåi hiïåu quaã laâm múâ nïëp nhùn vûúåt tröåi, caãi thiïån àöå sùn chùæc, sùæc da cho laân da tröng mïìm maåi, mõn maâng vaâ tûúi tùæn. TIÏËT KIÏÅM
 78. 78. 7878 3 5 133984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à 432803 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Day Cream SPF20 50ml. 679.000à 2 32804 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Eye Cream 15ml. 439.000à 32658 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Night Cream 50ml. 679.000à TOÃA SAÁNG LAÂN DA RAÅNG RÚÄ  NovAge BRIGHT SUBLIME: Laâm saáng laâm àïìu sùæc da Cho moåi loaåi da686.000àKHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE BRIGHT SUBLIME  NovAge Bright Sublime SET Böå NovAge Bright Sublime göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31775 2.379.000à Kïët húåp Cöng Nghïå Multi-Bright vaâ Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Hoa Nhaâi Têy Gardenia Cöng Nghïå Multi-Bright - Sûå kïët húåp cuãa 2 hoaåt chêët laâ Axit Oleic coá trong dêìu Oliu vaâ chiïët xuêët cêy Rumex giuáp laâm giaãm roä rïåt caác vêën àïì vïì sùæc töë da, dûúäng saáng Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Hoa Nhaâi Têy Gardenia Laâm àïìu töng maâu da, àöìng thúâi ngùn ngûâa sûå hònh thaânh cuãa caác àöëm naám saåm trong tûúng lai Naám Saåm*Giuáp Laâm Múâ *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 42 phuå nûä tûâ ngaây 16/06 - 16/09/2014 taåi ÊËn Àöå. 50% 32805 NovAge Bright Sublime Advanced Brigthening Multi-action Essence 30ml. 889.000à TIÏËT KIÏÅM
 79. 79. 79 531980 NovAge True Perfection Renewing Night Care 50ml. 499.000à 2 133984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à 331979 NovAge True Perfection Miracle Perfecting Serum 30ml. 709.000à 431978 NovAge True Perfection Perfecting Day Moisturiser 50ml. 499.000à 31981 NovAge True Perfection Refreshing Eye Illuminator 15ml. 329.000à Cho moåi loaåi da Laâm saáng, àïìu maâu giuáp sùn chùæc da  NovAge TRUE PERFECTION: CHÙMSOÁCDA GIUÁP HOAÂN THIÏÅN + BAÃO VÏÅ LAÂN DA 386.000àKHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE TRUE PERFECTION  NovAge True Perfection SET Böå NovAge True Perfection göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31772 2.029.000à ÛÁng Duång Chiïët Xuêët Hoa Mimosa + Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Cêy Acai Sûå kïët húåp maånh meä cuãa hai thaânh phêìn chiïët xuêët naây giuáp laâm saåch sêu cho da, trung hoâa caác taåp chêët àoång dûúái da vaâ baão vïå da trûúác quaá trònh oxy hoáa gêy ra búãi caác göëc tûå do. Àöìng thúâi, kñch thñch khaã nùng taái taåo cho baån laân da raång rúä, tûúi tùæn. Da Tröng Raång Rúä Hún Àïën *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 22 phuå nûä trong àöå tuöíi tûâ 18 àïën 35 tûâ ngaây 08/06 - 11/06/2015. 11Lêìn* TIÏËT KIÏÅM
 80. 80. 80  NovAge Nutri6 Facial Oil Capsules Viïn dêìu dûúäng da chûáa höîn húåp 6 loaåi dêìu dûúäng thiïn nhiïn. 30 viïn nang. 32631 929.000à BÖÍ SUNG VAÂO QUY TRÒNH DÛÚÄNG DA HÙÇNG NGAÂY  NovAge Skin Priming Essence Tinh chêët tùng cûúâng àûúåc thiïët kïë giuáp böí sung vaâo quy trònh dûúäng da hùçng ngaây cuãa baån. Cöng thûác chûáa Phûác húåp Marine Prebiotic giuáp laân da àûúåc cên bùçng vaâ böí sung àöå êím, sùn chùæc, se khñt löî chên löng vaâ giuáp da mõn maâng, mïìm mûúåt hún. Mang laåi laân da tröng tûúi múái vaâ treã trung hún. 150ml. 33987 379.000à GIUÁP LAÂN DA SÙN CHÙÆC VAÂ MÕN MAÂNG TÛÁC THÒ SÛÃ DUÅNG 2 LÊÌN/ NGAÂY (möîi saáng vaâ töëi) Duâng trïn mùåt, cöí vaâ sau bûúác laâm saåch da. Nheå nhaâng thoa saãn phêím bùçng tay hoùåc böng cotton vaâ vöî nheå àïí saãn phêím àûúåc thêím thêëu àïìu. Khöng rûãa laåi. LAÂM SAÅCH HIÏÅU QUAÃ VAÂ DÛÚÄNG ÊÍM DA CHÓ VÚÁI 1 BÛÚÁC ÀÚN GIAÃN NovAge Intense Skin Recharge Overnight Mask Mùåt naå nguã daång kem giuáp nuöi dûúäng laân da, raång rúä möîi súám mai. 50ml. 33490 699.000à PHUÅC HÖÌI VEÃ ÀEÅP LAÂN DA SAU GIÊËC NGUÃ GIUÁP DA MÕN MAÂNG VAÂ RAÅNG RÚÄ CHÓ SAU 4 TUÊÌN GIUÁP LAÂM MÕN VAÂ HÖÎ TRÚÅ TAÁI TAÅO LAÂN DA NovAge Advanced Skin Renewing Treatment Böå saãn phêím chùm soác vaâ giuáp taái taåo da 2 bûúác. Giuáp laâm saåch tïë baâo chïët dõu nheå àïí laâm mõn bïì mùåt da vaâ laâm múâ caác khuyïët àiïím xuêët hiïån trïn da. 8 x 5ml. 33434 719.000à Böå Saãn Phêím Göìm 4 Tuyáp Löåt Nheå Vaâ 4 Tuyáp Trung Hoâa Da. NovAge Pore and Line Perfector Giuáp che múâ caác nïëp nhùn vaâ löî chên löng lúán tûác thò vaâ tûå nhiïn. 30ml. 33944 619.000à HEÁ LÖÅ LAÂN DA MÛÚÅT MAÂ TÛÚI SAÁNG Lêëy mùåt naå ra, thoa dung dõch coân laåi lïn da vaâ àïí khö. Khöng rûãa laåi. Mùåt naå giêëy NovAge vúái hiïåu quaã vûúåt tröåi giuáp dûúäng êím vaâ cung cêëp dûúäng chêët cho laân da àûúåc tûúi múái vaâ raång rúä tûác thò. Böí sung thïm vaâo quy trònh dûúäng da cuãa baån àïí yïu chiïìu laân da hïët mûåc. BÛÚÁC 2: ÀÙÆP MÙÅT NAÅ Nheå nhaâng àùæp mùåt naå, àiïìu chónh àïí mùåt naå öm saát vaâo gûúng mùåt. Traánh tiïëp xuác vúái vuâng mùæt. Àïí thû giaän trong 15 phuát. BÛÚÁC 3: HOAÂN TÊËT BÛÚÁC 1: LAÂM SAÅCH TÏË BAÂO DA CHÏËT Rûãa mùåt saåch vaâ laâm saåch tïë baâo da chïët trûúác khi àùæp mùåt naå. BÑ QUYÏËT NHOÃ CUÃA LAÂN DA TÛÚI SAÁNG  NovAge Supreme Cleansing Gel Sûäa rûãa mùåt giuáp nheå nhaâng laâm saåch kïët húåp giuáp mïìm mûúåt vaâ dûúäng êím da. 150ml. 33984 379.000à GIUÁP DA CAÃI THIÏÅN ÀÖÅ TÛÚI TÙÆN, TRÖNG TREÃ TRUNG VAÂ MÛÚÅT MAÂ HÚN  NovAge Skin Renewing Peel Saãn phêím laâm saåch tïë baâo da chïët giuáp nheå nhaâng loaåi boã tïë baâo da khö raáp, töëi maâu, giuáp laân da mïìm maåi, mõn maâng vaâ tûúi saáng hún. 100ml. 33988 379.000à
 81. 81. ቢ ባ 81 CHÙMSOÁCDA 1 GOÁI CHÛÁA 1 MÙÅT NAÅ DÛÚÄNG CHÊËT böí sung giuáp laân da raång rúä: • AXIT HYALURONIC - möåt chêët dûúäng êím da tuyïåt vúâi. • VITAMIN C+E - chêët chöëng oxy hoáa giuáp baão vïå da trûúác taác haåi cuãa caác göëc tûå do. • NIACINAMIDE (VITAMIN B3) - giuáp cuãng cöë vaâ duy trò haâng raâo baão vïå tûå nhiïn cuãa da. 30% b NovAge Day Shield SPF50 UVA/PA++++ Advanced Skin Protector Kem chöëng nùæng àa cöng duång àûúåc thiïët kïë giuáp baão vïå vaâ laâm chêåm sûå xuêët hiïån cuãa caác dêëu hiïåu laäo hoáa da thöng qua ba taác àöång, giuáp baån súã hûäu laân da tröng raång rúä, mõn maâng vaâ saáng höìng. 30ml. 34143 489.000à 339.000à a NovAge Revitalising Mask Mùåt naå vaãi duâng möåt lêìn giuáp dûúäng êím sêu cho laân da, giuáp mang àïën veã mûúåt maâ cho laân da, laâm múâ nïëp nhùn vaâ khiïën sùæc da tröng raång rúä hún. Chûáa axit hyaluronic, vitamin B3, C vaâ E. 15ml. 33973 155.000à 109.000à SAÃN PHÊÍM LYÁ TÛÚÃNG GIUÁP HOAÂN THIÏÅN QUY TRÒNH DÛÚÄNG DA NOVAGE CUÃA BAÅN BAÃO VÏå LAÂN DA 3-TRONG-1 ÛU ÀAÄI
 82. 82. ቤ ብ ቦ ቧ ቢ ቦ ባ LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME 82 THIÏN NHIÏN HOAÂN THIÏåN BÚÃI KHOA HOÅC, THAÂNH PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ NHIÏN KHI MUA TROÅN BÖÅ OPTIMALS HYDRA RADIANCE TIÏËT KIÏÅM 600.000à Cho da thûúâng àïën höîn húåp Dûúäng êím giuáp tûúi tùæn OPTIMALS HYDRA RADIANCE: Optimals Hydra Radiance Set Böå dûúäng da cêëp êím daânh cho da thûúâng àïën höîn húåp Optimals Hydra Radiance göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 29855 1.584.000à Dûúäng êím e 32462 Optimals Hydra Radiance Hydrating Day Cream Normal/Combination Skin 50ml. 439.000à f  32463 Optimals Hydra Radiance Nourishing Night Cream Normal/Combination Skin 50ml. 439.000à Laâm saåch a 32415 Optimals Hydra Refreshing Gel Wash All Skin types 150ml. 219.000à b 33995 Optimals Hydra Refreshing Toner All Skin types 200ml. 219.000à Dûúäng mùæt c 32464 Optimals Hydra Seeing is Believing Eye Cream All Skin types 15ml. 319.000à Dûúäng sêu d 33135 Optimals Hydra Moisture Boosting Serum All Skin types 30ml. 549.000à XUÊËT HIÏÅN LÊÌN CUÖËI TRONG QUYÏÍN DANH MUÅC NAÂY •THIÏNNH IÏN HOAÂN THIÏÅN BÚÃI K HOAHOÅC• THAÂN H PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ N HIÏN
 83. 83. ቤ ብ ቢ ቧ ባ ቦ LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME 83 KHI MUA TROÅN BÖÅ OPTIMALS HYDRA MATTE TIÏËT KIÏÅM 600.000à CHÙMSOÁCDA Ngùn ngûâa giaãm boáng dêìu OPTIMALS HYDRA MATTEDaânh cho da dêìu Optimals Hydra Matte Set Böå dûúäng da cêëp êím daânh cho da dêìu Optimals Hydra Matte göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 38641 1.584.000à Laâm saåch a 32415 Optimals Hydra Refreshing Gel Wash All Skin types 150ml. 219.000à b 33995 Optimals Hydra Refreshing Toner All Skin types 200ml. 219.000à Dûúäng mùæt c 32464 Optimals Hydra Seeing is Believing Eye Cream All Skin types 15ml. 319.000à Dûúäng sêu d 33135 Optimals Hydra Moisture Boosting Serum All Skin types 30ml. 549.000à Dûúäng êím e 32465  Optimals Hydra Matte Balancing Day Fluid Oily Skin 50ml. 439.000à f  34304 Optimals Hydra Matte Refining Night Cream Oily Skin 50ml. 439.000à •THIÏNNH IÏN HOAÂN THIÏÅN BÚÃI K HOAHOÅC• THAÂN H PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ N HIÏN THIÏN NHIÏN HOAÂN THIÏåN BÚÃI KHOA HOÅC, THAÂNH PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ NHIÏN XUÊËT HIÏÅN LÊÌN CUÖËI TRONG QUYÏÍN DANH MUÅC NAÂY
 84. 84. ባ ብ ቦ ቧ ባ ቢ ብ ቤ LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME LAST TIME 8484 Cho moåi loaåi da Laâm múâ naám saåm OPTIMALS EVEN OUT: Optimals Even Out Set Böå Optimals Even Out giuáp laâm múâ naám saåm göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 29857 1.794.000à Laâm saåch a 33224 Optimals Even Out Cleansing Foam 150ml. 249.000à b 33225 Optimals Even Out Clarifying Toner 200ml. 249.000à Dûúäng mùæt c 33226 Optimals Even Out Perfecting Eye Cream 15ml. 349.000à Dûúäng sêu d 33108 Optimals Even Out Illuminating Serum 30ml. 649.000à Dûúäng êím e 32479 Optimals Even Out Preventing Day Cream SPF 20 50ml. 499.000à f  32480 Optimals Even Out Replenishing Night Cream 50ml. 499.000à KHI MUA TROÅN BÖÅ OPTIMALS EVEN OUT 700.000à TIÏËT KIÏÅM •THIÏNNH IÏN HOAÂN THIÏÅN BÚÃI K HOAHOÅC• THAÂN H PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ N HIÏN THIÏN NHIÏN HOAÂN THIÏåN BÚÃI KHOA HOÅC, THAÂNH PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ NHIÏN XUÊËT HIÏÅN LÊÌN CUÖËI TRONG QUYÏÍN DANH MUÅC NAÂY
 85. 85. ቢ ባ 85 CHÙMSOÁCDA Àïí àaåt hiïåu quaã töët nhêët nïn thay thïë àêìu coå 3 thaáng/lêìn. KHI MUA KEÂM BÖÅ DÛÚÄNG DA NOVAGE HOÙÅC OPTIMALS BÊËT KYÂ 25%* b SkinPro Sonic Brush Heads 2-pack Böå 2 àêìu coå thay thïë cho maáy rûãa mùåt SkinPro Sonic 3-in-1 System. Giuáp baån rûãa saåch hiïåu quaã laân da möîi ngaây, giuáp da àûúåc tûúi tùæn, khoãe maånh vaâ hêëp thu thêåt töët caác saãn phêím dûúäng da. Àûúâng kñnh: 4.77cm. 30878 249.000à a SkinPro Sonic 3-in-1 System Maáy rûãa mùåt 3-trong-1 chuyïn sêu vúái cöng nghïå Sonic cho laân da laáng saåch, raång rúä vaâ tûúi treã hún. Vúái 3 chïë àöå vaâ 3 àêìu chûác nùng: laâm saåch sêu, têíy tïë baâo da chïët vaâ maát-xa cho laân da. Böå göìm: 1 maáy rûãa mùåt, 1 chên àïë giûä saãn phêím vaâ 3 àêìu chûác nùng. 29915 969.000à * 729.000à CHÙM SOÁC LAÂN DA NHÛ ÀI SPA MÖÎI NGAÂY CHUYÏÍN ÀÖÅNG GIUÁP LAÂM SAÅCH, RAÅNG RÚÄ VAÂ GIUÁP DA TÛÚI MÚÁI HÚN MÖÎI NGAÂY: ÀÊÌU COÅ laâm saåch sêu + sûäa rûãa mùåt hùçng ngaây. 1 ÀÏËN 2 LÊÌN/ TUÊÌN (khöng duâng 2 ngaây liïn tiïëp) ÀÊÌU COÅ SILICONE têíy tïë baâo da chïët + Sûäa rûãa mùåt hùçng ngaây. MÖÎI NGAÂY: ÀÊÌU MAÁT-XA bùçng kim loaåi giuáp da tûúi tùæn + kem dûúäng êím hùçng ngaây GIUÁP CAÃI THIÏåN ÀÖÅ ÀAÂN HÖÌI DA SAU 4 TUÊÌN** HIÏåU QUAÃ HÚN KHI RÛÃA BÙÇNG TAY** GIUÁP DA MÕN MAÂNG HÚN SAU 4 TUÊÌN** ÛU ÀAÄI ** Thûã nghiïåm àûúåc tiïën haânh vúái viïåc sûã duång phöëi húåp 3 àêìu coå rûãa mùåt vúái loaåi sûäa rûãa mùåt taåo boåt vaâ loaåi kem dûúäng êím thöng thûúâng.
 86. 86. ቢ ባ ቢ ባ ቤ TENDER CARE ባባ ቢ 86 a 32650 Pure Skin Blackhead Clearing Mask 50ml. 209.000à b 32647 Pure Skin 2-in-1 Face Wash Scrub 150ml. 259.000à c 32652 Pure Skin 1 Clarifying Face Scrub 2 Purifying Face Mask 6ml x 2 goái. 64.000à Dûúäng êím Daânh cho da khö vaâ rêët khö MILK HONEY GOLD: PURE SKIN: Ngùn ngûâa muån Daânh cho da dêìu àïën muån a 32543 Milk Honey Gold Nourishing Night Cream 50ml. 309.000à b 32542 Milk Honey Gold Nourishing Day Cream 50ml. 299.000à TENDER CARE: Moåi Àöå Tuöíi Daânh Cho Moåi Loaåi Da 1276 Tender Care Protecting Balm 15ml. 165.000à a 30322 Sun Zone Whitening Protector Face and Exposed Areas SPF 30 High 50g. 309.000à b 23378 Sun Zone UV Protector Face and Exposed Areas SPF 50 High 50ml. 349.000à Daânh cho moåi loaåi da SUN ZONE: Chöëng nùæng Giuáp tûúi múái, mïìm maåi vaâ cêëp êím laân da Optimals Moisture Quenching Face Mask Mùåt naå dûúäng êím daång rûãa vúái thaânh phêìn quaã moång thiïn nhiïn. 50ml. 34608 299.000à Optimals Oxygen Boost Face Blotting Tissues Giêëy thêëm dêìu dïî sûã duång vaâ tiïån lúåi àïí mang theo, giuáp nhanh choáng loaåi boã dêìu nhúân trïn da maâ khöng laâm tröi ài caác lúáp trang àiïím, cho baån luön tûå tin cuâng laân da saåch thoaáng vaâ tûúi tùæn suöët ngaây daâi. 50 túâ/ höåp. 27670 94.000à 65.000à Optimals Body Anti- Cellulite Gel - Caffeine + Lotus Leaf Dûúäng thïí daång gel giuáp caãi thiïån laân da sêìn suâi. 150ml. 31317 619.000à Daânh Cho Da Dêìu/ Da Höîn Húåp OPTIMALS OXYGEN BOOST: TAÅM BIÏåT BOÁNG DÊÌU LOAÅI BOÃ BOÁNG DÊÌU TÛÁC THÒ 30% ÛU ÀAÄI Daânh cho moåi loaåi da Cêëp êím vaâ tûúi múái OPTIMALS FACE MASK Cho Laân Da Tûúi Tùæn Hún THIÏN NHIÏN HOAÂN THIÏåN BÚÃI KHOA HOÅC, THAÂNH PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ NHIÏN
 87. 87. 87 ባ ቤ ቢ ባ ቤ ቢ ቤ ብ ቧ ቦ 87 Dûúäng Saáng Da Cho Moåi Loaåi Da ESSENTIALS: Bñ Mêåt Giaãn Àún Giuáp Da Saáng Höìng 40% CHÙMSOÁCDA a 32698 Essentials Fairness Multi- Benefit Face Cream 75ml. 219.000à b 32699 Essentials Fairness Multi-Benefit Gel Wash 125ml. 179.000à c 32700 Essentials Fairness Exfoliating Scrub 100ml. 209.000à f Essentials Fairness Softening Body Lotion UV Filters Dûúäng thïí giaâu àöå êím àûúåc tñch húåp maâng loåc UV giuáp baão vïå vaâ caãi thiïån àöå saáng cho da. Cöng thûác chûáa chiïët xuêët tûâ Bûúãi vaâ hûúng Cam Chanh thúm maát, mang laåi caãm giaác saãng khoaái suöët ngaây daâi. 200ml. 32703 209.000à 125.000à e Essentials Fairness Protecting Face Cream SPF 10 Kem dûúäng giuáp dûúäng êím vaâ laâm saáng da, àöìng thúâi giuáp baão vïå da trûúác aãnh hûúãng cuãa tia tûã ngoaåi. Lyá tûúãng cho viïåc sûã duång haâng ngaây, àùåc biïåt trong muâa heâ. 50ml. 32702 219.000à 129.000à d   Essentials Fairness Mild Soap Bar Thanh xaâ phoâng chûáa chiïët xuêët Bûúãi Chuâm tûå nhiïn, laâm saåch, giuáp nuöi dûúäng vaâ laâm saáng da vúái hûúng thúm söëng àöång cuãa hoå Cam Chanh. 75g. 32701 74.000à 49.000à Giuáp dûúäng saáng da KEM DÛÚÄNG DA MÙÅT THANH XAÂ PHOÂNG Giuáp laâm saåch, mïìm mûúåt da SÛÄA DÛÚÄNG THÏÍ Vúái maâng loåc tia UV, giuáp baão vïå da trûúác taác haåi tûâ aánh nùæng mùåt trúâi vaâ giuáp dûúäng saáng da ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 88. 88. ቢ ባ ቤ ብ ቢ ቤ ባ ቦ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ³ · » ¿ ´ 88 PHIÏN BAÃN GIÚÁI HAÅN a 34034 Love Nature Lip Balm Coconut 7g. 155.000à b 34035 Love Nature Lip Balm Mango 7g. 155.000à c 34036 Love Nature Lip Balm Melon 7g. 155.000à a 30124 Love Nature Face Lotion Tea Tree 50ml. 219.000à b 30126 Love Nature Face Toner Tea Tree 150ml. 199.000à c 30153 Love Nature Cleansing Gel Tea Tree 150ml. 199.000à d 30155 Love Nature Corrective Stick Tea Tree 4g. 135.000à e 32258  Love Nature Facial Kit Tea Tree. Höåp göìm 4 saãn phêím. 609.000à CAÃM HÛÁNG TÛÂ THIÏN NHIÏN HOAÂN THIÏÅN BÙÇNG ÀAM MÏ Laâm saåch sêu LOVE NATURE:Daânh cho da dêìu a 35070  Love Nature Creamy Mask All Skin Types Nourishing Cocoa. 10ml. 69.000à b 35071 Love Nature Peel-Off Mask All Skin Types Radiance Lychee. 10ml. 69.000à c 34865 Love Nature Creamy Mask Sensitive Skin Soothing Rose. 10ml. 69.000à d 34864 Love Nature Clay Mask All Skin Types Purifying Apple. 10ml. 69.000à e 34863 Love Nature Gel Mask All Skin Types Moisturising Watermelon. 10ml. 69.000à Doâng saãn phêím mùåt naå dûúäng da àa daång, nhoã goån vaâ tiïån duång. Giuáp àaáp ûáng nhu cêìu khaác nhau cuãa tûâng laân da vaâ nhûäng vuâng khaác nhau trïn möåt laân da. Duâ baån coá laân da nhû thïë naâo, Love Nature cuäng coá loaåi mùåt naå yïu chiïìu riïng cho laân da baån. Laân da möîi ngûúâi àïìu coá àùåc trûng khaác nhau. Hònh veä giuáp baån choån àûúåc loaåi mùåt naå phuâ húåp cho nhu cêìu tûâng vuâng khaác nhau trïn laân da. CAÁCH SÛÃ DUÅNG Thoa lïn m ùåt,traánhtiïëpxuácvuângmùæt. Àïí trong 10 p huátsauàoáduângkhùnàïính eånhaânglausaåch. Thoa lïn mùåt, traánhtiïëpxuácvuângmùæt.Àïíkho aãng10phuátsauàoálöåtài. Duâng khùn àïí lau saåchnheånhaângsaãnphêím coânthûâatrïnmùåt. Thoa lï nmùåt,traánhtiïëpxuácvuângmùæt. Àïí trong 10 p huátsauàoáduângkhùnàïính eånhaânglausaåch. Thoa lïn m ùåt,traánhtiïëpxuácvuângmùæt. Àïí tron g10phuátsauàoárûãasaåch. Thoa lïn mùåt ,traánhtiïëpxuácvuângmùæt. Àïí trong 10 phuát s auàoáduângkhùnàïínheånh aânglausaåch.
 89. 89. 89 ቢ ባ ቤ 89 CHÙMSOÁCDA 89 CHÙMSOÁCDA 89 30% Dûúäng ÊÍm Daânh Cho Da Thûúâng Àïën Da Höîn Húåp LOVE NATURE: THAÂNH PHÊÌN DÛÚÄNG ÊÍM TUYÏÅT VÚÂI TÛÂ NHA ÀAM a 30144 Love Nature Cleansing Gel Aloe Vera 150ml. 199.000à 139.000à b 30149 Love Nature Face Toner Aloe Vera 150ml. 199.000à 139.000à c 30127 Love Nature Gel Cream Aloe Vera 50ml. 219.000à 155.000à ÛU ÀAÄI
 90. 90. ቢ ባ ቤ 90 CHIÏÌU CHUÖÅNG LAÂN DA CHUÁT NÛÄA
 91. 91. 91 3 SAÃN PHÊÍM BÊËT KYÂ CHÓ VÚÁI b Love Nature Clay Mask Burdock Mùåt naå àêët seát giuáp laâm saåch da thaânh phêìn Ngûu Baâng. Daânh cho da dêìu. 10ml. 32635 54.000à c Love Nature Gel Mask Cucumber Mùåt naå daång gel giuáp phuåc höìi laân da thaânh phêìn Dûa Leo. Daânh cho da höîn húåp. 10ml. 32633 54.000à Mua 1 saãn phêím: 45.000à 87.000àa Love Nature Creamy Mask Oat Mùåt naå daång kem giuáp laâm dõu da thaânh phêìn Luáa Maåch. Daânh cho da khö. 10ml. 32634 54.000à Daânh cho da höîn húåpDaânh cho da khö Daânh cho da dêìu ÀÙÅC BIÏÅT TRONG THAÁNG NAÂY
 92. 92.  92 NêngNiuChênyïu MïìmMõn MUA2SAÃNPHÊÍMBÊËTKYÂTRÚÃLÏN TÛÂTRANG92ÀÏËNTRANG97 VÚÁIÛUÀAÄI 50% *
 93. 93. b 93Mua1saãnphêím:125.000à Mua2saãnphêímtrúãlïn: * 79.000à Àaäàïënthúâigianàïíbaånchùmsoácvaânêng niuàöichênbaånvúáidoângsaãnphêímFeetUp Comfort.Muanhiïìu,tiïëtkiïåmàûúåcnhiïìu. aFeetUpComfortOvernightMoisturisingFootCream Kemdûúängdachênbanàïmgiaâuthaânhphêìndûúängchêët.Vúáichiïëtxuêët QuaãBúNhaÀamtûånhiïn,saãnphêímseälaâmdõuàöichênmïåtmoãivaâ laâmmïìmnhûängvuângdachênthöraáptronggiêëcnguã.75ml. 32370155.000à SIÏUÛUÀAÄI b FeetUpComfortAllDayRefreshingCareFootCream Kemdûúänggiuápnhûängvuângdachênkhöraáptrúãnïnmïìmmõnvaâtröng tûúimúái.Cöngthûácchûáadêìubaåchàaânvaâbúhaåtmúätûånhiïngiuápnuöi dûúängsêuchoàöichênmïìmmaåisuöëtngaâydaâi.75ml. 32644155.000à Mua1saãnphêím:124.000à Mua2saãnphêímtrúãlïn: * 78.000à
 94. 94.  94 32984 Bright Red 32988SoftCoral 32995SoftBurgundy MöiXinhDamõn ChuêínXinhLïnHònh MUA2SAÃNPHÊÍMBÊËTKYÂTRÚÃLÏN TÛÂTRANG92ÀÏËNTRANG97 VÚÁIÛUÀAÄI 50% *
 95. 95. b 95 Möåtlaândamûúåtmaâvaâmöåtlaânmöixinh raångrúälaâàiïìumaâcaácnaângàïìumuöënsúãhûäu. Coânchêìnchûâgònaâo,caângmuacaângtiïëtkiïåm. 32991 PearlyRose   aCOLOURBOXLipstick Sùénsaângàoánchúâmöåtböåsûutêåpcaácmaâusonàadaång,söëngàöångvaâkhiïënbaån chùèngthïíchöëitûâ!Coânchêìnchúâgònûäamaâkhöngtraãinghiïåmtêëtcaãmaâusoncuãa chuángtöi?4g. 165.000à   bCOLOURBOXFoundation Kemnïìnvúái2töngmaâuvaâcoáàöåchephuãtûâmoãngàïënvûâa,cöngthûácchohiïåuquaã trangàiïímtuyïåtvúâi.30ml. 239.000à 33402 Porcelain 33403 LightIvory 33404 NaturalBeige 33405 DarkBeige SIÏUÛUÀAÄI Mua1saãnphêím:189.000à Mua2saãnphêímtrúãlïn: * 120.000à Mua1saãnphêím:132.000à Mua2saãnphêímtrúãlïn: * 83.000à
 96. 96.   96 TûåTinVuiÀuâa CuângLaânDaSaåchMõn MUA2SAÃNPHÊÍMBÊËTKYÂTRÚÃLÏN TÛÂTRANG92ÀÏËNTRANG97 VÚÁIÛUÀAÄI 50% *

×