Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catalogue My Pham Oriflame 5-2019

2,919 views

Published on

Catalogue mỹ phẩm Oriflame 5-2019. Đặt hàng, vui lòng liên hệ: Ms. Thúy - 0909502656 (Call, SMS, Facebook, Zalo, Viber, Tango, WhatsApp, BeeTalk, WeChat, Line). Địa chỉ: 193H Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh. Từ tòa nhà Sacombank nhìn qua bên kia đường chếch về bên trái sẽ thấy hẻm 193. Hẻm 193 nằm giữa 2 ngã 4: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Quốc Toản. Đầu hẻm 193 có khách sạn Cosmopolitan, cổng vào có bảng Khu Phố 4, P7, Q3. Quý khách đi thẳng vào hẻm khoảng 30m sẽ thấy Ngọc Thúy Shop bên tay trái.

Published in: Healthcare
 • DOWNLOAD FULL. BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL. BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Catalogue My Pham Oriflame 5-2019

 1. 1. ÀEÅP NH· TUYªT TAÁC MÚÁI! Doâng saãn phêím Giordani Gold Master Creation Chaâo Mûâng Ngaây Cuãa Meå Vúái nhiïìu ûu àaäi yïu thûúng tûâ Trang 90 àïën Trang 97 NHAÂXUÊËTBAÃNHÖÌNGÀÛÁC
 2. 2. 2 ÀEÅP NHÛ TUYÏÅT TAÁC aäy thûã hònh dung laân da baån laâ möåt túâ giêëy trùæng tinh khöi. Nhûäng saãn phêím trang àiïím laâ böå hoåa cuå giuáp baån chêëm phaá nïn nhûäng kiïåt taác tuyïåt àeåp. Trang àiïím laâ möåt nghïå thuêåt, vaâ haäy thûã möåt lêìn biïën mònh thaânh möåt nghïå sô cuâng nhûäng saãn phêím trang àiïím tuyïåt vúâi cuãa Oriflame. Möåt lúáp nïìn hoaân haão cuâng nhûäng sùæc maâu sang troång vaâ tûúi tùæn, veã ngoaâi cuãa baån chùæc chùæn seä àûúåc nêng lïn thïm möåt têìm cao múái. Àiïìu àêìu tiïn, muöën thêåt lung linh toãa saáng, baån cêìn taåo cho mònh àûúåc möåt lúáp nïìn raång rúä vaâ khöng tò vïët. Vò thïë, trong quyïín Danh Muåc Saãn Phêím thaáng naây, chuáng töi muöën baån haäy cuâng traãi nghiïåm doâng saãn phêím kem nïìn tuyïåt taác Giordani Gold Master Creation Foundation kïët húåp cuâng vúái nhûäng sùæc maâu söëng àöång cuãa doâng son möi múái Giordani Gold Master Creation Lipstick. Vaâ àûâng quïn tuên thuã theo quy trònh chùm soác da 4 bûúác giuáp baån coá àûúåc möåt laân da trong mûúát, raång ngúâi maâ baån vêîn hùçng mong muöën. ÚÃ nhûäng trang cuöëi Danh Muåc, chuáng töi muöën gûãi àïën baån nhûäng ûu àaäi tuyïåt vúâi nhên Ngaây Cuãa Meå, haäy baây toã tònh thûúng yïu vaâ loâng biïët ún vúái àêëng sinh thaânh cuãa mònh bùçng nhûäng saãn phêím tuyïåt vúâi tûâ Oriflame baån nheá. Coân chêìn chúâ gò nûäa, cuâng vúái Oriflame lûåa choån thêåt nhiïìu saãn phêím tuyïåt vúâi. Vò yïu thûúng laâ khöng chúâ àúåi! H H’Hen Niï Hoa Hêåu Hoaân Vuä Viïåt Nam 2017 Àaåi sûá thûúng hiïåu Oriflame Viïåt Nam TIÏU CHUÊÍN SAÃN PHÊÍM CUÃA ORIFLAME NHAÂ XUÊËT BAÃN HÖÌNG ÀÛÁC. Chõu traách nhiïåm xuêët baãn: Giaám àöëc Buâi Viïåt Bùæc. Chõu traách nhiïåm nöåi dung: Töíng biïn têåp Lyá Baá Toaân. Biïn têåp: Phan Thõ Ngoåc Minh. Trònh baây minh hoåa: Cöng ty TNHH Oriflame Viïåt Nam. Àöëi taác liïn kïët Cöng ty TNHH Oriflame VIïåt Nam . 100 - 102 Nguyïîn Vùn Tröîi, Phûúâng 8, Quêån Phuá Nhuêån, TP. HCM. Chõu traách nhiïåm àûa saãn phêím ra thõ trûúâng: Cöng ty TNHH Myä phêím Thûúâng Xuên. 116 Lï Vùn Syä, Phûúâng 10, Quêån Phuá Nhuêån, TP. Höì Chñ Minh. In 150.000 cuöën, khöí 21x20cm, taåi Cöng ty Cöí phêìn In Trêìn Phuá, 71-73-75 Hai Baâ Trûng, Q1, TP.HCM. Söë XNÀKXB: 470 - 2019/CXBIPH/102 – 06/HĐ. Söë QÀXB cuãa NXB: 602/QĐ-NXBHĐ. Maä söë saách tiïu chuêín quöëc tïë (ISBN): 978-604-89-7713-9. In xong vaâ nöåp lûu chiïíu nùm 2019. TÖÍ CHÛÁC TÛÂ THIÏåN ORIFLAME Àöìng Haânh Cuâng Treã Em CAM KÏËT 100% Oriflame tûå haâo laâ thaânh viïn cuãa Liïn Àoaân Caác Hiïåp Höåi Baán Haâng Trûåc Tiïëp Thïë Giúái, thïí hiïån cam kïët cuãa chuáng töi nhùçm phêën àêëu àaåt tiïu chuêín cao nhêët trong àaåo àûác kinh doanh. Oriflame coá caác hoaåt àöång tûâ thiïån nhùçm höî trúå treã em vaâ phuå nûä treã thöng qua nhiïìu chûúng trònh giaáo duåc khaác nhau. Vúái niïìm tin chêët lûúång cuãa saãn phêím, chuáng töi cam kïët 100% vïì hiïåu quaã sûã duång. Nïëu hoaân toaân khöng haâi loâng vúái saãn phêím mònh àaä mua, quyá khaách haâng coá thïí hoaân traã laåi saãn phêím vaâ chuáng töi seä hoaân tiïìn laåi trong voâng 30 ngaây. KIÏÍM NGHIÏÅM AN TOAÂN SINH THAÁI TIÏU CHUÊÍN CHÊU ÊU NGHIÏM NGÙÅT CHIÏËT XUÊËT TÛÂ THIÏN NHIÏN KHÖNG CHÛÁA GMO HAÅT LAÂM SAÅCH TÏË BAÂO CHÏËT TÛÅ NHIÏN KIÏÍM NGHIÏÅM AN TOAÂN CHÊËT LÛÚÅNG
 3. 3. 3 90-97ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN 50% 71 Laân da xinh mûúát cuâng quy trònh chùm soác da 4 bûúác tûâ Oriflame. CHÙM SOÁC DA SON MÖI VAÂ KEM NÏÌN GIORDANI GOLD MASTERCREATION ÛU ÀAÄI 40% 8-11 53 Vò trang àiïím laâ möåt nghïå thuêåt, vaâ baån haäy thûã laâ möåt nghïå syä. TRANG ÀIÏÍM 37 Hoåc caách thûúng yïu chñnh mònh vaâ ngûúâi baån thûúng yïu cuäng laâ möåt nghïå thuêåt coá phaãi khöng? CHÙM SOÁC CAÁ NHÊN 25 Thanh lõch khöng hïì khoá chuát naâo vúái hûúng thúm sang troång vaâ thanh nhaä. NÛÚÁC HOA 15 GOÁC NAM GIÚÁI Nïëu laâ àaân öng, haäy laâ möåt quyá öng hoaân haão cuâng nhûäng nöët hûúng nam tñnh vaâ àêìy thu huát. KHÖNG THÏÍ BOÃ LÚÄ 30NÛÚÁC HOA WOMEN’S COLLECTION ÛU ÀAÄI 40% MÚÁI! ƯuĐãiNgày CủaMẹ
 4. 4. ቢ 4 Hûúng thúm bêët huã chûáa àûång trong voã chai coá thiïët kïë thuã cöng cûåc kyâ thanh lõch vaâ giaãn àún, truyïìn caãm hûáng cho möåt cuöåc söëng tûúi vui ngêåp traân veã àeåp tinh tïë vaâ àam mï dêng traâo. Hûúng Hoa Cam Nöìng Naân Tinh Tïë a Giordani Gold Original Perfumed Roll-On Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí vúái hûúng nûúác hoa Giordani Gold Original tûâ nöët hûúng chñnh àêìy tinh tïë cuãa hoa Cam rêët àûúåc yïu thñch tûâ nhiïìu thêåp kyã qua. 50ml. 32160 125.000à 75.000à Q u yát, Hoa Cam, Hoùæc Hû úng HÛÚ NG HOA TRÙÆNG GÖÎ
 5. 5. ባ ቤ 5 TÊMÀIÏÍM c Giordani Gold Original Eau de Parfum Phiïn baãn múái cuãa möåt loaåi nûúác hoa àûúåc yïu thñch suöët nhiïìu nùm. Hûúng thúm bêët huã vêîn àûúåc gòn giûä nguyïn veån, àùåc trûng búãi nöët hûúng chñnh nöìng naân cuãa hoa Cam. Chûáa àûång trong voã chai àûúåc chïë taác tó mêín vúái caác chi tiïët maå vaâng sang troång, quyïën ruä. Naâng thú cuãa loaåi nûúác hoa hûúng hoa trùæng vaâ göî naây laâ nhûäng ngûúâi phuå nûä söëng troån àam mï. 50ml. 32150 999.000à 500.000à b Giordani Gold Original Perfumed Body Spray Nûúác hoa hûúng hoa trùæng yïu thñch cuãa baån nay àaä xuêët hiïån dûúái daång chai xõt toaân thên, vúái hûúng thúm nöìng naân thïí hiïån chêët lûúång àónh cao vaâ sûå sang troång thuêìn tuáy. 75ml. 31707 289.000à 175.000à 50% ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng
 6. 6. 6 Hiïån àaåi, nam tñnh vaâ phoáng khoaáng laâ sûå löi cuöën tûå nhiïn tûâ hûúng thúm cuãa nûúác hoa Mister Giordani. Treã trung vaâ thanh lõch. Sûå Löi Cuöën Tûå Nhiïn CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng
 7. 7. 7 TÊMÀIÏÍM Mister Giordani Eau de Toilette Àaánh thûác moåi caãm quan vúái hûúng thúm sinh àöång cuãa coã Hûúng Baâi thûúång haång. Sûå tûúi múái àaåi diïån cho tinh thêìn treã trung, phong thaái tûå tin vaâ nam tñnh àûúåc truyïìn taãi qua nhûäng nöët hûúng quyïën ruä êëm aáp. Àêìy bêët ngúâ thi võ vaâ lûu laåi êën tûúång sêu sùæc, hûúng thúm vûúng vêën khoá phai nhû nuå cûúâi mang sûác quyïën ruä khoá chöëi tûâ. 75ml. 33654 789.000à 395.000à 50% H ÛÚNG FOUGER E CoãHûún g Baâi, Hoa Phong Lûä, B ûúãiChuâm ÛU ÀAÄI
 8. 8. 8 Möîi thoãi son Giordani Gold laâ möåt tuyïåt taác saáng taåo vúái nhûäng sùæc maâu söëng àöång giuáp baån taåo nïn veã àeåp laân möi àêìy thu huát. Nuå Cûúâi Thïm Quyïën Ruä Vúái Tuyïåt Taác Son Möi Tinh Tïë 33386 Noble Nude 33387 Delicate Pink 33389 Luscious Coral 33390 Elegant Fuchsia 33392 Red Romance
 9. 9. 9 TÊMÀIÏÍM Giordani Gold MasterCreation Lipstick SPF 20 Son möi vúái nhiïìu maâu sùæc tinh tïë vaâ sang troång cuâng hiïåu quaã daân traãi trïn laân möi mûúåt maâ vaâ mõn maâng. Vúái cöng thûác dûúäng êím kïët húåp SPF 20, son möi giuáp baån coá möåt àöi möi mõn maâng, sùæc neát vaâ vö cuâng thu huát. Thiïët kïë àêìy sang troång tröng nhû möåt tuyïåt taác nghïå thuêåt àêìy tinh tïë. 4g. 449.000à 269.000à 33392RedRomance 33390ElegantFuchsia 40% MÚÁI 33394 Currant Red ÛU ÀAÄI
 10. 10. 10 Vúái kïët cêëu mûúåt maâ, kem nïìn Giordani Gold giuáp mang àïën baån möåt lúáp nïìn mõn maâng vaâ tûúi tùæn, àïí baån thoãa sûác biïën hoáa caác phong caách trang àiïím xinh lung linh khaác nhau. Thoãa Sûác Biïën Hoáa Cuâng Lúáp Nïìn Tuyïåt Myä 35237LightSandWarm
 11. 11. 11  Giordani Gold MasterCreation Foundation SPF 18 Kem nïìn vúái kïët cêëu mûúåt maâ vaâ nhûäng töng maâu tûå nhiïn cho baån dïî daâng choån lûåa phuâ húåp vúái maâu da. Giuáp mang àïën baån möåt lúáp nïìn tröng thêåt mõn maâng vaâ tûúi tùæn. Cöng thûác moãng nheå taåo khaã nùng daân traãi àïìu mûúåt maâ trïn laân da kïët húåp cuâng maâng SPF 18 giuáp baão vïå laân da baån trûúác taác haåi cuãa aánh nùæng mùåt trúâi. 30ml. 579.000à 349.000à TÊMÀIÏÍM 35235 Rose Porcelain Cool 35237 Light Sand Warm 35238 Light Ivory Neutral 35235RosePorcelainCool 40% MÚÁI ÛU ÀAÄI
 12. 12. 32083NaturalPeach 12 Àûúåc saãn xuêët hoaân toaân bùçng thuã cöng taåi YÁ, nhûäng viïn phêën laâ sûå hoâa quyïån tuyïåt vúâi cuãa caác töng maâu êëm cuâng caác haåt sùæc töë phaãn xaå aánh saáng, cho laân da lêëp laánh, raång ngúâi thu huát moåi aánh nhòn. Maá Höìng Ngoåc Trai AÁnh Àöìng Raång Rúä
 13. 13. 32081 Natural Radiance 13 TÊMÀIÏÍM Giordani Gold Bronzing Pearls Phêën maá ngoåc trai göìm nùm sùæc maâu àöìng tûå nhiïn. Giuáp laân da höìng haâo, raång rúä hún nhúâ caác sùæc töë phaãn xaå aánh saáng cûåc nhoã. Duâng àïí taåo veã nêu àöìng cho da hoùåc àiïím höìng cho gûúng mùåt vaâ vuâng mùæt. 25g. 659.000à 429.000à 35% ÛU ÀAÄI
 14. 14. 14 Nöët hûúng nam tñnh, maånh meä vaâ cuöën huát. Khiïën traái tim naâng say àùæm vaâ khoá quïn. XAO XUYÏËN TRAÁI TIM NAÂNG So Fever Him Eau de Toilette Muâi hûúng nam tñnh, cuöën huát nöìng naân thïí hiïån hònh aãnh möåt ngûúâi àaân öng maånh meä vúái niïìm àam mï maänh liïåt. Sûå hoâa quyïån àêìy taáo baåo cuãa ÚÁt Piri Piri, Phong Lûä Bourbon vaâ Gûâng êëm nöìng taåo nïn möåt hûúng thúm thanh khiïët vûúng vêën trïn da khiïën loâng ai ngêët ngêy, say àùæm. 75ml. 31074 809.000à 529.000à ÛU ÀAÄI 35% HÛÚNGGÖ Î HÖÍ PHAÁCH PHÛ Ú NGÀÖNG Gûân g, Xaå Hûúng Trùæng, ÚÁt Pir iPiri
 15. 15. 15 Nïëu laâ àaân öng, haäy laâ möåt quyá öng hoaân haão cuâng nhûäng nöët hûúng nam tñnh vaâ àêìy thu huát. GOÁC NAM GIÚÁI
 16. 16. ቢ ባ 1616  b Flamboyant Eau de Toilette Söëng troån nhûäng khoaãnh khùæc bêët têån cuâng nöët hûúng Cam Chanh söëng àöång hoâa quyïån cuâng hûúng Göî êëm nöìng. 75ml. 19639 749.000à 529.000à  a Flamboyant Anti-perspirant Deodorant Spray Chai xõt taác àöång keáp giuáp haån chïë möì höi vaâ ngùn muâi hiïåu quaã vúái hûúng thúm tinh tïë cuãa nûúác hoa Flamboyant. 150ml. 31697 289.000à 189.000à TÛÅ TIN THÏÍ HIÏÅN BAÃN LÔNHHÛÚNG THÚM NÙNG ÀÖÅNG ÀAÁNH THÛÁC BAÃN LÔNH, GIUÁP CHAÂNG BÛÁC PHAÁ MOÅI GIÚÁI HAÅN HÛÚNG GÖÎ Bûúãi C huâm, Laá Nguyïåt Quïë ,Quïë
 17. 17. 17 ቤ ብ 1717 GOÁCNAMGIÚÁI ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN 35% c Eclat Homme Sport Eau de Toilette Nûúác hoa vúái sûå pha tröån giûäa nöët hûúng tinh tïë cuãa Da Löån vaâ sûå tûúi maát cuãa Cam Bergamot tûâ miïìn Nam nûúác Phaáp chuyïín taãi hònh aãnh ngûúâi àaân öng tûå tin, nùng àöång vaâ thaânh cöng. 75ml. 31236 769.000à 499.000à  d Eclat Homme Sport Anti-perspirant Roll-on Deodorant Thanh lùn giuáp ngùn ngûâa muâi cú thïí vúái hûúng nûúác hoa Eclat Homme Sport tûúi maát, thanh lõch vaâ yïu àúâi. 50ml. 32497 135.000à 95.000à HÛÚ NG GÖÎ TÛÚI M AÁT TiïuH öìng, Da Löån, Cam Ber gamot
 18. 18. 18  Eclat Homme Anti- perspirant Deodorant Spray Chai xõt giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Eclat Homme. 150ml. 31698 289.000à  Eclat Homme Eau de Toilette Nûúác hoa vúái hûúng thúm mang phong caách cöí àiïín vaâ hiïån àaåi. 75ml. 30173 769.000à  Eclat Lui Eau de Toilette Nöët hûúng chñnh tûâ Da Thuöåc Cordovan àêìy maånh meä vaâ lõch laäm. 75ml. 32950 769.000à Giordani Gold Man Eau de Toilette Nûúác hoa mang hûúng thúm nöìng naân cuãa Coã Hûúng Baâi. 75ml. 32155 999.000à Giordani Gold Man Anti-perspirant Roll-On Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Giordani Gold Man. 50ml. 32176 125.000à Giordani Gold Man Anti-perspirant Deodorant Spray Chai xõt giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Giordani Gold Man. 150ml. 32461 289.000à  Men's Collection Citrus Tonic Eau de Toilette Nûúác hoa hûúng Göî vaâ hoå Cam Chanh. 75ml. 30058 539.000à  Men's Collection Dark Wood Eau de Toilette Nöët hûúng göî guaiac àöåc àaáo thïí hiïån khñ chêët nam tñnh. 75ml. 30059 539.000à Happydisiac Man Anti-perspirant Roll-on Deodorant Thanh lùn vúái muâi hûúng giuáp quyá öng caãm thêëy haånh phuác. 50ml. 33353 135.000à  Happydisiac Man Eau de Toilette Hûúng thúm vui tûúi cuãa Taáo Xanh, Chanh Trûáng Caá vaâ Dêu Têy. 75ml. 32159 779.000à Possess Man Anti-perspirant Deodorant Spray Chai xõt haån chïë muâi cú thïí vúái hûúng thúm maånh meä àêìy quyïën ruä cuãa nûúác hoa Possess. 150ml. 32496 289.000à Possess Man Eau de Toilette Hûúng thúm cuãa tinh dêìu Nguyïåt Quïë, võ Bûúãi vaâ cêy Orris. 75ml. 31825 1.090.000à  Friends World For Him Eau de Toilette Nûúác hoa lêëy caãm hûáng tûâ tònh baån thanh khiïët vaâ ngoåt ngaâo. 75ml. 33384 679.000à Possess The Secret Man Eau de Parfum Nûúác hoa lêëy caãm hûáng saáng taåo tûâ Thêìn Sêëm Thor huâng duäng. 75ml. 33650 1.090.000à  Excite by Oriflame Eau de Toilette Nöët hûúng Cam Bergamot, Dûa Gang vaâ Cêy Ngaãi mang laåi caãm giaác saãng khoaái àêìy maånh meä. 75ml. 15560 829.000à  Incognito for Him Eau de Toilette Hûúng thúm cuãa Caâ Löìng Àeân, laá cêy Tuyïët Tuâng vaâ Hoùæc Hûúng. 50ml. 32540 589.000à  Paradise Man Eau de Toilette Nûúác hoa tûúi maát tûâ hûúng dûa Kiwano quyá hiïëm. 75ml. 32997 1.050.000à  Venture Eau de Toilette Hûúng thúm tûúi maát cuãa Baåc Haâ, rïî cêy Àöng Hêìu vaâ göî Tuyïët Tuâng. 100ml. 32503 779.000à a Be the Legend Eau de Toilette Tûå tin, treã trung vaâ àêìy cuöën huát, àoá laâ tinh thêìn cuãa hûúng thúm mang sûå tûúng phaãn àöåc àaáo cuãa muâi taáo ngoåt, da thuöåc tinh tïë vaâ àêåu tonka sinh àöång. 75ml. 30468 639.000à 449.000à HÛÚNGGÖÎ TRAÁI CÊY PHÛ ÚNGÀÖNG Taá o, Da Thuöåc, Àêåu Ton ka b Excite Force Eau de Toilette Thïí hiïån sûác maånh nam tñnh vúái Excite Force, hûúng nûúác hoa hêëp dêîn chùèng thïí chöëi tûâ. Múã àêìu bùçng nöët hûúng tûúi maát cuãa Dûa Gang chñn moång. Sau àoá, nhûúâng löëi cho hûúng thúm vûúng vêën vaâ cuöën huát cuãa Laá Thöng röìi kïët thuác bùçng muâi hûúng maånh meä, khoá quïn cuãa Höí Phaách Àen. 75ml. 31639 829.000à 499.000à HÛÚN G FOUGERE TÛ ÚIMAÁT LaáThö ng, Höí Phaách Àen, Dû a Gang  Venture Beyond Eau de Toilette Nûúác hoa hûúng traái cêy vaâ göî mang laåi caãm giaác nùng àöång. 100ml. 32799 779.000à
 19. 19. 19 ቢ ባ 19 40% LAN TOÃA SÛÅ KIÏU HUÂNG CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng GOÁCNAMGIÚÁI ÛU ÀAÄI CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng
 20. 20. ቢ ቢ ባ ባ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቤ 20 a North for Men Recharge Energy Boost Face Gel Gel dûúäng giuáp phuåc höìi vaâ cêëp êím cho da. 50ml. 32010 349.000à 245.000à b North for Men Recharge Face Wash Scrub Saãn phêím rûãa mùåt vaâ laâm saåch tïë baâo da chïët. 150ml. 32008 219.000à 155.000à RECHARGE-PHUÅCHÖÌIADVANCED-CHUYÏNSÊUORIGINAL-TIÏUCHUÊÍN MAÂNG BAÃO VÏÅ ARCTIC PRO: Chûáa chiïët xuêët rïî cêy tûâ Àöng Siberia nöíi tiïëng cuãa Oriflame, coá taác duång ngùn ngûâa oxy hoáa, giuáp baão vïå laân da trûúác caác taác nhên gêy haåi tûâ möi trûúâng bïn trong vaâ bïn ngoaâi. TÛÚI MÚÁI MÖÎI NGAÂY 40%c 32012 North for Men Recharge Deo Spray 48H 150ml. 289.000à a 32013 North for Men Recharge Deo Roll- On 48H 50ml. 119.000à b 32011 North for Men Recharge Hair Body Wash 250ml. 299.000à b 32014  North for Men Advanced Age Control Face Cream 50ml. 359.000à a 32015  North for Men Advanced Age Control Eye Care Cream 15ml. 259.000à a 32004 North for Men Original Aftershave Balm 50ml. 115.000à b 32001 North for Men Original Anti-Dandruff Shampoo 250ml. 279.000à c 32002 North for Men Original Shaving Foam 200ml. 259.000à d 32007 North for Men Original Soap Bar 100g. 79.000à e 32005 North for Men Original Hair Body Wash 250ml. 299.000à f 32006 North for Men Original Deo Spray 24H 150ml. 289.000à ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 21. 21. 21 ቢ ባ ቤ ብ ቦ 21 GOÁCNAMGIÚÁI c North for Men Recharge Shaving Gel Gel caåo rêu giuáp baån dïî daâng caåo saåch vaâ khöng gêy kñch ûáng hoùåc laâm trêìy da. 200ml. 32009 259.000à 155.000à e North for Men Sensitive Shaving Foam Boåt caåo rêu dûúäng êím daânh cho laân da nhaåy caãm giuáp àûúâng cao mûúåt maâ. 200ml. 32016 279.000à 195.000à d North for Men Sensitive Soothing Cream Kem dûúäng êím dõu nheå giuáp tûúi múái daânh riïng cho laân da nhaåy caãm. 50ml. 32017 349.000à 245.000à
 22. 22. + 22 BÛÚÁC 1: LAÂM SAÅCH Sûäa rûãa mùåt NovAge Men Purifying Exfoliating giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët, buåi bêín, dêìu thûâa vaâ baä nhúân trïn da. BÛÚÁC 2: VUÂNG DA MÙÆT Dûúäng mùæt NovAge Men Eye Rescue Gel giuáp chùm soác nheå nhaâng vaâ laâm giaãm caác dêëu hiïåu mïåt moãi cuãa vuâng da quanh mùæt. BÛÚÁC 3: DÛÚÄNG SÊU Vúái cöng thûác chûáa nhiïìu hoaåt chêët chùm soác da àùåc biïåt, tinh chêët NovAge Men Energising Hydrating Booster lêåp tûác giuáp cêëp êím vaâ nùng lûúång cho laân da. BÛÚÁC 4: DÛÚÄNG ÊÍM Sûäa dûúäng NovAge Men Intense Anti-Ageing Face Gel Lotion mang àïën hiïåu quaã dûúäng êím sêu vaâ duy trò suöët ngaây daâi, àöìng thúâi ngùn ngûâa dêëu hiïåu laäo hoaá cho da. 4 BÛÚÁC QUAN TROÅNG GIUÁP LAÂN DA TRÖNG TÛÚI TREÃ HÚN Giuáp laâm saåch sêu laân da vaâ tïë baâo da chïët Laâm múâ caác nïëp nhùn vuâng mùæt Giuáp tûúi múái vaâ laâm múâ caác dêëu hiïåu laäo hoáa da Giuáp tûúi múái vaâ laâm múâ caác dêëu hiïåu laäo hoáa da
 23. 23. ብ ቤ ባ ቢ 23 d NovAge Men Purifying Exfoliating Cleanser Sûäa rûãa mùåt giuáp laâm saåch sêu cho da vaâ laâm saåch tïë baâo da chïët möåt caách hiïåu quaã. 125ml. 33198 400.000à c NovAge Men Energising Hydrating Booster Tinh chêët dûúäng da giuáp tùng cûúâng nùng lûúång cho laân da nhúâ cöng nghïå ngûâa laäo hoaá tûâ chiïët xuêët cêy Baobap. 50ml. 33200 999.000à b NovAge Men Intense Anti- Ageing Face Gel Lotion Sûäa dûúäng da ngaây vaâ àïm giuáp caãi thiïån àöå mïìm maåi vaâ tûúi tùæn cho da, cêëp êím suöët 24 giúâ. 50ml. 33201 835.000à a NovAge Men Eye Rescue Gel Gel dûúäng vuâng da quanh mùæt giuáp laâm giaãm nïëp nhùn, boång mùæt vaâ quêìng thêm. 15 ml. 33199 500.000à Daânh cho moåi loaåi da Nghiïn cûáu riïng cho laân da nam giúái  NovAge MEN: GIUÁP NGÙN NGÛÂA HIÏÅU QUAÃ CAÁC DÊËU HIÏÅU LAÄO HOÁA DA • GIUÁP NGÙN NGÛÂA CAÁC NÏËP NHÙN • DA TRÖNG MÕN MAÂNG HÚN • DA ÀÛÚÅC DÛÚÄNG ÊÍM DAÂI LÊU • GIUÁP DA SÙN CHÙÆC HÚN • GIUÁP DA TÛÚI SAÁNG VAÂ SÛÁC SÖËNG HÚN GOÁCNAMGIÚÁI TIÏËT KIÏÅM NovAge Men SET Böå NovAge Men göìm 4 saãn phêím tiïu chuêín. 29446 2.034.000à 700.000à
 24. 24. 24 Hûúng Göî Vani Phûúng Àöng tinh nghõch truyïìn taãi niïìm àam mï vaâ nhiïåt huyïët maänh liïåt nhû muöën thaách thûác moåi giúái haån cuãa sûå cuöën huát. NÖÌNG NAÂN VAÂ NÛÄ TÑNH So Fever Her Eau de Parfum Hûúng thúm mún man trïn laân da cuâng sûå hoâa quyïån tûâ quaã lyá chua àen àêåm àaâ, göî àaân hûúng ngoåt ngaâo vaâ hûúng Hoa Gûâng löi cuöën, nheå nhaâng bao boåc lêëy naâng trong sûå êëm aáp, nöìng chaáy. Möåt muâi hûúng tinh nghõch nhûng khöng keám phêìn thu huát nhû muöën thaách thûác ranh giúái taáo baåo cuãa sûå àam mï. 50ml. 31099 809.000à 529.000à ÛU ÀAÄI 35% HÛÚNG GÖÎ VANI PHÛÚN G ÀÖNG HoaGûâng , Quaã Lyá Chua Àen, Göî À aânHûúng
 25. 25. 25 Thanh lõch khöng hïì khoá chuát naâo vúái chuát hûúng thúm sang troång vaâ thanh nhaä. NÛÚÁC HOA
 26. 26. 26 ቢ ባ a Amber Elixir Eau de Parfum Nûúác hoa lêëy caãm hûáng tûâ veã àeåp bñ êín cuãa höí phaách, mang hûúng thúm ïm dõu àêìy löi cuöën cuãa Quyát, Haånh Nhên vaâ Xaå Hûúng. 50ml. 11367 799.000à 479.000à b Volare Forever Eau de Parfum Nûúác hoa tinh tïë nhûng khöng keám phêìn nûä tñnh vúái hûúng thúm nöìng naân cuãa hoa Höìng trùæng, hoa Hûúáng Dûúng vaâ vûúng vêën cuâng Haånh Nhên àûúâng dõu ngoåt. 50ml. 31495 599.000à 359.000à LÛU LAÅI DÛ HÛÚNG KHOÁ QUÏN HÛÚN G HOA HÖÌNG V IOLET QuaãMêm X öi, Hoa Höìng Trùæng, Haånh N hênÀûúâng Q uyát, Cêy Voâi Voi, Höí Phaác h HÛÚNG G ÖÎ VANI PHÛÚN G ÀÖNG
 27. 27. 27 ቤ 27 ብ d Eclat Femme Weekend Perfumed Body Spray Chai xõt toaân thên vúái hûúng nûúác hoa tûúi tùæn tûâ Eclat Femme Weekend. 75ml. 31705 289.000à 205.000à c Eclat Femme Eau de Toilette Nûúác hoa vúái nöët hûúng chñnh tûâ hoa Nhaâi, chuyïín taãi phong caách sang troång, quyá phaái vaâ gúåi caãm. 50ml. 30128 769.000à 499.000à 40% ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN HÛ Ú NG HOA COÃ XA N H HûúngÀaâo Provence, Lan Nam Phi trùæ ng,Xaåhûúng H ÛÚNG HOA G Ö Î Quyát, Caánh Hoa Nhaâi, Göî Àaân Hûúng NÛÚÁCHOA
 28. 28. 28
 29. 29. 29 Chiïëm Troån Traái Tim Chaâng Sùæc àeåp khöng phaãi laâ “vuä khñ” duy nhêët maâ nûä hoaâng Cleopatra sûã duång àïí chinh phuåc traái tim cuãa àaåi tûúáng Mark Antony vô àaåi. Bïn caånh thêìn thaái àêìy mï hoùåc, tinh dêìu Ngoåc Lan huyïìn thoaåi chñnh laâ bñ quyïët àaä giuáp nûä hoaâng khiïën võ àaåi tûúáng La Maä phaãi “àêìu haâng”. Haäy thûã möåt lêìn traãi nghiïåm hûúng thúm tuyïåt vúâi naây. Possess Eau de Parfum Possess Eau de Parfum laâ hûúng thúm chuyïín taãi sûác cuöën huát bêët têån vaâ thêìn thaái àêìy mï hoùåc cuãa nûä hoaâng Cleopatra huyïìn thoaåi, àùåc trûng búãi nöët hûúng thu huát noáng boãng cuãa hoa Ngoåc Lan. 50ml. 30886 1.090.000à 759.000à NÛÚÁCHOA 30% ÛU ÀAÄI NgoåcLan,H oùæc Hûúng Indonesia, Dûá aNûäHoaâng HÛÚ NG HOA TRAÁI CH YPRE
 30. 30. ቢ ባ 30 HÛÚ NG HOA TRÙ ÆNG LaáXanh, Tûã Àinh Hûúng Trùæng, C êyVoâiVoi HÛÚ N G GÖÎ HOA TRAÁI HaånhN h ên, Hoa Anh Àaâo, Göî Tu yïëtTuâng CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng
 31. 31. 31 b Women’s Collection Innocent White Lilac Eau de Toilette Laåc bûúác àïën khu vûúân söëng àöång, ngêåp traân sùæc hoa nhúâ saãn phêím nûúác hoa vúái Tûã Àinh Hûúng Trùæng laâ nöët hûúng chuã àaåo. 50ml. 32438 539.000à 319.000à  a Women’s Collection Delicate Cherry Blossom Eau de Toilette Loaåi nûúác hoa mang hûúng thúm hoa traái ngoåt ngaâo nhû àûa baån àïën vúái möåt khu vûúân ngêåp traân nhûäng caánh hoa anh àaâo raång rúä, tinh khöi. 50ml. 32440 539.000à 319.000à 40% ÛU ÀAÄI ÀÙÅC BIÏÅT TRONG THAÁNG NAÂY
 32. 32. ቪ ቫ ተተ ቮ ቱ ቧ ቦ ቢ ቨ ባ ቫ ብ ቩቤ ቭ ቱቱ ቭ ቯ 32 a 33955 Possess The Secret Eau de Parfum 50ml. 1.090.000à b 33418  Sublime Nature Tonka Bean Parfum 50ml. 1.150.000à c 33415 Sublime Nature Tuberose Parfum 50ml. 1.150.000à d 30399 Miss Giordani Eau de Parfum 50ml. 789.000à e 33957 Eclat Mon Parfum 50ml. 1.090.000à f 33137 Giordani Gold White Original Eau de Parfum 50ml. 999.000à g 23853 Paradise Eau de Parfum 50ml. 1.050.000à h 31816 Giordani Gold Essenza Parfum 50ml. 1.350.000à i 33044 Amber Elixir Crystal Eau de Parfum 50ml. 829.000à j 32535 My Destiny Eau de Parfum 50ml. 929.000à k 33413 The ONE Disguise Eau de Parfum 50ml. 789.000à l 22442 Love Potion Eau de Parfum 50ml. 829.000à m 31493 Love Potion Secrets Eau de Parfum 50ml. 829.000à n 33492 Possess Eau de Parfum Purse Spray 8ml. 289.000à o 33493 Giordani Gold Essenza Parfum Purse Spray 8ml. 289.000à
 33. 33. ብ ቤ ቢ ቮ ቭ ቯ ቦ ቫ ቧ ቨ ቩ ባ ቪ 33 NÛÚÁCHOA a 31630 Happydisiac Woman Eau de Toilette 50ml. 779.000à b 30025 Volare Eau de Parfum 50ml. 599.000à c 32871 Eclat Mademoiselle Eau de Toilette 50ml. 769.000à d 32235 Elvie Eau de Toilette 50ml. 729.000à e 33964 Live In Colour Eau de Parfum 50ml. 1.090.000à f 32538 Incognito for Her Eau de Toilette 50ml. 589.000à g 32672 Memories chasing butterflies Eau de Toilette 30ml. 349.000à h 32673 Memories flirting under fireworks Eau de Toilette 30ml. 349.000à i 32671 Memories daydreaming in a hammock Eau de Toilette 30ml. 349.000à j 33963 On The Edge Eau de Toilette 50ml. 649.000à k 33962 Friends World For Her Eau de Toilette 50ml. 679.000à l 11355 Divine Eau de Toilette 50ml. 829.000à m 31293 Eclat Femme Weekend Eau de Toilette 50ml. 769.000à CHOÅN NÖËT HÛÚNG YÏU DAÂNH RIÏNG CHO BAÅN
 34. 34. ብ ቢ ቤ ባ ቧ ቴ ቱ ቲ ት ታ ትት ቯ ቨ ቩ ቪ ቭ ቫ ቮ ተ ቦ 34 a 31634 Miss Relax Fragrance Mist 75ml. 259.000à b 31635 Miss Happy Fragrance Mist 75ml. 259.000à c 33592 Miss Charming Fragrance Mist 75ml. 259.000à d 33635 VIP Club Bali Body Mist 75ml. 279.000à e 33632 VIP Club Ibiza Body Mist 75ml. 279.000à f 33958 Love Potion So Tempting Fragrance Mist 75ml. 309.000à g 34337 Possess Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à h 31706 Paradise Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à i 34082 Giordani Gold Essenza Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à j 31777  Divine Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à k 31784 Possess Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à l 32338 Amber Elixir Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à m 31778 Eclat Femme Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à n 34088 Eclat Femme Weekend Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à o 34079 Miss Giordani Perfumed Roll-on Deodorant 50ml. 135.000à p 32495 Volare Forever Perfumed Roll-on Deodorant 50ml. 135.000à q 32491 Happydisiac Woman Perfumed Roll-on Deodorant 50ml. 135.000à r 33123 The ONE Disguise Perfumed Body Lotion 150ml. 249.000à s 32500 Miss Giordani Perfumed Body Lotion 150ml. 249.000à
 35. 35. ቢ ባ 35 NÛÚÁCHOA Dûúäng Thïí Àêìy Sang Troång b Love Potion Perfumed Body Cream Kem dûúäng thïí hûúng nûúác hoa Love Potion tûâ hûúng Gûâng vaâ hoa Ca Cao nöìng naân. 250ml. 31779 289.000à 199.000à Gûâng, Hoa Ca Cao, Söcöla HÛÚNG HOA TRAÁI PHÛÚN G ÀÖNG 30% a Giordani Gold Essenza Perfumed Body Cream Kem dûúäng thïí sang troång vúái hûúng thúm ngoåt ngaâo cuãa nûúác hoa Giordani Gold Essenza. 250ml. 31781 289.000à 199.000à Cam Bergamot, Göî Tuscan, Hoa cam H ÛÚNG HOA GÖ Î ÛU ÀAÄI
 36. 36. ቢ ባ 36 Àûâng quïn bûúác chùm soác cho laân da tay baån àûúåc mïìm maåi vaâ mõn maâng cuâng vúái nhûäng bûúác laâm àeåp khaác cuãa baån nheá. Laân da tay vaâ moáng cuäng cêìn àûúåc quan têm hún nïëu khöng seä trúã nïn khö raáp vaâ töín thûúng. NÊNG NIU ÀÖI TAY MÏÌM MÕN a SoftCaress Protecting Hand Nail Cream Kem dûúäng coá kïët cêëu nheå, khaã nùng thêím thêëu nhanh, chûáa dêìu haåt macadamia giuáp chùm soác, nuöi dûúäng vuâng da tay vaâ moáng. 100ml. 31344 155.000à 109.000à b Moisturising Hand Cream with Avocado oil Kem dûúäng da tay chûáa tinh dêìu quaã Bú, giuáp laâm mïìm mûúåt vaâ chùm soác laân da tay. Lêåp tûác laâm dõu caãm giaác khö raáp cuãa laân da. 75ml. 34065 155.000à 109.000à 30% ÛU ÀAÄI
 37. 37. 37 Hoåc caách thûúng yïu chñnh mònh vaâ nhûäng ngûúâi thên yïu cuäng laâ möåt nghïå thuêåt coá phaãi khöng? CHÙM SOÁC CAÁ NHÊN
 38. 38. ቢ 38 TINH DÊÌU HOA HÖÌNG VAÂ ARGAN ÀÊÌY SANG TROÅNG THÏM YÏU MAÁI TOÁC BAÅN Giuáp toác àûúåc böí sung dûúäng chêët tûâ trong ra ngoaâi nhúâ tinh dêìu Argan tûå nhiïn Khaám phaá bñ quyïët giuáp phuåc höìi diïåu kò vaâ traãi nghiïåm hiïåu quaã tuyïåt vúâi tûâ eleo! Cöng thûác dûúäng toác sang troång chûáa tinh dêìu argan vaâ hoa höìng tûå nhiïn thêëm sêu vaâo tûâng súåi toác, giuáp maái toác trúã nïn boáng mûúåt vaâ mïìm maåi hún tûâng ngaây.
 39. 39. ቤ ባ ብ 39 30% b Eleo Shampoo Dêìu göåi vúái cöng thûác sang troång chûáa tinh dêìu argan vaâ Hoa Höìng tûå nhiïn, nheå nhaâng laâm saåch vaâ giuáp nuöi dûúäng cho maái toác tröng mïìm mûúåt, oáng aã hún tûâng ngaây. Hûúng thúm tinh tïë nheå nhaâng. Thñch húåp cho moåi loaåi toác. 200ml. 31609 319.000à 219.000àc Eleo Conditioner Dêìu xaã giaâu dûúäng chêët, chûáa tinh dêìu argan vaâ Hoa Höìng tûå nhiïn. Lúáp kem mõn nuöi dûúäng giuáp laâm maái toác suön mûúåt oáng aã tröng traân àêìy sûác söëng. Thñch húåp cho moåi loaåi toác. 150ml. 31610 269.000à 189.000à a Eleo Hair Mask Mùåt naå dûúäng toác chuyïn sêu chûáa tinh dêìu argan vaâ Hoa Höìng tûå nhiïn giuáp maái toác tröng chùæc khoãe, mûúåt maâ vaâ oáng aã hún. Hûúng thúm tinh tïë nheå nhaâng. Thñch húåp cho moåi loaåi toác. 125ml. 31611 369.000à 259.000à d Eleo Protecting Oil Dêìu dûúäng chûáa tinh dêìu argan, Hoa Höìng tûå nhiïn, Ngûu Baâng vaâ vitamin F. Saãn phêím coá kïët cêëu nheå vaâ khöng gêy nhúân rñt, giuáp nuöi dûúäng vaâ giuáp phuåc höìi súåi toác, mang àïën sûå mûúåt maâ vaâ oáng aã cho maái toác. Thñch húåp cho moåi loaåi toác, lyá tûúãng cho toác nhuöåm. 50ml. 31614 489.000à 339.000à Giuáp saåch toác cuâng hûúng thúm sang troång vaâ tinh tïë Giuáp toác vaâo nïëp vaâ caãi thiïån àöå suön mûúåt Nuöi dûúäng maái toác thïm suön mûúåt tûâ bïn trong CHÙMSOÁCCAÁNHÊN ÛU ÀAÄI
 40. 40. ቢ ባ ቤ S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7 ቢ ባ ቤ ቢ ባ ቤ ብ ባ ቤ ብ ቦ ቢ ቧ ቩ ቪ ቨ ቫ 40 Taåo xoùn vaâ taåo kiïíu toác dïî daâng Taåo kiïíu cho toác ngùæn vaâ vûâa Taåo nïëp vaâ gúä toác röëi  a 30579 Styler Cushion Brush Kñch thûúác: 24 x 38cm. Chêët liïåu: ABS, Cao Su vaâ Nylon. 135.000à b 30608 Styler Medium Round Brush Kñch thûúác: 23 x 4.8cm. Chêët liïåu: Nhöm vaâ Nylon. 175.000à c 30580 Styler Vent Brush Kñch thûúác 22 x 5cm. Chêët liïåu: ABS, Nylon. 165.000à a 32900 HairX Advanced Care GlossMoisture Hydrating Shampoo 250ml. 219.000à b 32893 HairX Advanced Care Dandruff Solution Control Shampoo 250ml. 219.000à c 32898 HairX Advanced Care Deep Cleansing Purifying Shampoo 250ml. 229.000à d 32905 HairX Advanced Care Deep Cleansing Purifying Conditioner 200ml. 229.000à  a 33452 EssenseCo. Magnolia Wild Fig Hand Body Wash 300ml. 259.000à b 33454 EssenseCo. Magnolia Wild Fig Hand Body Lotion 300ml. 309.000à c 32828 EssenseCo. Neroli Jasmine Hand Body Lotion 300ml. 309.000à a 31602 Milk Honey Gold nourishing Hand Body Cream 250ml. 289.000à  b 35484 Milk Honey Gold Nourishing Hand Body Cream Small Pack 75g. 189.000à c 31601 Milk Honey Gold smoothing Sugar Scrub 200ml. 319.000à  d 31708 Milk Honey Gold Shampoo 200ml. 199.000à e 31709 Milk Honey Gold Conditioner 200ml. 199.000à f 31605 Milk Honey Gold Shower Cream 200ml. 259.000à g 31710 Milk Honey Gold Hair Mask 250ml. 249.000à  h 34167 Milk Honey Gold Shampoo (Mini) 30ml. 94.000à i 34168 Milk Honey Gold Conditioner (Mini) 30ml. 94.000à j 35485 Milk Honey Gold Smoothing Sugar Scrub Small Pack 75g. 189.000à
 41. 41. ቢ ቢ ባ ባ ቤ ቤ 41 30% a HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Shampoo Dêìu göåi giuáp laâm saåch nheå nhaâng daânh cho toác hû töín. 250ml. 32875 219.000à 149.000à c HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Hair Mask Mùåt naå toác giuáp maái toác mïìm mûúåt, caãi thiïån hû töín. 200ml. 32881 229.000à 159.000à b HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Conditioner Dêìu xaã giuáp mang laåi sûác söëng cho maái toác thïm mïìm mûúåt. 200ml. 32878 219.000à 149.000à  a HairX Advanced Care Activator Fortifying Shampoo Dêìu göåi nheå nhaâng laâm saåch vaâ giuáp toác tröng thêåt oáng aã. 250ml. 32894 219.000à c HairX Advanced Care Activator Fortifying Scalp Tonic Nûúác dûúäng da àêìu giuáp toác caãi thiïån sûác söëng tûâ chên àïën ngoån toác. 100ml. 32897 309.000à  b HairX Advanced Care Activator Fortifying Hair Amplifier Xõt dûúäng vaâ taåo àöå phöìng cho maái toác tröng böìng bïìn hún. 150ml. 32895 259.000à CHÙMSOÁCCAÁNHÊN GIUÁP CAÃI THIÏÅN MAÁI TOÁC HÛ TÖÍN DAÂNH CHO TOÁC HÛ TÖÍN 1. Thoa dêìu göåi lïn toác ûúát, xoa boáp nheå nhaâng vaâ xaã laåi vúái nûúác saåch. 2. Xõt lïn toác êím àïí coá thïí dïî daâng taåo kiïíu. Sau àoá sêëy khö àïí taåo àöå phöìng cho toác. 3. Thoa lïn da àêìu khi toác ûúát hoùåc toác khö 2 lêìn trïn ngaây. Khöng göåi laåi. HÛÚÁNG DÊÎN SÛÃ DUÅNG: GIUÁP CAÃI THIÏÅN ÀÖÅ DAÂY DÙÅN VAÂ BÖÌNG BÏÌNH CUÃA MAÁI TOÁC ÛU ÀAÄI
 42. 42. S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7 ቢ ባ ቤ 42 b EssenseCo. Lemon Verbena Liquid Hand Soap Nûúác rûãa tay vúái hûúng thúm söëng àöång cuãa Chanh vaâ Maä Tiïn Thaão giuáp nheå nhaâng laâm saåch vaâ cung cêëp àöå êím cho da. 300ml. 31850 209.000à 165.000à * 125.000à a EssenseCo. Lemon Verbena Hand Body Lotion Sûäa dûúäng thïí vaâ da tay giuáp laân da mïìm mõn cuâng hûúng thúm thanh khiïët cuãa Chanh vaâ Maä Tiïn Thaão. 300ml. 31851 309.000à 245.000à * 185.000à MOÁN QUAÂ TUYÏÅT VÚÂI TÛÂ THIÏN NHIÏN Böå saãn phêím chùm soác vaâ nêng niu laân da baån vúái thaânh phêìn thuêìn khiïët tûâ thiïn nhiïn. c EssenseCo. Lemon Verbena Body Wash Sûäa tùæm dõu nheå giuáp dûúäng êím cho laân da möîi ngaây vúái hûúng thúm àêìy saãng khoaái cuãa Chanh kïët húåp cuâng Maä Tiïn Thaão. 300ml. 31852 339.000à 269.000à * 205.000à
 43. 43. ብ ቦ ቧ 43 40%* MUA 2 SAÃN PHÊÍM TRÚÃ LÏN TAÅI TRANG ÀÖI NAÂY  d Milk Honey Gold moisturising Hand Cream Kem dûúäng da tay vúái chiïët xuêët hûäu cú tûâ Sûäa vaâ Mêåt Ong giuáp laân da mïìm maåi. 75ml. 31606 155.000à 120.000à * 90.000à e Milk Honey Gold softening Liquid Hand Soap Nûúác rûãa tay vúái chiïët xuêët sûäa vaâ mêåt ong, nheå nhaâng laâm saåch da tay. 300ml. 31603 219.000à 175.000à * 129.000à f Milk Honey Gold softening Creamy Soap Bar Thanh xaâ phoâng dûúäng êím vúái thaânh phêìn tûâ Sûäa vaâ Mêåt Ong hûäu cú. 75g. 31604 84.000à 65.000à * 49.000à CHÙMSOÁCCAÁNHÊN ÛU ÀAÄI
 44. 44. ቢ ቦ ባ ቤ ብ ቧ ቨ ቨ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቩ ቪ ቫ ቮ ቭ ቯ 44  a 34066 Loving Care Face and Body Soap Bar 125g. 99.000à  b 34069 Loving Care Hand Wash Cream 300ml. 209.000à c 34058 Loving Care Shower Cream 400ml. 289.000à d 34060 Loving Care 2in1 Shampoo Conditioner 400ml. 289.000à e 34063 Loving Care Body Lotion 400ml. 299.000à f 34061 Loving Care Hand Cream 150ml. 199.000à g 34332 Loving Care Multi Purpose Cream 150ml. 239.000à a  32605 Love Nature Shower Cream Softening Avocado 250ml. 175.000à b  34097 Love Nature 2-in-1 Shampoo Conditioner for thin hair Apple and Bamboo 250ml. 169.000à c  34095 Love Nature Shampoo for Fine Hair Green Tea Lychee 250ml. 169.000à d  34087 Love Nature Shower Gel Invigorating Coconut Water Melon 250ml. 175.000à e  34090 Love Nature Body Lotion Invigorating Coconut Water Melon 200ml. 209.000à f 32618  Love Nature Shampoo for Dry Hair Wheat Coconut Oil 250ml. 175.000à g 32619 Love Nature Conditioner for Dry Hair Wheat Coconut Oil 250ml. 175.000à h 34169 Love Nature Shower Cream with Nourishing Almond Oil (Mini) 30ml. 94.000à i 34170 Love Nature Body Lotion with Nourishing Almond Oil (Mini) 30ml. 94.000à [ Thanh xaâ phoâng ]  j 34092 Love Nature Soap Bar Invigorating Coconut Water Melon 75g. k 32609 Love Nature Soap Bar Caring Olive Oil Aloe Vera 75g.  l 32607 Love Nature Soap Bar Softening Avocado 75g. m 32611 Love Nature Exfoliating Soap Bar Refreshing Strawberry Lime 75g. 74.000à
 45. 45. ቢ ባ 45 CHÙMSOÁCCAÁNHÊN 40% a Love Nature Body Lotion Energising Mint Raspberry Dûúäng thïí vúái hûúng thúm saãng khoaái tûâ Baåc Haâ vaâ Phuác Böìn Tûã. Thêåt tuyïåt vúâi khi duâng sau sûäa tùæm cuâng loaåi. 200ml. 32603 209.000à 125.000à b Love Nature Soap Bar Energising Mint Raspberry Thanh xaâ phoâng hûúng thúm sinh àöång vaâ tûúi maát tûâ Baåc Haâ vaâ Phuác Böìn Tûã. Cöng thûác tûå huãy sinh hoåc. 75g. 32604 74.000à 45.000à Haäy cuâng têån hûúãng hûúng thúm saãng khoaái tûâ Phuác Böìn Tûã vaâ Baåc Haâ. Sûå kïët húåp àêìy nùng lûúång cuãa ngaây heâ söi àöång giuáp baån thûác tónh moåi giaác quan. Haäy àïí laân da baån àûúåc têån hûúãng caãm giaác saåch maát vaâ àûúåc yïu chiïìu mïìm maåi tûâ thaânh phêìn thiïn nhiïn tûúi maát. HAÅNH PHUÁC GIAÃN ÀÚN ÛU ÀAÄI
 46. 46. ቢ 46 TOÁC KHOÃE ÀEÅP MÖÎI NGAÂY Thïm yïu maái toác baån vúái doâng saãn phêím chùm soác toác möîi ngaây vúái thaânh phêìn tûâ thiïn nhiïn tûúi maát vaâ cöng thûác tûå huãy sinh hoåc. Nheå nhaâng vúái maái toác baån vaâ goáp phêìn baão vïå möi trûúâng nûúác. Chuáng töi muöën têët caã khaách haâng àïìu coá thïí yïn têm vaâ traãi nghiïåm caãm giaác tuyïåt vúâi nhêët khi sûã duång doâng saãn phêím Love Nature. Caác saãn phêím naây seä khöng gêy aãnh hûúãng àïën möi trûúâng nûúác nhúâ cöng thûác tûå phên huãy sinh hoåc sau khi sûã duång. CÖNGTH ÛÁC TÛÅ HUÃY S INHHOÅC
 47. 47. ቤ ባ 47 50% b  Love Nature Shampoo for Dandruff Control Tea Tree Oil Burdock Dêìu göåi giuáp haån chïë gaâu vúái thaânh phêìn Ngûu Baâng vaâ tinh dêìu Traâ. 250ml. 32623 175.000à 105.000à a Love Nature 2in1 Shampoo for All Hair Types Avocado Oil Chamomile Dêìu göåi chûáa thaânh phêìn dêìu quaã Bú vaâ Cuác La Maä. 250ml. 32624 175.000à 88.000à c Love Nature Shampoo for Oily Hair Nettle Lemon Dêìu göåi daânh cho toác nhúân vúái thaânh phêìn quaã Chanh vaâ cêy Têìm Ma. 250ml. 32625 175.000à 105.000à CHÙMSOÁCCAÁNHÊN ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 48. 48. ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቪ ቫ ቭ ቢ ባ ቤ ቧ ብ ቦ 48 Protecting Hand Cream with Sea Buckthorn oil Kem dûúäng da tay vúái thaânh phêìn tinh dêìu tûâ quaã Hùæc Mai Biïín. 75ml. 33642 135.000à [ Kem àaánh rùng ] a 31133 Optifresh Kids Strawberry Toothpaste 50ml. 79.000à b  31123 Optifresh System 8 Total Protection Toothpaste 100ml. 99.000à c  31132 Optifresh System 8 Extreme Fresh Toothpaste 100ml. 99.000à d 31131 Optifresh System 8 Crystal White Toothpaste 100ml. 99.000à e 31673 Optifresh System 8 Herbal Blend Toothpaste 100ml. 99.000à a 34039 Feminelle Comforting Intimate Wash 300ml. 219.000à b  33459 Feminelle Mild Intimate Wash 300ml. 219.000à c  33022 Feminelle Refreshing Intimate Wash 300ml. 219.000à d 30004 Feminelle Refreshing Intimate Wipes 20 túâ. 189.000à e 32340 Feminelle Special Care+ Moisturising Intimate Balm 75ml. 199.000à f 24890 Feminelle Refreshing Intimate Deodorant 75ml. 229.000à [ Baân chaãi àaánh rùng ] f 27979 Optifresh Toothbrush Medium - Purple 49.000à g 27980 Optifresh Toothbrush Medium - Blue 49.000à h 27981 Optifresh Toothbrush Soft - Pink 49.000à i 27982 Optifresh Toothbrush Soft - White 49.000à j 28267 Optifresh Kids Soft Toothbrush - Blue Kñch thûúác: 14cm. 49.000à k 28266 Optifresh Kids Soft Toothbrush - Pink Kñch thûúác: 14cm. 49.000à SoftCaress Nourishing Hand Cream Kem dûúäng êím cho àöi tay. 100ml. 31345 155.000à Giaãi phaáp chùm soác rùng miïång NUÅ CÛÚÂI LAÂ MOÁN TRANG SÛÁC VÖ GIAÁ CUÃA BAÅN
 49. 49. ባባ ቢ ቢ ቢ ባ ባ ባ ቤ ቤ ብ ብ ቦ ቦ 49 CHÙMSOÁCCAÁNHÊN a 31281 Silk Beauty Soap Bar 100g. 69.000à b  31363 Silk Beauty Hand Cream 100ml. 155.000à c 31365 Silk Beauty Anti-perspirant 24H Deodorant 50ml. 135.000à d  31280 Silk Beauty Shower Cream 200ml. 179.000à e 31279 Silk Beauty Body Cream 200ml. 269.000à a 33030 Feet Up Advanced Salvation Foot Serum 30ml. 259.000à b 33034   Feet Up Advanced 36H Odour Control Anti-perspirant Foot Spray 150ml. 219.000à c 33035 Feet Up Advanced Friction Protecting Foot Spray 100ml. 219.000à d  33028 Feet Up Advanced Intensive Moisture Foot Mask 100ml. 259.000à e  33197 Feet Up Advanced Fatigue Calming Foot Leg Gel 150ml. 209.000à a Feet Up Comfort Overnight Moisturising Foot Cream Kem dûúäng chên ban àïm vúái chiïët xuêët quaã Bú Nha Àam. 75ml. 32370 155.000à b Feet Up Comfort All Day Refreshing Care Foot Cream Kem dûúäng da chên chûáa dêìu Baåch Àaân vaâ Bú haåt múä. 75ml. 32644 155.000à TÊÅN HÛÚÃNG CAÃM GIAÁC ÊÍM MÕN VAÂ HÛÚNG THÚM TÛÚI TÙÆN Mïìm mõn suöët ngaây daâi
 50. 50. ቢ ባ 50 30%  a Feet Up Advanced Cracked Heel Repair Smooth Foot Cream Kem dûúäng da chên chûáa Urï, Bú Cacao, Panthenol vaâ Húåp Chêët Mineral4E giuáp phuåc höìi, baão vïå nhûäng vuâng da chên khö raáp, nûát neã. Hûúng thúm dïî chõu. 75ml. 33027 219.000à 155.000à  b Feet Up Advanced Deep Exfoliating Foot Cream Kem giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët cho àöi chên chûáa caác haåt maát-xa coá nguöìn göëc tûå nhiïn, Húåp Chêët Mineral 4E vaâ Bú Haåt Múä giuáp nheå nhaâng laâm mïìm nhûäng vuâng da chên khö raáp. 75ml. 33033 199.000à 139.000à THOAÃI MAÁI CHÊN XINH TÛÅ TIN MUÖN PHÊÌN ÛU ÀAÄI
 51. 51. 51 40% Feminelle Special Care+ Deodorising Cleansing Intimate Gel Gel giuáp ngùn ngûâa sûå phaát triïín cuãa muâi höi úã vuâng nhaåy caãm. 300ml. 23646 219.000à 129.000à Àûúåc böí sung caác vitamin Cöng thûác khöng chûáa xaâ phoâng, dõu nheå, àöå pH cên bùçng An toaân cho vuâng da nhaåy caãm Doâng saãn phêím vúái thiïët kïë chuyïn biïåt dõu nheå giuáp laâm saåch vaâ chùm soác vuâng bñ mêåt cuãa phaái àeåp vúái caãm giaác thoaáng maát tûå tin suöët ngaây daâi. Möåt giaãi phaáp tuyïåt vúâi àïí sûã duång hùçng ngaây. DÕU NHEÅ CHO VUÂNG DA BÑ MÊÅT PHAÁI ÀEÅP MÖÎI NGAÂY CHÙMSOÁCCAÁNHÊN ÛU ÀAÄI Ant oaân cho d anhaåycaãm
 52. 52. 52 Kem BB laâ bñ quyïët giuáp baån che múâ caác khuyïët àiïím trïn da, giuáp da tûúi saáng hún vaâ tröng thêåt tûúi tùæn möîi ngaây. BÑ QUYÏËT GIUÁP LAÂN DA TRONG MÛÚÁT  The ONE BB Cream Bright Perfect SPF 30 Kem BB àa cöng duång àûúåc yïu thñch nay àaä trúã laåi vúái phûác húåp laâm saáng da, giuáp baån súã hûäu laân da trùæng höìng vaâ mõn maâng töëi àa. Àöìng thúâi, saãn phêím coân giuáp chùm soác, baão vïå da. 30ml. 359.000à 215.000à 40% 33131 Fair 33133 Light 33134 Medium ÛU ÀAÄI
 53. 53. 53 Vò trang àiïím laâ möåt nghïå thuêåt, vaâ baån haäy thûã laâm möåt nghïå syä. TRANG ÀIÏÍM
 54. 54. 54 The ONE IlluSkin Concealer Kem che khuyïët àiïím vúái kïët cêëu nheå kïët húåp cuâng cöng nghïå HaloLight™* giuáp laâm saáng vaâ laâm àïìu sùæc da. 10ml.   179.000à 125.000à RAÅNG RÚÄ MOÅI THÚÂI ÀIÏÍM 30615 Fair Light 30617 Nude Beige 30616 Nude Pink 30615 Fair Light KEM CHE KHUYÏËT ÀIÏÍM Giuáp laâm saáng vuâng da quanh mùæt vaâ laâm múâ boång mùæt. Ngûúâimêîuàangduâng:TheONEIlluSkinConcealer30615FairLight,TheONEMatteVelvet FoundationSPF2031587Porcelain,TheONEColourObsessionLipstick35155NudeAppeal 30617NudeBeige *Cöng nghïå HalolightTM : chûáa thaânh phêìn caác haåt silica giuáp bùæt saáng, taåo àöå raång rúä cho laân da.
 55. 55. 5555 The ONE Matte Velvet Foundation SPF 20 Kem nïìn coá kïët cêëu nheå cho àöå che phuã tûâ vûâa àïën cao, giuáp mang àïën laân da mõn maâng nhû luåa. Cöng thûác giuáp ngùn ngûâa hiïån tûúång laân da tröng nhúân boáng vaâ taåo caãm giaác dïî chõu trïn da. Chûáa chó söë SPF20, khöng dïî daâng voán cuåc, phai maâu hoùåc bong troác. 30ml. 369.000à 259.000à GIUÁP HAÅN CHÏË BOÁNG DÊÌU: Hiïåu quaã keáp: thêëm huát dêìu thûâa vaâ ngùn sûå phaãn chiïëu trûåc tiïëp trïn bïì mùåt da. TRANGÀIÏÍM 30% 31587 Porcelain 31588 Fair Nude 31589 Light Ivory 31591 Natural Beige 31588 Fair Nude ÛU ÀAÄI
 56. 56. ቢ ባ ብ ቦ ቤ 56  The ONE Everlasting Foundation Extreme SPF 30 Kem nïìn vúái àöå baão vïå SPF30 vaâ àöå bao phuã tûå nhiïn keáo daâi. 30ml.   389.000à 32287 Light Ivory 32288 Natural Beige 32286 Natural Nude 32284 Porcelain 32285 Natural Rose 32283 Vanilla  The ONE Pore Minimising Primer Kem che khuyïët àiïím giuáp se khñt löî chên löng. 20ml. 33709 309.000à  The ONE All-Over Make-Up Remover Nûúác têíy trang dõu nheå giuáp laâm saåch lúáp trang àiïím. 100ml. 32139 249.000à 33154 Vanilla 33155 Porcelain 33156 Fair Nude 33157 Nude Pink 33158 Light Ivory 33159 Natural Beige The ONE Illuskin Aquaboost Foundation SPF 20 Kem nïìn vúái kïët cêëu moãng nheå vaâ àöå che phuã tûúi tùæn giuáp baån coá möåt lúáp nïìn mûúåt maâ. 30ml.  389.000à 33155Porcelain 31592 Nude Porcelain 31593 Nude Beige The ONE Matte Velvet Powder Phêën phuã vúái àöå mûúåt maâ töëi ûu. 8g. 459.000à 31592 Nude Porcelain 32593 Medium 32592 Light The ONE Concealer Kit Böå che khuyïët àiïím tiïån lúåi vúái 2 lúáp kem vaâ 1 lúáp phêën neán hoaân thiïån. 6g.   309.000à 32592 Light TRÚÅ THUÃ ÀÙÆC LÛÅC – BÖÅ COÅ TRANG ÀIÏÍM CHUÊÍN h Precision Fan Powder Brush Coå quaåt deåt. Daâi 17.1cm. Àûúâng kñnh 0.9cm. 29596 99.000à 69.000à j  Precision Angled Eyebrow Brush Coå keã chên maây vaåt xeáo. Daâi 15.3cm. Àûúâng kñnh 0.7cm. 29593 69.000à 48.000à i Precision Double Ended Eyeshadow Brush Coå trang àiïím 2 àêìu. Daâi 17.5cm. Àûúâng kñnh 0.9cm. 29595 99.000à 69.000à g Precision Angled Blush Brush Coå thoa phêën maá vúái àêìu coå vaåt xeáo. Daâi 17cm. Àûúâng kñnh 1.3cm. 29594 99.000à 69.000à f Precision Brow and Lash Comb Lûúåc chaãi mi vaâ chên maây. Daâi 13cm. Àûúâng kñnh 0.7cm. 29592 69.000à 48.000à a 29598 Precision Blending Brush Daâi: 16.7cm. Àûúâng kñnh: 0.9cm. 99.000à b 29597 Precision Concealer Brush Daâi: 15.2cm. Àûúâng kñnh: 0.9cm. 99.000à c 29599 Precision Lip Brush Assembled Daâi: 18cm. Àûúâng kñnh: 0.6cm. Daâi: 10.4cm. 99.000à d 29655 Precision Powder Brush Daâi: 18cm. Àûúâng kñnh: 1.5cm. 179.000à e 29674 Precision Foundation Brush Daâi: 16.5cm. Àûúâng kñnh: 1.3cm. 179.000à k Make-up Brush Cleaner Muát silicon vïå sinh coå trang àiïím. Kñch thûúác: 7.3 x 5.4 x 3cm. 29580 105.000à 74.000à EO1 FO1 FO3 LO1 FO5
 57. 57. ቧ ቨ ቩ ቪ ቫ ቭ 5757 TRANGÀIÏÍM 30% Coå phêën maá mïìm maåi vúái àêìu coå vaåt xeáo Coå hònh quaåt àa nùng vúái thiïët kïë sang troång Coå2àêìugöìm àêìutaánphêënmùættroânvaâàêìumuátriïng Coåkeãchênmaâyvaåtxeáochoàûúângkeãsùæcneátvaâhoaânhaão Lûúåc chaãi keáp giuáp öín àõnh vaâ taåo daáng chên maây vaâ löng mi EO2 FO5 FO3 FO1 EO1 FO2 LO1 EO3 EO4 FO4 ÛU ÀAÄI
 58. 58. 58  The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte Son siïu lò vúái àöå bïìn maâu cao vaâ mõn maâng. 1.7g   259.000à 33371 Resolute Red 33372 Endless Cherry 33365 Perennial Pink 33366 Constant Coral 33366ConstantCoral 33367 Forever Fuchsia 33369 Sunset Horizon  The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte Son siïu lò vúái àöå bïìn maâu cao vaâ mõn maâng. 1.7g.   249.000à 33860 Mysterious Purple 33857 Secret Blush 33856 Enigmatic Nude 33859 Nocturnal Red 33858 Furtive Raspberry 33856EnigmaticNude  The ONE Lip Sensation Matte Mousse Son nûúác cho lúáp son mõn maâng vaâ bïìn maâu. 5ml.   309.000à 31951RougeSuede 31951 Rouge Suede 31950 Raspberry Cloud 31946 Coral Dream 31949 Pink Velour 31948 Plush Peach 31945 Satin Rose 31947 Red Velvet The ONE Colour Stylist Lip Liner Chò keã viïìn möi vúái kïët cêëu siïu mõn. 0.3g. 165.000à 31437VibrantPink 31435 Perfect Pink 31437 Vibrant Pink 31439 Real Red 31438 Coral Ideal 35159CoralCraze  The ONE Colour Obsession Lipstick Son möi múái nöíi bêåt vúái sùæc maâu rûåc rúä, thu huát moåi aánh nhòn. 3.7g. 309.000à 35161 Red Rage 35162 Red Fever 35159 Coral Craze 35156 Peach Passion 35158 Magenta Mania 35155 Nude Appeal The ONE Colour Unlimited Lipstick Son möi bïìn maâu vúái àöå dûúäng êím cao, cho baån laân möi thu huát vaâ mïìm maåi suöët ngaây daâi. 1.7g. 249.000à 30571 Absolute Blush 30573 Pink Unlimited 30572 Always Cranberry 30574 Fuchsia Excess 30575 Endless Red 30571AbsoluteBlush The ONE Lip Spa Care Lip Balm Son möi dûúäng êím vaâ baão vïå möi trûúác tia UV. 1.7g. 249.000à 31443NaturalPink 31443 Natural Pink  The ONE Colour Adapt Lip Balm Son dûúäng êím sùæc höìng nheå vaâ boáng bêíy tinh tïë. 1.6g. 33422 249.000à  The ONE BB Lip Balm Son dûúäng coá aánh ngoåc trai nheå. 4g. 30717 219.000à Ngûúâi mêîu àang sûã duång:  The ONE 5-in-1 Colour Stylist Lipstick 33544 Very Burgundy
 59. 59. 1. 2. 3. 4. 5. 59 TRANGÀIÏÍM 40% The ONE 5-in-1 Colour Stylist Lipstick Thoãi son àêåm neát, boáng bêíy vaâ bïìn maâu, giuáp duy trò àöå êím cho laân möi. Thaânh phêìn Bú Haåt Múä vaâ húåp chêët dêìu thûåc vêåt taåo caãm giaác dïî chõu trïn möi. 4g.   269.000à 159.000à 33542 Eclectic Pink 33541 Ballerina Pink 33544 Very Burgundy 33545 Deep Purple 33541BallerinaPink ÀOÁN CHAÂO NGAÂY MÚÁI CUÂNG MÖI XINH GOÅI MÚÂI Sùæc maâu àêåm neát Àöå daân traãi mûúåt maâ Cöng thûác dûúäng êím laân möi Caãm giaác dïî chõu trïn möi Àöå bïìn maâu cao ÛU ÀAÄI 33543 Erratic Orange
 60. 60. 60 33870 Fresh Lime 33873 Golden Orchid 33872 Paradise Pink 33869 Chameleon Green 33871 Papaya Punch The ONE Nail Paint Sún moáng nhiïìu sùæc maâu nhiïåt àúái söëng àöång vaâ tûúi vui. 5ml. 135.000à 33870FreshLime The ONE Nail Polish Remover Wipes Höåp böng cotton thêëm dung dõch têíy sún moáng tay. 26 miïëng/höåp. 33005 179.000à  The ONE Peel Off Base Coat Sún loát àöåc àaáo giuáp viïåc löåt boã maâu sún dïî daâng vaâ hònh thaânh lúáp baão vïå moáng khöng bõ öë maâu. 8ml. 33727 179.000à • Dïî daâng löåt boã maâu sún cuä • Sûã duång nhû möåt lúáp sún loát • Mûúåt maâ vaâ baão vïå maâu sún • Baão vïå moáng tay khöng bõ öë NHANH KHÖ BOÁNG BÊÍY MÛÚÅT MAÂ Sún phuã nhanh khö tûâ the ONE Quick Dry Top Coat giuáp baån khöng coân lo lùæng vïì viïåc baão vïå maâu sún maâ baån yïu thñch nûäa. Böå moáng cuãa baån seä tuyïåt vúâi hún bao giúâ hïët vúái maâng baão vïå maâu moáng trûúác taác haåi cuãa tia UV tûâ aánh nùæng mùåt trúâi. Giuáp böå moáng baån luön lung linh vaâ mûúåt maâ. 3. Caãm nhêån lúáp sún phuã khö thêåt nhanh choáng! 1. Tö sún moáng vaâ àúåi àïën khi maâu sún khö hùèn. 2. Duâng Quick Dry Top Coat phña trïn maâu sún. Baån nïn tö lúáp phuã àuã daây. a The ONE Quick Dry Top Coat Sún phuã khö cûåc nhanh giuáp baån tiïët kiïåm thêåt nhiïìu thúâi gian! Saãn phêím giuáp baão vïå maâu sún yïu thñch vaâ mang laåi àöå boáng bêíy tuyïåt vúâi cho sùæc maâu söëng àöång. 8ml. 33520 145.000à 99.000à b The ONE Long Wear Nail Polish Sún moáng bïìn maâu vaâ chêët sún vúái àöå bao phuã vö cuâng mûúåt maâ vúái nhiïìu sùæc maâu àa daång vaâ söëng àöång. 8ml.   135.000à 79.000à 30528 Fuchsia Allure 30529 Red Sky at Night 30520 Tiramisu 30524 Lilac Silk 30530 London Red 33285 Hypnotic Lilac 33288 Watermelon Punch 30531 Ruby Rouge 33291 Grey Moss 33292 Mystic Forest 33289 Orange Sorbet 33290 Rosy Nude 33293 Royal Blue 33294 Midnight Ocean 30530LondonRed
 61. 61. ቢ ባ 6161 TRANGÀIÏÍM 40% Ngûúâi mêîu àang duâng: The ONE Long Wear Nail Polish 30530 London Red, The ONE Quick Dry Top Coat 33520. Nhanh khö Àöå bïìn maâu cao hún Ngùn ngûâa lúáp sún bõ bong, troác vaâ phai maâu ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 62. 62. ቢ 62 The ONE High Impact Eye Pencil Chò keã mùæt cho àûúâng keã chñnh xaác vaâ àêåm neát. 0.3g.   165.000à 31557OnyxBlack 31557 Onyx Black 31559 Amazon Green 31558 Midnight Blue 31560 Deep Plum  The ONE Eyebrow Kit Böå duång cuå keã chên maây nhoã goån, tiïån lúåi. 3g. 32031 259.000à  The ONE No Compromise Lash Styler Mascara - Black Mascaca giuáp baån súã hûäu laân mi tröng êën tûúång vaâ cong vuát. 8ml. 33732 359.000à The ONE Browcara Gel chên maây giuáp haâng chên maây cuöën huát vúái töng nêu tûå nhiïn. 5ml.   309.000à 33693 Medium Brown 33694 Deep Brown 33694DeepBrown 33692 Blonde  The ONE 5-in-1 Wonder Lash XXL Mascara Waterproof - Black Mascara vúái àêìu coå àùåc biïåt giuáp baån coá möåt laân mi tröng daây vaâ cong. 8ml. 34441 349.000à 30460 Black The ONE Volume Blast Mascara Mascara giuáp mi tröng daây hún. 8ml. 30460 289.000à 31586 Black  The ONE Wonder Liner Keã mùæt nûúác nhanh khö vúái sùæc maâu àêåm neát. 2.5ml.   259.000à  The ONE Eye Liner Stylo Waterproof Buát keã mùæt nûúác bïìn maâu vúái àêìu coå moãng vaâ sùæc maâu àêåm neát. 1.6g.   269.000à 33670 Black 33671 Brown 33670Black The ONE 5-in-1 WonderLash Mascara Mascara giuáp mi tröng daâi, daây vaâ cong hún. 8ml.   319.000à 30719 Black 30719Black 30720 Black Brown  The ONE Eyelash Curler Duång cuå bêëm mi chuyïn duång. Kñch thûúác: 11 x 3.7cm. 27442 99.000à
 63. 63. ባ 63 TRANGÀIÏÍM 40% Àêìu coå keáp àöåc àaáo - súåi coå ngùæn giuáp nêng vaâ laâm mi tröng cong hún; súåi coå daâi giuáp taách vaâ laâm mi tröng daâi hún THE WONDER OF WATERPROOF  b The ONE 5-in-1 Wonder Lash Waterproof Mascara Mascara vúái cöng thûác ngùn ngûâa thêëm nûúác hoaân haão. 1 saãn phêím mang àïën 5 lúåi ñch: laâm mi tröng daây, daâi, cong, giuáp chùm soác vaâ nêng taách mi. 8ml. 33004 339.000à 235.000à 33004Black Cöng thûác khöng chûáa dêìu, nheå nhaâng cho vuâng mùæt vaâ haâng löng mi cuãa baån. a The ONE Waterproof Eye Make-up Remover Nûúác têíy trang cho vuâng mùæt vúái cöng thûác dõu nheå, khöng chûáa dêìu vaâ dûúäng êím da. Nheå nhaâng têíy saåch caác saãn phêím trang àiïím mùæt bïìn maâu. Giuáp vuâng da quanh mùæt mïìm mõn vaâ tûúi tùæn hún sau khi sûã duång. Lyá tûúãng cho ngûúâi sûã duång kñnh aáp troâng. 100ml. 32138 229.000à 135.000à DÏÎ DAÂNG LAÂM SAÅCH SAÃN PHÊÍM TRANG ÀIÏÍM VUÂNG MÙÆT Ngûúâimêîuàangduâng: TheONE5-in-1Wonder LashWaterproofMascara33004 CÖNG THÛÁC GIUÁP NGÙN NGÛÂA THÊËM NÛÚÁC ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 64. 64. 64 40% Thay àöíi laâ caách àïí taåo thïm nhiïìu caãm hûáng. Colourbox mang àïën baån nhûäng doâng saãn phêím trang àiïím àa daång, giuáp baån thay àöíi diïån maåo cuãa mònh. Cuâng kïët húåp nhûäng doâng saãn phêím trang àiïím khaác nhau vúái nhiïìu maâu sùæc tûúi tùæn phuâ húåp vúái baån. COLOURBOX Face Powder Phêën phuã siïu mõn giuáp baån dïî daâng tö àiïím vaâ súã hûäu laân da hoaân haão tûå nhiïn. Kïët cêëu siïu nheå vaâ cöng thûác chûáa khoaáng chêët giuáp bïì mùåt da thïm mõn maâng. Daânh cho da höîn húåp/ dêìu. 20g. 309.000à 185.000à 34628 Light 34629 Natural 33403 Light Ivory 33405 Dark Beige  COLOURBOX Foundation Kem nïìn cho hiïåu quaã trang àiïím tuyïåt vúâi. 30ml.   239.000à 33404 Natural Beige 33402 Porcelain 32995 Soft Burgundy 32984 Bright Red 32984BrightRed 32988 Soft Coral 32983 Bright Orange 32991 Pearly Rose  COLOURBOX Lipstick Thoãi son coá sùæc maâu tinh nghõch vaâ söëng àöång. 4g.   165.000à 33263 Soft Red 33265 Soft Berry 33264 Bright Raspberry 33266 Soft Plum 33262 Bright Red 33258 Bright Nude 33260 Pearly Pink 33259 Pearly Nude 33261 Soft Pink 33257 Soft Lavender  COLOURBOX Nail Polish Sún moáng vúái sùæc maâu söëng àöång vaâ xinh xùæn. 5ml.   115.000à 33264BrightRaspberry  COLOURBOX Fatlash Mascara Mascara cho laân mi tröng daây dùån vaâ cong vuát. 8ml.  33195 209.000à 33195 Black COLOURBOX Eyeliner Keã mùæt nûúác sùæc saão giuáp tö àiïím àöi mùæt möîi ngaây. 8ml. 34631 155.000à 34631 Black  COLOURBOX Lip Pop Son dûúäng möi vúái nhiïìu sùæc maâu tûå nhiïn vaâ hûúng võ ngoåt ngaâo. 4.5g. 165.000à 34384PinkPunch 34386 Fuchsia Pop 34387 Red Snap 34384 Pink Punch 34385 Coral Crush ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 65. 65. 65 TRANGÀIÏÍM FACE POWDER ÀÖÅ CHE PHUÃ MÛÚÅT MAÂ 34628 Light 34629 Natural
 66. 66. 66 Ngûúâi mêîu àang sûã duång: Giordani Gold Iconic Matte Lipstick SPF 12 32320 Perfect Peach, Giordani Gold Double- ended Brow Pencil 33093 Brown ÀÛÚÂNG NEÁT SANG TROÅNG Lúáp Nïìn Mõn Maâng, Àöi Mùæt Sùæc Saão 33093 Brown 33092 Blonde a Giordani Gold Double-ended Brow Pencil Chò keã maây hai àêìu vúái cöng thûác daång kem, mïìm maåi kïët húåp cuâng Vitamin E cho àûúâng keã tûå nhiïn. Àêìu coå thöng minh giuáp taán àïìu maâu chò vaâ chaãi khung chên maây hoaân haão, giuáp baån súã hûäu àöi maây tinh tïë, sùæc saão. 1.2g. 259.000à 179.000à b Giordani Gold Incredible Length Mascara Mascara giuáp cho haâng mi tröng daâi hún. Bñ mêåt nùçm úã cöng thûác giuáp àõnh hònh mi. Àöìng thúâi, àêìu coå àùåc biïåt seä giuáp chaãi àïìu caác súåi mi giuáp cho haâng mi tröng thêåt êën tûúång, duy trò suöët caã ngaây daâi vaâ khöng lem maâu. 8ml. 32079 379.000à 265.000à 32079 Black c Giordani Gold CC Cream SPF 35 Giaãi phaáp trang àiïím vaâ dûúäng da toaân diïån trong cuâng möåt saãn phêím, vúái kïët cêëu nheå vaâ àöå bao phuã hoaân haão. Àûúåc tñch húåp cöng nghïå laâm saáng da vaâ ngùn ngûâa laäo hoáa giuáp laân da tröng raång rúä hún. SPF35 giuáp baão vïå da trûúác taác haåi cuãa tia UVA/ UVB. 40ml. 569.000à 399.000à d Giordani Gold Youthful Radiance Elixir Primer Tinh chêët giuáp hoaân thiïån laân da chûáa Axit Hyaluronic vaâ chiïët xuêët traâ trùæng, cuâng caác haåt tinh thïí lêëp laánh sùæc vaâng höìng. Duâng riïng saãn phêím cho laân da toãa saáng tûå nhiïn, hoùåc duâng nhû möåt loaåi kem loát cho lúáp trang àiïím hoaân haão khöng tò vïët. 30ml. 33300 559.000à 389.000à 30989 Natural 30988 Light
 67. 67. 67 ቢ ባ ቤ ብ 67 TRANGÀIÏÍM 33092Blonde • Cöng thûác daång kem mûúåt maâ. • Lïn maâu sùæc neát vaâ dïî daâng. • Àêìu löng chaãi giuáp dïî daâng àõnh hònh chên maây. • Àöå bïìn maâu cao. • Chûáa vitamin E. Mascara àêìy sang troång vúái khaã nùng giuáp mi tröng daây hún. Chûáa thaânh phêìn Axit Hyaluronic, chiïët xuêët Traâ trùæng vaâ tinh thïí lêëp laánh sùæc vaâng vaâ höìng. Giuáp che phuã khuyïët àiïím vaâ nïëp nhùn. 30% ÛU ÀAÄI
 68. 68. 68 32320 Perfect Peach 32323 Bright Berry 32325 Forever Red 32325ForeverRed 32326 Dark Burgundy Giordani Gold Iconic Matte Lipstick SPF 12 Son lò chûáa Dêìu Argan giuáp dûúäng êím àöi möi. 4g. 349.000à 32051 Natural Beige 32049 Light Ivory 32047 Porcelain 32047Porcelain  Giordani Gold Age Defying Foundation SPF 8 Kem nïìn che múâ hoaân haão moåi nïëp nhùn. 30ml.   569.000à Giordani Gold All-in-One Iconic Mascara Waterproof Mascara giuáp phên taách vaâ laâm mi tröng daâi, daây, cong. 8ml. 33243 419.000à Giordani Gold Supreme Gel Eye Liner - Rich Black Loå gel keã mùæt bïìn maâu, ngùn ngûâa thêëm nûúác. 4.5g. 33668 309.000à  Giordani Gold Iconic Lip Elixir SPF 15 Son nûúác vúái kïët cêëu mõn maâng vaâ mûúåt maâ. 3.5ml.   419.000à 33806 Ruby Red 33807 Elegant Burgundy 33805 True Red 33803 Cerise Pink 33801 Coral Hibiscus 33802 Poppy Pink 33801CoralHibiscus 33804 Scarlet Orange Giordani Gold Silky Powder Polisher Coå thoa phêën thiïët kïë dïî daâng thu goån. Kñch cúä: 12.3 x 2.3cm. 30888 239.000à Giordani Gold Iconic All-in-One Mascara Mascara vúái cöng thûác giuáp haâng mi àûúåc dûúäng êím, mïìm mûúåt vaâ cong vuát. 8ml. 32576 419.000à 32922 Natural Beige 32923 Amber 32921 Light Ivory 32919 Vanilla 32920 Porcelain Giordani Gold Liquid Silk Foundation SPF 12 Kem nïìn daång loãng che phuã mïìm mõn vaâ ngùn ngûâa taác haåi dûúái aánh nùæng mùåt trúâi. 30ml.   569.000à 32920Porcelain  Giordani Gold Secret Concealer Thanh che khuyïët àiïím chûáa chiïët xuêët thaão möåc. 2g.   389.000à 31366 Light 31367 Medium 31366Light 30454TrueRed  Giordani Gold Iconic Lipstick SPF 15 Son möi cho lúáp phuã nheå nhaâng nhû luåa. 4g.   319.000à 30454 True Red 30455 Red Fatale 30453 Fuchsia Divine 30452 Raspberry Blush 30449 Rose Petal Giordani Gold Long Wear Mineral Foundation SPF 15 Kem nïìn coá àöå bïìn maâu cao. 30ml.   569.000à 31804 Light Ivory 31804LightIvory 31806 Natural Beige 31805 Rose Beige 31802 Porcelain 31803 Light Rose Giordani Gold Dual Eyeliner Brush Coå keã mùæt 2 àêìu giuáp àûúâng keã sùæc neát. Chêët liïåu: Tre, nhöm, súåi nylon. 165mm x 6.4mm. 29906 125.000à Giordani Gold Sheer Powder SPF 15 Phêën phuã chûáa thaânh phêìn khoaáng chêët cho bïì mùåt da mõn maâng cuâng àöå bïìn maâu cao. 9g. 659.000à 31808 Light 31809 Natural 32057 Translucent 32057 Translucent MÙÆT NÏÌN MÖI
 69. 69. 6969 TRANGÀIÏÍM 4 MAÂU MÙÆT THANH LÕCH 3 böå sùæc maâu nheå nhaâng vaâ khöng keám phêìn lung linh.  Giordani Gold Eye Shadow Quadro Höåp 4 maâu mùæt sang troång vúái sùæc maâu àêåm neát, àùåc trûng vaâ bïìn lêu, chuyïín taãi sûác huát bêët têån cuãa doâng saãn phêím Giordani Gold. Lyá tûúãng cho àöi mùæt nhaåy caãm. 5.2g. 549.000à 359.000à Maâu mùæt vúái kïët cêëu mõn vaâ àêåm neát, cöng thûác chûáa caác haåt Silica giuáp haån chïë caác nïëp gêëp úã vuâng mñ. 32076 Divine Brown 32075 Smokey Grey 32075Sm okeyG rey 32077 Radiant Plum 32077 Radiant Plum MÚÁI 35% ÛU ÀAÄI
 70. 70. 421 3 70 CHUÊÍN BÕ CHO DA HÊËP THU Laâm saåch laân da baån möîi saáng vaâ töëi giuáp da àûúåc saåch buåi bêín vaâ tûúi saáng hún. Taåo àiïìu kiïån cho nhûäng saãn phêím dûúäng da tiïëp theo trong quy trònh àûúåc hêëp thu. Nïn rûãa mùåt caã saáng vaâ töëi vò buåi bêín àûúåc tñch tuå rêët nhiïìu vaâo ban ngaây vaâ lûúång baä nhúân dû thûâa sau khi nguã. Cho möåt lûúång sûäa rûãa mùåt vûâa àuã vaâo loâng baân tay ûúát. Duâng caác ngoán tay maát xa nheå nhaâng lïn laân da àïí laâm saåch, traánh tiïëp xuác trûåc tiïëp vúái mùæt. Rûãa saåch laåi vúái nûúác êëm, sau àoá lau khö bùçng khùn mïìm. VUÂNG DA XUNG QUANH MÙÆT Kem mùæt vúái kïët cêëu nheå, khöng chûáa hûúng liïåu vaâ àùåc biïåt hiïåu quaã vúái nhûäng khuyïët àiïím úã vuâng da quanh mùæt nhû quêìng thêm, boång mùæt vaâ vïët chên chim. Duâng möt lûúång kem nhoã cho möîi bïn vuâng mùæt. Chêëm kem thoa àïìu lïn vuâng da xung quanh mùæt nheå nhaâng bùçng nhûäng ngoán tay, traánh tiïëp xuác trûåc tiïëp vúái mùæt. Duâng ngoán tay vöî nheå hoùåc duâng thanh lùn àïí kem thêëm àïìu vaâo da. TÙNG CÛÚÂNG HIÏÅU QUAÃ Tinh chêët àûúåc thiïët kïë àïí dûúäng sêu cho da. Kïët cêëu daång loãng cuãa tinh chêët giuáp dïî daâng cêëp êím cho da, phuåc höìi neát tûúi treã cho laân da nhanh choáng vaâ hiïåu quaã. Duâng trûúác khi thoa kem ngaây hoùåc kem àïm. Xõt lûúång tinh chêët vûâa àuã lïn loâng baân tay. Thoa àïìu saãn phêím nheå nhaâng lïn mùåt, duâng caác ngoán tay vöî nheå àïí saãn phêím àûúåc thêím thêëu àïìu. Traánh tiïëp xuác trûåc tiïëp vúái mùæt. Duâng ngoán tay vöî nheå àïí saãn phêím àûúåc thêím thêëu àïìu vaâo da. BÖÍ SUNG VAÂ BAÃO VÏÅ Kem ngaây vaâ kem àïm àûúåc xem laâ lúáp dûúäng da cuöëi cuâng vaâ chuáng chûáa thaânh phêìn giuáp dûúäng êím da. Kem ngaây àûúåc thiïët kïë giuáp cêëp êím vaâ baão vïå laân da. Kem àïm àûúåc thiïët kïë giuáp phuåc höìi vaâ böí sung dûúäng chêët cho laân da. Chêëm kem lïn 5 àiïím trïn gûúng mùåt: vuâng traán, cùçm, muäi, 2 bïn maá. Sûã duång nhûäng ngoán tay cuãa mònh àïí taán àïìu kem vaâ maát xa nheå nhaâng trïn toaân böå gûúng mùåt cho àïën khi kem thêím thêëu àïìu lïn da, traánh tiïëp xuác vuâng mùæt. Quy Trònh Chùm Soác Da Cuãa Oriflame göìm 4 bûúác àún giaãn, chó mêët 2 phuát vaâo möîi saáng töëi. Àûúåc thiïët kïë nhùçm töëi ûu hoáa hiïåu quaã cuãa caác saãn phêím dûúäng da, giuáp da hêëp thu töëi àa caác thaânh phêìn dûúäng chêët, cho baån laân da tröng tûúi àeåp, raång rúä. LAÂM SAÅCH DÛÚÄNG MÙÆT DÛÚÄNG SÊU DÛÚÄNG ÊÍM CAÃI THIÏåN LAÂN DA VÚÁI QUY TRÒNH CHÙM SOÁC DA HÙÇNG NGAÂY 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY
 71. 71. 71 CHÙM SOÁC DALaân da xinh mûúát cuâng quy trònh chùm soác da 4 bûúác tûâ Oriflame.
 72. 72. 72 87% 85%  NovAge Skin Priming Essence Tinh chêët tùng cûúâng àûúåc thiïët kïë giuáp böí sung vaâo quy trònh dûúäng da hùçng ngaây cuãa baån. Cöng thûác chûáa Phûác húåp Marine Prebiotic** giuáp laân da àûúåc cên bùçng vaâ böí sung àöå êím, sùn chùæc, se khñt löî chên löng vaâ giuáp da mõn maâng, mïìm mûúåt hún. Mang laåi laân da tröng tûúi múái vaâ treã trung hún. 150ml. 33987 379.000à 265.000à caãm nhêån laân da àûúåc sùn chùæc vaâ caãi thiïån.* caãm thêëy laân da àûúåc mïìm maåi vaâ mûúåt maâ hún.* * Àaä àûúåc thûã nghiïåm vúái 65 nûä giúái tuöíi tûâ 20 àïën 55 trong 4 tuêìn sau lêìn àêìu sûã duång saãn phêím. GIUÁP LAÂN DA SÙN CHÙÆC VAÂ MÕN MAÂNG TÛÁC THÒ SÛÃ DUÅNG 2 LÊÌN/ NGAÂY (MÖÎI SAÁNG VAÂ TÖËI) Duâng trïn mùåt, cöí vaâ sau bûúác laâm saåch da. Nheå nhaâng thoa saãn phêím bùçng tay hoùåc böng cotton vaâ vöî nheå àïí saãn phêím àûúåc thêím thêëu àïìu. Khöng rûãa laåi. Sûãduångtro ngbûúácàêìutiïncuãa quy trònh dûúäng da 30% MÚÁI ÛU ÀAÄI ** Phûác húåp Marine Prebiotic laâ möåt loaåi àûúâng exopoly Saccharide coá nhiïìu cöng duång tuyïåt vúâi cho laân da.
 73. 73. 1 2 3 4 5 73 CHÙMSOÁCDA KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE BRIGHT SUBLIME 686.000à TIÏËT KIÏÅM NovAge Bright Sublime SET Böå NovAge Bright Sublime giuáp laâm saáng vaâ àïìu maâu sùæc da göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31775 2.379.000à GIUÁP LAÂM MÚÂ 50% CAÁC ÀÖËM NAÁM SAÅM* 32805 NovAge Bright Sublime Advanced Brigthening Multi-action Essence 30ml. 889.000à 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à 32803 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Day Cream SPF20 50ml. 679.000à 32804 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Eye Cream 15ml. 439.000à 32658 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Night Cream 50ml. 679.000à  NovAge BRIGHT SUBLIME: Laâm saáng laâm àïìu sùæc da Cho moåi loaåi da *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 42 phuå nûä tûâ ngaây 16/06 - 16/09/2014 taåi ÊËn Àöå.
 74. 74. 74 1 2 3 4 5  NovAge Time Restore SET Böå NovAge Time Restore giuáp caãi thiïån laân da trung niïn göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31774 3.129.000à KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE RESTORE TIÏËT KIÏÅM 626.000à 32629 NovAge Time Restore Eye Lip Cream 15ml. 549.000à 32627 NovAge Time Restore Multi Correcting Day Cream SPF 15 50ml. 889.000à 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à 32630 NovAge Time Restore Revitalising Serum 30ml. 1.049.000à 32628 NovAge Time Restore Regenerative Night Cream 50ml. 889.000à CAÃI THIÏÅN LAÂN DA TRUNG NIÏN Giuáp caãi thiïån laân da trung niïn Cho moåi loaåi da  NovAge TIME RESTORE:
 75. 75. 75 131540 NovAge Ultimate Lift Advanced Lifting Day Cream SPF15 50ml. 799.000à 2 331543 NovAge Ultimate Lift Lifting Concentrate Serum 30ml. 969.000à 4 31542 NovAge Ultimate Lift Advanced Lifting Eye Cream 15ml. 499.000à 5 31541 NovAge Ultimate Lift Overnight Lifting Contouring Cream 50ml. 799.000à 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à GIUÁP SÙN CHÙÆC DA CAÃI THIÏÅN ÀÖÅ ÀAÂN HÖÌI CHÙMSOÁCDA NovAge Ultimate Lift SET Böå NovAge Ultimate Lift giuáp caãi thiïån àöå sùn chùæc vaâ àaân höìi da göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31773 2.819.000à KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE ULTIMATE LIFT 626.000à TIÏËT KIÏÅMCho moåi loaåi da Giuáp sùn chùæc da NovAge ULTIMATE LIFT:
 76. 76. 1 2 3 4 5 76 31545 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Night Cream 50ml. 679.000à 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à 31544 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Day Cream SPF 15 50ml. 679.000à 31546 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Eye Cream 15ml. 439.000à 31547 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Serum 30ml. 889.000à GIUÁP LAÂM MÚÂ NÏËP NHÙN 3 CHIÏÌU Cho moåi loaåi da Ngùn ngûâa nïëp nhùn  NovAge ECOLLAGEN:  NovAge Ecollagen SET Böå NovAge Ecollagen giuáp laâm múâ vaâ ngùn ngûâa nïëp nhùn göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 37841 2.379.000à KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE ECOLLAGEN 686.000à TIÏËT KIÏÅM
 77. 77. 1 2 3 4 5 77 31980 NovAge True Perfection Renewing Night Care 50ml. 499.000à 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à 31979 NovAge True Perfection Miracle Perfecting Serum 30ml. 709.000à 31978 NovAge True Perfection Perfecting Day Moisturiser 50ml. 499.000à 31981 NovAge True Perfection Refreshing Eye Illuminator 15ml. 329.000à GIUÁP HOAÂN THIÏÅN VAÂ DUY TRÒ VEÃ ÀEÅP LAÂN DA CHÙMSOÁCDA Cho moåi loaåi da Laâm saáng, àïìu maâu giuáp sùn chùæc da  NovAge TRUE PERFECTION:  NovAge True Perfection SET Böå NovAge True Perfection giuáp laâm saáng, àïìu maâu vaâ ngùn ngûâa caác dêëu hiïåu laäo hoáa súám göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31772 2.029.000à KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE TRUE PERFECTION 386.000à TIÏËT KIÏÅM
 78. 78. 78 NovAge Day Shield SPF50 UVA/PA++++ Advanced Skin Protector Kem chöëng nùæng vaâ laâm chêåm sûå xuêët hiïån cuãa caác dêëu hiïåu laäo hoáa da. 30ml. 34143 489.000à NovAge Revitalising Mask Mùåt naå vaãi duâng möåt lêìn giuáp dûúäng êím sêu cho laân da. 15ml. 33973 155.000à NovAge Pore and Line Perfector NovAge Pore Line Perfector lêåp tûác giuáp che múâ caác nïëp nhùn vaâ löî chên löng lúán. 30ml. 33944 619.000à  NovAge Nutri6 Facial Oil Capsules Viïn dêìu dûúäng da chûáa höîn húåp 6 loaåi dêìu dûúäng thiïn nhiïn. 30 viïn nang. 32631 929.000à NovAge Skin Renewing Peel Saãn phêím laâm saåch tïë baâo da chïët giuáp nheå nhaâng loaåi boã tïë baâo da khö raáp töëi maâu, giuáp laân da mïìm maåi, mõn maâng vaâ tûúi saáng hún. 100ml. 33988 379.000à LAÂM MÚÂ SEÅO MUÅN LAÂM MÚÂ NAÁM SAÅM LAÂM MÚÂ NÏËP NHÙN VÛÂA VAÂ SÊU GIUÁP LAÂM ÀÏÌU SÙÆC DA
 79. 79. ባ ቢ 7979   b NovAge Advanced Skin Renewing Treatment Böå saãn phêím chùm soác vaâ giuáp taái taåo da 2 bûúác. Giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët dõu nheå àïí laâm mõn bïì mùåt da vaâ laâm múâ caác khuyïët àiïím xuêët hiïån trïn da. 8 x 5ml. 33434 719.000à 429.000à 40% CHÙMSOÁCDA a NovAge Intense Skin Recharge Overnight Mask Thûác dêåy cuâng möåt laân da tröng tûúi tùæn vaâ traân àêìy sûác söëng. Mùåt naå nguã daång kem chûáa Dêìu Inca Inchi vaâ Bú Cupua u vúái khaã nùng giuáp nuöi dûúäng sêu kïët húåp cuâng Axit Hyaluronic giuáp tùng cûúâng àöå êím dûúái da, cho laân da raång rúä hún tröng thêëy vaâo möîi súám mai. Thoa sau lúáp kem dûúäng àïm, duâng tûâ 1 àïën 2 lêìn/tuêìn. 50ml. 33490 699.000à 419.000à TÙNG CÛÚÂNG GIUÁP LAÂN DA THÏM RAÅNG NGÚÂI BÖÅ GÖÌM 4 CÙÅP SAÃN PHÊÍM CHÙM SOÁC DA 2 BÛÚÁC ÛU ÀAÄI
 80. 80. a b 80 Giuáp thu heåp löî chên löng vaâ giuáp da tûúi saáng hún Giuáp nheå nhaâng laâm saåch sêu laân da Cho moåi loaåi da Laâm múâ naám saåm OPTIMALS EVEN OUT: THAÂNH PHÊÌN THIÏN NHIÏN THUÅY ÀIÏÍN ÀÛÚÅC CHOÅN LOÅC KYÄ CAÂNG Vúái cöng thûác kïët húåp nhûäng thaânh phêìn tûâ thiïn nhiïn Thuåy Àiïín àûúåc choån loåc kyä caâng mang àïën nhiïìu lúåi ñch vaâ hiïåu quaã cho laân da baån. Giuáp baån coá möåt laân da tröng thêåt tûúi tùæn vaâ raång rúä nhêët coá thïí. THIÏN NHIÏN HOAÂN THIÏåN BÚÃI KHOA HOÅC, THAÂNH PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ NHIÏN CHAÂO NGAÂY TÛÚI MÚÁI CUÂNG LAÂN DA TÛÚI SAÁNG 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY •THIÏNNH IÏN HOAÂN THIÏÅN BÚÃI K HOAHOÅC• THAÂN H PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ N HIÏN
 81. 81. c d e f 8181 e  32480 Optimals Even Out Replenishing Night Cream 50ml. 499.000à d  32479 Optimals Even Out Preventing Day Cream SPF 20 50ml. 499.000à c  33226 Optimals Even Out Perfecting Eye Cream 15ml. 349.000à f  33108 Optimals Even Out Illuminating Serum 30ml. 649.000à a  33224 Optimals Even Out Cleansing Foam 150ml. 249.000à b  33225 Optimals Even Out Clarifying Toner 200ml. 249.000à Cho moåi loaåi da Laâm múâ naám saåm OPTIMALS EVEN OUT: CHÙMSOÁCDA Optimals Even Out SET Böå Optimals Even Out giuáp laâm múâ naám saåm göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 29857 1.794.000à KHI MUA TROÅN BÖÅ OPTIMALS EVEN OUT 700.000à Giuáp caãi thiïån vuâng da quanh mùæt tûúi tùæn hún Caãi thiïån àöå êím vaâ àöå raång rúä laân da Baão vïå laân da trûúác taác haåi cuãa caác göëc tûå do vaâ tia UV Laâm múâ naám saåm vaâ nuöi dûúäng laân da trong khi nguã TIÏËT KIÏÅM
 82. 82. + d a c b 82 TÙNG CÛÚÂNG TÛÚI MÚÁI LAÂN DA Giuáp dûúäng êím, mïìm mûúåt vaâ cên bùçng da Giuáp thu heåp löî chên löng Tùng cûúâng àöå raång rúä cho laân da Giuáp laâm múâ quêìng thêm vaâ boång mùæt a 32465 Optimals Hydra Matte Balancing Day Fluid Oily Skin 50ml. 439.000à b 34304 Optimals Hydra Matte Refining Night Cream Oily Skin 50ml. 439.000à c 32464 Optimals Hydra Seeing is Believing Eye Cream All Skin types 15ml. 319.000à d 33135 Optimals Hydra Moisture Boosting Serum All Skin types 30ml. 549.000à e 32415 Optimals Hydra Refreshing Gel Wash All Skin types 150ml. 219.000à f 33995 Optimals Hydra Refreshing Toner All Skin types 200ml. 219.000à g 32462 Optimals Hydra Radiance Hydrating Day Cream Normal/Combination Skin 50ml. 439.000à h 32463 Optimals Hydra Radiance Nourishing Night Cream Normal/Combination Skin 50ml. 439.000à •THIÏNNH IÏN HOAÂN THIÏÅN BÚÃI K HOAHOÅC• THAÂN H PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ N HIÏN THIÏN NHIÏN HOAÂN THIÏåN BÚÃI KHOA HOÅC, THAÂNH PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ NHIÏN
 83. 83. +     83 KHI MUA TROÅN BÖÅ OPTIMALS HYDRA RADIANCE HOÙÅC HYDRA MATTE 600.000à CHÙMSOÁCDA Giuáp laân da mûúåt maâ vaâ mïìm maåi Giuáp laâm saåch sêu saãn phêím trang àiïím Giuáp baão vïå da trûúác caác taác haåi tûâ möi trûúâng Giuáp phuåc höìi laân da tûúi tùæn trong khi nguã 2 BÖÅ DÛÚÄNG DA DAÂNH CHO 2 LOAÅI DA KHAÁC NHAU  Optimals Hydra Matte SET Böå Optimals Hydra Matte giuáp da saåch mûúát vaâ ngùn ngûâa boáng dêìu göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 38641 1.584.000à Optimals Hydra Radiance SET Böå Optimals Hydra Radiance giuáp caãi thiïån laân da thiïëu àöå êím göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 29855 1.584.000à Giuáp giaãm ngûâa boáng dêìu OPTIMALS HYDRA MATTEDaânh cho da dêìu Cho da thûúâng àïën höîn húåp Cêëp êím sêu cho da OPTIMALS HYDRA RADIANCE: TIÏËT KIÏÅM
 84. 84. ቢ ባ ቤ ቢ ባ ቤ ቤ ቢ ባ ቢ ባ ቦ ቧ ቦብብ ቤ ባ ቤ ቢ ቤ ቢ ቢ ባ TENDER CARE ቢ 84 Laâm Dõu Da Cho Da Khö LOVE NATURE: Daânh Cho Da Dêìu/ Da Höîn Húåp Cho Laân Da Tûúi Tùæn Hún OPTIMALS OXYGEN BOOST: Daânh Cho Moåi Loaåi Da Ngùn Ngûâa Naám Saåm OPTIMALS EVEN OUT: Optimals Even Out Multi-targeting CC Cream SPF 20 30ml. 369.000à 27670 Optimals Oxygen Boost Face Blotting Tissues 50 túâ. 94.000à Dûúäng Saáng Da Cho Moåi Loaåi Da ESSENTIALS: a 34034 Love Nature Lip Balm Coconut 7g. 155.000à b 34036 Love Nature Lip Balm Melon 7g. 155.000à c 34035 Love Nature Lip Balm Mango 7g. 155.000à a 32634 Love Nature Creamy Mask Oat 10ml. 54.000à b 32633 Love Nature Gel Mask Cucumber 10ml. 54.000à c 32635 Love Nature Clay Mask Burdock 10ml. 54.000à a 33523 Love Nature Face Cream Oat 50ml. 219.000à b 33522 Love Nature Milky Foam Cleanser Oat 150ml. 199.000à c 33524 Love Nature Face Toner Oat 150ml. 199.000à 32973 Light 32974 Fair a 32701 Essentials Fairness Mild Soap Bar 75g. 74.000à b 32702 Essentials Fairness Protecting Face Cream SPF 10 50ml. 219.000à c 32699 Essentials Fairness Multi-Benefit Gel Wash 125ml. 179.000à d 32700 Essentials Fairness Exfoliating Scrub 100ml. 209.000à e 32703 Essentials Fairness Softening Body Lotion UV Filters 200ml. 209.000à f 32698 Essentials Fairness Multi-Benefit Face Cream 75ml. 219.000à a 30144 Love Nature Cleansing Gel Aloe Vera 150ml. 199.000à b 30149 Love Nature Face Toner Aloe Vera 150ml. 199.000à c 30127 Love Nature Gel Cream Aloe Vera 50ml. 219.000à Dûúäng ÊÍm Daânh Cho Da Thûúâng Àïën Da Höîn Húåp LOVE NATURE: Laâm saåch sêu Daânh cho da dêìu LOVE NATURE: 32258  Love Nature Facial Kit Tea Tree 4 saãn phêím. 609.000à CHÙM SOÁC DA TAÅI NHAÂ NHÛ ÀI SPA MÖÎI NGAÂY Thay àêìu coå ñt nhêët 3 thaáng 1 lêìn àïí àaåt hiïåu quaã rûãa mùåt töët nhêët. KHI MUA KEÂM BÖÅ NOVAGE/ OPTIMALS BÊËT KYÂ 25%* b SkinPro Sonic Brush Heads 2-pack Böå 2 àêìu coå thay thïë cho maáy rûãa mùåt SkinPro Sonic 3-in-1 System. Giuáp baån rûãa saåch hiïåu quaã laân da möîi ngaây, giuáp da àûúåc tûúi tùæn, khoãe maånh vaâ hêëp thu thêåt töët caác saãn phêím dûúäng da. 30878 249.000à a SkinPro Sonic 3-in-1 System Maáy rûãa mùåt 3-trong-1 chuyïn sêu cho laân da laáng saåch, raång rúä vaâ tûúi treã hún. Vúái 3 chïë àöå vaâ 3 àêìu chûác nùng: laâm saåch sêu, têíy tïë baâo chïët vaâ maát-xa cho laân da. Böå göìm: 1 maáy rûãa mùåt, 1 chên àïë giûä saãn phêím vaâ 3 àêìu chûác nùng. 29915 969.000à * 729.000à 31317 Optimals Body Anti-Cellulite Gel - Caffeine + Lotus Leaf 150ml. 619.000à TENDER CARE: Moåi Àöå Tuöíi Daânh Cho Moåi Loaåi Da 1276 Tender Care Protecting Balm 15ml. 165.000à ÛU ÀAÄI
 85. 85. 8585 ቢ ባ ቤ ብ ቦ 85 GIAÃI PHAÁP CÊËP ÊÍM TUYÏÅT VÚÂI CHO LAÂN DA MÛÚÅT MAÂ, TÛÚI MÚÁI Giuáp da mïìm mõn vaâ êím mûúåt Optimals Moisture Quenching Face Mask Mùåt naå dûúäng êím vúái thaânh phêìn thiïn nhiïn tûâ sûå kïët húåp cuãa 3 loaåi quaã moång nûúác: Viïåt Quêët, Phuác Böìn Tûã vaâ Phuác Böìn Tûã Àen giuáp tùng cûúâng böí sung àöå êím cho laân da, giuáp da baån tröng thêåt tûúi múái, cùng moång vaâ traân àêìy sûác söëng. Phuâ húåp cho moåi loaåi da. 50ml. 34608 299.000à CHÙMSOÁCDA a 32651 Pure Skin SOS Spot Gel 6 ml. 179.000à b 32646 Pure Skin Purifying Face Wash 150ml. 229.000à c 32650 Pure Skin Blackhead Clearing Mask 50ml. 209.000à d 32647 Pure Skin 2-in1 Face Wash Scrub 150ml. 259.000à e 32648 Pure Skin Refreshing Face Toner 150ml. 229.000à 40%LAÂN DA LAÁNG SAÅCH NHÚÂ THAÂNH PHÊÌN TRAÁI CÊY  Pure Skin 1 Clarifying Face Scrub 2 Purifying Face Mask Böå saãn phêím tiïån lúåi göìm 2 bûúác laâm saåch sêu cho da. Göìm saãn phêím loaåi boã tïë baâo da chïët vaâ mùåt naå giuáp laâm saåch sêu löî chên löng, laâm giaãm caác àöëm muån, cho laân da mõn maâng. Duâng 1-2 lêìn/tuêìn. 6ml x 2 goái. 32652 64.000à 38.000à Giuáp laâm saåch sêu cho laân da laáng saåch mõn maâng. Duâng tûâ 1 àïën 2 lêìn/ tuêìn Ngùn ngûâa muån Daânh cho da dêìu àïën muån PURE SKIN: Daânh cho moåi loaåi da Cêëp êím vaâ tûúi maát da OPTIMALS FACE MASK Laân da baån cuäng cêìn sûå thay àöíi tñch cûåc theo thúâi gian. Vaâ möåt ngaây, laân da böîng dûng àûúåc cùng traân sûác söëng vaâ tûúi tùæn hún rêët nhiïìu. Àoá laâ tûâ khi xuêët hiïån mùåt naå cêëp êím tuyïåt vúâi Optimals Moisture Quenching Face Mask, sûå lûåa choån hoaân haão giuáp cung cêëp àêìy àuã àöå êím cho laân da trúã nïn cùng mõn, khoãe maånh vaâ raång rúä. ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN THIÏN NHIÏN HOAÂN THIÏåN BÚÃI KHOA HOÅC, THAÂNH PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ NHIÏN
 86. 86. ቢ ባ 86 Giuáp dûúäng êím sêu cho da trong àïm. Giuáp nuöi dûúäng vaâ dûúäng êím laân da. Chùm soác laân da bùçng thaânh phêìn Sûäa vaâ Mêåt Ong hûäu cú! Giaâu thaânh phêìn vitamin, khoaáng chêët vaâ protein, böå àöi naây seä nheå nhaâng giuáp phuåc höìi sûác söëng vaâ dûúäng êím sêu cho da, cho laân da tröng mïìm maåi, cùng mõn vaâ raång rúä. Dûúäng êím Daânh cho da khö vaâ rêët khö MILK HONEY GOLD: b Milk Honey Gold Nourishing Day Cream Kem dûúäng da ngaây giuáp dûúäng êím sêu cho da mïìm mõn. 50ml. 32542 299.000à 209.000à CAÃM NHÊÅN SÛÅ SANG TROÅNG MÖÎI NGAÂY a Milk Honey Gold Nourishing Night Cream Kem dûúäng àïm giuáp dûúäng êím laân da trong khi nguã. 50ml. 32543 309.000à 215.000à
 87. 87. 87 ባ ቢ ብብብ ቤ 87 SKINCARE 87 TINH DÊÌU TRAÂ THIÏN NHIÏN THANH KHIÏËT CHÙMSOÁCDA 87 c Love Nature Face Lotion Tea Tree Sûäa dûúäng chûáa tinh dêìu traâ giuáp cên bùçng da vaâ cung cêëp àöå êím vûâa phaãi àïí chùm soác laân da dêìu. Kïët cêëu dõu nheå, dïî thêím thêëu. 50ml. 30124 219.000à 175.000à a Love Nature Face Toner Tea Tree Nûúác cên bùçng àöå êím giuáp laâm saåch sêu, se khñt löî chên löng vaâ laâm giaãm boáng nhúân cho da, giuáp da sùén saâng tiïëp nhêån dinh dûúäng tûâ sûäa dûúäng da. 150ml. 30126 199.000à 159.000à NÛÚÁC CÊN BÙÇNG DA SÛÄA DÛÚÄNG DA MÙÅT THANH CHE KHUYÏËT ÀIÏÍM 30% b Love Nature Cleansing Gel Tea Tree Gel rûãa mùåt chûáa tinh dêìu traâ giuáp laâm saåch sêu cho laân da dêìu maâ khöng laâm khö da. Loaåi boã buåi bêín, caác lúáp trang àiïím, dêìu thûâa trïn da vaâ giuáp ngùn ngûâa muån möåt caách hiïåu quaã. 150ml. 30153 199.000à 159.000à GEL RÛÃA MÙÅT d Love Nature Corrective Stick Tea Tree Thanh che khuyïít àiïím cho giaãi phaáp 2 trong 1 lyá tûúãng. Möåt mùåt laâm giaãm vaâ ngùn ngûâa muån nhúâ tñnh khaáng khuêín tûâ tinh dêìu Traâ thiïn nhiïn, mùåt khaác giuáp che múâ caác àöëm muån vaâ àöëm àoã trïn da möåt caách hiïåu quaã. 4g. 30155 135.000à 109.000à Laâm saåch sêu Daânh cho da dêìu LOVE NATURE: ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 88. 88. a b 88 Laâm saáng vaâ baão vïå da trûúác aánh nùæng mùåt trúâi Giuáp baão vïå hiïåu quaã cho laân da nhaåy caãm Chöëng nùæng Daânh cho moåi loaåi da SUN ZONE:
 89. 89. 89 a Sun Zone Whitening Protector Face and Exposed Areas SPF 30 High Kem chöëng nùæng vúái kïët cêëu nheå giuáp baão vïå da trûúác aánh nùæng mùåt trúâi, dûúäng êím vaâ kïët húåp laâm trùæng da, cho baån laân da raång rúä, àïìu maâu. 50g. 30322 309.000à 215.000à b Sun Zone UV Protector Face and Exposed Areas SPF 50 High Kem chöëng nùæng giuáp baão vïå hiïåu quaã cho laân da, àöìng thúâi dûúäng êím vaâ laâm mïìm da. Kïët cêëu àùåc biïåt cho khaã nùng thêím thêëu nhanh. Lêu tröi. 50ml. 23378 349.000à 209.000à 40% ÛU ÀAÄI ÀÏËN ÀÙÅC BIÏÅT TRONG THAÁNG NAÂY
 90. 90. ቢ ቤ ባ 90 a  Tender Care Protecting Balm with Cloudberry Seed Oil Saáp dûúäng laâm giaãm tònh traång khö raáp vaâ giuáp phuåc höìi laân da mïìm maåi vaâ mõn maâng. Thñch húåp cho möi, mùåt, lúáp biïíu bò hay caác vuâng da khö raáp vaâ nûát neã. Chûáa chiïët xuêët dêìu haåt Mêm Xöi. 15ml. 33354 169.000à 87.000à b  Tender Care Protecting Balm with Cranberry Seed Oil Saáp dûúäng laâm giaãm tònh traång khö raáp vaâ giuáp phuåc höìi laân da mïìm maåi vaâ mõn maâng. Thñch húåp cho möi, mùåt, lúáp biïíu bò hay caác vuâng da khö raáp vaâ nûát neã. Chûáa chiïët xuêët dêìu haåt Nam Viïåt Quêët. 15ml. 33446 169.000à 87.000à c  Tender Care Protecting Balm with Bilberry Seed Oil Saáp dûúäng laâm giaãm tònh traång khö raáp vaâ giuáp phuåc höìi laân da mïìm maåi vaâ mõn maâng. Thñch húåp cho möi, mùåt, lúáp biïíu bò hay caác vuâng da khö raáp vaâ nûát neã. Chûáa chiïët xuêët dêìu haåt Viïåt Quêët. 15ml. 33445 169.000à 87.000à
 91. 91. TENDER CARE 91 Nhậnngaytúigiấyxinhxắnkhimua 3sảnphẩmbấtkỳtừtrang90đếntrang97 Nhûäng quaã moång tuyïåt vúâi àûúåc böí sung vaâo thaânh phêìn saáp dûúäng àa cöng duång Tender Care, khiïën saãn phêím huyïìn thoaåi naây caâng àûúåc yïu thñch. Haäy choån àïí chùm soác laân da cuãa baån vaâ ngûúâi maâ baån thûúng yïu nhêët. Daânh Cho Moåi Loaåi Da SIÏUÛUÀAÄI Moåi Àöå Tuöíi TENDER CARE: Chào MừngNgày CủaMẹ ÛU ÀAÄI 50%
 92. 92. ቢ 92 Vúái gel tùæm thaânh phêìn thiïn nhiïn tûâ Love Nature, baån coá thïí thû giaän, laâm saåch da vaâ tïë baâo da chïët, têët caã trong möåt. ÛU ÀAÄI ÀÏËN 50% Nhậnngaytúigiấyxinhxắnkhimua 3sảnphẩmbấtkỳtừtrang90đếntrang97 Chào MừngNgày CủaMẹ
 93. 93. ባ ቤ 93 b Love Nature Exfoliating Shower Gel Energising Mint Raspberry Gel tùæm têíy tïë baâo da chïët chûáa Baåc Haâ vaâ Phuác Böìn Tûã, mang laåi caãm giaác saãng khoaái cuâng hûúng thúm tûúi tùæn. Cöng thûác thên thiïån vúái möi trûúâng vaâ chûáa caác haåt maát- xa tûå nhiïn. 250ml. 32602 199.000à 119.000à c Love Nature Shower Gel Caring Olive Oil Aloe Vera Gel tùæm tûúi maát chûáa dêìu Ö-liu vaâ Nha Àam tûå nhiïn giuáp mang àïën laân da mõn maâng, laáng saåch. Cöng thûác thên thiïån vúái möi trûúâng. 250ml. 32608 175.000à 105.000à a Love Nature Exfoliating Shower Gel Refreshing Strawberry Lime Gel tùæm têíy tïë baâo da chïët vúái chiïët xuêët Dêu Têy vaâ Chanh, chûáa caác haåt maát-xa coá nguöìn göëc tûå nhiïn tûâ dêu têy, giuáp laâm saåch cho laân da mïìm mõn diïåu kyâ. Cöng thûác thên thiïån vúái möi trûúâng. 250ml. 32610 199.000à 102.000à Vò caác saãn phêím Love Nature coá cöng thûác tûå huãy sinh hoåc. Nïn chuáng seä dïî daâng phên huãy vaâ khöng gêy haåi cho möi trûúâng nûúác sau khi sûã duång. SIÏUÛUÀAÄI CÖNGTHÛ ÁC TÛÅ HUÃY S IN HHOÅC
 94. 94. ቢ ባ ቤ ብ 94 b Silk Beauty White Glow Hand Cream Kem dûúäng da tay thaânh phêìn silk protein giuáp chùm soác da, hoa Anh Àaâo dûúäng êím giuáp laâm mïìm da, àöìng thúâi chiïët xuêët Dêu Tùçm giuáp laâm saáng vaâ raång ngúâi àöi tay. 75ml. 26436 155.000à 95.000à c Silk Beauty White Glow Body Lotion Vúái sûå kïët húåp tinh tïë tûâ chiïët xuêët silk protein vaâ hoa Anh Àaâo giuáp laâm àïìu sùæc da, kïët húåp cuâng Dêu Tùçm trùæng giuáp baån coá àûúåc laân da êím mõn vaâ saáng höìng raång rúä. 200ml. 23555 249.000à 127.000à d Silk Beauty White Glow Body Wash Sûäa tùæm vúái chiïët xuêët silk protein, hoa Anh Àaâo vaâ Dêu Tùçm trùæng giuáp laâm saåch vaâ cung cêëp àöå êím tûå nhiïn cho laân da. 200ml. 22713 189.000à 115.000à a Silk Beauty White Glow Soap Bar Thanh xaâ phoâng tùæm chûáa dûúäng chêët silk protein, hoa Anh Àaâo vaâ Dêu Tùçm trùæng giuáp giûä êím tûå nhiïn, laâm mïìm vaâ laâm saáng da. 100g. 22715 74.000à 45.000à
 95. 95. 95 Haäy daânh thúâi gian àïí vöî vïì vaâ chùm soác laân da yïu thûúng vúái doâng saãn phêím dûúäng da êím mõn Silk Beauty. SIÏUÛUÀAÄI 50% ÛU ÀAÄI ÀÏËN Nhậnngaytúigiấyxinhxắnkhimua 3sảnphẩmbấtkỳtừtrang90đếntrang97 Chào MừngNgày CủaMẹ
 96. 96. a b 96 Chùm soác àöi chên mïåt moãi giuáp baån thoaãi maái vaâ tûå tin ài bêët cûá àêu cuâng ngûúâi maâ baån thûúng yïu. 40% ÛU ÀAÄI Nhậnngaytúigiấyxinhxắnkhimua 3sảnphẩmbấtkỳtừtrang90đếntrang97 Chào MừngNgày CủaMẹ
 97. 97. ቤ ብ 97 b Foot Care Pumice Brush Baân chaãi keâm àaá boåt chaâ chên, giuáp laâm saåch caác lúáp da chïët vaâ laâm saåch chên. Kñch thûúác: 16.5 x 3 x 3.5cm. 9587 89.000à 52.000à a Foot File Duång cuå chaâ chên giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët. 19 x 3.5 x 0.5cm. 9588 64.000à 38.000à  d Feet Up Comfort Reviving Foot Spray Bûúác vaâo möåt thïë giúái múái cuâng chai xõt taåo caãm giaác maát laånh tûác thò. Àûúåc tùng cûúâng Dêìu Baåch Àaân vaâ Dêìu Baåc Haâ tûå nhiïn, saãn phêím seä giuáp haån chïë muâi hiïåu quaã, giuáp àöi chên thïm saåch seä, khö thoaáng. 150ml. 32372 199.000à 119.000à c  Feet Up Comfort Anti- perspirant Foot cream Kem dûúäng da chên chûáa Dêìu Cêy Traâ cuâng chiïët xuêët Cêy Xö Thúm giuáp haån chïë hiïån tûúång tiïët nhiïìu möì höi vaâ laâm tûúi maát àöi chên tûác thò. Giuáp chên thïm khö thoaáng vaâ khöng taåo caãm giaác nhúân rñt. 75ml. 32368 155.000à 92.000à SIÏUÛUÀAÄI
 98. 98. 98 KHAÁMPHAÁNGAYÀÊYMÙÅTNAÅLOVENATUREMÚÁI a 35070  Love Nature Creamy Mask All Skin Types Nourishing Cocoa. 10ml. 69.000à b 35071 Love Nature Peel-Off Mask All Skin Types Radiance Lychee. 10ml. 69.000à c 34865 Love Nature Creamy Mask Sensitive Skin Soothing Rose. 10ml. 69.000à d 34864 Love Nature Clay Mask All Skin Types Purifying Apple. 10ml. 69.000à e 34863 Love Nature Gel Mask All Skin Types Moisturising Watermelon. 10ml. 69.000à Chó vúái 45.000à Choån ngay loaåi mùåt naå phuâ húåp vúái baån NGÙÆMSÙÆM NGÙÆM SÙÆM
 99. 99. ብ ቤ ባ ቢ ቦ 99 MÚÁI! Doâng saãn phêím mùåt naå àa daång, nhoã goån vaâ tiïån duång. Giuáp àaáp ûáng nhu cêìu khaác nhau cuãa tûâng laân da vaâ nhûäng vuâng khaác nhau trïn möåt laân da. Duâ baån coá laân da nhû thïë naâo, Love Nature cuäng coá loaåi mùåt naå yïu chiïìu riïng cho laân da baån. Laân da möîi ngûúâi àïìu coá àùåc trûng khaác nhau. Hònh veä giuáp baån choån àûúåc loaåi mùåt naå phuâ húåp cho nhu cêìu tûâng khu vûåc trïn laân da. Thoa lïn mùåt, traánhtiïëpxuácvuângmùæt.Àïítrong10phuátsauàoá duângkhùnnheånhaânglausaåchlaåi. Thoa lïn mùåt, traánh tiï ëpxuácvuângmùæt.Àïítrong10phuátsauàoá duâng kh ùnnheånhaânglausaåchlaåi. Thoa lïn mùåt, traánh tiïëp xuác vuângmùæt.Àïítrong10phuátsauàoá duâng khùn n heånhaânglausaåchlaåi. Àïí trong 10 phuát sau àoá rûãa saåch. Thoa lïn mùåt, traánh tiïëp xuá cvuângmùæt. Thoa lïn mùåt, traánh tiïëpxuácvuângmùæt.Àïíkhoaãng10phuátsauàoá löåt ài. Duâng khùn àïí l ausaåchnheånhaângsaãnphêímcoânthûâatrïnmùåt. 35% ÛU ÀAÄI

×