Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catalogue My Pham Oriflame 3-2019

1,124 views

Published on

Catalogue mỹ phẩm Oriflame 3-2019. Đặt hàng, vui lòng liên hệ: Ms. Thúy - 0909502656 (Call, SMS, Facebook, Zalo, Viber, Tango, WhatsApp, BeeTalk, WeChat, Line). Địa chỉ: 193H Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh. Từ tòa nhà Sacombank nhìn qua bên kia đường chếch về bên trái sẽ thấy hẻm 193. Hẻm 193 nằm giữa 2 ngã 4: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Quốc Toản. Đầu hẻm 193 có khách sạn Cosmopolitan, cổng vào có bảng Khu Phố 4, P7, Q3. Quý khách đi thẳng vào hẻm khoảng 30m sẽ thấy Ngọc Thúy Shop bên tay trái.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Catalogue My Pham Oriflame 3-2019

 1. 1. Tûå tin thay àöíi baãn thên vúái nhû äng ûu àaäi daânh riïng cho ba ån CAÃM HÛÁNG BIÏËN ÀÖÍI NHAÂXUÊËTBAÃNHÖÌNGÀÛÁC QUÖËC TÏË NgaâyQuöëcTïë PhuåNûä THAÁNG BA
 2. 2. 2 Mascara Wonder Lash múái tûâ Oriflame vúái thiïët kïë giuáp mi tröng daây vaâ cong hún vûúåt tröåi. GIUÁP MI TRÖNG DAÂY VÛÚÅT TRÖÅI ÀOÁN NHÊÅN ÀIÏÌU BÊËT NGÚÂ
 3. 3. 33 Mascara The ONE 5-in-1 Wonder Lash XXL múái giuáp baån coá möåt laân mi tröng thêåt êën tûúång vaâ cuöën huát vúái hiïåu quaã vaâ thiïët kïë àêìu coå àùåc biïåt, giuáp mi tröng daây vaâ cong hún. Haäy traãi nghiïåm vaâ caãm nhêån sûå múái meã vaâ êën tûúång.  The ONE 5-in-1 Wonder Lash XXL Mascara Waterproof - Black Mascara The ONE 5-in-1 Wonder Lash XXL múái giuáp baån coá möåt laân mi tröng thêåt êën tûúång vaâ cuöën huát vúái hiïåu quaã vaâ thiïët kïë àêìu coå àùåc biïåt, giuáp mi tröng daây vaâ cong hún. Haäy traãi nghiïåm vaâ caãm nhêån sûå múái meã vaâ êën tûúång. 8ml. 34441 349.000à 175.000à MASCARA WONDER LASH XXL WATERPROOF MÚÁI TÊMÀIÏÍM MÚÁI ÛU ÀAÄI 50%
 4. 4. GMO 4 Ai cuäng nghô rùçng – thay àöíi laâ àiïìu khöng dïî. Tuy nhiïn viïåc lùåp ài lùåp laåi àiïìu gò àoá suöët thúâi gian daâi seä khiïën baån trúã nïn nhaåt nhoâa. Haäy tòm kiïëm möåt àiïìu múái meä, khöng ngaåi vûún mònh vaâ àöëi mùåt vúái nhûäng nöîi lo lùæng. Khi baån thoaát ra khoãi vuâng an toaân, cuäng chñnh laâ luác nhiïìu àiïìu töët àeåp àang chúâ àoán. Àûâng ngaåi nguâng ruä boã nhûäng àiïìu cuä kô àïí cuâng múã ra nhûäng hy voång vaâ nhûäng giêëc mú àeåp àang vêîy goåi phña trûúác. Thay àöíi àêìu tiïn cêìn laâm chñnh laâ thay àöíi chñnh baãn thên baån! Haäy bùæt àêìu ngay bêy giúâ vúái Mascara The ONE Wonder Lash XXL Waterproof giuáp haâng mi baån trúã nïn cong vuát vaâ xinh lung linh. Tiïëp theo, baån coá thïí thûã löåt xaác hoaân toaân ngoaån muåc vúái doâng saãn phêím trang àiïím àïën tûâ thûúng hiïåu The ONE. Söëng laâ khöng chúâ àúåi, haäy tûå laâm múái mònh àïí thïm yïu baãn thên vaâ taåo êën tûúång töët àeåp trong mùæt moåi ngûúâi. Ngay tûâ nhûäng ngaây àêìu, Oriflame luön àöìng haânh cuâng baån vúái nhûäng saãn phêím hoaân toaân àaáng tin cêåy. Àïí àaåt àûúåc chêët lûúång tuyïåt vúâi nhû vêåy, nhûäng saãn phêím cuãa Oriflame luön tuên thuã theo nhûäng tiïu chuêín saãn phêím àûúåc chia thaânh 2 nhoám chñnh sau àêy: nhoám 1 laâ quaá trònh tòm kiïëm vaâ lûåa choån thaânh phêìn saãn phêím; nhoám 2 laâ quaá trònh taåo ra caác cöng thûác an toaân vaâ chêët lûúång cao. Chñnh vò vêåy, khöng àiïìu gò laâ khöng thïí, haäy cuâng vúái Oriflame maånh daång thay àöíi vaâ toãa saáng baån nheá! NHÛÄNG TIÏU CHUÊÍN SAÃN PHÊÍM ORIFLAME: 100% nhûäng saãn phêím àïìu khöng chûáa thaânh phêìn biïën àöíi gen (GMO’s). Chuáng töi coá hïå thöëng phoâng thñ nghiïåm àöåc lêåp àïí nghiïn cûáu caác cöng thûác vaâ thûã nghiïåm sûå haâi loâng trïn nhûäng tònh nguyïån viïn. Àiïìu naây giuáp chuáng töi nhêån àûúåc nhûäng phaãn höìi tñch cûåc vïì àöå an toaân vaâ khöng gêy haåi àïën laân da. Chuáng töi hoaân toaân tuên thuã theo tiïu chuêín an toaân Chêu Êu nghiïm ngùåt vaâ khöng sûã duång 1300 loaåi nguyïn liïåu gêy haåi cho khaách haâng vaâ cho möi trûúâng. Chuáng töi cuäng traánh khöng sûã duång nhûäng thaânh phêìn maâ chuáng töi caãm thêëy khöng an toaân cho ngûúâi tiïu duâng. Nhûäng saãn phêím cuãa chuáng töi àïìu traãi qua quaá trònh saâng loåc vaâ tuyïín choån nguöìn nguyïn liïåu an toaân vaâ chêët lûúång. Vò thïë baån hoaân toaân coá thïí tin tûúãng vaâo chêët lûúång saãn phêím. Vaâ chuáng töi cuäng khöng sûã duång nguöìn nguyïn liïåu àang bõ caån kiïåt vaâ khan hiïëm.  Chuáng töi coá möåt danh muåc caác thaânh phêìn thiïn nhiïn hiïåu quaã vûúåt tröåi àïën tûâ khùæp núi trïn thïë giúái, do àoá chuáng töi coá àêìy àuã caác thaânh phêìn thñch húåp vúái tûâng nhu cêìu cuãa baån. Têët caã nhûäng thaânh phêìn chiïët xuêët àïìu coá nguöìn göëc tûâ thiïn nhiïn. Nhûäng saãn phêím laâm saåch tïë baâo da chïët cuãa chuáng töi àïìu chûáa caác haåt coá nguöìn göëc tûå nhiïn nhû voã cuãa quaã Haånh Nhên thay vò haåt vi nhûåa nhên taåo. Àiïìu naây töët cho da baån vaâ cuäng töët cho möi trûúâng nûúác sau khi sûã duång. Oriflame tûå haâo laâ thaânh viïn cuãa Liïn Àoaân Caác Hiïåp Höåi Baán Haâng Trûåc Tiïëp Thïë Giúái, thïí hiïån cam kïët cuãa chuáng töi nhùçm phêën àêëu àaåt tiïu chuêín cao nhêët trong àaåo àûác kinh doanh. Oriflame coá caác hoaåt àöång tûâ thiïån nhùçm höî trúå treã em vaâ phuå nûä treã thöng qua nhiïìu chûúng trònh giaáo duåc khaác nhau. Àïí tòm hiïíu thïm vïì chñnh saách baão vïå quyïìn lúåi àöång vêåt cuãa Oriflame, vui loâng tham khaão taåi www.oriflame.com.vn Vúái niïìm tin chêët lûúång cuãa saãn phêím, chuáng töi cam kïët 100% vïì hiïåu quaã sûã duång. Nïëu hoaân toaân khöng haâi loâng vúái saãn phêím mònh àaä mua, quyá khaách haâng coá thïí hoaân traã laåi saãn phêím vaâ chuáng töi seä hoaân tiïìn laåi trong voâng 30 ngaây. oriflame.com.vn instagram.com/vietnam_oriflame youtube.com/user/oriflamevn facebook.com/oriflamevn TÖÍ CHÛÁC TÛÂ THIÏåN ORIFLAME Àöìng Haânh Cuâng Treã Em CAM KÏËT 100% NHAÂ XUÊËT BAÃN HÖÌNG ÀÛÁC. Chõu traách nhiïåm xuêët baãn: Giaám àöëc Buâi Viïåt Bùæc. Chõu traách nhiïåm nöåi dung: Töíng biïn têåp Lyá Baá Toaân. Biïn têåp: Phan Thõ Ngoåc Minh. Trònh baây minh hoåa: Cöng ty TNHH Oriflame Viïåt Nam. Àöëi taác liïn kïët chõu traách nhiïåm àûa saãn phêím ra thõ trûúâng: Cöng ty TNHH Myä phêím Thûúâng Xuên. 100 – 102 Nguyïîn Vùn Tröîi, Phûúâng 8, Quêån Phuá Nhuêån, Tp. HCM. In 150.000 cuöën, khöí 21x20cm, taåi Cöng ty Cöí phêìn In Trêìn Phuá, 71-73-75 Hai Baâ Trûng, Q1, TP.HCM. Söë XNÀKXB: 151 - 2019/CXBIPH/405 - 02/HĐ. Söë QÀXB cuãa NXB: 81/QĐ-NXBHĐ. Maä söë saách tiïu chuêín quöëc tïë (ISBN): 978-604-89-7265-3. In xong vaâ nöåp lûu chiïíu nùm 2019. Phiïn baãn Ca-ta-lö trûåc tuyïën Oriflame xin chuác mûâng sinh nhêåt trong thaáng 03/2019 cuãa Đùng Khoa Thaânh viïn Top 15 Leader xuêët sùæc nhêët cuãa Oriflame Viïåt Nam! KIÏÍM NGHIÏåM AN TOAÂN SINH THAÁI ÀA DAÅNG THAÂNH PHÊÌN CHIÏËT XUÊËT TÛÂ THIÏN NHIÏN HAÅT LAÂM SAÅCH TÏË BAÂO CHÏËT TÛÅ NHIÏN KHÖNG CHÛÁA GMO KIÏÍM NGHIÏåM AN TOAÂN CHÊËT LÛÚÅNG TIÏU CHUÊÍN CHÊU ÊU NGHIÏM NGÙÅT CAÃM HÛÁNG BIÏËN ÀÖÍI
 5. 5. M A R C H M A R C H M A R C H M A R C H I N T E R N AT I O N A L WO M E N ’ S DA Y M A R C H H A P P Y WO M E N ’ S M A R C H I N T E R N AT I O N A L 5 TRANG 42 CUÂNG SILK BEAUTY 90-97 98 ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN 50% Saãn phêím baån yïu laåi khiïën baån yïu hún gêëp böåi! 28 40 66 Haäy àïí nhûäng gioåt hûúng nhiïåm maâu noái thay caá tñnh trong con ngûúâi baån. Àeåp hún, xinh hún vúái quy trònh chùm soác da tuyïåt vúâi tûâ Oriflame. NÛÚÁC HOA CHÙM SOÁC DA 52 TRANG ÀIÏÍM18 Ngoåt ngaâo vaâ thanh lõch chó trong tñc tùæc vúái nhûäng saãn phêím trang àiïím diïåu kyâ. Haäy thay àöíi ngay tûâ höm nay bùçng caách tûå yïu thûúng baãn thên mònh nhiïìu hún. CHÙM SOÁC CAÁ NHÊN 30 Khi chaâng thaã mònh vaâo nhûäng nöët hûúng àêìy löi cuöën, bñ êín vaâ nam tñnh. GOÁC NAM GIÚÁI ÛU ÀAÄI ÀÙÅC BIÏÅT LÏËN ÀÏËN 45% NGÙÆM SÙÆM ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN 50% MÚÁI NHÊÅN NGAY TUÁI ORIFLAME MIÏÎN PHÑ KHI MUA ÀÚN HAÂNG TÛÂ 1.000.000à TRONG THAÁNG NAÂY ÛU ÀAÄI QUÖËC TÏË NgaâyQuöëcTïë PhuåNûä THAÁNG BA
 6. 6. ባ ቤ ቢ 6 40% MUA 2 BÊËT KYÂ ÛU ÀAÄI HÛÚNG HOA TRAÁI Hoa Cam YÁ Tiïu Höìng Pondicherry Kem Xoaâi CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng  c Miss Giordani Eau de Parfum Tinh dêìu hoa cam YÁ laâ nöët hûúng chuã àaåo mang àïën hûúng thúm sinh àöång vaâ ngêåp traân caãm hûáng cuãa Miss Giordani. Naâng thú muâi hûúng kinh àiïín naây chñnh laâ ngûúâi phuå nûä tûå tin, nûä tñnh vaâ tinh tïë àùåc trûng cuãa veã àeåp YÁ. 50ml. 30399 789.000à 629.000à b Miss Giordani Perfumed Body Lotion Dûúäng thïí chùm soác laân da mõn maâng vúái hûúng thúm sang troång cuãa hoa Cam YÁ, nöët hûúng chuã àaåo cuãa Miss Giordani. 150ml. 32500 249.000à 199.000à   a Miss Giordani Perfumed Roll-on Deodorant Thanh lùn ngùn ngûâa muâi cú thïí suöët caã ngaây daâi giuáp baån tûå tin vúái hûúng thúm sang troång cuãa hoa Cam YÁ, nöët hûúng chuã àaåo cuãa Miss Giordani. 50ml. 34079 135.000à 105.000à Ûu àaäi 40% 79.000à Ûu àaäi 40% 149.000à Ûu àaäi 40% 469.000à
 7. 7. 7 Thay àöíi thoái quen sûã duång nûúác hoa cuãa baån bùçng caách duâng möåt ñt kem dûúäng êím cuâng muâi hûúng, giuáp hûúng thúm àûúåc lûu giûä lêu daâi vaâ laân da àûúåc mïìm maåi hún. Ngoåt NgaâoTÛÂ Sang TroångÀÏËN TÊMÀIÏÍM
 8. 8. 8 Daânh thúâi gian àïí thay àöíi baãn thên vúái nhûäng sùæc maâu êën tûúång vaâ caá tñnh hún. Möåt thay àöíi nhoã mang laåi sûå khaác biïåt vö cuâng to lúán. Raång rúäKHI CHUYÏÍN MÒNHRûåc rúäNgûúâi mêîu àang duâng: The ONE Colour Unlimited Lipstick 30575 Endless Red
 9. 9. 9 The ONE Colour Unlimited Lipstick Son möi bïìn maâu vúái àöå dûúäng êím cao, cho baån laân möi thu huát vaâ mïìm maåi suöët ngaây daâi. 1.7g. 249.000à 199.000à 30571 Absolute Blush 30571AbsoluteBlush 30574 Fuchsia Excess 30574FuchsiaExcess 30572 Always Cranberry 30572AlwaysCranberry 30575 Endless Red 30575EndlessRed 30573 Pink Unlimited KÏËT CÊËU MOÃNG NHEÅ vúái cöng thûác àûúåc tùng cûúâng höîn húåp TINH DÊÌU BÚ ÀÊÅU MÚÄ, giuáp dûúäng êím vaâ duy trò àöå bïìn maâu töëi ûu TÊMÀIÏÍM 40% MUA 2 BÊËT KYÂ ÛU ÀAÄI Ûu àaäi 40% 149.000à
 10. 10. ቢ ባ ቤ 10 Laâm dõu da Cho da khö LOVE NATURE:   a Love Nature Face Cream Oat Kem dûúäng êím chûáa chiïët xuêët Luáa Maåch tûå nhiïn giuáp laân da khö trúã nïn mïìm maåi, mõn maâng hún. 50ml. 33523 219.000à 175.000à b Love Nature Milky Foam Cleanser Oat Sûäa rûãa mùåt taåo boåt dõu nheå vaâ hiïåu quaã chûáa chiïët xuêët Luáa Maåch tûå nhiïn, giuáp loaåi boã buåi bêín, lúáp trang àiïím cho laân da caãm giaác dïî chõu vaâ tûúi tùæn. Cöng thûác tûå huãy sinh hoåc. 150ml. 33522 199.000à 159.000à c Love Nature Face Toner Oat Nûúác cên bùçng àöå êím tûúi maát giuáp loaåi boã taân dû buåi bêín vaâ trang àiïím. Chûáa chiïët xuêët Luáa Maåch tûå nhiïn giuáp laâm dõu vaâ laâm mïìm da. 150ml. 33524 199.000à 159.000à 40% MUA 2 BÊËT KYÂ ÛU ÀAÄI Ûu àaäi 40% 129.000à Ûu àaäi 40% 119.000à Ûu àaäi 40% 119.000à
 11. 11. 11 ÀÏËN Möåt laân da tûå nhiïn vaâ tûúi tùæn maâ baån hùçng khao khaát. Da àeåp thò duâ úã phong caách naâo baån vêîn toãa saáng diïåu kyâ. ÊËn tûúångBIÏËN HOÁA Tûå nhiïn TÊMÀIÏÍM
 12. 12. 12 Àeåp KHÖNG CHÓ MAÂ PHAÃIRaång NgúâiÀaä àïën luác daânh thúâi gian cho baãn thên àûúåc thïí hiïån nhûäng àiïìu töët nhêët. Möåt laân da àeåp vaâ möåt hûúng thúm ngoåt ngaâo.
 13. 13. ቢ ባ ቤ ብ 13 c Love Nature Shower Cream with Nourishing Almond Oil (Mini) Kem tùæm vúái thiïët kïë nhoã goån, khöng chûáa xaâ phoâng vaâ àöå PH cên bùçng. Kem tùæm dõu nheå giuáp nheå nhaâng laâm saåch laân da maâ vêîn giuáp da dûúäng êím. Vúái tinh dêìu Haånh nhên thiïn nhiïn vaâ cöng thûác tûå huãy sinh hoåc. 30ml. 34169 94.000à 75.000à TÊMÀIÏÍM a Love Nature Shampoo for Dry Hair Wheat Coconut Oil Dêìu göåi daång kem nheå nhaâng laâm saåch vaâ giuáp ngùn ngûâa tònh traång toác khö, hû töín. Cöng thûác thên thiïån vúái möi trûúâng. 250ml. 32618 175.000à 139.000à b Love Nature Conditioner for Dry Hair Wheat Coconut Oil Dêìu xaã giaâu dûúäng chêët giuáp nuöi dûúäng sêu vaâ ngùn ngûâa tònh traång toác khö, hû töín. Cöng thûác thên thiïån vúái möi trûúâng. 250ml. 32619 175.000à 139.000à d Love Nature Body Lotion with Nourishing Almond Oil (Mini) Sûäa dûúäng thïí giaâu dûúäng chêët vúái chiïët xuêët Bú Àêåu Múä, tinh dêìu Haånh Nhên vaâ Glyxerin giuáp nuöi dûúäng laân da mûúåt maâ, dïî chõu. Nay trong thiïët kïë du lõch thêåt tiïån lúåi. 30ml. 34170 94.000à 75.000à 40% MUA 2 BÊËT KYÂ ÛU ÀAÄI Ûu àaäi 40% 105.000à Ûu àaäi 40% 105.000à Ûu àaäi 40% 55.000à Ûu àaäi 40% 55.000à
 14. 14. ቢ ባ ቤ 14 HÛÚNG GÖÎ COÃ HÛÚNG BAÂI Cam Bergamot Tiïu ÀenCoã Hûúng Baâi CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng a Giordani Gold Man Anti-perspirant Roll-On Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Giordani Gold Man. 50ml. 32176 125.000à 99.000à  b Giordani Gold Man Eau de Toilette Nûúác hoa mang hûúng thúm nöìng naân cuãa Coã Hûúng Baâi tûúång trûng cho ngûúâi àaân öng lõch laäm, luön trên troång nhûäng àiïìu töët àeåp trong cuöåc söëng. Toãa saáng vúái nöët hûúng söëng àöång cuãa Cam Bergamot vaâ tiïu àen cuâng chuát vêën vûúng cuãa göî êëm, àêy chñnh laâ saãn phêím daânh cho nhûäng quyá öng luön söëng troån àam mï. 75ml. 32155 999.000à 799.000à c Giordani Gold Man Anti-perspirant Deodorant Spray Hûúng thúm àöåc àaáo, lõch laäm vaâ nam tñnh cuãa Giordani Gold Man nay àaä xuêët hiïån dûúái hònh thûác chai xõt giuáp haån chïë muâi cú thïí vúái hûúng thúm nöìng naân lan toãa. 150ml. 32461 289.000à 229.000à 40% MUA 2 BÊËT KYÂ ÛU ÀAÄI Ûu àaäi 40% 75.000à Ûu àaäi 40% 599.000à Ûu àaäi 40% 169.000à
 15. 15. 15 VAÂ Cöí ÀiïínCHAÂNG TRAI Haäy thûã thay àöíi muâi hûúng cuãa baån bùçng möåt hûúng thúm nöìng êëm vaâ êën tûúång, giuáp baån thïm nam tñnh, maånh meä vaâ cuöën huát. Phong Caách TÊMÀIÏÍM
 16. 16. 16 Àûâng quïn bùæt àêìu möåt ngaây múái vúái laân da khoãe khoùæn vaâ thêåt chónh chu nhû möåt quyá öng àêìy lõch laäm vaâ löi cuöën. NÏËU LAÂ Quyá ÖngHAÄY LAÂ Àaân Öng
 17. 17. 17 ቢ ባ  a North for Men Advanced Age Control Face Cream Kem dûúäng daång gel - kem coá kïët cêëu nheå vaâ dïî thêím thêëu giuáp dûúäng êím cho da suöët ngaây daâi, giuáp da sùn chùæc vaâ mïìm mûúåt hún. Laân da seä tröng tûúi tùæn hún. 50ml. 32014 359.000à 285.000à  b North for Men Advanced Age Control Eye Care Cream Kem dûúäng mùæt kïët cêëu nheå, daång gel - kem, giuáp caãi thiïån dêëu hiïåu mïåt moãi, laâm múâ quêìng thêm, boång mùæt vaâ caác nïëp nhùn. 15ml. 32015 259.000à 205.000à TÊMÀIÏÍM 40% MUA 2 BÊËT KYÂ ÛU ÀAÄI Ûu àaäi 40% 215.000à Ûu àaäi 40% 155.000à
 18. 18. 18 HairX Advanced Care Dandruff Solution Control Shampoo Dêìu göåi daânh cho toác gaâu giuáp nheå nhaâng laâm saåch maái toác vaâ da àêìu cuâng khaã nùng ngùn ngûâa gaâu hiïåu quaã vaâ dûúäng êím vúái phûác húåp chûáa dûúäng chêët tûâ thûåc vêåt Phytonutrients vaâ thaânh phêìn khoaáng chêët. 250ml. 32893 219.000à 129.000à GIUÁP NGÙN NGÛÂA GAÂU HIÏÅU QUAÃ Hêìu hïët chuáng ta àïìu lo lùæng khi phaãi àöëi mùåt vúái nhûäng àöëm gaâu trùæng khoá ûa, àùåc biïåt laâ vúái maái toác àen. Giúâ thò baån àaä coá giaãi phaáp cho nhûäng vaãy gêìu cûáng àêìu naây vúái saãn phêím dêìu göåi giuáp ngùn ngûâa gaâu hiïåu quaã. 40% Dêìu göåi giuáp ngùn ngûâa gaâu vaâ thaânh phêìn dûúäng êím toác vaâ da àêìu kïët húåp thaânh phêìn khoaáng chêët. DAÂNH CHO TOÁC GAÂU ÛU ÀAÄI
 19. 19. 19 Haäy thay àöíi ngay tûâ höm nay bùçng caách tûå yïu thûúng baãn thên mònh nhiïìu hún. CHÙM SOÁC CAÁ NHÊN
 20. 20. ቢ 20 GIUÁP TOÁC MOÃNG TRÖNG THÊÅT BÖÌNG BÏÌNH Chûáa thaânh phêìn hoa Echinacea giuáp laâm dõu maát, cöång vúái Caffeine giuáp toác tröng traân àêìy sûác söëng vaâ böìng bïình hún. CAÁCH SÛÃ DUÅNG: Xoa boáp dêìu göåi lïn toác àaä laâm ûúát. Xaã laåi vúái nûúác. DÊÌU GÖÅI Giuáp toác moãng tröng thêåt böìng bïìn vaâ sûác söëng cuâng caãm giaác saåch maát
 21. 21. ባ ቤ 21 CHÙMSOÁCCAÁNHÊN c HairX Advanced Care Activator Fortifying Scalp Tonic Nûúác dûúäng toác giuáp toác tröng daây dùån vaâ àêìy sûác söëng. 100 ml. 32897 309.000à 185.000à  b HairX Advanced Care Activator Fortifying Hair Amplifier Xõt dûúäng toác giuáp laâm dõu maát vaâ nuöi dûúäng maái toác. 150ml. 32895 259.000à 155.000à CHO TOÁC MOÃNG a HairX Advanced Care Activator Fortifying Shampoo Dêìu göåi nheå nhaâng laâm saåch vaâ giuáp toác tröng thêåt oáng aã. 250ml. 32894 219.000à 129.000à Xõt lïn toác vaâ taåo kiïíu nhû thûúâng ngaây. Thoa lïn toác ûúát 2 lêìn möîi ngaây. Khöng xaã laåi vúái nûúác. XÕT DÛÚÄNG TOÁC NÛÚÁC DÛÚÄNG TOÁC Giuáp cung cêëp dûúäng chêët cho toác tröng thêåt tûúi múái vaâ böìng bïình hún. Giuáp dûúäng toác tröng thêåt sûác söëng vaâ mûúåt maâ oáng aã 40% ÛU ÀAÄI
 22. 22. ቢ ባ ቤ ቢ ባ 22 HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Shampoo Dêìu göåi giuáp laâm saåch nheå nhaâng daânh cho toác hû töín. 250ml. 32875 219.000à HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Hair Mask Mùåt naå toác giuáp maái toác mïìm mûúåt, caãi thiïån hû töín. 200ml. 32881 229.000à HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Conditioner Dêìu xaã giuáp mang laåi sûác söëng cho maái toác thïm mïìm mûúåt. 200ml. 32878 219.000à HairX Advanced Care GlossMoisture Hydrating Shampoo Dêìu göåi dûúäng êím cho toác khö vaâ thûúâng. 250ml. 32900 219.000à  Milk Honey Gold nourishing Hand Body Cream Kem dûúäng thïí chiïët xuêët hûäu cú cho laân da mïìm mõn. 250ml. 31602 289.000à  Milk Honey Gold smoothing Sugar Scrub Kem tùæm giuáp loaåi boã tïë baâo da chïët. 200ml. 31601 319.000à  Milk Honey Gold moisturising Shower Cream Kem tùæm giuáp laâm saåch da. 200ml. 31605 259.000à  Milk Honey Gold moisturising Hand Cream Kem dûúäng da tay cho laân da mïìm maåi, laáng mõn. 75ml. 31606 155.000à Milk Honey Gold Conditioner Dêìu xaã daång kem giaâu dûúäng chêët. 200ml. 31709 199.000à Milk Honey Gold Hair Mask Mùåt naå nuöi dûúäng maái toác mïìm mûúåt. 250ml. 31710 249.000à Milk Honey Gold Shampoo Dêìu göåi cho maái toác mïìm maåi. 200ml. 31708 199.000à  b Styler Medium Round Brush Lûúåc chaãi toác taåo xoùn, Kñch cúã: 23 x 4,8 cm. Vêåt liïåu: Aluminium vaâ Nylon. 30608 175.000à  c Styler Vent Brush Lûúåc chaãi toác cho toác ngùæn vaâ vûâa, Kñch cúã: 22 x 5 cm. Vêåt liïåu: ABS, Nylon. 30580 165.000à  a Styler Cushion Brush Lûúåc chaãi toác vaâ gúä röëi, Kñch cúã: 24 x 38 cm. Vêåt liïåu: ABS, Cao su vaâ Nylon. 30579 135.000à Taåo xoùn vaâ taåo kiïíu toác dïî daâng Taåo kiïíu cho toác ngùæn vaâ vûâa Taåo nïëp vaâ gúä toác röëi Milk Honey Gold softening Liquid Hand Soap Nûúác rûãa tay nheå nhaâng laâm saåch da tay. 300ml. 31603 219.000à Milk Honey Gold softening Creamy Soap Bar Thanh xaâ phoâng chûáa kem giuáp laâm saåch laân da. 75g. 31604 84.000à Eleo Shampoo Dêìu göåi laâm saåch vaâ giuáp toác tröng mïìm mûúåt. 200ml. 31609 319.000à Eleo Conditioner Dêìu xaã giaâu dûúäng chêët giuáp maái toác tröng suön mûúåt oáng aã àêìy sûác söëng. 150ml. 31610 269.000à Eleo Protecting Oil Dêìu dûúäng giuáp phuåc höìi maái toác tröng mûúåt maâ vaâ oáng aã. 50ml. 31614 489.000à THÏM YÏU MAÁI TOÁC BAÅN a HairX Advanced Care Deep Cleansing Purifying Shampoo Dêìu göåi daânh cho toác dêìu. 250ml. 32898 229.000à DAÂNH CHO TOÁC DÊÌU b HairX Advanced Care Deep Cleansing Purifying Conditioner Dêìu xaã daânh cho toác dêìu. 200ml. 32905 229.000à Eleo Hair Mask Mùåt naå dûúäng toác chuyïn sêu giuáp toác tröng mûúåt maâ. 125ml. 31611 369.000à
 23. 23. ባ ቤ ብ ቢ 2323 CHÙMSOÁCCAÁNHÊN a Milk Honey Gold Nourishing Hand Body Cream Small Pack Dûúäng thïí vaâ da tay giaâu àöå êím tûâ Sûäa vaâ Mêåt Ong hûäu cú. 75g. 35484 189.000à b Milk Honey Gold Smoothing Sugar Scrub Small Pack Kem tùæm têíy tïë baâo chïët toaân thên chûáa chiïët xuêët tûâ Sûäa vaâ Mêåt Ong. 75g. 35485 189.000à Ai cuäng coá cho riïng mònh böå dêìu göåi vaâ dêìu xaã yïu thñch. Vaâ chuáng ta thûúâng khöng muöën boã chuáng úã nhaâ khi ài du lõch hay ài têåp gym. Nhûng giúâ thò chuáng ta àaä coá thïí dïî daâng mang chuáng theo bïn mònh duâ chó vúái möåt chiïëc tuái nhoã. Saãn phêím múái nhoã goån cuãa Milk Honey, laâ lûåa choån tuyïåt vúâi cho baån. Saãn Phêím Àûúåc Ûa Chuöång Vúái Daáng Veã Tiïån Lúåi! c Milk Honey Gold Shampoo (Mini) Dêìu göåi àêìu chûáa chiïët xuêët hûäu cú tûâ Sûäa vaâ Mêåt Ong. 30ml. 34167 94.000à 55.000à d Milk Honey Gold Conditioner (Mini) Dêìu xaã giaâu dûúäng chêët vúái chiïët xuêët hûäu cú tûâ Sûäa vaâ Mêåt Ong. 30ml. 34168 94.000à 55.000à Kñch cúä tiïån lúåi mang theo KÑCH CÚÄ NHOÃ GOÅN 40% ÛU ÀAÄI ÀÏËN
 24. 24. ቢ ቤ ቦ ቨ ቩ ቪቨቨ ቫ ቭ ቮ ብብቤቤቢ ባ ባ ብ ባቢ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቦ ቧ ብብ 24 Thanh xaâ phoâng Love Nature 75g.  a 32604 Soap Bar Energising Mint Raspberry  b 32607 Soap Bar Softening Avocado c 32609 Soap Bar Caring Olive Oil Aloe Vera d 32611 Exfoliating Soap Bar Refreshing Strawberry Lime e 34092 Soap Bar Invigorating Coconut Water Melon 74.000à  Love Nature [ Dûúäng thïí ] k  32603 Body Lotion Energising Mint Raspberry 200ml. 209.000à  l  34090 Body Lotion Invigorating Coconut Water Melon 200ml. 209.000à  Love Nature [ Dêìu göåi ] a  34097 2-in-1 Shampoo Conditioner for thin hair Apple and Bamboo 250ml. 169.000à b  34095 Shampoo for Fine Hair Green Tea Lychee 250ml. 169.000à c  32624 2in1 Shampoo for All Hair Types Avocado Oil Chamomile 250ml. 175.000à  d  32625 Shampoo for Oily Hair Nettle Lemon 250ml. 175.000à e  32623 Shampoo for Dandruff Control Tea Tree Oil Burdock 250ml. 175.000à  Love Nature [ Sûäa tùæm ] f  34087 Shower Gel Invigorating Coconut Water Melon 250ml. 175.000à  g  32608 Shower Gel Caring Olive Oil Aloe Vera 250ml. 175.000à  h  32610 Exfoliating Shower Gel Refreshing Strawberry Lime 250ml. 199.000à  i  32605 Shower Cream Softening Avocado 250ml. 175.000à  j  32602 Exfoliating Shower Gel Energising Mint Raspberry 250ml. 199.000à    a 34060 Loving Care 2in1 Shampoo Conditioner 400ml. 289.000à b 34058 Loving Care Shower Cream 400ml. 289.000à c 34061 Loving Care Hand Cream 150ml. 199.000à d 34063 Loving Care Body Lotion 400ml. 299.000à  e 34069 Loving Care Hand Wash Cream 300ml. 209.000à f 34332 Loving Care Multi Purpose Cream 150ml. 239.000à g 34066 Loving Care Face and Body Soap Bar 125g. 99.000à
 25. 25. S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7 ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቢ ባ ቤ ብ ቢ ባ ባቢ 25  a  31851 EssenseCo. Lemon Verbena Hand Body Lotion 300ml. 309.000à b  31850 EssenseCo. Lemon Verbena Liquid Hand Soap 300ml. 209.000à c  31852 EssenseCo. Lemon Verbena Body Wash 300ml. 339.000à d 33452 EssenseCo. Magnolia Wild Fig Hand Body Wash 300ml. 259.000à e 33454 EssenseCo. Magnolia Wild Fig Hand Body Lotion 300ml. 309.000à f 32828 EssenseCo. Neroli Jasmine Hand Body Lotion 300ml. 309.000à CHÙMSOÁCCAÁNHÊN a  Silk Beauty White Glow Hand Cream Kem dûúäng da tay giuáp dûúäng êím, giuáp àöi tay tröng raång ngúâi. 75ml. 26436 155.000à b Silk Beauty White Glow Body Wash Sûäa tùæm giuáp laâm saåch vaâ cung cêëp àöå êím tûå nhiïn cho laân da. 200ml. 22713 189.000à c Silk Beauty White Glow Body Lotion Sûäa tùæm giuáp laâm saåch vaâ cung cêëp àöå êím tûå nhiïn cho laân da. 200ml. 23555 249.000à a SoftCaress Nourishing Hand Cream Kem dûúäng êím cho àöi tay. 100ml. 31345 155.000à b SoftCaress Protecting Hand Nail Cream Kem dûúäng giuáp baão vïå vuâng da tay vaâ moáng. 100ml. 31344 155.000à b Protecting Hand Cream with Sea Buckthorn oil Kem dûúäng da tay vúái thaânh phêìn tûâ quaã Hùæc Mai Biïín. 75ml. 33642 135.000à a Moisturising Hand Cream with Avocado oil Kem dûúäng da tay chûáa tinh dêìu quaã Bú. 75ml. 34065 155.000à d Silk Beauty White Glow Soap Bar Thanh xaâ phoâng giuáp laâm saåch vaâ laâm saáng da. 100g. 22715 74.000à
 26. 26. ቢ ባ ቤ ቦ ብ 26 Foot File Duång cuå chaâ chên giuáp loaåi boã tïë baâo da chïët. 19 x 3.5 x 0.5cm. 9588 64.000à Feet Up Comfort Reviving Foot Spray Chai xõt haån chïë möì höi chên chûáa dêìu Baåch Àaân vaâ dêìu Baåc Haâ. 150ml. 32372 199.000à Feet Up Comfort Anti-perspirant Foot Cream Kem dûúäng da chên giuáp laâm tûúi maát àöi chên tûác thò. 75ml. 32368 155.000à Foot Care Pumice Brush Baân chaãi giuáp chaâ bong lúáp da chïët vaâ laâm saåch chên. Kñch thûúác: 16.5 x 3 x 3.5cm. 9587 89.000à Feet Up Comfort All Day Refreshing Care Foot Cream Kem dûúäng da chên chûáa dêìu baåch àaân vaâ bú haåt múä. 75ml. 32644 155.000à Feet Up Advanced Cracked Heel Repair Smooth Foot Cream Kem dûúäng da chên giuáp khùæc phuåc hiïån tûúång khö raáp, nûát neã. 75ml. 33027 219.000à Feet Up Advanced Deep Exfoliating Foot Cream Kem giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët cho àöi chên. 75ml. 33033 199.000à Feet Up Advanced Salvation Foot Serum Tinh chêët giuáp nuöi dûúäng vaâ dûúäng êím laân da chên. 30ml. 33030 259.000à Feet Up Advanced Intensive Moisture Foot Mask Mùåt naå dûúäng êím laân da chên daång kem. 100ml. 33028 259.000à  Feet Up Advanced 36H Odour Control Anti-perspirant Foot Spray Xõt ngùn ngûâa muâi cho àöi chên baån giuáp khö thoaáng vaâ thoaãi maái. 150ml. 33034 219.000à Feet Up Comfort Overnight Moisturising Foot Cream Kem dûúäng chên ban àïm vúái chiïët xuêët quaã Bú Nha Àam. 75ml. 32370 155.000à  Activelle Anti-perspirant 24h Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí suöët ngaây daâi. 50ml.  a 23725 Invisible  b 23718 Pure Care  c 31272 White Peony Fairness d 30332 Green Tea Fresh  e 31270 Extreme Protection 48h 119.000à Feminelle Special Care+ Deodorising Cleansing Intimate Gel Gel giuáp ngùn ngûâa sûå phaát triïín cuãa muâi höi úã vuâng nhaåy caãm. 300ml. 23646 219.000à Feminelle Mild Intimate Wash Dung dõch vïå sinh phuå nûä dõu nheå chiïët xuêët Cuác La Maä. 300ml. 33459 219.000à Feminelle Comforting Intimate Wash Dung dõch vïå sinh phuå nûä chiïët xuêët hoa Lan tûúi maát. 300ml. 34039 219.000à Feet Up Advanced Friction Protecting Foot Spray Chai xõt giuáp àöi chên àûúåc khö thoaáng vaâ tûúi maát daâi lêu vúái cöng thûác chûáa húåp chêët Mineral 4E vaâ cöng nghïå Pro- Active, àöìng thúâi giuáp ngùn ngûâa sûå hònh thaânh muån nûúác. 100ml. 33035 219.000à 150.000à 30% ÛU ÀAÄI ÀÏËN
 27. 27. ቤ ብቢ ባ 2727 Optifresh Kids Strawberry Toothpaste Gel àaánh rùng vúái hûúng Dêu ngoåt ngaâo thúm maát, cho giúâ àaánh rùng luön àêìy ùæp tiïëng cûúâi! Cöng thûác chûáa haâm lûúång fluoride töëi ûu cho viïåc laâm saåch vaâ chùm soác rùng miïång. Thñch húåp cho treã tûâ 2 – 6 tuöíi. 50ml. 31133 79.000à 55.000à Giaãi phaáp chùm soác rùng miïång a Optifresh System 8 Extreme Fresh Toothpaste Kem àaánh rùng cho baån húi thúã thúm maát suöët ngaây daâi. 100ml. 31132 99.000à c Optifresh System 8 Total Protection Toothpaste Kem àaánh rùng baão vïå toaân diïån hûúng Baåc Haâ. 100ml. 31123 99.000à d Optifresh System 8 Crystal White Toothpaste Kem àaánh rùng chûáa hoaåt chêët giuáp laâm trùæng rùng. 100ml. 31131 99.000à b  Optifresh System 8 Herbal Blend Toothpaste Kem àaánh rùng vúái tinh dêìu thaão möåc tûâ thiïn nhiïn. 100ml. 31673 99.000à CHÙMSOÁCCAÁNHÊN Giaãi phaáp chùm soác rùng miïång 30% ÛU ÀAÄI ÀÏËN
 28. 28. ቢ ባ ቤ 28 SILK BEAUTY – TUYÏÅT VÚÂI HÚN BAO GIÚÂ HÏËT Dûúäng da mïìm mûúåt
 29. 29. 29 ÀÙÅC BIÏÅT TRONG THAÁNG NAÂY 45% ÛU ÀAÄI c Silk Beauty Body Cream Kem dûúäng thïí mïìm mûúåt vúái tinh dêìu hoa Anh Thaão. 200ml. 31279 269.000à 149.000à a Silk Beauty Hand Cream Kem dûúäng da tay vúái tinh dêìu hoa Anh Thaão. 100ml. 31363 155.000à 95.000àb Silk Beauty Anti-perspirant 24H Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí vaâ laân da dûúái caánh tay. 50ml. 31365 135.000à 79.000à
 30. 30. 30 HÛÚNG FOUGERE TÛÚI MAÁT Bûúãi Oaãi Hûúng Da Thuöåc Cordovan THÏM LÛÅA CHOÅN CHO QUYÁ ÖNG Eclat Lui Eau de Toilette Nöët hûúng chñnh tûâ da thuöåc Cordovan àêìy maånh meä vaâ lõch laäm cho sûác huát bêët têån, àöìng thúâi êín chûáa phong caách hiïån àaåi àêìy tinh tïë. 75ml. 32950 769.000à 539.000à Hiïån àaåi, nùng àöång vaâ tinh tïë. Àêy laâ hûúng thúm daânh cho nhûäng chaâng trai nùng àöång vaâ muöën khaám phaá thïë giúái. Nöët hûúng cuãa nhûäng quyá öng Phaáp thanh lõch. 30% ÛU ÀAÄI
 31. 31. MEN’S CORNER 31 GOÁC NAM GIÚÁI Khi chaâng bùæt àêìu nhûäng thûã thaách vúái nhûäng nöët hûúng àêìy löi cuöën vaâ nam tñnh.
 32. 32. 32 Haânh trònh kyâ bñ. Khaám phaá phi thûúâng. Haäy thûã hònh dung vïì möåt khu rûâng nhiïåt àúái rêåm raåp, hoang sú vaâ vùæng veã úã Nam Myä. Thanh êm duy nhêët vang voång bïn tai laâ tiïëng chim hoát vaâ tiïëng thaác nûúác àöí döìn tûâ phña xa. ÚÃ àoá, êín sêu trong nhûäng buåi cêy dêy leo vaâ taán coå um tuâm, laâ núi maâ loaâi Dûa Kiwano quyá hiïëm sinh söëng. Paradise Man seä àûa baån àïën vúái vuâng àêët thêìn tiïn naây. HÛÚNG TRAÁI CÊY NÛÚÁC KHOAÁNG Chanh Mï-xi-cö Kiwano NaturePrint® Coã Hûúng Baâi Haiti
 33. 33. 33  Paradise Man Eau de Toilette Khaám phaá sûác huát kyâ laå cuãa hûúng thúm lêëy caãm hûáng tûâ nhûäng khu rûâng mûa nhiïåt àúái. Hûúng traái cêy thanh lõch, nam tñnh vaâ àöåc àaáo, hoâa cuâng nöët hûúng Dûa Kiwano quyá hiïëm àûúåc chiïët xuêët bùçng cöng nghïå NaturePrint® tên tiïën. Möåt loaåi nûúác hoa sang troång, nöìng naân, bïìn lêu mang laåi caãm giaác lõch laäm. 75ml. 32997 1.050.000à 629.000à GOÁCNAMGIÚÁI CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng 40% ÛU ÀAÄI
 34. 34. ቢ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቪ ቫ ቭ ቮ ቯ ተ ቱ ባ ቤ ብ ቦ 34 a 33654 Mister Giordani Eau de Toilette 75ml. 789.000à b 31825 Possess Man Eau de Toilette 75ml. 1.090.000à c 30173 Eclat Homme Eau de Toilette 75ml. 769.000à d 31236 Eclat Homme Sport Eau de Toilette 75ml. 769.000à e 31074 So Fever Him Eau de Toilette 75ml. 809.000à f 30058 Men's Collection Citrus Tonic Eau de Toilette 75ml. 539.000à g 30059 Men's Collection Dark Wood Eau de Toilette 75ml. 539.000à h 33384 Friends World For Him Eau de Toilette 75ml. 679.000à i 32799 Venture Beyond Eau de Toilette 100ml. 779.000à j 32503 Venture Eau de Toilette 100ml. 779.000à k 32159 Happydisiac Man Eau de Toilette 75ml. 779.000à l 15560 Excite by Oriflame Eau de Toilette 75ml. 829.000à m 31639 Excite Force Eau de Toilette 75ml. 829.000à n 30468 Be the Legend Eau de Toilette 75ml. 639.000à o 19639 Flamboyant Eau de Toilette 75ml. 749.000à a 32497 Eclat Homme Sport Anti-perspirant Roll-on Deodorant 50ml. 135.000à b 33353 Happydisiac Man Anti-perspirant Roll-on Deodorant 50ml. 135.000à c 32496 Possess Man Anti-perspirant Deodorant Spray 150ml. 289.000à d 31697 Flamboyant Anti- perspirant Deodorant Spray 150ml. 289.000à e 31698  Eclat Homme Anti-perspirant Deodorant Spray 150ml. 289.000à Possess The Secret Man Eau de Parfum Nûúác hoa lêëy caãm hûáng tûâ thêìn Sêëm Thor trong thêìn thoaåi Bùæc Êu. 75ml. 33650 1.090.000à HÛÚNG HOA COÃ VAÂ GÖÎ Nöët Hûúng Giaá Laånh Cêy Xö Thúm Göî Söìi GIUÁP CHAÂNG THOÃA SÛÁC CHOÅN MUÂI HÛÚNG
 35. 35. 35 GOÁCNAMGIÚÁI NGOÅT NGAÂO HÛÚNG VÕ TÒNH YÏU Haäy dêîn löëi chaâng vaâo troâ chúi tònh yïu cuãa riïng baån. Núi êëy nhûäng hûúng võ tònh yïu ngoåt ngaâo lan toãa. HÛÚNG NÛÚÁC KHOAÁNG Hoùæc Hûúng Laá Cêy Tuyïët Tuâng Quaã Caâ Löìng Àeân Incognito for him Eau de Toilette Nhûäng neát àöëi lêåp cuãa troâ chúi tònh yïu tûâ quaã Caâ Löìng Àeân moång nûúác, àïí röìi vêën vûúng cuâng laá cêy Tuyïët Tuâng vaâ laåc löëi trong sûå cuöën huát cuãa Hoùæc Hûúng. 50ml. 32540 589.000à 409.000à 30% ÛU ÀAÄI
 36. 36. ቢ ባ ቢ ባ ቤ 36  North for Men Recharge Face Wash Scrub Saãn phêím rûãa mùåt vaâ giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët. 150ml. 32008 219.000à  North for Men Recharge Shaving Gel Gel caåo rêu giuáp baån dïî daâng caåo saåch vaâ khöng gêy kñch ûáng hoùåc laâm trêìy da. 200ml. 32009 259.000à  North for Men Recharge Energy Boost Face Gel Gel dûúäng giuáp phuåc höìi vaâ cêëp êím cho da. 50ml. 32010 349.000à b North for Men Sensitive Shaving Foam Kem caåo rêu giuáp àûúâng caåo mûúåt maâ vaâ dûúäng êím da. Daânh cho da nhaåy caãm. 200ml. 32016 279.000à a North for Men Sensitive Soothing Cream Kem dûúäng da dõu nheå daânh riïng cho laân da nhaåy caãm. 50ml. 32017 349.000à BÛÁC PHAÁ TIÏÌM NÙNG a North for Men Recharge Hair Body Wash Dêìu göåi sûäa tùæm saãng khoaái 2 trong 1. 250ml. 32011 299.000à 209.000à b North for Men Recharge Deo Spray 48H Xõt ngùn muâi cú thïí suöët ngaây daâi vaâ hûúng thúm tûúi maát. 150ml. 32012 289.000à 169.000à c North for Men Recharge Deo Roll-On 48H Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí hiïåu quaã. 50ml. 32013 119.000à 85.000à Giuáp laân da vaâ maái toác àûúåc saåch sêu, tûúi maát vaâ dûúäng êím. Cöng thûác giuáp ngùn ngûâa muâi cú thïí suöët ngaây daâi Xõt giuáp ngùn ngûâa muâi cú thïí suöët ngaây daâi
 37. 37. ቢ ባ 37 GOÁCNAMGIÚÁI North for Men Original Soap Bar Thanh xaâ phoâng giuáp laâm saåch vaâ dûúäng êím laân da. 100g. 32007 79.000à North for Men Original Deo Spray 24H Xõt haån chïë muâi cú thïí giuáp baån tûå tin suöët ngaây daâi. 150ml. 32006 289.000à North for Men Original Aftershave Balm Kem dûúäng sau caåo rêu giuáp da mïìm maåi vaâ àûúåc dûúäng êím. 50ml. 32004 115.000à North for Men Original Hair Body Wash Sûäa tùæm göåi toaân thên giuáp laâm saåch vaâ giuáp dûúäng êím. 250ml. 32005 299.000à TÛÅ TIN, TÛÚI MÚÁI MÏÌM MAÅI b North for Men Original Anti-Dandruff Shampoo Dêìu göåi giuáp haån chïë caác taác nhên gêy gaâu. 250ml. 32001 279.000à 195.000à a North for Men Original Shaving Foam Boåt caåo rêu giaâu thaânh phêìn dûúäng êím. 200ml. 32002 259.000à 179.000à Dêìu göåi giuáp ngùn ngûâa gaâu hiïåu quaã Giuáp àûúâng caåo mûúåt maâ, ïm aái vaâ caãm giaác dïî chõu 40% ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 38. 38. ቢ ባ ቤ ብ 38 Daânh cho moåi loaåi da Nghiïn cûáu riïng cho laân da nam giúái  NovAge MEN: NGHIÏN CÛÁU RIÏNG GIUÁP MANG LAÅI HIÏåU QUAÃ VÛÚÅT TRÖÅI KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE MEN NovAge Men SET Böå NovAge Men göìm 4 saãn phêím tiïu chuêín. 29446 2.034.000à GIUÁP GIAÃM CAÁC DÊËU HIÏÅU LAÂN DA MÏÅT MOÃI: • GIUÁP LAÂM MÚÂ NÏËP NHÙN • DA TRÖNG MÕN MAÂNG HÚN • DA ÀÛÚÅC DÛÚÄNG ÊÍM • GIUÁP CAÃI THIÏÅN ÀÖÅ ÀAÂN HÖÌI • GIUÁP DA TRÖNG TRAÂN ÀÊÌY SÛÁC SÖËNG a 33198 NovAge Men Purifying Exfoliating Cleanser 125ml. 400.000à b 33199 NovAge Men Eye Rescue Gel 15ml. 500.000à c 33200 NovAge Men Energising Hydrating Booster 50ml. 999.000à d 33201 NovAge Men Intense Anti-Ageing Face Gel Lotion 50ml. 835.000à 700.000à TIÏËT KIÏÅM
 39. 39. 39 4 BÛÚÁC QUAN TROÅNG GIUÁP LAÂN DA TRÖNG TÛÚI TREÃ HÚN BÛÚÁC 1: LAÂM SAÅCH Sûäa rûãa mùåt NovAge Men Purifying Exfoliating giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët, buåi bêín, dêìu thûâa vaâ baä nhúân trïn da. BÛÚÁC 2: DÛÚÄNG MÙÆT Dûúäng mùæt NovAge Men Eye Rescue Gel giuáp chùm soác nheå nhaâng vaâ laâm giaãm caác dêëu hiïåu mïåt moãi cuãa vuâng da quanh mùæt. BÛÚÁC 3: DÛÚÄNG SÊU Vúái cöng thûác chûáa nhiïìu hoaåt chêët chùm soác da àùåc biïåt, tinh chêët NovAge Men Energising Hydrating Booster lêåp tûác giuáp cung cêëp êím vaâ nùng lûúång cho laân da. BÛÚÁC 4: DÛÚÄNG ÊÍM Sûäa dûúäng NovAge Men Intense Anti-Ageing Face Gel Lotion mang àïën hiïåu quaã dûúäng êím sêu vaâ duy trò suöët ngaây daâi, àöìng thúâi ngùn ngûâa dêëu hiïåu laäo hoaá cho da. GOÁCNAMGIÚÁI
 40. 40. 40 Taáo Ngoåt Hoa Dêm Buåt Trùæng Xaå Hûúng HÛÚNG HOA TRAÁI KHAÁM PHAÁ PHONG CAÁCH ÀÊÅM CHÊËT PHAÁP Nheå nhaâng vaâ nûä tñnh, vúái nöët hûúng chñnh tûâ hoa Dêm Buåt trùæng, Eclat Mademoiselle truyïìn taãi troån veån nhûäng khaát khao àeåp tûúi vaâ niïìm vui tuöíi treã cuãa cö gaái Phaáp. Eclat Mademoiselle Eau de Toilette Traãi nghiïåm möåt hûúng thúm thïí hiïån sûác huát nûä tñnh àêìy tinh tïë, tûúi vui vaâ thanh lõch. Hoâa quyïån giûäa têìng hûúng chñnh cuãa Dêm Buåt trùæng nöìng naân pha chuát thanh khiïët cuãa nöët hûúng Taáo ngoåt tûúi maát. 50ml. 32871 769.000à 499.000à 35% ÛU ÀAÄI
 41. 41. 41 NÛÚÁC HOA Haäy àïí nhûäng gioåt hûúng nhiïåm maâu noái thay caá tñnh trong con ngûúâi baån.
 42. 42. 42 NÖËT HÛÚNG ÀÊÅM CHÊËT ROCKThïí hiïån phong caách tûå tin vaâ caá tñnh, vûúåt khoãi vuâng an toaân vaâ daám àûúng dêìu vúái nhûäng àiïìu múái meã àang chúâ àoán phña trûúác. Nöët hûúng cuãa sûå söëng àöång, nöíi loaån vaâ àêìy goác caånh.
 43. 43. 43 CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng On The Edge Eau de Toilette Nûúác hoa thïí hiïån sûå caá tñnh vaâ goác caånh vúái sûå tûúng phaãn àêìy thu huát tûâ Hoa Coã, Göî vaâ Da Thuöåc vúái sûå pha tröån nhûäng thaânh phêìn nguyïn liïåu khöng theo löëi moân vaâ mang dêëu êën phaá caách. Vúái nûúác hoa On the Edge, hònh aãnh cö gaái mang caá tñnh nöíi bêåt, thu huát vaâ quyïën ruä àûúåc veä nïn roä neát nhêët. 50ml. 33963 649.000à 389.000à NÛÚÁCHOA HÛÚNG HÖÍ PHAÁCH VAÂ GÖÎ PHÛÚNG ÀÖNG Cam Hoa Violet Àen Da Thuöåc Nûä MÚÁI ÛU ÀAÄI 40%
 44. 44. ቢ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቫ ቭ ቮ ተ ቯ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቪ ቫ ቯ ተ ቱ ቮቭ ቫ ቪ 44 a 33413 The ONE Disguise Eau de Parfum 50ml. 789.000à b 33123 The ONE Disguise Perfumed Body Lotion 150ml. 249.000à c 31493 Love Potion Secrets Eau de Parfum 50ml. 829.000à d 22442 Love Potion Eau de Parfum 50ml. 829.000à e 31816 Giordani Gold Essenza Parfum 50ml. 1.350.000à f 34082 Giordani Gold Essenza Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à g 32150 Giordani Gold Original Eau de Parfum 50ml. 999.000à h 32160 Giordani Gold Original Perfumed Roll-On Deorant 50ml. 125.000à i 31707 Giordani Gold Original Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à j 33418 Sublime Nature Tonka Bean Parfum 50ml. 1.150.000à k 11367 Amber Elixir Eau de Parfum 50ml. 799.000à l 33044 Amber Elixir Crystal Eau de Parfum 50ml. 829.000à m 31495 Volare Forever Eau de Parfum 50ml. 599.000à n 32495 Volare Forever Perfumed Roll-on Deodorant 50ml. 135.000à o 31099 So Fever Her Eau de Parfum 50ml. 809.000à a 33957 Eclat Mon Parfum 50ml. 1.090.000à b 31293 Eclat Femme Weekend Eau de Toilette 50ml. 769.000à c 31705 Eclat Femme Weekend Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à d 30128 Eclat Femme Eau de Toilette 50ml. 769.000à e 33962 Friends World For Her Eau de Toilette 50ml. 679.000à f 32235 Elvie Eau de Toilette 50ml. 729.000à g 11355 Divine Eau de Toilette 50ml. 829.000à h 31630 Happydisiac Woman Eau de Toilette 50ml. 779.000à i 32491 Happydisiac Woman Perfumed Roll-on Deodorant 50ml. 135.000à j 31779 Love Potion Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à k 31777 Divine Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à l 34088 Eclat Femme Weekend Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à m 31781 Giordani Gold Essenza Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à n 31706 Paradise Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à MÖÎI NGAÂY MÖÅT NÖËT HÛÚNG YÏU THÛÚNG
 45. 45. ቢ ባ 45 NÛÚÁCHOA a Paradise Eau de Parfum Nûúác hoa mang hûúng thúm tinh tïë vaâ àöåc àaáo. 50ml. 23853 1.050.000à 739.000à b Sublime Nature Tuberose Parfum Nûúác hoa hûúng Daå Lai Hûúng chiïët xuêët bùçng CO2 . 50ml. 33415 1.150.000à 579.000à HÛÚNG DAÅ LAI HÛÚNG Sûúng Mai Daå Laåi Hûúng Chiïët Xuêët Bùçng CO2 Göî Àaân Hûúng HÛÚNG HOA, GÖÎ XAÅ HÛÚNG Tiïu Höìng Caánh Hoa Laâi Xaå Hûúng HÛÚNG THÚM LAÄNG MAÅN VÛÚÅT THÚÂI GIAN 50% ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 46. 46. ቢ 46 NHÛÄNG KHOAÃNH KHÙÆC HÊN HOAN TÛÂ CUÖÅC SÖËNG HÛÚNG HOA TRAÁI CHYPRE Nûúác Hoa Cam Lan Daå Hûúng Hoùæc Hûúng  Giordani Gold White Original Eau de Parfum Doâng nûúác hoa tinh khiïët soáng saánh trong voã chai coá thiïët kïë nhaä nhùån àûúåc àiïím xuyïët bùçng caác chi tiïët baåc sang troång. Hûúng nûúác hoa Cam xinh àeåp raång rúä seä àaánh thûác nhûäng khña caånh nheå nhaâng, thanh lõch nhùçm tön vinh veã àeåp tinh tïë cuãa möåt ngûúâi phuå nûä söëng troån àam mï. 50ml. 33137 999.000à 500.000à
 47. 47. ባ 47 NÛÚÁCHOA HÛÚNG HOA GÖÎ Hoa Sen Àaá Tourmaline Hoa Mêîu Àún  My Destiny Eau de Parfum Nûúác hoa hûúng hoa traái Chypre nöìng naân chûáa chiïët xuêët àaá Tourmaline nùng àöång, tûå tin. Àùåc trûng búãi hûúng thúm cuãa hoa Sen, caánh hoa Mêîu Àún vaâ Hoùæc Hûúng. Lêìn àêìu tiïn thïë giúái nûúác hoa àoán chaâo möåt saãn phêím coá thiïët kïë voã chai vúái nhûäng àûúâng vên hoaân toaân khaác biïåt. 50ml. 32535 929.000à 559.000à 50% ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 48. 48. ቢ ባ ቨ ቩ ብ ቢ ቦ ባ ቧ ቤ ብ ቤ ቦብ ቤባባ ቢ 48 NHÛÄNG NÖËT HÛÚNG LÊËP LAÁNH DAÂNH RIÏNG CHO BAÅN a 33964 Live In Colour Eau de Parfum 50ml. 1.090.000à b 32440 Women’s Collection Delicate Cherry Blossom Eau de Toilette 50ml. 539.000à c 32438 Women’s Collection Innocent White Lilac Eau de Toilette 50ml. 539.000à d 32672 Memories chasing butterflies Eau de Toilette 30ml. 349.000à e 32673 Memories flirting under fireworks Eau de Toilette 30ml. 349.000à f 32671 Memories daydreaming in a hammock Eau de Toilette 30ml. 349.000à g 33492 Possess Eau de Parfum Purse Spray 8ml. 289.000à h 33493 Giordani Gold Essenza Parfum Purse Spray 8ml. 289.000à a 30886 Possess Eau de Parfum 50ml. 1.090.000à b 33955 Possess The Secret Eau de Parfum 50ml. 1.090.000à c 34337 Possess Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à d 31784 Possess Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à a 31635 Miss Happy Fragrance Mist 75ml. 259.000à b 31634 Miss Relax Fragrance Mist 75ml. 259.000à c 33592 Miss Charming Fragrance Mist 75ml. 259.000à d 33635 VIP Club Bali Body Mist 75ml. 279.000à e 33632 VIP Club Ibiza Body Mist 75ml. 279.000à
 49. 49. 49 Love Potion So Tempting Fragrance Mist Haäy thaã trñ tûúãng tûúång phiïu laäng àïën miïìn àêët hoang daä kò bñ cuâng laân hûúng lan toãa àêìy cuöën huát. Hûúng hoa traái phûúng Àöng hoaâ quyïån ngoåt ngaâo cuâng Mêåt Ong lêëp laánh mang àïën dû êm quyïën luyïën trïn tûâng nöët hûúng. 75ml. 33958 309.000à 215.000à HAÅNH PHUÁC NGOÅT NGAÂO HÛÚNG YÏU LAN TOÃA Àaä àïën luác ruä boã veã ngaåi nguâng vaâ giaãi phoáng moåi raâo caãn chùæn löëi niïìm haånh phuác ngoåt ngaâo, àùæm chòm trong sûác huát toaát ra tûâ hûúng thúm Love Potion So Tempting. HÛÚNG HOA TRAÁI PHÛÚNG ÀÖNG Quyát Höìng Hoa Lan Mêåt Ong NÛÚÁCHOA 30% ÛU ÀAÄI
 50. 50. 50 HAÄY ÀÏÍ NÖËT HÛÚNG DÊÎN LÖËI TÒNH YÏU Khi nöët hûúng dêîn dùæt yïu thûúng tòm vïì möåt hûúáng. Hûúng ngoåt ngaâo vaâ löi cuöën. HÛÚNG HOA TRAÁI Keåo Haåt Deã Hoa Linh Lan Quaã Caâ Löìng Àeân Incognito for Her Eau de Toilette Nûúác hoa vúái höîn húåp cocktail chûáa quaã Caâ Löìng Àeân chñn moång, öm lêëy hûúng võ chua ngoåt cuãa quaã Mêm Xöi vaâ Àaåi Hoaâng, sau àoá hoâa quyïån cuâng hûúng thúm hoaân toaân traái ngûúåc cuãa hoa Linh Lan thanh khiïët. Lúáp hûúng nïìn cuãa Göî Àaân Hûúng vaâ Keåo Haåt Deã seä laâ bñ quyïët cho hûúng thúm àêìy löi cuöën. 50ml. 32538 589.000à 349.000à
 51. 51. 51 NÛÚÁCHOA Nhûäng Caánh Hoa Ngoåt Ngaâo Yïu chiïìu baãn thên vúái hûúng thúm lêëp laánh tûâ nhûäng caánh hoa Höìng tûúi tùæn vaâ ngoåt ngaâo cuãa nûúác hoa Volare Eau de Parfum. Volare Eau de Parfum Nûúác hoa mang hûúng thúm pha tröån sinh àöång vaâ ngoåt ngaâo giûäa laá hoa Violet, Mêîu Àún, Hoa Höìng vaâ Keåo Haåt Deã. 50ml. 30025 599.000à 359.000à HÛÚNG HOA HÖÌNG VIOLET Da Thuöåc Laá Hoa Violet Caánh Hoa Höìng 40% ÛU ÀAÄI
 52. 52. ቢ ባ 52 Giuáp dûúäng êím àöi möi àûúåc mïìm mûúåt suöët caã ngaây. Son dûúäng möi coá SPF giuáp baão vïå möi trûúác taác haåi cuãa tia UV vaâ giuáp dûúäng êím cho laân möi. Haäy àïí àöi möi thay baån khùèng àõnh sûå tûúi treã. KHI LAÂN MÖI BIÏËT NOÁI a The ONE Lip Spa Care Lip Balm Son dûúäng loäi keáp chûáa chó söë SPF8 cho laân möi cùng boáng. Coá taác duång dûúäng êím, baão vïå vaâ taåo caãm giaác dïî chõu trïn möi giuáp laân möi thïm mïìm maåi. 1.7g. 31443 249.000à 149.000à  b The ONE Colour Adapt Lip Balm Súã hûäu laân möi mïìm maåi, aánh lïn sùæc höìng cuãa riïng baån bùçng son dûúäng The ONE Colour Adapt Lip Balm. Loaåi son dûúäng êím naây seä daân traãi àïìu trïn möi, hònh thaânh phaãn ûáng vúái maâu möi tûå nhiïn cuãa baån àïí mang àïën möåt sùæc höìng nheå, àöåc nhêët vaâ pha chuát boáng bêíy tinh tïë. 1.6g. 33422 249.000à 125.000à 31443NaturalPink 50% ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 53. 53. 53 Ngoåt ngaâo vaâ thanh lõch chó trong tñc tùæc vúái nhûäng saãn phêím trang àiïím diïåu kyâ. TRANG ÀIÏÍM
 54. 54. 54 Ngûúâi mêîu àang sûã duång: The ONE Everlasting Foundation Extreme SPF 30 32283 Vanilla. Precision Blending Brush Coå taán duâng cho vuâng mùæt. Daâi 16.7cm. Àûúâng kñnh 0.9cm. 29598 99.000à 59.000à Precision Lip Brush Coå thoa son. Chiïìu daâi khi àoáng nùæp: 10.4cm. 29599 99.000à 59.000à Precision Concealer Brush Coå che khuyïët àiïím nhoã goån. Daâi 15.2cm. Àûúâng kñnh 0.9cm. 29597 99.000à 59.000à Precision Powder Brush Coå thoa phêën vúái súåi coå siïu mïìm maåi. Daâi 18cm. Àûúâng kñnh 1.5cm. 29655 179.000à 105.000à
 55. 55. ቢ ባ 55 TRANGÀIÏÍM b Precision Foundation Brush Coå thoa nïìn coá thiïët kïë àêìu coå deåt vaâ cong. Daâi 16.5cm. Àûúâng kñnh 1.3cm. 29674 179.000à 105.000à a The ONE Everlasting Foundation Extreme SPF 30 Kem nïìn vúái àöå baão vïå SPF30 vaâ àöå che phuã tûå nhiïn keáo daâi. 30ml.   389.000à 235.000à 32283 Vanilla 32284 Porcelain 32285 Natural Rose 32286 Natural Nude 32287 Light Ivory 32288 Natural Beige CAÁCH SÛÃ DUÅNG MÛÚÅT MAÂ SUÖËT NGAÂY DAÂI 40% ÛU ÀAÄI • Cho möåt lûúång nhoã kem lïn àêìu ngoán tay hoùåc muát trang àiïím, thoa àïìu lïn mùåt vaâ vöî nheå. • Sau àoá duâng coå thoa nïìn taán àïìu vaâ nheå nhaâng theo hònh voâng troân àïí kem àûúåc daân traãi àïìu. Bùæt àêìu tûâ vuâng muäi di chuyïín àïën hai bïn maá vaâ traán, àûâng quïn taán àïìu kem úã nhûäng vuâng chên toác, mang tai vaâ caånh gûúng mùåt. • Àúåi khoaãng 2 àïën 3 phuát àïí kem àûúåc khö trûúác khi sûã duång caác saãn phêím trang àiïím khaác.
 56. 56. ቤ ብ ቧ ቢ ባ ቦ 56 COÅTRANGÀIÏÍM GÛÚNG MÙÅT 33154 Vanilla 33155 Porcelain 33156 Fair Nude 33157 Nude Pink 33158 Light Ivory 33159 Natural Beige The ONE Illuskin Aquaboost Foundation SPF 20 Kem nïìn giuáp baån coá möåt lúáp nïìn tröng thêåt tûúi tùæn. 30ml.   389.000à 33155Porcelain Lûúåcchaãikeápgiuápöínàõnhvaâtaåodaángchênmaâyvaâlöngmi Coåkeãchênmaâyvaåtxeáochoàûúângkeãsùæcneátvaâhoaânhaão. Coåhònhquaåtàanùngvúáithiïëtkïësangtroång Coåphêënmaámïìmmaåivúáiàêìucoåvaåtxeáo Coå2àêìugöìmàêìutaánphêënmùættroânvaâàêìumuátriïng d Precision Double Ended Eyeshadow Brush Coå trang àiïím 2 àêìu. Daâi 17.5cm. Àûúâng kñnh 0.9cm. 29595 99.000à f Precision Brow and Lash Comb Lûúåc chaãi mi vaâ chên maây. Daâi 13cm. Àûúâng kñnh 0.7cm. 29592 69.000à e  Precision Angled Eyebrow Brush Coå keã chên maây vaåt xeáo. Daâi 15.3cm. Àûúâng kñnh 0.7cm. 29593 69.000àc Precision Fan Powder Brush Coå quaåt deåt. Daâi 17.1cm. Àûúâng kñnh 0.9cm. 29596 99.000à a Make-up Brush Cleaner Muát silicon vïå sinh coå trang àiïím. Kñch thûúác: 7.3 x 5.4 x 3cm. 29580 105.000à b Precision Angled Blush Brush Coå thoa phêën maá vúái àêìu coå vaåt xeáo. Daâi 17cm. Àûúâng kñnh 1.3cm. 29594 99.000à TRÚÅ THUÃ ÀÙÆC LÛÅC PRECISION LÚÁP NÏÌN MOÃNG NHEÅ VAÂ HOAÂN HAÃO Sûã duång kem nïìn IlluSkin Foundation bùæt àêìu tûâ vuâng trung têm khuön mùåt lan àïìu ra hai bïn. Sûã duång lûúång vûâa àuã àïí lúáp nïìn tröng thêåt tûå nhiïn. Nhêën saáng xung quanh vuâng muäi vaâ 2 bïn goác mùæt vúái kem che khuyïët àiïím IlluSkin Concealer. Duâng kem che khuyïët àiïím àïí che phuã nhûäng vuâng khuyïët àiïím cêìn thiïët.  The ONE IlluSkin Concealer Kem che khuyïët àiïím giuáp laâm saáng, laâm àïìu sùæc da. 10ml.   179.000à 30615 Fair Light 30615FairLight 30616 Nude Pink 30617 Nude Beige 1 2 3
 57. 57. 57 TRANGÀIÏÍM  COLOURBOX Nail Polish Sún moáng vúái sùæc maâu söëng àöång vaâ xinh xùæn. 5ml.   115.000à 33264BrightRaspberry  COLOURBOX Fatlash Mascara Mascara cho laân mi daây dùån vaâ cong vuát. 8ml.  33195 209.000à 33195 Black 33259 Pearly Nude 33260 Pearly Pink 33257 Soft Lavender 33258 Bright Nude 33263 Soft Red 33264 Bright Raspberry 33261 Soft Pink 33262 Bright Red 33265 Soft Berry 33266 Soft Plum BÖÅ MOÁNG COLOURBOX 31592 Nude Porcelain 31593 Nude Beige The ONE Matte Velvet Powder Phêën phuã vúái àöå mûúåt maâ töëi ûu. 8g. 459.000à 31592 Nude Porcelain The ONE Waterproof Eye Make-Up Remover Nûúác têíy trang daânh cho vuâng mùæt. 100ml. 32138 229.000à  The ONE All-Over Make-Up Remover Nûúác têíy trang dõu nheå giuáp laâm saåch lúáp trang àiïím. 100ml. 32139 249.000à  The ONE Pore Minimising Primer Kem che khuyïët àiïím giuáp se khñt löî chên löng. 20ml. 33709 309.000à 33131 Fair 33133 Light 33134 Medium The ONE BB Cream Bright Perfect SPF30 Kem nïìn BB giuáp baão vïå, dûúäng saáng da. 30ml.   359.000à 32593 Medium 32592 Light The ONE Concealer Kit Böå che khuyïët àiïím tiïån lúåi vúái 2 lúáp kem vaâ 1 lúáp phêën neán hoaân thiïån. 6g.   309.000à 32592Light The ONE Quick Dry Top Coat Sún phuã khö cûåc nhanh giuáp baão vïå maâu sún. 8ml. 33520 145.000à  The ONE Long Wear Nail Polish Sún moáng bïìn maâu vúái sùæc maâu söëng àöång. 8ml.   135.000à 30529RedSkyatNight 30528 Fuchsia Allure 30529 Red Sky at Night 30520 Tiramisu 30524 Lilac Silk 33285 Hypnotic Lilac 33288 Watermelon Punch 30530 London Red 30531 Ruby Rouge 33291 Grey Moss 33289 Orange Sorbet 33290 Rosy Nude 33293 Royal Blue 33294 Midnight Ocean 33403 Light Ivory 33405 Dark Beige  COLOURBOX Foundation Kem nïìn vúái 2 töng maâu khaác nhau mûúåt maâ, tûúi tùæn. 30ml.   239.000à 33404 Natural Beige 33402 Porcelain COLOURBOX Face Powder Phêën phuã siïu mõn chûáa khoaáng chêët giuáp da mõn maâng. 20g. 309.000à 34629 Natural 34629 Natural 34628 Light 32984 Bright Red 32984BrightRed 32988 Soft Coral 32983 Bright Orange 32995 Soft Burgundy 32991 Pearly Rose  COLOURBOX Lipstick Thoãi son coá sùæc maâu tinh nghõch vaâ söëng àöång. 4g.   165.000à 33292 Mystic Forest The ONE Nail Polish Remover Wipes Höåp böng cotton thêëm dung dõch têíy sún moáng tay. 26 miïëng/höåp. 33005 179.000à 31591 Natural Beige 31588 Fair Nude 31589 Light Ivory 31587 Porcelain  The ONE Matte Velvet Foundation SPF 20 Kem nïìn cho lúáp trang àiïím mõn maâng. 30ml.   369.000à CAÁCH SÛÃ DUÅNG 1. Sún moáng vaâ àúåi àïën khi sún khö. 2. Sún lúáp sún phuã Quick Dry Top Coat bùçng möåt lûåc nheå nhaâng nïn toaân böå moáng. 3. Sún phuã seä cûåc khö nhanh choáng.  The ONE Peel Off Base Coat Sún loát giuáp hònh thaânh lúáp baão vïå trong suöët vaâ dïî daâng löåt boã maâu sún cuä. 8ml. 33727 179.000à
 58. 58. 58 30460 Black The ONE Volume Blast Mascara Mascara giuáp mi tröng daây hún. 8ml.   289.000à The ONE Eyelash Curler Duång cuå bêëm mi chuyïn duång. Kñch thûúác: 11 x 3.7cm. 27442 99.000à The ONE High Impact Eye Pencil Chò keã mùæt cho àûúâng keã chñnh xaác vaâ àêåm neát. 0.3g.   165.000à SÙÆC NEÁT BÊËM MI Mi tröng thêåt DÊÌY vaâ DAÂI 31557OnyxBlack 31557 Onyx Black 31558 Midnight Blue 31560 Deep Plum 31559 Amazon Green  The ONE Eye Liner Stylo Waterproof Buát keã mùæt nûúác bïìn maâu vúái àêìu coå moãng vaâ sùæc maâu àêåm neát. 1.6g.   269.000à 33670 Black 33671 Brown 33670Black CHÖËNG THÊËM NÛÚÁC The ONE 5-in-1 WonderLash Mascara Mascara giuáp mi tröng daâi, daây vaâ cong hún. 8ml.   319.000à 30719 Black 30720 Black Brown 33004 Black  The ONE 5-in-1 Wonder Lash Waterproof Mascara Mascara ngùn ngûâa thêëm nûúác hoaân haão. 8ml. 33004 339.000à LÖNG MAÂY The ONE Browcara Gel chên maây giuáp haâng chên maây cuöën huát vúái töng nêu tûå nhiïn. 5ml.   309.000à 33693 Medium Brown 33694 Deep Brown 33694DeepBrown 33692 Blonde  The ONE Eyebrow Kit Böå duång cuå keã chên maây nhoã goån, tiïån lúåi. 3g. 32031 259.000à Colour Colour Wax 33542EclecticPink  The ONE 5-in-1 Colour Stylist Lipstick Son möi bïìn maâu vúái àöå saáng nheå. 4g.   269.000à SON MÖI 33542 Eclectic Pink 33541 Ballerina Pink 33543 Erratic Orange 33545 Deep Purple 33544 Very Burgundy  The ONE BB Lip Balm Son dûúäng coá aánh ngoåc trai nheå. 4g. 30717 219.000à The ONE Colour Stylist Lip Liner Chò keã viïìn möi vúái kïët cêëu siïu mõn. 0.3g.   165.000à 31437VibrantPink 31439 Real Red 31435 Perfect Pink 31437 Vibrant Pink 31438 Coral Ideal  The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte Son siïu lò vúái àöå bïìn maâu cao vaâ mõn maâng. 1.7g.   249.000à  The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte Son lò àïën têån 10 giúâ àöìng höì. 1.7g.   259.000à 33366ConstantCoral33856EnigmaticNude 33366 Constant Coral 33367 Forever Fuchsia 33371 Resolute Red 33372 Endless Cherry  The ONE Lip Sensation Matte Mousse Son nûúác cho lúáp son mõn maâng vaâ bïìn maâu. 5ml.   309.000à 31951RougeSuede 31951 Rouge Suede 31950 Raspberry Cloud 31949 Pink Velour 31946 Coral Dream 31948 Plush Peach 31945 Satin Rose 31947 Red Velvet 35159CoralCraze  The ONE Colour Obsession Lipstick Son möi múái nöíi bêåt vúái sùæc maâu rûåc rúä, thu huát moåi aánh nhòn. 3.7g.   309.000à 35161 Red Rage 35162 Red Fever 35156 Peach Passion 35158 Magenta Mania 33857 Secret Blush 33860 Mysterious Purple 33858 Furtive Raspberry MI TRÖNG THÊÅT CONG  The ONE No Compromise Lash Styler Mascara - Black Mascaca giuáp baån súã hûäu laân mi êën tûúång vaâ cong vuát. 8ml. 33732 359.000à 33365 Perennial Pink 33369 Sunset Horizon 35159 Coral Craze 35155 Nude Appeal 33856 Enigmatic Nude 33859 Nocturnal Red
 59. 59. 5959 31586 Black TRANGÀIÏÍM ÀÛÚÂNG NEÁT HOAÂN HAÃO – SÙÆC SAÃO MÖÎI NGAÂY Taåo viïìn mùæt tûâ êën tûúång àïën tûå nhiïn 1. Keã theo mñ trïn möåt àûúâng thanh maãnh vaâ keáo hûúáng lïn trïn àïën võ trñ àuöi löng maây. 2. Keã möåt àûúâng khaác trïn mi mùæt nöëi vúái àûúâng vûâa keã tûåa nhû möåt àöi caánh. 3. Tö àêåm laåi phêìn àaä keã taåo nïn àûúâng keã mùæt daây vaâ àêìy caá tñnh. TAÅO VIÏÌN MÙÆT ÊËN TÛÚÅNG TAÅO VIÏÌN MÙÆT MEÂO SÙÆC SAÃO The ONE Wonder Liner Keã mùæt nûúác àêåm maâu, sùæc neát cuâng àêìu buát thiïët kïë àùåc biïåt giuáp baån tuây yá taåo àûúâng keã daây hoùåc thanh thêåt dïî daâng. Cöng thûác chöëng lem vaâ nhanh khö giuáp duy trò veã àeåp suöët ngaây daâi. 2.5ml.  31586 259.000à 179.000à 30% ÛU ÀAÄI
 60. 60. ቢ 60 34387 RedSnap 34384PinkPunch 34385 CoralCrush 34386 Fuchsia Pop Son dûúäng möi vúái nhûäng sùæc maâu tûúi tùæn vaâ hûúng Phuác Böìn Tûã ngoåt ngaâo! 34384 Pink Punch 34385 Coral Crush 34387 Red Snap34386 Fuchsia Pop
 61. 61. ባ 61  a COLOURBOX Lip Pop Son dûúäng möi vúái nhiïìu sùæc maâu tûå nhiïn vaâ hûúng võ ngoåt ngaâo cuãa kem Phuác Böìn Tûã. Thaânh phêìn Nha Àam vaâ vitamin E giuáp àöi möi baån tröng thêåt tûúi tùæn, cùng moång vaâ mïìm mûúåt. 4.5g. 165.000à 99.000à TRANGÀIÏÍM Àêìu coå vúái thiïët kïë chuyïn nghiïåp cho àûúâng keã chñnh xaác vaâ sùæc neát. LAÂN MÖI LÊËP LAÁNH, AÁNH MÙÆT GOÅI MÚÂI NHEÅ NHAÂNG Keã viïìn mùæt maãnh vaâ àïìu doåc theo saát mñ trïn. ÊËN TÛÚÅNG Keã viïìn mùæt saát mñ trïn vaâ dûúái (mñ trïn daây hún). Taåo àuöi mùæt daång caánh êën tûúång bùçng àûúâng coå cong taåi goác mùæt hûúáng ra phña ngoaâi thaái dûúng. CAÁ TÑNH Duâng mùåt caånh cuãa àêìu coå àïí keã caác àûúâng coå daây hún doåc theo mñ mùæt trïn. Kïët thuác phêìn àuöi mùæt hûúáng lïn chên maây. Tûâ phong caách thanh lõch nheå nhaâng àïën caá tñnh êën tûúång, baån coá thïí thoãa sûác “biïën hoaá” chó vúái möåt saãn phêím duy nhêët! NGUÖÌN CAÃM HÛÁNG b COLOURBOX Eyeliner Keã mùæt nûúác sùæc saão giuáp tö àiïím àöi mùæt möîi ngaây. Cöng thûác khöng laâm lem maâu, cho àûúâng coå lûúát mûúåt maâ vaâ linh àöång àïí baån thoaã sûác biïën hoaá nhiïìu phong caách khaác nhau. Àêìu coå thiïët kïë chuyïn duång cho thao taác chñnh xaác vaâ dïî daâng. 8ml. 34631 155.000à 90.000à 40% ÛU ÀAÄI
 62. 62. 6262 a Giordani Gold Secret Concealer Thanh che khuyïët àiïím chûáa chiïët xuêët thaão möåc. 2g. 389.000à 269.000à 32919 Vanilla 32920 Porcelain 32921 Light Ivory 32922 Natural Beige 32923 Amber c Giordani Gold Liquid Silk Foundation SPF 12 Kem nïìn daång loãng giuáp baån coá möåt lúáp nïìn tröng mïìm mõn nhû nhung. 30ml.   569.000à 399.000à 31366 Light 31367 Medium b Giordani Gold Iconic All-in-One Mascara Mascara vúái cöng thûác giuáp haâng mi àûúåc dûúäng êím, mïìm mûúåt vaâ cong vuát. 8ml. 32576 419.000à 295.000à Ngûúâi mêîu àang sûã duång: Giordani Gold Secret Concealer 31366 Light, Giordani Gold Liquid Silk Foundation SPF 12 32920 Porcelain, Giordani Gold Iconic All-in-One Mascara 32576 Black. MÕN MAÂNG VAÂ RAÅNG RÚÄ Kem nïìn vúái caãm hûáng tûâ Luåa àêìy sang troång giuáp lúáp nïìn tröng thêåt mõn maâng vaâ tûúi tùæn.
 63. 63. ቢ ባ ቤ 6363 TRANGÀIÏÍM 32919Vanilla 32921LightIvory Caách sûã duång: Chêëm vaâ thoa tûâ tûâ vaâo da àïí che ài vuâng da coá khuyïët àiïím vaâ khöng hoaân haão, coá thïí duâng ngoán tay àïí taán àïìu àïën khi da tröng mõn maâng Gioåt mõn vúái caãm hûáng tûâ sûå mõn maâng cuãa Luåa Têët caã trong möåt: Mi tröng cong, daâi vaâ daây hún 31366Light 30% ÛU ÀAÄI
 64. 64. 64 Giordani Gold Silky Powder Polisher Coå thoa phêën thiïët kïë dïî daâng thu goån. Kñch cúä: 12.3 x 2.3 cm. 30888 239.000à  Giordani Gold Iconic Lip Elixir SPF 15 Son nûúác vúái kïët cêëu mõn maâng vaâ mûúåt maâ. 3.5ml.   419.000à 33803 Cerise Pink 33801 Coral Hibiscus 33802 Poppy Pink 33801 Coral Hibiscus 33806 Ruby Red 33807 Elegant Burgundy 33805 True Red 33804 Scarlet Orange Giordani Gold Bronzing Pearls Phêën maá ngoåc trai sùæc maâu àöìng tûå nhiïn. 25g.   659.000à 32081 Natural Radiance 32083 Natural Peach Giordani Gold Long Wear Mineral Foundation SPF 15 Kem nïìn coá àöå bïìn maâu cao. 30ml.   569.000à 31804 Light Ivory 31806 Natural Beige 31805 Rose Beige 31802 Porcelain 31803 Light Rose Giordani Gold Double-ended Brow Pencil Chò keã maây hai àêìu vúái thiïët kïë tiïån lúåi. 1.2g.   259.000à 33093 Brown 33092 Blonde 33093 Brown  Giordani Gold Incredible Length Mascara Mascara giuáp cho haâng mi tröng daâi hún. 8ml.   379.000à 32079 BlackGiordani Gold CC Cream SPF 35 Kem nïìn CC vúái kïët cêëu nheå vaâ àöå bao phuã hoaân haão. 40ml. 569.000à 30988 Light 30989 Natural  Giordani Gold Youthful Radiance Elixir Primer Tinh chêët giuáp dûúäng êím sêu, hoaân thiïån laân da. 30ml. 33300 559.000à Ngûúâi mêîu àang sûã duång:  Giordani Gold Iconic Lipstick SPF 15 30454 True Red. 32321 Orange Coral 32321 Orange Coral 32320 Perfect Peach Giordani Gold Iconic Matte Lipstick SPF 12 Son lò chûáa Dêìu Argan dûúäng möi. 4g.   349.000à Giordani Gold Dual Eyeliner Brush Coå keã mùæt 2 àêìu. 165mm x 6.4mm. 29906 125.000à Giordani Gold All-in-One Iconic Mascara Waterproof Mascara giuáp phên taách vaâ laâm mi tröng daâi vaâ cong. 8ml. 33243 419.000à 32051 Natural Beige 32049 Light Ivory 32047 Porcelain  Giordani Gold Age Defying Foundation SPF 8 Kem nïìn giuáp hoaân thiïån, laâm àïìu sùæc da. 30ml.   569.000à  Giordani Gold Sheer Powder SPF 15 Phêën phuã chûáa thaânh phêìn khoaáng chêët. 9g.   659.000à 32057 Trans- lucent 31808 Light 31809 Natural Giordani Gold Supreme Gel Eye Liner - Rich Black Loå gel keã mùæt bïìn maâu, ngùn ngûâa thêëm nûúác. 4.5g. 33668 309.000à 32325 Forever Red 32326 Dark Burgundy 32323 Bright Berry 32081 Natural Radiance 31804LightIvory 32057 Translucent 32047Porcelain
 65. 65. 656565 30453 Fuchsia Divine 30454 True Red 30455 Red Fatale 30449 Rose Petal 30452 Raspberry Blush  Giordani Gold Iconic Lipstick SPF 15 Son möi cho lúáp phuã nheå nhaâng nhû luåa. 4g.   319.000à 220.000à 30455RedFatale 30449RosePetal 30453FuchsiaDivine 30454TrueRed SPF 15 Tinh dêìu argan giuáp nuöi dûúäng, duy trò sûå tûúi treã vaâ mïìm maåi cho àöi möi. DÊËU ÊËN SON MÖI CUÃA BAÅN Nhûäng töng maâu sang troång TRANGÀIÏÍM Maâu sùæc roä neát vaâ tiïån lúåi sûã duång 30% ÛU ÀAÄI
 66. 66. 66 SÛÄA RÛÃA MÙÅT Rûãa mùåt giuáp loaåi boã buåi bêín, baä nhúân, tïë baâo da chïët vaâ giuáp caác saãn phêím dûúäng trong bûúác tiïëp theo coá thïí thêëm sêu hún vaâo da nhùçm mang laåi hiïåu quaã nhû mong muöën.. NÛÚÁC CÊN BÙÇNG DA Nûúác cên bùçng àöå êím loaåi boã taân dû trang àiïím, laâm sùn da vaâ giuáp se khñt löî chên löng. Àöìng thúâi, laâm dõu, laâm mïìm vaâ cên bùçng da. KEM DÛÚÄNG DA VUÂNG MÙÆT Vuâng da quanh mùæt moãng, nhaåy caãm hún caác vuâng da khaác trïn khuön mùåt vaâ cuäng laâ núi caác dêëu hiïåu laäo hoáa xuêët hiïån àêìu tiïn. Kem dûúäng vuâng da quanh mùæt coá kïët cêëu nheå hún giuáp saãn phêím dïî daâng thêëm sêu vaâo caác löî chên löng li ti úã vuâng da quanh mùæt. TINH CHÊËT Àïí laâm tùng hiïåu quaã dûúäng da, chuáng töi khuyïn duâng möåt saãn phêím àùåc biïåt nhû tinh chêët hoùåc viïn nang dûúäng da cuâng chung möåt böå saãn phêím. Chuáng coá cöng thûác cö àùåc giuáp caác thaânh phêìn hoaåt chêët coá thïí thêím thêëu sêu hún vaâo da. Àïí giuáp nuöi dûúäng da hiïåu quaã, haäy duâng saãn phêím naây trûúác khi thoa kem dûúäng ngaây hoùåc àïm. KEM DÛÚÄNG NGAÂY Kem dûúäng ngaây coá chûáa thaânh phêìn chöëng nùæng, giuáp baão vïå da trûúác taác haåi tûâ aánh nùæng mùåt trúâi. KEM DÛÚÄNG ÀÏM Vaâo ban àïm, da seä nghó ngúi vaâ dïî hêëp thu dûúäng chêët hún. Vò vêåy, baån nïn duâng nhûäng loaåi kem àïm giaâu caác thaânh phêìn dûúäng chêët. Quy Trònh Chùm Soác Da Cuãa Oriflame göìm 4 bûúác àún giaãn, chó mêët 2 phuát vaâo möîi saáng töëi. Àûúåc thiïët kïë nhùçm töëi ûu hoáa hiïåu quaã cuãa caác saãn phêím dûúäng da, giuáp da hêëp thu töëi àa caác thaânh phêìn dûúäng chêët, cho baån laân da tröng tûúi àeåp, raång rúä. 1. LAÂM SAÅCH 2. DÛÚÄNG MÙÆT 3. DÛÚÄNG SÊU 4. DÛÚÄNG ÊÍM CAÃI THIÏÅN LAÂN DA VÚÁI QUY TRÒNH CHÙM SOÁC DA HÙÇNG NGAÂY 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY
 67. 67. 67 CHÙM SOÁC DA Àeåp hún, xinh hún vúái quy trònh chùm soác da tuyïåt vúâi tûâ Oriflame.
 68. 68. 68 • Thoa saãn phêím NovAge Skin Renewing Peel lïn mùåt vaâ cöí àaä àûúåc laâm saåch, traánh vuâng mùæt • Giûä trïn da têìm 20 phuát, maát xa nheå nhaâng têìm 1 phuát àïí lûúång saãn phêím thûâa àûúåc daân traãi àïìu • Rûãa saåch laåi vúái nûúác êëm. Khuyïën nghõ nïn duâng thïm serum vaâ dûúäng êím tiïëp theo • Duâng vaâo buöíi töëi, 2 lêìn möåt tuêìn (khöng duâng 2 lêìn cuâng ngaây) NovAge Skin Renewing Peel Mùåt naå daång rûãa giuáp nheå nhaâng laâm saåch tïë baâo da chïët hiïåu quaã, dûúäng êím vaâ giuáp laân da tröng thêåt tûúi múái. Vúái cöng thûác chûáa Axit Hydroxy (AHA) vaâ Axit Beta Hydroxy (BHA) kïët húåp cuâng enzym tûâ haåt quaã Lûåu, laân da baån seä tröng thêåt mõn maâng vaâ raång rúä sau khi sûã duång. 100ml. 33988 379.000à 229.000à GIUÁP DA TRÖNG TÛÚI TÙÆN, TREÃ TRUNG VAÂ MÛÚÅT MAÂ CAÁCH SÛÃ DUÅNG: GIUÁP LAÂM SAÅCH 97% * TÏË BAÂO DA CHÏËT GIUÁP DA TRÖNG TÛÚI TÙÆN HÚN ÀÏËN 93% * *Thûã nghiïåm àûúåc tiïën haânh vúái 66 nûä giúái tuöíi tûâ 20 àïën 55 trong 4 tuêìn taåi Anh Quöëc. MÚÁI ÛU ÀAÄI 40%
 69. 69. 6969696969 NovAge Supreme Cleansing Gel Sûäa rûãa mùåt giuáp nheå nhaâng giuáp laâm saåch buåi bêín, lúáp trang àiïím nhûng vêîn vö cuâng dïî chõu vaâ khöng gêy baâo moân da. Bïn caånh àoá, vúái cöng thûác 2 trong 1 tuyïåt vúâi giuáp da àûúåc saåch sêu, mïìm mûúåt vaâ dûúäng êím. 150ml. 33984 379.000à CÖNG THÛÁC TAÅO BOÅT MÕN NHEÅ NHAÂNG GIUÁP LAÂM SAÅCH DA SAÃN PHÊÍM RÛÃA MÙÅT TUYÏÅT VÚÂI BAÅN LUÖN MONG ÀÚÅI CAÁCH SÛÃ DUÅNG Sau khi laâm ûúát mùåt, búm möåt lûúång vûâa àuã vaâo loâng baân tay ûúát vaâ xoa taåo boåt. Maát xa nheå nhaâng lïn da mùåt vaâ cöí, traánh vuâng mùåt. Rûãa saåch laåi vúái nûúác, töët nhêët vúái nûúác êëm. Lau khö nheå nhaâng bùçng khùn mïìm. Coá thïí duâng lêìn nûäa nïëu muöën. MÚÁI CHÙMSOÁCDA Vúái cöng thûác giuáp nheå nhaâng laâm saåch buåi bêín vaâ saãn phêím trang àiïím maâ khöng baâo moân da. Bïn caånh àoá, saãn phêím coân giuáp dûúäng êím vaâ laâm dõu da vúái vitamin E vaâ àöå PH cên bùçng mang laåi caãm giaác saåch thoaáng, dïî chõu vaâ mïìm maåi.
 70. 70. 7070 Kïët húåp giûäa Cöng Nghïå GenisteinSOY vaâ Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Cêy Maä Àïì. *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 77 nûä khaách haâng trong àöå tuöíi tûâ 55 àïën 65 tûâ ngaây 23/02/2016 – 07/04/2016. 94%PHUÅ NÛÄ CAÃM NHÊÅN LAÂN DA ÀÛÚÅC NUÖI DÛÚÄNG CAÃI THIÏåN ÀÖÅ ÀAÂN HÖÌI* Giuáp phuåc höìi da trung niïn Cho moåi loaåi da  NovAge TIME RESTORE: Cöng Nghïå GenisteinSOY Tûâ àêåu naânh giuáp tùng cûúâng collagen vaâ thuác àêíy khaã nùng vêån chuyïín nûúác cuãa da, nhúâ àoá giuáp laâm múâ nïëp nhùn dûúái da.. Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Cêy Maä Àïì Giuáp baão vïå da trûúác taác haåi cuãa göëc tûå do, ngùn ngûâa dêëu hiïåu laäo hoáa da. GIUÁP PHUÅC HÖÌI LAÂN DA TRUNG NIÏN
 71. 71. 7171 ቢ ባ ቤ ብ ቦ a 32629 NovAge Time Restore Eye Lip Cream 15ml. 549.000à b 32627 NovAge Time Restore Multi Correcting Day Cream SPF 15 50ml. 889.000à c 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à d 32630 NovAge Time Restore Revitalising Serum 30ml. 1.049.000à e 32628 NovAge Time Restore Regenerative Night Cream 50ml. 889.000à TIÏËT KIÏÅM 626.000àKHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE TIME RESTORE MÚÁI  NovAge Time Restore SET Böå NovAge Time Restore göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31774 3.129.000à Giuáp laâm múâ caác nïëp nhùn xung quanh vuâng mùæt. Dûúäng êím sêu vaâ giuáp da tröng raång rúä. Dûúäng êím giuáp da tûúi tùæn raång rúä hún tröng thêëy MÚÁI Sûäa rûãa mùåt giuáp laâm saåch vaâ dûúäng êím da. Giuáp nuöi dûúäng laân da vaâo ban àïm CHÙMSOÁCDA
 72. 72. ቢ ባ ቤ ቦ ብ 72 NovAge Ultimate Lift SET Böå NovAge Ultimate Lift göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31773 2.819.000à Giuáp böí sung àöå êím, caãi thiïån àöå àaân höìi vaâ sùn chùæc cho da khi nguã Giuáp ngùn ngûâa nïëp nhùn vuâng mùæt Sûäa rûãa mùåt giuáp laâm saåch vaâ dûúäng êím da. Giuáp da tröng raång rúä vaâ tûúi treã hún a 31541 NovAge Ultimate Lift Overnight Lifting Contouring Cream 50ml. 799.000à b 31542 NovAge Ultimate Lift Advanced Lifting Eye Cream 15ml. 499.000à c 31543 NovAge Ultimate Lift Lifting Concentrate Serum 30ml. 969.000à d 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à e 31540 NovAge Ultimate Lift Advanced Lifting Day Cream SPF15 50ml. 799.000à 626.000à MÚÁI TIÏËT KIÏÅM KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE ULTIMATE LIFT Kem dûúäng giuáp caãi thiïån àöå sùn chùæc da vaâ SPF 15 MÚÁI
 73. 73. 7373 GIUÁP LAÂN DA SÙN CHÙÆC, CHO AÁNH NHÒN SÙÆC SAÃO Sûå kïët húåp giûäa Cöng Nghïå Aspartolift vaâ Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Thûåc Vêåt Cöng nghïå AspartoLift vaâ Chiïët xuêët tïë baâo göëc tûâ thûåc vêåt Giuáp caãi thiïån àöå àaân höìi vaâ àöå sùn chùæc cuãa laân da. giuáp ngùn ngûâa sûå suy giaãm collagen tûå nhiïn vaâ ngùn ngûâa sûå töín haåi cuãa caác göëc tûå do. Axit Aspartic laâ möåt axit amin thiïët yïëu àûúåc tòm thêëy trong thiïn nhiïn vaâ laâ tiïìn thên cuãa AspartoLift. Axit Aspartic coá thïí àûúåc tòm thêëy trong tûå nhiïn, vúái haâm lûúång lúán tûâ caác loaåi thûåc vêåt nhû bú, yïën maåch, haånh nhên, caác loaåi mêìm/àêåu vaâ mña. *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 35 khaách haâng trong àöå tuöíi tûâ 45 àïën 62 tûâ ngaây 26/08/2014 – 19/11/2014. Cho moåi loaåi da Giuáp sùn chùæc da NovAge ULTIMATE LIFT: 70%ÀÖÅ ÀAÂN HÖÌI DA SAU 12 TUÊÌN* CHÙMSOÁCDA CAÃI THIÏåN
 74. 74. 74 GIUÁP NGÙN NGÛÂA VAÂ LAÂM MÚÂ NÏËP NHÙN Kïët húåp giûäa Cöng Nghïå Tri-Peptide vaâ Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Cêy Hoå Caâ Solanaceae Sûác maånh cuãa caác thaânh phêìn naây seä ngùn ngûâa sûå suy giaãm collagen tûâ sêu bïn trong da. Nhúâ àoá, mang laåi hiïåu quaã laâm múâ nïëp nhùn vûúåt tröåi, caãi thiïån àöå sùn chùæc, sùæc da cho laân da tröng mïìm maåi, mõn maâng vaâ tûúi tùæn. GIUÁP LAÂM MÚÂ NÏËP NHÙN Cho moåi loaåi da Ngùn ngûâa nïëp nhùn  NovAge ECOLLAGEN: Cöng nghïå Tri-Peptide Cöng nghïå Tri-Peptide cuãa Oriflame laâ sûå kïët húåp cuãa 3 loaåi peptide khöng chó mang laåi hiïåu quaã taác àöång riïng cuãa chuáng maâ coân coá thïí hoaåt àöång tûúng höî, böí trúå lêîn nhau àïí tùng cûúâng lûúång collagen dûúái da. Göìm: Gaåo, Luáa mò vaâ Nêëm men.
 75. 75. 757575 ቢ ባ ቤ ብ ቦ a 31545 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Night Cream 50ml. 679.000à b 31547 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Serum 30ml. 889.000à c 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à d 31544 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Day Cream SPF 15 50ml. 679.000à e 31546 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Eye Cream 15ml. 439.000à TIÏËT KIÏÅM MÚÁI  NovAge Ecollagen SET Böå NovAge Ecollagen göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 37841 2.379.000à Giuáp da àûúåc dûúäng êím vaâ laâm múâ nïëp nhùn. Giuáp saãn phêím kem ngaây vaâ àïm phaát huy hiïåu quaã hún. Sûäa rûãa mùåt giuáp laâm saåch da nheå nhaâng vaâ dûúäng êím. Giuáp ngùn ngûâa caác dêëu hiïåu laäo hoáa vaâ baão vïå da trûúác aánh nùæng mùåt trúâi. Giuáp laâm múâ caác nïëp nhùn vaâ giuáp da vuâng mùæt mõn maâng hún. 686.000àKHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE ECOLLAGEN MÚÁI CHÙMSOÁCDA
 76. 76. 76 ቢ ባ ቤ ብ ቦ MÚÁI Sûäa rûãa mùåt giuáp laâm saåch nheå nhaâng vaâ dûúäng êím da. Kem àïm giuáp da tûúi tùæn vaâ ngùn ngûâa taác haåi cuãa oxy hoáa. Giuáp vuâng da mùæt tûúi tùæn vaâ mõn maâng hún. Giuáp caãi thiïån àöå tûúi saáng vaâ mûúåt maâ cho laân da.Giuáp da àûúåc tûúi saáng vaâ àïìu maâu hún 686.000à MÚÁI KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE BRIGHT SUBLIME  NovAge Bright Sublime SET Böå NovAge Bright Sublime göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31775 2.379.000à a 32805 NovAge Bright Sublime Advanced Brigthening Multi-action Essence 30ml. 889.000à b 32658 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Night Cream 50ml. 679.000à c 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à d 32803 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Day Cream SPF20 50ml. 679.000à e 32804 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Eye Cream 15ml. 439.000à TIÏËT KIÏÅM
 77. 77. 7777 GIUÁP LAÂM MÚÂ 50%CAÁC ÀÖËM NAÁM SAÅM* *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 42 phuå nûä tûâ ngaây 16/06 - 16/09/2014 taåi ÊËn Àöå. Kïët húåp Cöng Nghïå Multi-Bright vaâ Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Hoa Nhaâi Têy Gardenia Cho moåi loaåi da Laâm saáng laâm àïìu sùæc da  NovAge BRIGHT SUBLIME: TOÃA SAÁNG LAÂN DA RAÅNG RÚÄ CHÙMSOÁCDA Sûå kïët húåp cuãa 2 hoaåt chêët coá nguöìn göëc tûâ thûåc vêåt giuáp laâm giaãm roä rïåt caác vêën àïì vïì sùæc töë da, dûúäng saáng vaâ laâm àïìu töng maâu da, àöìng thúâi ngùn ngûâa sûå hònh thaânh cuãa caác àöëm naám saåm trong tûúng lai. Cöng Nghïå Multi-Bright laâ sûå kïët húåp tûúng höî cuãa 2 thaânh phêìn thûåc vêåt : Axit Dioic: möåt thaânh phêìn coá nguöìn göëc tûâ axit oleic, taåo thaânh tûâ cöng nghïå sinh hoåc (tòm thêëy trong dêìu ö liu)
 78. 78. 78 DA TRÖNG RAÅNG RÚÄ HÚN ÀÏËN 11LÊÌN* *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 22 phuå nûä trong àöå tuöíi tûâ 18 àïën 35 tûâ ngaây 08/06 - 11/06/2015. GIUÁP HOAÂN THIÏÅN + BAÃO VÏÅ LAÂN DA Cho moåi loaåi da Laâm saáng, àïìu maâu giuáp sùn chùæc da  NovAge TRUE PERFECTION: ÛÁng Duång Chiïët Xuêët Hoa Mimosa + Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Cêy Acai Sûå kïët húåp maånh meä cuãa hai thaânh phêìn naây giuáp laâm saåch sêu cho da, trung hoâa caác taåp chêët àoång dûúái da vaâ baão vïå da trûúác quaá trònh oxy hoáa gêy ra búãi caác göëc tûå do. Àöìng thúâi, kñch thñch khaã nùng taái taåo cho baån laân da raång rúä, tûúi tùæn.
 79. 79. 79 ቢ ባ ቤ ብ ቦ MÚÁI TIÏËT KIÏÅM 386.000à MÚÁI KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE TRUE PERFECTION  NovAge True Perfection SET Böå NovAge True Perfection göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31772 2.029.000à a 31980 NovAge True Perfection Renewing Night Care 50ml. 499.000à b 31981 NovAge True Perfection Refreshing Eye Illuminator 15ml. 329.000à c 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à d 31979 NovAge True Perfection Miracle Perfecting Serum 30ml. 709.000à e 31978 NovAge True Perfection Perfecting Day Moisturiser 50ml. 499.000à CHÙMSOÁCDA Sûäa rûãa mùåt giuáp nheå nhaâng laâm saåch vaâ dûúäng êím da. Giuáp da mõn maâng vaâ raång rúä hún Dûúäng êím vaâ giuáp vuâng da mùæt tûúi tùæn. Giuáp dûúäng êím vaâ tûúi múái laân da trong khi nguã Giuáp da dûúäng êím vaâ baão vïå da trûúác caác taác haåi tûâ möi trûúâng.
 80. 80. ባ ቢ 80 Böå chùm soác da göìm 2 bûúác chuyïn sêu trong thúâi gian 4 tuêìn chûáa Glycolic, Alpha Hydroxy vaâ Axit Lactic. Böå àöi saãn phêím giuáp phuåc höìi, laâm mõn, dûúäng saáng vaâ laâm àïìu maâu da, àöìng thúâi laâm múâ sûå xuêët hiïån cuãa caác khuyïët àiïím trïn da nhû naám saåm, löî chên löng to, seåo muån, caác nïëp nhùn vûâa vaâ sêu. Hiïåu quaã dûúäng da tuyïåt vúâi Böå saãn phêím göìm: 4 saãn phêím löåt nheå vaâ 4 saãn phêím trung hoâa b NovAge Advanced Skin Renewing Treatment Böå saãn phêím giuáp têíy tïë baâo chïët dõu nheå vaâ laâm múâ caác khuyïët àiïím trïn da. Duâng möîi tuêìn/lêìn, trong thúâi gian 4 tuêìn. 8 x 5ml. 33434 719.000à  a NovAge Pore and Line Perfector NovAge Pore Line Perfector lêåp tûác giuáp che múâ caác nïëp nhùn vaâ löî chên löng lúán. 30ml. 33944 619.000à NovAge Day Shield SPF50 UVA/PA++++ Advanced Skin Protector Kem chöëng nùæng vaâ laâm chêåm sûå xuêët hiïån cuãa caác dêëu hiïåu laäo hoáa da. 30ml. 34143 489.000à SAÃN PHÊÍM LYÁ TÛÚÃNG GIUÁP HOAÂN THIÏÅN QUY TRÒNH DÛÚÄNG DA NOVAGE CUÃA BAÅN. BAÃO VÏå LAÂN DA 3-IN-1 NovAge Revitalising Mask Mùåt naå vaãi duâng möåt lêìn giuáp dûúäng êím sêu cho laân da tûúi múái vaâ raång rúä hún. 15ml. 33973 155.000à GIUÁP DA ÀÛÚÅC THÛ GIAÄN VAÂ RAÅNG RÚÄ HÚN SAU GIÊËC NGUÃ NovAge Intense Skin Recharge Overnight Mask Mùåt naå nguã daång kem giuáp laân da raång rúä vaâo möîi súám mai. 50ml. 33490 699.000à HEÁ LÖÅ LAÂN DA TRONG MÛÚÁT
 81. 81. 818181 Möåt höîn húåp göìm 6 loaåi dêìu quyá giaá tûâ thiïn nhiïn. Giaâu caác axit beáo, lipid, chêët ngùn ngûâa oxy hoáa, vitamin vaâ khoaáng chêët hoaåt àöång tûúng höî nhùçm baão vïå, giuáp nuöi dûúäng sêu vaâ giuáp phuåc höìi laân da tûúi tùæn. BÖÍ SUNG VAÂO QUY TRÒNH DÛÚÄNG DA HÙÇNG NGAÂY 30 VIÏN NANG CHÛÁA THAÂNH PHÊÌN DÛÚÄNG DA NovAge Nutri6 Facial Oil Capsules Viïn dêìu dûúäng da giuáp nuöi dûúäng sêu cho vuâng mùåt vaâ cöí. Chûáa höîn húåp àöåc àaáo göìm 6 loaåi dêìu dûúäng tûâ thiïn nhiïn, giuáp phuåc höìi cho laân da tröng mïìm maåi, mõn maâng vaâ raång rúä. Phuâ húåp cho moåi loaåi da, moåi àöå tuöíi. 30 viïn nang. 32631 929.000à 469.000à CAÁCH DUÂNG: Vùån hoùåc cùæt rúâi àêìu viïn nang röìi thoa àïìu saãn phêím lïn da. Duâng sau bûúác tinh chêët vaâ trûúác bûúác dûúäng êím. CHÙMSOÁCDA 50% ÛU ÀAÄI
 82. 82. 82 GIUÁP DA RAÅNG RÚÄ DAÂI LÊU THIÏN NHIÏN HOAÂN THIÏåN BÚÃI KHOA HOÅC, THAÂNH PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ NHIÏN Cho moåi loaåi da Laâm múâ naám saåm OPTIMALS EVEN OUT: PHUÅ NÛÄ CAÃM NHÊÅN DA ÀÛÚÅC CAÃI THIÏÅN TÖNG MAÂU 82%* VAÂ NGÙN NGÛÂA CAÁC ÀÖËM NAÁM SAÅM 76%* *Kïët quaã cuãa 3 cuöåc thûã nghiïåm trïn 80 phuå nûä chêu AÁ àöå tuöíi tûâ 35 - 50 tûâ ngaây 10/05/2016 – 03/08/2016 taåi Anh Quöëc. CAÁC LOAÂI THÛÅC VÊÅT ÀÛÚÅC CHOÅN LOÅC KYÄ CAÂNG Vúái nhiïìu lúåi ñch àïí taåo nïn cöng thûác cuãa caác thaânh phêìn húåp chêët tûå nhiïn coá trong Even Out. Chuáng seä hoaåt àöång tûúng höî àïí laâm múâ naám saåm vaâ giuáp baån súã hûäu laân da hoaân haão, àïìu maâu, mõn maâng vaâ raång rúä tûå nhiïn. 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY
 83. 83. ቢ ባ ብ ቦ ቧ ቤ 838383 a 33226 Optimals Even Out Perfecting Eye Cream 15ml. 349.000à b 33108 Optimals Even Out Illuminating Serum 30ml. 649.000à c 33224 Optimals Even Out Cleansing Foam 150ml. 249.000à d 33225 Optimals Even Out Clarifying Toner 200ml. 249.000à e 32479 Optimals Even Out Preventing Day Cream SPF 20 50ml. 499.000à f  32480 Optimals Even Out Replenishing Night Cream 50ml. 499.000à TIÏËT KIÏÅM 700.000à KHI MUA TROÅN BÖÅ OPTIMALS EVEN OUT Optimals Even Out SET Böå Optimals Even Out göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 29857 1.794.000à CHÙMSOÁCDA Giuáp dûúäng saáng vaâ giuáp caãi thiïån vuâng da quanh mùæt Cung cêëp àöå êím vaâ giuáp dûúäng saáng da tûác thò Giuáp laâm dõu da vaâ se khñt löî chên löng Nheå nhaâng laâm saåch sêu cho da Giuáp baão vïå da trûúác taác haåi cuãa tia UV vaâ göëc tûå do Giuáp laâm múâ naám saåm vaâ giuáp nuöi dûúäng laân da trong àïm •THIÏNNH IÏN HOAÂN THIÏÅN BÚÃI K HOAHOÅC• THAÂN H PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅN HIÏN
 84. 84. ባ ቤ ብ ቢ 84 a 34304 Optimals Hydra Matte Refining Night Cream Oily Skin 50ml. 439.000à b 32465 Optimals Hydra Matte Balancing Day Fluid Oily Skin 50ml. 439.000à c 33135 Optimals Hydra Moisture Boosting Serum All Skin types 30ml. 549.000à d 32415 Optimals Hydra Refreshing Gel Wash All Skin types 150ml. 219.000à e 33995 Optimals Hydra Refreshing Toner All Skin types 200ml. 219.000à f 32464 Optimals Hydra Seeing is Believing Eye Cream All Skin types 15ml. 319.000à g 32462 Optimals Hydra Radiance Hydrating Day Cream Normal/Combination Skin 50ml. 439.000à h 32463 Optimals Hydra Radiance Nourishing Night Cream Normal/Combination Skin 50ml. 439.000à GIUÁP DA TRÖNG THÊÅT TÛÚI MÚÁI Giuáp thu nhoã löî chên löng Giuáp da àûúåc dûúäng êím vaâ cên bùçng dêìu thûâa Giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët vaâ thu nhoã löî chên löng Vúái cöng thûác dûúäng êím vaâ giuáp da tûúi tùæn Giuáp ngùn ngûâa boáng dêìu OPTIMALS HYDRA MATTEDaânh cho da dêìu THIÏN NHIÏN HOAÂN THIÏåN BÚÃI KHOA HOÅC, THAÂNH PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ NHIÏN
 85. 85. ቦ ቧ ቨ ቩ 85 KHI MUA TROÅN BÖÅ OPTIMALS HYDRA RADIANCE HOÙÅC HYDRA MATTE TIÏËT KIÏÅM 600.000à 2 BÖÅ SAÃN PHÊÍM CHÙM SOÁC DA DAÂNH RIÏNG CHO 2 LOAÅI DA CHÙMSOÁCDA Giuáp nuöi dûúäng da trong khi nguã Laâm dõu da khö vaâ baão vïå da trûúác taác haåi cuãa göëc tûå do Giuáp laâm saåch da vaâ khöng chûáa xaâ phoâng Cho da thûúâng àïën höîn húåp Dûúäng êím giuáp tûúi tùæn OPTIMALS HYDRA RADIANCE: •THIÏNNH IÏN HOAÂN THIÏÅN BÚÃI K HOAHOÅC• THAÂN H PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ N HIÏN GIUÁP DA SAÅCH MÛÚÁT GIUÁP DA ÀÛÚÅC CÊËP ÊÍM  Optimals Hydra Matte SET Böå Optimals Hydra Matte göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 38641 1.584.000à Optimals Hydra Radiance SET Böå Optimals Hydra Radiance göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 29855 1.584.000à Giuáp da vuâng mùæt àûúåc raång rúä hún
 86. 86. 86 Daânh cho da dêìu/ da höîn húåp Giuáp da tûúi tùæn hún OPTIMALS OXYGEN BOOST: Daânh cho moåi loaåi da Ngùn ngûâa naám saåm OPTIMALS EVEN OUT: 32973 Light 32974 Fair Optimals Even Out Multi-targeting CC Cream SPF 20 Kem trang àiïím giuáp laân da trúã nïn àïìu maâu, mûúåt maâ vaâ tûå nhiïn. 30ml.   369.000à Optimals Oxygen Boost Face Blotting Tissues Giêëy thêëm dêìu giuáp loaåi boã dêìu nhúân trïn da maâ khöng laâm tröi ài caác lúáp trang àiïím. 50 túâ/höåp. 27670 94.000à b SkinPro Sonic 3-in-1 System Maáy rûãa mùåt 3-trong-1 chuyïn sêu vúái cöng nghïå Sonic cho laân da laáng saåch, raång rúä vaâ tûúi treã hún. Vúái 3 chïë àöå vaâ 3 àêìu chûác nùng: laâm saåch sêu, têíy tïë baâo chïët vaâ maát-xa cho laân da. Böå göìm: 1 maáy rûãa mùåt, 1 chên àïë giûä saãn phêím vaâ 3 àêìu chûác nùng. 29915 969.000à 729.000à* KHI MUA TROÅN BÖÅ CHÙM SOÁC DA BÊËT KYÂ* a b • ÀÊÌU COÅ laâm saåch sêu • ÀÊÌU MAÁT-XA bùçng kim loaåi giuáp laâm àïìu sùæc da • ÀÊÌU COÅ SILICONE têíy tïë baâo da chïët a SkinPro Sonic Brush Heads 2-pack Böå 2 àêìu coå thay thïë cho maáy rûãa mùåt SkinPro Sonic 3-in-1 System. Giuáp baån rûãa saåch hiïåu quaã laân da möîi ngaây, giuáp da àûúåc tûúi tùæn, khoãe maånh vaâ hêëp thu thêåt töët caác saãn phêím dûúäng da. Kïët quaã àaä àûúåc thûã nghiïåm lêm saâng. 30878 249.000à 175.000à 25% ÛU ÀAÄI
 87. 87. 87 HIÏÅU QUAÃ LAÂM DA SÙN CHÙÆC MÕN MAÂNG HÚN! Chùèng coân lo ngaåi laân da thiïëu sùn chùæc, sêìn suâi vaâ khöng àïìu maâu. Cöng thûác chûáa Phûác Húåp CelluSmooth cuâng chiïët xuêët laá Sen vaâ Caffeine taác àöång sêu giuáp nuöi dûúäng vaâ caãi thiïån cho bïì mùåt da mõn maâng hún tröng thêëy. CHÛÁA CAFFEIN CHIÏËT XUÊËT LAÁ SEN GIUÁP CAÃI THIÏÅN VUÂNG DA SÊÌN SUÂI, GIUÁP DA MÏÌM MÛÚÅT HÚN. Xoay àïí múã nùæp vaâ êën nheå thên chai àïí lêëy saãn phêím. Xoay möåt lêìn nûäa àïí àoáng nùæp vaâ duâng àêìu lùn àïí maát-xa. Lau saåch àêìu lùn sau khi sûã duång. CHÙMSOÁCDA  Optimals Body Anti-Cellulite Gel - Caffeine + Lotus Leaf Dûúäng thïí daång gel thêím thêëu sêu vaâo da cuâng thiïët kïë àêìu lùn maát-xa àöåc àaáo giuáp caãi thiïån laân da sêìn suâi, keám sùn chùæc trúã nïn mïìm mûúåt tröng thêëy. Chûáa phûác húåp CelluSmooth giuáp laân da sùn chùæc, mûúåt maâ vaâ àïìu maâu hún. Daânh cho moåi loaåi da. 150ml. 31317 619.000à 310.000à 50% ÛU ÀAÄI
 88. 88. ቢ ባ 88 Essentials Fairness Multi-Benefit Gel Wash Gel rûãa mùåt àa cöng duång giuáp da thïm raång rúä. 125ml. 32699 179.000à Essentials Fairness Exfoliating Scrub Sûäa rûãa mùåt laâm saåch tïë baâo da chïët giuáp da thïm raång rúä, tûúi tùæn. 100ml. 32700 209.000à Dûúäng saáng da Cho moåi loaåi da ESSENTIALS: Essentials Fairness Softening Body Lotion UV Filters Dûúäng thïí giuáp caãi thiïån àöå saáng cho da vaâ baão vïå da trûúác taác haåi cuãa aánh nùæng mùåt trúâi. 200ml. 32703 209.000à Essentials Fairness Protecting Face Cream SPF 10 Kem giuáp dûúäng êím vaâ laâm saáng da mùåt. 50ml. 32702 219.000à Essentials Fairness Multi-Benefit Face Cream Kem dûúäng da mùåt giuáp cung cêëp àöå êím vaâ dûúäng saáng da. 75ml. 32698 219.000à Essentials Fairness Mild Soap Bar Thanh xaâ phoâng laâm saåch, giuáp nuöi dûúäng vaâ laâm saáng da. 75g. 32701 74.000à Tender Care Protecting Balm with Organic Pomegranate Seed Oil Saáp dûúäng da àa cöng duång vúái tinh dêìu haåt quaã Lûåu. 15ml. 34042 169.000à TENDER CARE: Moåi àöå tuöíi Daânh cho moåi loaåi da Love Nature Face Lotion Tea Tree Sûäa dûúäng giuáp cung cêëp àöå êím vûâa phaãi cho da. 50ml. 30124 219.000à Love Nature Face Toner Tea Tree Nûúác cên bùçng àöå êím giuáp laâm giaãm boáng nhúân cho da. 150ml. 30126 199.000à Laâm saåch sêu Daânh cho da dêìu LOVE NATURE: Love Nature Cleansing Gel Tea Tree Gel rûãa mùåt chûáa tinh dêìu traâ. 150ml. 30153 199.000à Love Nature Corrective Stick Tea Tree Thanh che khuyïít àiïím vaâ ngùn ngûâa muån 2 trong 1. 4g. 30155 135.000à  Love Nature Facial Kit Tea Tree Böå chùm soác da mùåt vúái tinh dêìu Traâ thiïn nhiïn. Göìm 4 saãn phêím. 32258 609.000à Love Nature Lip Balm Coconut Saáp dûúäng möi nuöi dûúäng laân möi bùçng tinh dêìu Dûâa vaâ vitamin E thiïn nhiïn. 7g. 34034 155.000à Love Nature Lip Balm Melon Saáp dûúäng möi giuáp dûúäng êím vaâ laâm mïìm àöi möi vúái chiïët xuêët Dûa Lûúái. 7g. 34036 155.000à Love Nature Lip Balm Mango Saáp dûúäng möi giuáp dûúäng êím vaâ laâm mïìm àöi möi vúái thaânh phêìn quaã Xoaâi. 7g. 34035 155.000à Love Nature Gel Cream Aloe Vera Gel – kem dûúäng giuáp cung cêëp vaâ cên bùçng àöå êím cho da. 50ml. 30127 219.000à Love Nature Face Toner Aloe Vera Nûúác cên bùçng àöå êím giuáp laâm da tûúi maát. 150ml. 30149 199.000à Love Nature Cleansing Gel Aloe Vera Sûäa rûãa mùåt taåo boåt giuáp laâm saåch buåi bêín. 150ml. 30144 199.000à Love Nature Clay Mask Burdock Mùåt naå àêët seát giuáp laâm saåch da chûáa chiïët xuêët Ngûu Baâng. 10ml. 32635 54.000à Love Nature Creamy Mask Oat Mùåt naå daång kem giuáp laâm dõu da chûáa chiïët xuêët Luáa Maåch. 10ml. 32634 54.000à Love Nature Gel Mask Cucumber Mùåt naå daång gel giuáp phuåc höìi laân da chûáa chiïët xuêët dûa leo. 10ml. 32633 54.000à Pure Skin 1 Clarifying Face Scrub 2 Purifying Face Mask Saãn phêím loaåi boã tïë baâo da chïët vaâ mùåt naå laâm saåch sêu löî chên löng. 6ml x 2 goái. 32652 64.000à b Milk Honey Gold Nourishing Day Cream Kem dûúäng da ban ngaây giuáp dûúäng êím sêu cho da mïìm mõn. 50ml. 32542 299.000à a Milk Honey Gold Nourishing Night Cream Kem dûúäng àïm giuáp dûúäng êím laân da trong giêëc nguã. 50ml. 32543 309.000à Ngùn ngûâa muån Daânh cho da dêìu àïën muån PURE SKIN: Dûúäng êím Daânh cho da khö vaâ rêët khö MILK HONEY GOLD: Daânh cho da thûúâng àïën da höîn húåp Dûúäng êím LOVE NATURE:
 89. 89. 89 Chöëng nùæng Daânh cho moåi loaåi da SUN ZONE: Thaânh phêìn chûáa maâng loåc UVA vaâ UVB kïët húåp cuâng vitamin E giuáp da tröng tûúi tùæn vaâ ngùn ngûâa caác taác haåi cuãa caác göëc tûå do. Bïn caånh àoá, coân giuáp ngùn ngûâa hiïån tûúång laäo hoáa da, naám saåm vaâ nïëp nhùn gêy ra búãi taác haåi cuãa aánh nùæng mùåt trúâi. Sun Zone UV Protector Face and Exposed Areas SPF 50 High Kem chöëng nùæng giuáp baão vïå da mùåt vaâ nhûäng vuâng da phaãi tiïëp xuác trûåc tiïëp vúái nùæng. 50ml. 23378 349.000à Sun Zone Whitening Protector Face and Exposed Areas SPF 30 High Kem chöëng nùæng giuáp baão vïå, dûúäng êím vaâ laâm trùæng da. Thñch húåp duâng cho vuâng mùåt, cöí, tai vaâ ngûåc. 50ml. 30322 309.000à 185.000à Baão vïå da trûúác taác haåi cuãa aánh nùæng mùåt trúâi vaâ dûúäng saáng da Baão Vïå Da Trûúác AÁnh Nùæng Mùåt Trúâi CHÙMSOÁCDA 40% ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN CÖNG NGHÏå BAÃO VÏå DA TIÏN TIÏËN
 90. 90. 9090 40% ÛU ÀAÄI Caãm Nhêån Sûå Khaác Biïåt Tûå Tin! Lûåa choån saãn phêím vúái hiïåu quaã laâm saåch da tuyïåt vúâi vaâ haäy caãm nhêån möåt laân da tûúi tùæn vaâ raång rúä àêìy tûå tin bêët cûá núi àêu xuêët hiïån. a  Pure Skin 2-in-1 Face Wash Scrub Sûäa rûãa mùåt laâm saåch tïë baâo da chïët laâm saåch sêu cho da vúái Cöng Nghïå Detect chûáa Axit Salicylic. Saãn phêím giuáp xûã lyá vaâ ngùn ngûâa muån àêìu àen, chûáa caác haåt maát-xa giuáp laâm saåch cho nhûäng löî chên löng bõ bñt tùæc. Duâng tûâ 1 – 2 lêìn/tuêìn. 150ml. 32647 259.000à 155.000à QUÖËC TÏË NgaâyQuöëcTïë PhuåNûä THAÁNG BA
 91. 91. 91 a b 9191 b  Pure Skin Blackhead Clearing Mask Mùåt naå àêët seát taác àöång sêu àïí giuáp loaåi boã búát muån àêìu àen. Vúái sûå kïët húåp cuãa cöng nghïå Detect vaâ chiïët xuêët quaã Àu Àuã tûå nhiïn, saãn phêím seä laâm saåch löî chên löng, cho laân da laáng saåch, mõn maâng. Tònh traång muån trïn da seä àûúåc caãi thiïån àaáng kïí*. 50ml. 32650 209.000à 125.000à Ngùn ngûâa muån Daânh cho da dêìu àïën muån PURE SKIN: SIÏUÛUÀAÄI * Cöng Nghïå Detect chûáa Axit Salicylic giuáp ûác chïë sûå sinh söi cuãa caác vi khuêín gêy ra caác àöëm muån vaâ haån chïë quaá trònh saãn xuêët dêìu nhúân, caác taác nhên khiïën laân da nöíi muån.
 92. 92. b a 92 Höí PhaáchVoâi VoiQuyát HÛÚNG HOA PHÛÚNG ÀÖNG b Amber Elixir Perfumed Body Cream Kem dûúäng thïí mang hûúng thúm bñ êín vaâ cuöën huát cuãa nûúác hoa Amber Elixir giuáp nuöi dûúäng laân da. 250ml. 32338 289.000à 169.000à a Eclat Femme Perfumed Body Cream Kem dûúäng thïí vúái muâi hûúng tinh tïë cuãa nûúác hoa Eclat Femme. Nhûäng nöët hûúng hoa traái ngoåt ngaâo vúái têìng hûúng chñnh cuãa hoa laâi lan toãa lêëp laánh trïn da. 250ml. 31778 289.000à 169.000à Quyát Caánh Hoa Nhaâi Göî Àaân Hûúng HÛÚNG HOA GÖÎ
 93. 93. 93 Caãm nhêån laân da àûúåc nuöi dûúäng mïìm mûúåt vaâ thúm ngaát vúái dûúäng thïí mang hûúng thúm nûúác hoa àûúåc yïu thñch. Lûåa choån tuyïåt vúâi khi duâng chung vúái nûúác hoa cuâng loaåi. SIÏUÛUÀAÄI Caãm Nhêån Sûå KhaácBiïåt Ngaát Hûúng! 40% ÛU ÀAÄI QUÖËC TÏË NgaâyQuöëcTïë PhuåNûä THAÁNG BA
 94. 94. 94 33870FreshLime Caãm nhêån sûå khaác biïåt vúái nhûäng sùæc maâu tûúi tùæn vaâ söëng àöång möîi ngaây, thay àöíi nhoã mang laåi niïìm vui haånh phuác möîi ngaây cho baån. Caãm Nhêån Sûå Khaác Biïåt Àêìy Maâu Sùæc! 40% ÛU ÀAÄI QUÖËC TÏË NgaâyQuöëcTïë PhuåNûä THAÁNG BA

×