Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catalogue My Pham Oriflame 1-2019

876 views

Published on

Catalogue mỹ phẩm Oriflame 1-2019. Đặt hàng, vui lòng liên hệ: Ms. Thúy - 0909502656 (Call, SMS, Facebook, Zalo, Viber, Tango, WhatsApp, BeeTalk, WeChat, Line). Địa chỉ: 193H Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh. Từ tòa nhà Sacombank nhìn qua bên kia đường chếch về bên trái sẽ thấy hẻm 193. Hẻm 193 nằm giữa 2 ngã 4: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Quốc Toản. Đầu hẻm 193 có khách sạn Cosmopolitan, cổng vào có bảng Khu Phố 4, P7, Q3. Quý khách đi thẳng vào hẻm khoảng 30m sẽ thấy Ngọc Thúy Shop bên tay trái.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Catalogue My Pham Oriflame 1-2019

 1. 1. NHAÂXUÊËTBAÃNHÖÌNGÀÛÁC Sûãa soaån àoán TÏËT cuâng H’Hen Niï
 2. 2. 2 Chó vúái nhûäng bêåc thêìy nûúác hoa cao tay trong viïåc phöëi húåp sûã duång caác nguyïn liïåu múái coá thïí taåo nïn nöët hûúng àêìy tinh tïë cuãa nûúác hoa Eclat Mon Parfum. Sang Troång Vaâ Thanh Nhaä H’Hen Niï Hoa Hêåu Hoaân Vuä Viïåt Nam 2017 Àaåi Sûá Thûúng Hiïåu Cuãa Oriflame Viïåt Nam
 3. 3. 3 40% ÛU ÀAÄI Nöët hûúng khuï phoâng duyïn daáng vaâ tinh khöi àûúåc taåo nïn tûâ nhûäng böng hoa Diïn Vô trùæng, àûúåc biïët àïën nhû möåt biïíu tûúång cuãa giúái hoaâng gia nûúác Phaáp trong nhiïìu thêåp kyã. Vaâ cuäng laâ möåt biïíu tûúång cuãa hûúng nûúác hoa tuyïåt vúâi àêìy cuöën huát. Nöët hûúng khuï phoâng Nöët hûúng khuï phoâng àûúåc xem nhû möåt bñ mêåt quyá giaá trong laâng nûúác hoa thïë giúái àaä tûâ rêët lêu. Àûúåc saáng taåo vaâ trúã thaânh huyïìn thoaåi nûúác hoa trong suöët 140 nùm qua. Vaâ nay nöët hûúng àùåc biïåt naây àaä xuêët hiïån cuâng Oriflame vúái tuyïåt taác nûúác hoa Eclat Mon.  Eclat Mon Parfum Nûúác hoa vúái nöët hûúng truyïìn taãi phong caách sang troång vaâ thanh lõch cuãa nhûäng quyá cö mang àêåm chêët Phaáp. Vúái àùåc trûng cuãa hûúng hoa coã tûâ thaânh phêìn chuã àaåo cuãa nhûäng böng hoa Diïn Vô trùæng lung linh vaâ thanh khiïët, thïí hiïån àûúåc nöët hûúng tinh tïë núi khuï phoâng rêët riïng biïåt, tinh khöi vaâ àêìy nûä tñnh . 50ml. 33957 1.090.000à 649.000à CHAÂ CÖÍ TAY! lïn thên chai vaâ caãm nhêån MÚ ÁI TÊMÀIÏÍM Hoa Diïn Vô, hûúng tinh khöi vaâ thuêìn khiïët *Söë giêëy xaác nhêån nöåi dung quaãng caáo cuãa Súã Y Tïë TPHCM: 918/2018/XNQC-YTHCM
 4. 4. 4 Oriflame tûå haâo laâ thaânh viïn cuãa Liïn Àoaân Caác Hiïåp Höåi Baán Haâng Trûåc Tiïëp Thïë Giúái, thïí hiïån cam kïët cuãa chuáng töi nhùçm phêën àêëu àaåt tiïu chuêín cao nhêët trong àaåo àûác kinh doanh. Oriflame coá caác hoaåt àöång tûâ thiïån nhùçm höî trúå treã em vaâ phuå nûä treã thöng qua nhiïìu chûúng trònh giaáo duåc khaác nhau. Àïí tòm hiïíu thïm vïì chñnh saách baão vïå quyïìn lúåi àöång vêåt cuãa Oriflame, vui loâng tham khaão taåi www.oriflame.com.vn Vúái niïìm tin chêët lûúång cuãa saãn phêím, chuáng töi cam kïët 100% vïì hiïåu quaã sûã duång. Nïëu hoaân toaân khöng haâi loâng vúái saãn phêím mònh àaä mua, quyá khaách haâng coá thïí hoaân traã laåi saãn phêím vaâ chuáng töi seä hoaân tiïìn laåi trong voâng 30 ngaây. oriflame.com.vn instagram.com/vietnam_oriflame youtube.com/user/oriflamevn facebook.com/oriflamevn Nùm múái vúái nhiïìu niïìm vui múái, chuáng töi xin tûå haâo giúái thiïåu àûúng kim Hoa Hêåu Hoaân Vuä Viïåt Nam, H’Hen Niï àaä trúã thaânh àaåi sûá thûúng hiïåu cuãa Oriflame Viïåt Nam. Veã àeåp vaâ tñnh caách nöíi bêåt cuãa cö khöng nhûäng chinh phuåc traái tim cuãa haâng triïåu ngûúâi Viïåt maâ coân thu huát rêët nhiïìu sûå quan têm cuãa baån beâ quöëc tïë. Trong quyïín Danh Muåc Saãn Phêím thaáng naây, H’Hen Niï seä chia seã cuâng caác baån sûå chuêín bõ cuãa Hen cho nhûäng ngaây Tïët sùæp àïën. Vúái ngûúâi Viïåt Nam, Tïët luön giûä möåt võ trñ àùåc biïåt khöng thïí phai múâ. Tïët laâ thúâi gian chuáng ta àûúåc àoaân tuå vaâ quêy quêìn bïn nhau. Tïët laâ niïìm hy voång, laâ nhûäng àiïìu may mùæn. Haäy cuâng nhau chaâo àoán möåt nùm 2019 raång rúä phña trûúác, nùm cuãa chuá heo troân dïî thûúng tûúång trûng cho möåt nùm múái cùng traân niïìm haånh phuác vaâ nhûäng thaânh tûåu àang chúâ àoán. Naâo! cuâng bùæt tay vaâo sûãa soaån àoán Tïët ngay trong thaáng naây, àïí baån coá àuã thúâi gian choån lûåa nhûäng thûá töët nhêët cho chñnh baån vaâ ngûúâi baån thûúng yïu. Bùæt àêìu vúái möåt vaâi thay àöíi nhoã nhû thûã duâng son möi múái The ONE Color Lipstick Super Matte giuáp baån àiïím tö thïm sùæc maâu múái cho nùm múái, hay àoán Tïët cuâng möåt laân da tûúi tùæn vúái böå saãn phêím chùm soác da Optimals Hydra Matte Set. Àïí àong àêìy haånh phuác, goái cho troån löåc taâi, Oriflame hên haånh mang àïën nhiïìu saãn phêím tuyïåt vúâi vúái mûác giaá siïu goåi múâi. Nhû löåc xuên trao gûãi, cuâng nhau chuáng ta seä coá möåt muâa Tïët ngêåp traân niïìm vui vaâ thêåt êëm cuáng bïn gia àònh. TÏËT NGUYÏN ÀAÁN HAÂ TRÊM Töíng giaám àöëc Oriflame Viïåt Nam TÖÍ CHÛÁC TÛÂ THIÏåN ORIFLAME Àöìng Haânh Cuâng Treã Em CAM KÏËT 100% NHAÂ XUÊËT BAÃN HÖÌNG ÀÛÁC. Chõu traách nhiïåm xuêët baãn: Giaám àöëc Buâi Viïåt Bùæc. Chõu traách nhiïåm nöåi dung: Töíng biïn têåp Lyá Baá Toaân. Biïn têåp: Phan Thõ Ngoåc Minh. Trònh baây minh hoåa: Cöng ty TNHH Oriflame Viïåt Nam. Àöëi taác liïn kïët chõu traách nhiïåm àûa saãn phêím ra thõ trûúâng: Cöng ty TNHH Myä phêím Thûúâng Xuên. 100 – 102 Nguyïîn Vùn Tröîi, Phûúâng 8, Quêån Phuá Nhuêån, TP. HCM. In 200.000 cuöën, khöí 21x20cm, taåi Cöng ty Cöí phêìn In Trêìn Phuá, 71-73-75 Hai Baâ Trûng, Q1, TP.HCM. Söë XNÀKXB: 4282 - 2018/CXBIPH/26 - 113/HĐ. Söë QÀXB cuãa NXB: 807/QĐ-NXBHĐ. Maä söë saách tiïu chuêín quöëc tïë (ISBN): 978-604-89-5990-6. In xong vaâ nöåp lûu chiïíu nùm 2018. Phiïn baãn Ca-ta-lö trûåc tuyïën Oriflame xin chuác mûâng sinh nhêåt trong thaáng 01/2019 cuãa Nguyïîn Löåc vaâ Trêìn Thõ Anh Thaânh viïn Top 15 Leader xuêët sùæc nhêët cuãa Oriflame Viïåt Nam!
 5. 5. 5 76 Hûúng múái nöìng naân giuáp chaâng thu huát. GOÁC NAM GIÚÁI 84 Nùm múái, àaánh thûác chñnh mònh bùçng nhûäng muâi hûúng múái. Söëng àöång vaâ saãng khoaái. NÛÚÁC HOA 62 Chaâo àoán nùm múái vúái laân da tûúi tùæn, mïìm mûúåt vaâ ngaát hûúng. CHÙM SOÁC CAÁ NHÊN 34 Laân da cuäng cêìn àûúåc thûúng yïu? Quy trònh chùm soác da 4 bûúác cuãa Oriflame seä giuáp baån thïm yïu laân da cuãa mònh. CHÙM SOÁC DA 20 Duâ baån àang choån phong caách quyïën ruä hay tûå nhiïn, chuáng töi vêîn giuáp baån tröng thêåt raång rúä àïí cuâng du xuên. TRANG ÀIÏÍM Muâi hûúng cho cùåp àöi àêìy thu huát. NÛÚÁC HOA SO FEVER CHO CHAÂNG VAÂ NAÂNG 6-19Nhiïìu gúåi yá tuyïåt vúâi daânh riïng cho baån. Giuáp baån thêåt tûúi múái trong nùm múái naây. CHUÊÍN BÕ ÀOÁN TÏËT Búãi vò möåt laân da khoãe àeåp seä múã ra nhiïìu àiïìu töët àeåp. 102SAÁP DÛÚÄNG TENDER CARE MÚÁI PHIÏN BAÃN GIÚÁI HAÅN 82
 6. 6. Ngêåp traân tûå tin cuâng Toác Xinh Toãa Nùæng “Vúái maái toác ngùæn, nhûng böå saãn phêím vêîn giuáp Hen caãm nhêån àûúåc sûå mïìm mûúåt vaâ àêìy sûác söëng sau khi sûã duång. Nïn Hen luön caãm thêëy tûå tin vaâ thêåt tûúi múái.”
 7. 7. ቤቤ ቢ ባ 7 c Eleo Shampoo Dêìu göåi vúái cöng thûác sang troång chûáa tinh dêìu argan vaâ hoa höìng tûå nhiïn, nheå nhaâng laâm saåch vaâ giuáp nuöi dûúäng cho maái toác tröng mïìm mûúåt, oáng aã hún tûâng ngaây. Hûúng thúm tinh tïë nheå nhaâng. Thñch húåp cho moåi loaåi toác. 200ml. 31609 319.000à 189.000à b Eleo Conditioner Dêìu xaã giaâu dûúäng chêët, chûáa tinh dêìu argan vaâ hoa höìng tûå nhiïn. Lúáp kem mõn nuöi dûúäng giuáp laâm maái toác suön mûúåt oáng aã tröng traân àêìy sûác söëng. Thñch húåp cho moåi loaåi toác. 150ml. 31610 269.000à 159.000à  a Eleo Protecting Oil Dêìu dûúäng chûáa tinh dêìu argan, hoa höìng tûå nhiïn, ngûu baâng vaâ vitamin F. Saãn phêím coá kïët cêëu nheå vaâ khöng gêy nhúân rñt, giuáp nuöi dûúäng vaâ giuáp phuåc höìi súåi toác, mang àïën sûå mûúåt maâ vaâ oáng aã cho maái toác. Thñch húåp cho moåi loaåi toác, lyá tûúãng cho toác nhuöåm. 50ml. 31614 489.000à 295.000à THÏM YÏU MAÁI TOÁC BAÅN 40% ÛU ÀAÄI TÊMÀIÏÍM
 8. 8. 8 ቢ ባ ቤ    a  EssenseCo. Lemon Verbena Body Wash Sûäa tùæm dõu nheå giuáp dûúäng êím cho laân da möîi ngaây. Cöng thûác àûúåc tùng cûúâng thaânh phêìn dûúäng êím, lûu laåi trïn da caãm giaác mïìm maåi vaâ hûúng thúm àêìy saãng khoaái cuãa chanh kïët húåp cuâng maä tiïn thaão. 300ml. 31852 339.000à 205.000à c EssenseCo. Lemon Verbena Liquid Hand Soap Nûúác rûãa tay vúái hûúng thúm söëng àöång, lêëp laánh cuãa chanh vaâ maä tiïn thaão giuáp nheå nhaâng laâm saåch vaâ cung cêëp àöå êím cho da. Thñch húåp sûã duång hùçng ngaây. 300ml. 31850 209.000à 145.000à b EssenseCo. Lemon Verbena Hand Body Lotion Sûäa dûúäng thïí vaâ da tay cho laân da mïìm mõn cuâng hûúng thúm thanh khiïët, thùng hoa cuãa chanh vaâ maä tiïn thaão. 300ml. 31851 309.000à 215.000à 40% ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 9. 9. 9 Caãm nhêån sûå tuyïåt vúâi vaâ Saãng Khoaái Suöët Ngaây Daâi “Hen rêët thñch doån deåp vaâ trang hoaâng nhaâ cûãa àïí àoán Tïët. Hen choån hoa Mai giuáp tö àiïím thïm cho khöng khñ thïm tûúi vui. Vaâ Hen choån EssenceCo vúái hûúng thúm saãng khoaái vaâ tûúi maát, giuáp Hen àaánh thûác moåi giaác quan vaâ ngêåp traân sûác söëng cho nùm múái.” TÊMÀIÏÍM
 10. 10. 10 Tûå Tin Cuâng Nùæng Khoe Da Tûúi Tùæn “Tïët laâ dõp maâ Hen vïì quï thùm öng baâ, ài lïî chuâa àïí cêìu nguyïån nhûäng àiïìu töët àeåp cho Hen vaâ gia àònh. Vò hoaåt àöång nhiïìu úã ngoaâi trúâi, Hen duâng kem dûúäng thïí giuáp dûúäng êím vúái hûúng thúm tuyïåt vúâi cuãa Oriflame àïí tùng cûúâng chùm soác laân da cuãa mònh.”
 11. 11. 32323 Bright Berry32323 Bright Berry ቢ ባ 11 a Love Potion Perfumed Body Cream Traãi nghiïåm laân da laáng mõn, nöìng naân hûúng gûâng cay nöìng, hoa cacao vaâ hûúng söcöla thêåt löi cuöën. 250ml. 31779 289.000à 170.000à b Giordani Gold Essenza Perfumed Body Cream Kem dûúäng thïí sang troång vúái hûúng thúm ngoåt ngaâo cuãa nûúác hoa Giordani Gold Essenza. 250ml. 31781 289.000à 170.000à CHAÂ CÖÍ TAY! lïn thên chai vaâ caãm nhêån HÛÚNG TRAÁI CÊY VANI PHÛÚNG ÀÖNG Gûâng, Hoa Cacao, Sö-Cö-La HÛÚNG HOA GÖÎ Nöët Hûúng Hoa Cam Essenza Sang Troång, Cam Bergamot, Göî Tuscan TÊMÀIÏÍM 40% ÛU ÀAÄI
 12. 12. 12 Giordani Gold Bronzing Pearls Phêën maá höìng ngoåc trai Giordani Gold Bronzing Pearls. Àûúåc laâm bùçng thuã cöng taåi YÁ, möîi viïn phêën laâ möåt taác phêím nghïå thuêåt àûúåc taåo hònh tûâ àöi baân tay kheáo leáo cuãa caác nghïå nhên. Cöng thûác tinh tïë nay coân àûúåc böí sung thïm böåt vaâng thêåt, giuáp veã àeåp thïm phêìn raång rúä. 25g. 659.000à 395.000à 32081 Natural Radiance 32083 Natural Peach 32083NaturalPeach 32081 Natural Rad iance 40% ÛU ÀAÄI
 13. 13. 13 Bùæt troån khoaãnh khùæc Lung Linh Dûúái Nùæng “Khi xoay troân vaâ queát àïìu àöìng thúâi coå lïn nhûäng viïn phêën ngoåc trai àïí phêën maá àûúåc hoâa àïìu vaâo nhau. Àêy thûåc sûå laâ saãn phêím tuyïåt vúâi giuáp Hen coá àûúåc maâu maá sùæc neát vaâ tûúi tùæn nhû maâu nùæng.” TÊMÀIÏÍM
 14. 14. 14 “Hen luön mang theo bïn mònh thoãi son Hen cûåc kyâ yïu thñch cuãa Oriflame. Son siïu lò vaâ sùæc neát, giuáp tön lïn maâu da vaâ taâ aáo daâi Hen mùåc.” Àoán chaâo laân möi tûúi tùæn cuâng Nhûäng Sùæc Son Ngoåc Ngaâ
 15. 15. 15 32323BrightBerry 32320PerfectPeach 32325ForeverRed 32326 Dark Burgundy 35% 32326 Dark Burgundy 32325 Forever Red 32323 Bright Berry 32320 Perfect Peach  Giordani Gold Iconic Matte Lipstick SPF 12 Son lò coá kïët cêëu daång kem, giaâu dûúäng chêët cuâng sùæc maâu êën tûúång daân traãi àïìu trïn möi. Chûáa Dêìu Argan giuáp giûä lúáp son bïìn maâu vaâ taåo caãm giaác dïî chõu cho laân möi suöët ngaây daâi. Chûáa chó söë SPF12. 4g.   349.000à 225.000à TÊMÀIÏÍM 32319 Fresh Pink 32321 Orange Coral ÛU ÀAÄI
 16. 16. ቤ 16 ቤ ባባ ቢ a North for Men Recharge Energy Boost Face Gel Gel dûúäng mang laåi caãm giaác maát laånh, giuáp phuåc höìi da tröng traân àêìy sûác söëng vaâ cung cêëp àöå êím suöët suöët ngaây daâi cho da. 50ml. 32010 349.000à 209.000à c North for Men Recharge Shaving Gel Gel caåo rêu vúái tinh chêët nhên sêm, cöng nghïå Glide vaâ khoaáng chêët giuáp baån dïî daâng caåo saåch, saát vaâ khöng gêy kñch ûáng hoùåc laâm trêìy da, giaâu thaânh phêìn dûúäng êím vaâ giuáp da mïìm maåi. 200ml. 32009 259.000à 155.000à b North for Men Recharge Face Wash Scrub Saãn phêím laâm saåch vaâ têíy tïë baâo da chïët tuyïåt vúâi cho da. Àaánh thûác caác giaác quan vúái caãm giaác saãng khoaái cuâng laân da tröng laáng saåch, tûúi tùæn. 150ml. 32008 219.000à 155.000à 40% ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 17. 17. 17 “Hen caãm thêëy ngûúäng möå vaâ bõ thu huát búãi nhûäng chaâng trai biïët chùm soác veã ngoaâi cuãa mònh, àùåc biïåt laâ laân da.” Giuáp Chaâng Ngêåp Traân Tûå Tin TÊMÀIÏÍM
 18. 18. 18 Chuêín lõch laäm vúái aáo daâi vaâ Muâi hûúng cuöën huát “Chaâng trai vúái hûúng thúm nheå nhaâng phaãn phêët thêåt dïî gêy êën tûúång vúái moåi ngûúâi àuáng khöng naâo? Vaâ hûúng thúm tûúi maát tûâ traái cêy vaâ hoa coã cuãa Oriflame cuäng laâ dû võ maâ Hen rêët yïu thñch.”
 19. 19. ቢ ባ 19 Dûa Gang, Traâ, Rïu Dûa Gang, Laá Thöng, Höí Phaách Àen  b Excite Force Eau de Toilette Thïí hiïån sûác maånh nam tñnh vúái Excite Force. Múã àêìu bùçng nöët hûúng tûúi maát cuãa dûa gang chñn moång. Sau àoá, nhûúâng löëi cho hûúng thúm vûúng vêën vaâ cuöën huát cuãa laá thöng röìi kïët thuác bùçng muâi hûúng maånh meä, khoá quïn cuãa höí phaách àen. 75ml . 31639 829.000à 499.000à a Excite by Oriflame Eau de Toilette Àùæm chòm trong hûúng thúm thanh khiïët, nam tñnh vaâ cuöën huát. Nöët hûúng Cam Bergamot, Dûa Gang vaâ Cêy Ngaãi mang laåi caãm giaác saãng khoaái àêìy maånh meä. 75ml. 15560 829.000à 499.000à CHAÂ CÖÍ TAY! CHAÂ CÖÍ TAY! lïn thên chai vaâ caãm nhêån lïn thên chai vaâ caãm nhêån TÊMÀIÏÍM HÛÚNG GÖÎ NÛÚÁC KHOAÁNG HÛÚNG FOUGERE TÛÚI MAÁT 40% ÛU ÀAÄI
 20. 20. 20 CHE KHUYÏËT ÀIÏÍM HOAÂN HAÃO Baån coá thïí duâng kem che khuyïët àiïím vúái nhiïìu caách khaác nhau: àïí laâm múâ quêìng thêm, boång mùæt hay che múâ caác àöëm naám saåm hoùåc giuáp da tûúi tùæn hún. 30615 Fair Light 30615FairLight 30616 Nude Pink 30617 Nude Beige 30617NudeBeige The ONE IlluSkin Concealer Kem che khuyïët àiïím coá àöå che phuã cao kïët húåp cuâng cöng nghïå HaloLight™ giuáp laâm saáng vaâ laâm àïìu sùæc da. Kïët cêëu nheå, khöng taåo caãm giaác nhúân rñt. 10ml. 179.000à 105.000à 40% ÛU ÀAÄI
 21. 21. 21 Duâ baån àang choån phong caách quyïën ruä hay tûå nhiïn, chuáng töi vêîn giuáp baån tröng thêåt raång rúä àïí cuâng du xuên. TRANG ÀIÏÍM
 22. 22. ቢ ባ 22 Coåthoaphêënmaávúáilöngcoåmïìmmaåi Ngûúâimêîuàangduâng:TheONEMatteVelvetPowder31592NudePorcelain,TheONEMatteVelvetFoundationSPF20 31587Porcelain, TheONE5-in-1ColourStylistLipstick33541BallerinaPink. SÛÁC HUÁT TÛÂ SÛÅ ÀÚN GIAÃNChaâo àoán laân da àêìy thu huát tûâ nhûäng saãn phêím chuyïn nghiïåp
 23. 23. ቤ ብ ቧ ቨ ቩ ቦ 23 g The ONE Matte Velvet Foundation SPF 20 Kem nïìn cho lúáp trang àiïím khöng boáng nhúân vúái àöå mûúåt maâ töëi ûu vaâ bïìn maâu suöët ngaây daâi. 30ml.   369.000à 259.000à 31591 Natural Beige 31588 Fair Nude 31589 Light Ivory 31587 Porcelain h The ONE Matte Velvet Powder Phêën phuã vúái àöå mûúåt maâ töëi ûu vaâ bïìn maâu suöët ngaây daâi. 8g.   459.000à 319.000à 31592 Nude Porcelain 31592 Nude Porcelain 31593 Nude Beige Lûúåcchaãimivaâchênmaây Coåkeãchênmaâyvaåtxeáogiuáptaåoàûúängneátsùæcsaão Coåquaåtdeåtnhiïìuchûácnùnga 29580 Muát silicon vïå sinh coå trang àiïím Make-up Brush Cleaner. Kñch thûúác: 7.3 x 5.4 x 3cm. 105.000à 75.000à b 29594 Coå thoa phêën maá Precision Angled Blush Brush. Daâi 17cm. Àûúâng kñnh 1.3cm. 99.000à 69.000à c 29596 Coå quaåt deåt Precision Fan Powder Brush. Daâi 17.1cm. Àûúâng kñnh 0.9cm. 99.000à 59.000à d 29595 Coå trang àiïím 2 àêìu Precision Double Ended Eyeshadow Brush. Daâi 17.5cm. Àûúâng kñnh 0.9cm. 99.000à 69.000à e 29593 Coå keã chên maây vaåt xeáo Precision Angled Eyebrow Brush. Daâi 15.3cm. Àûúâng kñnh 0.7cm. 69.000à 39.000à f 29592 Lûúåc chaãi mi vaâ chên maây Precision Brow and Lash Comb. Daâi 13cm. Àûúâng kñnh 0.7cm. 69.000à 39.000à ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN 40%Coåtrangàiïím2àêìuvúáiàêìucoåvaâàêìumuát TRANGÀIÏÍM
 24. 24. 24 Precision Blending Brush Coå taán phêën. Daâi 16.7cm. Àûúâng kñnh 0.9cm. 29598 99.000à Precision Lip Brush Coå thoa son. Chiïìu daâi khi àoáng nùæp: 10.4cm. 29599 99.000à Precision Concealer Brush Coå che khuyïët àiïím nhoã goån. Daâi 15.2cm. Àûúâng kñnh 0.9cm. 29597 99.000à Precision Powder Brush Coå thoa phêën vúái súåi coå siïu mïìm maåi. Daâi 18cm. Àûúâng kñnh 1.5cm. 29655 179.000à Precision Foundation Brush Coå thoa nïìn coá thiïët kïë àêìu coå deåt vaâ cong. Daâi 16.5cm. Àûúâng kñnh 1.3cm. 29674 179.000à The ONE Lip Spa Care Lip Balm Son möi dûúäng êím vaâ baão vïå möi trûúác tia UV. 1.7g. 249.000à 31443 Natural Pink The ONE Colour Unlimited Lipstick Son möi bïìn maâu vúái àöå dûúäng êím cao. 1.7g. 249.000à 30571 Absolute Blush 30573 Pink Unlimited 30572 Always Cranberry 30574 Fuchsia Excess 30575 Endless Red 33545 Deep Purple 33542EclecticPink  The ONE 5-in-1 Colour Stylist Lipstick Son möi vúái nhiïìu sùæc maâu tuyïåt vúâi, àöå saáng nheå vaâ cöng thûác bïìn maâu. 4g.   269.000à 33542 Eclectic Pink 33541 Ballerina Pink 33544 Very Burgundy 33543 Erratic Orange 30571AbsoluteBlush 31443NaturalPink  The ONE Lip Sensation Matte Mousse Son nûúác cho lúáp son mõn maâng vaâ bïìn maâu. 5ml.   309.000à 31951RougeSuede  The ONE BB Lip Balm Son dûúäng coá aánh ngoåc trai nheå. 4g. 30717 219.000à  The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte Son siïu lò vúái àöå bïìn maâu cao vaâ mõn maâng. 1.7g.   259.000à 33371 Resolute Red 33372 Endless Cherry 33365 Perennial Pink 33366 Constant Coral 33366ConstantCoral 33367 Forever Fuchsia 33369 Sunset Horizon 31951 Rouge Suede 31950 Raspberry Cloud 31946 Coral Dream 31949 Pink Velour 31948 Plush Peach 31945 Satin Rose 31947 Red Velvet 35159CoralCraze  The ONE Colour Obsession Lipstick Son möi múái nöíi bêåt vúái sùæc maâu rûåc rúä, thu huát moåi aánh nhòn. 3.7g. 309.000à 35161 Red Rage 35162 Red Fever 35159 Coral Craze 35156 Peach Passion 35158 Magenta Mania 35155 Nude Appeal ÀÖI MÖI TÊM ÀIÏÍM THU HUÁTOriflame giuáp baån coá möåt àöi möi thu huát vúái àa daång caác saãn phêím son möi, son dûúäng vaâ keã möi.  The ONE Colour Adapt Lip Balm Son dûúäng êím sùæc höìng nheå vaâ boáng bêíy tinh tïë. 1.6g. 33422 249.000à
 25. 25. 25 TRANGÀIÏÍM Ngûúâimêîuàangduâng:TheONEColourStylistLipLiner31438CoralIdeal, TheONEColourUnlimitedLipstickSuperMatte33369SunsetHorizon. The ONE Colour Stylist Lip Liner Chò keã viïìn möi vúái kïët cêëu siïu mõn vaâ bïìn maâu suöët ngaây daâi. 0.3g.   165.000à 105.000à 31435PerfectPink 31437VibrantPink 31438CoralIdeal 31439RealRed 31437 Vibrant Pink 31435 Perfect Pink 31438 Coral Ideal 31439 Real Red 31438CoralIdeal Saáp mïìm vaâ thaânh phêìn Axit Hyaluronic cho àöi möi mïìm mûúåt vaâ dïî chõu 35% ÛU ÀAÄI
 26. 26. 26 a The ONE Eyebrow Kit Böå duång cuå keã chên maây nhoã goån, tiïån lúåi, hiïåu quaã cao. 3g. 32031 259.000à 179.000à Ngûúâimêîuàangduâng:TheONEEyebrowKit32031,TheONEHighImpactEyePencil 31557OnyxBlack,TheONE5-in-1WonderLashWaterproofMascara33004Black. HUYÏÌN DÕU VAÂ SÙÆC SAÃOMöåt laân mi cong vuát vaâ àêìy êën tûúång maâ baån luön mú ûúác chó trong nhaáy mùæt.
 27. 27. ባ ቤ ብ ባ ቢ 27 Böå duång cuå keã maây TÊËT CAÃ - TRONG - MÖÅT giuáp taåo daáng chên maây möåt caách chñnh xaác vaâ dïî daâng. c The ONE High Impact Eye Pencil Chò keã mùæt cho àûúâng keã chñnh xaác vaâ àêåm neát. 0.3g.   165.000à 115.000à 31557OnyxBlack 33004 Black b The ONE 5-in-1 Wonder Lash Waterproof Mascara Mascara ngùn ngûâa thêëm nûúác hoaân haão. 8ml. 33004 339.000à 205.000à d The ONE Eyelash Curler Duång cuå bêëm mi chuyïn duång. Kñch thûúác: 11 x 3.7cm. 27442 99.000à 69.000à Thiïët kïë giuáp haâng löng mi cong vaâ quyïën ruä nhêët coá thïí. Àûúâng keã vö cuâng sùæc neát Giuáp giûä àöå cong bïìn lêu cho löng mi 31557 Onyx Black 31558 Midnight Blue 31559 Amazon Green 31560 Deep Plum 33004Black TRANGÀIÏÍM ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN 40%
 28. 28. ቢ ባ 28 b The ONE Quick Dry Top Coat Sún phuã khö cûåc nhanh giuáp baão vïå maâu sún. 8ml. 33520 145.000à 99.000à a The ONE Waterproof Eye Make-Up Remover Nûúác têíy trang daânh cho vuâng mùæt. 100ml. 32138 229.000à 159.000à  The ONE All-Over Make-Up Remover Nûúác têíy trang dõu nheå giuáp laâm saåch lúáp trang àiïím. 100ml. 32139 249.000à 33154 Vanilla 33155 Porcelain 33156 Fair Nude 33157 Nude Pink 33158 Light Ivory 33159 Natural Beige The ONE Illuskin Aquaboost Foundation SPF 20 Kem nïìn vúái kïët cêëu moãng nheå vaâ dûúäng êím laân da baån suöët caã ngaây daâi. 30ml.   389.000à 33155Porcelain  The ONE Everlasting Foundation Extreme SPF 30 Kem nïìn vúái àöå baão vïå SPF30 vaâ àöå bao phuã tûå nhiïn keáo daâi. 30ml.   389.000à 32287 Light Ivory 32288 Natural Beige 32286 Natural Nude 32284 Porcelain 32285 Natural Rose 32283 Vanilla  The ONE Pore Minimising Primer Kem che khuyïët àiïím giuáp se khñt löî chên löng. 20ml. 33709 309.000à 32593 Medium 32592 Light The ONE Concealer Kit Böå che khuyïët àiïím tiïån lúåi vúái 2 lúáp kem vaâ 1 lúáp phêën neán hoaân thiïån. 6g.   309.000à 32592Light The ONE Browcara Gel chên maây giuáp haâng chên maây cuöën huát vúái töng nêu tûå nhiïn. 5ml.   309.000à 33693 Medium Brown 33694 Deep Brown 33694DeepBrown 33692 Blonde  The ONE No Compromise Lash Styler Mascara - Black Mascaca mang thiïët kïë caãi tiïën vûúåt tröåi giuáp baån súã hûäu laân mi êën tûúång. 8ml. 33732 359.000à 30460 Black The ONE Volume Blast Mascara Mascara giuáp mi tröng daây hún. 8ml.   289.000à The ONE 5-in-1 WonderLash Mascara Mascara giuáp mi tröng daâi, daây vaâ cong hún. 8ml.   319.000à 30719 Black 30720 Black Brown TRANG ÀIÏÍM CÊÌN PHAÃI COÁ 33131 Fair 33133 Light 33134 Medium The ONE BB Cream Bright Perfect SPF30 Kem nïìn BB giuáp baão vïå, dûúäng saáng da. 30ml.   359.000à 30% ÛU ÀAÄI
 29. 29. 29  The ONE Long Wear Nail Polish Sún moáng àûúåc cêåp nhêåt theo xu hûúáng thúâi thûúång nhêët. 8ml.   135.000à 30529RedSkyatNight 34387 Red Snap  COLOURBOX Lip Pop Son dûúäng möi vúái nhiïìu sùæc maâu tûå nhiïn vaâ hûúng võ ngoåt ngaâo cuãa kem Phuác Böìn Tûã. Thaânh phêìn Nha Àam vaâ vitamin E giuáp àöi möi baån tröng thêåt tûúi tùæn, cùng moång vaâ mïìm mûúåt. 4.5g. 165.000à 34384 Pink Punch 34385 Coral Crush 34386 Fuchsia Pop 33403 Light Ivory 33405 Dark Beige  COLOURBOX Foundation Kem nïìn vúái kïët cêëu mûúåt maâ, dïî thao taác. 30ml.   239.000à 33404 Natural Beige 33402 Porcelain COLOURBOX Eyeliner Keã mùæt nûúác sùæc saão giuáp tö àiïím àöi mùæt möîi ngaây. 8ml. 34631 155.000à COLOURBOX Face Powder Phêën phuã siïu mõn chûáa khoaáng chêët giuáp da mõn maâng. 20g. 309.000à 34629 Natural 34629 Natural 34628 Light  The ONE Peel Off Base Coat Sún loát àöåc àaáo giuáp baão vïå moáng khöng bõ öë maâu vaâ dïî löåt boã ài lúáp sún cuä. 8ml. 33727 179.000à  The ONE Eye Liner Stylo Waterproof Buát keã mùæt nûúác bïìn maâu vúái àêìu coå moãng vaâ sùæc maâu àêåm neát. 1.6g.   269.000à 33670 Black 33671 Brown 33670Black 31586 Black  The ONE Wonder Liner Keã mùæt nûúác nhanh khö vúái sùæc maâu àêåm neát. 2.5ml.   259.000à 34386 Fuchsia Pop 34387 Red Snap 34384 Pink Punch 34385 Coral Crush Sùæc maâu tûúi vui cuâng laân möi dûúäng êím TRANGÀIÏÍM 32995 Soft Burgundy 32984 Bright Red 32984BrightRed 32988 Soft Coral 32983 Bright Orange 32989 Bright Pink 32991 Pearly Rose  COLOURBOX Lipstick Thoãi son coá sùæc maâu tinh nghõch vaâ söëng àöång. 4g.   165.000à The ONE Nail Polish Remover Wipes Höåp böng cotton thêëm dung dõch têíy sún moáng tay. 26 miïëng/höåp. 33005 179.000à 34631 Black 30528 Fuchsia Allure 30529 Red Sky at Night 30520 Tiramisu 30524 Lilac Silk 33285 Hypnotic Lilac 33288 Watermelon Punch 30530 London Red 30531 Ruby Rouge 33289 Orange Sorbet 33290 Rosy Nude 33293 Royal Blue 33294 Midnight Ocean 33291 Grey Moss 33292 Mystic Forest The ONE Nail Paint Sún moáng nhiïìu sùæc maâu nhiïåt àúái söëng àöång vaâ tûúi vui. 5ml. 135.000à 33873 Golden Orchid 33869 Chameleon Green 33870 Fresh Lime 33871 Papaya Punch 33872 Paradise Pink 33870FreshLime
 30. 30. 30 Ngûúâi mêîu àang duâng: Giordani Gold Youthful Radiance Elixir Primer 33300, Giordani Gold Long Wear Mineral Foundation SPF 15 31802 Porcelain, Giordani Gold CC Cream SPF 35 30988 Light. Traãi nghiïåm veã àeåp tûúi treã tûå nhiïn cuâng Giordani Gold CC Cream SPF35. Dûúäng êím sêu, kïët cêëu nheå vaâ àöå bao phuã hoaân haão. Tinh chêët lyá tûúãng cho laân da tröng raång rúä, treã trung. ÀÖÅ CHE PHUÃ TUYÏÅT VÚÂI, VÚÁI LÚÁP NÏÌN HOAÂN HAÃO
 31. 31. ቤ ቢ ቤ ባ 31   a Giordani Gold CC Cream SPF 35 Kem nïìn CC vúái kïët cêëu nheå vaâ àöå bao phuã hoaân haão. 40ml.   569.000à 399.000à 30988 Light 30989 Natural b  Giordani Gold Youthful Radiance Elixir Primer Tinh chêët giuáp dûúäng êím sêu, hoaân thiïån laân da. 30ml. 33300 559.000à 389.000à c Giordani Gold Long Wear Mineral Foundation SPF 15 Kem nïìn giuáp phuåc höìi vaâ nuöi dûúäng laân da vúái àöå bao phuã vaâ bïìn maâu cao. 30ml.   569.000à 399.000à 31802 Porcelain 31803 Light Rose 31804 Light Ivory 31805 Rose Beige 31806 Natural Beige 30989Natural Tinh chêët chûáa phûác húåp Skin Perfector kïët húåp cuâng Axit Hyaluronic vaâ chiïët xuêët Traâ trùæng thiïn nhiïn. Kem nïìn vúái àöå che phuã hoaân haão vaâ lúáp nïìn mïìm mõn keáo daâi. Baão vïå vaâ ngùn ngûâa caác taác nhên gêy nïn laäo hoáa da. TRANGÀIÏÍM 30% ÛU ÀAÄI
 32. 32. 32 ÀAÁNH CÙÆP AÁNH NHÒN! 1. Duâng àêìu chò àïí keã mùæt vaâ sau àoá duâng àêìu coå àïí taân àïìu maâu chên maây. 2. Sûã duång Mascara úã bûúác tiïëp theo àïí chaãi mi trïn vaâ mi dûúái giuáp taåo àöå cong vaâ sùæc neát cho haâng mi. Giordani Gold Silky Powder Polisher Coå thoa phêën vúái löng coå mïìm mûúåt vaâ thiïët kïë dïî daâng thu goån laåi khi mang ài bêët cûá àêu. Kñch cúä: 12.3 x 2.3 cm. 30888 239.000à  Giordani Gold Iconic Lip Elixir SPF 15 Son nûúác daân traãi àïìu maâu son cho àöi möi tröng cùng moång vaâ thu huát. 3.5ml.   419.000à Giordani Gold Iconic All-in-One Mascara Mascara mûúåt maâ giuáp bao troån tûâng súåi mi cuãa baån. 8ml. 32576 419.000à Giordani Gold All-in-One Iconic Mascara Waterproof Mascara giuáp phên taách vaâ laâm mi tröng daâi, daây, cong. 8ml. 33243 419.000à 32051 Natural Beige 32049 Light Ivory 32047 Porcelain  Giordani Gold Age Defying Foundation SPF 8 Kem nïìn giuáp che múâ caác dêëu hiïåu laäo hoáa da, giuáp laân da tröng raång rúä hún. 30ml.   569.000à  Giordani Gold Secret Concealer Thanh che khuyïët àiïím chûáa chiïët xuêët thaão möåc. 2g.   389.000à 31366 Light 31367 Medium 31366Light 30454TrueRed  Giordani Gold Iconic Lipstick SPF 15 Son möi cho lúáp phuã nheå nhaâng nhû luåa. 4g.   319.000à 30454 True Red 32922 Natural Beige 33806 Ruby Red 30455 Red Fatale 33807 Elegant Burgundy 30453 Fuchsia Divine 32923 Amber 33805 True Red 30452 Raspberry Blush 32921 Light Ivory 33803 Cerise Pink 30449 Rose Petal 32919 Vanilla 33801 Coral Hibiscus 32920 Porcelain 33802 Poppy Pink  Giordani Gold Sheer Powder SPF 15 Phêën phuã chûáa thaânh phêìn khoaáng chêët. 9g.   659.000à 32057 Trans- lucent 31808 Light 31809 Natural 32057 Translucent 33801CoralHibiscus 33804 Scarlet Orange Giordani Gold Liquid Silk Foundation SPF 12 Kem nïìn daång loãng giuáp baån coá möåt lúáp nïìn tröng mïìm mõn nhû nhung. 30ml.   569.000à 32920Porcelain 32047Porcelain Giordani Gold Supreme Gel Eye Liner - Rich Black Loå gel keã mùæt bïìn maâu, ngùn ngûâa thêëm nûúác. 4.5g. 33668 309.000à Giordani Gold Dual Eyeliner Brush Coå keã mùæt 2 àêìu giuáp taåo àûúâng keã thanh maãnh. Chêët liïåu: Tre, nhöm, súåi nylon. 165 mm x 6.4mm. 29906 125.000à
 33. 33. ቢ ባ 33 a Giordani Gold Double-ended Brow Pencil Chò keã maây hai àêìu vúái thiïët kïë tiïån lúåi. 1.2g. 259.000à 179.000à b Giordani Gold Incredible Length Mascara Mascara giuáp cho haâng mi tröng daâi hún. 8ml. 32079 379.000à 245.000à Mascara sang troång giuáp mi cong vaâ sùæc neát vö ngêìn.• Mõn maâng nhû nhung • Nhanh khö vúái böåt phêën thiïn nhiïn • Dïî daâng sûã duång • Àêìu coå dïî daâng taåo neát • Bïìn maâu • Thaânh phêìn Vitamin E Tùng cûúâng thïm sûå quyïën ruä vaâ löi cuöën cho àöi mùæt baån vúái böå saãn phêím chò keã chên maây vaâ mascara chuyïn nghiïåp. CHO AÁNH NHÒN THÏM LÖI CUÖËN 33092 Blonde 33093 Brown 32079 Black TRANGÀIÏÍM 33092Blonde ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN 35%
 34. 34. 1 2 4334 KEM DÛÚÄNG NGAÂY Kem dûúäng ngaây coá chûáa thaânh phêìn chöëng nùæng, giuáp baão vïå da trûúác taác haåi tûâ aánh nùæng mùåt trúâi. KEM DÛÚÄNG ÀÏM Vaâo ban àïm, da seä nghó ngúi vaâ dïî hêëp thu dûúäng chêët hún. Vò vêåy, baån nïn duâng nhûäng loaåi kem àïm giaâu caác thaânh phêìn dûúäng chêët. KEM DÛÚÄNG DA VUÂNG MÙÆT Vuâng da quanh mùæt moãng, nhaåy caãm hún caác vuâng da khaác trïn khuön mùåt vaâ cuäng laâ núi caác dêëu hiïåu laäo hoáa xuêët hiïån àêìu tiïn. Kem dûúäng vuâng da quanh mùæt coá kïët cêëu nheå hún giuáp saãn phêím dïî daâng thêëm sêu vaâo caác löî chên löng li ti úã vuâng da quanh mùæt. SÛÄA RÛÃA MÙÅT Rûãa mùåt giuáp loaåi boã buåi bêín, baä nhúân, tïë baâo da chïët vaâ giuáp caác saãn phêím dûúäng trong bûúác tiïëp theo coá thïí thêëm sêu hún vaâo da nhùçm mang laåi hiïåu quaã nhû mong muöën. NÛÚÁC CÊN BÙÇNG DA Nûúác cên bùçng àöå êím loaåi boã taân dû trang àiïím, laâm sùn da vaâ giuáp se khñt löî chên löng. Àöìng thúâi, laâm dõu, laâm mïìm vaâ cên bùçng da. TINH CHÊËT Àïí laâm tùng hiïåu quaã dûúäng da, chuáng töi khuyïn duâng möåt saãn phêím àùåc biïåt nhû tinh chêët hoùåc viïn nang dûúäng da cuâng chung möåt böå saãn phêím. Chuáng coá cöng thûác cö àùåc giuáp caác thaânh phêìn hoaåt chêët coá thïí thêím thêëu sêu hún vaâo da. Àïí giuáp nuöi dûúäng da hiïåu quaã, haäy duâng saãn phêím naây trûúác khi thoa kem dûúäng ngaây hoùåc àïm LAÂM SAÅCH DÛÚÄNG MÙÆT DÛÚÄNG SÊU DÛÚÄNG ÊÍM Quy Trònh Chùm Soác Da Cuãa Oriflame göìm 4 bûúác àún giaãn, chó mêët 2 phuát vaâo möîi saáng töëi. Àûúåc thiïët kïë nhùçm töëi ûu hoáa hiïåu quaã cuãa caác saãn phêím dûúäng da, giuáp da hêëp thu töëi àa caác thaânh phêìn dûúäng chêët, cho baån laân da tröng tûúi àeåp, raång rúä. 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY
 35. 35. 35 CHÙM SOÁC DALaân da cuäng cêìn àûúåc thûúng yïu? Quy trònh chùm soác da 4 bûúác cuãa Oriflame seä giuáp baån thïm yïu laân da cuãa mònh.
 36. 36. 36 GIUÁP PHUÅC HÖÌI CHO LAÂN DA TRUNG NIÏN Cho moåi loaåi da Giuáp phuåc höìi da trung niïn  NovAge TIME RESTORE: CÖNG NGHÏÅ GENISTEINSOY + CHIÏËT XUÊËT TÏË BAÂO GÖËC TÛÂ CÊY MAÄ ÀÏÌ Cöng Nghïå GenisteinSOY tûâ àêåu naânh giuáp tùng cûúâng collagen vaâ thuác àêíy khaã nùng vêån chuyïín nûúác cuãa da. Kïët húåp cuâng Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Cêy Maä Àïì giuáp baão vïå da trûúác taác haåi cuãa göëc tûå do. a NovAge Time Restore Regenerative Night Cream 50ml. 32628 889.000à b NovAge Time Restore Multi Correcting Day Cream SPF 15 50ml. 32627 889.000à c NovAge Smoothing Cleansing Milk 200ml. 32597 379.000à d NovAge Skin Softening Toning Lotion 200ml. 32742 379.000à e NovAge Time Restore Revitalising Serum 30ml. 32630 1.049.000à f NovAge Time Restore Eye Lip Cream 15ml. 32629 549.000à 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY Quy Trònh Chùm Soác Da Giuáp Duy Trò Veã Àeåp Thanh Xuên Cuãa Oriflame göìm 4 bûúác dïî thûåc hiïån. Àûúåc thiïët kïë nhùçm töëi ûu hoáa hiïåu quaã dûúäng da, giuáp laân da baån tröng thêåt tûúi àeåp bêët chêëp moåi àöå tuöíi.
 37. 37. ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ 3737 * Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 77 nûä khaách haâng trong àöå tuöíi tûâ 55 àïën 65 tûâ ngaây 23/02/2016 – 07/04/2016. Giuáp caãi thiïån vuâng da quanh mùæt nhên trung Dûúäng êím sêu vaâ giuáp da tröng raång rúä Giuáp laâm múâ nïëp nhùn giuáp baão vïå da Giuáp nuöi dûúäng vaâ giuáp caãi thiïån àöå sùn chùæc da vaâo ban àïm Giuáp laân da àûúåc saåch vaâ mïìm maåi Giuáp dûúäng êím giuáp da sùén saâng hêëp thu dûúäng chêët 94%PHUÅ NÛÄ CAÃM NHÊÅN LAÂN DA ÀÛÚÅC NUÖI DÛÚÄNG CAÃI THIÏÅN ÀÖÅ ÀAÂN HÖÌI* KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE TIME RESTORE 1000.000à TIÏËT KIÏÅM CHÙMSOÁCDA  NovAge Time Restore SET Böå NovAge Time Restore göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 28972 3.134.000à
 38. 38. ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ 38 KHI MUA TROÅN BÖÅ SAÃN PHÊÍM NOVAGE ULTIMATE LIFT TIÏËT KIÏÅM 1000.000à 70%ÀÖÅ ÀAÂN HÖÌI DA SAU 12 TUÊÌN* *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 35 khaách haâng trong àöå tuöíi tûâ 45 àïën 62 tûâ ngaây 26/08/2014 – 19/11/2014. Giuáp laân da laáng saåch vaâ mïìm maåi Giuáp dûúäng êím giuáp da sùén saâng hêëp thu dûúäng chêët Giuáp caãi thiïån àöå sùn chùæc vaâ àaân höìi cuãa da Giuáp dûúäng êím, caãi thiïån àöå sùn chùæc vaâ àaân höìi cuãa da Giuáp laâm sùn chùæc vuâng da quanh mùæt, giuáp mang laåi neát tûúi treã Giuáp da mïìm mõn vaâ tröng raång rúä tûác thò  NovAge Ultimate Lift SET Böå NovAge Ultimate Lift göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín 28968 2.824.000à CAÃI THIÏN
 39. 39. 3939 Cho moåi loaåi da Giuáp da cùng vaâ sùn chùæc NovAge ULTIMATE LIFT: GIUÁP LAÂN DA SÙN CHÙÆC, CHO AÁNH NHÒN SÙÆC SAÃO CÖNG NGHÏÅ ASPARTOLIFT + CHIÏËT XUÊËT TÏË BAÂO GÖËC TÛÂ THÛÅC VÊÅT AspartoLift giuáp caãi thiïån àöå àaân höìi cuãa laân da, coân chiïët xuêët tïë baâo göëc tûâ thûåc vêåt giuáp ngùn ngûâa sûå suy giaãm collagen tûå nhiïn. Quy Trònh Chùm Soác Da Giuáp Duy Trò Veã Àeåp Thanh Xuên Cuãa Oriflame göìm 4 bûúác dïî thûåc hiïån. Àûúåc thiïët kïë nhùçm töëi ûu hoáa hiïåu quaã dûúäng da, giuáp laân da baån tröng thêåt tûúi àeåp bêët chêëp moåi àöå tuöíi. CHÙMSOÁCDA a NovAge Ultimate Lift Advanced Lifting Eye Cream 15ml. 31542 499.000à b NovAge Ultimate Lift Advanced Lifting Day Cream SPF15 50ml. 31540 799.000à c NovAge Smoothing Cleansing Milk 200ml. 32597 379.000à d NovAge Skin Softening Toning Lotion 200ml. 32742 379.000à  e NovAge Ultimate Lift Overnight Lifting Contouring Cream 50ml. 31541 799.000à  f NovAge Ultimate Lift Lifting Concentrate Serum 30ml. 31543 969.000à 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY
 40. 40. 40 HIÏÅU QUAÃ GIUÁP LAÂM MÚÂ NÏËP NHÙN 3 CHIÏÌU - CHIÏÌU DAÂI, CHIÏÌU RÖÅNG, CHIÏÌU SÊU Quy Trònh Chùm Soác Da Giuáp Duy Trò Veã Àeåp Thanh Xuên Cuãa Oriflame göìm 4 bûúác dïî thûåc hiïån. Àûúåc thiïët kïë nhùçm töëi ûu hoáa hiïåu quaã dûúäng da, giuáp laân da baån tröng thêåt tûúi àeåp bêët chêëp moåi àöå tuöíi. Cho moåi loaåi da Ngùn ngûâa nïëp nhùn  NovAge ECOLLAGEN: CÖNG NGHÏå TRI-PEPTIDE + CHIÏËT XUÊËT TÏË BAÂO GÖËC TÛÂ CÊY HOÅ CAÂ SOLANACEAE Sûác maånh cuãa caác thaânh phêìn naây seä ngùn ngûâa sûå suy giaãm collagen tûâ sêu bïn trong da. Nhúâ àoá, mang laåi hiïåu quaã laâm múâ nïëp nhùn vûúåt tröåi, caãi thiïån àöå sùn chùæc, sùæc da cho laân da tröng mïìm maåi, mõn maâng vaâ tûúi tùæn. a NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Eye Cream 15ml. 31546 439.000à b NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Serum 30ml. 31547 889.000à c NovAge Refining Foaming Gel Cleanser 200ml. 32596 349.000à d NovAge Skin Renewing Toner 200ml. 32128 349.000à e NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Day Cream SPF 15 50ml. 31544 679.000à f NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Night Cream 50ml. 31545 679.000à 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY
 41. 41. ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ 4141 Giuáp laâm múâ nïëp nhùn hiïåu quaã, giuáp cêëp êím vaâ baão vïå da töëi àa Giuáp laâm múâ vaâ caãi thiïån nïëp nhùn trong khi nguã Giuáp vuâng da quanh mùæt tröng mõn maâng, tûúi tùæn hún Giuáp laâm saåch sêu, giuáp da thïm tûúi tùæn Giuáp laâm mõn, caãi thiïån sùæc da vaâ laâm da sùn chùæc *Àaä àûúåc thûã nghiïåm trïn 31 phuå nûä coá àöå tuöíi trïn 31 trong voâng 12 tuêìn taåi Anh Quöëc GIUÁP LAÂM MÚÂ NÏËP NHÙN ÀÏËN 33%* Giuáp laâm múâ nïëp nhùn, laâm mõn vaâ giuáp sùæc da tröng raång rúä KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE ECOLLAGEN 1000.000à TIÏËT KIÏÅM CHÙMSOÁCDA  NovAge Ecollagen SET Böå NovAge Ecollagen göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 28971 2.384.000à
 42. 42. ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ 42 KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE BRIGHT SUBLIME TIÏËT KIÏÅM 1000.000à LAÂM SAÁNG DA ÀÏËN 40%* *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 42 phuå nûä tûâ ngaây 16/06 - 16/09/2014 taåi ÊËn Àöå. Giuáp nuöi dûúäng, giuáp saáng da vaâ ngùn ngûâa oxy hoáa Vuâng da quanh mùæt tröng mõn maâng, tûúi tùæn vaâ raång rúä hún Chùm soác vaâ baão vïå hùçng ngaây cho laân da tröng tûúi tùæn khöng tò vïët Laâm saåch sêu vaâ giuáp dûúäng saáng da Giuáp tùng cûúâng khaã nùng taái taåo laân da Saãn phêím thiïët yïëu giuáp cho laân da tûúi saáng, àïìu maâu hún  NovAge Bright Sublime SET Böå NovAge Bright Sublime göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 28969 2.384.000à
 43. 43. 4343 Cho moåi loaåi da Laâm saáng laâm àïìu sùæc da  NovAge BRIGHT SUBLIME: CÖNG NGHÏÅ MULTI-BRIGHT + CHIÏËT XUÊËT TÏË BAÂO GÖËC TÛÂ HOA NHAÂI TÊY GARDENIA Sûå kïët húåp cuãa 2 hoaåt chêët coá nguöìn göëc tûâ thûåc vêåt giuáp laâm giaãm roä rïåt caác vêën àïì vïì sùæc töë da, dûúäng saáng vaâ laâm àïìu töng maâu da, àöìng thúâi ngùn ngûâa sûå hònh thaânh cuãa caác àöëm naám saåm trong tûúng lai. Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Hoa Nhaâi Têy Gardenia giuáp tùng cûúâng vaâ duy trò lûúång collagen dûúái da. TOÃA SAÁNG LAÂN DA RAÅNG RÚÄ Quy Trònh Chùm Soác Da Giuáp Duy Trò Veã Àeåp Thanh Xuên Cuãa Oriflame göìm 4 bûúác dïî thûåc hiïån. Àûúåc thiïët kïë nhùçm töëi ûu hoáa hiïåu quaã dûúäng da, giuáp laân da baån tröng tûúi àeåp bêët chêëp moåi àöå tuöíi. CHÙMSOÁCDA a NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Night Cream 50ml. 32658 679.000à  b NovAge Bright Sublime Brightening Cleanser 200ml. 32656 349.000à c NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Day Cream SPF20 50ml. 32803 679.000à d NovAge Bright Sublime Brightening Toner 200ml. 32657 349.000à e NovAge Bright Sublime Advanced Brigthening Multi-action Essence 30ml. 32805 889.000à f NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Eye Cream 15ml. 32804 439.000à 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY
 44. 44. 44 Cho moåi loaåi da Laâm saáng, àïìu maâu giuáp sùn chùæc da  NovAge TRUE PERFECTION: Quy Trònh Chùm Soác Da Giuáp Duy Trò Veã Àeåp Thanh Xuên Cuãa Oriflame göìm 4 bûúác dïî thûåc hiïån, chó mêët 2 phuát, 2 lêìn möîi ngaây. Àûúåc thiïët kïë nhùçm töëi ûu hoáa hiïåu quaã dûúäng da, giuáp laân da tröng tûúi àeåp bêët chêëp moåi àöå tuöíi. ÛÁNG DUÅNG CHIÏËT XUÊËT HOA MIMOSA + CHIÏËT XUÊËT TÏË BAÂO GÖËC TÛÂ CÊY ACAI Sûå kïët húåp maånh meä giuáp laâm saåch sêu cho da, trung hoâa caác taåp chêët àoång dûúái da vaâ baão vïå da trûúác quaá trònh oxy hoáa gêy ra búãi caác göëc tûå do. Àöìng thúâi, kñch thñch khaã nùng taái taåo cho baån laân da raång rúä, tûúi tùæn. GIUÁP HOAÂN THIÏÅN + BAÃO VÏÅ LAÂN DA a NovAge True Perfection Miracle Perfecting Serum 30ml. 31979 709.000à  b NovAge Refining Foaming Gel Cleanser 200ml. 32596 349.000à c NovAge Skin Renewing Toner 200ml. 32128 349.000à d NovAge True Perfection Renewing Night Care 50ml. 31980 499.000à e NovAge True Perfection Perfecting Day Moisturiser 50ml. 31978 499.000à f NovAge True Perfection Refreshing Eye Illuminator 15ml. 31981 329.000à 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY
 45. 45. ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ 4545 *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 22 phuå nûä trong àöå tuöíi tûâ 18 àïën 35 tûâ ngaây 08/06 - 11/06/2015. 11LÊÌN* Laâm saåch sêu cho da tröng raång rúä Laâm mõn, giuáp caãi thiïån kïët cêëu vaâ sùæc da Giuáp laân da tûúi tùæn ngay tûác thò Dûúäng êím vaâ giuáp laâm múâ boång mùæt Giuáp taái taåo vaâ dûúäng êím da trong khi nguã Giuáp dûúäng êím, giuáp laân da tröng tûúi tùæn KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE TRUE PERFECTION TIÏËT KIÏÅM 700.000à CHÙMSOÁCDA  NovAge True Perfection SET Böå NovAge True Perfection göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 28970 2.034.000à GIUÁP DA TRÖNG RAÅNG RÚÄ HÚN
 46. 46. 46 ቢ ባ ቤ ብ KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE MEN 700.000à TIÏËT KIÏÅM Böå NovAge Men Göìm 4 saãn phêím tiïu chuêín. 29446 2.034.000à Giuáp laâm saåch sêu vaâ laâm saåch tïë baâo da chïët, mang laåi caãm giaác saãng khoaái. Gel dûúäng vuâng da quanh mùæt giuáp laâm giaãm caác dêëu hiïåu àöi mùæt mïåt moãi. Sûäa dûúäng giuáp ngùn ngûâa caác dêëu hiïåu laäo hoáa. Tinh chêët dûúäng êím vaâ giuáp da tröng traân àêìy nùng lûúång a NovAge Men Eye Rescue Gel Gel dûúäng vuâng da quanh mùæt giuáp laâm giaãm nïëp nhùn, boång mùæt vaâ quêìng thêm. 15ml. 33199 500.000à b NovAge Men Intense Anti-Ageing Face Gel Lotion Sûäa dûúäng da ngaây vaâ àïm giuáp caãi thiïån àöå mïìm maåi vaâ tûúi tùæn cho da, cêëp êím suöët 24 giúâ. 50ml. 33201 835.000à c NovAge Men Energising Hydrating Booster Tinh chêët dûúäng da giuáp tùng cûúâng nùng lûúång cho laân da nhúâ cöng nghïå ngûâa laäo hoaá tûâ chiïët xuêët cêy Baobap. 50ml. 33200 999.000à d NovAge Men Purifying Exfoliating Cleanser Sûäa rûãa mùåt giuáp laâm saåch sêu cho da vaâ laâm saåch tïë baâo da chïët möåt caách hiïåu quaã. 125ml. 33198 400.000à Daânh cho moåi loaåi da Nghiïn cû áu riïng cho la ân da nam giú ái  NovAge MEN:
 47. 47. 47 *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn töíng cöång 68 nam trong àöå tuöíi tûâ 46 àïën 55 trong 2 àúåt, sau 24h vaâ sau 84 ngaây. Kïët luêån búãi caác chuyïn gia khi sûã duång Böå NovAge Men. GIUÁP GIAÃM CAÁC DÊËU HIÏÅU LAÂN DA MÏÅT MOÃI: • GIUÁP LAÂM MÚÂ NÏËP NHÙN • DA TRÖNG MÕN MAÂNG HÚN • DA ÀÛÚÅC DÛÚÄNG ÊÍM • GIUÁP CAÃI THIÏÅN ÀÖÅ ÀAÂN HÖÌI • GIUÁP DA TRÖNG TRAÂN ÀÊÌY SÛÁC SÖËNG HIÏÅU QUAÃ ÀAÄ ÀÛÚÅC THÛÃ NGHIÏÅM CHÛÁNG MINH* CHÙMSOÁCDA DVÀA Laänh Thanh “Novage Men cuãa Oriflame àaä laâm thay àöíi suy nghô cuãa töi vïì saãn phêím chùm soác da giaânh cho nam giúái”
 48. 48. 48 THÛÁC DÊÅY VÚÁI LAÂN DA THÊÅT TÛÚI TÙÆNMùåt naå nguã NovAge Intense Skin Recharge Overnight Mask giuáp laân da thêåt tûúi tùæn vaâ àêìy sûác söëng vaâo möîi súám mai. Àûúåc nghiïn cûáu giuáp cho laân da àûúåc nghô ngúi vaâ nuöi dûúäng trong khi nguã. Vúái thaânh phêìn giaâu dûúäng chêët tûâ chiïët xuêët Dêìu Inca Inchi vaâ Bú Cupuaçu giuáp khoáa êím dûúái da vaâ Axit Hyaluronic giuáp tùng cûúâng àöå êím cho da. Böå saãn phêím göìm 4 saãn phêím giuáp têíy tïë baâo chïët dõu nheå vaâ 4 saãn phêím giuáp trung hoâa. NovAge Advanced Skin Renewing Treatment Böå saãn phêím chùm soác vaâ giuáp taái taåo da 2 bûúác. Giuáp têíy tïë baâo chïët dõu nheå vaâ laâm múâ caác khuyïët àiïím. 8 x 5ml. 33434 719.000à NovAge Day Shield SPF50 UVA/PA++++ Advanced Skin Protector Kem chöëng nùæng àa cöng duång àûúåc thiïët kïë giuáp baão vïå vaâ laâm chêåm sûå xuêët hiïån cuãa caác dêëu hiïåu laäo hoáa da, giuáp baån súã hûäu laân da tröng mõn maâng vaâ saáng höìng. 30ml. 34143 489.000à NovAge Revitalising Mask Mùåt naå vaãi duâng möåt lêìn giuáp dûúäng êím sêu cho laân da, giuáp mang àïën veã mûúåt maâ cho laân da, laâm giaãm nïëp nhùn vaâ khiïën sùæc da tröng raång rúä hún. 15ml. 33973 155.000à NovAge Pore and Line Perfector NovAge Pore Line Perfector lêåp tûác giuáp laâm múâ caác nïëp nhùn vaâ löî chên löng lúán, giuáp laân da tröng tûúi treã vaâ mûúåt maâ. 30ml. 33944 619.000à  NovAge Nutri6 Facial Oil Capsules Viïn dêìu dûúäng da giuáp nuöi dûúäng sêu cho vuâng mùåt vaâ cöí. Chûáa höîn húåp àöåc àaáo göìm 6 loaåi dêìu dûúäng tûâ thiïn nhiïn. Phuâ húåp cho moåi loaåi da, moåi àöå tuöíi. 30 viïn nang. 32631 929.000à
 49. 49. 8 4949 TÙNG CÛÚÂNG ÀÖÅ ÊÍM NGAY TÛÂ LÊÌN ÀÊÌU SÛÃ DUÅNG 92% GIUÁP CAÃI THIÏåN ROÄ RÏåT CAÁC DÊËU HIÏåU MÏåT MOÃI 82% HIÏåU QUAÃ CHO LAÂN DA NGAY LÊÌN ÀÊÌU SÛÃ DUÅNG: GIÚÂMÖÅT LAÂN DA TÛÚI MÚÁI* CAÁCH SÛ Ã DU ÅNG : DAÂNH CHO MOÅI ÀÖÅ TUÖÍI *Thûã nghiïåm àûúåc tiïën haânh vúái 80 nûä giúái tuöíi tûâ 20 àïën 50 taåi Anh Quöëc. Duâng tûâ möåt àïën hai lêìn trong tuêìn. Duâng nhû kem dûúäng qua àïm. Àïí coá hiïåu quaã töët nhêët, sûã duång chung vúái nhûäng saãn phêím thuöåc doâng NovAge. BÖÍ SUNG DÛÚÄNG CHÊËT CHO DA NUÖI DÛÚÄNG LAÂN DA SUÖËT ÀÏM  NovAge Intense Skin Recharge Overnight Mask Thûác dêåy cuâng möåt laân da tröng tûúi tùæn vaâ traân àêìy sûác söëng. Mùåt naå nguã daång kem chûáa Dêìu Inca Inchi vaâ Bú Cupua u vúái khaã nùng giuáp nuöi dûúäng sêu kïët húåp cuâng Axit Hyaluronic giuáp tùng cûúâng àöå êím dûúái da, cho laân da raång rúä hún tröng thêëy vaâo möîi súám mai. Thoa sau lúáp kem dûúäng àïm, duâng tûâ 1 àïën 2 lêìn/ tuêìn. 50ml. 33490 699.000à 419.000à CHÙMSOÁCDA ÀÖÌNG YÁ* ÀÖÌNG YÁ* 40% ÛU ÀAÄI
 50. 50. ቢ ባ ብ ቦ ቧ ቤ ባ ብ ቦ ቧ ቤ 50 Nheå nhaâng laâm saåch sêu cho da Giuáp laâm dõu da vaâ se khñt löî chên löng Giuáp baão vïå da trûúác taác haåi cuãa tia UV vaâ göëc tûå do Giuáp laâm múâ naám saåm vaâ giuáp nuöi dûúäng laân da trong àïm Giuáp dûúäng saáng vaâ giuáp caãi thiïån vuâng da quanh mùæt Cung cêëp àöå êím vaâ giuáp dûúäng saáng da tûác thò TIÏËT KIÏÅM 700.000à KHI MUA TROÅN BÖÅ OPTIMALS EVEN OUT THIÏN NHIÏN HOAÂN THIÏåN BÚÃI KHOA HOÅC. THAÂNH PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ NHIÏN a 33108 Optimals Even Out Illuminating Serum 30ml. 649.000à b 33225 Optimals Even Out Clarifying Toner 200ml. 249.000à c 33224 Optimals Even Out Cleansing Foam 150ml. 249.000à d 33226 Optimals Even Out Perfecting Eye Cream 15ml. 349.000à e 32479 Optimals Even Out Preventing Day Cream SPF 20 50ml. 499.000à f  32480 Optimals Even Out Replenishing Night Cream 50ml. 499.000à Optimals Even Out Set Böå Optimals Even Out göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 29857 1.794.000à
 51. 51. 5151 Cho moåi loaåi da Laâm múâ naám saåm OPTIMALS EVEN OUT: GIUÁP LAÂN DA RAÅNG RÚÄ DAÂI LÊU •THIÏN NH IÏN HOAÂN THIÏÅN BÚÃI KH O AHOÅC• THAÂN H PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ N H IÏN CHÙMSOÁCDA 8/10PHUÅ NÛÄ CAÃM NHÊÅN DA ÀÛÚÅC CAÃI THIÏÅN TÖNG MAÂU* VAÂ NGÙN NGÛÂA CAÁC ÀÖËM NAÁM SAÅM *Kïët quaã cuãa 3 cuöåc thûã nghiïåm trïn 80 phuå nûä chêu AÁ àöå tuöíi tûâ 18 - 50 tûâ ngaây 10/05/2016 – 03/08/2016 taåi Anh Quöëc. CAÁC LOAÂI THÛÅC VÊÅT ÀÛÚÅC CHOÅN LOÅC KYÄ CAÂNG Vúái nhiïìu lúåi ñch àïí taåo nïn cöng thûác cuãa caác thaânh phêìn húåp chêët tûå nhiïn coá trong Even Out. Chuáng seä hoaåt àöång tûúng höî àïí laâm múâ naám saåm vaâ giuáp baån súã hûäu laân da hoaân haão, àïìu maâu, mõn maâng vaâ raång rúä tûå nhiïn. 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY
 52. 52. ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ 52 GIUÁP LAÂM SAÅCH DA GIÚÁI THIÏÅU BÖÅ SAÃN PHÊÍM GIUÁP DÛÚÄNG ÊÍM DA HYDRA MATTE a 33135 Optimals Hydra Moisture Boosting Serum All Skin types 30ml. 549.000à b 32464 Optimals Hydra Seeing is Believing Eye Cream All Skin types 15ml. 319.000à c 33995 Optimals Hydra Refreshing Toner All Skin types 200ml. 219.000à d 32415 Optimals Hydra Refreshing Gel Wash All Skin types 150ml. 219.000à e 34304 Optimals Hydra Matte Refining Night Cream Oily Skin 50ml. 439.000à f 32465  Optimals Hydra Matte Balancing Day Fluid Oily Skin 50ml. 439.000à MÚÁI THIÏN NHIÏN HOAÂN THIÏåN BÚÃI KHOA HOÅC. THAÂNH PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ NHIÏN
 53. 53. ቢ ባ 53 9/10Phuå Nûä Caãm Nhêån Da Àûúåc Giaãm Búát Boáng Dêìu* Giuáp thu nhoã löî chên löng  b Optimals Hydra Matte Refining Night Cream Oily Skin Kem dûúäng àïm daång gel nheå nhaâng daânh cho da dêìu vúái thaânh phêìn thiïn nhiïn tûâ Thuåy Àiïín kïët húåp cuâng vitamin E giuáp da dêìu àûúåc dûúäng êím vaâ lêëy laåi cên bùçng, thu heåp löî chên löng, giuáp da tröng sùn chùæc hún vaâ tûúi tùæn hún. 50ml. 34304 439.000à a Optimals Hydra Matte Balancing Day Fluid Oily Skin Dung dõch cên bùçng da daânh cho da dêìu, nheå nhaâng giuáp dûúäng êím cho da, àöìng thúâi giuáp laâm giaãm búát caác boáng dêìu vaâ dêìu thûâa trïn da vaâ thu heåp löî chên löng vúái thaânh phêìn thiïn nhiïn tûâ Thuåy Àiïín, vitamin B5 vaâ hoaåt chêët chöëng ö nhiïîm. 50ml. 32465 439.000à * Àaä àûúåc thûã nghiïåm khaách haâng CHÙMSOÁCDA TIÏËT KIÏÅM 600.000à KHI MUA TROÅN BÖÅ OPTIMALS HYDRA MATTE MÚÁI  Optimals Hydra Matte SET Böå saãn phêím Optimals Hydra Matte göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 38641 1.584.000à Giuáp da àûúåc dûúäng êím vaâ cên bùçng
 54. 54. 54 HÊN HOAN LAÂN DA ÊÍM MÛÚÅT Cho da thûúâng àïën höîn húåp Dûúäng êím giuáp tûúi tùæn OPTIMALS HYDRA RADIANCE: ÊÍM MOÅNG RAÅNG RÚÄ Taão àoã giuáp höìi phuåc laân da mêët nûúác, duy trò àöå êím cuãa da. Taão nêu chûáa nhûäng thaânh phêìn khoaáng chêët nhû canxi, kali vaâ magiï giuáp nuöi dûúäng da. Phûác Húåp AquaMinerals chûáa caác khoaáng chêët àûúåc tòm thêëy trong nûúác biïín giuáp nuöi dûúäng, cêëp êím vaâ baão vïå laân da. 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY •THIÏN NH IÏN HOAÂN THIÏÅN BÚÃI KH O AHOÅC• THAÂN H PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ N H IÏN
 55. 55. ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ 5555 Laâm dõu da giuáp baão vïå da trûúác caác taác nhên gêy haåi Nuöi dûúäng vaâ giuáp da dïî chõu khi nguã Giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët vaâ se khñt löî chên löng Giuáp rûãa saåch buåi bêín vaâ tûúi múái laân da. Khöng chûáa xaâ phoâng Lêåp tûác cêëp êím cho da, giuáp da tröng saáng khoãe TIÏËT KIÏÅM 600.000à KHI MUA BÖÅ OPTIMALS HYDRA RADIANCE Giuáp vuâng da quanh mùæt tûúi tùæn hún CHÙMSOÁCDA Optimals Hydra Radiance SET Böå Optimals Hydra Radiance göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 29855 1.584.000à a 32462 Optimals Hydra Radiance Hydrating Day Cream Normal/Combination Skin 50ml. 439.000à b 32463 Optimals Hydra Radiance Nourishing Night Cream Normal/Combination Skin 50ml. 439.000à c 33995 Optimals Hydra Refreshing Toner All Skin types 200ml. 219.000à d 32415 Optimals Hydra Refreshing Gel Wash All Skin types 150ml. 219.000à e 32464 Optimals Hydra Seeing is Believing Eye Cream All Skin types 15ml. 319.000à f 33135 Optimals Hydra Moisture Boosting Serum All Skin types 30ml. 549.000à THIÏN NHIÏN HOAÂN THIÏåN BÚÃI KHOA HOÅC. THAÂNH PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ NHIÏN
 56. 56. ቢ ባ 56 a SkinPro Sonic 3-in-1 System Maáy rûãa mùåt 3-trong-1 chuyïn sêu vúái cöng nghïå Sonic cho laân da laáng saåch, raång rúä vaâ tûúi treã hún. Vúái 3 chïë àöå vaâ 3 àêìu chûác nùng: laâm saåch sêu, têíy tïë baâo chïët vaâ maát-xa cho laân da. Böå saãn phêím göìm: 1 maáy rûãa mùåt, 1 chên àïë giûä saãn phêím vaâ 3 àêìu chûác nùng. 29915 969.000à DAÂNH TÙÅNG BAÃN THÊNDÕCH VUÅ CHÙM SOÁC DA NHÛ SPA MÖÎI NGAÂY **Àaä qua thûã nghiïåm khaách haâng chûáng minh hiïåu quaã HIÏåU QUAÃ LAÂM SAÅCH TÖËT HÚN KHI RÛÃA BÙÇNG TAY** CAÃI THIÏåN ÀÖÅ ÀAÂN HÖÌI CUÃA LAÂN DA SAU 4 TUÊÌN** LAÂN DA MÛÚÅT MAÂ HÚN SAU 4 TUÊÌN** Daânh cho da dêìu/ da höîn húåp Giuáp da tûúi tùæn hún OPTIMALS OXYGEN BOOST: Daânh cho moåi loaåi da Ngùn ngûâa naám saåm OPTIMALS EVEN OUT: 32973 Light 32974 Fair Optimals Even Out Multi-targeting CC Cream SPF 20 Kem trang àiïím giuáp laân da trúã nïn àïìu maâu, mûúåt maâ vaâ tûå nhiïn. 30ml.   369.000à Optimals Body Anti-Cellulite Gel - Caffeine + Lotus Leaf Dûúäng thïí daång gel giuáp caãi thiïån laân da sêìn suâi. 150ml . 31317 619.000à Optimals Oxygen Boost Face Blotting Tissues Giêëy thêëm dêìu giuáp loaåi boã dêìu nhúân trïn da maâ khöng laâm tröi ài caác lúáp trang àiïím. 50 túâ/höåp. 27670 94.000à b SkinPro Sonic Brush Heads 2-pack Böå 2 àêìu coå thay thïë cho maáy rûãa mùåt SkinPro Sonic 3-in-1 System. Giuáp baån rûãa saåch hiïåu quaã laân da möîi ngaây, giuáp da àûúåc tûúi tùæn, khoãe maånh vaâ hêëp thu thêåt töët caác saãn phêím dûúäng da. Kïët quaã àaä àûúåc thûã nghiïåm lêm saâng. 30878 249.000à
 57. 57. ቢ ባ 5757 Giuáp dûúäng êím sêu cho da trong àïm Giuáp cung cêëp àöå êím tûác thò cho da suöët ngaây daâi Sûäa Giaâu àöå êím, Vitamin, khoaáng chêët vaâ Protein, giuáp nuöi dûúäng laân da tay àûúåc mïìm maåi vaâ mõn maâng. Mêåt Ong Chûáa vitamin, khoaáng chêët vaâ Axit Folic, giuáp dûúäng êím laân da tay suöët caã ngaây daâi. CHÙMSOÁCDA Dûúäng êím Daânh cho da khö vaâ rêët khö MILK HONEY GOLD: b Milk Honey Gold Nourishing Night Cream Kem dûúäng àïm giuáp dûúäng êím sêu cho laân da trong giêëc nguã. 50ml. 32543 309.000à 185.000à  a Milk Honey Gold Nourishing Day Cream Kem dûúäng da ban ngaây giuáp dûúäng êím sêu cho da mïìm mõn. 50ml. 32542 299.000à 179.000à 40% ÛU ÀAÄI
 58. 58. 58  Pure Skin 1 Clarifying Face Scrub 2 Purifying Face Mask Saãn phêím loaåi boã tïë baâo da chïët vaâ mùåt naå laâm saåch sêu löî chên löng. 6ml x 2 goái. 32652 64.000à TÙNG CÛÚÂNG NUÖI DÛÚÄNG LAÂN MÖI  Love Nature Facial Kit Tea Tree Böå chùm soác da mùåt vúái tinh dêìu Traâ thiïn nhiïn. Göìm 4 saãn phêím. 32258 609.000à Pure Skin Purifying Face Wash Gel rûãa mùåt giuáp laâm saåch dêìu nhúân cho laân da tröng tûúi tùæn. 150ml. 32646 229.000à Pure Skin 2-in-1 Face Wash Scrub Sûäa rûãa mùåt têíy tïë baâo da chïët laâm saåch sêu cho da. 150ml. 32647 259.000à Pure Skin Blackhead Clearing Mask Mùåt naå àêët seát taác àöång sêu àïí loaåi boã muån àêìu àen. 50ml. 32650 209.000à Pure Skin SOS Spot Gel Gel ngùn ngûâa vaâ giuáp laâm khö caác àöëm muån nhanh choáng. 6ml. 32651 179.000à Pure Skin Refreshing Face Toner Nûúác cên bùçng àöå êím giuáp da tûúi tùæn, laáng saåch. 150ml. 32648 229.000à Ngùn ngûâa muån Daânh cho da dêìu àïën muån PURE SKIN: Laâm saåch sêu Daânh cho da dêìu LOVE NATURE: Laâm dõu da Cho da khö LOVE NATURE: Love Nature Face Toner Tea Tree Nûúác cên bùçng àöå êím giuáp laâm giaãm boáng nhúân cho da. 150ml. 30126 199.000à Love Nature Face Lotion Tea Tree Sûäa dûúäng giuáp cung cêëp àöå êím vûâa phaãi cho da. 50ml. 30124 219.000à Love Nature Cleansing Gel Tea Tree Gel rûãa mùåt chûáa tinh dêìu traâ. 150ml. 30153 199.000à Love Nature Face Cream Oat Kem dûúäng êím giuáp laân da khö trúã nïn mïìm maåi. 50ml. 33523 219.000à Love Nature Face Toner Oat Nûúác cên bùçng àöå êím giuáp laâm dõu vaâ laâm mïìm da. 150ml. 33524 199.000à Love Nature Milky Foam Cleanser Oat Sûäa rûãa mùåt taåo boåt cho laân da caãm giaác dïî chõu. 150ml. 33522 199.000à TENDER CARE: Moåi àöå tuöíi Daânh cho moåi loaåi da Love Nature Corrective Stick Tea Tree Thanh che khuyïít àiïím cho giaãi phaáp 2 trong 1 lyá tûúãng. 4g. 30155 135.000à  Tender Care Protecting Balm Saáp dûúäng àa cöng duång giuáp laâm mïìm vuâng da khö raáp vaâ nûát neã. 15ml. 1276 165.000à Chöëng nùæng Daânh cho moåi loaåi da SUN ZONE: Sun Zone Whitening Protector Face and Exposed Areas SPF 30 High Kem chöëng nùæng giuáp baão vïå, dûúäng êím vaâ laâm trùæng da. 50ml. 30322 309.000à Sun Zone UV Protector Face and Exposed Areas SPF 50 High Kem chöëng nùæng giuáp baão vïå da töëi ûu. 50ml. 23378 349.000à Dûúäng saáng da Cho moåi loaåi da ESSENTIALS: Essentials Fairness Mild Soap Bar Thanh xaâ phoâng laâm saåch, giuáp nuöi dûúäng vaâ laâm saáng da. 75g. 32701 74.000à Essentials Fairness Softening Body Lotion UV Filters Dûúäng thïí giaâu àöå êím giuáp baão vïå vaâ caãi thiïån àöå saáng cho da. 200ml. 32703 209.000à Essentials Fairness Protecting Face Cream SPF 10 Kem dûúäng giuáp dûúäng êím vaâ laâm saáng da. 50ml. 32702 219.000à Love Nature Lip Balm Coconut Saáp dûúäng möi nuöi dûúäng laân möi bùçng tinh dêìu Dûâa vaâ vitamin E thiïn nhiïn. 7g. 34034 155.000à Love Nature Lip Balm Melon Saáp dûúäng möi giuáp dûúäng êím vaâ laâm mïìm àöi möi vúái chiïët xuêët Dûa Lûúái. 7g. 34036 155.000à Love Nature Lip Balm Mango Saáp dûúäng möi giuáp dûúäng êím vaâ laâm mïìm àöi möi vúái thaânh phêìn quaã Xoaâi. 7g. 34035 155.000à
 59. 59. ቢ ባ ቤ 59 CÊËP ÊÍM CUÂNG NHA ÀAM Nûúác cên bùçng àöå êím giuáp laân da tûúi maát Sûäa rûãa mùåt taåo boåt dõu nheå Gel – kem giuáp cung cêëp vaâ cên bùçng àöå êím cho laân da CHÙMSOÁCDA Dûúäng êím Daânh cho da thûúâng àïën da höîn húåp LOVE NATURE: a Love Nature Cleansing Gel Aloe Vera Sûäa rûãa mùåt taåo boåt giuáp laâm saåch buåi bêín. 150ml. 30144 199.000à 119.000à b Love Nature Face Toner Aloe Vera Nûúác cên bùçng àöå êím giuáp laâm da tûúi maát. 150ml. 30149 199.000à 119.000à c Love Nature Gel Cream Aloe Vera Gel – kem dûúäng giuáp cung cêëp vaâ cên bùçng àöå êím cho da. 50ml. 30127 219.000à 129.000à 40% ÛU ÀAÄI
 60. 60. ቤ ቢ ባ 60 Giu áp la âm sa åch, cên bùçng dêìu thû âa trïn da MÙÅT NAÅ DAÅNG ÀÊËT SEÁT CUNG CÊËP VITAMIN CHO DA THAÂNH PHÊÌN TÛÂ THIÏN NHIÏN Giuáp laân da khö àûúåc dûúäng êím vaâ mïìm mõn MÙÅT NAÅ DAÅNG KEM Giuáp laân da höîn húåp àûúåc dûúäng êím vaâ tûúi maát MÙÅT NAÅ DAÅNG GEL
 61. 61. 61 ÀÙÅC BIÏÅT TRONG THAÁNG NAÂY  c Love Nature Clay Mask Burdock Mùåt naå àêët seát giuáp laâm saåch da chûáa chiïët xuêët ngûu baâng. 10ml. 32635 54.000à 27.000à a Love Nature Creamy Mask Oat Mùåt naå daång kem giuáp laâm dõu da chûáa chiïët xuêët luáa maåch. 10ml. 32634 54.000à 27.000à ÛU ÀAÄI 50% b Love Nature Gel Mask Cucumber Mùåt naå daång gel giuáp phuåc höìi laân da chûáa chiïët xuêët dûa leo. 10ml. 32633 54.000à 27.000à
 62. 62. ቢ ባ 62 b Milk Honey Gold Softening Creamy Soap Bar Thanh xaâ phoâng chûáa kem vúái chiïët xuêët tûâ sûäa vaâ mêåt ong hûäu cú giuáp laâm saåch laân da maâ khöng laâm khö da. 75g. 31604 84.000à 59.000à a Milk Honey Gold softening Liquid Hand Soap Nûúác rûãa tay vúái hûúng thúm tinh tïë cuâng chiïët xuêët tûâ sûäa vaâ mêåt ong hûäu cú giuáp nheå nhaâng laâm saåch maâ khöng gêy khö da, cho àöi tay mïìm maåi, mõn maâng. 300ml. 31603 219.000à 150.000à Saãn phêím dûúäng da sang troång cho hiïåu quaã töëi ûu cuâng chiïët xuêët hûäu cú tûâ Sûäa vaâ Mêåt Ong, giuáp nuöi dûúäng, tùng cûúâng àöå êím cho laân da tröng cùng boáng, mïìm mõn. NIÏÌM ÀAM MÏ THUÊÌN KHIÏËT 30% ÛU ÀAÄI
 63. 63. 63 Chaâo àoán ngaây múái vúái laân da tûúi tùæn, mïìm mûúåt vaâ ngaát hûúng. CHÙM SOÁC CAÁ NHÊN
 64. 64. 64 THIÏN NHIÏN CHÙM SOÁC TOAÂN DIÏÅN LAÂN DA BAÅN c Love Nature Shampoo for Dandruff Control Tea Tree Oil Burdock Ngùn ngûâa nhûäng àöëm gaâu khoá chõu bùçng saãn phêím dêìu göåi chûáa thaânh phêìn Ngûu Baâng, nöíi tiïëng búãi àùåc tñnh haån chïë gaâu. Cöng thûác thên thiïån vúái möi trûúâng vaâ khöng chûáa Silicone. 250ml. 32623 175.000à 105.000à a Love Nature Shower Cream Softening Avocado Kem tùæm chûáa thaânh phêìn quaã Bú tûå nhiïn giuáp laâm saåch vaâ nuöi dûúäng laân da mïìm mõn. Cöng thûác thên thiïån vúái möi trûúâng. 250ml. 32605 175.000à 125.000à b Love Nature Shower Gel Caring Olive Oil Aloe Vera Gel tùæm tûúi maát chûáa dêìu Ö-liu vaâ Nha Àam tûå nhiïn giuáp mang àïën laân da mõn maâng, laáng saåch. Cöng thûác thên thiïån vúái möi trûúâng. 250ml. 32608 175.000à 125.000à Chuáng töi muöën têët caã khaách haâng àïìu coá thïí yïn têm vaâ traãi nghiïåm caãm giaác tuyïåt vúâi nhêët khi sûã duång doâng saãn phêím Love Nature. Caác saãn phêím naây seä khöng gêy aãnh hûúãng àïën möi trûúâng nûúác nhúâ cöng thûác tûå phên huãy sinh hoåc sau khi sûã duång. CÖNGTH Û ÁC TÛÅ HUÃY SINHHOÅC
 65. 65. ቢ ባ ቤ 6565 Nheå nhaâng laâm saåch vúái hûúng thúm dïî chõu Thaânh phêìn Bú tûå nhiïn giuáp da mïìm mõn Giuáp toác saåch gaâu vaâ hûúng thúm thanh maát CHÙMSOÁCCAÁNHÊN ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN 40%
 66. 66. ቢ ባ ቤ 66 HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Shampoo Dêìu göåi giuáp laâm saåch nheå nhaâng daânh cho toác hû töín. 250ml. 32875 219.000à HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Hair Mask Mùåt naå toác giuáp maái toác mïìm mûúåt, caãi thiïån hû töín. 200ml. 32881 229.000à HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Conditioner Dêìu xaã giuáp mang laåi sûác söëng cho maái toác thïm mïìm mûúåt. 200ml. 32878 219.000à HairX Advanced Care Dandruff Solution Control Shampoo Dêìu göåi ngùn ngûâa gaâu vaâ giûä êím. 250 ml. 32893 219.000à HairX Advanced Care Activator Fortifying Scalp Tonic Nûúác dûúäng toác giuáp toác phaát triïín àêìy sûác söëng. 100ml. 32897 309.000à HairX Advanced Care GlossMoisture Hydrating Shampoo Dêìu göåi dûúäng êím cho toác khö vaâ thûúâng. 250 ml. 32900 219.000à HairX Advanced Care Activator Fortifying Shampoo Dêìu göåi giuáp maái toác tröng thêåt oáng aã vaâ kñch thñch toác phaát triïín. 250ml. 32894 219.000à HairX Advanced Care Activator Fortifying Hair Amplifier Xõt dûúäng toác giuáp laâm dõu maát vaâ nuöi dûúäng maái toác. 150ml. 32895 259.000à  Milk Honey Gold nourishing Hand Body Cream Kem dûúäng thïí vaâ da tay chiïët xuêët Sûäa vaâ Mêåt Ong. 250ml. 31602 289.000à  Milk Honey Gold smoothing Sugar Scrub Kem tùæm têíy tïë baâo da chïët chiïët xuêët Sûäa Vaâ Mêåt Ong. 200 ml . 31601 319.000à  Milk Honey Gold moisturising Shower Cream Kem tùæm chiïët xuêët Sûäa vaâ Mêåt Ong. 200ml. 31605 259.000à  Milk Honey Gold moisturising Hand Cream Kem dûúäng da tay cho laân da mïìm maåi, laáng mõn. 75ml. 31606 155.000à Milk Honey Gold Conditioner Dêìu xaã daång kem giaâu dûúäng chêët. 200ml . 31709 199.000à Milk Honey Gold Hair Mask Mùåt naå nuöi dûúäng maái toác mïìm mûúåt. 250ml. 31710 249.000à Milk Honey Gold Shampoo Dêìu göåi chiïët xuêët Sûäa vaâ Mêåt Ong. 200ml. 31708 199.000à Milk Honey Gold Shampoo Small Pack (Mini) Dêìu göåi àêìu vúái kñch cúä tiïån lúåi mang theo. 30ml. 34167 94.000à Milk Honey Gold Conditioner Small Pack (Mini) Dêìu xaã giaâu dûúäng chêët kñch cúä tiïån lúåi mang theo. 30ml. 34168 94.000à Milk Honey Gold Nourishing Hand Body Cream Small Pack Dûúäng thïí vaâ da tay giaâu àöå êím vúái kñch cúä tiïån lúåi mang theo. 75g. 35484 189.000à Milk Honey Gold Smoothing Sugar Scrub Small Pack Kem tùæm laâm saåch tïë baâo da chïët kñch cúä tiïån lúåi. 75g. 35485 189.000à  b Styler Medium Round Brush Lûúåc chaãi toác taåo xoùn, Kñch cúã: 23 x 4,8cm. Vêåt liïåu: Aluminium vaâ Nylon. 30608 175.000à  c Styler Vent Brush Lûúåc chaãi toác cho toác ngùæn vaâ vûâa, Kñch cúã: 22 x 5cm. Vêåt liïåu: ABS, Nylon. 30580 165.000à  a Styler Cushion Brush Lûúåc chaãi toác vaâ gúä röëi, Kñch cúã: 24 x 38cm. Vêåt liïåu: ABS, Cao su vaâ Nylon. 30579 135.000à Taåo xoùn vaâ taåo kiïíu toác dïî daâng Taåo kiïíu cho toác ngùæn vaâ vûâa Taåo nïëp vaâ gúä toác röëi HairX MILK HONEY LÛÚÅC
 67. 67. ቢ ቢ ባ ቤ ባ 6767  a  Love Nature Shower Cream Nourishing Almond Oil (Mini) Kem tùæm nhoã goån vúái dêìu Haånh Nhên thiïn nhiïn. 30ml. 34169 94.000à  b Love Nature Body Lotion Nourishing Almond Oil (Mini) Sûäa dûúäng thïí nhoã goån vúái dêìu Haånh Nhên thiïn nhiïn. 30ml. 34170 94.000à Love Nature Shampoo for Dry Hair Wheat Coconut Oil Dêìu göåi daânh cho toác khö vaâ hû töín. 250ml. 32618 175.000à Love Nature Conditioner for Dry Hair Wheat Coconut Oil Dêìu xaã daânh cho toác khö vaâ hû töín. 250ml. 32619 175.000à b Love Nature Exfoliating Soap Bar Refreshing Strawberry Lime Thanh xaâ phoâng tûúi maát tûâ Dêu Têy vaâ Chanh Têy. 75g. 32611 74.000à a Love Nature Soap Bar Softening Avocado Thanh xaâ phoâng vúái thaânh phêìn tûâ quaã Bú tûå nhiïn. 75g. 32607 74.000à c Love Nature Soap Bar Caring Olive Oil Aloe Vera Thanh xaâ phoâng vúái thaânh phêìn dêìu Oliu vaâ Nha Àam. 75g. 32609 74.000à Love Nature Body Lotion Invigorating Coconut Water Melon Dûúäng thïí thaânh phêìn tûâ nûúác Dûâa vaâ Dûa Lûúái. 200ml. 34090 209.000à Love Nature Shower Gel Invigorating Coconut Water Melon Gel tùæm tûúi maát tûâ nûúác Dûâa vaâ Dûa Lûúái. 250ml. 34087 175.000à Love Nature Body Lotion Energising Mint Raspberry Dûúäng thïí vúái hûúng thúm tûâ Baåc Haâ vaâ Phuác Böìn Tûã. 200ml. 32603 209.000à Love Nature Soap Bar Energising Mint Raspberry Thanh xaâ phoâng hûúng thúm tûâ Baåc Haâ vaâ Phuác Böìn Tûã. 75g. 32604 74.000à  Love Nature Exfoliating Shower Gel Refreshing Strawberry Lime Gel tùæm têíy tïë baâo da chïët vúái chiïët xuêët Dêu Têy vaâ Chanh. 250ml. 32610 199.000à Love Nature Exfoliating Shower Gel Energising Mint Raspberry Gel tùæm têíy tïë baâo da chïët vúái Baåc Haâ vaâ Phuác Böìn Tûã. 250ml. 32602 199.000à LOVE NATURE  Love Nature Shampoo for Oily Hair Nettle Lemon Dêìu göåi daânh cho toác nhúân. 250ml. 32625 175.000à  Love Nature 2in1 Shampoo for All Hair Types Avocado Oil Chamomile Dêìu göåi chûáa dêìu quaã Bú vaâ Cuác La Maä. 250ml. 32624 175.000à Love Nature Soap Bar Invigorating Coconut Water Melon Thanh xaâ phoâng cêëp êím tûâ nûúác Dûâa vaâ Dûa Lûúái. 75g. 34092 74.000à CHÙMSOÁCCAÁNHÊN
 68. 68. S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7S T O C K H O L M 1 9 6 7 ባቢ ቤ ብ ቦ ቧ ቤባባቢ 68 Giaãi phaáp chùm soác rùng miïång ÀÏÍ NUÅ CÛÚÂI TOÃA SAÁNG TÛÅ NHIÏN Kem àaánh rùng Optifresh System 8 Herbal Blend vúái tinh dêìu thaão möåc tûâ thiïn nhiïn giuáp baån coá möåt húi thúã thúm maát vaâ möåt nuå cûúâi tûå tin. Feminelle Comforting Intimate Wash Dung dõch vïå sinh phuå nûä dõu nheå vúái chiïët xuêët tûâ hoa Lan. 300ml. 34039 219.000à Feminelle Special Care+ Deodorising Cleansing Intimate Gel Gel giuáp ngùn ngûâa sûå phaát triïín cuãa muâi úã vuâng nhaåy caãm. 300ml. 23646 219.000à 150.000à  a 34060 Loving Care 2in1 Shampoo Conditioner 400ml. 289.000à b 34058 Loving Care Shower Cream 400ml. 289.000à c 34061 Loving Care Hand Cream 150ml. 199.000à d 34063 Loving Care Body Lotion 400ml. 299.000à  e 34069 Loving Care Hand Wash Cream 300ml. 209.000à f 34332 Loving Care Multi Purpose Cream 150ml. 239.000à  a 33452 EssenseCo. Magnolia Wild Fig Hand Body Wash 300ml. 259.000à b 33454 EssenseCo. Magnolia Wild Fig Hand Body Lotion 300ml. 309.000à c 32828 EssenseCo. Neroli Jasmine Hand Body Lotion 300ml. 309.000à Feminelle Special Care+ Moisturising Intimate Balm Kem dûúäng laâm dõu vuâng nhaåy caãm sau khi caåo hoùåc wax löng. 75ml. 32340 199.000à  Feminelle Refreshing Intimate Wash Dung dõch vïå sinh phuå nûä chûáa Nûúác Hoa Höìng dõu nheå. 300ml. 33022 219.000à
 69. 69. 6969 Optifresh System 8 Extreme Fresh Toothpaste Kem àaánh rùng cho baån húi thúã thúm maát suöët ngaây daâi. 100ml. 31132 99.000à Optifresh System 8 Total Protection Toothpaste Kem àaánh rùng baão vïå toaân diïån hûúng Baåc Haâ. 100ml. 31123 99.000à Optifresh System 8 Crystal White Toothpaste Kem àaánh rùng chûáa hoaåt chêët giuáp laâm trùæng rùng. 100ml. 31131 99.000à  Optifresh System 8 Herbal Blend Toothpaste Kem àaánh rùng vúái cöng thûác àùåc biïåt chûáa phûác húåp Active Protect vaâ tinh dêìu thaão möåc thiïn nhiïn giuáp baån vïå sinh rùng miïång vaâ húi thúã tûúi maát tûå nhiïn. 100ml. 31673 99.000à 69.000à 100ML Optifresh Kids Strawberry Toothpaste Gel àaánh rùng hûúng dêu cho treã. 50 ml. 31133 79.000à CHÙMSOÁCCAÁNHÊN 30% ÛU ÀAÄI ÀÏËN
 70. 70. ቢ ባ ቤ ብ 70 g  Feet Up Comfort All Day Refreshing Care Foot Cream Kem dûúäng da chên chûáa dêìu Baåch Àaân vaâ Bú Haåt Múä. 75ml. 32644 155.000à 109.000à f  Feet Up Comfort Anti-perspirant Foot cream Kem dûúäng da chên giuáp laâm tûúi maát àöi chên tûác thò. 75ml. 32368 155.000à 95.000à BÛÚÁC CHÊN NHEÅ TÏNH e Foot Care Pumice Brush Baân chaãi giuáp chaâ bong caác lúáp da chïët vaâ laâm saåch chên. Kñch thûúác: 16.5 x 3 x 3.5cm. 9587 89.000à 60.000à  d Foot File Duång cuå chaâ chên giuáp loaåi boã tïë baâo da chïët. 19 x 3.5 x 0.5cm. 9588 64.000à 45.000à  c Feet Up Comfort Reviving Foot Spray Chai xõt haån chïë möì höi chên chûáa dêìu Baåch Àaân vaâ Dêìu Baåc Haâ. 150ml. 32372 199.000à 139.000à  b Feet Up Advanced Cracked Heel Repair Smooth Foot Cream Kem dûúäng da chên giuáp khùæc phuåc hiïån tûúång khö raáp. 75ml. 33027 219.000à 150.000à  a Feet Up Advanced Deep Exfoliating Foot Cream Kem laâm saåch tïë baâo da chïët cho àöi chên. 75ml. 33033 199.000à 139.000à
 71. 71. ቦ ቧ ቨ 7171 CHÙMSOÁCCAÁNHÊN ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN 40%
 72. 72. ቢ ባ ቤ ቢ ባ 72 a Silk Beauty Body Cream Kem dûúäng thïí vúái tinh dêìu hoa Anh Thaão giuáp dûúäng êím laân da mïìm mûúåt. 200ml. 31279 269.000à c Silk Beauty Anti-perspirant 24H Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí vúái tinh dêìu hoa Anh Thaão. 50ml. 31365 135.000à b Silk Beauty Hand Cream Kem dûúäng da tay giuáp laân da tay àûúåc mïìm mõn cuâng tinh dêìu hoa Anh Thaão. 100 ml. 31363 155.000à SILK BEAUTY - TUYÏÅT VÚÂI HÚN Feminelle Mild Intimate Wash Dung dõch vïå sinh phuå nûä dõu nheå chûáa chiïët xuêët Cuác La Maä. 300ml. 33459 219.000à b Protecting Hand Cream with Sea Buckthorn oil Kem dûúäng da tay vúái thaânh phêìn tinh dêìu tûâ quaã Hùæc Mai Biïín. 75ml. 33642 135.000à NÊNG NIU TAY YÏU MÏÌM MÕN DÛÚÄNG DA TAY SILK BEAUTY FEMINELLE Silk Beauty White Glow Hand Cream Kem dûúäng da tay giaâu thaânh phêìn dûúäng chêët. 75ml. 26436 155.000à a Moisturising Hand Cream with Avocado oil Kem dûúäng da tay chûáa tinh dêìu quaã Bú. 75ml. 34065 155.000à Feet Up Advanced Friction Protecting Foot Spray Chai xõt giuáp àöi chên àûúåc khö thoaáng vaâ tûúi maát daâi lêu. 100ml. 33035 219.000à Feet Up Advanced Salvation Foot Serum Tinh chêët giuáp nuöi dûúäng vaâ dûúäng êím laân da chên. 30ml. 33030 259.000à  Feet Up Advanced 36H Odour Control Anti-perspirant Foot Spray Xõt ngùn ngûâa muâi cho àöi chên khö thoaáng vaâ thoaãi maái. 150ml. 33034 219.000à Feet Up Comfort Overnight Moisturising Foot Cream Kem dûúäng chên ban àïm vúái chiïët xuêët quaã Bú Nha Àam. 75ml. 32370 155.000à Feet Up Advanced Intensive Moisture Foot Mask Mùåt naå dûúäng êím laân da chên daång kem. 100ml. 33028 259.000à FEET UP
 73. 73. ቢ ባ 7373 b SoftCaress Protecting Hand Nail Cream Kem dûúäng coá kïët cêëu nheå, khaã nùng thêím thêëu nhanh, chûáa dêìu haåt macadamia giuáp chùm soác, nuöi dûúäng vuâng da tay vaâ moáng. 100ml. 31344 155.000à 109.000à HÛÚNG YÏU CHO ÀÖI TAY YÏU a SoftCaress Nourishing Hand Cream Kem dûúäng giuáp cung cêëp àöå êím töëi ûu cho vuâng da tay. Kïët cêëu kem nheå chûáa dêìu haåt macadamia, coá khaã nùng thêím thêëu nhanh, lyá tûúãng cho nhûäng ai bõ khö tay.100ml. 31345 155.000à 109.000à CHÙMSOÁCCAÁNHÊN 30% ÛU ÀAÄI
 74. 74. ቤ ባ ቢ ብ ቦ 74  a Activelle Green Tea Fresh Anti-perspirant 24h Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí chiïët xuêët Traâ Xanh. 50ml. 30332 119.000à CAÃM GIAÁC TÛÚI MAÁT TÛÅ TIN
 75. 75. 75  c Activelle Anti-perspirant 24h Deodorant Pure Care Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí cho laân da mõn maâng. 50ml. 23718 119.000à  b Activelle Anti-perspirant 24h Deodorant Invisible Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí cho caãm giaác khö thoaáng. 50ml. 23725 119.000à  e Activelle Extreme Protection Anti-perspirant 48h Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí suöët 48 giúâ. 50ml. 31270 119.000à  d Activelle White Peony 24h Protection Fairness Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí chiïët xuêët hoa Mêîu Àún. 50ml. 31272 119.000à CHÓ VÚÁI 69.000à ÀÙÅC BIÏÅT TRONG THAÁNG NAÂY
 76. 76. 76 THÏË GIÚÁI TRONG TÊÌM TAY Tûåa duäng sô Spartacus, haäy têån duång sûác maånh töëi cao, giaânh lêëy chiïën thùæng vônh hùçng vaâ khùèng àõnh võ thïë cuãa baån giûäa nhûäng bêåc anh taâi khaác.  Possess Man Eau de Toilette Sûå kïët húåp buâng nöí giûäa Tinh Dêìu Nguyïåt Quïë tûúi múái, võ Bûúãi vaâ hûúng thúm say àùæm cuãa cêy Orris taái hiïån hoaân haão tinh thêìn duäng maänh, bêët khuêët cuãa anh huâng La Maä Spartacus. Àêy laâ loaåi nûúác hoa daânh riïng cho nhûäng ngûúâi àaân öng maånh meä vúái àõnh mïånh chinh phuåc thïë giúái! 75ml. 31825 1.090.000à 759.000à Bûúãi, Laá Nguyïåt Quïë, Cêy Orris HÛÚNG PHÛÚNG ÀÖNG 30% ÛU ÀAÄI
 77. 77. 77 GOÁC NAM GIÚÁINöët hûúng nöìng naân giuáp chaâng thu huát.
 78. 78. ባ ቢ 78 a Eclat Homme Anti- perspirant Deodorant Spray Chai xõt giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Eclat Homme. 150ml. 31698 289.000à 205.000àb Eclat Homme Eau de Toilette Nûúác hoa vúái hûúng thúm chuã àaåo tûâ Xaå Hûúng àêìy êën tûúång vaâ thu huát. 75ml. 30173 769.000à 459.000à HÛÚNG GÖÎ CAM CHANH PHÛÚNG ÀÖNG Traâ Himalaya, Da Thuöåc, Àêåu Tonka THUÊÌN KHIÏËT VAÂ QUYÏËN RUÄ
 79. 79. ባ ቢ 79 HÛÚNG GÖÎ VAÂ CAM CHANH Bûúãi Chuâm, Laá Nguyïåt Quïë, Quïë GOÁCNAMGIÚÁI  b Flamboyant Eau de Toilette Söëng nhûäng khoaãnh khùæc bêët têån vúái nûúác hoa Flamboyant. Hûúng traái cêy ngoåt ngaâo nhû lúâi chaâo àoán, hûúng trung têm nöìng êëm lêëp laánh mang àïën nhûäng àiïìu töët laânh cuãa cuöåc söëng. 75ml. 19639 749.000à 449.000à  a Flamboyant Anti-perspirant Deodorant Spray Chai xõt taác àöång keáp giuáp haån chïë möì höi vaâ ngùn muâi hiïåu quaã vúái hûúng thúm tinh tïë cuãa nûúác hoa Flamboyant. 150ml. 31697 289.000à 205.000à TRAÃI NGHIÏåM CUÖÅC SÖËNG ÀÊÌY PHIÏU LÛU ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN 40%
 80. 80. 80 North for Men Original Soap Bar Thanh xaâ phoâng giuáp laâm saåch vaâ dûúäng êím laân da. 100g. 32007 79.000à 55.000à TÛÚI MÚÁI MÖÎI NGAÂY CHAÅM ÀÓNH THAÂNH CÖNG Giuáp laâm saåch, tûúi múái vaâ dûúäng êím laân da THANH XAÂ PHOÂNG 40% ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN MÚ ÁI *Söë giêëy xaác nhêån nöåi dung quaãng caáo cuãa Súã Y Tïë TPHCM: 918/2018/XNQC-YTHCM
 81. 81. ቩ ብ ቩ ቫ ቢ ቤ ባ ብ ቦ ቢ ቪ ቨ ቩ ቭ ባ ቮ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቪ ቫ ቧቤ ቦ 81 GOÁCNAMGIÚÁI a 33650 Possess The Secret Man Eau de Parfum 75ml. 1.090.000à b 30058 Men's Collection Citrus Tonic Eau de Toilette 75ml. 539.000à c 30059 Men's Collection Dark Wood Eau de Toilette 75ml. 539.000à d 33384 Friends World For Him Eau de Toilette 75ml. 679.000à e 31236  Eclat Homme Sport Eau de Toilette 75ml. 769.000à f 32950 Eclat Lui Eau de Toilette 75ml. 769.000à g 32799 Venture Beyond Eau de Toilette 100ml. 779.000à h 32503 Venture Eau de Toilette 100ml. 779.000à i 32155 Giordani Gold Man Eau de Toilette 75ml. 999.000à j 32540  Incognito for Him Eau de Toilette 50ml. 589.000à k 32997 Paradise Man Eau de Toilette 75ml. 1.050.000à l 33654 Mister Giordani Eau de Toilette 75ml. 789.000à a 32497 Eclat Homme Sport Anti-perspirant Roll-on Deodorant 50ml. 135.000à b 33353 Happydisiac Man Anti-perspirant Roll-on Deodorant 50ml. 135.000à c 32176 Giordani Gold Man Anti-perspirant Roll-On Deodorant 50ml. 125.000à d 32461 Giordani Gold Man Anti-perspirant Deodorant Spray 150ml. 289.000à e 32496 Possess Man Anti-perspirant Deodorant Spray 150ml. 289.000à EAU DE PARFUM, EAU DE TOILETTE THANH LÙN, XÕT HAÅN CHÏË MUÂI NORTH FOR MEN Happydisiac Man Eau de Toilette Nûúác hoa mang hûúng thúm vui tûúi cuãa Taáo Xanh, Chanh Trûáng Caá vaâ Dêu Têy. 75ml. 32159 779.000à 549.000à Be the Legend Eau de Toilette Nûúác hoa mang hûúng thúm cuãa muâi Taáo ngoåt, Da Thuöåc tinh tïë vaâ Àêåu Tonka sinh àöång. 75ml. 30468 639.000à 379.000à a 32004 North for Men Original Aftershave Balm 50ml. 115.000à b 32002 North for Men Original Shaving Foam 200ml. 259.000à c 32006 North for Men Original Deo Spray 24H 150ml. 289.000à d 32005 North for Men Original Hair Body Wash 250ml. 299.000à e 32001 North for Men Original Anti-Dandruff Shampoo 250ml. 279.000à f 32015 North for Men Advanced Age Control Eye Care Cream 15ml. 259.000à g 32014 North for Men Advanced Age Control Face Cream 50ml. 359.000à h 32013 North for Men Recharge Deo Roll-On 48H 50ml. 119.000à i 32011 North for Men Recharge Hair Body Wash 250ml. 299.000à j 32012 North for Men Recharge Deo Spray 48H 150ml. 289.000à
 82. 82. ቢ ባ 82 HÛÚNG GÖÎ HÖÍ PHAÁCH PHÛÚNG ÀÖNG Gûâng, Xaå Hûúng Trùæng, ÚÁt Piri Piri HÛÚNG GÖÎ VANI PHÛÚNG ÀÖNG Hoa Gûâng, Quaã Lyá Chua Àen, Göî Àaân Hûúng Nam tñnh. Maånh meä. Cuöën huát. lïn thên chai vaâ caãm nhêån lïn thên chai vaâ caãm nhêån CHAÂ CÖÍ TAY! CHAÂ CÖÍ TAY!
 83. 83. 83  a So Fever Him Eau de Toilette Muâi hûúng nam tñnh vúái sûå hoâa quyïån àêìy taáo baåo cuãa ÚÁt Piri Piri, Phong Lûä Bourbon vaâ Gûâng êëm nöìng. 75ml. 31074 809.000à 649.000à  b So Fever Her Eau de Parfum Nûúác hoa pha tröån giûäa muâi hûúng cuãa quaã Lyá Chua Àen àêåm àaâ, göî Àaân Hûúng ngoåt ngaâo vaâ hûúng hoa Gûâng nöìng êëm. 50ml. 31099 809.000à 649.000à MUA TROÅN 2 CHAI CHÓ VÚÁI 699.000à ÀÙÅC BIÏÅT TRONG THAÁNG NAÂY
 84. 84. 84 BÙÆT TROÅN TRAÁI TIM CHAÂNG Laâ möåt trong nhûäng loaâi hoa mang tñnh biïíu tûúång cuãa nhûäng doâng nûúác hoa cao cêëp, Ngoåc Lan àûúåc biïët àïën vúái muâi hûúng taåo nïn sûác thu huát bñ êín cuãa caác nhên vêåt huyïìn thoaåi thúâi cöí àaåi. Possess Eau de Parfum Possess Eau de Parfum laâ hûúng thúm chuyïín taãi sûác cuöën huát bêët têån vaâ thêìn thaái àêìy mï hoùåc cuãa nûä hoaâng Cleopatra huyïìn thoaåi, àùåc trûng búãi nöët hûúng thu huát noáng boãng cuãa Ngoåc Lan. 50ml. 30886 1.090.000à Ngoåc Lan, Hoùæc Hûúng Indonesia, Dûáa Nûä Hoaâng HÛÚNG HOA TRAÁI CHYPRE
 85. 85. 85 NÛÚÁC HOAÀaánh thûác chñnh mònh bùçng nhûäng muâi hûúng múái. Söëng àöång vaâ saãng khoaái.
 86. 86. 86 Nhû nhûäng khoaãnh khùæc tònh yïu thuêìn khiïët. Khöng cêìn phaãi noái, chó vúái möåt muâi hûúng vaâ möåt nuå cûúâi coá thïí diïîn taã àiïìu ngoåt ngaâo nhêët. Luön Luön Vaâ Maäi Maäi
 87. 87. ቢ ባ 8787 a Volare Forever Eau de Parfum Hûúng thúm dõu daâng cuãa hoa höìng, violet vaâ nöët hûúng hoa traái tûâ Volare Forever Eau de Parfum nheå nhaâng êëp öm baån. Möåt loaåi nûúác hoa tinh tïë nhûng khöng keám phêìn nûä tñnh vúái hûúng thúm nöìng naân cuãa hoa Höìng trùæng, hoa Hûúáng Dûúng vaâ vûúng vêën cuâng haånh nhên àûúâng dõu ngoåt. 50ml. 31495 599.000à 419.000à HÛÚNG HOA HÖÌNG VIOLET Quaã Mêm Xöi, Hoa Höìng Trùæng, Haånh Nhên Àûúâng b Volare Forever Perfumed Roll-on Deodorant Hûúng hoa höìng tinh tïë, cuöën huát cuãa Volare Forever nay àaä xuêët hiïån dûúái daång thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí. 50ml. 32495 135.000à 95.000à NÛÚÁCHOA 30% ÛU ÀAÄI
 88. 88. ቭቩ ቪ ቫ ቨ ቮ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቢ ባ ቤ ቩቨ ቦ ቧ ብ ቪ ቫ ቮ ቭ ቯ ቢ ባ ቢ ባ ቤ ቪቩ ቦ ቧ ቨቦ ብ ቫ ቭ ቮ 88  b Sublime Nature Tonka Bean Parfum Nûúác hoa tinh tïë cuãa hûúng Àêåu Tonka chiïët xuêët bùçng CO2. 50ml. 33418 1.150.000à a Sublime Nature Tuberose Parfum Nûúác hoa hûúng Daå Lai Hûúng chiïët xuêët bùçng CO2. 50ml. 33415 1.150.000à THUÊÌN KHIÏËT ÀÏËN VÖ CUÂNG NGUÖÌN CAÃM HÛÁNG TÛÂ THIÏN NHIÏN a 32672 Memories chasing butterflies Eau de Toilette 30ml. 349.000à b 32673 Memories flirting under fireworks Eau de Toilette 30ml. 349.000à c 32671 Memories daydreaming in a hammock Eau de Toilette 30ml. 349.000à d 32538 Incognito for Her Eau de Toilette 50ml. 589.000à e 31293 Eclat Femme Weekend Eau de Toilette 50ml. 769.000à f 30128 Eclat Femme Eau de Toilette 50ml. 769.000à g 33962 Friends World For Her Eau de Toilette 50ml. 679.000à h 32235 Elvie Eau de Toilette 50ml. 729.000à i 32871 Eclat Mademoiselle Eau de Toilette 50ml. 769.000à j 33635 VIP Club Bali Body Mist 75ml. 279.000à  k 33632 VIP Club Ibiza Body Mist 75ml. 279.000à l 33958 Love Potion So Tempting Fragrance Mist 75ml. 309.000à a 31777 Divine Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à b 32338 Amber Elixir Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à  c 31784 Possess Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à d 31778 Eclat Femme Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à e 34088 Eclat Femme Weekend Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à f 34082 Giordani Gold Essenza Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à g 31705 Eclat Femme Weekend Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à h 31706 Paradise Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à i 34337 Possess Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à j 33123 The ONE Disguise Perfumed Body Lotion 150ml. 249.000à k 32500 Miss Giordani Perfumed Body Lotion 150ml. 249.000à l 32491 Happydisiac Woman Perfumed Roll-on Deodorant 50ml. 135.000à m 34079 Miss Giordani Perfumed Roll-on Deodorant 50ml. 135.000à a 33493 Giordani Gold Essenza Parfum Purse Spray 8ml. 289.000à b 33492 Possess Eau de Parfum Purse Spray 8ml. 289.000à c 30399 Miss Giordani Eau de Parfum 50ml. 789.000à d 33413 The ONE Disguise Eau de Parfum 50ml. 789.000à e 32535 My Destiny Eau de Parfum 50ml. 929.000à f 33955 Possess The Secret Eau de Parfum 50ml. 1.090.000à g 23853 Paradise Eau de Parfum 50ml. 1.050.000à h 33964 Live In Colour Eau de Parfum 50ml. 1.090.000à i 31493 Love Potion Secrets Eau de Parfum 50ml. 829.000à j 22442 Love Potion Eau de Parfum 50ml. 829.000à k 33044 Amber Elixir Crystal Eau de Parfum 50ml. 829.000à l 30025 Volare Eau de Parfum 50ml. 599.000à Àêåu Tonka HÛÚNG DAÅ LAI HÛÚNG Sûúng Mai, Chiïët Xuêët Daå Lai Hûúng Bùçng CO2, Göî Àaân Hûúng
 89. 89. ቤ ብ ቦ ቤ ባባ ቢ 89 d Giordani Gold Original Eau de Parfum Hûúng thúm bêët huã, àùåc trûng cuãa hoa Cam. 50ml. 32150 999.000à e Giordani Gold Original Perfumed Roll-On Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Giordani Gold Original. 50ml. 32160 125.000à b Giordani Gold White Original Eau de Parfum Hûúng nûúác hoa Cam tûúi àeåp raång rúä. 50ml. 33137 999.000à a Giordani Gold Essenza Parfum Nûúác hoa vúái hûúng hoa göî tûúång trûng cho nghïå thuêåt söëng àeåp. 50ml. 31816 1.350.000à HÛÚNG THÚM SANG TROÅNG NÛÚÁCHOA c Giordani Gold Original Perfumed Body Spray Chai xõt toaân thên hûúng nûúác hoa Giordani Gold Original. 75ml. 31707 289.000à
 90. 90. ቢ ባ 90 Nhûäng nöët hûúng sang troång HÛÚNG HOA TRAÁI XANH HÛÚNG GÖÎ VANI PHÛÚNG ÀÖNG Hoa Laâi Ai Cêåp, Dêu Daåi, Lï Höí Phaách, Quyát, Cêy Voâi Voi
 91. 91. ቤ 9191 b Amber Elixir Eau de Parfum Nûúác hoa lêëy caãm hûáng tûâ veã àeåp bñ êín cuãa Höí Phaách, mang hûúng thúm ïm dõu àêìy löi cuöën cuãa Quyát, Haånh Nhên vaâ Xaå Hûúng. 50ml. 11367 799.000à 559.000à a Happydisiac Woman Eau de Toilette Hûúng thúm hoa traái ngoåt ngaâo tûâ Dêu Daåi toãa saáng hên hoan vaâ Hoa Laâi Ai Cêåp cay nöìng. Cho baån tinh thêìn thùng hoa cuâng caãm giaác phêën chêën diïåu kyâ. 50ml. 31630 779.000à 549.000à c Divine Eau De Toilette Baãn hoâa ca tûúi tùæn cuãa nhûäng nöët hûúng hoa traái coá trong loaåi nûúác hoa naây seä tön vinh veã àeåp nûä tñnh núi baån. 50ml. 11355 829.000à 579.000à HÛÚNG HOA TRAÁI VAÂ GÖÎ Lan Nam Phi, Lan 6 caánh, Göî Àaân Hûúng NÛÚÁCHOA 30% ÛU ÀAÄI
 92. 92. ባ ቢ 92 NÖËT HÛÚNG VÛÚNG VÊËN KHÖNG RÚÂI b Women's Collection Delicate Cherry Blossom Eau de Toilette Loå nûúác hoa nhû àûa baån àïën vúái möåt khu vûúân ngêåp traân nhûäng caánh hoa raång rúä, tinh khöi. Caãm nhêån têìng hûúng àêìu cuãa haånh nhên, hoâa cuâng nöët hûúng trung têm àùåc trûng cuãa hoa Anh Àaâo. Cuöëi cuâng, caãm nhêån sûå bònh yïn dõu nheå tûâ göî Tuyïët Tuâng úã têìng hûúng cuöëi àêìy khoá quïn. 50ml. 32440 539.000à 379.000à a Women's Collection Innocent White Lilac Eau de Toilette Laåc bûúác àïën khu vûúân ngêåp traân sùæc hoa. Nhûäng nöët hûúng laá xanh tûúi maát, àêîm sûúng seä dêîn löëi baån trïn con àûúâng moân xinh àeåp. Tiïën sêu hún vaâo cung àûúâng bñ mêåt laâ têìng hûúng chñnh lêëp laánh cuãa hoa Tûã Àinh Hûúng trùæng. Cuöëi cuâng, nheå nhaâng dûâng chên trûúác lúáp hûúng cuöëi àêìy dõu daâng cuãa cêy Voâi Voi vaâ göî êëm nöìng. 50ml. 32438 539.000à 379.000à HÛÚNG HOA TRÙÆNG HÛÚNG GÖÎ HOA TRAÁI Laá Xanh, Tûã Àinh Hûúng Trùæng, Cêy Voâi Voi Haånh Nhên, Hoa Anh Àaâo, Göî Tuyïët Tuâng
 93. 93. ባ ቢ ቤ 9393 HÛÚNG THÚM KHÙÆP NEÃO ÀÛÚÂNG ÀI HÛÚNG HOA TRAÁI Hoa Cam, Mêån Mirabelle, Göî Tuyïët Tuâng HÛÚNG HOA COÃ XANH HÛÚNG HOA TRAÁI CHYPRE Caánh Hoa Nhaâi, Nhûåa Tre, Xaå Hûúng Quyát, Hoa Nhaâi Têy Gardenia, Vani  a Miss Happy Fragrance Mist Nûúác hoa daång nheå vúái chiïët xuêët Mêån Mirabelle tinh nghõch. 75ml. 31635 259.000à 179.000à  b Miss Relax Fragrance Mist Nûúác hoa daång nheå vúái chiïët xuêët Nhûåa Tre tinh khiïët. 75ml. 31634 259.000à 179.000à  c Miss Charming Fragrance Mist Nûúác hoa daång nheå vúái chiïët xuêët hoa Nhaâi Têy Gardenia. 75ml. 33592 259.000à 179.000à NÛÚÁCHOA 30% ÛU ÀAÄI
 94. 94. a b c 94 LAÂN DA TÛÚI TÙÆN SUÖËT CAÃ NÙM
 95. 95. 95 MUA 2 SAÃN PHÊÍM BÊËT KYÂ 40% ÛU ÀAÄI TÛÂ TRANG 94 ÀÏËN 101 c Silk Beauty White Glow Body Lotion Dûúäng thïí chiïët xuêët Silk Protein, hoa Anh Àaâo vaâ Dêu Tùçm trùæng giuáp laâm àïìu sùæc da, laâm saáng da, giuáp baån coá àûúåc laân da êím mõn vaâ saáng höìng raång rúä. 200ml. 23555 249.000à 199.000à a Silk Beauty White Glow Soap Bar Thanh xaâ phoâng tùæm chûáa dûúäng chêët Silk Protein, hoa Anh Àaâo vaâ Dêu Tùçm trùæng giuáp giûä êím tûå nhiïn, laâm mïìm vaâ laâm saáng da. 100g. 22715 74.000à 59.000à b Silk Beauty White Glow Body Wash Sûäa tùæm vúái chiïët xuêët Silk Protein, hoa Anh Àaâo vaâ Dêu Tùçm trùæng giuáp laâm saåch vaâ cung cêëp àöå êím tûå nhiïn cho laân da. 200ml. 22713 189.000à 149.000à Mua 2 saãn phêím giaá 44.000à 149.000à Mua 1 saãn phêím giaá SIÏUÛUÀAÄI Mua 2 saãn phêím giaá110.000à Mua 1 saãn phêím giaá Mua 2 saãn phêím giaá Mua 1 saãn phêím giaá
 96. 96. 96 GOÅI TÏN NGAÂY MÚÁI SÙÆC MAÂU VAÂ ÀÊÌY THÑCH THUÁ  COLOURBOX Nail Polish Sún moáng vúái 10 sùæc maâu söëng àöång vaâ thiïët kïë voã chai xinh xùæn, tiïån duång. Giúâ àêy, möîi ngaây cuãa baån àïìu traân ngêåp sùæc maâu! 5ml.   115.000à 92.000à 69.000à 33261SoftPink 33262BrightRed 33265SoftBerry Mua 2 saãn phêím giaá Mua 1 saãn phêím giaá
 97. 97. 97 33257 Soft Lavender 33258 Bright Nude 33259 Pearly Nude 33260 Pearly Pink 33261 Soft Pink 33262 Bright Red 33263 Soft Red 33264 Bright Raspberry 33265 Soft Berry 33266 Soft Plum SIÏUÛUÀAÄI MUA 2 SAÃN PHÊÍM BÊËT KYÂ 40% ÛU ÀAÄI TÛÂ TRANG 94 ÀÏËN 101
 98. 98. 98 ÀÖI MÙÆT HOAÂN HAÃO HÚN VÚÁI MASCARA TUYÏÅT VÚÂI 33195 Black
 99. 99. 99 COLOURBOX Fatlash Mascara Súã hûäu laân mi rúåp boáng bêët cûá luác naâo vúái Colourbox Fat Lash Mascara. Sùæc àen söëng àöång giuáp laân mi tröng daây dùån vaâ cong vuát thu huát. 8ml. 33195 209.000à 165.000à CAÁCH SÛÃ DUÅNG Chaãi mascara theo hònh zig zag àïí len loãi vaâ daân traãi àïìu löng mi tûâ göëc àïën ngoån. Coá thïí chaãi thïm nhiïìu lúáp àïí mi tröng daây dùån hún. SIÏUÛUÀAÄI MUA 2 SAÃN PHÊÍM BÊËT KYÂ 40% ÛU ÀAÄI TÛÂ TRANG 94 ÀÏËN 101 125.000àMua 2 saãn phêím giaá Mua 1 saãn phêím giaá
 100. 100. a b c 100 LAÂN DA RAÅNG RÚÄ CHÓ VÚÁI 3 BÛÚÁC ÀÚN GIAÃN RÛÃA MÙÅT, LAÂM SAÅCH TÏË BAÂO DA CHÏËT, DÛÚÄNG ÊÍM
 101. 101. 101 SIÏUÛUÀAÄI 105.000à 129.000à 125.000à  b Essentials Fairness Multi-Benefit Face Cream Chûáa chiïët xuêët Bûúãi Chuâm tûå nhiïn, kem dûúäng da mùåt àa cöng duång naây giuáp cung cêëp àöå êím, dûúäng saáng cho laân da tröng mûúåt maâ, raång rúä. 75ml. 32698 219.000à 175.000à  c  Essentials Fairness Exfoliating Scrub Sûäa rûãa mùåt têíy tïë baâo da chïët chûáa caác haåt maát-xa laâm saåch sêu cho laân da! Chiïët xuêët Bûúãi Chuâm tûå nhiïn giuáp laâm saáng cho da tröng raång rúä, tûúi tùæn. 100ml. 32700 209.000à 165.000à a Fairness Multi-Benefit Gel Wash Gel rûãa mùåt àa cöng duång vúái chiïët xuêët Bûúãi Chuâm tûå nhiïn giuáp loaåi boã taåp chêët àoång sêu trong löî chên löng, laâm saáng da, cho laân da tröng laáng saåch, tûúi tùæn. 125ml. 32699 179.000à 142.000à Dûúäng saáng da Cho moåi loaåi da ESSENTIALS: MUA 2 SAÃN PHÊÍM BÊËT KYÂ 40% ÛU ÀAÄI TÛÂ TRANG 94 ÀÏËN 101 Mua 2 saãn phêím giaá Mua 1 saãn phêím giaá Mua 2 saãn phêím giaá Mua 1 saãn phêím giaá Mua 2 saãn phêím giaá Mua 1 saãn phêím giaá
 102. 102. 102 CAÂNG MUA CAÂNG YÏU Tùng cûúâng dûúäng êím àïí khöng coân laân da khö raáp. Vúái mûác giaá vö cuâng ûu àaäi, giuáp baån coá möåt laân da tröng thêåt khoãe maånh. NGAYTRANGNAÂYMÚÁI!SAÁPDÛÚÄNGDATENDERCAREVÚÁITINHDÊÌUHAÅTQUAÃLÛÅUNGÙÆMSÙÆM NGÙÆM SÙÆM
 103. 103. 103 MÚÁI ÛU ÀAÄI 40% Dûúäng êím cho laân da mïìm mõn SAÁP DÛÚÄNG DA TENDER CARE VÚÁI TINH DÊÌU HAÅT QUAÃ LÛÅU Tender Care Protecting Balm with Organic Pomegranate Seed Oil Saáp dûúäng da giuáp tùng cûúâng dûúäng êím cho nhûäng vuâng da khö raáp vaâ möi vúái cöng thûác chûáa Vitamin E vaâ Saáp Ong thiïn nhiïn. Sûå kïët húåp tuyïåt vúâi cuãa tinh dêìu tûâ haåt quaã Lûåu, giuáp baão vïå vaâ nuöi dûúäng laân da tröng thêåt mïìm mõn cuâng hûúng thúm traái cêy àêìy tûúi maát. 15ml. 34042 169.000à 99.000à ÀÛÚÅC YÏU THÑCH TÛÂ 1980

×