Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catalogue My Pham Oriflame 11-2017

Catalogue mỹ phẩm Oriflame tháng 11-2017. Đặt hàng, vui lòng liên hệ: Ms. Thúy - 0909502656 (Call, SMS, Facebook, Zalo, Viber, Tango, WhatsApp, BeeTalk, WeChat, Line). Địa chỉ: 193H Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh. Từ tòa nhà Sacombank nhìn qua bên kia đường chếch về bên trái sẽ thấy hẻm 193. Hẻm 193 nằm giữa 2 ngã 4: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Quốc Toản. Đầu hẻm 193 có khách sạn Cosmopolitan, cổng vào có bảng Khu Phố 4, P7, Q3. Quý khách đi thẳng vào hẻm khoảng 30 mét sẽ thấy Ngọc Thúy Shop ở bên tay trái.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Catalogue My Pham Oriflame 11-2017

 1. 1. NHAÂXUÊËTBAÃNHÖÌNGÀÛÁC
 2. 2. 2 NÖÅI DUNG: https://www.facebook.com/oriflamevn https://www.youtube.com/user/oriflamevn www.oriflame.com.vn KÏËT NÖËI VÚÁI CHUÁNG TÖI: https://www.instagram.com/vietnam_oriflame HAÄY CUÂNG VIÏËT NÏN LÕCH SÛÃ 04 CAÃM HÛÁNG TÛÂ NHÛÄNG NGÛÚÂI HUÂNG 14 CHÙM SOÁC DA 26 ÛU ÀAÄI TROÅN BÖÅ 40 NÛÚÁC HOA 54 GOÁC NAM GIÚÁI 64 CHÙM SOÁC CAÁ NHÊN 78 TRANG ÀIÏÍM 92 KHAÁM PHAÁ DOÂNG SAÃN PHÊÍM COLOURBOX HOAÂN TOAÂN MÚÁI TÖN VINH NGÛÚÂI HUÂNG BÏN CAÅNH BAÅN Àöi luác trong cuöåc àúâi, ta vêîn thûúâng mú vïì möåt ngûúâi huâng giuáp ta vûúåt qua nhûäng rùæc röëi cuãa riïng mònh. Nhûng liïåu baån coá nhêån ra rùçng, nhûäng ngûúâi huâng êëy vêîn luön töìn taåi quanh baån, sùén saâng giuáp àúä maâ baån chùèng hïì chuá yá àïën? Haäy nghô vïì meå, ngûúâi giuáp baån àûáng lïn möîi khi guåc ngaä. Cha cuãa baån, ngûúâi luön baão vïå baån bùçng toaân böå sûác maånh cuãa öng. Thêìy cö baån, ngûúâi àöång viïn baån tin tûúãng vaâo chñnh baãn thên mònh. Vaâ baån beâ xung quanh, hoå luön bïn baån trïn moåi cung bêåc thùng trêìm cuãa cuöåc söëng. Àoá laâ sûå thêåt. Àûâng chúâ àúåi nûäa, haäy noái cho nhûäng ngûúâi thên yïu quanh baån biïët rùçng hoå chñnh laâ nhûäng ngûúâi huâng maâ baån luön yïu thûúng bùçng caã traái tim mònh. Thïí hiïån loâng biïët ún cuãa baån vúái hoå, vò hoå chñnh laâ nguöìn caãm hûáng giuáp baån trûúãng thaânh nhû ngaây höm nay. Haäy cuâng nhau tön vinh nhûäng anh huâng thûåc sûå luön bïn caånh chuáng ta, möîi ngaây! Vúái niïìm tin chêët lûúång cuãa saãn phêím, chuáng töi cam kïët 100% vïì hiïåu quaã sûã duång. Nïëu hoaân toaân khöng haâi loâng vúái saãn phêím mònh àaä mua, quyá khaách haâng coá thïí hoaân traã laåi saãn phêím vaâ chuáng töi seä hoaân tiïìn laåi trong voâng 30 ngaây. Oriflame tûå haâo laâ thaânh viïn cuãa Liïn Àoaân Caác Hiïåp Höåi Baán Haâng Trûåc Tiïëp Thïë Giúái, thïí hiïån cam kïët cuãa chuáng töi nhùçm phêën àêëu àaåt tiïu chuêín cao nhêët trong àaåo àûác kinh doanh. Oriflame coá caác hoaåt àöång tûâ thiïån nhùçm höî trúå treã em vaâ phuå nûä treã thöng qua nhiïìu chûúng trònh giaáo duåc khaác nhau. Àïí tòm hiïíu thïm vïì chñnh saách baão vïå quyïìn lúåi àöång vêåt cuãa Oriflame, vui loâng tham khaão taåi www. oriflame.com.vn CAM KÏËT 100% NHAÂ XUÊËT BAÃN HÖÌNG ÀÛÁC. Chõu traách nhiïåm xuêët baãn: Giaám àöëc Buâi Viïåt Bùæc. Chõu traách nhiïåm nöåi dung: Töíng biïn têåp Lyá Baá Toaân. Biïn têåp: Phan Thõ Ngoåc Minh. Trònh baây minh hoåa: Cöng ty TNHH Oriflame Viïåt Nam. Àöëi taác liïn kïët chõu traách nhiïåm àûa saãn phêím ra thõ trûúâng: Cöng ty TNHH Myä phêím Thûúâng Xuên. 100 – 102 Nguyïîn Vùn Tröîi, Phûúâng 8, Quêån Phuá Nhuêån, Tp. HCM. In 300.000 cuöën, khöí 21x20cm, taåi Cöng ty Cöí phêìn In Trêìn Phuá, 71-73-75 Hai Baâ Trûng, Q1, TP.HCM. Söë XNÀKXB: 3100-2017/CXBIPH/22-55/HĐ. Söë QÀXB cuãa NXB: 119/QĐ-NXBHĐ. Maä söë saách tiïu chuêín quöëc tïë (ISBN): 978-604-89-1091-4. In xong vaâ nöåp lûu chiïíu nùm 2017.
 3. 3. 3 Trang55HÛÚNG THÚM CUÃA NHÛÄNG KYÂ VOÅNG Hûúng thúm thanh lõch tûå nhiïn daânh tùång ngûúâi àaân öng giuáp baån múã röång têìm nhòn. DIÏåN MAÅO LYÁ TÛÚÃNG Gêy êën tûúång bùçng phong caách trang àiïím bùæt kõp xu hûúáng thõnh haânh nhêët muâa naây! MUA 500.000à tiïìn saãn phêím tûâ trang 4-13 àïí nhêån tuái àûång quaâ vaâ thiïåp mûâng Ngaây Nhaâ Giaáo Viïåt Nam thiïët kïë àöåc quyïìn MIÏÎN PHÑ Trang89
 4. 4. 4 MEÅ CHO TÖI VEÃ ÀEÅP Meå thûúâng noái veã àeåp cuãa phuå nûä thïí hiïån qua laân da. Nïëu khöng nhúâ baâ, töi seä chùèng bao giúâ biïët caách tuên theo möåt quy trònh dûúäng da phuâ húåp vaâ súã hûäu laân da àeåp tûå nhiïn nhû ngaây höm nay.
 5. 5. ቢ ባ 5   Milk Honey Gold Nourishing Day Cream Cung cêëp àöå êím tûác thò, duy trò laân da êím mõn suöët ngaây daâi cuâng kem dûúäng chûáa chiïët xuêët tûâ sûäa vaâ mêåt ong. Haäy àaánh thûác veã àeåp tûå nhiïn cuãa laân da. 50ml. 32542 269.000à 159.000à   Milk Honey Gold Nourishing Night Cream Kem dûúäng êím sêu cho da trong àïm vúái chiïët xuêët sûäa mêåt ong, cho baån tónh giêëc vúái laân da mïìm mõn vaâo möîi súám mai. 50ml. 32543 299.000à 179.000à 40% TIÏËT KIÏåM TÊMÀIÏÍM Daânh cho da khö vaâ rêët khö Dûúäng êím MILK HONEY GOLD: Cung cêëp àöå êím vaâ nuöi dûúäng da suöët ngaây daâi Dûúäng êím sêu cho laân da vaâo ban àïm
 6. 6. ቢ ባ 6   Possess Perfumed Body Cream Kem dûúäng thïí hûúng nûúác hoa Possess. 250ml. 31784 269.000à Giaãm 25%199.000à   Possess Eau de Parfum Hûúng thúm chuyïín taãi sûác cuöën huát bêët têån vaâ thêìn thaái àêìy mï hoùåc cuãa nûä hoaâng Cleopatra huyïìn thoaåi, àùåc trûng búãi nöët hûúng thu huát noáng boãng cuãa ngoåc lan. 50ml. 30886 999.000à Giaãm 25%749.000à hoùæc hûúng Indonesia, dûáa nûä hoaâng, ngoåc lan Böå Possess Troån böå chó coân 759.000à NGÛÚÂI CÖË VÊËN CHO TÖI KHAÁT VOÅNG
 7. 7. ቢ ባ 7   Paradise Perfumed Body Spray Chai xõt toaân thên hûúng nûúác hoa Paradise. 75ml. 31706 269.000à Giaãm 25%199.000à   Paradise Eau de Parfum Nêng niu cuöåc söëng vúái hûúng thúm nûúác hoa Paradise Eau de Parfum. Sûå kïët húåp cuãa hoa mêîu àún, hoa nhaâi, höìng höì tiïu vaâ xaå hûúng. 50ml. 23853 899.000à Giaãm 25%679.000à MUA 1 GIAÃM 25% tiïu höìng, caánh hoa laâi, xaå hûúng Böå Paradise Troån böå chó coân699.000à Töi khaám phaá vaâ chinh phuåc khaát voång cuãa mònh nhúâ sûå höî trúå cuãa ngûúâi cöë vêën. Baâ àöång viïn töi theo àuöíi àam mï, hûúáng dêîn töi trong suöët chùång àûúâng chinh phuåc thaânh cöng rûåc rúä. 40% MUA TROÅN BÖÅ GIAÃM TÊMÀIÏÍM
 8. 8. 8 BAÅN BEÂ CHO TÖI PHONG CAÁCH Thúâi gian cuâng baån beâ luön laâ nhûäng khoaãnh khùæc quyá baáu. Chuáng töi cuâng nhau vui àuâa, cêåp nhêåt nhûäng xu hûúáng vaâ choån lûåa phong caách phuâ húåp vúái caá tñnh cuãa tûâng ngûúâi. Baån beâ giuáp töi tö àiïím cuöåc söëng traân ngêåp sùæc maâu!
 9. 9. ቢ ባ ቤ 9 33134 Medium 33131 Fair 33133 Light 31945 Satin Rose 31948 Plush Peach 31946 Coral Dream 31949 Pink Velour 31950 Raspberry Cloud   The ONE Lip Sensation Matte Mousse Son kem cho lúáp son mõn maâng vaâ bïìn maâu. 5ml.   289.000à 189.000à 31947 Red Velvet 31951 Rouge Suede Sùæc maâu àêåm neát cho laân möi cuöën huát! Àöå bao phuã àïìu nhû son saáp cuâng sùæc maâu boáng bêíy bïìn lêu 32450PinkMambo   The ONE BB Cream Bright Perfect SPF30 Kem nïìn BB giuáp baão vïå, dûúäng saáng da. 30ml.   329.000à 199.000à 32444 Tangerine Tango 32449 Malibu Blush 32445 Sunset Burst 32450 Pink Mambo 32448 Hot Flamingo   The ONE Lip Sensation Vinyl Gel Son gel boáng bêíy nöíi bêåt vúái àöå bïìn maâu cao. 5ml.   269.000à 175.000à Chûáa phûác húåp laâm saáng da: giuáp mang àïën laân da trùæng höìng, àïìu maâu vaâ raång rúä hún. 31948PlushPeach 40% TIÏËT KIÏåM ÀÏËN TÊMÀIÏÍM
 10. 10. 10 CHA CHO TÖI TÛÅ TIN Cha töi thûúâng noái rùçng tûå tin laâ yïëu töë khöng thïí thiïëu cuãa möåt ngûúâi àaân öng thöng minh. Nïëu baån caãm thêëy tûå haâo vúái laân da laáng saåch, raång rúä tûâ bïn trong, thò baån seä sùén saâng chinh phuåc moåi thûã thaách phña trûúác. DOÂNG ORIGINAL Quy trònh chaãi chuöët thiïët yïëu hùçng ngaây cho phaái maånh, cöng thûác chûáa Maâng Baão Vïå Arctic Pro vaâ Keäm giuáp chùm soác laân da àïí baån tröng thêåt phong àöå. DOÂNG RECHARGE Khùèng àõnh baãn lônh nhúâ sûå trúå giuáp cuãa Maâng Baão Vïå Arctic Pro, nhên sêm vaâ khoaáng chêët, cöng thûác giuáp baån chaãi chuöët vaâ khúãi àêìu möåt ngaây múái thêåt nùng àöång.
 11. 11. ቢ ባ ቤ ብ 11   North for Men Recharge Hair Body Wash Dêìu göåi sûäa tùæm 2 trong 1 giuáp laâm saåch vaâ nuöi dûúäng laân da, maái toác. 250ml. 32011 289.000à 189.000à   North for Men Original Shaving Foam Boåt caåo rêu giaâu thaânh phêìn dûúäng êím vaâ giuáp da mïìm maåi. 200ml. 32002 249.000à 159.000à   North for Men Recharge Deo Roll-On 48H Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí hiïåu quaã. 50ml. 32013 109.000à 69.000à   North for Men Original Anti-Dandruff Shampoo Dêìu göåi laâm saåch sêu vaâ haån chïë caác taác nhên gêy hònh thaânh gaâu. 250ml. 32001 269.000à 175.000à Giuáp phuåc höìi laân da, maái toác tröng traân àêìy sûác söëng vaâ êím mûúåt Coá taác duång baão vïå vaâ giuáp haån chïë muâi cú thïí töëi ûu Ngùn ngûâa caác àöëm gaâu khoá chõu Giuáp baån caåo saåch, saát vaâ khöng gêy kñch ûáng hoùåc laâm trêìy da MÚÁI 35% TIÏËT KIÏåM TÊMÀIÏÍM
 12. 12. 12 THÊÌY CHO TÖI TÊÌM NHÒN Thêìy daåy töi hûúáng àïën tûúng lai vaâ phêën àêëu àïí chinh phuåc nhûäng àiïìu töët àeåp nhêët bùçng têët caã khaã nùng cuãa mònh. Öng cuâng töi chia seã têìm nhòn vaâ nhûäng nöî lûåc vûúåt qua giúái haån cuãa baãn thên.
 13. 13. ቢ ባ 13   Excite Force Eau de Toilette Thïí hiïån sûác maånh nam tñnh vúái Excite Force. Múã àêìu bùçng nöët hûúng tûúi maát cuãa dûa gang chñn moång. Sau àoá, nhûúâng löëi cho hûúng thúm vûúng vêën vaâ cuöën huát cuãa laá thöng röìi kïët thuác bùçng muâi hûúng maånh meä, khoá quïn cuãa höí phaách àen. 75ml. 31639 769.000à 499.000à   Ascendant Aqua Eau de Toilette Nûúác hoa àaåi diïån cho nguöìn nùng lûúång bêët têån àûúåc chuyïín taãi qua hûúng thúm söëng àöång cuãa bûúãi chuâm, lan toãa khñ chêët maånh meä bao phuã khùæp àaåi dûúng. 75ml. 30540 719.000à 469.000à dûa gang, laá thöng, höí phaách àen boåt biïín, bûúãi chuâm, höí phaách xaám CHAÂ CÖÍ TAY! lïn thên chai vaâ caãm nhêån. 35% TIÏËT KIÏåM TÊMÀIÏÍM
 14. 14. 14 VÏå SÔ BAÃO VÏå LAÂN DA TRÛÚÁC CAÁC TAÁC NHÊN GÊY HAÅI - vúái chó söë ngùn ngûâa UVA/UVB vaâ ö nhiïîm möi trûúâng töëi àa, ngöi sao chöëng nùæng NovAge Day Shield laâ möåt ngûúâi huâng giuáp baån tûå tin àöëi diïån vúái sûác noáng möîi ngaây maâ khöng hïì súå haäi! MAÂNG LOÅC TIA UV TÖËI ÛU Chó söë SPF cao nhêët giuáp chöëng laåi taác haåi cuãa tia UVA vaâ UVB nhùçm baão vïå laân da trûúác caác tia gêy haåi. UVA laâ thuã phaåm chñnh khiïën laân da laäo hoáa súám vaâ PA++++ laâ chó söë ngùn ngûâa UVA töëi àa, taác nhên khiïën da trúã nïn khöng àïìu maâu, naám saåm vaâ hònh thaânh nïëp nhùn. CÖNG NGHÏå BAÃO VÏå DA TRÛÚÁC TAÁC NHÊN Ö NHIÏÎM Giaãm thiïíu caác taác àöång tiïu cûåc lïn da tûâ möi trûúâng ngoaâi, kem chöëng nùæng NovAge Day Shield hònh thaânh möåt lúáp maâng baão vïå trïn bïì mùåt da àïí chöëng laåi hiïån tûúång ö nhiïîm. Doâng saãn phêím NovAge khöng têåp trung vaâo àöå tuöíi cuãa baån maâ chuá troång xûã lyá caác taác nhên laäo hoáa xuêët hiïån trïn da. KÏËT CÊËU NHEÅ CAÃM GIAÁC ÊÍM MÛÚÅT TÛÁC THÒ Caác hoaåt chêët dûúäng êím vaâ ngùn ngûâa laäo hoáa seä cung cêëp àöå êím cho laân da vaâ ngùn ngûâa hiïån tûúång khö raáp. Caác chêët ngùn ngûâa oxy hoáa maånh meä vaâ Vitamin E giuáp baão vïå da trûúác caác göëc tûå do gêy haåi vaâ giuáp saãn phêím naây trúã thaânh bûúác böí sung hoaân haão cho quy trònh dûúäng da NovAge hùçng ngaây. CHÙM SOÁC DA
 15. 15. 15  NovAge Day Shield SPF50 UVA/PA++++ Advanced Skin Protector Kem chöëng nùæng àa cöng duång àûúåc thiïët kïë giuáp baão vïå vaâ laâm chêåm sûå xuêët hiïån cuãa caác dêëu hiïåu laäo hoáa da, giuáp baån súã hûäu laân da tröng raång rúä, mõn maâng vaâ saáng höìng. 30ml. 34143 469.000à BAÃO VÏå DA TRÛÚÁC CAÁC TAÁC NHÊN GÊY LAÄO HOÁA HÙÇNG NGAÂY DUÂNG MÖÎI SAÁNG cho vuâng mùåt vaâ cöí, sau bûúác dûúäng êím vaâ trûúác bûúác trang àiïím. Sûã duång thïm trong ngaây àïí baão vïå da töëi ûu. SPF 50 CHÙMSOÁCDA
 16. 16. 16 HIÏåU QUAÃ: CÖNG DUÅNG: Dêìu dûúäng da coá kïët cêëu nheå vaâ giaâu dûúäng chêët dïî daâng thêëm sêu vaâ nhanh àïí mang àïën laân da mõn maâng, mïìm maåi tûác thò. Saãn phêím giuáp caãi thiïån àöå sùn chùæc vaâ sùæc da theo thúâi gian. Möåt höîn húåp göìm 6 loaåi dêìu quyá giaá tûâ thiïn nhiïn nhû dêìu vûâng, dêìu quaã bú, dêìu haåt àaâo, dêìu Meadowfoam, dêìu lyá chua àen vaâ dêìu àêåu naânh. Giaâu caác axit beáo, lipid, chêët ngùn ngûâa oxy hoáa, vitamin vaâ khoaáng chêët hoaåt àöång tûúng höî nhùçm baão vïå, nuöi dûúäng sêu vaâ giuáp phuåc höìi laân da tûúi tùæn. GIUÁP CAÃI THIÏåN LAÂN DA CHÓ SAU 4 TUÊÌN - MÏÌM MAÅI - MÕN MAÂNG - ÊÍM MÛÚÅT - HAÂI LOÂNG 100% PHÛÁC HÚÅP NUTRI6:
 17. 17. 17  NovAge Nutri6 Facial Oil Capsules Viïn dêìu dûúäng da giuáp nuöi dûúäng sêu cho vuâng mùåt vaâ cöí. Chûáa höîn húåp àöåc àaáo göìm 6 loaåi dêìu dûúäng tûâ thiïn nhiïn, giuáp phuåc höìi cho laân da tröng mïìm maåi, mõn maâng vaâ raång rúä. Phuâ húåp cho moåi loaåi da, moåi àöå tuöíi. 30 viïn nang. 32631 899.000à Laân da tröng mõn maâng, raång rúä vaâ àïìu maâu Möåt höîn húåp quyá giaá göìm 6 loaåi dêìu tûå nhiïn giuáp laâm giaâu cho quy trònh dûúäng da hùçng ngaây. CAÁCH DUÂNG: Vùån hoùåc cùæt rúâi àêìu viïn nang röìi thoa àïìu saãn phêím lïn da. Duâng sau bûúác tinh chêët vaâ trûúác bûúác dûúäng êím. 30 VIÏN NANG GIAÂU DÛÚÄNG CHÊËT CHÙMSOÁCDA
 18. 18. ቢ ባ 18   Pure Skin Purifying Face Wash Gel rûãa mùåt giuáp laâm saåch dêìu nhúân cho laân da tûúi tùæn. 150ml. 32646 219.000à 143.000à LAÂN DA LAÁNG SAÅCH NHÚÂ THAÂNH PHÊÌN TRAÁI CÊY   Pure Skin Refreshing Face Toner Nûúác cên bùçng àöå êím giuáp da tûúi tùæn, laáng saåch. 150ml. 32648 219.000à 143.000à KHÚÃI ÀÊÌU CUÃA LAÂN DA HOAÂN HAÃO Daânh cho da dêìu àïën muån PURE SKIN: Ngùn ngûâa muån CHÙM SOÁC HÙÇNG NGAÂY Baån cêìn laâm saåch sêu cho laân da? CHIÏËT XUÊËT ÀU ÀUÃ TÛÅ NHIÏN Àu àuã coá àùåc tñnh ngùn ngûâa oxy hoáa tuyïåt vúâi cuâng khaã nùng loaåi boã tïë baâo da chïët, giuáp da mõn maâng vaâ tûúi saáng hún. CHIÏËT XUÊËT QUAÃ LÛÅU TÛÅ NHIÏN Lûåu coá àùåc tñnh laâm sùn da cuâng hiïåu quaã ngùn ngûâa oxy hoáa cao giuáp laâm saåch sêu, cên bùçng da vaâ se khñt löî chên löng cho laân da tûúi tùæn, raång rúä.
 19. 19. ቤ ብ ቦ 19   Pure Skin Blackhead Clearing Mask Mùåt naå àêët seát taác àöång sêu àïí loaåi boã muån àêìu àen. 50ml. 32650 199.000à 129.000à   Pure Skin 1 Clarifying Face Scrub 2 Purifying Face Mask Saãn phêím loaåi boã tïë baâo da chïët vaâ mùåt naå laâm saåch sêu löî chên löng. 6ml x 2 goái. 32652 59.000à Chaán gheát muån vaâ dêìu nhúân?   Pure Skin 2-in-1 Face Wash Scrub Sûäa rûãa mùåt têíy tïë baâo da chïët laâm saåch sêu cho da. 150ml. 32647 249.000à 159.000à CHÙM SOÁC ÀÙÅC BIÏåT CHÛÁA AXIT SALICYLIC Cöng Nghïå Detect chûáa Axit Salicylic giuáp tòm kiïëm, xaác àõnh vaâ xûã lyá vi khuêín, àöìng thúâi laâm giaãm sûå hònh thaânh baä nhúân cho laân da tröng mõn maâng, laáng saåch vaâ hoaân haão hún. 35% TIÏËT KIÏåM ÀÏËN CHÙMSOÁCDA CÖNG NGHÏå DETECT
 20. 20. 20   Sun Zone UV Protector Face and Exposed Areas SPF 50 High Kem chöëng nùæng giuáp baão vïå hiïåu quaã cho laân da. Cöng thûác àûúåc tùng cûúâng caác hoaåt chêët giuáp dûúäng êím vaâ laâm mïìm da. Kïët cêëu àùåc biïåt cho khaã nùng thêím thêëu nhanh. Lêu tröi. 50ml. 23378 339.000à 205.000à   Sun Zone Whitening Protector Face and Exposed Areas SPF 30 High Kem chöëng nùæng vúái kïët cêëu nheå giuáp baão vïå, dûúäng êím vaâ laâm saáng da, mang àïën baån laân da raång rúä, àïìu maâu vaâ saáng höìng. 50ml. 30322 299.000à 179.000à Daânh cho moåi loaåi da SUN ZONE: Chöëng nùæng TÊÅN HÛÚÃNG AÁNH NÙÆNG VAÂ BAÄI CAÁT VAÂNG OÁNG! 40% TIÏËT KIÏåM
 21. 21. ቢ ባ 21 Cöng Nghïå Baão Vïå Tiïn Tiïën cho hiïåu quaã chöëng nùæng vaâ chùm soác da. Chûáa maâng loåc traánh taác haåi cuãa tia UVA UVB kïët húåp cuâng Vitamin E coá taác duång ngùn ngûâa oxy hoáa, giuáp baão vïå da trûúác caác taác nhên gêy haåi tûâ bïn ngoaâi nhû aánh nùæng mùåt trúâi, göëc tûå do vaâ hiïån tûúång laäo hoáa súám! Laâm saáng vaâ baão vïå da trûúác aánh nùæng Chöëng nùæng töëi àa Cung cêëp àöå êím vaâ baão vïå da trûúác caác tia UVA vaâ UVB gêy haåi SIÏUÛUÀAÄI CÖNG NGHÏå BAÃO VÏå TIÏN TIÏËN
 22. 22. ባ ቤ ቢ 22   Love Nature Cleansing Gel Tea Tree Gel rûãa mùåt chûáa tinh dêìu traâ giuáp laâm saåch sêu cho laân da dêìu maâ khöng laâm khö da. Loaåi boã buåi bêín, caác lúáp trang àiïím, dêìu thûâa trïn da vaâ ngùn ngûâa muån möåt caách hiïåu quaã. 150ml. 30153 179.000à   Love Nature Face Lotion Tea Tree Sûäa dûúäng chûáa tinh dêìu traâ giuáp cên bùçng da vaâ cung cêëp àöå êím vûâa phaãi àïí chùm soác laân da dêìu. Kïët cêëu dõu nheå, dïî thêím thêëu. 50ml. 30124 199.000à   Love Nature Face Toner Tea Tree Nûúác cên bùçng àöå êím giuáp laâm saåch sêu, se khñt löî chên löng vaâ laâm giaãm boáng nhúân cho da, giuáp da sùén saâng tiïëp nhêån dinh dûúäng tûâ sûäa dûúäng da. 150ml. 30126 179.000à LAÁNG SAÅCH CUÂNG TINH DÊÌU TRAÂ Laâm saåch sêu Daânh cho da dêìu LOVE NATURE:
 23. 23. ቢ ባ ቤ 23   Love Nature Face Toner Aloe Vera Nûúác cên bùçng àöå êím chûáa chiïët xuêët nha àam giuáp laâm saåch sêu, cên bùçng vaâ laâm da tûúi maát. 150ml. 30149 179.000à   Love Nature Cleansing Gel Aloe Vera Sûäa rûãa mùåt taåo boåt dõu nheå chûáa chiïët xuêët nha àam giuáp laâm saåch buåi bêín vaâ caác lúáp trang àiïím, lûu laåi laân da saåch thoaáng vaâ tûúi maát. 150ml. 30144 179.000à   Love Nature Gel Cream Aloe Vera Gel – kem dûúäng giuáp cung cêëp vaâ cên bùçng àöå êím cho da, lûu laåi laân da mïìm maåi vaâ tröng tûúi tùæn hún tûâng ngaây. 50ml. 30127 199.000à Daânh cho da thûúâng àïën da höîn húåp Dûúäng êím LOVE NATURE: ÊÍM MÕN CUÂNG NHA ÀAM CHÙMSOÁCDA
 24. 24. TENDER CARETENDER CARETENDER CARE ቢ ባ ቤ 24  Essentials Fairness Multi-Benefit Gel Wash Gel rûãa mùåt àa cöng duång vúái chiïët xuêët bûúãi chuâm tûå nhiïn giuáp loaåi boã taåp chêët àoång sêu trong löî chên löng, laâm saáng da, cho laân da laáng saåch, tûúi tùæn. 125ml. 32699 169.000à  Essentials Fairness Multi-Benefit Face Cream Chûáa chiïët xuêët bûúãi chuâm tûå nhiïn, kem dûúäng da mùåt àa cöng duång naây giuáp cung cêëp àöå êím, dûúäng saáng cho laân da mûúåt maâ, raång rúä. 75ml. 32698 209.000à  Essentials Fairness Mild Soap Bar Thanh xaâ phoâng chûáa chiïët xuêët bûúãi chuâm tûå nhiïn, giuáp laâm saåch, nuöi dûúäng vaâ laâm saáng da vúái hûúng thúm söëng àöång cuãa hoå cam chanh. Cöng thûác dõu nheå, thñch húåp sûã duång hùçng ngaây. 75g. 32701 59.000à  Essentials Fairness Exfoliating Scrub Sûäa rûãa mùåt têíy tïë baâo da chïët vúái chiïët xuêët bûúãi chuâm tûå nhiïn giuáp laâm saáng cho laân da raång rúä, tûúi tùæn. Chûáa caác haåt maát-xa nhoã vaâ hûúng thúm tûúi maát cuãa hoå cam chanh, möåt saãn phêím khöng thïí thiïëu cho laân da hoaân haão khöng tò vïët. 100ml. 32700 199.000à  Tender Care Protecting Balm Saáp dûúäng da giuáp laâm mïìm vuâng da khö raáp vaâ nûát neã úã möi, mùæt, àêìu göëi, khuyãu tay vaâ baân tay. 15ml. 1276 149.000à Daânh cho moåi loaåi da Moåi àöå tuöíi Tender Care:   Love Nature Lip Balm - Cherry Saáp dûúäng möi chûáa chiïët xuêët cherry. 7g. 31076 139.000à   Love Nature Lip Balm - Strawberry Saáp dûúäng möi chûáa chiïët xuêët dêu têy. 7g. 31075 139.000à   Love Nature Lip Balm - Raspberry Saáp dûúäng möi chûáa chiïët xuêët phuác böìn tûã. 7g. 31077 139.000à Cho moåi loaåi da ESSENTIALS: Dûúäng saáng da
 25. 25. 25  Optimals Body Anti-Cellulite Gel - Caffeine + Lotus Leaf Dûúäng thïí daång gel thêím thêëu sêu vaâo da cuâng thiïët kïë àêìu lùn maát-xa àöåc àaáo giuáp caãi thiïån laân da sêìn suâi, keám sùn chùæc trúã nïn mïìm mûúåt tröng thêëy. Chûáa phûác húåp CelluSmooth giuáp laân da sùn chùæc, mûúåt maâ vaâ àïìu maâu hún. Daânh cho moåi loaåi da. 150ml. 31317 599.000à Xoay àïí múã nùæp vaâ êën nheå thên chai àïí lêëy saãn phêím. Xoay möåt lêìn nûäa àïí àoáng nùæp vaâ duâng àêìu lùn àïí maát-xa. Lau saåch àêìu lùn sau khi sûã duång. HIÏåU QUAÃ LAÂM SÙN CHÙÆC DA ROÄ RÏåT Chùèng coân lo ngaåi laân da thiïëu sùn chùæc, sêìn suâi vaâ khöng àïìu maâu. Saãn phêím seä mang àïën cho baån laân da mïìm maåi hún chó sau 2 tuêìn sûã duång! Cöng thûác chûáa Phûác Húåp CelluSmooth cuâng chiïët xuêët laá Sen vaâ Caffeine taác àöång sêu giuáp nuöi dûúäng vaâ caãi thiïån cho bïì mùåt da mõn maâng hoaân haão. CHÙMSOÁCDA
 26. 26. 1 26 BÛÚÁC 1 LAÂM SAÅCH SÛÄA RÛÃA MÙÅT Rûãa mùåt loaåi boã buåi bêín, baä nhúân, tïë baâo da chïët vaâ giuáp caác saãn phêím dûúäng trong bûúác tiïëp theo coá thïí thêëm sêu hún vaâo da nhùçm mang laåi hiïåu quaã töëi àa. Duâng Maáy Rûãa Mùåt SkinPro vúái sûäa rûãa mùåt yïu thñch seä mang laåi hiïåu quaã laâm saåch cao gêëp 5 lêìn rûãa mùåt bùçng tay. NÛÚÁC CÊN BÙÇNG ÀÖÅ ÊÍM Nûúác cên bùçng àöå êím loaåi boã taân dû trang àiïím, laâm sùn da vaâ giuáp se khñt löî chên löng. Àöìng thúâi, laâm dõu, laâm mïìm vaâ cên bùçng da. Quy Trònh Chùm Soác Da Cuãa Oriflame göìm 4 bûúác àún giaãn, chó mêët 2 phuát vaâo möîi saáng töëi. Àûúåc thiïët kïë nhùçm töëi ûu hoáa hiïåu quaã cuãa caác saãn phêím dûúäng da, giuáp da hêëp thu töëi àa caác thaânh phêìn dûúäng chêët, cho baån laân da tûúi àeåp, raång rúä.  SkinPro Deep Cleansing Brush Head Refill 2pcs Àêìu rûãa laâm saåch sêu. Böå 2 àêìu rûãa. 27969 199.000à  SkinPro Normal/Sensitive Brush Head Refill 2pcs Àêìu rûãa cho da thûúâng/nhaåy caãm. Böå 2 àêìu rûãa. 27968 199.000à Duâng möîi tuêìn 1 lêìn Duâng hùçng ngaây  SkinPro Cleansing System Maáy rûãa mùåt laâm saåch buåi bêín, lúáp trang àiïím vaâ dêìu nhúân hiïåu quaã. 27740 729.000à 579.000à* *KHI MUA BÊËT KYÂ BÖÅ SAÃN PHÊÍM TRANG 28 – 39 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY20% GIAÃM
 27. 27. 33 2 4 27 BÛÚÁC 2 DÛÚÄNG MÙÆT KEM DÛÚÄNG VUÂNG DA QUANH MÙÆT Vuâng da quanh mùæt moãng, nhaåy caãm hún caác vuâng da khaác trïn khuön mùåt vaâ cuäng laâ núi caác dêëu hiïåu laäo hoáa xuêët hiïån àêìu tiïn. Kem dûúäng vuâng da quanh mùæt coá kïët cêëu nheå hún giuáp saãn phêím dïî daâng thêëm sêu vaâo caác löî chên löng li ti úã vuâng da quanh mùæt. BÛÚÁC 3 DÛÚÄNG SÊU TINH CHÊËT Àïí laâm tùng hiïåu quaã dûúäng da, chuáng töi khuyïn duâng möåt saãn phêím àùåc biïåt nhû tinh chêët hoùåc viïn nang dûúäng da. Chuáng coá cöng thûác cö àùåc giuáp caác thaânh phêìn hoaåt chêët coá thïí thêím thêëu sêu hún vaâo da. Àïí àaåt hiïåu quaã nuöi dûúäng töëi àa, haäy duâng saãn phêím naây trûúác khi thoa kem dûúäng ngaây hoùåc àïm. BÛÚÁC 4 DÛÚÄNG ÊÍM KEM DÛÚÄNG NGAÂY Kem dûúäng ngaây coá chûáa thaânh phêìn chöëng nùæng, giuáp baão vïå da trûúác taác haåi tûâ aánh nùæng mùåt trúâi. KEM DÛÚÄNG ÀÏM Vaâo ban àïm, da seä nghó ngúi vaâ dïî hêëp thu dûúäng chêët hún. Vò vêåy, baån nïn duâng nhûäng loaåi kem àïm giaâu caác thaânh phêìn dûúäng chêët. HIÏåU QUAÃ CAÃI THIÏåN LAÂN DA NHÚÂ QUY TRÒNH CHÙM SOÁC HÙÇNG NGAÂY ÛUÀAÄITROÅNBÖÅ
 28. 28. 28 Quy Trònh Chùm Soác Da Giuáp Duy Trò Veã Àeåp Thanh Xuên Cuãa Oriflame göìm 4 bûúác dïî thûåc hiïån. Àûúåc thiïët kïë nhùçm töëi ûu hoáa hiïåu quaã dûúäng da, cho baån laân da tûúi àeåp bêët chêëp moåi àöå tuöíi. Cho moåi loaåi da  NovAge TIME RESTORE: Giuáp phuåc höìi da trung niïn Böå NovAge Time Restore   Eye Lip Cream 15ml. 32629 549.000à   Revitalising Serum 30ml. 32630 1.049.000à   Smoothing Cleansing Milk 200ml. 32597 379.000à   Skin Softening Toning Lotion 200ml. 32742 379.000à   Multi Correcting Day Cream SPF 15 50ml. 32627 889.000à   Regenerative Night Cream 50ml. 32628 889.000à Giuáp phuåc höìi toaân diïån laân da tuöíi trung niïn CÖNG DUÅNG: CAÁCH DUÂNG: Kem dûúäng mùæt vaâ nhên trung chûáa GenisteinSOY giuáp laâm múâ caác nïëp nhùn sêu cho vuâng da nhaåy caãm úã vuâng nhên trung vaâ chiïët xuêët dûúäng saáng da vuâng mùæt àïí caãi thiïån veã àeåp cho vuâng da quanh mùæt. Tinh chêët hoaåt àöång nhû möåt saãn phêím giuáp tùng cûúâng hiïåu quaã laâm àeåp cuãa quy trònh dûúäng da. GenisteinSOY vaâ cam thaão seä dûúäng êím sêu vaâ caãi thiïån àöå raång rúä tûå nhiïn cuãa laân da, giuáp da tröng tûúi tùæn, treã trung vaâ àûúåc phuåc höìi. Vaâo möîi saáng vaâ töëi, laâm saåch da vaâ thoa Eye Lip Cream cho vuâng da quanh mùæt vaâ nhên trung, duâng ngoán aáp uát vöî nheå àïën khi saãn phêím thêím thêëu hoaân toaân vaâo da. Sau àoá, duâng caác àêìu ngoán tay thoa tinh chêët cho vuâng mùåt vaâ xûúng haâm. 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY
 29. 29. ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ 29  Böå NovAge Time Restore Göìm 6 saãn phêím. 28972 4.134.000à 3.134.000à TIÏËT KIÏåM 1.000.000à 94%PHUÅ NÛÄ TRUNG NIÏN CAÃM THÊËY LAÂN DA ÀÛÚÅC NUÖI DÛÚÄNG CAÃI THIÏåN ÀÖÅ ÀAÂN HÖÌI* *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 77 khaách haâng trong àöå tuöíi 55 - 65 tûâ ngaây 23/02/2016 – 07/04/2016. Giuáp phuåc höìi vuâng da quanh mùæt nhên trung Dûúäng êím sêu vaâ giuáp da tröng raång rúä Laâm múâ nïëp nhùn baão vïå da Dûúäng êím sêu cho laân da trung niïn vaâo ban àïm Cho laân da laáng saåch vaâ mïìm maåi Cên bùçng àöå êím giuáp da sùén saâng hêëp thu dûúäng chêët CÖNG NGHÏå GENISTEINSOY + CHIÏËT XUÊËT TÏË BAÂO GÖËC TÛÂ CÊY MAÄ ÀÏÌ Cöng nghïå GenisteinSOY coá nguöìn göëc tûâ àêåu naânh giuáp tùng cûúâng lûúång collagen vaâ kïnh vêån chuyïín nûúác dûúái da. Kïët húåp cuâng Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Cêy Maä Àïì giuáp baão vïå laân da trûúác caác göëc tûå do gêy haåi. ÛUÀAÄITROÅNBÖÅ
 30. 30. 30 Quy Trònh Chùm Soác Da Giuáp Duy Trò Veã Àeåp Thanh Xuên Cuãa Oriflame göìm 4 bûúác dïî thûåc hiïån. Àûúåc thiïët kïë nhùçm töëi ûu hoáa hiïåu quaã dûúäng da, cho baån laân da tûúi àeåp bêët chêëp moåi àöå tuöíi. ASPARTOLIFT – BÛÚÁC ÀÖÅT PHAÁ TRONG CÖNG NGHÏå LAÂM SÙN CHÙÆC DA  NovAge ULTIMATE LIFT: Giuáp laâm sùn chùæc da Cho moåi loaåi da Böå NovAge Ultimate Lift   Lifting Concentrate Serum 30ml. 31543 969.000à b Smoothing Cleansing Milk 200ml. 32597 379.000à  c Skin Softening Toning Lotion 200ml. 32742 379.000à   Advanced Lifting Day Cream SPF15 50ml. 31540 799.000à   Overnight Lifting Contouring Cream 50ml. 31541 799.000à   Advanced Lifting Eye Cream 15ml. 31542 499.000à CÖNG DUÅNG: CAÁCH DUÂNG: Tinh chêët cö àùåc giuáp laâm sùn chùæc da àûúåc ûáng duång cöng nghïå AspartoLift coá taác duång giuáp phuåc höìi nguyïn baâo súåi vaâ Phûác Húåp Tri-Peptide höî trúå saãn sinh collagen giuáp mang àïën laân da raång rúä vaâ mïìm mõn tûác thò. Saãn phêím naây àûúåc khoa hoåc chûáng minh giuáp laâm sùn chùæc, khöi phuåc àöå àaân höìi da vaâ giuáp laâm múâ nïëp nhùn sêu roä rïåt theo thúâi gian. Nhúâ àoá, baån seä súã hûäu laân da tûúi treã, cùng mõn vaâ mïìm maåi. Laân da tröng sùn chùæc Duâng caác àêìu ngoán tay thoa saãn phêím lïn vuâng mùåt, xûúng haâm vaâ cöí theo hûúáng tûâ dûúái lïn trïn. Phûúng phaáp naây cuäng giuáp tùng hiïåu quaã laâm sùn chùæc da coá trong kem dûúäng ngaây vaâ àïm. 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY
 31. 31. ORIFLAMESET ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ 31  Böå NovAge Ultimate Lift Göìm 6 saãn phêím. 28968 3.824.000à 2.824.000à KHÖI PHUÅC 70%ÀÖÅ ÀAÂN HÖÌI DA SAU 12 TUÊÌN* Khöi phuåc àöå sùn chùæc vaâ àaân höìi da Khöi phuåc àöå êím, àöå sùn chùæc vaâ àaân höìi da Laâm sùn chùæc vuâng da quanh mùæt, cho aánh nhòn tûúi treã Giuáp da mïìm mõn vaâ tröng raång rúä tûác thò *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 35 khaách haâng trong àöå tuöíi 45 – 62 tûâ ngaây 26/08/2014 – 19/11/2014. Cho laân da laáng saåch vaâ mïìm maåi Cên bùçng àöå êím giuáp da sùén saâng hêëp thu dûúäng chêët ASPARTOLIFT + CHIÏËT XUÊËT TÏË BAÂO GÖËC TÛÂ THÛÅC VÊÅT AspartoLift laâ cöng nghïå mang tñnh àöåt phaá cuãa Oriflame, àûúåc khoa hoåc chûáng minh giuáp khöi phuåc àöå àaân höìi da. Kïët húåp cuâng chiïët xuêët tïë baâo göëc tûâ thûåc vêåt giuáp ngùn ngûâa sûå suy giaãm collagen. ÛUÀAÄITROÅNBÖÅ TIÏËT KIÏåM 1.000.000à
 32. 32. 32 Quy Trònh Chùm Soác Da Giuáp Duy Trò Veã Àeåp Thanh Xuên Cuãa Oriflame göìm 4 bûúác dïî thûåc hiïån. Àûúåc thiïët kïë nhùçm töëi ûu hoáa hiïåu quaã dûúäng da, cho baån laân da tûúi àeåp bêët chêëp moåi àöå tuöíi. Böå NovAge Bright Sublime   Advanced Brightening Night Cream 50ml. 32658 679.000à   Brightening Cleanser 200ml. 32656 349.000à   Brightening Toner 200ml. 32657 349.000à   Advanced Brightening Day Cream SPF20 50ml. 32803 679.000à   Advanced Brightening Multi-action Essence 30ml. 32805 889.000à   Advanced Brightening Eye Cream 15ml. 32804 439.000à Cho moåi loaåi da  NovAge BRIGHT SUBLIME: Laâm saáng laâm àïìu sùæc da CÖNG NGHÏå MULTI- BRIGHT – TAÁC ÀÖÅNG LÏN 3 GIAI ÀOAÅN HÒNH THAÂNH MELANIN Bûúác àïåm hoaân haão cho laân da raång rúä, mïìm mõn CÖNG DUÅNG: CAÁCH DUÂNG: ÛÁng duång Cöng Nghïå Multi-Bright vaâ Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Hoa Nhaâi Têy Gardenia, böå àöi sûäa rûãa mùåt vaâ nûúác cên bùçng àöå êím naây seä laâm saåch sêu vaâ loaåi boã dêìu thûâa, caác lúáp trang àiïím vaâ taân dû buåi bêín cho laân da thïm raång rúä, mõn maâng cuâng caác àöëm naám saåm múâ hùèn. Höîn húåp Axit Hydroxy coá trong nûúác cên bùçng àöå êím seä loaåi boã tïë baâo da chïët vaâ caác cùån bêín coân soát laåi, giuáp da sùén saâng hêëp thu töëi àa caác thaânh phêìn coá trong tinh chêët vaâ kem dûúäng êím. Duâng caác àêìu ngoán tay maát-xa sûäa rûãa mùåt lïn da vaâ rûãa laåi vúái nûúác saåch. Duâng böng cotton thoa nûúác cên bùçng àöå êím lïn da vaâo möîi saáng vaâ töëi, sau bûúác rûãa mùåt. 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY
 33. 33. ORIFLAMESET ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ 33  Böå NovAge Bright Sublime Göìm 6 saãn phêím. 28969 3.384.000à 2.384.000à *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 42 phuå nûä tûâ ngaây 16/06 - 16/09/2014 taåi ÊËn Àöå. Nuöi dûúäng, laâm saáng da vaâ ngùn ngûâa oxy hoáa Chùm soác vaâ baão vïå hùçng ngaây cho laân da tûúi tùæn khöng tò vïët Vuâng da quanh mùæt mõn maâng, tûúi tùæn vaâ raång rúä hún Saãn phêím thiïët yïëu cho laân da tûúi saáng, àïìu maâu hún Laâm saåch sêu vaâ dûúäng saáng da Giuáp tùng cûúâng khaã nùng taái taåo da LAÂM SAÁNG DA ÀÏËN 40%* CÖNG NGHÏå MULTI-BRIGHT + CHIÏËT XUÊËT TÏË BAÂO GÖËC TÛÂ HOA NHAÂI TÊY GARDENIA Sûå kïët húåp cuãa 2 thaânh phêìn hoaåt chêët coá nguöìn göëc thûåc vêåt giuáp taác àöång vaâ ngùn ngûâa caác giai àoaån chñnh cuãa quaá trònh hònh thaânh melanin àïí laâm múâ naám saåm roä rïåt, dûúäng saáng, laâm àïìu sùæc da vaâ ngùn chùån sûå hònh thaânh cuãa caác àöëm naám saåm trong tûúng lai. Chiïët xuêët tïë baâo göëc tûâ hoa nhaâi têy Gardenia giuáp tùng cûúâng vaâ baão vïå lûúång collagen dûúái da. ÛUÀAÄITROÅNBÖÅ TIÏËT KIÏåM 1.000.000à
 34. 34. 34 Quy Trònh Chùm Soác Da Giuáp Duy Trò Veã Àeåp Thanh Xuên Cuãa Oriflame göìm 4 bûúác dïî thûåc hiïån. Àûúåc thiïët kïë nhùçm töëi ûu hoáa hiïåu quaã dûúäng da, cho baån laân da tûúi àeåp bêët chêëp moåi àöå tuöíi. Cho moåi loaåi da ECOLLAGEN: Ngùn ngûâa nïëp nhùn MÙÅT CÙÆT CUÃA MÖÅT CHIÏËC LAÁ DÛÚÁI KÑNH HIÏÍN VI - NGUÖÌN CUNG CÊËP CAÁC TÏË BAÂO GÖËC TÛÂ THÛÅC VÊÅT TÛÅ NHIÏN Böå NovAge Ecollagen   Skin Renewing Toner 200ml. 32128 349.000à   Refining Foaming Gel Cleanser 200ml. 32596 349.000à   Wrinkle Smoothing Day Cream SPF 15 50ml. 31544 679.000à   Wrinkle Smoothing Night Cream 50ml. 31545 679.000à   Wrinkle Smoothing Serum 30ml. 31547 889.000à   Wrinkle Smoothing Eye Cream 15ml. 31546 439.000à Vuâng da quanh mùæt tröng mõn maâng, tûúi tùæn roä rïåt CÖNG DUÅNG: CAÁCH DUÂNG: Kem dûúäng coá cöng thûác àùåc biïåt giuáp laâm maát vaâ laâm dõu vuâng da nhaåy caãm quanh mùæt, núi dïî hònh thaânh nïëp nhùn nhêët. Cöng Nghïå Tri-Peptide giuáp ngùn ngûâa oxy hoáa vaâ baão vïå da trûúác taác haåi cuãa tia UV, Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Cêy Caâ Solanaceae thuác àêíy quaá trònh saãn sinh collagen vaâ duy trò tñnh toaân veån cuãa maång lûúái collagen dûúái da, trong khi Caffeine giuáp tùng cûúâng tuêìn hoaân vaâ laâm àïìu maâu vuâng da quanh mùæt. Vaâo möîi saáng vaâ töëi, duâng àêìu lùn cuãa saãn phêím maát-xa nheå nhaâng cho vuâng da quanh mùæt. Thiïët kïë àêìu lùn cuãa saãn phêím giuáp kñch thñch tuêìn hoaân vaâ mang laåi hiïåu quaã chùm soác töëi àa cho vuâng da nhaåy caãm quanh mùæt. 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY
 35. 35. ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ 35  Böå NovAge Ecollagen Göìm 6 saãn phêím. 28971 3.384.000à 2.384.000à LAÂM MÚÂ NÏËP NHÙN ÀÏËN 33%* Laâm múâ nïëp nhùn hiïåu quaã, giuáp cêëp êím vaâ baão vïå da töëi àa Laâm múâ vaâ caãi thiïån nïëp nhùn trong giêëc nguã Tinh chêët cö àùåc giuáp tùng cûúâng hiïåu quaã cuãa caác loaåi kem dûúäng Vuâng da quanh mùæt mõn maâng, tûúi tùæn hún Laâm saåch sêu, giuáp da thïm tûúi tùæn Laâm mõn, caãi thiïån sùæc da vaâ laâm da sùn chùæc *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 31 phuå nûä àöå tuöíi tûâ 35 - 45 tûâ ngaây 12/11/2012 - 15/02/2013 taåi Phaáp. CÖNG NGHÏå TRI-PEPTIDE + CHIÏËT XUÊËT TÏË BAÂO GÖËC TÛÂ HOA CAÂ SOLANACEAE Sûác maånh cuãa hai thaânh phêìn naây giuáp ngùn ngûâa sûå suåt giaãm collagen bùçng caách kñch thñch cú chïë phuåc höìi da vaâ laâm múâ nïëp nhùn, caãi thiïån àöå sùn chùæc cuâng sùæc da cho baån möåt laân da tröng mïìm maåi, mõn maâng vaâ tûúi tùæn. ÛUÀAÄITROÅNBÖÅ TIÏËT KIÏåM 1.000.000à
 36. 36. 36 Laân da tröng tûúi tùæn, raång rúä tûác thò CÖNG DUÅNG: Quy Trònh Chùm Soác Da Giuáp Duy Trò Veã Àeåp Thanh Xuên Cuãa Oriflame göìm 4 bûúác dïî thûåc hiïån. Àûúåc thiïët kïë nhùçm töëi ûu hoáa hiïåu quaã dûúäng da, cho baån laân da tûúi àeåp bêët chêëp moåi àöå tuöíi. Cho moåi loaåi da  NovAge TRUE PERFECTION: Laâm saáng, àïìu maâu laâm sùn chùæc da CHIÏËT XUÊËT TÏË BAÂO GÖËC TÛÂ THÛÅC VÊÅT TRONG PHOÂNG THÑ NGHIÏåM Böå NovAge True Perfection   Refreshing Eye Illuminator 15ml. 31981 329.000à   Miracle Perfecting Serum 30ml. 31979 709.000à c Refining Foaming Gel Cleanser 200ml. 32596 349.000à d Skin Renewing Toner 200ml. 32128 349.000à   Renewing Night Care 50ml. 31980 499.000à   Perfecting Day Moisturiser 50ml. 31978 499.000à Tinh chêët dûúäng da dïî daâng thêím thêëu giuáp hoaân thiïån laân da tûác thò, cho hiïåu quaã daâi lêu. Phûác húåp dûúäng saáng giuáp da thïm raång rúä, hoaân haão vaâ mïìm mõn. Chiïët xuêët hoa Mimosa giuáp laâm chêåm sûå hònh thaânh cuãa caác nïëp nhùn theo thúâi gian, àûúåc khoa hoåc chûáng minh hiïåu quaã nuöi dûúäng da tûúi tùæn. CAÁCH DUÂNG: Laâm saåch da mùåt, duâng caác àêìu ngoán tay thoa saãn phêím lïn da trûúác khi sûã duång kem dûúäng ngaây vaâ kem dûúäng àïm. Tinh chêët coân coá taác duång tùng cûúâng hiïåu quaã cuãa caác loaåi kem dûúäng. 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY
 37. 37. ቢ ቤ ብ ቦ ቧ ባ 37  Böå NovAge True Perfection Göìm 6 saãn phêím. 28970 2.734.000à 2.034.000à *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 22 phuå nûä trong àöå tuöíi 18 - 35 tûâ ngaây 08/06 - 11/06/2015. Laâm saåch sêu cho da thïm raång rúä Laâm mõn, laâm sùn chùæc vaâ caãi thiïån sùæc da Laân da tröng tûúi tùæn, raång rúä ngay tûác thò Dûúäng êím vaâ laâm múâ boång mùæt Taái taåo vaâ dûúäng êím da trong giêëc nguã Dûúäng êím, giuáp phuåc höìi laân da tröng tûúi tùæn DA RAÅNG RÚÄ HÚN ÀÏËN 11LÊÌN* CHIÏËT XUÊËT HOA MIMOSA + CHIÏËT XUÊËT TÏË BAÂO GÖËC TÛÂ CÊY ACAI Sûå kïët húåp maånh meä cuãa hai thaânh phêìn naây giuáp laâm saåch sêu cho da, trung hoâa caác taåp chêët gêy haåi vaâ ngùn ngûâa hiïån tûúång oxy hoáa trïn da gêy ra búãi caác göëc tûå do, giuáp thuác àêíy khaã nùng taái taåo cho laân da tröng raång rúä, tûúi tùæn. ÛUÀAÄITROÅNBÖÅ TIÏËT KIÏåM 700.000à
 38. 38. EVEN OUT 38  Böå Optimals Even Out   Illuminating Serum 30ml. 33108 649.000à   Clarifying Toner 200ml. 33225 249.000à   Cleansing Foam 150ml. 33224 249.000à   Perfecting Eye Cream 15ml. 33226 349.000à   Preventing Day Cream SPF 20 50ml. 32479 499.000à   Replenishing Night Cream 50ml. 32480 499.000à Laâm múâ naám saåm EVEN OUT:Cho moåi loaåi da CÖNG DUÅNG: CAÁCH DUÂNG: Khaám phaá veã àeåp cuãa laân da trùæng höìng Bïn caånh phûác húåp LumiLight, böå saãn phêím coân chûáa caác thaânh phêìn thiïn nhiïn giuáp dûúäng saáng, laâm àïìu sùæc da theo thúâi gian. Tinh chêët dûúäng da coân mang àïën laân da mïìm maåi, raång rúä tûác thò. Trong khi kem dûúäng ngaây chûáa chó söë SPF20 vaâ thaânh phêìn baão vïå da trûúc taác nhên gêy ö nhiïîm, coá taác duång nhû möåt têëm khiïn giuáp baão vïå da trûúác caác taác nhên gêy haåi tûâ möi trûúâng ngoaâi vaâ tia UV khiïën da laäo hoáa súám. Thoa tinh chêët vaâo möîi saáng vaâ töëi trïn laân da àaä àûúåc laâm saåch, trûúác khi sûã duång kem dûúäng ngaây vaâ àïm. Vúái kem dûúäng ngaây, thoa àïìu lïn da vaâo möîi saáng, trûúác khi ra ngoaâi àïí súã hûäu laân da tröng saáng höìng raång rúä vaâ àûúåc baão vïå toaân diïån. 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY
 39. 39. ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ 39 Böå Optimals Even Out Göìm 6 saãn phêím. 860880 2.494.000à 1.794.000à 8/10 8/10 9/10 *Kïët quaã cuãa 3 cuöåc thûã nghiïåm trïn 80 phuå nûä chêu AÁ àöå tuöíi tûâ 18 - 50 tûâ ngaây 10/05/2016 – 03/08/2016 taåi Anh Quöëc. Nheå nhaâng laâm saåch sêu cho da Laâm dõu da vaâ se khñt löî chên löng Cung cêëp àöå êím vaâ dûúäng saáng da tûác thò Baão vïå da trûúác taác haåi cuãa tia UV vaâ göëc tûå do Laâm múâ naám saåm vaâ nuöi dûúäng laân da trong àïm Dûúäng saáng vaâ giuáp phuåc höìi vuâng da quanh mùæt PHUÅ NÛÄ THÊËY CAÁC ÀÖËM NAÁM SAÅM ÀÛÚÅC CAÃI THIÏåN* PHUÅ NÛÄ CAÃM THÊËY LAÂN DA THÏM RAÅNG RÚÄ* PHUÅ NÛÄ CAÃM THÊËY LAÂN DA ÀÏÌU MAÂU HÚN* CAÁC LOAÂI THÛÅC VÊÅT TÛÅ NHIÏN ÀÛÚÅC CHOÅN LOÅC KYÄ CAÂNG vúái nhiïìu lúåi ñch vûúåt tröåi àûúåc sûã duång àïí taåo nïn caác húåp chêët coá trong cöng thûác cuãa Even Out. Cuâng nhau, chuáng seä laâm múâ naám saåm, giuáp baån súã hûäu laân da raång rúä, àïìu maâu vaâ hoaân haão tûå nhiïn. PHÛÁC HÚÅP LUMILIGHT taác àöång laâm múâ sûå xuêët hiïån cuãa caác àöëm naám saåm, àöìi möìi vaâ ngùn ngûâa hiïån tûúång tùng sùæc töë da trong tûúng lai. ÛUÀAÄITROÅNBÖÅ TIÏËT KIÏåM 700.000à
 40. 40. 40 NGHÏå NHÊN NÛÚÁC HOA: PHILIPPINE COURTIERE Cha meå cö àïìu laâ nhûäng ngûúâi laâm viïåc trong ngaânh cöng nghiïåp nûúác hoa vaâ niïìm àam mï àoá àaä àûúåc truyïìn vaâo möîi taác phêím àûúåc saáng taåo búãi Philippine. Cö coân coá möëi liïn kïët vúái lônh vûåc thúâi trang. Öng cuãa cö laâ Jacques Rouet, ngûúâi goáp phêìn cho sûå ra mùæt cuãa nhaän haâng Dior. Cö laâ möåt ngûúâi Paris àang sinh söëng taåi Dubai, möåt ngûúâi phuå nûä àam mï caác mön thïí thao nhûng cuäng rêët nhaåy caãm vúái nghïå thuêåt laäng maån. Cö laâ möåt nghïå sô àa taâi, sêu sùæc vaâ nhaåy caãm – möåt caá nhên gùæn liïìn vúái àõnh nghôa cuãa sûå àöåc àaáo. QUAÃ CAÂ LÖÌNG ÀEÂN – “CHIÏËC LÖÌNG TÒNH YÏU” Quaã caâ löìng àeân coá nhiïìu àùåc àiïím àöëi lêåp: coá hònh daáng tûåa nhû möåt chiïëc höåp nûä trang xinh àeåp, moãng manh chûáa möåt loaåi quaã tûúång trûng cho möåt tònh yïu quyá giaá, cêìn àûúåc baão boåc kyä caâng bïn trong. Vúái hûúng võ ngoåt ngaâo pha lêîn võ chua, àêy chñnh laâ thaânh phêìn hoaân haão àûúåc duâng laâm nöët hûúng chñnh cuãa Incognito. CUÖËN HUÁT. SAY ÀÙÆM. ÀAM MÏ Chiïën thùæng trong cuöåc chúi vaâ giaânh troån traái tim chaâng vúái Incognito for Her EdT. Hûúng thúm taáo baåo cuãa höîn húåp cocktail chûáa quaã caâ löìng àeân chñn moång, àùæm chòm cuâng têìng hûúng giûäa cuãa laá cêy tuyïët tuâng vaâ tan dêìn trong nöët hûúng cuöëi cuãa hoùæc hûúng. Möåt loaåi nûúác hoa daânh riïng cho nhûäng ngûúâi phuå nûä thñch chinh phuåc thûã thaách trong tònh yïu. HÛÚNG THÚM GIUÁP BAÅN GIAÂNH TROÅN TRAÁI TIM CHAÂNG - möåt loaåi nûúác hoa àûúåc àaánh giaá 5 sao vïì àöå cuöën huát, Incognito For Her EDT vúái thaânh phêìn chuã àaåo tûâ quaã caâ löìng àeân giuáp laâm toaát lïn veã àeåp ngoåt ngaâo àêìy taáo baåo cuãa nhûäng cö naâng treã trung! NÛÚÁC HOA
 41. 41. 41  Incognito for Her Eau de Toilette Can àaãm giaânh quyïìn chuã àöång trong troâ chúi tònh yïu. Khiïën tim chaâng loaån nhõp vúái höîn húåp cocktail chûáa quaã caâ löìng àeân chñn moång, hoa linh lan thanh khiïët, göî àaân hûúng vaâ keåo haåt deã. 50ml. 32538 549.000à 349.000à NÛÚÁCHOA HÛÚNG HOA TRAÁI keåo haåt deã, hoa linh lan, quaã caâ löìng àeân KHÚÃI ÀÊÌU CUÖÅC CHÚI Möåt troâ chúi bñ êín daânh cho hai ngûúâi. Lêìn theo nhûäng dêëu hiïåu lêín khuêët àïí tòm ra phûúng thûác haå maân, núi baån tòm thêëy nhûäng khaát khao coân êín giêëu. 200.000à TIÏËT KIÏåM
 42. 42. ቢ ባ 42   Women's Collection Delicate Cherry Blossom Eau de Toilette Loaåi nûúác hoa mang hûúng thúm hoa traái ngoåt ngaâo nhû àûa baån àïën vúái möåt khu vûúân ngêåp traân nhûäng caánh hoa anh àaâo raång rúä, tinh khöi. 50ml. 32440 499.000à   Women's Collection Innocent White Lilac Eau de Toilette Laåc bûúác àïën khu vûúân söëng àöång, ngêåp traân sùæc hoa nhúâ saãn phêím nûúác hoa vúái Tûã Àinh Hûúng Trùæng laâ nöët hûúng chuã àaåo. 50ml. 32438 499.000à HÛÚNG GÖÎ HOA TRAÁI haånh nhên, hoa anh àaâo, göî tuyïët tuâng laá xanh, tûã àinh hûúng trùæng, cêy voâi voi HÛÚNG HOA TRÙÆNG Hûúng thúm thuêìn khiïët
 43. 43. 43  Tenderly Eau de Toilette Hûúng thúm mang biïíu tûúång cuãa tuöíi treã, nhûäng àiïìu trong saáng vaâ laåc quan trong cuöåc söëng vúái ngoåc lan laâ nöët hûúng chuã àaåo. 50ml. 30061 699.000à 449.000à ngoåc lan, hoa quyát, voâi voi HÛÚNG HOA TRAÁI Haånh phuác tinh khöi NÛÚÁCHOA 35% TIÏËT KIÏåM
 44. 44. ቢ ባ 44   Divine Eau de Toilette Baãn hoâa ca tûúi tùæn cuãa nhûäng nöët hûúng hoa traái coá trong loaåi nûúác hoa naây seä tön vinh veã àeåp nûä tñnh núi baån. 50ml. 11355 799.000à HÛÚNG HOA TRAÁI GÖÎ lan Nam Phi, lan höì àiïåp, göî àaân hûúng Khñ chêët nûä thêìn chinh phuåc moåi traái tim   Divine Perfumed Body Cream Kem dûúäng thïí cung cêëp àöå êím cho laân da vúái hûúng thúm nûä tñnh, nöìng naân cuãa nûúác hoa Divine. 250ml. 31777 279.000à
 45. 45. ቢ ባ 45   Eclat Femme Eau de Toilette Àûúåc xem nhû biïíu tûúång cuãa veã àeåp gúåi caãm tinh tïë, nhûäng böng hoa nhaâi àûúåc lûåa choån laâm nöët hûúng chuã àaåo cho nûúác hoa naây àïìu àûúåc tröìng taåi Grasse thuöåc vuâng Provence - thuã phuã tinh dêìu lêu àúâi cuãa nûúác Phaáp. 50ml. 30128 719.000à   Eclat Femme Perfumed Body Cream Dûúäng thïí sang troång giuáp dûúäng êím sêu cho laân da vaâ lûu laåi hûúng thúm thanh lõch cuãa nûúác hoa Eclat Femme Eau de Toilette. 250ml. 31778 269.000à HÛÚNG HOA GÖÎ caánh hoa nhaâi, quyát, göî àaân hûúng Sûác Huát Thuêìn Khiïët NÛÚÁCHOA
 46. 46. 46  Love Potion Secrets Eau de Parfum Lêëp àêìy nhûäng khaát khao sêu thùèm trong tim bùçng sûå hoâa quyïån cuãa hûúng dêu têy trùæng vaâ hoa trùæng àêìy cuöën huát. Sau àoá thùng hoa vaâo têìng hûúng nöìng naân cuãa höí phaách, göî àaân hûúng vaâ söcöla trùæng ngoåt ngaâo. 50ml. 31493 799.000à HÛÚNG TRAÁI CÊY VANI PHÛÚNG ÀÖNG dêu têy trùæng, hoa trùæng, söcöla trùæng Àong àêìy khaát khao haånh phuác
 47. 47. 47  Love Potion Eau de Parfum Nûúác hoa Love Potion àaåi diïån cho möåt tònh yïu bïìn bó, maänh liïåt vúái sûå kïët húåp tûâ hûúng gûâng cay nöìng, hoa cacao vaâ hûúng söcöla thêåt löi cuöën. 50ml. 22442 799.000à 599.000à HÛÚNG HOA TRAÁI PHÛÚNG ÀÖNG gûâng, hoa cacao, söcöla Raång rúä sûác huát nûä tñnh NÛÚÁCHOA 200.000à TIÏËT KIÏåM
 48. 48. 48  Miss Giordani Eau de Parfum Tinh dêìu hoa cam YÁ laâ nöët hûúng chuã àaåo mang àïën hûúng thúm sinh àöång vaâ ngêåp traân caãm hûáng cuãa Miss Giordani. Naâng thú muâi hûúng kinh àiïín naây chñnh laâ ngûúâi phuå nûä tûå tin, nûä tñnh vaâ tinh tïë àùåc trûng cuãa veã àeåp YÁ. 50ml. 30399 729.000à HÛÚNG HOA TRAÁI Söëng cuâng àam mï kem xoaâi, hoa cam YÁ, tiïu höìng Pondicherry
 49. 49. 49 Nghïå thuêåt söëng àeåp  Giordani Gold Essenza Parfum Àûúåc taåo thaânh tûâ nöët hûúng hoa cam àöåc quyïìn búãi Oriflame. Nûúác hoa Giordani Gold Essenza thïí hiïån sûå sang troång àónh cao thöng qua muâi hûúng nöìng naân cuâng tay nghïì thuã cöng tinh tïë àûúåc thïí hiïån trong thiïët kïë voã chai, caác chi tiïët àûúåc maå vaâng tó mó. Möåt saãn phêím cao cêëp vúái hûúng hoa göî tûúång trûng cho niïìm àam mï bêët têån vaâo nghïå thuêåt söëng àeåp. 50ml. 31816 1.299.000à 899.000à HÛÚNG HOA GÖÎ Cam bergamot, hoa cam, göî Tuscan NÛÚÁCHOA 400.000à TIÏËT KIÏåM
 50. 50. 50 Sûác huát bêët têån tûâ nhûäng têìng biïín sêu huyïìn bñ HÛÚNG HOA PHÛÚNG ÀÖNG hoa Nigella, höí phaách Baltic, àûúâng nêu
 51. 51. 51  Amber Elixir Crystal Eau de Parfum Àêìu haâng trûúác caãm giaác haånh phuác traâo dêng nhû nhûäng àúåt soáng maånh meä. Nûúác hoa hûúng hoa Phûúng Àöng sang troång seä khiïën baån àùæm say búãi nhûäng nöët hûúng àêìu raång rúä cuãa höí phaách Baltic, e êëp nhûúâng löëi cho nhûäng caánh hoa Nigella núã röå röìi lùæng àoång cuâng àûúâng nêu. Tûåa nhû möåt haânh trònh bñ êín, hêëp dêîn vaâ khoá quïn ngêåp traân caãm giaác saãng khoaái, cuöën huát vö ngêìn. 50ml. 33044 799.000à 479.000à TÊMÀIÏÍM CHAÂ CÖÍ TAY! lïn thên chai vaâ caãm nhêån MÚÁI 40% TIÏËT KIÏåM
 52. 52. ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ 52 Eau de Parfum   Amber Elixir Eau de Parfum Nûúác hoa vúái hûúng thúm ïm dõu àêìy löi cuöën. 50ml. 11367 749.000à   So Fever Her Eau de Parfum Sûå hoâa quyïån giûäa quaã lyá chua àen, göî àaân hûúng vaâ hoa gûâng. 50ml. 31099 729.000à   Volare Eau de Parfum Hûúng thúm cuãa laá hoa violet, hoa höìng vaâ keåo haåt deã. 50ml. 30025 549.000à   My Destiny Eau de Parfum Nûúác hoa chûáa chiïët xuêët àaá quyá Tourmaline àöåc àaáo. 50ml. 32535 899.000à   Giordani Gold Original Eau de Parfum Hûúng thúm bêët huã, àùåc trûng cuãa hoa cam. 50ml. 32150 949.000à   Happydisiac Woman Eau de Toilette Hûúng thúm ngoåt ngaâo tûâ dêu daåi vaâ hoa laâi Ai Cêåp. 50ml. 31630 699.000à   Seductive Musk Eau de Toilette Khoá coá thïí cûúäng laåi hûúng thúm mï hoùåc cuãa nûúác hoa Seductive Musk Eau de Toilette. Sûå hoâa quyïån cuãa hûúng hoa höìng thanh tao, xaå hûúng löi cuöën vaâ hûúng göî cashmeran dõu nheå taåo nïn möåt muâi hûúng nûúác hoa thêåt àùåc biïåt vaâ khoá quïn, khiïën bêët cûá ai cuäng phaãi kiïëm tòm…50ml. 25447 519.000à Eau de Toilette   Miss Happy Fragrance Mist Nûúác hoa daång nheå vúái chiïët xuêët mêån Mirabelle tinh nghõch. 75ml. 31635 219.000à   Giordani Gold Original Perfumed Body Spray Chai xõt toaân thên hûúng nûúác hoa Giordani Gold Original. 75ml. 31707 269.000à   Miss Relax Fragrance Mist Nûúác hoa daång nheå vúái chiïët xuêët nhûåa tre tinh khiïët. 75ml. 31634 219.000à   Giordani Gold Essenza Perfumed Body Cream Kem dûúäng thïí hûúng nûúác hoa Giordani Gold Essenza. 250ml. 31781 269.000à   Amber Elixir Perfumed Body Cream Kem dûúäng thïí hûúng nûúác hoa Amber Elixir. 250ml. 32338 269.000à   Love Potion Perfumed Body Cream Kem dûúäng thïí hûúng nûúác hoa Love Potion. 250ml. 31779 269.000à   Giordani Gold Original Perfumed Roll-On Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Giordani Gold Original. 50ml. 32160 109.000à XÕT SÛÚNGHAÅN CHÏË MUÂIKEM DÛÚÄNG
 53. 53. ቢ ባ ቤ 53   Memories chasing butterflies Eau de Toilette Tröën chaåy àïën chên trúâi tûå do vúái nhûäng nöët hûúng hoa trùæng trong treão, tûúi vui. Hûúng thúm nöìng naân vûúng vêën cuãa lyá chua àen, êín chûáa chuát ngoåt ngaâo cuãa hoa Àoaån hoâa quyïån cuâng muâi hûúng àùåc trûng cuãa haåt cêy Vöng Vang, tûåa nhû möåt vuä cöng kheä dòu dùæt baån vaâo möåt vuâng trúâi bònh yïn, haånh phuác. 30ml. 32672 329.000à   Memories daydreaming in a hammock Eau de Toilette Tröën chaåy àïën möåt miïìn nhiïåt àúái êëm aáp. Hûúng hoa traái möång mú vúái muâi thúm cuöën huát cuãa hoa sûá, chuát tinh tïë cuãa àaåi dûúng maát laânh vaâ nûúác cöët dûâa tûúi ngoåt buâi seä àûa baån tòm vïì möåt baäi biïín ngêåp nùæng. 30ml. 32671 329.000à   Memories flirting under fireworks Eau de Toilette Tröën chaåy vaâo nhûäng khoaãnh khùæc àam mï cuâng hûúng traái cêy vani Phûúng Àöng say àùæm. Chuát dõu daâng khoá cûúäng cuãa mú hoâa quyïån vaâo têìng hûúng chñnh àêìy cuöën huát cuãa hoa höìng trùæng, röìi kïët thuác trong dû võ ngoåt ngaâo àêìy àam mï cuãa keåo haåt deã khiïën baån xuác àöång traâo dêng vaâ àùæm say bêët têån. 30ml. 32673 329.000à Tòm vïì nhûäng khoaãnh khùæc quyá baáu hûúng biïín, hoa sûá, nûúác cöët dûâa tûúi quaã mú, hoa höìng trùæng, keåo haåt deã HÛÚNG HOA TRÙÆNG nuå hoa lyá chua àen, hoa Àoaån, haåt cêy Vöng Vang HÛÚNG HOA TRAÁI HÛÚNG TRAÁI CÊY VANI PHÛÚNG ÀÖNG NÛÚÁCHOA
 54. 54. 54 TÊÌNG HÛÚNG CHÑNH Nûúác hoa hûúng göî vaâ biïín laâm toaát lïn sûác söëng maänh liïåt vaâ veã sang troång tinh tïë cuãa nhûäng ngûúâi àaân öng tûå tin luön têån hûúãng troån veån cuöåc söëng. Nhûäng nöët hûúng thanh lõch cuãa da löån vaâ cam bergamot àêìy saãng khoaái mang àïën caãm giaác nùng àöång, nam tñnh vaâ thaânh cöng. MOÁN PHUÅ KIÏåN DAÂNH CHO NHÛÄNG NGÛÚÂI ÀAÂN ÖNG HIÏåN ÀAÅI - hûúng thúm nùng àöång ngêåp traân sûác söëng cuãa cam bergamot hoâa cuâng chuát tinh tïë cuãa da thuöåc, ngöi sao nûúác hoa Eclat Homme Sport laâ möåt saãn phêím khöng thïí thiïëu cuãa nhûäng ngûúâi àaân öng tûå tin luön têån hûúãng troån veån cuöåc söëng. ÀÚN GIAÃN ÀÊÌY TINH TÏË Nûúác hoa laâ möåt trong nhûäng moán phuå kiïån hoaân haão giuáp tön vinh phong caách cuãa möåt ngûúâi àaân öng hiïån daåi. Eclat Homme Sport àaåi diïån cho nguöìn nùng lûúång saãng khoaái tûâ àaåi dûúng, daânh riïng cho nhûäng chaâng trai nùng àöång luön nùæm bùæt moåi cú höåi trong cuöåc söëng. NGHÏå NHÊN NÛÚÁC HOA: VINCENT SHALLER Ngûúâi saáng taåo nïn Eclat Homme Sport àaä lêëy yá tûúãng cho muâi hûúng naây tûâ viïåc kïët húåp nhûäng khña caånh hoaân toaân traái ngûúåc cuãa möåt chaâng trai: sûác maånh/veã nam tñnh vúái àöå nhaåy caãm/sûå laäng maån/ên cêìn. Thïí hiïån qua nhûäng nöët hûúng saãng khoaái vaâ tûúi tùæn, nghïå nhên Vicent àaä thaânh cöng mang àïën möåt loaåi nûúác hoa raång rúä tûúi saáng nhûng cuäng khöng keám phêìn êëm aáp vaâ thu huát. GOÁC NAM GIÚÁI
 55. 55. 55  Eclat Homme Sport Eau de Toilette Sûå pha tröån giûäa nöët hûúng tinh tïë cuãa da löån vaâ sûå tûúi maát cuãa cam bergamot tûâ miïìn Nam nûúác Phaáp chuyïín taãi hònh aãnh ngûúâi àaân öng tûå tin, nùng àöång vaâ thaânh cöng. 75ml. 31236 719.000à 469.000à GOÁCNAMGIÚÁI tiïu höìng, da löån, cam bergamot HÛÚNG GÖÎ HÛÚNG THÚM SAÃNG KHOAÁI LÊËY CAÃM HÛÁNG TÛÂ ÀÕA TRUNG HAÃI Chuát thanh lõch giaãn àún daânh cho ngûúâi àaân öng thaânh cöng, cuöën huát. 35% TIÏËT KIÏåM
 56. 56. 56  Signature Zoom Eau de Toilette “Nùæm giûä thûåc taåi, bùæt troån khoaãnh khùæc” cuâng sûå cöång hûúãng sinh àöång cuãa caác têìng hûúng àöåc àaáo. Múã àêìu àêìy nùng lûúång tûâ hûúng quyát xanh tûúi maát vaâ àûa moåi giaác quan thùng hoa cuâng baåch dûúng baåc, caãm giaác maát laånh giuáp baån thïm tónh taáo chinh phuåc moåi khoaãnh khùæc bêët têån cuãa cuöåc söëng. 75ml. 31288 699.000à SÖËNG TROÅN TÛÂNG KHOAÃNH KHÙÆC baåch dûúng baåc, quyát xanh, hoùæc hûúng HÛÚNG GÖÎ
 57. 57. 57  Glacier Rock Eau de Toilette Sùén saâng àûúng àêìu moåi thûã thaách cuâng hûúng thúm maånh meä àêìy saãng khoaái tûâ Glacier Rock Eau de Toilette. Nöët hûúng sinh àöång tûâ hoå cam chanh nhû tiïëp thïm nùng lûúång, cho baån sûác maånh bûát phaá moåi raâo caãn phña trûúác. 100ml. 31145 449.000à 289.000à chanh, dûa chuöåt, höí phaách HÛÚNG CAM CHANH CAÃM GIAÁC TÛÅ DO. MÚÃ LÖËI ÀI RIÏNG. GOÁCNAMGIÚÁI 35% TIÏËT KIÏåM
 58. 58. 58 göî tuyïët tuâng, rïî cêy àöng hêìu, baåc haâ HÛÚNG FOUGERE TÛÚI MAÁT ÀÖËI ÀÊÌU NHÛÄNG ÊÍN SÖË  Venture Eau de Toilette Àaánh bêåt moåi nöîi súå haäi vaâ thïí hiïån tinh thêìn quaã caãm cuãa baån bùçng hûúng thúm tûúi tùæn cuãa nûúác hoa Venture. Muâi hûúng saãng khoaái àùåc trûng cuãa baåc haâ giuáp baån caãm thêëy thïm phêìn tûå tin, riïng rïî cêy àöng hêìu vaâ göî tuyïët tuâng seä àaánh thûác sûác maånh nam tñnh êín sêu trong con ngûúâi baån. 100ml. 32503 749.000à
 59. 59. 59  Incognito for him Eau de Toilette Nhûäng neát àöëi lêåp cuãa troâ chúi tònh yïu tûâ quaã caâ löìng àeân moång nûúác, àïí röìi vêën vûúng cuâng laá cêy tuyïët tuâng vaâ laåc löëi trong sûå cuöën huát cuãa hoùæc hûúng. 50ml. 32540 549.000à 349.000à hoùæc hûúng, laá cêy tuyïët tuâng, quaã caâ löìng àeân HÛÚNG NÛÚÁC KHOAÁNG KHÚÃI ÀÊÌU CUÖÅC CHÚI 200.000à TIÏËT KIÏåM GOÁCNAMGIÚÁI
 60. 60. ቢ ባ 60   Eclat Homme Anti- perspirant Deodorant Spray Chai xõt giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Eclat Homme. 150ml. 31698 269.000à   Flamboyant Anti- perspirant Deodorant Spray Chai xõt giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Flamboyant. 150ml. 31697 269.000à HÛÚNG GÖÎ HÛÚNG GÖÎ CAM CHANH traâ Himalaya, da thuöåc, àêåu tonka bûúãi chuâm, laá nguyïåt quïë, quïë
 61. 61. ቢ ባ 61  b Giordani Gold Man Anti- perspirant Roll-On Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Giordani Gold Man. 50ml. 32176 109.000à  a Giordani Gold Man Anti- perspirant Deodorant Spray Chai xõt giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Giordani Gold Man. 150ml. 32461 269.000à HÛÚNG GÖÎ COÃ HÛÚNG BAÂI cam bergamot, tiïu àen, coã hûúng baâi TÛÚI TÙÆN TÛÅ TIN SUÖËT CAÃ NGAÂY GOÁCNAMGIÚÁI
 62. 62. ቢ ባ ቤ ብ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቪ 62   North for Men Advanced Age Control Eye Care Cream Kem dûúäng mùæt giuáp laâm múâ quêìng thêm, boång mùæt vaâ nïëp nhùn. 15ml. 32015 249.000à   North for Men Recharge Energy Boost Face Gel Gel dûúäng giuáp phuåc höìi vaâ cung cêëp àöå êím suöët 24 giúâ cho da. 50ml. 32010 339.000à   Excite by Oriflame Eau de Toilette Nöët hûúng cam Bergamot, dûa gang vaâ cêy ngaãi àêìy maånh meä. 75ml. 15560 799.000à   North for Men Recharge Face Wash Scrub Saãn phêím rûãa mùåt vaâ têíy tïë baâo da chïët cho laân da laáng saåch. 150ml. 32008 199.000à   So Fever Him Eau de Toilette Muâi hûúng cuãa úát Piri Piri, phong lûä Bourbon vaâ gûâng. 75ml. 31074 749.000à   Eclat Homme Eau de Toilette Nûúác hoa vúái hûúng thúm chuã àaåo tûâ xaå hûúng. 75ml. 30173 719.000à   Possess Man Eau de Toilette Hûúng thúm cuãa tinh dêìu nguyïåt quïë, võ bûúãi vaâ cêy Orris. 75ml. 31825 999.000à   Be the Legend Eau de Toilette Muâi taáo ngoåt, da thuöåc tinh tïë vaâ àêåu tonka sinh àöång. 75ml. 30468 599.000à   Flamboyant Eau de Toilette Nûúác hoa vúái nhûäng nöët hûúng traái cêy söëng àöång. 75ml. 19639 699.000à   Flamboyant Priveá Eau de Toilette Hûúng thúm tûúi maát tûâ cam, hûúng biïín vaâ rïu söìi. 75ml. 24737 699.000à   Happydisiac Man Eau de Toilette Hûúng thúm vui tûúi cuãa taáo xanh, chanh trûáng caá vaâ dêu têy. 75ml. 32159 729.000à   Giordani Gold Man Eau de Toilette Nûúác hoa mang hûúng thúm nöìng naân cuãa Coã Hûúng Baâi. 75ml. 32155 869.000à   North for Men Advanced Age Control Face Cream Gel - kem dûúäng giuáp caãi thiïån sûå sùn chùæc, àöå àaân höìi da. 50ml. 32014 349.000à
 63. 63. ቢ ባ 63   Men's Collection Dark Wood Eau de Toilette Hûúng thúm nöìng êëm mang tuyïn ngön maånh meä cuãa khñ chêët nam tñnh vaâ sûác cuöën huát àùåc biïåt àûúåc chuyïín taãi qua nöët hûúng göî guaiac àöåc àaáo. 75ml. 30059 499.000à   Men's Collection Citrus Tonic Eau de Toilette Nûúác hoa mang hûúng thúm traân ngêåp nùng lûúång vúái sûå hoâa tröån sinh àöång vaâ maånh meä cuãa hûúng göî vaâ hûúng thúm saãng khoaái cuãa hoå cam chanh. 75ml. 30058 499.000à cam chanh, göî, nûúác khoaáng tiïu àen, göî Guaiac, thuöëc laá HÛÚNG PHÛÚNG ÀÖNG HÛÚNG CAM CHANH GÖÎ AÁNH HAÂO QUANG NAM TÑNH TÛÅ NHIÏN GOÁCNAMGIÚÁI
 64. 64. 64 CÖNG NGHÏå NEOFORCE ÀÖÅT PHAÁ QUY TRÒNH NUÖI DÛÚÄNG CHO MAÁI TOÁC TRÖNG TRAÂN ÀÊÌY SÛÁC SÖËNG - Doâng saãn phêím HairX Advanced NeoForce laâ ngöi sao may mùæn giuáp baån chinh phuåc ûúác mú súã hûäu maái toác chùæc khoãe vúái giaá caã cûåc phaãi chùng! Àûúåc kiïím nghiïåm chûáng minh hiïåu quaã giuáp maái toác tröng chùæc khoãe, quy trònh dûúäng toác hùçng ngaây chûa bao giúâ àún giaãn vaâ hiïåu quaã hún. TOÁC RUÅNG GIAÃM HÙÈN, TÛÅ TIN TÙNG VOÅT Ruång toác laâ möåt trong nhûäng nguyïn nhên khiïën baån tröng giaâ hún tuöíi vaâ caãm thêëy thiïëu tûå tin. Maái toác moãng, yïëu thûúâng laâ hêåu quaã cuãa nhiïìu yïëu töë nhû di truyïìn, àöå tuöíi, sûå cùng thùèng vaâ thêåm chñ laâ do nhûäng thoái quen xêëu khoá boã trong cuöåc söëng hùçng ngaây. Cöng nghïå NeoForce hoaåt àöång bùçng hai caách: giuáp höî trúå toác phaát triïín, cho baån maái toác tröng daây dùån hún vaâ keáo daâi chu kyâ sinh trûúãng cuãa toác. Thaânh phêìn hoaåt chêët coá trong saãn phêím àûúåc chûáng minh giuáp toác tröng daây dùån hún trong khi Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Taáo coá hiïåu quaã giuáp ngùn ngûâa hiïån tûúång ruång toác. QUY TRÒNH CHÙM SOÁC TOÁC CHUYÏN SÊU TAÅI NHAÂ, SAÁNG TAÅO BÚÃI CAÁC NHAÂ KHOA HOÅC “Doâng saãn phêím HairX Advanced NeoForce göìm 3 bûúác chùm soác chûáa Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Thûåc Vêåt giuáp mang àïën möåt maái toác tröng daây dùån, böìng bïình hún thöng qua cú chïë höî trúå toác phaát triïín.” - Nhaâ Khoa Hoåc/Chuyïn Viïn Nghiïn Cûáu Toác, Viïån Nghiïn Cûáu Phaát Triïín Oriflame CHÙM SOÁC CAÁ NHÊN
 65. 65.    65   HairX Advanced NeoForce Scalp Tonic Tinh chêët dûúäng toác chuyïn sêu giuáp höî trúå toác phaát triïín, cho maái toác tröng daây dùån hún chó trong 3 thaáng. 100ml. 31141 319.000à 223.000à   HairX Advanced NeoForce Shampoo Dêìu göåi hùçng ngaây coá cöng thûác chûáa Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Thûåc Vêåt giuáp phuåc höìi maái toác tröng traân àêìy sûác söëng. 200ml. 31140 199.000à 139.000à   HairX Advanced NeoForce Hair Amplifier Xõt dûúäng toác giuáp taåo àöå phöìng cho maái toác tröng böìng bïình, daây dùån töëi àa. 150ml. 31142 269.000à 189.000à CHÙMSOÁCCAÁNHÊN *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 85 tònh nguyïån viïn nam vaâ nûä trong àöå tuöíi 20 - 55 tûâ ngaây 15/04 – 12/06/2014. MAÁI TOÁC TRÖNG DAÂY DÙÅN HÚN TRONG VOÂNG 3 THAÁNG* Ngùn ngûâa hiïån tûúång gaäy ruång vaâ höî trúå toác phaát triïín* 30% TIÏËT KIÏåM
 66. 66. ቢ ባ 66   Milk Honey Gold Conditioner Dêìu xaã daång kem giaâu dûúäng chêët vúái chiïët xuêët hûäu cú tûâ sûäa vaâ mêåt ong. Cöng thûác vúái hûúng thúm àöåc àaáo, giuáp nuöi dûúäng vaâ gúä röëi cho maái toác mïìm, mûúåt vaâ oáng aã möåt caách tûå nhiïn. Daânh cho toác thûúâng hoùåc khö. 200ml. 31709 179.000à 125.000à   Milk Honey Gold Shampoo Dêìu göåi àêìu chûáa chiïët xuêët hûäu cú tûâ sûäa vaâ mêåt ong giuáp nheå nhaâng laâm saåch vaâ nuöi dûúäng cho maái toác mïìm maåi vaâ oáng mûúåt. Hûúng thúm ngoåt ngaâo, tinh tïë tûâ saãn phêím seä mang àïën baån möåt traãi nghiïåm vö cuâng tuyïåt vúâi. Daânh cho toác thûúâng hoùåc khö. 200ml. 31708 179.000à 125.000à
 67. 67. ቤ 67 Niïìm àam mï thuêìn khiïët   Milk Honey Gold Hair Mask Mùåt naå toác giaâu thaânh phêìn dûúäng chêët vúái chiïët xuêët hûäu cú tûâ sûäa vaâ mêåt ong, bú haåt múä vaâ protein luáa mò. Giuáp khöi phuåc àöå chùæc khoãe vaâ oáng aã cho maái toác tröng traân àêìy sûác söëng. Lyá tûúãng cho toác khö hoùåc hû töín. 250ml. 31710 229.000à 159.000à Ngêët ngêy búãi hûúng thúm say àùæm cuãa chiïët xuêët sûäa vaâ mêåt ong vêën vûúng trïn toác. Saãn phêím giuáp maái toác cuãa baån tröng thêåt oáng aã mûúåt maâ. “nhûäng saãn phêím tuyïåt vúâi giuáp maái toác xú röëi cuãa töi tröng thêåt oáng aã!” Saãn phêím chùm soác toác sang troång cho hiïåu quaã töëi ûu cuâng chiïët xuêët hûäu cú tûâ sûäa vaâ mêåt ong, giuáp nuöi dûúäng, cung cêëp àöå êím cho maái toác tröng boáng mûúåt tûå nhiïn. CHÙMSOÁCCAÁNHÊN 30% TIÏËT KIÏåM
 68. 68. 68 CAÃM GIAÁC TÛÚI TÙÆN TÛÅ TIN
 69. 69. ቢ ባ ቤ ብ ቦ 69   Activelle Extreme Protection Anti- perspirant 48h Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí suöët 48 giúâ. 50ml. 31270   Activelle White Peony 24h Protection Fairness Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí chiïët xuêët hoa mêîu àún. 50ml. 31272   Activelle Anti-perspirant 24h Deodorant Invisible Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí cho caãm giaác khö thoaáng. 50ml. 23725 Möîi chai 109.000à 89.000à  Activelle Green Tea Fresh Anti- perspirant 24h Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí chiïët xuêët traâ xanh. 50ml. 30332   Activelle Anti-perspirant 24h Deodorant Pure Care Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí cho laân da mõn maâng. 50ml. 23718 VUÂNG DA DÛÚÁI CAÁNH TAY MÕN MAÂNG, MÏÌM MAÅI BAÃO VÏå TOAÂN DIÏåN LAÂM SAÁNG LAÂM ÀÏÌU MAÂU VUÂNG DA DÛÚÁI CAÁNH TAY HAÅN CHÏË VÏåT ÖË VAÂNG TÛÚI TÙÆN DAÂI LÊU CHÙMSOÁCCAÁNHÊN
 70. 70. ቢ ባ 70 Phûác Húåp Àùåc Biïåt giuáp haån chïë muâi höi úã vuâng nhaåy caãm Laâm saåch, chùm soác dõu nheå vúái Nûúác Hoa Höìng
 71. 71. ቤ 71   Feminelle Protecting Intimate Wash Dung dõch vïå sinh phuå nûä chûáa chiïët xuêët nha àam giuáp baão vïå vuâng nhaåy caãm khoãi caãm giaác khö raát vaâ khoá chõu. 300ml. 31326 Möîi chai 199.000à   Feminelle Special Care+ Deodorising Cleansing Intimate Gel Gel haån chïë muâi giuáp ngùn ngûâa hiïåu quaã sûå phaát triïín cuãa muâi höi úã vuâng nhaåy caãm. 300ml. 23646   Feminelle Refreshing Intimate Wash Dung dõch vïå sinh phuå nûä dõu nheå chûáa Nûúác Hoa Höìng, coá hûúng thúm tûúi tùæn, an toaân vaâ thñch húåp sûã duång hùçng ngaây. 300ml. 33022 Sûå chùm soác dõu daâng Chiïët Xuêët Nha Àam giuáp baão vïå vaâ laâm dõu vuâng da nhaåy caãm CHÙMSOÁCCAÁNHÊN
 72. 72. 72  Silk Beauty White Glow Body Lotion Vúái sûå kïët húåp tinh tïë tûâ chiïët xuêët silk protein vaâ hoa anh àaâo giuáp laâm àïìu sùæc da, kïët húåp cuâng dêu tùçm trùæng coá taác duång laâm saáng da, sûäa dûúäng thïí tuyïåt vúâi naây seä giuáp baån coá àûúåc laân da êím mõn vaâ trùæng höìng raång rúä. 200ml. 23555 229.000à  Silk Beauty White Glow Body Wash Sûäa tùæm vúái chiïët xuêët silk protein, hoa anh àaâo vaâ dêu tùçm trùæng giuáp laâm saåch vaâ cung cêëp àöå êím tûå nhiïn cho laân da. 200ml. 22713 169.000à GIAÃI PHAÁP CÊN BÙÇNG GIUÁP DÛÚÄNG ÊÍM VAÂ LAÂM SAÁNG DA! • Hoa Anh Àaâo vúái hûúng thúm nheå nhaâng, giuáp laâm tùng veã saáng höìng raång rúä tûå nhiïn cho laân da • Chiïët xuêët dêu tùçm trùæng giuáp ngùn ngûâa sûå phaát triïín vaâ hònh thaânh cuãa sùæc töë da, àöìng thúâi dûúäng saáng da
 73. 73. ቢ ባ 73   Silk Beauty White Glow Hand Cream Kem dûúäng da tay giaâu caác thaânh phêìn dûúäng chêët cho àöi tay êím mõn, dïî chõu, trùæng höìng vaâ raång ngúâi. 75ml. 26436 139.000à 97.000à   Silk Beauty White Glow Soap Bar Thanh xaâ phoâng tùæm chûáa dûúäng chêët silk protein, hoa anh àaâo vaâ dêu tùçm trùæng giuáp giûä êím tûå nhiïn, laâm mïìm vaâ laâm saáng da. 100g. 22715 69.000à 48.000à ÀÙÆM CHÒM TRONG VEÃ ÀEÅP CUÃA LAÂN DA TRÙÆNG HÖÌNG RAÅNG RÚÄ CHÙMSOÁCCAÁNHÊN 30% TIÏËT KIÏåM
 74. 74. ቢ ባ ቤ ብ 74   Feet Up Advanced Deep Exfoliating Foot Cream Kem laâm saåch tïë baâo da chïët cho àöi chên. 75ml. 33033 189.000à   Feet Up Advanced Cracked Heel Repair Smooth Foot Cream Kem dûúäng da chên giuáp khùæc phuåc hiïån tûúång khö raáp, nûát neã. 75ml. 33027 209.000à   Foot File Duång cuå chaâ chên giuáp loaåi boã tïë baâo da chïët. 19 x 3.5 x 0.5cm. 9588 59.000à   Foot Care Pumice Brush Baân chaãi keâm àaá boåt chaâ chên. 16.5 x 3 x 3.5cm. 9587 79.000à
 75. 75. ቢ ባ ቤ ብ 75   Feet Up Comfort All Day Refreshing Care Foot Cream Kem dûúäng da chên chûáa dêìu baåch àaân vaâ bú haåt múä. 75ml. 32644 139.000à   Feet Up Comfort Overnight Moisturising Foot Cream Kem dûúäng chên ban àïm chiïët xuêët quaã bú nha àam. 75ml. 32370 139.000à   Feet Up Comfort Reviving Foot Spray Chai xõt haån chïë möì höi chên chûáa dêìu baåch àaân vaâ dêìu baåc haâ. 150ml. 32372 179.000à   Feet Up Comfort Anti- perspirant Foot Cream Kem dûúäng da chên giuáp laâm laâm tûúi maát àöi chên tûác thò. 75ml. 32368 139.000à BÛÚÁC CHÊN NHEÅ NHAÂNG! CHÙMSOÁCCAÁNHÊN
 76. 76. 76  HairX Restore Therapy Hair Mask Kem dûúäng chùm soác chuyïn sêu cho toác, giuáp maái toác tröng chùæc khoãe vaâ mïìm mûúåt hún chó sau 2 phuát. 200ml. 26673 199.000à  SoftCaress Nourishing Hand Cream Kem dûúäng giuáp cung cêëp àöå êím töëi ûu cho vuâng da tay khö raáp, coá khaã nùng thêím thêëu nhanh vaâ chûáa dêìu haåt macadamia. 100ml. 31345 139.000à  SoftCaress Protecting Hand Nail Cream Kem dûúäng giuáp baão vïå vuâng da tay vaâ moáng, coá khaã nùng thêím thêëu nhanh vaâ chûáa dêìu haåt macadamia giuáp àöi tay luön êím mõn, mïìm mûúåt. 100ml. 31344 139.000à  HairX Restore Therapy Conditioner Dêìu xaã chûáa tinh dêìu argan giuáp laâm mïìm, nuöi dûúäng vaâ laâm giaãm hû töín cho maái toác. 200ml. 26671 179.000à  Eleo Conditioner Dêìu xaã giaâu dûúäng chêët, chûáa tinh dêìu argan vaâ hoa höìng tûå nhiïn. Lúáp kem mõn nuöi dûúäng giuáp laâm maái toác suön mûúåt oáng aã tröng traân àêìy sûác söëng. Thñch húåp cho moåi loaåi toác. 150ml. 31610 249.000à  Eleo Hair Mask Mùåt naå dûúäng toác chuyïn sêu chûáa tinh dêìu argan vaâ hoa höìng tûå nhiïn giuáp maái toác tröng chùæc khoãe, mûúåt maâ vaâ oáng aã hún. Hûúng thúm tinh tïë nheå nhaâng. Thñch húåp cho moåi loaåi toác. 125ml. 31611 349.000à  Eleo Protecting Oil Dêìu dûúäng chûáa tinh dêìu argan, hoa höìng tûå nhiïn. Saãn phêím coá kïët cêëu nheå vaâ khöng gêy nhúân rñt, giuáp nuöi dûúäng vaâ giuáp phuåc höìi súåi toác, mang àïën sûå mûúåt maâ vaâ oáng aã cho maái toác. Thñch húåp cho moåi loaåi toác, lyá tûúãng cho toác nhuöåm. 50ml. 31614 459.000à  Eleo Shampoo Dêìu göåi vúái cöng thûác sang troång chûáa tinh dêìu argan vaâ hoa höìng tûå nhiïn, giuáp nheå nhaâng laâm saåch vaâ nuöi dûúäng cho maái toác tröng mïìm mûúåt, oáng aã hún tûâng ngaây. Hûúng thúm tinh tïë nheå nhaâng. Thñch húåp cho moåi loaåi toác. 200ml. 31609 299.000à  HairX Restore Therapy Shampoo Dêìu göåi haâng ngaây chûáa tinh dêìu argan giuáp maái toác hû töín tröng oáng aã vaâ raång ngúâi sûác söëng hún. 250ml. 26642 179.000à  HairX Restore Therapy Split Ends Serum Tinh chêët dûúäng chûáa tinh dêìu argan giuáp laâm giaãm hiïåu quaã hiïån tûúång toác cheã ngoån. 30ml. 26674 289.000à ELEO HAIRX SOFTCARESS  Cushion Brush Lûúåc taåo kiïíu daång bêìu duåc. 25 x 6.5 x 3.8cm. 27131 119.000à  Vent Brush Lûúåc taåo kiïíu àa nùng. 23.2 x 4.5 x 4cm. 27133 149.000à PHUÅ KIÏåN
 77. 77. 77  Milk Honey Gold nourishing Hand Body Cream Kem dûúäng thïí chiïët xuêët hûäu cú cho da mïìm mõn. 250ml. 31602 269.000à  EssenseCo. Neroli Jasmine Hand Body Lotion Sûäa dûúäng thïí vaâ da tay vúái hûúng thúm tûúi tùæn cuãa hoa cam vaâ hoa nhaâi, giuáp cung cêëp àöå êím cho laân da mïìm maåi, mõn maâng. Thñch húåp sûã duång hùçng ngaây. 300ml. 32828 299.000à  EssenseCo. Neroli Jasmine Liquid Hand Soap Nûúác rûãa tay vúái hûúng thúm tinh tïë, tûúi tùæn cuãa hoa cam vaâ hoa nhaâi, giuáp nheå nhaâng laâm saåch, cung cêëp àöå êím cho àöi tay. Giaâu thaânh phêìn dûúäng êím vaâ thñch húåp sûã duång hùçng ngaây. 300ml. 32827 199.000à  EssenseCo. Lemon Verbena Hand Body Lotion Sûäa dûúäng thïí vaâ da tay cho laân da mïìm mõn cuâng hûúng thúm thanh khiïët, thùng hoa cuãa chanh vaâ maä tiïn thaão. 300ml. 31851 299.000à  EssenseCo. Lemon Verbena Liquid Hand Soap Nûúác rûãa tay vúái hûúng thúm söëng àöång, lêëp laánh cuãa chanh vaâ maä tiïn thaão giuáp nheå nhaâng laâm saåch vaâ cung cêëp àöå êím cho da. Thñch húåp sûã duång hùçng ngaây. 300ml. 31850 199.000à  Love Nature Shampoo for Dandruff Control Tea Tree Oil Burdock Dêìu göåi giuáp haån chïë gaâu. 250ml. 32623 169.000à  Love Nature Shampoo for Oily Hair Nettle Lemon Dêìu göåi daânh cho toác nhúân. 250ml. 32625 169.000à  Love Nature 2in1 Shampoo for All Hair Types Avocado Oil Chamomile Dêìu göåi chûáa dêìu quaã bú vaâ cuác La Maä. 250ml. 32624 169.000à  Love Nature Conditioner for Dry Hair Wheat Coconut Oil Dêìu xaã daânh cho toác khö, hû töín. 250ml. 32619 169.000à  Love Nature Shampoo for Dry Hair Wheat Coconut Oil Dêìu göåi daânh cho toác khö, hû töín. 250ml. 32618 169.000à  Milk Honey Gold smoothing Sugar Scrub Kem tùæm giuáp laâm saåch vaâ loaåi boã hiïåu quaã tïë baâo da chïët. 200ml. 31601 299.000à  Milk Honey Gold softening Liquid Hand Soap Nûúác rûãa tay nheå nhaâng laâm saåch da tay. 300ml. 31603 209.000à  Milk Honey Gold moisturising Shower Cream Kem tùæm giuáp laâm saåch vaâ laâm mïìm da. 200ml. 31605 239.000à  Milk Honey Gold softening Creamy Soap Bar Thanh xaâ phoâng chûáa kem giuáp laâm saåch da. 75g. 31604 79.000à  Milk Honey Gold moisturising Hand Cream Kem dûúäng da tay cho laân da mïìm maåi. 75ml. 31606 139.000à Milk honey goldEssenseCo. LOVE NATURE
 78. 78. 78 PHÊËN PHUÃ RAÅNG RÚÄ NHÛ AÁNH SAO, GIUÁP BAÅN SÚÃ HÛÄU DIÏåN MAÅO TOÃA SAÁNG - Giordani Gold Invisible Touch Loose Powder coá àöå bao phuã tuyïåt vúâi. Chûáa caác haåt phêën bùæt saáng, saãn phêím seä lêåp tûác che múâ caác khuyïët àiïím, àöìng thúâi cung cêëp àöå êím àïí giuáp cên bùçng lûúång dêìu trïn da. SAO KHÖNG HÛÚÁNG ÀÏËN SÛÅ HOAÂN HAÃO ÀÓNH CAO? Gêìn böën thêåp kyã qua, Giordani Gold luön laâ biïíu tûúång cho sûå hoaân haão àónh cao, thïí hiïån qua nhûäng saãn phêím sang troång daânh cho nhûäng phuå nûä ûúác ao chaåm àïën giaá trõ cuãa sûå tinh tïë vaâ haâi loâng tuyïåt àöëi. Baån seä luön tòm àûúåc caác saãn phêím thñch húåp àïí àaåt àûúåc diïån maåo trong mú. ÀÖÅ BAO PHUÃ TÛÅ NHIÏN, LAÂN DA THÊÅT ÊÍM MÕN Baån àang tòm kiïëm möåt saãn phêím phêën phuã coá taác duång dûúäng êím? Giordani Gold Invisible Touch Loose Powder khöng chó giuáp che múâ caác nïëp nhùn, khuyïët àiïím trïn da maâ coân giuáp cung cêëp àöå êím àïí duy trò laân da mõn maâng nhû luåa vaâ nuöi dûúäng laân da tuyïåt àeåp tûâ sêu bïn trong. LAÂN DA KHÖNG TÒ VÏËT, SÛÅ THANH LÕCH THUÊÌN KHIÏËT Luön nhúá sûã duång phêën phuã sau bûúác kem nïìn àïí taåo àöå che phuã töëi àa, giuáp da tröng tûúi tùæn suöët caã ngaây daâi. Ûu àiïím cuãa phêën phuã daång rúâi nùçm úã kïët cêëu siïu nheå vaâ àöå bao phuã tûå nhiïn cho moåi sùæc da. TRANG ÀIÏÍM
 79. 79. 79 30556 Natural TRANGÀIÏÍM  Giordani Gold Invisible Touch Loose Powder Kïët cêëu daång phêën rúâi siïu nheå giuáp laân da luön raång rúä vaâ khöng bõ boáng nhúân. Caác haåt phêën chûáa thaânh phêìn bùæt saáng àùåc biïåt giuáp che múâ khuyïët àiïím, nïëp nhùn cuâng cöng thûác giuáp cung cêëp àöå êím töëi ûu cho laân da. 10g.   549.000à 329.000à Laâm mõn vaâ che múâ moåi khuyïët àiïím cho laân da tûúi tùæn, saáng höìng tûå nhiïn. LAÂN DA RAÅNG RÚÄ CÖNG THÛÁC DÛÚÄNG ÊÍM Giuáp cung cêëp àöå êím cêìn thiïët cho laân da tröng tûúi treã vaâ raång rúä töëi àa. 40% TIÏËT KIÏåM
 80. 80. 80 Ngûúâimêîuduâng:GiordaniGoldCCCreamSPF3530989Natural,GiordaniGoldEyeBrowGel31431Brown, GiordaniGoldAll-in-OneIconicMascaraWaterproof33243.
 81. 81. ቢ ቤ ባ 81   Giordani Gold CC Cream SPF 35 Kem nïìn CC vúái kïët cêëu nheå vaâ àöå bao phuã hoaân haão. 40ml.   529.000à 339.000à   Giordani Gold Eye Brow Gel Gel trang àiïím, àõnh hònh chên maây. 4ml.   209.000à 135.000à   Giordani Gold All-in-One Iconic Mascara Waterproof Mascara giuáp phên taách vaâ laâm mi tröng daâi, daây, cong. 8ml. 399.000à 259.000à 31431 Brown 30989 Natural 30988 Light HOAÂN HAÃO THÊÅT DÏÎ DAÂNG Tö àiïím diïån maåo tuyïåt àeåp tûâ laân mi, maây ngaâi àïën laân da khöng tò vïët. 33243Black 33243 Black TRANGÀIÏÍM 35% TIÏËT KIÏåM
 82. 82. 82 Ngûúâimêîuduâng:GiordaniGoldIconicLipstickSPF1530453FuchsiaDivine,GiordaniGoldBronzingPearls32081NaturalRadiance.
 83. 83. ቢ ባ ቤ 83  b Giordani Gold Iconic Lipstick SPF 15 Son möi cho lúáp phuã nheå nhaâng nhû luåa. 4g.   299.000à 195.000à 30449 Rose Petal 30450 Peach Pink 30452 Raspberry Blush 30453 Fuchsia Divine 30454 True Red 30455 Red Fatale  Giordani Gold Black Powder Brush Coå trang àiïím chuyïn nghiïåp. 12.5 x 2.3 x 2.3cm. 28759 199.000à   Giordani Gold Bronzing Pearls Phêën maá ngoåc trai sùæc maâu àöìng tûå nhiïn. 25g.   619.000à SÙÆC MAÂU ÊËM AÁP ÊËP ÖM VEÃ ÀEÅP Laäng maån vaâ toãa saáng 32083 Natural Peach 32081 Natural Radiance 30452RaspberryBlush 30453FuchsiaDivine 32081 Natural Radiance TRANGÀIÏÍM 35% TIÏËT KIÏåM ÀÏËN
 84. 84. ቢ ቤ ብ ቤቤ ባ 84   Professional Powder Brush Coå trang àiïím chuyïn nghiïåp. Kñch thûúác: 180mm. 24150 179.000à   The ONE IlluSkin Blush Phêën maá vaâ taåo khöëi 2 trong 1 tiïån duång. 4g.   319.000à   The ONE Matte Velvet Foundation SPF 20 Kem nïìn cho lúáp trang àiïím mõn maâng. 30ml.   339.000à   The ONE Matte Velvet Powder Phêën phuã vúái àöå mûúåt maâ töëi ûu vaâ bïìn maâu. 8g.   429.000à PHONG CAÁCH NÖÍI BÊÅT PHAÁ VÚÄ MOÅI KHUÖN MÊÎU Daânh cho nhûäng cö naâng khöng ngaåi trúã thaânh trung têm, haäy thïm chuát phaá caách cho kiïíu trang àiïím hùçng ngaây bùçng sùæc maâu aánh kim vaâ laân da mõn maâng. 30977 Pink Glow 30977 Pink Glow 30978 Shimmer Rose 30979 Luminous Peach 31591 Natural Beige 31588 Fair Nude 31589 Light Ivory 31587 Porcelain 31592 Nude Porcelain 31592 Nude Porcelain 31593 Nude Beige Ngûúâi mêîu duâng: The ONE Matte Velvet Foundation SPF 20 31587 Porcelain, The ONE Matte Velvet Powder 31592 Nude Porcelain, The ONE IlluSkin Blush 30977 Pink Glow, The ONE High Impact Eye Pencil 31557 Onyx Black.
 85. 85. ባ ቢ ባ 85   The ONE High Impact Eye Pencil Chò keã mùæt vúái kïët cêëu mûúåt maâ, cho àûúâng keã chñnh xaác vaâ àêåm neát suöët ngaây daâi. Àêìu chò laâm beán tûå àöång àöåc àaáo vaâ tiïån lúåi. 0.3g.   149.000à 95.000à   The ONE Waterproof Eye Make-Up Remover Nûúác têíy trang cho vuâng mùæt vúái cöng thûác dõu nheå, khöng chûáa dêìu vaâ dûúäng êím da. Nheå nhaâng têíy saåch caác saãn phêím trang àiïím mùæt bïìn maâu. Giuáp vuâng da quanh mùæt mïìm mõn vaâ tûúi tùæn hún sau khi sûã duång. Lyá tûúãng cho ngûúâi sûã duång kñnh aáp troâng. 100ml. 32138 209.000à 135.000à 31557OnyxBlack 31559AmazonGreen 31558MidnightBlue 31560DeepPlum Cöng thûác dõu nheå KHÖNG CHÛÁA DÊÌU, phuâ húåp cho ÀÖI MÙÆT NHAÅY CAÃM ÀÊÌU CHÒ laâm beán tûå àöång LÙÆC ÀÏÌU TRÛÚÁC KHI DUÂNG TRANGÀIÏÍM 35% TIÏËT KIÏåM
 86. 86. ቢ ባ ቤ 86 31599 Light 31598 Translucent 31598Translucent   The ONE Loose Powder Phêën phuã cho lúáp nïìn tûúi múái vaâ àïìu maâu. 7g.   329.000à   The ONE IlluSkin Concealer Kem che khuyïët àiïím vúái kïët cêëu nheå. 10ml.   159.000à 30615 Fair Light 30616 Nude Pink 30617 Nude Beige 30596 Porcelain 30598 Nude Pink 30600 Natural Beige   The ONE IlluSkin Foundation Kem nïìn giuáp laâm saáng vaâ laâm àïìu sùæc da. 30ml.   319.000à ÀÊÌU HAÂNG TRÛÚÁC ÊËN TÛÚÅNG TUYÏåT ÀÖËI Ai laåi khöng yïu möåt sùæc son bïìn maâu, àêåm neát, rûåc rúä vaâ toãa saáng trïn laân da mõn maâng? Àaä àïën luác thïí hiïån thêìn thaái cuãa möåt siïu mêîu! Ngûúâi mêîu duâng: The ONE IlluSkin Foundation 30596 Porcelain, The ONE IlluSkin Concealer 30616 Nude Pink, The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte 33366 Constant Coral, The ONE Loose Powder 31599 Light.
 87. 87. ቢ ባ 87   Professional Concealer/Lip Brush Coå che khuyïët àiïím/keã viïìn möi. Kñch thûúác: 170mm. 24144 99.000à   The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte Son siïu àêåm neát vúái àöå bïìn maâu cao. 1.7g.   249.000à 33366 Constant Coral 33367 Forever Fuchsia 33369 Sunset Horizon 33371 Resolute Red 33372 Endless Cherry 33365 Perennial Pink 33372 Endless Cherry 33366 Constant Coral 33367ForeverFuchsia 33369 Sunset Horizon 33365 Perennial Pink TRANGÀIÏÍM BÏÌN MAÂU CAO
 88. 88. 1 ባ ቢ 88   The ONE Eyelash Curler Duång cuå bêëm mi chuyïn duång. Kñch thûúác: 11 x 3.7cm. 27442 89.000à 69.000à PHONG CAÁCH TRANG ÀIÏÍM   The ONE Volume Blast Mascara Mascara cöng thûác kem mõn, giuáp mi tröng daây hún. 8ml.   279.000à 179.000à QUYÁ CÖ PARIS Phuå nûä Phaáp nöíi tiïëng búãi phong caách thúâi trang àaáng ngûúäng möå. Chuáng töi yïu maái toác xoùn vaâ kiïíu trang àiïím tûå nhiïn cuãa hoå, vúái àiïím nhêën nùçm úã àöi mùæt to troân vaâ laân möi àoã nöíi bêåt. Kïët húåp cuâng möåt loaåi nûúác hoa cöí àiïín, hoå laâ nhûäng quyá cö thanh lõch trong tûâng cûã chó. ÀÖI MÙÆT NOÁI THAY NGAÂN LÚÂI Caác cö gaái Phaáp thûúâng tö son maâu trung tñnh nhûng laåi gêy êën tûúång búãi laân mi cong daây! 30460 Black
 89. 89. 2 3 4 2 ቢ ባ 3 89   Eclat Femme Weekend Eau de Toilette Nûúác hoa truyïìn taãi phong thaái tinh tïë cuâng nhûäng nöët hûúng hoa traái ngoåt ngaâo, tûúi maát. 50ml. 31293 719.000à 499.000à   Eclat Femme Weekend Perfumed Body Spray Chai xõt toaân thên hûúng nûúác hoa Eclat Femme Weekend. 75ml. 31705 269.000à 159.000à  Round Brush Lûúåc troân laâm toác tröng daây dùån. 24.5 x 5cm. 27132 159.000à  The ONE 5-in-1 Colour Stylist Lipstick Son möi bïìn maâu vúái àöå saáng nheå. 4g.   259.000à 33543 Erratic Orange 33543 Erratic Orange SÙÆC ÀOÃ QUYÏËN RUÄ Son àoã laâ “vuä khñ laâm àeåp töëi thûúång” giuáp naâng thïí hiïån sûác huát buâng nöí. TOÁC XOÙN DUYÏN DAÁNG Sûã duång lûúåc troân àïí taåo daáng cho nhûäng loån toác xoùn kiïíu Phaáp. Vö cuâng dïî thûåc hiïån! THÊÅT QUYÁ PHAÁI! Haäy àïí hûúng nûúác hoa lêëy caãm hûáng tûâ nûúác Phaáp giuáp baån thïí hiïån thêìn thaái sang troång, thanh lõch! TÊMÀIÏÍM 40% TIÏËT KIÏåM ÀÏËN
 90. 90. 90 30994 Shimmering Grey 30995 Crystal Taupe 30993 Gold Sparkle 30993GoldSparkle 30992 Frosted White 30996 Bronzed Burgundy  Giordani Gold Luminous Cream Eye Shadow Maâu mùæt vúái aánh nhuä lêëp laánh. Keâm coå. 4.5g.   319.000à  Giordani Gold Iconic Matte Lipstick SPF 12 Thoãi son bïìn maâu chûáa Dêìu Argan. 4g.   329.000à 32326 Dark Burgundy 32325 Forever Red 32323 Bright Berry 32321 Orange Coral 32319 Fresh Pink  The ONE Wonder Liner Keã mùæt nûúác nhanh khö vúái sùæc maâu àêåm neát. 2.5ml.   239.000à 31586 Black 33093 Brown 33092 Blonde 33092Blonde  Giordani Gold Long Wear Mineral Foundation SPF 15 Kem nïìn coá àöå bïìn maâu cao. 30ml.   529.000à  Giordani Gold Double- ended Brow Pencil Chò keã maây hai àêìu vúái thiïët kïë tiïån lúåi. 1.2g.   249.000à 31805 Rose Beige 31806 Natural Beige 31803 Light Rose 31804 Light Ivory 31802 Porcelain 33004 Black  The ONE 5-in-1 Wonder Lash Waterproof Mascara Mascara ngùn ngûâa thêëm nûúác hoaân haão. 8ml.   319.000à GIORDANI GOLD 30720 Black Brown 30719 Black  The ONE 5-in-1 WonderLash Mascara Mascara giuáp mi tröng daâi, daây vaâ cong hún. 8ml.   299.000à 30475 Black 30476 Brown  The ONE Eye Liner Stylo Keã mùæt nûúác bïìn maâu cho àûúâng keã chñnh xaác. 0.8ml.   239.000à 30475Black 32321OrangeCoral  Giordani Gold Sheer Powder SPF 15 Phêën phuã chûáa thaânh phêìn khoaáng chêët. 9g.   619.000à 32057 Translucent 31808 Light 31808 Light 31809 Natural  Giordani Gold Secret Concealer Thanh che khuyïët àiïím chûáa chiïët xuêët thaão möåc. 2g.   369.000à 31366 Light 31367 Medium 31366Light 32051 Natural Beige 32049 Light Ivory 32047 Porcelain  Giordani Gold Age Defying Foundation SPF 8 Kem nïìn che múâ hoaân haão moåi nïëp nhùn. 30ml.   529.000à  Giordani Gold Incredible Length Mascara Mascara giuáp cho haâng mi tröng daâi hún. 8ml.   359.000à 32079 Black THE ONE 32320 Perfect Peach
 91. 91. 91  The ONE Colour Match Eye Shadow Duo Maâu mùæt keáp coá thïí duâng daång khö, daång ûúát. 2g.   319.000à 30969 Black Pearl 30970 Bronzed Brown 30971 Silver Grey 30972 Rose Taupe 30973 Pink Mauve 30976 Forest Green 30972RoseTaupe 31443 Natural Pink 31443NaturalPink  The ONE Lip Spa Care Lip Balm Son möi dûúäng êím vaâ baão vïå möi trûúác tia UV. 1.7g.   239.000à 31188 Midnight Blue 31186 Smoky Charcoal 31187 Carbon Black 31187CarbonBlack  The ONE Kajal Eye Liner Saáp keã mùæt mïìm mõn vúái sùæc maâu êën tûúång. 2.5g.   239.000à  The ONE Colour Unlimited Lipstick Son möi bïìn maâu vúái àöå dûúäng êím cao. 1.7g.   229.000à 30572 Always Cranberry 30571 Absolute Blush 30573 Pink Unlimited 30574 Fuchsia Excess 30575 Endless Red 30575EndlessRed 33542 Eclectic Pink 33541 Ballerina Pink 33544 Very Burgundy 33545 Deep Purple 33542EclecticPink  Professional Double-ended Eyeshadow Brush Coå mùæt 2 àêìu. Kñch thûúác: 180mm. 24147 99.000à  The ONE Eyebrow Kit Böå duång cuå keã chên maây nhoã goån, tiïån lúåi. 3g. 32031 239.000à  The ONE BB Lip Balm Son dûúäng coá aánh ngoåc trai nheå. 4g. 30717 199.000à  The ONE Crystal Nail File Duäa moáng vúái àöå bïìn cao. Kñch thûúác: 13.5 x 1.2cm. 27441 59.000à  Professional Eyebrow Brush Coå chaãi löng maây. Kñch thûúác: 170mm. 24145 69.000à  The ONE All-Over Make- Up Remover Nûúác têíy trang dõu nheå giuáp laâm saåch lúáp trang àiïím. 100ml. 32139 229.000à  The ONE 5-in-1 Colour Stylist Lipstick Son möi bïìn maâu vúái àöå saáng nheå. 4g.   259.000à 30529 Red Sky at Night 30520 Tiramisu 30531 Ruby Rouge 30530 London Red 30528 Fuchsia Allure 30524 Lilac Silk  The ONE Long Wear Nail Polish Sún moáng bïìn maâu vúái sùæc maâu söëng àöång. 8ml.   109.000à 30531RubyRouge 32995 Soft Burgundy 32984 Bright Red 32984BrightRed 32988 Soft Coral 32983 Bright Orange 32989 Bright Pink 32991 Pearly Rose  COLOURBOX Lipstick Thoãi son coá sùæc maâu tinh nghõch vaâ söëng àöång. 4g.   159.000à  The ONE Colour Stylist Lip Liner Chò keã viïìn möi vúái kïët cêëu siïu mõn. 0.3g.   159.000à 31434 Spicy Nude 31435 Perfect Pink 31437 Vibrant Pink 31438 Coral Ideal 31439 Real Red 31434SpicyNude COLOURBOX
 92. 92. 92 Àoán chaâo doâng saãn phêím COLOURBOX! Doâng trang àiïím múái vúái möåt loaåt saãn phêím àa cöng duång coá sùæc maâu tinh nghõch. Àiïìu thuá võ nhêët laâ chuáng coá giaá caã vö cuâng phaãi chùng. Do àoá, baån coá thïí thoãa thñch àuâa nghõch vúái nhûäng sùæc maâu vaâ traãi nghiïåm caác hiïåu ûáng trang àiïím thuá võ. SAO CHÓ CHOÅN MÖÅT KHI BAÅN COÁ THÏÍ SÚÃ HÛÄU THÊÅT NHIÏÌU? MIÏÎN PHÑ*MUA 1 TÙÅNG 1 MÚÁI! Say mï nhûäng sùæc maâu? *AÁpduångkhiàùåtàúnhaângbêëtkyâtrïncatalogue11.
 93. 93. 93 33402 Porcelain 33404 Natural Beige  COLOURBOX Foundation Kem nïìn vúái 2 töng maâu vaâ coá àöå che phuã tûâ moãng àïën vûâa, cöng thûác cho hiïåu quaã trang àiïím tuyïåt vúâi. 30ml.   229.000à SIÏUÛUÀAÄI
 94. 94. 94
 95. 95. FAT LASH MASCARA 95 MÚÁI MIÏÎN PHÑ* MUA 1 TÙÅNG 1  COLOURBOX Fatlash Mascara Súã hûäu laân mi rúåp boáng bêët cûá luác naâo vúái Colourbox Fat Lash Mascara. Sùæc àen söëng àöång giuáp laân mi tröng daây dùån vaâ cong vuát thu huát. 8ml.   199.000à 33195 Black LAÂNMITÖI TRÖNG DAÂYDÙÅN BÊËTNGÚÂ SIÏUÛUÀAÄI * AÁp duång khi àùåt àún haâng bêët kyâ trïn catalogue 11.
 96. 96. 96 33257SoftLavender 33257SoftLavender 33258BrightNude 33262BrightRed 33262BrightRed 33261SoftPink 33266SoftPlum 33266SoftPlum 33260PearlyPink
 97. 97. NAIL POLISH 97 SÙÆC MAÂU RAÅNG RÚÄ CUÖÅC SÖËNG TÛÚI VUI! 33263 Soft Red 33265 Soft Berry 33264 Bright Raspberry 33266 Soft Plum 33262 Bright Red 33258 Bright Nude 33260 Pearly Pink 33259 Pearly Nude 33261 Soft Pink 33257 Soft Lavender  COLOURBOX Nail Polish Sún moáng vúái 10 sùæc maâu söëng àöång vaâ thiïët kïë voã chai xinh xùæn, tiïån duång. Giúâ àêy, möîi ngaây cuãa baån àïìu traân ngêåp sùæc maâu! 5ml.   109.000à 33262BrightRed 33265SoftBerry 33259PearlyNude33262BrightRed 33260PearlyPink MÚÁI MIÏÎN PHÑ* MUA 1 TÙÅNG 1 SIÏUÛUÀAÄI * AÁp duång khi àùåt àún haâng bêët kyâ trïn catalogue 11.
 98. 98. ቢ ባ ቤ ብ 98 KHÖNGTHÏÍBOÃLÚÄ!•KHÖNGTHÏÍBOÃLÚÄ!•KHÖNGTHÏÍBOÃLÚÄ! BAÃOVÏåTOAÂNDIÏåN laâmsaåchsêucho rùngsaángboáng HAÂMRÙNG TRÙÆNGHÚN chósau2tuêìn HÚITHÚÃ THÚMMAÁT trongtêån6giúâ GIAÁCHÓ 69.000à
 99. 99. !  OptifreshKidsStrawberry Toothpaste Gelàaánhrùngvúáihûúngdêungoåtngaâothúm maát,chogiúâàaánhrùngluönàêìyùæptiïëng cûúâi!Cöngthûácchûáahaâmlûúångflouridetöëi ûuchoviïåclaâmsaåchvaâchùmsoácrùngmiïång. Thñchhúåpchotreãtûâ2–6tuöíi.50ml. 3113375.000à  OptifreshSystem8ExtremeFresh Toothpaste Kemàaánhrùngchobaånhúithúãthúmtho suöëtngaâydaâi.100ml. 3113295.000à  OptifreshSystem8Total ProtectionToothpaste Kemàaánhrùngbaãovïåtoaândiïånvúáihûúng baåchaâthúmmaátsuöët12giúâ.100ml. 3112395.000à  OptifreshSystem8CrystalWhite Toothpaste Kemàaánhrùnggiuáplaâmsaåchtöëiûuvaâchûáa caáchoaåtchêëtgiuáplaâmtrùængrùngthêåthiïåu quaã.100ml. 3113195.000à GELMAÁTLAÅNH vúáihûúngdêuthúmlûâng TRÛÚÁCKHIHÏËTHAÂNG MUA NGAY

×