Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catalogue Mỹ Phẩm Oriflame 4-2019

2,078 views

Published on

Catalogue mỹ phẩm Oriflame 4-2019. Đặt hàng, vui lòng liên hệ: Ms. Thúy - 0909502656 (Call, SMS, Facebook, Zalo, Viber, Tango, WhatsApp, BeeTalk, WeChat, Line). Địa chỉ: 193H Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh. Từ tòa nhà Sacombank nhìn qua bên kia đường chếch về bên trái sẽ thấy hẻm 193. Hẻm 193 nằm giữa 2 ngã 4: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Quốc Toản. Đầu hẻm 193 có khách sạn Cosmopolitan, cổng vào có bảng Khu Phố 4, P7, Q3. Quý khách đi thẳng vào hẻm khoảng 30m sẽ thấy Ngọc Thúy Shop bên tay trái.

Published in: Healthcare
 • DOWNLOAD THE BOOK INTO AVAILABLE FORMAT (New Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THE can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THE is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBOOK .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookBOOK, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, EBOOK, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THE Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THE the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THE Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL. BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Catalogue Mỹ Phẩm Oriflame 4-2019

 1. 1. TOÃA SAÁNG RAÅNG NGÚÂI VÚÁI BÑ QUYÏËT TRANG ÀIÏÍM TÛÂ HOA HÊÅU H’HEN NIÏ NHAÂXUÊËTBAÃNHÖÌNGÀÛÁC Chiïëm Troån Moåi AÁnh Nhòn H'Hen Niï Àaåi sûá thûúng hiïåu Oriflame Viïåt Nam
 2. 2. 2 CÚ HÖÅI SÚÃ HÛÄU NÛÚÁC HOA VAÂ / HOÙÅC DÛÚÄNG THÏÍ THE ONE DISGUISE VÚÁI ÛU ÀAÄI KHI MUA 3 SAÃN PHÊÍM BÊËT KYÂ TRONG DANH MUÅC SAÃN PHÊÍM NAÂY (Saãn phêím khöng bao göìm nûúác hoa The ONE Disguise Eau de Parfum & Dûúäng thïí The ONE Disguise Perfumed Body Lotion) 50%  a The ONE Disguise Eau de Parfum Taåo àiïím nhêën cho phong caách thúâi trang hoaân thiïån cuãa baån bùçng möåt loaåi nûúác hoa caá tñnh, quyïìn lûåc buâng nöí vúái nhûäng nöët hûúng ngoåt ngaâo, söëng àöång àêìy tinh tïë, giuáp baån caãm nhêån veã àeåp khaác biïåt vaâ cuöën huát vö ngêìn. 50ml. 33413 789.000à 395.000à*  b The ONE Disguise Perfumed Body Lotion Caãm nhêån laân da mõn maâng vaâ biïën hoáa phong caách bùçng hûúng thúm àöåc àaáo cuãa sûäa dûúäng thïí chûáa nhûäng nöët hûúng ngoåt ngaâo, tinh tïë, àêìy cuöën huát. 150ml. 33123 249.000à 125.000à* HÛÚNG TRAÁI CÊY CHYPRE Nuå Höìng Phuác Böìn Tûã Vani *
 3. 3. 3 ቢ ባ TÒM TÖI TRONG ÀAÁM ÀÖNG Moåi aánh nhòn àöí döìn vïì baån – haäy àûa hoå àïën vúái möåt haânh trònh bñ êín. Hoaân thiïån veã àeåp caá tñnh vúái nûúác hoa The ONE Disguise Eau de Parfum. Àïí baån thoãa sûác biïën hoáa! TÊMÀIÏÍM
 4. 4. 4 Vúái Oriflame, moåi cö gaái àïìu mang möåt veã àeåp vaâ möåt caá tñnh riïng. Chuáng töi tin rùçng möîi ngûúâi àïìu coá cú höåi àïí thay àöíi baãn thên, thïí hiïån mònh vaâ toãa saáng. Hiïíu roä baãn thên vaâ tûå tin vúái nhûäng gò mònh coá laâ chòa khoáa giuáp baån cuöën huát hún trong mùæt moåi ngûúâi. Trong quyïín Danh Muåc Saãn Phêím thaáng naây, chuáng töi mang àïën vö vaâng nhûäng saãn phêím tuyïåt vúâi àïí taåo àiïìu kiïån giuáp baån tön vinh veã àeåp riïng cuãa chñnh baån, giuáp baån trúã thaânh têm àiïím vaâ thu huát moåi aánh nhòn. Cuâng vúái sûå tû vêën tûâ Top 5 Hoa Hêåu Hoaân Vuä Thïë Giúái 2018 - H’Hen Niï, chùæc chùæn baån seä choån cho mònh àûúåc nhiïìu saãn phêím laâm àeåp ûng yá vaâ phuâ húåp. H’Hen Niï - Àaåi sûá thûúng hiïåu cuãa Oriflame Viïåt Nam, seä àöìng haânh cuâng chuáng ta trïn chùång àûúâng khùèng àõnh vaâ toãa saáng raång ngúâi veã àeåp riïng cuãa möîi ngûúâi. Xin chuác mûâng sinh nhêåt trong thaáng 04/2019 cuãa anh chõ NGUYÏÎN HAÃI, CHÊU HIÏÌN, ÀÖÎ ÀÛÁC HÖÅI, HUYÏÌN TRANG VAÂ GIA KIÏåM Nhûäng Leader xuêët sùæc nhêët àaä àöìng haânh cuâng nhaän haâng Oriflame. TIÏU CHUÊÍN SAÃN PHÊÍM CUÃA ORIFLAME NHAÂ XUÊËT BAÃN HÖÌNG ÀÛÁC. Chõu traách nhiïåm xuêët baãn: Giaám àöëc Buâi Viïåt Bùæc. Chõu traách nhiïåm nöåi dung: Töíng biïn têåp Lyá Baá Toaân. Biïn têåp: Phan Thõ Ngoåc Minh. Trònh baây minh hoåa: Cöng ty TNHH Oriflame Viïåt Nam. Àöëi taác liïn kïët chõu traách nhiïåm àûa saãn phêím ra thõ trûúâng: Cöng ty TNHH Myä phêím Thûúâng Xuên. 100 – 102 Nguyïîn Vùn Tröîi, Phûúâng 8, Quêån Phuá Nhuêån, Tp. HCM. In 200.000 cuöën, khöí 21x20cm, taåi Cöng ty Cöí phêìn In Trêìn Phuá, 71-73-75 Hai Baâ Trûng, Q1, TP.HCM. Söë XNÀKXB: 205 - 2019/ CXBIPH/09 - 03/HĐ. Söë QÀXB cuãa NXB: 271/ QĐ-NXBHĐ. Maä söë saách tiïu chuêín quöëc tïë (ISBN): 978-604-89-7326-1. In xong vaâ nöåp lûu chiïíu nùm 2019. TÖÍ CHÛÁC TÛÂ THIÏåN ORIFLAME Àöìng Haânh Cuâng Treã Em CAM KÏËT 100% Chiïëm Troån Moåi AÁnh Nhòn Oriflame tûå haâo laâ thaânh viïn cuãa Liïn Àoaân Caác Hiïåp Höåi Baán Haâng Trûåc Tiïëp Thïë Giúái, thïí hiïån cam kïët cuãa chuáng töi nhùçm phêën àêëu àaåt tiïu chuêín cao nhêët trong àaåo àûác kinh doanh. Oriflame coá caác hoaåt àöång tûâ thiïån nhùçm höî trúå treã em vaâ phuå nûä treã thöng qua nhiïìu chûúng trònh giaáo duåc khaác nhau. Àïí tòm hiïíu thïm vïì chñnh saách baão vïå quyïìn lúåi àöång vêåt cuãa Oriflame, vui loâng tham khaão taåi www.oriflame.com.vn Vúái niïìm tin chêët lûúång cuãa saãn phêím, chuáng töi cam kïët 100% vïì hiïåu quaã sûã duång. Nïëu hoaân toaân khöng haâi loâng vúái saãn phêím mònh àaä mua, quyá khaách haâng coá thïí hoaân traã laåi saãn phêím vaâ chuáng töi seä hoaân tiïìn laåi trong voâng 30 ngaây. KIÏÍM NGHIÏÅM AN TOAÂN SINH THAÁI TIÏU CHUÊÍN CHÊU ÊU NGHIÏM NGÙÅT CHIÏËT XUÊËT TÛÂ THIÏN NHIÏN KHÖNG CHÛÁA GMO HAÅT LAÂM SAÅCH TÏË BAÂO CHÏËT TÛÅ NHIÏN KIÏÍM NGHIÏÅM AN TOAÂN CHÊËT LÛÚÅNG
 5. 5. 5 16 Thu huát moåi aánh nhòn vúái laân da toãa saáng raång rúä. CHÙM SOÁC DA NGÙÆM SÙÆM THANH LÙN GIUÁP NGÙN MUÂI CÚ THÏÍ SON MÖI THE ONE LIP SENSATION MATTE MOUSSE ÛU ÀAÄI 40% 12 78 38 Nhûäng saãn phêím trang àiïím lung linh giuáp baån xinh àeåp vaâ raång ngúâi nhêët coá thïí. Chùm soác vaâ nêng niu baãn thên cuäng nhûäng saãn phêím tuyïåt vúâi vaâ nhûäng khoaãnh khùæc haånh phuác. TRANG ÀIÏÍM CHÙM SOÁC CAÁ NHÊN 66 Möîi nöët hûúng laâ möåt bñ quyïët tuyïåt vúâi àïí thïí hiïån veã àeåp caá tñnh. NÛÚÁC HOA 98 ÛUÀAÄI45% ÛU ÀAÄI ÀÙÅC BIÏÅT VÚÁI 62 56 GOÁC NAM GIÚÁI Hûúng thúm chûa bao giúâ laâ thûâa cho möåt chaâng trai vúái sûå thu huát vaâ löi cuöën. MUA 2 BÊËT KYÂ TIÏËT KIÏÅM 40% NORTH FOR MEN
 6. 6. 6 Hen luön bùæt àêìu quy trònh trang àiïím cuãa mònh vúái bûúác laâm saåch da thêåt kyä vaâ quan têm àïën viïåc dûúäng êím. Kem nïìn The ONE Illuskin Aquaboost Foundation SPF 20 vúái nhiïìu cöng duång vaâ töng maâu thêåt tûå nhiïn giuáp baån coá möåt laân da tûúi tùæn vaâ raång rúä möîi ngaây. Chêëm tûâng àiïím nhoã lïn gûúng mùåt sau àoá taán àïìu kem theo chuyïín àöång troân àïën khi lúáp nïìn àûúåc hoâa húåp hoaân haão. VAÂ BÑ QUYÏËT TRANG À ÏÍM Hoa Hêåu H’Hen Niï H'Hen àang sûã duång: The ONE Illuskin Aquaboost Foundation SPF 20 33159 Natural Beige. Laân Da Mõn Maâng Toãa Saáng
 7. 7. 7 CHÓ SÖË CHÖËNG NÙÆNG SPF 20 CÖNG THÛÁC MOÃNG NHEÅ THÊÍM THÊËU ÀÏÌU VAÂ MÛÚÅT MAÂ CAÃM GIAÁC THOAÁNG MAÁT KHAÃ NÙNG DÛÚÄNG ÊÍM SÊU DA TRÖNG TÛÚI TÙÆN VAÂ RAÅNG RÚÄ HÚN The ONE Illuskin Aquaboost Foundation SPF 20 Kem nïìn coá àöå bao phuã vûâa vaâ kïët cêëu siïu nheå giuáp laân da tröng cùng mõn, raång rúä tûå nhiïn, àöìng thúâi laâm dõu vaâ cung cêëp àöå êím cho da. Cöng thûác siïu mõn, dïî taán àïìu cuâng cöng nghïå Gel, kïët húåp cuâng Hoaåt Chêët Nûúác Söng Bùng Tûå Nhiïn, chó söë SPF20 giuáp da tröng tûúi tùæn vaâ êím mûúåt suöët ngaây daâi. 30ml. 389.000à 235.000à 33154 Vanilla 33154Vanilla 33155 Porcelain 33156 Fair Nude 33157 Nude Pink 33158 Light Ivory 33159 Natural Beige 40% TÊMÀIÏÍM ÛU ÀAÄI
 8. 8. 8 Hen luön quan têm àïën àiïím nhêën núi àöi mùæt khi trang àiïím. Vúái nhûäng àûúâng keã mûúåt maâ vaâ sùæc neát, Hen choån cho mònh chò keã mùæt The ONE High Impact Eye Pencil. Vïì phêìn chên maây, Hen choån böå veä chên maây The ONE Eyebrow kit giuáp taåo àûúâng neát cho àöi maây ngaâi quyïën ruä. H'Hen àang sûã duång: The ONE Eyebrow Kit 32031, The ONE High Impact Eye Pencil 31557 Onyx Black,  The ONE Colour Obsession Lipstick 35161 Red Rage AÁnh Nhòn Àêìy Mï Lûåc VAÂ BÑ QUYÏËT TRANG À ÏÍM Hoa Hêåu H’Hen Niï
 9. 9. ቢ ባ 9  b The ONE Eyebrow Kit Taåo daáng chên maây chuyïn nghiïåp chûa bao giúâ dïî daâng hún. Böå saãn phêím têët caã - trong - möåt naây laâ têët caã nhûäng gò baån cêìn àïí àõnh hònh maây ngaâi tûå nhiïn. Böå duång cuå göìm böå àöi maâu nêu àïí phöëi maâu, 2 coå keã maây àêìu xeáo vaâ phêìn saáp àõnh hònh chên maây. 3g. 32031 259.000à 179.000à a The ONE High Impact Eye Pencil Chò keã mùæt vúái kïët cêëu mûúåt maâ, cho àûúâng keã chñnh xaác vaâ àêåm neát suöët ngaây daâi. Àêìu chò laâm beán tûå àöång àöåc àaáo vaâ tiïån lúåi. 0.3g. 165.000à 99.000à 31557 Onyx Black 31558 Midnight Blue 31559 Amazon Green 31560 Deep Plum BÖÅ VEÄ CHÊN MAÂY VÚÁI KHAÃ NÙNG TAÅO NEÁT, MAÂU VAÂ ÀÕNH HÒNH CHÊN MAÂY SÙÆC SAÃO TAÅO ÀÛÚÂNG VEÄ SÙÆC NEÁT TÊMÀIÏÍM ÛU ÀAÄI ÀÏËN 40% 31557 O nyx Black 31558MidnightBlue 31559 Am azon G reen 31560 Deep Plum
 10. 10. ባ ቢ 10 40% b The ONE No Compromise Lash Styler Mascara - Black Mascaca giuáp baån súã hûäu laân mi êën tûúång mang thiïët kïë caãi tiïën vûúåt tröåi, giuáp mang àïën búâ mi tröng daâi, daây, mûúåt maâ vaâ cong vuát, kïí caã nhûäng súåi mi nhoã nhêët. Cöng thûác bïìn maâu suöët ngaây daâi, dïî têíy trang vaâ khöng bõ lem maâu. 8ml. 33732 359.000à 215.000à a The ONE Eyelash Curler Duång cuå bêëm mi chuyïn duång giuáp baån laâm cong haâng mi thêåt nhanh choáng vaâ nheå nhaâng. Kñch thûúác: 11 x 3.7cm. 27442 99.000à 59.000à LAÂN MI TRÖNG DAÂI RÚÅP BOÁNG BÊËM LÖNG MI CUÄNG LAÂ MÖÅT BÑ QUYÏËT ÛU ÀAÄI
 11. 11. 11 Àïí coá haâng mi daây vaâ cong àêìy quyïën ruä. Hen sûã duång mascara The ONE No Compromise Lash Styler Mascara vúái thiïët kïë àêìu coå caãi tiïën siïu maãnh giuáp bao phuã vaâ tiïëp cêån mi úã moåi goác caånh, tûâ göëc àïën ngoån. Àiïím maâ Hen thñch nhêët úã Mascara naây chñnh laâ khaã nùng dïî daâng rûãa tröi cuâng nûúác êëm. TÊMÀIÏÍM H'Hen àang duâng: The ONE No Compromise Lash Styler Mascara 33732 Black, The ONE High Impact Eye Pencil 31557 Onyx Black,  The ONE Colour Obsession Lipstick 35161 Red Rage, The ONE Long Wear Nail Polish 30530 London Red. Mi Daâi Tröng Rúåp Boáng VAÂ BÑ QUYÏËT TRANG À ÏÍM Hoa Hêåu H’Hen Niï
 12. 12. 12 Àûâng ngêìn ngaåi sûã duång töng maâu rûåc rúä hay caá tñnh cho àöi möi cuãa mònh. Àïí giuáp cho maâu möi àûúåc lûu giûä lêu trïn möi, Hen hay duâng khùn lau búát lúáp son àêìu tiïn, sau àoá thoa thïm lúáp son tiïëp theo. H'Hen àang duâng: The ONE High Impact Eye Pencil 31557 Onyx Black,  The ONE No Compromise Lash Styler Mascara 33732 Black, The ONE Lip Sensation Matte Mousse 31950 Raspberry Cloud Möi Nhung Tinh Tïë VAÂ BÑ QUYÏËT TRANG À ÏÍM Hoa Hêåu H’Hen Niï
 13. 13. 13  The ONE Lip Sensation Matte Mousse Son kem vúái kïët cêëu nheå cho lúáp son mõn maâng nhû luåa, vúái 7 sùæc maâu thúâi trang cuâng àöå che phuã vaâ bïìn maâu cao. Chûáa caác thaânh phêìn nuöi dûúäng vaâ chùm soác cho laân möi thïm mïìm maåi. Giuáp baån súã hûäu àöi möi söëng àöång thu huát moåi aánh nhòn. 5ml. 309.000à 185.000à 31945 Satin Rose 31946 Coral Dream 31946CoralDream 31947 Red Velvet 31948 Plush Peach 31949 Pink Velour 31949PinkVelour 31950 Raspberry Cloud 31950RaspberryCloud 31951 Rouge Suede 31951RougeSuede TÊMÀIÏÍM 40% ÛU ÀAÄI
 14. 14. ቢ ባ 14 b The ONE BB Lip Balm Son dûúäng coá aánh ngoåc trai nheå, chûáa caác chiïët xuêët thiïn nhiïn giuáp cung cêëp àöå êím töëi ûu, cho laân möi mïìm maåi suöët ngaây daâi. 4g. 30717 219.000à 110.000à a The ONE Colour Stylist Lip Liner Chò keã möi daång kem vúái àêìu chò tûå àöång, cho àûúâng keã sùæc neát vaâ chuêín xaác, mang àïën àöi möi raång rúä, bïìn lêu. Ngoaâi ra, thaânh phêìn saáp mïìm vaâ axit hyaluronic coân giuáp möi êím mõn, mûúåt maâ. 0.3g. 165.000à 99.000à 31435 Perfect Pink 31437 Vibrant Pink 31437VibrantPink 31438 Coral Ideal 31438CoralIdeal 31439 Real Red 31439RealRed CÖNG THÛÁC CHÛÁA SAÁP MÏÌM VAÂ AXIT HYALURONIC GIUÁP DÛÚÄNG ÊÍM LAÂN MÖI MÏÌM MÛÚÅT CHÛÁA TINH DÊÌU MÊÌM LUÁA MÒ GIUÁP DÛÚÄNG ÊÍM NHA ÀAM GIUÁP LAÂM MÏÌM MÖI 50% ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN 31435PerfectPink
 15. 15. 15 Bñ quyïët cuãa Hen àïí coá möåt laân möi gúåi caãm laâ sûã duång chò keã viïìn möi vaâ son dûúäng möi coá aánh höìng giuáp laân möi tröng thêåt cùng moång vaâ gúåi caãm. TÊMÀIÏÍM H'Hen àang duâng: The ONE High Impact Eye Pencil 31557 Onyx Black,  The ONE BB Lip Balm 30717, The ONE Colour Stylist Lip Liner 31439 Real Red,  The ONE 5-in-1 Colour Stylist Lipstick 33544 Very Burgundy Möi Xinh Gúåi Caãm VAÂ BÑ QUYÏËT TRANG À ÏÍM Hoa Hêåu H’Hen Niï
 16. 16. 1 2 34 16 LAÂM SAÅCH DÛÚÄNG DA VUÂNG MÙÆT DÛÚÄNG SÊU KEM DÛÚÄNG DA VUÂNG MÙÆT Vuâng da quanh mùæt moãng, nhaåy caãm hún caác vuâng da khaác trïn khuön mùåt vaâ cuäng laâ núi caác dêëu hiïåu laäo hoáa xuêët hiïån àêìu tiïn. Kem dûúäng vuâng da quanh mùæt coá kïët cêëu nheå hún giuáp saãn phêím dïî daâng thêëm sêu vaâo caác löî chên löng li ti úã vuâng da quanh mùæt. TINH CHÊËT Àïí laâm tùng hiïåu quaã dûúäng da, chuáng töi khuyïn duâng möåt saãn phêím àùåc biïåt nhû tinh chêët hoùåc viïn nang dûúäng da cuâng chung möåt böå saãn phêím. SÛÄA RÛÃA MÙÅT Rûãa mùåt giuáp loaåi boã buåi bêín, baä nhúân, tïë baâo da chïët vaâ giuáp caác saãn phêím dûúäng trong bûúác tiïëp theo coá thïí thêëm sêu hún vaâo da nhùçm mang laåi hiïåu quaã nhû mong muöën. NÛÚÁC CÊN BÙÇNG DA Nûúác cên bùçng àöå êím loaåi boã taân dû trang àiïím, laâm sùn da vaâ giuáp se khñt löî chên löng. Àöìng thúâi giuáp laâm dõu, laâm mïìm vaâ cên bùçng da. Chuáng coá cöng thûác cö àùåc giuáp caác thaânh phêìn hoaåt chêët coá thïí thêím thêëu sêu hún vaâo da. Àïí giuáp nuöi dûúäng da hiïåu quaã, haäy duâng saãn phêím naây trûúác khi thoa kem dûúäng ngaây hoùåc àïm. DÛÚÄNG ÊÍM KEM DÛÚÄNG NGAÂY Kem dûúäng ngaây coá chûáa thaânh phêìn chöëng nùæng, giuáp baão vïå da trûúác taác haåi tûâ aánh nùæng mùåt trúâi. KEM DÛÚÄNG ÀÏM Vaâo ban àïm, da seä nghó ngúi vaâ dïî hêëp thu dûúäng chêët hún. Vò vêåy, baån nïn duâng nhûäng loaåi kem àïm giaâu caác thaânh phêìn dûúäng chêët. QUY TRÒNH CHÙM SOÁC DA 4 BÛÚÁC GIUÁP LAÂN DA TRÖNG TÛÚI MÚÁI VAÂ RAÅNG RÚÄ Quy Trònh Chùm Soác Da Cuãa Oriflame göìm 4 bûúác àún giaãn, chó mêët 2 phuát vaâo möîi saáng töëi. Àûúåc thiïët kïë nhùçm töëi ûu hoáa hiïåu quaã cuãa caác saãn phêím dûúäng da, giuáp da hêëp thu töëi àa caác thaânh phêìn dûúäng chêët, cho baån laân da tröng tûúi àeåp, raång rúä. 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY
 17. 17. 17 CHÙM SOÁC DAThu huát moåi aánh nhòn vúái laân da toãa saáng raång rúä.
 18. 18. 18 Kïët húåp giûäa Cöng Nghïå GenisteinSOY* vaâ Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Cêy Maä Àïì. Giuáp phuåc höìi da trung niïn Cho moåi loaåi da  NovAge TIME RESTORE: * Cöng Nghïå GenisteinSOY Chiïët xuêët tûâ àêåu naânh giuáp tùng cûúâng collagen vaâ thuác àêíy khaã nùng vêån chuyïín nûúác cuãa da, nhúâ àoá giuáp laâm múâ nïëp nhùn dûúái da. Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Cêy Maä Àïì Giuáp ngùn ngûâa caác dêëu hiïåu laäo hoáa da vaâ laâm múâ caác vïët naám, àöìi möìi. GIUÁP CAÃI THIÏÅN LAÂN DA TRUNG NIÏN
 19. 19. 2 3 5 4 1 2 33 5 4 11 19 94%  NovAge Time Restore SET Böå NovAge Time Restore göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31774 3.129.000à a 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à b 32629 NovAge Time Restore Eye Lip Cream 15ml. 549.000à c 32630 NovAge Time Restore Revitalising Serum 30ml. 1.049.000à d 32627 NovAge Time Restore Multi Correcting Day Cream SPF 15 50ml. 889.000à e 32628 NovAge Time Restore Regenerative Night Cream 50ml. 889.000à Phuå nûä caãm nhêån laân da àûúåc nuöi dûúäng caãi thiïån àöå àaân höìi* KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE TIME RESTORE 626.000à MÚÁI TIÏËT KIÏÅM *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 77 nûä khaách haâng trong àöå tuöíi tûâ 55 àïën 65 tûâ ngaây 23/02/2016 – 07/04/2016. CHÙMSOÁCDA
 20. 20. 2 3 5 41 3331 20 NovAge Ultimate Lift SET Böå NovAge Ultimate Lift göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31773 2.819.000à Cho moåi loaåi da Giuáp sùn chùæc da NovAge ULTIMATE LIFT: a 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à b 31542 NovAge Ultimate Lift Advanced Lifting Eye Cream 15ml. 499.000à c 31543 NovAge Ultimate Lift Lifting Concentrate Serum 30ml. 969.000à d 31540 NovAge Ultimate Lift Advanced Lifting Day Cream SPF15 50ml. 799.000à e 31541 NovAge Ultimate Lift Overnight Lifting Contouring Cream 50ml. 799.000à *Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 35 khaách haâng trong àöå tuöíi tûâ 45 àïën 62 tûâ ngaây 26/08/2014 – 19/11/2014. Cöng Nghïå Aspartolift Laâ tiïìn thên cuãa Axit Aspartic laâ möåt axit amin thiïët yïëu giuáp caãi thiïån àöå àaân höìi vaâ àöå sùn chùæc cuãa laân da. Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Thûåc Vêåt Giuáp ngùn ngûâa sûå suy giaãm collagen tûå nhiïn vaâ ngùn ngûâa sûå töín haåi cuãa caác göëc tûå do. KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE ULTIMATE LIFT MÚÁI TIÏËT KIÏÅM 626.000à Sûå kïët húåp giûäa Cöng Nghïå Aspartolift vaâ Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Thûåc Vêåt GIUÁP DA SÙN CHÙÆC GIUÁP CAÃI THIÏÅN ÀÖÅ ÀAÂN HÖÌI ÀÖÅ ÀAÂN HÖÌI DA sau 12 tuêìn* Giuáp caãi thiïån 70%
 21. 21. 2 1 3 4 5 3 44 21 HIÏÅU QUAÃ LAÂM MÚÂ NÏËP NHÙN 3 CHIÏÌU  NovAge Ecollagen SET Böå NovAge Ecollagen göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 37841 2.379.000à KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE ECOLLAGEN 686.000à TIÏËT KIÏÅM Cho moåi loaåi da Ngùn ngûâa nïëp nhùn  NovAge ECOLLAGEN: Kïët húåp giûäa Cöng Nghïå Tri-Peptide vaâ Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Cêy Hoå Caâ Solanaceae GIUÁP CAÃI THIÏåN CAÁC NÏËP NHÙN VÛÚÅT TRÖÅI* *Àaä àûúåc thûã nghiïåm trïn 31 phuå nûä coá àöå tuöíi trïn 31 trong voâng 12 tuêìn taåi Anh Quöëc a 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à b 31546 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Eye Cream 15ml. 439.000à c  31547 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Serum 30ml. 889.000à d 31544 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Day Cream SPF15 50ml. 679.000à e 31545 NovAge Ecollagen Wrinkle Smoothing Night Cream 50ml. 679.000à CHÙMSOÁCDA Cöng Nghïå Tri-Peptide Sûå kïët húåp giûäa 3 loaåi peptide göìm: gaåo, luáa mò vaâ nêëm men giuáp ngùn ngûâa taác haåi cuãa aánh saáng mùåt trúâi, giuáp ngùn ngûâa laäo hoáa vaâ nïëp nhùn trïn da. Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Cêy Hoå Caâ Solanaceae Giuáp ngùn ngûâa sûå suy giaãm collagen tûâ sêu bïn trong da. Nhúâ àoá, mang laåi hiïåu quaã laâm múâ nïëp nhùn vûúåt tröåi, caãi thiïån àöå sùn chùæc, sùæc da cho laân da tröng mïìm maåi, mõn maâng vaâ tûúi tùæn.
 22. 22. 1 2 3 4 5 21 2 333 22  NovAge Bright Sublime SET Böå NovAge Bright Sublime göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31775 2.379.000à KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE BRIGHT SUBLIME 686.000à MÚÁI TIÏËT KIÏÅM CAÁC ÀÖËM NAÁM SAÅM* GIUÁP LAÂM MÚÂ * Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 42 phuå nûä tûâ ngaây 16/06 - 16/09/2014 taåi ÊËn Àöå. Kïët húåp Cöng Nghïå Multi-Bright vaâ Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Hoa Nhaâi Têy Gardenia Cöng Nghïå Multi-Bright Sûå kïët húåp cuãa 2 hoaåt chêët laâ Axit Oleic coá trong dêìu Oliu vaâ chiïët xuêët cêy Rumex giuáp laâm giaãm roä rïåt caác vêën àïì vïì sùæc töë da, dûúäng saáng. Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Hoa Nhaâi Têy Gardenia Laâm àïìu töng maâu da, àöìng thúâi ngùn ngûâa sûå hònh thaânh cuãa caác àöëm naám saåm trong tûúng lai. a 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à b 32804 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Eye Cream 15ml. 439.000à c  32805 NovAge Bright Sublime Advanced Brigthening Multi-action Essence 30ml. 889.000à d 32803 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Day Cream SPF20 50ml. 679.000à e 32658 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Night Cream 50ml. 679.000à  NovAge BRIGHT SUBLIME: Laâm saáng laâm àïìu sùæc da Cho moåi loaåi da 50% TOÃA SAÁNG LAÂN DA RAÅNG RÚÄ
 23. 23. 1 2 3 4 5 1 3 4 23  NovAge True Perfection SET Böå NovAge True Perfection göìm 5 saãn phêím tiïu chuêín. 31772 2.029.000à DA TRÖNG RAÅNG RÚÄ HÚN ÀÏËN * Kïët quaã thûã nghiïåm trïn 22 phuå nûä trong àöå tuöíi tûâ 18 àïën 35 tûâ ngaây 08/06 - 11/06/2015. ÛÁng Duång Chiïët Xuêët Hoa Mimosa + Chiïët Xuêët Tïë Baâo Göëc Tûâ Cêy Acai Sûå kïët húåp maånh meä cuãa hai thaânh phêìn naây giuáp laâm saåch sêu cho da, trung hoâa caác taåp chêët àoång dûúái da vaâ baão vïå da trûúác quaá trònh oxy hoáa gêy ra búãi caác göëc tûå do. Àöìng thúâi, kñch thñch khaã nùng taái taåo cho baån laân da raång rúä, tûúi tùæn. a 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150ml. 379.000à b 31981 NovAge True Perfection Refreshing Eye Illuminator 15ml. 329.000à c  31979 NovAge True Perfection Miracle Perfecting Serum 30ml. 709.000à d 31978 NovAge True Perfection Perfecting Day Moisturiser 50ml. 499.000à e 31980 NovAge True Perfection Renewing Night Care 50ml. 499.000à 11LÊÌN* KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE TRUE PERFECTION 386.000à Cho moåi loaåi da Laâm saáng, àïìu maâu giuáp sùn chùæc da  NovAge TRUE PERFECTION: GIUÁP HOAÂN THIÏÅN BAÃO VÏÅ LAÂN DA CHÙMSOÁCDA MÚÁI TIÏËT KIÏÅM
 24. 24. 24  NovAge Nutri6 Facial Oil Capsules Viïn dêìu dûúäng da chûáa höîn húåp 6 loaåi dêìu dûúäng tûâ thiïn nhiïn, giuáp phuåc höìi laân da tröng mïìm maåi, mõn maâng vaâ raång rúä. 30 viïn nang. 32631 929.000à NovAge Intense Skin Recharge Overnight Mask Mùåt naå nguã daång kem giuáp nuöi dûúäng laân da, raång rúä möîi súám mai. 50ml. 33490 699.000à TÛÂ SÛÅ KÏËT HÚÅP 6 LOAÅI DÊÌU THIÏN NHIÏN QUYÁ GIAÁ BÑ QUYÏËT NHOÃ GIUÁP LAÂN DA TÛÚI SAÁNG PHUÅC HÖÌI VEÃ ÀEÅP LAÂN DA SAU GIÊËC NGUÃ SAÃN PHÊÍM LYÁ TÛÚÃNG GIUÁP HOAÂN THIÏÅN QUY TRÒNH DÛÚÄNG DA NOVAGE CUÃA BAÅN GIUÁP BAÃO VÏå VAÂ DÛÚÄNG DA GIUÁP DA MÕN MAÂNG VAÂ RAÅNG RÚÄ CHÓ SAU 4 TUÊÌN GIUÁP LAÂM MÕN VAÂ HÖÎ TRÚÅ TAÁI TAÅO LAÂN DA NovAge Advanced Skin Renewing Treatment Böå saãn phêím chùm soác vaâ giuáp taái taåo da 2 bûúác. Giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët dõu nheå àïí laâm mõn bïì mùåt da vaâ laâm múâ caác khuyïët àiïím xuêët hiïån trïn da. 8 x 5ml. 33434 719.000à Böå Saãn Phêím Göìm 4 Tuyáp Löåt Nheå Vaâ 4 Tuyáp Trung Hoâa Da BÖÍ SUNG VAÂO QUY TRÒNH DÛÚÄNG DA HÙÇNG NGAÂY MÖÎI GOÁI CHÛÁA 1 MÙÅT NAÅ BÛÚÁC 2: ÀÙÆP MÙÅT NAÅ Nheå nhaâng àùæp mùåt naå, àiïìu chónh àïí mùåt naå öm saát vaâo gûúng mùåt. Traánh tiïëp xuác vúái vuâng mùæt. Àïí thû giaän trong 15 phuát. Lêëy mùåt naå ra, thoa dung dõch coân laåi lïn da vaâ àïí khö. Khöng rûãa laåi. BÛÚÁC 3: HOAÂN TÊËT BÛÚÁC 1: LAÂM SAÅCH TÏË BAÂO DA CHÏËT Rûãa mùåt saåch vaâ laâm saåch tïë baâo da chïët trûúác khi àùæp mùåt naå. NovAge Day Shield SPF50 UVA/PA++++ Advanced Skin Protector Kem chöëng nùæng vaâ laâm chêåm sûå xuêët hiïån cuãa caác dêëu hiïåu laäo hoáa da. 30ml. 34143 489.000à GIUÁP DA CAÃI THIÏÅN ÀÖÅ TÛÚI TÙÆN, TRÖNG TREÃ TRUNG VAÂ MÛÚÅT MAÂ HÚN NovAge Skin Renewing Peel Mùåt naå daång rûãa giuáp nheå nhaâng laâm saåch tïë baâo da chïët hiïåu quaã, dûúäng êím vaâ giuáp laân da tröng thêåt tûúi múái. Vúái cöng thûác chûáa Axit Hydroxy (AHA) vaâ Axit Beta Hydroxy (BHA) kïët húåp cuâng enzym tûâ haåt quaã Lûåu, laân da baån seä tröng thêåt mõn maâng vaâ raång rúä sau khi sûã duång. 100ml. 33988 379.000à NovAge Revitalising Mask Mùåt naå giêëy duâng möåt lêìn giuáp dûúäng êím sêu cho laân da, giuáp mang àïën veã mûúåt maâ cho laân da, laâm múâ nïëp nhùn vaâ khiïën sùæc da tröng raång rúä hún. Chûáa Axit Hyaluronic, vitamin B3, C vaâ E. 15ml. 33973 155.000à
 25. 25. 25 NovAge Pore and Line Perfector Cùng thùèng, thiïëu nguã vaâ caác yïëu töë ö nhiïîm möi trûúâng khiïën löî chên löng ngaây möåt lúán hún, àïí laåi caác nïëp nhùn vaâ laâm löå sùæc diïån mïåt moãi cuãa laân da. NovAge Pore Line Perfector giuáp che múâ caác nïëp nhùn, da khöng àïìu maâu vaâ löî chên löng lúán, giuáp laân da àûúåc mõn maâng, tröng tûúi tùæn vaâ mûúåt maâ hún. 30ml. 33944 619.000à 310.000à HEÁ LÖÅ LAÂN DA MÛÚÅT MAÂ TÛÚI SAÁNG Giuáp laâm múâ caác nïëp nhùn vaâ löî chên löng to Giuáp che phuã caác khuyïët àiïím trïn da Giuáp da mûúåt maâ vaâ mïìm maåi hún Giuáp da tröng àïìu maâu hún TRÛÚÁC: Löî chên löng to, nhiïìu nïëp nhùn vaâ sêìn suâi, khöng tûúi tùæn. SAU: Da tröng tûúi tùæn vaâ mûúåt maâ hún, nïëp nhùn tröng múâ hún hùèn. CHÙMSOÁCDA 50% ÛU ÀAÄI
 26. 26. 26 GIUÁP LAÂN DA RAÅNG RÚÄ DAÂI LÊU THIÏN NHIÏN HOAÂN THIÏåN BÚÃI KHOA HOÅC, THAÂNH PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ NHIÏN Cho moåi loaåi da Laâm múâ naám saåm OPTIMALS EVEN OUT: 82% * Kïët quaã cuãa 3 cuöåc thûã nghiïåm trïn 80 phuå nûä chêu AÁ àöå tuöíi tûâ 18 - 50 tûâ ngaây 10/05/2016 – 03/08/2016 taåi Anh Quöëc. 4 BÛÚÁC 2 PHUÁT 2 LÊÌN/NGAÂY •THIÏNNH IÏN HOAÂN THIÏÅN BÚÃI K HOAHOÅC• THAÂN H PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ N HIÏN PHUÅ NÛÄ CAÃM NHÊÅN DA ÀÛÚÅC CAÃI THIÏÅN TÖNG MAÂU* VAÂ 76%NGÙN NGÛÂA CAÁC ÀÖËM NAÁM SAÅM
 27. 27. 1 2 33 44 5 6 27 Optimals Even Out SET Böå Optimals Even Out göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 29857 1.794.000à THAÂNH PHÊÌN THIÏN NHIÏN THUÅY ÀIÏÍN ÀÛÚÅC CHOÅN LOÅC KYÄ CAÂNG Vúái cöng thûác kïët húåp nhûäng thaânh phêìn tûâ thiïn nhiïn Thuåy Àiïín àûúåc choån loåc kyä caâng mang àïën nhiïìu lúåi ñch vaâ hiïåu quaã cho laân da baån. Giuáp baån coá möåt laân da tröng thêåt tûúi tùæn vaâ raång rúä. c 32479 Optimals Even Out Preventing Day Cream SPF 20 50ml. 499.000à e 33224 Optimals Even Out Cleansing Foam 150ml. 249.000à f 33225 Optimals Even Out Clarifying Toner 200ml. 249.000à d 32480 Optimals Even Out Replenishing Night Cream 50ml. 499.000à b 33226 Optimals Even Out Perfecting Eye Cream 15ml. 349.000à a 33108 Optimals Even Out Illuminating Serum 30ml. 649.000à KHI MUA TROÅN BÖÅ OPTIMALS EVEN OUT 700.000à TIÏËT KIÏÅM CHÙMSOÁCDA
 28. 28. + a b c + + 28 TÛÚI MÚÁI LAÂN DA TRÖNG ÊÍM MÛÚÅT Giuáp dûúäng êím vaâ cên bùçng da Giuáp thu heåp löî chên löng Giuáp laâm saåch sêu saãn phêím trang àiïím Ngùn ngûâa giaãm boáng dêìu OPTIMALS HYDRA MATTEDaânh cho da dêìu 2 BÖÅ SAÃN PHÊÍM DAÂNH RIÏNG CHO TÛÂNG LOAÅI DA c 33995 Optimals Hydra Refreshing Toner All Skin types 200ml. 219.000à d 33135 Optimals Hydra Moisture Boosting Serum All Skin types 30ml. 549.000à e 32464 Optimals Hydra Seeing is Believing Eye Cream All Skin types 15ml. 319.000à f 32415 Optimals Hydra Refreshing Gel Wash All Skin types 150ml. 219.000à a 32465 Optimals Hydra Matte Balancing Day Fluid Oily Skin 50ml. 439.000à b 34304 Optimals Hydra Matte Refining Night Cream Oily Skin 50ml. 439.000à g 32463 Optimals Hydra Radiance Nourishing Night Cream Normal/ Combination Skin 50ml. 439.000à h 32462 Optimals Hydra Radiance Hydrating Day Cream Normal/Combination Skin 50ml. 439.000à Cho da thûúâng àïën höîn húåp Dûúäng êím giuáp tûúi tùæn OPTIMALS HYDRA RADIANCE: •THIÏNNH IÏN HOAÂN THIÏÅN BÚÃI K HOAHOÅC• THAÂN H PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ N HIÏN
 29. 29. +      29 Giuáp laâm múâ quêìng thêm vaâ boång mùæt Giuáp baão vïå da trûúác caác taác haåi tûâ möi trûúâng Giuáp phuåc höìi laân da tûúi tùæn trong khi nguã Optimals Hydra Radiance Set Böå dûúäng da cêëp êím daânh cho da thûúâng àïën höîn húåp Optimals Hydra Radiance göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 29855 1.584.000à GIUÁP DA ÀÛÚÅC CÊËP ÊÍM Optimals Hydra Matte Set Böå dûúäng da cêëp êím daânh cho da dêìu Optimals Hydra Matte göìm 6 saãn phêím tiïu chuêín. 38641 1.584.000à GIUÁP DA SAÅCH MÛÚÁT KHI MUA TROÅN BÖÅ OPTIMALS HYDRA RADIANCE HOÙÅC HYDRA MATTE 600.000à TIÏËT KIÏÅM CHÙMSOÁCDA Giuáp laâm saåch vaâ tûúi múái da Giuáp laân da mûúåt maâ vaâ mïìm maåi THIÏN NHIÏN HOAÂN THIÏåN BÚÃI KHOA HOÅC, THAÂNH PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ NHIÏN
 30. 30. 3030 GIAÃI PHAÁP CÊËP ÊÍM TUYÏÅT VÚÂI CHO LAÂN DA MÛÚÅT MAÂ, TÛÚI MÚÁI Àûâng àïí laân da baån phaãi lïn tiïëng vò quaá khö vaâ thiïëu àöå êím. Möåt laân da àeåp cêìn àûúåc böí sung àêìy àuã àöå êím àïí luön tûúi tùæn. Mùåt naå dûúäng êím Optimals Moisture Quenching Face Mask giuáp cêëp êím cho laân da baån àûúåc cùng moång, tröng thêåt traân àêìy sûác söëng vaâ tûúi tùæn, raång rúä. Thoa mùåt naå sau khi àaä laâm saåch da. Àïí trong voâng 10 phuát, sau àoá rûãa saåch laåi vúái nûúác. Tiïëp tuåc sûã duång caác bûúác chùm soác da tiïëp theo trong quy trònh. Duâng tûâ 1 àïën 2 lêìn trong tuêìn hoùåc khi cêìn. 10 phuát 1- 2 lêìn THIÏN NHIÏN HOAÂN THIÏåN BÚÃI KHOA HOÅC, THAÂNH PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ NHIÏN •THIÏNNH IÏN HOAÂN THIÏÅN BÚÃI K HOAHOÅC• THAÂN H PHÊÌN HÚÅP CHÊËT TÛÅ N HIÏN
 31. 31. SKINCARE 313131 • Viïåt Quêët - giuáp da àûúåc dûúäng êím vaâ baão vïå laân da trûúác taác haåi cuãa caác göëc tûå do. • Phuác Böìn Tûã - giuáp da àûúåc taái taåo vaâ dûúäng êím. • Phuác Böìn Tûã Àen - coá cöng duång cung cêëp àöå êím cho da, giuáp da tûúi tùæn hún. Cêëp êím cho da, giuáp da mïìm mûúåt vaâ tûúi tùæn hún 35% CHÙMSOÁCDA Daânh cho moåi loaåi da Cêëp êím vaâ tûúi maát da OPTIMALS MOISTURE MÚÁI ÛU ÀAÄI  Optimals Moisture Quenching Face Mask Mùåt naå rûãa böí sung êím vúái thaânh phêìn thiïn nhiïn tûâ sûå kïët húåp cuãa 3 loaåi quaã moång nûúác: Viïåt Quêët, Phuác Böìn Tûã vaâ Phuác Böìn Tûã Àen giuáp tùng cûúâng böí sung àöå êím cho laân da, giuáp da tröng tûúi múái, cùng moång vaâ traân àêìy sûác söëng. Phuâ húåp cho moåi loaåi da. 50ml. 34608 299.000à 195.000à
 32. 32. ቢ ባ 32 CHÙM SOÁC LAÂN DA TAÅI NHAÂ NHÛ ÀI SPA MÖÎI NGAÂY a SkinPro Sonic 3-in-1 System Maáy rûãa mùåt 3-trong-1 chuyïn sêu vúái cöng nghïå Sonic cho laân da mõn saåch, raång rúä vaâ tûúi treã hún. Vúái 3 chïë àöå vaâ 3 àêìu chûác nùng: laâm saåch sêu, têíy tïë baâo chïët vaâ maát-xa cho laân da. Böå saãn phêím göìm: 1 maáy rûãa mùåt, 1 chên àïë giûä saãn phêím vaâ 3 àêìu chûác nùng. 29915 969.000à 729.000à* b SkinPro Sonic Brush Heads 2-pack Böå 2 àêìu coå thay thïë cho maáy rûãa mùåt SkinPro Sonic 3-in-1 System. Giuáp laâm saåch da hiïåu quaã möîi ngaây, giuáp da àûúåc tûúi tùæn vaâ tröng khoãe maånh vaâ hêëp thu thêåt töët caác saãn phêím dûúäng da. Àûúâng kñnh: 4.77cm. 30878 249.000à Nïn thay àêìu coå ñt nhêët 3 thaáng 1 lêìn àïí coá hiïåu quaã töët nhêët. Tender Care Protecting Balm Saáp dûúäng àa nùng giuáp mïìm mõn möi, mùæt vaâ vuâng da khö raáp, nûát neã. 15ml. 1276 165.000à Optimals Oxygen Boost Face Blotting Tissues Giêëy thêëm dêìu giuáp loaåi boã dêìu nhúân trïn da maâ khöng laâm tröi ài caác lúáp trang àiïím. 50 túâ/höåp. 27670 94.000à Optimals Body Anti-Cellulite Gel - Caffeine + Lotus Leaf Dûúäng thïí daång gel giuáp caãi thiïån laân da sêìn suâi chiïët xuêët laá Sen vaâ Caffein. 150ml. 31317 619.000à 32973 Light 32974 Fair Daânh Cho Da Dêìu/ Da Höîn Húåp Cho Laân Da Tûúi Tùæn Hún OPTIMALS OXYGEN BOOST: Daânh Cho Moåi Loaåi Da Ngùn Ngûâa Naám Saåm OPTIMALS EVEN OUT:TENDER CARE: Moåi Àöå Tuöíi Daânh Cho Moåi Loaåi Da Optimals Even Out Multi- targeting CC Cream SPF 20 Kem trang àiïím giuáp laân da trúã nïn àïìu maâu, mûúåt maâ vaâ tûå nhiïn. 30ml.   369.000à 25%* ÛU ÀAÄI KHI MUA KEÂM BÊËT KYÂ BÖÅ DÛÚÄNG DA NOVAGE / OPTIMALS
 33. 33. ቢ ባ 33 Chöëng Nùæng Daânh Cho Moåi Loaåi Da SUN ZONE: a Sun Zone Whitening Protector Face and Exposed Areas SPF 30 High Kem chöëng nùæng vúái kïët cêëu nheå giuáp baão vïå da trûúác aánh nùæng mùåt trúâi, dûúäng êím vaâ kïët húåp laâm trùæng da, cho baån laân da raång rúä, àïìu maâu. 50ml. 30322 309.000à b Sun Zone UV Protector Face and Exposed Areas SPF 50 High Kem chöëng nùæng giuáp baão vïå hiïåu quaã laân da trûúác taác haåi cuãa aánh nùæng mùåt trúâi. Cöng thûác àûúåc tùng cûúâng caác hoaåt chêët giuáp dûúäng êím vaâ laâm mïìm da. Kïët cêëu àùåc biïåt cho khaã nùng thêím thêëu nhanh. Lêu tröi. 50ml. 23378 349.000à CHÙMSOÁCDA KHOE DA CUÂNG NÙÆNG
 34. 34. ባ ቤ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቢ ባ ቢ 34 Dûúäng Saáng Da Cho Moåi Loaåi Da ESSENTIALS: MILK HONEY GOLDESSENTIALS FAIRNESS PURE SKIN Dûúäng ÊÍm Daânh Cho Da Khö vaâ Rêët Khö MILK HONEY GOLD: a Milk Honey Gold Nourishing Day Cream Kem dûúäng ban ngaây giuáp dûúäng êím sêu cho da mïìm mõn. 50ml. 32542 299.000à b Milk Honey Gold Nourishing Night Cream Kem dûúäng àïm giuáp dûúäng êím laân da trong khi nguã. 50ml. 32543 309.000à c Essentials Fairness Softening Body Lotion UV Filters Dûúäng thïí giaâu àöå êím vúái maâng loåc UV giuáp baão vïå vaâ caãi thiïån àöå saáng da. 200ml. 32703 209.000à b  Essentials Fairness Protecting Face Cream SPF 10 Kem dûúäng giuáp dûúäng êím vaâ laâm saáng da. 50ml. 32702 219.000à a   Essentials Fairness Mild Soap Bar Thanh xaâ phoâng laâm saåch, giuáp nuöi dûúäng vaâ laâm saáng da. 75g. 32701 74.000à Ngùn Ngûâa Muån Daânh Cho Da Dêìu Àïën Muån PURE SKIN: d Pure Skin 2-in-1 Face Wash Scrub Sûäa rûãa mùåt laâm saåch tïë baâo da chïët laâm saåch sêu cho da. 150ml. 32647 259.000à e Pure Skin 1 Clarifying Face Scrub 2 Purifying Face Mask Saãn phêím laâm saåch tïë baâo da chïët vaâ löî chên löng. 6ml x 2 goái. 32652 64.000à f Pure Skin Blackhead Clearing Mask Mùåt naå àêët seát taác àöång sêu giuáp laâm saåch muån àêìu àen. 50ml. 32650 209.000à c Pure Skin Purifying Face Wash Gel rûãa mùåt giuáp laâm saåch dêìu nhúân cho laân da tûúi tùæn. 150ml. 32646 229.000à b Pure Skin SOS Spot Gel Gel ngùn ngûâa vaâ giuáp giaãm caác àöëm muån nhanh choáng. 6ml. 32651 179.000à a Pure Skin Refreshing Face Toner Nûúác cên bùçng àöå êím giuáp da tûúi tùæn, laáng saåch. 150ml. 32648 229.000à
 35. 35. ቢ ባ ቤ ባ ቢ ቤ ብ ባ ባ ቤ ቢ ቢ ቤ 35 Dûúäng ÊÍm Daânh Cho Da Thûúâng Àïën Da Höîn Húåp a Love Nature Clay Mask Burdock Mùåt naå dûúäng da daânh cho da dêìu. 10ml. 32635 54.000à b Love Nature Creamy Mask Oat Mùåt naå dûúäng da daânh cho da khö. 10ml. 32634 54.000à c Love Nature Gel Mask Cucumber Mùåt naå dûúäng da daânh cho da höîn húåp. 10ml. 32633 54.000à c Love Nature Gel Cream Aloe Vera Kem dûúäng mùåt daânh cho da höîn húåp. 50ml. 30127 219.000à a Love Nature Face Toner Aloe Vera Nûúác cên bùçng da daânh cho da höîn húåp. 150ml. 30149 199.000à b Love Nature Cleansing Gel Aloe Vera Gel rûãa mùåt daânh cho da höîn húåp. 150ml. 30144 199.000à MÙÅT NAÅ LOVE NATURE NHA ÀAM MOÁN QUAÂ TÛÂ THIÏN NHIÏN LOVE NATURE: a   Love Nature Corrective Stick Tea Tree Thanh che khuyïët àiïím vaâ ngûâa muån. 4g. 30155 135.000à TINH DÊÌU TRAÂ b   Love Nature Face Lotion Tea Tree Kem dûúäng mùåt daânh cho da dêìu. 50ml. 30124 219.000à c   Love Nature Face Toner Tea Tree Nûúác cên bùçng da daânh cho da dêìu. 150ml. 30126 199.000à d   Love Nature Cleansing Gel Tea Tree Gel rûãa mùåt daânh cho da dêìu. 150ml. 30153 199.000à Laâm Saåch Sêu Daânh Cho Da Dêìu LOVE NATURE: CHÙMSOÁCDA Laâm Dõu Da Cho Da Khö LOVE NATURE: b Love Nature Milky Foam Cleanser Oat Sûäa rûãa mùåt daânh cho da khö. 150ml. 33522 199.000à c Love Nature Face Toner Oat Nûúác cên bùçng da daânh cho da khö. 150ml. 33524 199.000à YÏËN MAÅCH a Love Nature Face Cream Oat Kem dûúäng mùåt daânh cho da khö. 50ml. 33523 219.000à
 36. 36. 36 Tinh dêìu Traâ thiïn nhiïn thuêìn khiïët vúái cöng duång tuyïåt vúâi cho laân da tûâ ngaân xûa cho àïën ngaây naây. CAÃM NHÊÅN LAÂN DA SAÅCH MÛÚÁT SAÁNG KHOÃE
 37. 37. 37 1. LAÂM SAÅCH DA Rûãa mùåt saåch sêu nhûng vêîn khöng laâm khö da vúái gel rûãa mùåt vúái tinh dêìu Traâ thiïn nhiïn. 3. MAÁT XA Nheå nhaâng thoa kem dûúäng vaâ maát xa khoaãng 10- 15 phuát giuáp dûúäng êím vaâ laâm dõu laân da. Sau àoá lau ài hoùåc rûãa saåch. 2. LAÂM SAÅCH TÏË BAÂO DA CHÏËT Rûãa mùåt saåch sêu vaâ giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët. Maát xa nheå nhaâng lïn da khoaãng 4- 5 phuát, sau àoá rûãa mùåt saåch laåi vúái nûúác. 4. MÙÅT NAÅ Mùåt naå daång gel giuáp baån dûúäng êím vaâ tûúi múái laân da. Thoa lïn mùåt khoaãng 10- 15 phuát, sau àoá duâng khùn ûúát lau saåch laåi.  Love Nature Facial Kit Tea Tree Böå chùm soác da mùåt vúái tinh dêìu Traâ thiïn nhiïn, giuáp cên bùçng lûúång dêìu thûâa trïn da, giuáp laân da tröng tûúi tùæn vaâ saáng khoãe hún. Göìm 4 saãn phêím: rûãa mùåt, laâm saåch tïë baâo da chïët, maát xa vaâ mùåt naå. 32258 609.000à 429.000à HÛÚÁNG DÊÎN SÛÃ DUÅNG : CHÙMSOÁCDA Laâm saåch sêu Daânh cho da dêìu LOVE NATURE: 30% ÛU ÀAÄI
 38. 38. ባ ቢ 38 DÛÚÄNG ÊÍM SUÖËT NGAÂY DAÂI a Milk Honey Gold smoothing Sugar Scrub Kem tùæm giaâu dûúäng chêët vúái chiïët xuêët Sûäa vaâ Mêåt Ong hûäu cú giuáp laâm saåch hiïåu quaã tïë baâo da chïët, mang laåi bïì mùåt da mïìm mõn, mûúåt maâ hún cuâng hûúng thúm ngoåt ngaâo vaâ sang troång. 200ml. 31601 319.000à 160.000à b  Milk Honey Gold nourishing Hand Body Cream Nuöng chiïìu laân da vúái kem dûúäng thïí chûáa chiïët xuêët Sûäa vaâ Mêåt Ong hûäu cú vaâ hûúng thúm ngoåt ngaâo sang troång, caác dûúäng chêët nheå nhaâng thêëm sêu cho laân da mïìm mõn, ngoåc ngaâ vaâ àûúåc dûúäng êím. 250ml. 31602 289.000à 145.000à NGOÅT NGAÂO LÙÆNG ÀOÅNG 50% ÛU ÀAÄI
 39. 39. 39 CHÙM SOÁC CAÁ NHÊN Chùm soác vaâ nêng niu baãn thên vúái nhûäng khoaãnh khùæc haånh phuác cuâng nhûäng saãn phêím tuyïåt vúâi.
 40. 40. 40 a Milk Honey Gold Shampoo Dêìu göåi àêìu chûáa chiïët xuêët hûäu cú tûâ Sûäa vaâ Mêåt Ong nheå nhaâng laâm saåch vaâ giuáp nuöi dûúäng cho maái toác mïìm maåi vaâ oáng mûúåt. Hûúng thúm ngoåt ngaâo, tinh tïë tûâ saãn phêím seä mang àïën baån möåt traãi nghiïåm vö cuâng tuyïåt vúâi. Daânh cho toác thûúâng hoùåc khö. 200ml. 31708 199.000à 100.000à b Milk Honey Gold Conditioner Dêìu xaã daång kem giaâu dûúäng chêët vúái chiïët xuêët hûäu cú tûâ Sûäa vaâ Mêåt Ong. Cöng thûác vúái hûúng thúm àöåc àaáo, giuáp nuöi dûúäng vaâ gúä röëi cho maái toác mïìm, mûúåt vaâ oáng aã möåt caách tûå nhiïn. Daânh cho toác thûúâng hoùåc khö. 200ml. 31709 199.000à 139.000à c Milk Honey Gold Hair Mask Mùåt naå toác giaâu thaânh phêìn dûúäng chêët vúái chiïët xuêët hûäu cú tûâ Sûäa vaâ Mêåt Ong, Bú Haåt Múä vaâ protein Luáa Mò. Giuáp khöi phuåc àöå chùæc khoãe vaâ oáng aã cho maái toác tröng traân àêìy sûác söëng. Lyá tûúãng cho toác khö hoùåc hû töín. 250ml. 31710 249.000à 149.000à Hûúng Àam Mï Thuêìn Khiïët
 41. 41. a b c 41 CHÙMSOÁCCAÁNHÊN Dûúäng êím maái toác mïìm mûúåt vaâ mõn maâng Giuáp toác oáng aã vaâ mûúåt maâ Nuöi dûúäng vaâ caãi thiïån veã àeåp maái toác 50% ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 42. 42. a b c 42 Eleo Shampoo Dêìu göåi laâm saåch vaâ giuáp toác tröng mïìm mûúåt. 200ml. 31609 319.000à Eleo Conditioner Dêìu xaã giaâu dûúäng chêët giuáp maái toác tröng suön mûúåt oáng aã. 150ml. 31610 269.000à Eleo Protecting Oil Dêìu dûúäng giuáp phuåc höìi maái toác tröng mûúåt maâ vaâ oáng aã. 50ml. 31614 489.000à HairX Advanced Care Dandruff Solution Control Shampoo Dêìu göåi ngùn ngûâa gaâu vaâ giûä êím. 250ml. 32893 219.000à Milk Honey Gold softening Creamy Soap Bar Thanh xaâ phoâng chûáa kem vúái chiïët xuêët hûäu cú tûâ Sûäa vaâ Mêåt Ong. 75g. 31604 84.000à Milk Honey Gold Shampoo (Mini) Dêìu göåi àêìu chûáa chiïët xuêët hûäu cú tûâ Sûäa vaâ Mêåt Ong. 30ml. 34167 94.000à Milk Honey Gold Conditioner (Mini) Dêìu xaã vúái chiïët xuêët hûäu cú tûâ Sûäa vaâ Mêåt Ong. 30ml. 34168 94.000à Milk Honey Gold softening Liquid Hand Soap Nûúác rûãa tay vúái chiïët xuêët Sûäa vaâ Mêåt Ong, nheå nhaâng laâm saåch da tay. 300ml. 31603 219.000à  b Styler Medium Round Brush Lûúåc troân coá thiïët kïë löî thöng khñ vaâ lyá tûúãng giuáp taåo gúån, taåo loån cho toác. Kñch thûúác: 23 x 4.8cm. Chêët liïåu: Nhöm vaâ Nylon. 30608 175.000à  c Styler Vent Brush Lûúåc taåo kiïíu giuáp gúä röëi vaâ sêëy khö toác nhanh hún. Kñch thûúác 22 x 5cm. Chêët liïåu: ABS, Nylon. 30580 165.000à  a Styler Cushion Brush Lûúåc taåo kiïíu daång bêìu duåc giuáp gúä röëi maâ khöng keáo cùng hoùåc laâm hû toác. Kñch thûúác: 24 x 38cm. Chêët liïåu: ABS, Cao Su vaâ Nylon. 30579 135.000à Taåo xoùn vaâ taåo kiïíu toác dïî daâng Taåo kiïíu cho toác ngùæn vaâ vûâa Taåo nïëp vaâ gúä toác röëi  Milk Honey Gold moisturising Shower Cream Kem tùæm sang troång chûáa thaânh phêìn Sûäa, Mêåt Ong giuáp laâm saåch vaâ mïìm mûúåt laân da. 200ml. 31605 259.000à  Milk Honey Gold moisturising Hand Cream Kem dûúäng da tay vúái chiïët xuêët hûäu cú tûâ Sûäa vaâ Mêåt Ong giuáp laân da mïìm maåi. 75ml. 31606 155.000à Milk Honey Gold Nourishing Hand Body Cream Small Pack Dûúäng thïí vaâ da tay giaâu àöå êím tûâ Sûäa vaâ Mêåt Ong hûäu cú. 75g. 35484 189.000à Milk Honey Gold Smoothing Sugar Scrub Small Pack Kem tùæm têíy tïë baâo chïët toaân thên chûáa chiïët xuêët tûâ Sûäa vaâ Mêåt Ong. 75g. 35485 189.000à HairX Advanced Care Deep Cleansing Purifying Shampoo Dêìu göåi daânh riïng cho toác dêìu. 250ml. 32898 229.000à HairX Advanced Care Deep Cleansing Purifying Conditioner Dêìu xaã daânh riïng cho toác dêìu. 200ml. 32905 229.000à Eleo Hair Mask Mùåt naå dûúäng toác chuyïn sêu giuáp toác mûúåt maâ hún. 125ml. 31611 369.000à
 43. 43. 43 CHÙMSOÁCCAÁNHÊN HairX Advanced Care Activator Fortifying Shampoo Dêìu göåi nheå nhaâng laâm saåch vaâ giuáp toác tröng thêåt oáng aã. 250ml. 32894 219.000à HairX Advanced Care Activator Fortifying Scalp Tonic Nûúác dûúäng da àêìu giuáp toác khoãe tûâ göëc àïën ngoån. 100ml. 32897 309.000à HairX Advanced Care Activator Fortifying Hair Amplifier Xõt toác vaâ giûä nïëp toác giuáp nuöi dûúäng maái toác. 150ml. 32895 259.000à HairX Advanced Care GlossMoisture Hydrating Shampoo Dêìu göåi dûúäng êím cho toác khö vaâ thûúâng, caãi thiïån laåi veã oáng aã vaâ mïìm mûúåt cho toác. 250ml. 32900 219.000à 132.000à HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Shampoo Dêìu göåi giuáp laâm saåch nheå nhaâng daânh cho toác hû töín. 250ml. 32875 219.000à HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Hair Mask Mùåt naå toác giuáp maái toác mïìm mûúåt, caãi thiïån hû töín. 200ml. 32881 229.000à HairX Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Conditioner Dêìu xaã giuáp mang laåi sûác söëng cho maái toác thïm mïìm mûúåt. 200ml. 32878 219.000à Axit Sodium Hyaluronic giuáp tùng cûúâng àöå êím vaâ dûúäng êím cho toác TOÁC ÀEÅP BÙÆT NGUÖÌN TÛÂ ÀÊY DAÂNH CHO TOÁC KHÖ VAÂ TOÁC THÛÚÂNG 40% ÛU ÀAÄI
 44. 44. ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቱ 44 GOÁI TROÅN THIÏN NHIÏN DIÏÅU KYÂ THIÏN NHIÏN TRAO GÛÃI ÀÏËN BAÅN NHÛÄNG ÀIÏÌU TUYÏÅT VÚÂI, ÀOÁ LAÂ LYÁ DO CHUÁNG TÖI MANG ÀÏËN DOÂNG SAÃN PHÊÍM VÚÁI THAÂNH PHÊÌN TÛÂ THIÏN NHIÏN, CHÙM SOÁC TUYÏÅT VÚÂI CHO LAÂN DA BAÅN. a 32603 Love Nature Body Lotion Energising Mint Raspberry 200ml. 209.000à b 32602 Love Nature Exfoliating Shower Gel Energising Mint Raspberry 250ml. 199.000à c 32610 Love Nature Exfoliating Shower Gel Refreshing Strawberry Lime 250ml. 199.000à d  32618 Love Nature Shampoo for Dry Hair Wheat Coconut Oil 250ml. 175.000à e  32619 Love Nature Conditioner for Dry Hair Wheat Coconut Oil 250ml. 175.000à f 32623 Love Nature Shampoo for Dandruff Control Tea Tree Oil Burdock 250ml. 175.000à g 34097 2-in-1 Shampoo Conditioner for thin hair Apple and Bamboo 250ml. 169.000à
 45. 45. ቪቩ ቫ ቭ ቮ ቯ ተ ቴ ታቲ 45 h 32605 Love Nature Shower Cream Softening Avocado 250ml. 175.000à i 32624 Love Nature 2in1 Shampoo for All Hair Types Avocado Oil Chamomile 250ml. 175.000à j 32625 Love Nature Shampoo for Oily Hair Nettle Lemon 250ml. 175.000à k 34095 Shampoo for Fine Hair Green Tea Lychee 250ml. 169.000à l  32608 Love Nature Shower Gel Caring Olive Oil Aloe Vera 250ml. 175.000à m 34087 Love Nature Shower Gel Invigorating Coconut Water Melon 250ml. 175.000à n 34090 Love Nature Body Lotion Invigorating Coconut Water Melon 200ml. 209.000à o 32604 Love Nature Soap Bar Energising Mint Raspberry 75g. 74.000à p 34169 Love Nature Shower Cream with Nourishing Almond Oil (Mini) 30ml. 94.000à q 34170 Love Nature Body Lotion with Nourishing Almond Oil (Mini) 30ml. 94.000à r 34092 Love Nature Soap Bar Invigorating Coconut Water Melon 75g. 74.000à CHÙMSOÁCCAÁNHÊN
 46. 46. ቢ ባ ቤ ብ 46  b EssenseCo. Magnolia Wild Fig Hand Body Lotion Sûäa dûúäng thïí vaâ da tay chûáa caác tinh dêìu tûå nhiïn sang troång, giuáp yïu chiïìu laân da vúái hûúng hûúng Ngoåc Lan dïî chõu vaâ traái Vaã àêìy tûúi tùæn. Cöng thûác thêím thêëu nhanh, khöng gêy nhúân rñt cho laân da tröng mïìm maåi vaâ cùng mõn. 300ml. 33454 309.000à 215.000à  a EssenseCo. Magnolia Wild Fig Hand Body Wash Sûäa tùæm vaâ rûãa tay chûáa tinh dêìu tûå nhiïn giuáp laâm saåch vaâ dûúäng êím da vúái hûúng Ngoåc Lan dïî chõu vaâ traái Vaã àêìy tûúi tùæn. Cöng thûác sang troång, giaâu àöå êím àûúåc thiïët kïë cho da khö vaâ thñch húåp sûã duång hùçng ngaây. 300ml. 33452 259.000à 182.000à b EssenseCo. Lemon Verbena Liquid Hand Soap Nûúác rûãa tay vúái hûúng thúm söëng àöång cuãa Chanh vaâ Maä Tiïn Thaão giuáp nheå nhaâng laâm saåch vaâ cung cêëp àöå êím cho da. Thñch húåp sûã duång hùçng ngaây. 300ml. 31850 209.000à a EssenseCo. Lemon Verbena Hand Body Lotion Sûäa dûúäng thïí vaâ da tay giuáp laân da mïìm mõn cuâng hûúng thúm thanh khiïët, thùng hoa cuãa Chanh vaâ Maä Tiïn Thaão. 300ml. 31851 309.000à c EssenseCo. Lemon Verbena Body Wash Sûäa tùæm dõu nheå giuáp dûúäng êím cho laân da möîi ngaây. Cöng thûác àûúåc tùng cûúâng thaânh phêìn dûúäng êím, lûu laåi trïn da caãm giaác mïìm maåi vaâ hûúng thúm àêìy saãng khoaái cuãa Chanh kïët húåp cuâng Maä Tiïn Thaão. 300ml. 31852 339.000à d EssenseCo. Neroli Jasmine Hand Body Lotion Sûäa dûúäng thïí vaâ da tay vúái hûúng thúm tûúi tùæn cuãa hoa Cam vaâ hoa Nhaâi, giuáp cung cêëp àöå êím cho laân da mïìm maåi, mõn maâng. Thñch húåp sûã duång hùçng ngaây. 300ml. 32828 309.000à DÛÚÄNG THÏÍ VAÂ DA TAY Dûúäng da mïìm mûúåt vaâ caãm giaác khöng nhúân rñt NÛÚÁC RÛÃA TAY Nheå nhaâng laâm saåch vaâ dûúäng êím möîi ngaây DÛÚÄNG THÏÍ VAÂ DA TAY Cho àöi tay mõn maâng vaâ thúm maát SÛÄA TÙÆM Sûäa tùæm sang troång vúái hûúng thúm dõu nheå vaâ caãm giaác mïìm mõn HOA NGOÅC LAN Hoa Ngoåc Lan vúái sùæc höìng àaáng yïu àaä àûúåc cho laâ biïíu tûúång cuãa sûå thuêìn khiïët suöët haâng nghòn nùm nay. Ngoaâi ra, loaâi hoa naây coân nöíi tiïëng búãi hûúng thúm tuyïåt vúâi, giuáp laâm dõu tinh thêìn vaâ mang laåi caãm giaác thû giaän. TRAÁI VAÃ Traái Vaã chûáa rêët nhiïìu húåp chêët coá taác duång chùm soác vaâ nuöi dûúäng laân da. Àöìng thúâi, mang hûúng võ tûúi tùæn cuâng hûúng thúm àöåc àaáo.
 47. 47. ቢ ባ 47 HOA NGOÅC LAN VAÂ TRAÁI VAÃ KÏËT HÚÅP ÀÊÌY SAY MÏSûå kïët húåp hoaân haão tûâ Traái Vaã vaâ Hoa Ngoåc Lan giuáp baån thêåt thû giaän vúái hûúng thúm tinh tïë, mang laåi caãm giaác dïî chõu khi sûã duång. Vúái cöng thûác dûúäng êím cuâng hûúng thúm saãng khoaái. Thaânh phêìn tinh dêìu traái vaã thiïn nhiïn CHÙMSOÁCCAÁNHÊN 30% ÛU ÀAÄI
 48. 48. a b c 48 Optifresh System 8 Herbal Blend Toothpaste Kem àaánh rùng vúái tinh dêìu thaão möåc tûâ thiïn nhiïn. 100ml. 31673 99.000à Optifresh Kids Strawberry Toothpaste Gel àaánh rùng hûúng Dêu ngoåt ngaâo cho treã. 50 ml. 31133 79.000à Optifresh Kids Soft Toothbrush - Pink Baân chaãi àaánh rùng daânh cho treã em tûâ 3 àïën 7 tuöíi. Daâi: 14cm. 28266 49.000à Optifresh Kids Soft Toothbrush - Blue Baân chaãi àaánh rùng daânh cho treã em tûâ 3 àïën 7 tuöíi. Daâi: 14cm. 28267 49.000à  Silk Beauty White Glow Soap Bar Thanh xaâ phoâng giuáp laâm saåch vaâ laâm saáng da. 100g. 22715 74.000à  Silk Beauty White Glow Body Wash Sûäa tùæm giuáp laâm saåch vaâ cung cêëp àöå êím tûå nhiïn cho laân da. 200ml. 22713 189.000à  Silk Beauty White Glow Body Lotion Dûúäng thïí dûúäng êím sêu vaâ giuáp da saáng höìng raång rúä. 200ml. 23555 249.000à Silk Beauty White Glow Hand Cream Kem dûúäng da tay giaâu thaânh phêìn dûúäng chêët. 75ml. 26436 155.000à Moisturising Hand Cream with Avocado oil Kem dûúäng da tay chûáa tinh dêìu quaã Bú tûå nhiïn. 75ml. 34065 155.000à  SoftCaress Protecting Hand Nail Cream Kem dûúäng giuáp baão vïå vuâng da tay vaâ moáng. 100ml. 31344 155.000à Loving Care Hand Cream Kem dûúäng da tay mïìm mõn vúái chiïët xuêët dêìu Haånh Nhên tûå nhiïn. 150ml. 34061 199.000à Loving Care 2in1 Shampoo Conditioner Dêìu göåi kiïm dêìu xaã dõu nheå chûáa dêìu Haånh Nhên tûå nhiïn. 400ml. 34060 289.000à Loving Care Face and Body Soap Bar Thanh xaâ phoâng vúái dêìu Haånh Nhên tûå nhiïn vaâ hûúng thúm dïî chõu. 125g. 34066 99.000à Loving Care Shower Cream Kem tùæm chûáa dêìu Haånh Nhên tûå nhiïn vaâ àöå PH cên bùçng. 400ml. 34058 289.000à a Silk Beauty Body Cream Kem dûúäng thïí vúái tinh dêìu hoa Anh Thaão giuáp dûúäng êím laân da. 200ml. 31279 269.000à c Silk Beauty Anti-perspirant 24H Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí vaâ laân da dûúái caánh tay. 50ml. 31365 135.000à b Silk Beauty Hand Cream Kem dûúäng da tay vúái tinh dêìu hoa Anh Thaão. 100 ml. 31363 155.000à Giaãi Phaáp Chùm Soác Rùng Miïång
 49. 49. ቢ ባ 49 CHÙMSOÁCCAÁNHÊN a Silk Beauty Shower Cream Kem tùæm vúái thaânh phêìn tûâ tinh dêìu hoa Anh Thaão vaâ cöng thûác tûâ Protein Tú Tùçm giuáp nheå nhaâng laâm saåch laân da, mang laåi möåt caãm giaác mûúåt maâ, mïìm mõn vaâ àûúåc dûúäng êím cuâng hûúng thúm dïî chõu, tûúi tùæn suöët ngaây daâi. 200ml. 31280 179.000à 105.000à Nheå nhaâng laâm saåch vaâ dûúäng êím Mïìm mõn vaâ saåch maát  b Silk Beauty Soap Bar Thanh xaâ phoâng daång kem mõn vúái thaânh phêìn kïët húåp tûâ tinh dêìu hoa Anh Thaão tûúi tùæn vaâ cöng thûác Protein Tú Tùçm giuáp laâm saåch laân da cuâng hûúng thúm tûúi maát vaâ dïî chõu. Caãm giaác laân da àûúåc mïìm maåi vaâ dûúäng êím suöët ngaây daâi sau khi sûã duång. 100g. 31281 69.000à 39.000à CAÂNG TÙÆM CAÂNG YÏU MÏÌM MÕN KIÏU HAÄNH Caãm nhêån hûúng thúm cuãa hoa Anh Thaão àêìy thû giaän vaâ caãm giaác êím mõn, mûúåt maâ cuãa laân da baån. 40% MÚÁI ÛU ÀAÄI ÀÏËN Mïìm mõn suöët ngaây daâi
 50. 50. a b c 5050 b Optifresh System 8 Extreme Fresh Toothpaste Kem àaánh rùng giuáp baån coá húi thúã thúm maát. 100ml. 31132 99.000à 79.000à a Optifresh System 8 Total Protection Toothpaste Kem àaánh rùng baão vïå toaân diïån vúái hûúng Baåc Haâ thúm maát suöët ngaây daâi. 100ml. 31123 99.000à 79.000à c Optifresh System 8 Crystal White Toothpaste Kem àaánh rùng giuáp laâm saåch töëi ûu vaâ chûáa caác hoaåt chêët giuáp laâm saáng rùng. 100ml. 31131 99.000à 79.000à Giaãi Phaáp Chùm Soác Rùng Miïång
 51. 51. ብ ቦ ቧ ቨ 5151 Optifresh Toothbrush Medium Baân chaãi àaánh rùng vúái thiïët kïë tiïn tiïën, cho viïåc vïå sinh rùng miïång thêåt hiïåu quaã. Tay cêìm cao su chöëng trûúåt vaâ cho thao taác dïî kiïím soaát hún, àêìu chaãi voâm cong ài keâm mùåt sau thiïët kïë nhaám giuáp baån dïî daâng vïå sinh phêìn lûúäi. Phuâ húåp cho moåi àöëi tûúång. 49.000à 29.000à Optifresh Toothbrush Soft Baân chaãi àaánh rùng vúái àêìu coå mïìm, giuáp baån vïå sinh rùng miïång möåt caách nheå nhaâng vaâ hiïåu quaã. Tay cêìm cao su chöëng trûúåt vaâ cho thao taác dïî kiïím soaát hún, àêìu coå voâm cong ài keâm mùåt sau thiïët kïë nhaám giuáp baån dïî daâng vïå sinh phêìn lûúäi. Phuâ húåp cho rùng nhaåy caãm. 49.000à 29.000à d 27979 Optifresh Toothbrush Medium - Tñm e 27980 Optifresh Toothbrush Medium - Xanh f 27981 Optifresh Toothbrush Soft - Höìng g 27982 Optifresh Toothbrush Soft - Trùæng Àêìu löng chaãi thiïët kïë voâm c ong Mùåt chaãi lûúäi BAÂN CHAÃI CHUÊÍN NUÅ CÛÚÂI TÛÚI CHÙMSOÁCCAÁNHÊN 40% ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 52. 52. ቢ ባ 52 NÊNG NIU VAÂ BAÃO VÏå ÀÖI CHÊN NGOÅC NGAÂ Giaãi phaáp hiïåu quaã vaâ nhanh choáng cho caác vêën àïì vïì àöi chên baån. Àaánh tan nhûäng nöîi phiïìn muöån vïì àöi chên khöng mêëy tûå tin ngaây trûúác. CAÃI THIÏåN VUÂNG DA CHÊN THÖ RAÁP VAÂ CHAI SÊÌN HIÏåU QUAÃ  a Feet Up Advanced Intensive Moisture Foot Mask Mùåt naå dûúäng êím da chên daång kem vúái cöng thûác chûáa Glyxerin, Saáp Ong vaâ Bú Haåt Múä giuáp laân da chên àûúåc mïìm maåi vaâ mõn maâng. Hoaåt chêët Mineral 4E* giuáp cêëp êím tûác thò àïën laân da chên vaâ àöìng thúâi ngùn ngûâa tònh traång da chên khö raáp vaâ chai sêìn. Hûúng thúm nheå nhaâng vaâ dïî chõu. 100ml. 33028 259.000à 179.000à  b Feet Up Advanced Salvation Foot Serum Vúái cöng thûác chûáa Axit Salicylic vaâ hoaåt chêët Mineral 4E vaâ giuáp nuöi dûúäng vaâ dûúäng êím sêu cho laân da chên, ngùn ngûâa vaâ caãi thiïån tònh traång àöi chên khö raáp vaâ chai sêìn möåt caách hiïåu quaã chó sau 1 tuêìn sûã duång. Hûúng thúm nheå nhaâng vaâ dïî chõu. 30ml. 33030 259.000à 179.000à *Húåp chêët Mineral 4E: chûáa khoaáng chêët àöìng, keäm, magie vaâ sùæt.
 53. 53. ቤ 53 CHÙMSOÁCCAÁNHÊN MÚÁI TÙNG CÛÚÂNG DÛÚÄNG ÊÍM ÀÖI CHÊN LAÂM DÕU ÀÖI CHÊN VAÂ BAÂN CHÊN  c Feet Up Advanced Fatigue Calming Foot Leg Gel Gel giuáp laâm dõu maát vaâ laâm giaãm caãm giaác mïåt moãi, khoá chõu cho àöi chên vaâ baân chên vúái cöng thûác chûáa Cöng Nghïå Stimulating vaâ húåp chêët Mineral 4E. Giuáp mang laåi sûå dïî chõu, thoaáng maát cho àöi chên baån. Gel thêím thêëu dïî daâng cuâng vúái hûúng thúm dïî chõu, tûúi tùæn. 150ml. 33197 209.000à 145.000à Feet Up Advanced Fatigue Calming Foot Leg Gel giuáp laâm dõu àöi chên vaâ baân chên àang trong traång thaái mïåt moãi, nùång nïì sau ngaây daâi vúái cöng thûác chûáa Cöng Nghïå Stimulating kïët húåp vúái húåp chêët Mineral 4E giuáp àöi chên àûúåc tûúi maát vaâ laâm giaãm caãm giaác khoá chõu baám theo baån caã ngaây. Caách sûã duång: Thoa vaâ maát xa lïn baân chên vaâ àöi chên baån 2 lêìn/ ngaây. *Cöng nghïå Stimulating: chûáa menthol, chiïët xuêët coã àuöi ngûåa vaâ caffein coá taác duång giuáp da tûúi múái, thoaáng maát vaâ lûu thöng tuêìn hoaân maáu. 30% ÛU ÀAÄI
 54. 54. 54 Foot File Duång cuå chaâ chên giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët. 19 x 3.5 x 0.5cm. 9588 64.000à Feet Up Comfort Reviving Foot Spray Chai xõt haån chïë möì höi chên chûáa dêìu Baåch Àaân vaâ dêìu Baåc Haâ. 150ml. 32372 199.000à Feet Up Comfort Anti-perspirant Foot Cream Kem dûúäng da chên giuáp laâm tûúi maát àöi chên tûác thò. 75ml. 32368 155.000à Foot Care Pumice Brush Baân chaãi giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët vaâ laâm saåch chên. Kñch thûúác: 16.5 x 3 x 3.5cm. 9587 89.000à Feet Up Comfort All Day Refreshing Care Foot Cream Kem dûúäng da chên chûáa dêìu Baåch Àaân vaâ Bú Haåt Múä. 75ml. 32644 155.000à Feet Up Advanced Cracked Heel Repair Smooth Foot Cream Kem dûúäng da chên giuáp khùæc phuåc hiïån tûúång khö raáp, nûát neã. 75ml. 33027 219.000à Feet Up Advanced Deep Exfoliating Foot Cream Kem laâm saåch tïë baâo da chïët cho àöi chên tûúi múái. 75ml. 33033 199.000à Feet Up Advanced Friction Protecting Foot Spray Chai xõt giuáp àöi chên àûúåc khö thoaáng vaâ tûúi maát daâi lêu. 100ml. 33035 219.000à  Feet Up Advanced 36H Odour Control Anti-perspirant Foot Spray Xõt ngùn ngûâa muâi cho àöi chên giuáp khö thoaáng vaâ thoaãi maái. 150ml. 33034 219.000à Feet Up Comfort Overnight Moisturising Foot Cream Kem dûúäng chên ban àïm vúái chiïët xuêët quaã Bú Nha Àam. 75ml. 32370 155.000à Feminelle Special Care+ Deodorising Cleansing Intimate Gel Gel giuáp ngùn ngûâa sûå phaát triïín cuãa muâi höi úã vuâng nhaåy caãm. 300ml. 23646 219.000à Feminelle Mild Intimate Wash Dung dõch vïå sinh phuå nûä dõu nheå chiïët xuêët Cuác La Maä. 300ml. 33459 219.000à Feminelle Comforting Intimate Wash Dung dõch vïå sinh phuå nûä chiïët xuêët hoa Lan tûúi maát. 300ml. 34039 219.000à Activelle Anti-perspirant 24h Deodorant Pure Care ROD Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí cho laân da mõn maâng. 50ml. 23718 119.000à Activelle Anti-perspirant 24h Deodorant Invisible ROD Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí cho caãm giaác khö thoaáng. 50ml. 23725 119.000à Activelle Green Tea Fresh Anti-perspirant 24h Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí chiïët xuêët Traâ Xanh. 50ml. 30332 119.000à Activelle Extreme Protection Anti-perspirant 48h Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí suöët ngaây daâi. 50ml. 31270 119.000à Activelle White Peony 24h Protection Fairness Roll-on Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí chiïët xuêët hoa Mêîu Àún. 50ml. 31272 119.000à Feminelle Special Care+ Moisturising Intimate Balm Kem dûúäng laâm dõu vuâng nhaåy caãm sau khi caåo hoùåc wax löng. 75ml. 32340 199.000à Feminelle Refreshing Intimate Wash Dung dõch vïå sinh phuå nûä chûáa nûúác Hoa Höìng dõu nheå. 300ml. 33022 219.000à
 55. 55. ቢ ባ 55 CHÙMSOÁCCAÁNHÊN  a Feminelle Refreshing Intimate Deodorant Chai xõt giuáp haån chïë muâi vaâ thoaáng maát vuâng da bñ mêåt cuãa phaái àeåp vúái cöng thûác nheå dõu chûáa nhiïìu vitamin vaâ chiïët xuêët hoa Sen thúm ngaát, tûúi tùæn. Giuáp phaái àeåp tûå tin suöët ngaây daâi. 75ml. 24890 229.000à 135.000à  b Feminelle Refreshing Intimate Wipes Khùn lau mïìm maåi vúái chiïët xuêët tûâ hoa Sen thúm ngaát cuâng vúái cöng thûác coá àöå pH cên bùçng tûâ Axit Lactic giuáp nheå nhaâng laâm saåch vuâng da bñ mêåt cuãa phaái àeåp, mang laåi caãm giaác tûúi maát vaâ dïî chõu. Saãn phêím dõu nheå thñch húåp sûã duång hùçng ngaây. 20 túâ. 30004 189.000à 109.000à Àaä àûúåc kiïím nghiïåm laâ an toaân cho vuâng da nhaåy 20 túâ tiïån duång, cöng thûác dõu nheå vaâ an toaân cho da Chùm Soác Vuâng Da Bñ Mêåt VÚÁI SÛÅ VÖÎ VÏÌ TÛÂ THIÏN NHIÏN Nheå nhaâng, àöå pH cên bùçng vaâ khöng chûáa xaâ phoâng Chûáa Axit Lactic vaâ nhiïìu vitamin 40% MÚÁI ÛU ÀAÄI An toaân ch odanh aåycaãm
 56. 56. 56 CAÃM HÛÁNG TÛÂ THÊÌN SÊËM THOR  Possess The Secret Man Eau de Parfum Nûúác hoa mang phong caách àêìy maånh meä vaâ caá tñnh lêëy caãm hûáng saáng taåo tûâ võ thêìn huâng duäng trong thêìn thoaåi Bùæc Êu, Thêìn Sêëm Thor. Vúái hûúng thúm múái meã àêìy nam tñnh tûâ nhûäng nöët hûúng tûúi maát cuãa hoa coã vaâ göî hoâa quyïån vaâo nhau seä giuáp baån àïí laåi dêëu êën khoá phai múâ. 75ml. 33650 1.090.000à NöëtHûú ng Giaá Laånh, Cêy Xö Thúm ,GöîSöìi HÛÚ N G HOA COÃ V AÂGÖÎ
 57. 57. 57 GOÁC NAM GIÚÁIHûúng thúm chûa bao giúâ laâ thûâa cho möåt chaâng trai vúái sûå thu huát vaâ löi cuöën àêìy maånh meä.
 58. 58. A1. ቢ 58 CHOÅN NÛÚÁC HOA CHOÅN CAÁ TÑNH Nöët hûúng traái cêy tûúi maát vaâ hûúng Göî nöìng êëm laâ hai nguöìn caãm hûáng tuyïåt vúâi gúåi nhúá àïën sûå sang troång vaâ tinh tïë trong laâng nûúác hoa thïë giúái. Haäy tòm cho mònh möåt lûåa choån phuâ húåp vúái caá tñnh cuãa riïng baån hoùåc coá thïí laâ caã 2 giuáp baån thay àöíi phong caách. b Eclat Homme Eau de Toilette Hûúng thúm àöåc àaáo mang sûå giao thoa haâi hoâa giûäa tinh thêìn cöí àiïín vaâ nhõp thúã àûúng àaåi. Nöët hûúng chuã àaåo tûâ xaå hûúng laâm toaát lïn veã nam tñnh vaâ tinh tïë àêåm chêët Êu Chêu. 75ml. 30173 769.000à 539.000à c Eclat Homme Anti-perspirant Deodorant Spray Khùèng àõnh phong caách tinh tïë hiïån àaåi cuâng nûúác hoa Eclat Homme vúái nhûäng nöët hûúng nam tñnh cuãa Da Thuöåc Barenia. Nay àaä coá thïm saãn phêím xõt ngùn muâi cú thïí vúái hûúng thúm nöìng naân cho baån möåt traãi nghiïåm trïn caã tuyïåt vúâi. 150ml. 31698 289.000à 199.000à CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng a Happydisiac Man Eau de Toilette Loaåi nûúác hoa söi nöíi naây seä khiïën baån luön móm cûúâi haånh phuác. Múã àêìu bùçng sûå thùng hoa cuãa Chanh Trûáng Caá giuáp tinh thêìn phêën chêën diïåu kyâ, sau àoá àûa baån bay vaâo têìng özön àêìy laåc quan cuãa lúáp hûúng trung têm. Giai àiïåu cuöëi cuãa Göî Àaân Hûúng mang àïën caãm giaác dïî chõu vaâ nam tñnh. 75ml. 32159 779.000à 549.000à HÛÚ N G GÖÎ TRAÁI CÊY TaáoX anh, Chanh Trûáng Caá, Dê uTêy
 59. 59. ባ ቤ 59 HÛÚNGGÖÎ CAM CHANHPHÛ ÚNGÀÖNG TraâH imalaya, Da Thuöåc, Àêåu T onka GOÁCNAMGIÚÁI 30% ÛU ÀAÄI
 60. 60. ቢ ቢ ቢ ቢ ባ ባ ባ ቢ ቢ ባ ባ ቤ ባ ቤ ብ 60  Friends World For Him Eau de Toilette Nûúác hoa lêëy caãm hûáng tûâ tònh baån thanh khiïët vaâ ngoåt ngaâo. 75ml. 33384 679.000à b Eclat Homme Sport Eau de Toilette Nûúác hoa vúái hûúng thúm cuãa Da Löån vaâ Cam Bergamot. 75ml. 31236 769.000à  Venture Eau de Toilette Hûúng thúm tûúi maát cuãa Baåc Haâ, rïî cêy Àöng Hêìu vaâ göî Tuyïët Tuâng. 100ml. 32503 779.000à c Eclat Homme Sport Anti-perspirant Roll-on Deodorant Thanh lùn vúái hûúng nûúác hoa Eclat Homme Sport tûúi múái. 50ml. 32497 135.000à b Possess Man Anti-perspirant Deodorant Spray Chai xõt haån chïë muâi cú thïí vúái hûúng thúm cuãa nûúác hoa Possess. 150ml. 32496 289.000à a  Possess Man Eau de Toilette Hûúng thúm cuãa tinh dêìu Nguyïåt quïë, võ Bûúãi vaâ cêy Orris. 75ml. 31825 1.090.000à a Excite by Oriflame Eau de Toilette Nöët hûúng Cam Bergamot, Dûa Gang vaâ Cêy Ngaãi saãng khoaái àêìy maånh meä. 75ml. 15560 829.000à b Excite Force Eau de Toilette Nöët hûúng tûúi maát cuãa Dûa Gang, Laá Thöng vaâ Höí Phaách Àen. 75ml. 31639 829.000à  Paradise Man Eau de Toilette Nûúác hoa tûúi maát tûâ hûúng dûa Kiwano quyá hiïëm. 75ml. 32997 1.050.000à a  Eclat Lui Eau de Toilette Nöët hûúng chñnh tûâ Da Thuöåc Cordovan àêìy maånh meä vaâ lõch laäm. 75ml. 32950 769.000à  Incognito for Him Eau de Toilette Hûúng thúm cuãa Caâ Löìng Àeân, laá cêy Tuyïët Tuâng vaâ Hoùæc Hûúng. 50ml. 32540 589.000à a Flamboyant Eau de Toilette Nûúác hoa vúái nöët hûúng traái cêy vaâ göî söëng àöång. 75ml. 19639 749.000à b Flamboyant Anti-perspirant Deodorant Spray Chai xõt giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Flamboyant. 150ml. 31697 289.000à  Be the Legend Eau de Toilette Hûúng thúm cuãa muâi Taáo ngoåt, Da Thuöåc tinh tïë vaâ Àêåu Tonka sinh àöång. 75ml. 30468 639.000à b  Men's Collection Citrus Tonic Eau de Toilette Nûúác hoa hûúng Göî vaâ hoå Cam Chanh. 75ml. 30058 539.000à a  Men's Collection Dark Wood Eau de Toilette Nöët hûúng göî Guaiac àöåc àaáo thïí hiïån khñ chêët nam tñnh. 75ml. 30059 539.000à  So Fever Him Eau de Toilette Muâi hûúng cuãa úát Piri Piri, Phong Lûä Bourbon vaâ Gûâng. 75ml. 31074 809.000à b Giordani Gold Man Eau de Toilette Nûúác hoa mang hûúng thúm nöìng naân cuãa Coã Hûúng Baâi. 75ml. 32155 999.000à c Giordani Gold Man Anti-perspirant Roll-On Deodorant Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Giordani Gold Man. 50ml. 32176 125.000à d Giordani Gold Man Anti-perspirant Deodorant Spray Chai xõt giuáp haån chïë muâi cú thïí hûúng nûúác hoa Giordani Gold Man. 150ml. 32461 289.000à a Mister Giordani Eau de Toilette Nûúác hoa vúái hònh aãnh chaâng trai àêìy löi cuöën tûå nhiïn. 75ml. 33654 789.000à CHUÁT HÛÚNG CHO KHÚÃI ÀÊÌU NGAÂY MÚÁI
 61. 61. 61  North for Men Recharge Face Wash Scrub Saãn phêím rûãa mùåt vaâ giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët. 150ml. 32008 219.000à  North for Men Recharge Shaving Gel Gel caåo rêu giuáp baån dïî daâng laâm saåch maâ khöng gêy kñch ûáng da. 200ml. 32009 259.000à North for Men Recharge Deo Spray 48H Xõt giuáp ngùn ngûâa muâi cú thïí suöët ngaây daâi. 150ml. 32012 289.000à  North for Men Recharge Energy Boost Face Gel Gel dûúäng giuáp phuåc höìi vaâ cêëp êím cho da. 50ml. 32010 349.000à North for Men Recharge Deo Roll-On 48H Thanh lùn giuáp haån chïë muâi cú thïí hiïåu quaã. 50ml. 32013 119.000à North for Men Recharge Hair Body Wash Dêìu göåi sûäa tùæm 2 trong 1 thúm maát. 250ml. 32011 299.000à North for Men Original Shaving Foam Boåt caåo rêu giaâu thaânh phêìn dûúäng êím. 200ml. 32002 259.000à North for Men Original Anti-Dandruff Shampoo Dêìu göåi giuáp haån chïë caác taác nhên gêy gaâu. 250ml. 32001 279.000à  North for Men Advanced Age Control Face Cream Gel - kem dûúäng giuáp caãi thiïån sûå sùn chùæc, àöå àaân höìi da. 50ml. 32014 359.000à  North for Men Advanced Age Control Eye Care Cream Kem dûúäng mùæt giuáp laâm múâ quêìng thêm, boång mùæt. 15ml. 32015 259.000à North for Men Sensitive Shaving Foam Boåt caåo rêu vúái cöng thûác daânh riïng cho laân da nhaåy caãm. 200ml. 32016 279.000à North for Men Sensitive Soothing Cream Kem dûúäng êím daânh cho da nhaåy caãm. 50ml. 32017 349.000à GOÁCNAMGIÚÁI PHUÅC HÖÌI TIÏU CHUÊÍN CHUYÏN SÊU
 62. 62. ቢ ባ ቤ ብ 62 XÕT NGÙN MUÂI CÚ THÏÍ Giuáp ngùn ngûâa muâi cú thïí suöët ngaây daâi Giuáp laâm saåch vaâ dûúäng êím cho toác vaâ cú thïí TÙÆM GÖÅI TOAÂN THÊN Giuáp laâm dõu maát vaâ dûúäng êím da sau khi caåo rêu suöët ngaây daâi Giuáp laâm saåch, dûúäng êím vaâ caãm giaác tûúi maát KEM DÛÚÄNG SAU CAÅO RÊU THANH XAÂ PHOÂNG
 63. 63. 63 40% ÛU ÀAÄI b North for Men Original Hair Body Wash Sûäa tùæm göåi toaân thên vûâa giuáp laâm saåch vûâa giuáp dûúäng êím. 250ml. 32005 299.000à 239.000à 179.000à a North for Men Original Deo Spray 24H Xõt haån chïë muâi cú thïí giuáp baån tûå tin suöët ngaây daâi. 150ml . 32006 289.000à 229.000à 169.000à c North for Men Original Aftershave Balm Kem dûúäng sau caåo rêu giuáp da mïìm maåi vaâ àûúåc dûúäng êím. 50ml. 32004 115.000à 89.000à 69.000à d North for Men Original Soap Bar Thanh xaâ phoâng vûâa giuáp laâm saåch vaâ dûúäng êím laân da. 100g. 32007 79.000à 60.000à 45.000à ÀÙÅC BIÏÅT TRONG THAÁNG NAÂY KHI MUA 2 SAÃN PHÊÍM BÊËT KYÂ TRONG TRANG NAÂY* * Ûu àaäi 40% * Ûu àaäi 40% * Ûu àaäi 40% * Ûu àaäi 40%
 64. 64. + 64 Daânh cho moåi loaåi da Nghiïn cûáu riïng cho laân da nam giúái  NovAge MEN: NGÙN NGÛÂA DÊËU HIÏÅU LAÄO HOÁA VAÂ TÛÚI TREÃ ÀÊÌY SÛÁC SÖËNG • GIUÁP NGÙN NGÛÂA CAÁC NÏËP NHÙN* • DA TRÖNG MÕN MAÂNG HÚN • DA ÀÛÚÅC DÛÚÄNG ÊÍM • GIUÁP DA SÙN CHÙÆC HÚN* • GIUÁP DA TÛÚI MÚÁI VAÂ SÛÁC SÖËNG HÚN* * Vúái cöng nghïå chiïët xuêët cêy BaoBap coá taác duång ngùn ngûâa caác nïëp nhùn hiïåu quaã. Chiïët xuêët tïë baâo göëc tûâ cêy caâ phï Bengal vaâ böåt cafeá giuáp da ngùn ngûâa oxy hoáa, sùn chùæc vaâ traân àêìy sûác söëng hún.
 65. 65. 1 3 2 4 65 4 BÛÚÁC QUAN TROÅNG GIUÁP LAÂN DA TRÖNG TÛÚI TREÃ HÚN BÛÚÁC 1: LAÂM SAÅCH Sûäa rûãa mùåt NovAge Men Purifying Exfoliating giuáp laâm saåch tïë baâo da chïët, buåi bêín, dêìu thûâa vaâ baä nhúân trïn da. BÛÚÁC 2: DÛÚÄNG MÙÆT Dûúäng mùæt NovAge Men Eye Rescue Gel giuáp chùm soác nheå nhaâng vaâ laâm giaãm caác dêëu hiïåu mïåt moãi cuãa vuâng da quanh mùæt. BÛÚÁC 3: DÛÚÄNG SÊU Vúái cöng thûác chûáa nhiïìu hoaåt chêët chùm soác da àùåc biïåt, tinh chêët NovAge Men Energising Hydrating Booster lêåp tûác giuáp cêëp êím vaâ nùng lûúång cho laân da. BÛÚÁC 4: DÛÚÄNG ÊÍM Sûäa dûúäng NovAge Men Intense Anti-Ageing Face Gel Lotion mang àïën hiïåu quaã dûúäng êím sêu vaâ duy trò suöët ngaây daâi, àöìng thúâi ngùn ngûâa dêëu hiïåu laäo hoaá cho da. a 33198 NovAge Men Purifying Exfoliating Cleanser 125ml. 400.000à b 33199 NovAge Men Eye Rescue Gel 15ml. 500.000à c 33200 NovAge Men Energising Hydrating Booster 50ml. 999.000à d 33201 NovAge Men Intense Anti-Ageing Face Gel Lotion 50ml. 835.000à NovAge Men SET Böå NovAge Men göìm 4 saãn phêím tiïu chuêín. 29446 2.034.000à GOÁCNAMGIÚÁI KHI MUA TROÅN BÖÅ NOVAGE MEN 700.000à TIÏËT KIÏÅM
 66. 66. 66  Possess The Secret Eau de Parfum Nûúác hoa lêëy caãm hûáng tûâ hûúng thúm cuãa Quaã Taáo Vaâng tûâ nûä thêìn tuöíi treã Idunn trong thêìn thoaåi Bùæc Êu, quaã Taáo naây giuáp phuåc höìi tuöíi thanh xuên cuãa nhên loaåi. Cuâng thùng hoa trong nöët hûúng àêìy tinh tïë vaâ ngoåt ngaâo naây giuáp baån thêåt thu huát vaâ caá tñnh. 50ml. 33955 1.090.000à 659.000à NÖËT HÛÚNG TAÁO VAÂNG THÊÌN THOAÅI CHAÂ CÖÍ TAY! lïn hònh saãn phêím àïí caãm nhêån muâi hûúng HÛÚN G HOA TRAÁI V AÂGÖÎ LyáChua À en, Hûúng Taáo Vaâng, Göî À aânHûúng 40% ÛU ÀAÄI
 67. 67. 67 NÛÚÁC HOAMöîi nöët hûúng laâ möåt bñ quyïët tuyïåt vúâi àïí thïí hiïån veã àeåp caá tñnh.
 68. 68. ባ ቤ ቢ 68 NGAÂY DÕU DAÂNG VAÂ NÖÌNG NAÂN HÛÚNG YÏU a Paradise Eau de Parfum Nêng niu cuöåc söëng vúái hûúng thúm löi cuöën cuãa nûúác hoa Paradise Eau de Parfum. Hûúng thúm hoa Mêîu Àún nheå nhaâng kïët húåp vúái caánh Hoa Nhaâi vaâ Höìng Höì Tiïu trûúác khi cuâng hoâa quyïån vaâo muâi hûúng cuãa Göî Tuyïët Tuâng vaâ Xaå Hûúng mïìm mõn nhû tú luåa. 50ml 23853 1.050.000à b Paradise Perfumed Body Spray Chai xõt toaân thên mang hûúng thúm nöìng naân, nûä tñnh vaâ söëng àöång cuãa nûúác hoa Paradise. Saãn phêím laâ sûå hoâa quyïån hoaân haão giûäa nhûäng nöët hûúng àöëi lêåp nhû Tiïu Höìng, Caánh Hoa Laâi vaâ Xaå Hûúng. Duâng cho toaân cú thïí. 75ml. 31706 289.000à 169.000à HÛÚNG H OA, GÖÎ XA ÅHÛÚNG Tiïu Höìng, Caánh Hoa Laâi, Xaå Hû úng
 69. 69. ብ 69 c Eclat Femme Weekend Perfumed Body Cream Dûúäng thïí mang hûúng thúm tinh tïë vaâ sang troång cuãa doâng nûúác hoa cuâng tïn, vúái sûå hoaâ tröån sinh àöång giûäa Cam Bergamot moång nûúác, Lyá Chua Àoã, Àaâo, Nhûåa xanh, tinh dêìu hoa Höìng Centifolia ngoåt ngaâo, Lan Nam Phi trùæng, Xaå hûúng vaâ Göî êëm. 250ml. 34088 289.000à 169.000àd  Eclat Femme Weekend Eau de Toilette Söi nöíi, têët bêåt nhûng ngûúâi phuå nûä cuãa Eclat Femme Weekend luön mang phong thaái tinh tïë vaâ thu huát tûå nhiïn cuâng nhûäng nöët hûúng hoa traái ngoåt ngaâo, tûúi maát. 50ml. 31293 769.000à 459.000à HûúngÀaâo Provence, Lan Nam Phi trùæn g,Xaåhûúng H ÛÚNG HOA C O Ã NÛÚÁCHOA 40% ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 70. 70. ቢ ባ 70 Kñch cúä nhoã goån vaâ tiïån lúåi giuáp baån dïî daâng mang theo trong vñ cêìm tay.
 71. 71. 71 40% ÛU ÀAÄIa Giordani Gold Essenza Parfum Purse Spray Nûúác hoa boã tuái mang hûúng thúm chuã àaåo cuãa hoa coã vaâ göî àêìy tûúi maát vaâ tinh khöi. Vúái thiïët kïë nhoã goån, baån coá thïí mang hûúng thúm sang troång cuãa nöët hûúng chñnh tûâ hoa Cam naây ài theo baån khùæp moåi núi. 8ml. 33493 289.000à 169.000à b Possess Eau de Parfum Purse Spray Nûúác hoa boã tuái mang hûúng thúm cuöën huát vö têån, lêëp laánh nhûäng nöët hûúng àêìy tinh tïë vaâ thu huát. Vúái nöët hûúng chuã àaåo tûâ hoa Hoaâng Lan àêìy kiïu sa vaâ dõu daâng hoâa quyïån cuâng Hoùæc Hûúng tûâ Indonesia tuyïåt vúâi. 8ml. 33492 289.000à 169.000à ÀÙÅC BIÏÅT TRONG THAÁNG NAÂY
 72. 72. 72  Live In Colour Eau de Parfum Caãm nhêån cuöåc söëng vaâ àïí baãn thên àûúåc têån hûúãng cuâng hûúng hoa coã àêìy sûác söëng vúái nûúác hoa Live in Colour Eau de Parfum. Chó cêìn boáp nheå àêìu voâi phun, hûúng hoa traái àûúåc buâng nöí, toãa ra ngêy ngêët, mang laåi sûå phêën khúãi vaâ thñch thuá, àaánh thûác moåi giaác quan. 50ml. 33964 1.090.000à 659.000à HÛ ÚNG HOA TR AÁI CêyÀaåiHoaâ ng Höìng, Hoa Höìng Leo, Höí PhaáchTrùæng
 73. 73. 73 NÛÚÁCHOA Happydisiac Woman Eau de Toilette Hûúng thúm hoa traái ngoåt ngaâo mang niïìm vui giaãi toãa moåi cùng thùèng trong baån. Nöët hûúng dõu daâng tûâ Dêu Daåi toãa saáng hên hoan vaâ nheå nhaâng kïët thuác trong sûå lan toãa tinh tïë cuãa hoa Laâi Ai Cêåp cay nöìng. Cho baån tinh thêìn thùng hoa cuâng caãm giaác phêën chêën diïåu kyâ! 50ml. 31630 779.000à 469.000à HÛÚN G HOA TRAÁI XANH HÛÚNG THÚM CUÃA NIÏÌM HAÅNH PHUÁC Hoa Laâi Ai Cêåp, Dêu Daåi, Lï 40% ÛU ÀAÄI
 74. 74. 74 b  VIP Club Bali Body Mist Àùæm mònh trong caãm giaác thoaãi maái cuâng nûúác hoa mang hûúng traái cêy phûúng Àöng kïët húåp cuâng hûúng thúm àùåc biïåt cuãa hoa Dêu, nûúác Dûâa vaâ Vani. 75ml. 33635 279.000à 195.000à   a VIP Club Ibiza Body Mist Haäy cuâng thoãa sûác tiïåc tuâng tûâ baäi biïín àïën saân nhaãy cuâng vúái hûúng nûúác hoa VIP Club Ibiza Body Mist. Sûå hoâa quyïån àöåc àaáo cuãa hûúng Vani, hûúng traái cêy tûâ quaã Dûáa, hoa Möåc Lan vaâ Caramel. 75ml. 33632 279.000à 195.000à Haäy lïn danh saách nhûäng ngûúâi maâ baån seä höåi ngöå taåi möåt cêu laåc böå yïu thñch vúái muâi hûúng àêìy nùng lûúång vaâ truyïìn caãm hûáng. Moåi aánh nhòn seä hûúáng vïì phña baån, hoâa cuâng aánh àeân vaâ tiïëng nhaåc, baån seä thêåt thu huát giûäa àaám àöng. HOATRAÁIP HÛÚNG ÀÖN G VAÂVANI Q uaã Dûáa, Hoa Möåc Lan, Caram el MANG HÛÚNG XUÖËNG PHÖË!
 75. 75. ባ ቢ 75 NÛÚÁCHOA HÛÚNGTR AÁI CÊY PHÛÚ NGÀÖNG Hoa Dêu, Nûúác Dûâa, Vani 30% ÛU ÀAÄI
 76. 76. ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቫቩ ቪ ቫ ቭ ቧ ቫቫቩቫ ቨ ቮ ቯ ተ ቱ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቪ ቫ ቭ ባ ቤ ብባባቢ ቦ ቧ ቲ 76 EAU DE PARFUM a 33415 Sublime Nature Tuberose Parfum 50ml. 1.150.000à b 33418 Sublime Nature Tonka Bean Parfum 50ml. 1.150.000à c 30886 Possess Eau de Parfum 50ml. 1.090.000à d 32150 Giordani Gold Original Eau de Parfum 50ml. 999.000à e 11367 Amber Elixir Eau de Parfum 50ml. 799.000à f 32535 My Destiny Eau de Parfum 50ml. 929.000à g 31099 So Fever Her Eau de Parfum 50ml. 809.000à h 22442 Love Potion Eau de Parfum 50ml. 829.000à i 33044 Amber Elixir Crystal Eau de Parfum 50ml. 829.000à j 30025 Volare Eau de Parfum 50ml. 599.000à k 31816 Giordani Gold Essenza Parfum 50ml. 1.350.000à l 31495 Volare Forever Eau de Parfum 50ml. 599.000à m 30399 Miss Giordani Eau de Parfum 50ml. 789.000à n 33957 Eclat Mon Parfum 50ml. 1.090.000à o 33137 Giordani Gold White Original Eau de Parfum 50ml. 999.000à p 31493 Love Potion Secrets Eau de Parfum 50ml. 829.000à a 32672 Memories chasing butterflies Eau de Toilette 30ml. 349.000à b 32673 Memories flirting under fireworks Eau de Toilette 30ml. 349.000à c 32671 Memories daydreaming in a hammock Eau de Toilette 30ml. 349.000à d 11355 Divine Eau de Toilette 50ml. 829.000à e 32440 Women’s Collection Delicate Cherry Blossom Eau de Toilette 50ml. 539.000à f 32438 Women’s Collection Innocent White Lilac Eau de Toilette 50ml. 539.000à g 32538 Incognito for Her Eau de Toilette 50ml. 589.000à h 30128 Eclat Femme Eau de Toilette 50ml. 769.000à i 33962 Friends World For Her Eau de Toilette 50ml. 679.000à j 32235 Elvie Eau de Toilette 50ml. 729.000à k 32871 Eclat Mademoiselle Eau de Toilette 50ml. 769.000à a 31705 Eclat Femme Weekend Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à b 31707 Giordani Gold Original Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à c 34082 Giordani Gold Essenza Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à d 34337 Possess Perfumed Body Spray 75ml. 289.000à e 32160 Giordani Gold Original Perfumed Roll-On Deorant 50ml. 125.000à f 34079 Miss Giordani Perfumed Roll-on Deodorant 50ml. 135.000à EAU DE TOILETTE THANH LÙN VAÂ CHAI XÕT
 77. 77. ቨ ብቢ ባ ቤ ቨ ቢ ባ ብ ቧ ቤ ቦ 77 Cam , Hoa Black Violet, Da thuöå cnûä HÛÚNGHÖÍ PHAÁCH VAÂ GÖÎ PHÛ ÚNGÀÖNG NÛÚÁCHOA BUÂNG NÖÍ VEÃ ÀEÅP CAÁ TÑNH  On The Edge Eau de Toilette Nûúác hoa thïí hiïån sûå caá tñnh vaâ goác caånh vúái sûå tûúng phaãn àêìy thu huát tûâ hoa Coã, Göî vaâ Da Thuöåc vúái sûå pha tröån nhûäng thaânh phêìn nguyïn liïåu khöng theo löëi moân vaâ mang dêëu êën phaá caách. Vúái nûúác hoa On the Edge, hònh aãnh cö gaái mang caá tñnh nöíi bêåt, thu huát vaâ quyïën ruä àûúåc veä nïn roä neát nhêët. 50ml. 33963 649.000à a 31634 Miss Relax Fragrance Mist 75ml. 259.000à b 33592 Miss Charming Fragrance Mist 75ml. 259.000à   c 31635 Miss Happy Fragrance Mist 75ml. 259.000à d 33958 Love Potion So Tempting Fragrance Mist 75ml. 309.000à a 32500 Miss Giordani Perfumed Body Lotion 150ml. 249.000à b 31779  Love Potion Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à c 31781 Giordani Gold Essenza Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à d 31778 Eclat Femme Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à e 32338 Amber Elixir Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à f 31777 Divine Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à g 31784 Possess Perfumed Body Cream 250ml. 289.000à DÛÚÄNG THÏÍ NÛÚÁC HOA DAÅNG NHEÅ TOAÂN THÊN
 78. 78. ቢ ባ 78 b Giordani Gold Silky Powder Polisher Coå thoa phêën vúái löng coå mïìm mûúåt vaâ thiïët kïë dïî daâng thu goån laåi khi mang ài bêët cûá àêu. Àùåc biïåt vúái 30.000 súåi löng coå àûúåc cùæt thuã cöng bùçng tay giuáp mang àïën cho baån hiïåu quaã trang àiïím töëi ûu nhêët. Thiïët kïë maâu vaâng àöìng àêìy sang troång. Kñch cúä: 12.3 x 2.3cm. 30888 239.000à 165.000à a Giordani Gold Sheer Powder SPF 15 Phêën phuã chûáa thaânh phêìn khoaáng chêët cho bïì mùåt da mõn maâng cuâng àöå bïìn maâu cao. 9g. 659.000à 32057 Translucent 31808 Light 31809 Natural SANG TROÅNG VAÂ HOAÂN HAÃO MOÅI LUÁC VAÂ MOÅI NÚI 31808 Light 30% ÛU ÀAÄI LÏN ÀÏËN
 79. 79. 79 TRANG ÀIÏÍMNhûäng saãn phêím trang àiïím lung linh giuáp baån xinh àeåp vaâ raång ngúâi nhêët coá thïí.
 80. 80. 80  Giordani Gold Incredible Length Mascara Mascara giuáp cho haâng mi tröng daâi hún. 8ml.   379.000à 32079Black 32079 Black Giordani Gold Double- ended Brow Pencil Chò keã maây hai àêìu vúái thiïët kïë tiïån lúåi. 1.2g. 259.000à 33093Brown 33093 Brown 33092 Blonde Giordani Gold CC Cream SPF 35 Kem nïìn CC vúái kïët cêëu nheå vaâ àöå bao phuã cao. 40ml. 569.000à 30988 Light 30989 Natural  Giordani Gold Youthful Radiance Elixir Primer Kem loát cho lúáp trang àiïím giuáp lúáp nïìn mïìm mûúåt vaâ mõn maâng. 30ml. 33300 559.000à 32051 Natural Beige 32051NaturalBeige 32049 Light Ivory 32047 Porcelain  Giordani Gold Age Defying Foundation SPF 8 Kem nïìn giuáp che phuã hoaân haão caác khuyïët àiïím vaâ nïëp nhùn. 30ml.   569.000à Giordani Gold Long Wear Mineral Foundation SPF 15 Kem nïìn thaânh phêìn khoaáng chêët cho lúáp nïìn thöng thoaáng vaâ bïìn maâu. 30ml.   569.000à 31804 Light Ivory 31804LightIvory 31806 Natural Beige 31805 Rose Beige 31802 Porcelain 31803 Light Rose Giordani Gold Supreme Gel Eye Liner - Rich Black Loå gel keã mùæt bïìn maâu, ngùn ngûâa thêëm nûúác. 4.5g. 33668 309.000à Giordani Gold All-in-One Iconic Mascara Waterproof Mascara giuáp phên taách vaâ laâm mi tröng daâi, daây, cong. 8ml. 33243 419.000à  Giordani Gold Secret Concealer Thanh che khuyïët àiïím chûáa chiïët xuêët thaão möåc. 2g.   389.000à 31366 Light 31367 Medium 31366Light 32922 Natural Beige 32923 Amber 32921 Light Ivory 32919 Vanilla 32920 Porcelain Giordani Gold Liquid Silk Foundation SPF 12 Kem nïìn daång loãng cho lúáp nïìn mûúåt maâ nhû luåa. 30ml.   569.000à 32920Porcelain Giordani Gold Iconic All-in-One Mascara Mascara vúái cöng thûác giuáp haâng mi mïìm mûúåt vaâ cong vuát. 8ml. 32576 419.000à 30454TrueRed  Giordani Gold Iconic Lipstick SPF 15 Son möi giaâu dûúäng chêët cho àöi möi mõn maâng nhû luåa. 4g.   319.000à 30454 True Red 30455 Red Fatale 30453 Fuchsia Divine 30452 Raspberry Blush 30449 Rose Petal 32321OrangeCoral 32321 Orange Coral 32320 Perfect Peach 32323 Bright Berry 32325 Forever Red 32326 Dark Burgundy Giordani Gold Iconic Matte Lipstick SPF 12 Son lò vúái tinh dêìu Argan cho möi bïìn maâu vaâ êím mõn. 4g. 349.000à Giordani Gold Dual Eyeliner Brush Coå keã mùæt 2 àêìu giuáp taåo àûúâng keã thanh maãnh. Daâi: 165mm. 29906 125.000à NÏÌN MÙÆT MÖI Giordani Gold Bronzing Pearls Phêën maá ngoåc trai göìm nùm sùæc maâu àöìng tûå nhiïn. Giuáp laân da höìng haâo, raång rúä hún nhúâ caác sùæc töë phaãn xaå aánh saáng cûåc nhoã. Duâng àïí tö àiïím cho àöi maá vaâ taåo khöëi cho gûúng mùåt. 25g. 659.000à 32081 Natural Radiance 32083 Natural Peach Phêën maá ngoåc trai vúái sûå hoâa tröån hoaân haão vaâ tûå nhiïn, taåo àiïím nhêën tuyïåt vúâi. 32081 Natural Radiance
 81. 81. 8181  Giordani Gold Iconic Lip Elixir SPF 15 Son nûúác vúái kïët cêëu mõn maâng giuáp baån daân traãi àïìu maâu son cho àöi möi tröng cùng moång vaâ thu huát. Vúái 7 maâu son khaác nhau chùæc chùæn seä laâm baån haâi loâng vaâ caãm thêëy tûúi múái hún möîi ngaây. 3.5ml. 419.000à 295.000à MÛÚÅT MAÂ ÀÏËN DIÏÅU KYÂ Son möi vúái chêët son mûúåt maâ vaâ maâu sùæc sùæc neát vaâ tûúi tùæn. 33805TrueRed 33806 Ruby Red 33804 Scarlet Orange 33807 Elegant Burgundy 33805 True Red 33803 Cerise Pink 33801 Coral Hibiscus 33802 Poppy Pink TRANGÀIÏÍM 30% ÛU ÀAÄI
 82. 82. 82 33004 Black  The ONE 5-in-1 Wonder Lash Waterproof Mascara Mascara ngùn ngûâa thêëm nûúác hoaân haão. 8ml. 33004 339.000à The ONE Browcara Gel chên maây giuáp haâng chên maây cuöën huát vúái töng nêu tûå nhiïn. 5ml.   309.000à 33693 Medium Brown 33694 Deep Brown 33692 Blonde  The ONE Eye Liner Stylo Waterproof Buát keã mùæt nûúác bïìn maâu vúái àêìu coå moãng vaâ sùæc maâu àêåm neát. 1.6g.   269.000à 33670 Black 33671 Brown 33670Black 31586 Black  The ONE Wonder Liner Keã mùæt nûúác nhanh khö vúái sùæc maâu àêåm neát. 2.5ml.   259.000à 30460 Black The ONE Volume Blast Mascara Mascara vúái cöng thûác kem mõn, giuáp mi tröng daây hún. 8ml. 30460 289.000à  The ONE 5-in-1 Wonder Lash XXL Mascara Waterproof - Black Mascara múái àûúåc thiïët kïë vúái àêìu coå àûúåc thiïët kïë àùåc biïåt giuáp baån coá möåt laân mi tröng daây vaâ cong hún, êën tûúång vaâ àêìy thu huát àïën diïåu kyâ. Cöng thûác giuáp ngùn ngûâa thêëm nûúác. 8ml. 34441 349.000à ÀOÁN NHÊÅN ÀIÏÌU BÊËT NGÚÂ TÛÂ MASCARA WONDER LASH XXLWATERPROOF Mascara Wonder Lash múái tûâ Oriflame vúái thiïët kïë caãi tiïën àêìu coå giuáp mi tröng daây vaâ cong hún vûúåt tröåi. Mascara The ONE 5-in-1 Wonder Lash XXL múái giuáp baån coá möåt laân mi tröng thêåt êën tûúång vaâ cuöën huát vúái hiïåu quaã tuyïåt vúâi, thiïët kïë àêìu coå tinh tïë, giuáp mi tröng daây vaâ cong hún àïën diïåu kyâ. Haäy traãi nghiïåm vaâ caãm nhêån sûå múái meã vaâ êën tûúång tûâ mascara múái àùåc biïåt naây.
 83. 83. 8383 30719 Black 30720 Black Brown SAÃN PHÊÍM MASCARA VÚÁI HIÏÅU QUAÃ DIÏÅU KYÂ ÀÛÚÅC YÏU THÑCH Àêìu co å ke áp àûú åc thiïët kïë àù åc biï åt giu áp àõnh hònh laân mi thê åt hiï åu quaã. Caác sú åi co å ngùæn coá taác du ång nêng vaâ giu áp mi tröng cong hún, sau àoá khi quay àêìu co å, caác sú åi co å daâi se ä giu áp phên taách vaâ giu áp mi tröng daâi àïën mû ác töëi àa. BÛÚÁC 1 BÛÚÁC 2 The ONE 5-in-1 WonderLash Mascara Mascara lyá tûúãng vúái hiïåu quaã vûúåt tröåi nhúâ thiïët kïë keáp vúái súåi coå ngùæn, daâi, cho àöi mi cong, daâi vaâ daây. Ngoaâi ra cöng thûác dûúäng coân giuáp àöi mi thïm mïìm mûúåt. 8ml. 319.000à 220.000à TRANGÀIÏÍM 30% ÛU ÀAÄI
 84. 84. 84  The ONE Colour Adapt Lip Balm Son dûúäng êím mang àïën möåt sùæc höìng nheå vaâ tinh tïë. 1.6g. 33422 249.000à  The ONE 5-in-1 Colour Stylist Lipstick Son möi bïìn maâu vúái àöå saáng nheå. 4g.   269.000à 33542EclecticPink  The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte Son siïu lò vúái àöå bïìn maâu cao vaâ mõn maâng. 1.7g.   259.000à  The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte Son siïu lò vúái àöå bïìn maâu cao vaâ mõn maâng. 1.7g.   249.000à 33366ConstantCoral33857SecretBlush 33371 Resolute Red 33372 Endless Cherry 33365 Perennial Pink 33366 Constant Coral 33367 Forever Fuchsia 33369 Sunset Horizon 33860 Mysterious Purple 33857 Secret Blush 33856 Enigmatic Nude 33859 Nocturnal Red 33858 Furtive Raspberry 35159CoralCraze  The ONE Colour Obsession Lipstick Son möi giaâu dûúäng chêët cuâng sùæc maâu thúâi trang cho àöi möi raång rúä vaâ êím mõn. 3.7g. 309.000à 35161 Red Rage 35162 Red Fever 35159 Coral Craze 35156 Peach Passion 35158 Magenta Mania 35155 Nude Appeal The ONE Lip Spa Care Lip Balm Son möi dûúäng êím vaâ baão vïå möi trûúác tia UV. 1.7g. 249.000à 31443NaturalPink 31443 Natural Pink The ONE Colour Unlimited Lipstick Son möi bïìn maâu vúái àöå dûúäng êím cao, cho baån laân möi thu huát vaâ mïìm maåi. 1.7g. 249.000à 30571AbsoluteBlush  The ONE All-Over Make- Up Remover Nûúác têíy trang dõu nheå giuáp laâm saåch lúáp trang àiïím. 100ml. 32139 249.000à The ONE Waterproof Eye Make-Up Remover Nûúác têíy trang daânh cho vuâng mùæt. 100ml. 32138 229.000à  The ONE Pore Minimising Primer Kem che khuyïët àiïím giuáp se khñt löî chên löng. 20ml. 33709 309.000à 31591 Natural Beige 31588 Fair Nude 31589 Light Ivory 31587 Porcelain  The ONE Matte Velvet Foundation SPF 20 Kem nïìn cho lúáp trang àiïím mõn maâng. 30ml.   369.000à  The ONE Everlasting Foundation Extreme SPF 30 Kem nïìn vúái àöå baão vïå SPF30 vaâ àöå bao phuã tûå nhiïn keáo daâi. 30ml.   389.000à 32287 Light Ivory 32288 Natural Beige 32286 Natural Nude 32284 Porcelain 32285 Natural Rose 32283 Vanilla  The ONE IlluSkin Concealer Kem che khuyïët àiïím giuáp laâm saáng, laâm àïìu sùæc da. 10ml.   179.000à 30615 Fair Light 30615FairLight 30616 Nude Pink 30617 Nude Beige  The ONE BB Cream Bright Perfect SPF 30 Kem nïìn BB giuáp baão vïå, dûúäng saáng da. 30ml. 359.000à 33133 Light 33134 Medium 33131 Fair 32593 Medium 32592 Light The ONE Concealer Kit Böå che khuyïët àiïím tiïån lúåi vúái 2 lúáp kem vaâ 1 lúáp phêën neán hoaân thiïån. 6g. 309.000à LÚÁP KEM 1 LÚÁP KEM 2 LÚÁP PHÊËN NEÁN 32592Light 33541 Ballerina Pink 33543 Erratic Orange 33542 Eclectic Pink 33544 Very Burgundy 33545 Deep Purple 30571 Absolute Blush 30573 Pink Unlimited 30572 Always Cranberry 30574 Fuchsia Excess 30575 Endless Red Nhûäng Saãn Phêím Trang Àiïím Khöng Thïí Thiïëu NÏÌN MÖI 31592 Nude Porcelain 31593 Nude Beige The ONE Matte Velvet Powder Phêën phuã mang laåi àöå mûúåt maâ töëi ûu. 8g. 459.000à
 85. 85. 8585 The ONE Quick Dry Top Coat Sún phuã khö cûåc nhanh giuáp baão vïå maâu sún. 8ml. 33520 145.000à  The ONE Long Wear Nail Polish Sún moáng bïìn maâu vúái nhiïìu sùæc maâu söëng àöång. 8ml.   135.000à 30529RedSkyatNight 30520 Tiramisu 30524 Lilac Silk 30530 London Red 30528 Fuchsia Allure 30529 Red Sky at Night 33288 Watermelon Punch 30531 Ruby Rouge 33285 Hypnotic Lilac 33289 Orange Sorbet 33290 Rosy Nude 33291 Grey Moss 33292 Mystic Forest 33293 Royal Blue 33294 Midnight Ocean  The ONE Peel Off Base Coat Sún loát giuáp baão vïå lúáp sún moáng vaâ dïî daâng löåt boã maâu sún khi cêìn. 8ml. 33727 179.000à MOÁNG 33870 Fresh Lime 33873 Golden Orchid 33872 Paradise Pink 33869 Chameleon Green 33871 Papaya Punch The ONE Nail Paint Sún moáng nhiïìu sùæc maâu nhiïåt àúái söëng àöång vaâ tûúi vui. 5ml. 135.000à 33870FreshLime The ONE Nail Polish Remover Wipes Höåp böng cotton thêëm dung dõch têíy sún moáng tay. 26 miïëng/höåp. 33005 179.000à Ngûúâi mêîu àang duâng: The ONE Everlasting Foundation Extreme SPF 30 32283 Vanilla, The ONE Matte Velvet Powder 31592 Nude Porcelain,  The ONE IlluSkin Concealer 30616 Nude Pink,  The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte 33372 Endless Cherry TRANGÀIÏÍM
 86. 86. ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቪ ቫ ቭ ቢ 86 a 29580 Make-up Brush Cleaner. Kñch cúä: 7.3 x 5.4 x 3cm. 105.000à b 29597 Precision Concealer Brush. Daâi: 15,2cm. Àûúâng kñnh: 0,9cm. 99.000à c 29655 Precision Powder Brush. Daâi: 18cm. Àûúâng kñnh: 1,5cm. 179.000à d 29596 Precision Fan Powder Brush. Daâi: 17,1cm. Àûúâng kñnh: 0,9cm. 99.000à e 29598 Precision Blending Brush. Daâi: 16,7cm. Àûúâng kñnh: 0,9cm. 99.000à f 29592  Precision Brow and Lash Comb. Daâi: 13cm. Àûúâng kñnh: 0,7cm. 69.000à g 29595 Precision Double Ended Eyeshadow Brush. Daâi: 17,5cm. Àûúâng kñnh: 0,9cm. 99.000à h 29593  Precision Angled Eyebrow Brush. Daâi: 15,3cm. Àûúâng kñnh: 0,7cm. 69.000à i 29599  Precision Lip Brush. Assembled. Daâi: 18cm. Àûúâng kñnh: 0.6cm. Daâi khi gêåp laåi: 10.4cm. 99.000à j 29594 Precision Angled Blush Brush. Daâi: 17cm. Àûúâng kñnh: 1,3cm. 99.000à k 29674 Precision Foundation Brush. Daâi: 16,5cm. Àûúâng kñnh: 1,3cm. 179.000à TRÚÅ THUÃ TRANG ÀIÏÍM ÀÙÆC LÛÅC COLOURBOX Eyeliner Keã mùæt nûúác sùæc saão vaâ dïî daâng giuáp tö àiïím àöi mùæt möîi ngaây. 8ml. 34631 155.000à 34631 Black 32995 Soft Burgundy 32984 Bright Red 32984BrightRed 32988 Soft Coral 32983 Bright Orange 32991 Pearly Rose  COLOURBOX Lipstick Son thoãi vúái sùæc maâu thúâi trang vaâ söëng àöång. 4g.   165.000à 33403 Light Ivory 33405 Dark Beige  COLOURBOX Foundation Kem nïìn vúái àöå che phuã tûå nhiïn cho hiïåu quaã trang àiïím tuyïåt vúâi. 30ml.   239.000à 33404 Natural Beige 33402 Porcelain COLOURBOX Face Powder Phêën phuã siïu mõn chûáa khoaáng chêët giuáp da mõn maâng. 20g. 309.000à 34629 Natural 34629 Natural 34628 Light 34386FuchsiaPop
 87. 87. 8787 MÖI XINH LÊËP LAÁNH MÙÆT XINH MÚ MÖÅNG b COLOURBOX Fatlash Mascara Súã hûäu laân mi rúåp boáng bêët cûá luác naâo vúái Colourbox Fat Lash Mascara. Sùæc àen söëng àöång giuáp laân mi tröng daây dùån vaâ cong vuát thu huát diïåu kyâ. 8ml. 33195 209.000à 145.000à a COLOURBOX Lip Pop Son dûúäng möi vúái nhiïìu sùæc maâu tûå nhiïn vaâ hûúng võ ngoåt ngaâo cuãa kem Phuác Böìn Tûã. Thaânh phêìn Nha Àam vaâ vitamin E giuáp àöi möi baån tröng thêåt tûúi tùæn, cùng moång vaâ mïìm mûúåt. 4.5g. 165.000à 34386 Fuchsia Pop 34387 Red Snap 34384 Pink Punch 34385 Coral Crush 34387RedSnap Àa daång nhûäng sùæc son lung linh vaâ söëng àöång, kïët húåp vúái mascara giuáp haâng mi thêåt thu huát. Giuáp baån coá aánh nhòn xinh tûúi möîi ngaây. b a TRANGÀIÏÍM 30% ÛU ÀAÄI ÀÏËN
 88. 88. 88 Tö àiïím cho cuöåc söëng thïm tûúi vui cuâng nhûäng sùæc maâu söëng àöång àïën tûâ böå sûu têåp sún moáng Colourbox. Baån coá thïí thoãa sûác vui àuâa cuâng nhiïìu sùæc maâu àa daång vaâ àêìy caãm hûáng. SÙÆC MAÂU VUI CUÖÅC SÖËNG VUI 33258 Bright Nude 33259PearlyNude 33265SoftBerry 33261SoftPink

×