Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Request to Elected MPs of 2010 Election11

344 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Request to Elected MPs of 2010 Election11

  1. 1. ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားသုိ႔ ဲ ေမတၱာရပ္ခံ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ ၂၆၊ ၁၁၊ ၂၀၁၀။ နAဖစစ္Aုပ္စု၏ ႏိုင္ငေရး တရား၀င္မႈ ရရွိေရး Aားထုတ္မႈျဖစ္သည့္ AတုAေယာင္ ံေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားျဖင့္ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးAင္AားစုAားလုံး ပါ၀င္ႏုိင္ေရးAတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္္ ႏုိင္ငံ တ၀ွန္း၌ႏိုငငံေရးAက်U္းသား ္ (၂၂၀၀) ေက်ာ္Aား ဆက္လက္ Aက်U္းခ်ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားခြင့္ကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည္သာမက ေ႐ြးေကာက္ပြဲAတြင္း၌လည္း မဲလိမ္ျခင္း၊ မဲခိုးျခင္း၊ ဘက္လိုက္ျခင္းမ်ားကို ႏိုငငံ ္တ၀ွနး၌ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔Aျပင္ မသမာသည့္ ႀကိဳတင္မဲ ္မ်ားျဖင့္ ၎တို႔ လက္ကိုင္တုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားAား Aႏိုင္ေပးခဲ့သည္။ AတုAေယာင္ Aမ်ဳိးသားညီလာခံမွ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ စစ္တပ္ႀကီးစိုးေရး စစ္ကြ်န္ဖြဲ႕စည္းပုံ (၂၀၀၈) Aား နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ ကပ္သင့္ေနသည့္ၾကားမွ Aဓမၼ Aတည္ျပဳခဲသည့္နည္းတူ ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲAားလည္း ဂီရိမုန္တိုင္းဒဏ္ၾကား၌ပင္ Aဓမၼက်င္းပခဲ့သည္။ ့၀န္ထမ္းမ်ား စစ္သည္စစ္သား မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသား ျပည္သူAမ်ားAျပားတို႔ ၎တို႔ဆႏၵမပါဘဲ ႀကိဳတင္မဲAျဖစ္ စစ္Aုပ္စုAလိုက် ေပးခဲ့ၾကရသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ (၆၀)ရာခုိငႏန္းေက်ာ္ မဲေပးခဲ့သည္ဟု စစ္Aုပ္စုမွ ေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း ေလ့လာသူမ်ား AဆုိAရ ္ ႈAဓမၼႀကိဳတင္မဲမ်ား AပါA၀င္ (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေAာက္သာ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေ႐ြးေကာက္ပြဲရလာဒ္သည္ ျပည္သလူထ၏ ဆႏၵAား လုံး၀ကိုယ္စားျပဳ ူ ုျခင္းမရွိေပ။ ဤေ႐ြးေကာက္ပြဲရလာဒ္Aေပၚ Aေျခခံသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ Aစိုးရတို႔Aားႏုိင္ငံတကာ မိသားစုမ်ား၊ Aစိုးရမ်ားမွ AသိAမွတ္ မျပဳၾကပါ ရန္ ေမတၱာရပ္ခံAပ္ပါသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ မည္သုိ႔ေသာ ညစ္ပတ္ဘက္လိုက္မႈမ်ား လုပသည္ျဖစ္ေစ ္က်င္းပသည့္ေန႔တင္မူ ြ တရားမွ်တမႈ ရွိႏိုင္လိမ့္မည္ဟူေသာ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ သီးခံၿပီး၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားAေနျဖင့္ မထင္မတ္ေသာ ေျဗာင္က်က် ွလိမညာမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္လွ်က္ႏွင့္ ႐ႈံးရသည့္Aျဖစ္မ်ားကို ႀကဳံေတြ႕ခံစားရၿပီးျဖစ္သည္။ ္
  2. 2. ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးသည္ဟု ေျပာၿပီးမွ ျပန္လည္Aႏိုင္ေပးခံရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မျဖစ္စေလာက္Aမတ္ေနရာရသည့္ ပါတီမ်ား Aားလုံးတို႔သည္လႊတ္ေတာ္တြင္ တဖက္သတ္Aႏိုင္ယူသည့္ ႀကံ႕ဖြတ္ပါတီ၏ ဗိုလ္က်စိုးမိုးမႈကို မလြဲမေသြခံစားရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Aလိမ္Aညာမတရားမႈမ်ားျဖင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္AားAသိAမွတ္ျပဳ တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳရန္ AေလးAနက္ Aႀကံျပဳတိုက္တန္းAပ္ပါသည္။ ြ ထိုမသမာေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကို ဆန္႔က်င္ရန္Aတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလမ်ားက ၎တို႔ကို ယုံၾကည္၍ မဲေပးခဲေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေလးစားေသာ ့Aားျဖင့္ ျပည္သူဘက္မွ ရပ္တည္ကာ ေပၚေပါက္လာမည့္ AတုAေယာင္ Aမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသ/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳပဲ သပိတ္ေမွာက္တုက္ပြဲ၀င္ၾကပါရန္ ေလးနက္စြာ Aႀကံျပဳတိုက္တြန္း Aပ္ပါသည္။ ိ ျပည္တင္းျပည္ပရွိ ြ ႏိုင္ငံေရးAင္Aားစုမ်ားAားလုံး နAဖစစ္Aုပ္စု ခင္းေပးေသာလမ္းမွားသုိ႔လိုက္သည့္က်င့္စU္ကို စြန္႔လႊတ္ၾကရန္ Aခ်ိန္က်ေရာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးႏႈိးေဆာ္Aပ္ပါသည္။၂၆၊ ၁၁၊ ၂၀၁၀။ေလးစားစြာျဖင့္(၁) Uီးခင္ေမာင္ၾကည္ (Aေ၀းေရာက္သံတမန္၊ Aဂၤလန္)(၂) Uီးထြန္းေAာင္ေက်ာ္ (Aေမရိက)(၃) UီးေAာင္သန္းUီး (ဂ်ာမဏီ)(၄) Uီးသန္းေဆြ (ဂ်ပန္)(၅) Uီးမိုးသီးဇြန္ (ထိုင္း)(၆) Uီးေက်ာ္သန္း (Aိႏၵိယ)(၇) ဆရာေတာ္ Uီးပညာေဇာတ (Aိႏၵိယ)(၈) ဆရာေတာ္ Uီးပညာသီရိ (Aိႏၵိယ)(၉) ဆရာေတာ္Uီးဇ၀န(ထိုင္း)(၁၀) Uီးေမာင္ေမာင္( Aဂၤလန္)
  3. 3. (၁၁) Uီးစိုးၫြန္႔(Aေမရိက)(၁၂) Uီးေဂ်ာ့စၾကာဟိန္း (ခ) ကိုေဂ်ာ္ဂ်ီ (ၾသစေတးလ်)(၁၃) UီးေAာင္ကိုး (Beyond Rangoon- ျပင္သစ္)(၁၄) UီးTimothyေဇာ္ေဇာ္ (ကေနဒါ)(၁၅) Uီးမင္းႏိုင္ (ဘတ္ဖဲလိုး- Aေမရိက)(၁၆) UီးေAာင္ျမင့္ထြန္း (ဖို႔ဒ၀ိန္း - Aေမရိက) ္(၁၇) Uီးစိုးလြင္ (ဆစ္ဒနီ၊ ၾသစေတးလ်)(၁၈) Uီးမူးသာ (Aေမရိက)(၁၉) Uီးသန္း၀င္း (ရကသ- Aေမရိက)(၂၀) Uီးေဇာ္မင္းခိုင္ (ဂ်ပန္)(၂၁) Uီးေက်ာ္ေက်ာ္ (NLD- မေလးရွား)(၂၂) ေဒါက္တာသန္းထိုက္ (ပိုလန္)(၂၃) UီးေAာင္သူ (ဂ်ာမဏီ)(၂၄) UီးေAးျမင့္ (ဂ်ာမဏီ)(၂၅) UီးကိုကိုေAာင္ (ဂ်ပန္)(၂၆) Uီးေမာင္လြင္ (ကို္းရီးယား)ဆက္သြယ္ရန္Uီးခင္ေမာင္ၾကည္ :+ ၄၄-၂၀၈-၅၈၀၁၇၂၈Uီးထြန္းေAာင္ေက်ာ္:+၁၆၀၇၃၃၉၆၀၅၄UီးေAာင္သန္းUီး :+၄၉-၁၇၃၅၃၄၇၅၃၄ေဒါက္တာသန္းထိုက္ :+၄၈-၂၂၅၀၃၇၉၉၁၃၂Uီးမိုးသီးဇြန္ :+၆၆-၈၄၄၅၉၁၁၈၆

×