Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asia2030 mam

1,191 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Asia2030 mam

 1. 1. นำเสนอ รศ . ดร . ไว จามรมาน จัดทำโดย วิภาสิริ จันทร์สิริสถาพร 5302010029 มยุรี ประเทืองสุข 5302010219 สธนพัทธ์ ตรีธารธนไพศาล 5302010243 Asia 2030: ไทยกับประเทศอาเซียน Scenario Planning Jan 2010
 2. 2. Scenarios methodology- Key steps <ul><li>100 อันดับแรกของประเทศไทย </li></ul><ul><li>Identify industry in Asia events of the last 10 years </li></ul><ul><li>Identify key trends affective the next 20 years </li></ul><ul><li>Industry analysis </li></ul><ul><li>Corporate strategy </li></ul>
 3. 3. 100 อันดับแรกของประเทศไทย Company Profile, Vision and Mission <ul><li>บริษัทไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด ( มหาชน ) เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป และอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก </li></ul><ul><li>ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ซีเล็กทูน่า ปลาเส้นฟิชโช ชิคเก้นออฟเดอะซี นานามิ 3 เอ็ม ฯลฯ </li></ul><ul><li>มีโรงงานผลิต 2 แห่งที่จังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจครบวงจร ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารต้นทุน และการให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงดำเนินกลยุทธ์ขยายการลงทุนทั้งในแบบ Expansion และ Integration โดยเข้าลงทุนในบริษัทย่อยรวม 22 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศ และต่างประเทศ </li></ul><ul><li>พันธกิจ : </li></ul><ul><li>มีความรับผิดชอบ ได้รับความไว้วางใจ และการยอมรับจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกส่วน พร้อมสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน </li></ul><ul><li>สร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ และตราสินค้าเพื่อความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศไทยที่มีบทบาทบนเวทีอุตสาหกรรมอาหารทะเลในระดับโลก </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ : </li></ul><ul><li>มุ่งมั่นที่จะเป็น “พ่อครัวของโลก” เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการปรุงอาหาร มุ่งคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางอาหารใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง </li></ul>
 4. 4. <ul><li>S </li></ul><ul><li>เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ มีกำลังการผลิตรวมสูงถึง 590,000 ตันต่อปี ทำให้มี </li></ul><ul><li>ความสามารถในการผลิตได้รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ </li></ul><ul><li>ให้ความสำคัญกับการบริหารงานในลักษณะเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งธุรกิจเข้าด้วยกัน , มีความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลกสูง เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ในระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้ (Competitive Price) </li></ul><ul><li>ผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งมานาน มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในวงการ </li></ul><ul><li>W </li></ul><ul><li>ราคาวัตถุดิบภายในประเทศไม่มีเสถียรภาพ , การขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>O </li></ul><ul><li>ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีมาตรการเปิดเสรี และอำนวยความสะดวกในการค้าสินค้า และโอกาสทางการลงทุน ได้ให้ความสนใจในเรื่องสิทธิประโยชน์พิเศษทางศุลกากรที่จะเป็นศูนย์ และการขอใช้สิทธิประโยชน์จาก AFTA โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หรือ Form D ซึ่งช่วยให้สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าอาหารและข้าวในภูมิภาคเอเซียเพิ่มขึ้น </li></ul><ul><li>T </li></ul><ul><li>มีการแข่งขันสูง โดยบริษัทยังไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้เนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตสูง และมีอุปสรรคจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมากขึ้น </li></ul><ul><li>การถูกกีดกันด้วยมาตรการทางการค้าทั้งภาษีและไม่ใช่ภาษี จากประเทศผู้นำเข้าหลักทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย </li></ul>SWOT analysis
 5. 5. Industry in Asia events of the last 9 years Economic Indicator Listing   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 GDP US$ 489.123 Billion US$ 472.718 Billion US$ 535.226 Billion US$ 606.873 Billion US$ 675.476 Billion US$ 751.991 Billion US$ 907.095 Billion US$ 1,080.84 Billion US$ 1,262.83 Billion US$ 1,248.16 Billion GDP (PPP) US$ 1,312.86 Billion US$ 1,380.16 Billion US$ 1,473.36 Billion US$ 1,591.54 Billion US$ 1,731.98 Billion US$ 1,879.98 Billion US$ 2,052.05 Billion US$ 2,243.53 Billion US$ 2,398.91 Billion US$ 2,465.88 Billion GDP Per Capita (PPP) US$ 2,947.66 US$ 3,052.58 US$ 3,212.27 US$ 3,420.26 US$ 3,665.38 US$ 3,922.50 US$ 4,226.26 US$ 4,559.24 US$ 4,809.10 US$ 4,875.88 GDP Share of World Total (PPP) 3.12% 3.14% 3.21% 3.27% 3.30% 3.33% 3.35% 3.39% 3.45% 3.52% Inflation (Average Consumer Price ) 2.43% 5.82% 5.61% 3.90% 4.67% 7.26% 8.06% 4.28% 9.26% 2.89% Inflation (End of Year) 4.85% 5.73% 5.06% 3.34% 5.49% 9.89% 4.99% 4.87% 7.87% 3.30% Import Volume of All Items Including Goods and Services 17.84% -6.39% 7.35% 3.17% 13.43% 10.67% 2.65% 7.25% 7.93% -11.10% Import Volumes of Goods Only 18.47% -6.46% 5.58% 4.77% 15.76% 12.69% 2.10% 5.84% 7.64% -13.84% Export Volume of All Items Including Goods and Services 16.22% -5.77% 6.29% 2.70% 8.71% 7.97% 6.89% 6.92% 1.88% -4.16% Export Volumes of Goods Only 17.26% -7.48% 4.23% 4.68% 8.76% 8.50% 5.72% 4.48% 2.85% -5.13%
 6. 6. Industry in Asia events of 2009 เปรียบเทียบการนำเข้า - ส่งออกของไทยกับประเทศคู่ค้า มูลค่านำเข้า - ส่งออกสินค้าระหว่างไทยกับอาเซียน
 7. 7. <ul><li>แนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 </li></ul><ul><li>ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน </li></ul><ul><li>2. คนเป็นศูนย์กลาง </li></ul><ul><li>3. สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ </li></ul><ul><li>4. ภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน </li></ul>2540 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562 2564 2568 2570 วิกฤตเศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงใหม่และโอกาสที่เผชิญหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก ( Q4/2551- ปัจจุบัน ) บริบทโลกภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำ 2. Global Rules & Multi Polar 3. ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน 4. สังคมผู้สูงอายุ 5. ภาวะโลกร้อน 6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 7. การบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ 8. การค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ 9. การเมืองโลก วิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 <ul><li>ประเด็นยุทธศาสตร์ </li></ul><ul><li>ของประเทศไทยที่สำคัญ </li></ul><ul><li>การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ </li></ul><ul><li>ภาคการเกษตรและภาคบริการมากขึ้น </li></ul><ul><li>2. การบริหารจัดการด้านการคลังจาก </li></ul><ul><li>ภาระหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นภายหลัง </li></ul><ul><li>วิกฤติเศรษฐกิจ </li></ul><ul><li>3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>4. เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ </li></ul><ul><li>5. สังคมมีคุณภาพ </li></ul><ul><li>6. สังคมสมานฉันท์ </li></ul>สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมความรู้ การพัฒนาที่ยั่งยืน วิสัยทัศน์ ปี 2570 คนไทยดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความอยู่เย็นเป็นสุข และสามารถอยู่ในประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี ใช้แรงงานราคาถูกและทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก ทิศทางการพัฒนาในช่วงแผนฯ 11 จากวิสัยทัศน์ 2570 สู่แผนฯ 11 ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันที่ 30 สิงหาคม 2553
 8. 8. Trends affective the next 20 years Energy Forecast ที่มา : EIA World Energy Consumption World Oil Prices คาดว่าในปี 2030 ความต้องการพลังงานจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 678 Quadrillion Btu ( เพิ่มขึ้นจากปี 2006 ที่ 44 % ) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นหลักจากประเทศ Non-OECD ( เพิ่มขึ้นจากปี 2 0 06 ที่ 104 % ) โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ทั้งนี้น้ำมันยังจะคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกในปี 2030 ( สัดส่วน 2006 36 % - 2030 32% ) ส่งผลให้ราคาน้ำมันยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่มา : EIA World Food Demand ที่มา : FAO World Food Production คาดว่าในปี 2030 ความต้องการอาหารจะเพิ่มสูงขึ้น 40 % ในขณะที่ความสามารถผลิตอาหารจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 35% จากผลกระทบภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลต่อสภาวะอากาศที่แปรปรวน ภัยธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งปริมาณและความรุนแรง และความต้องการพืชพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ราคาอาหารเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 10–35 % Food Forecast
 9. 9. Trends affective the next 20 years ผลจากการรวมตัวของโลก (Global Integration)
 10. 10. Corporate strategy <ul><li>จากการที่มีการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทำให้อาเซียนจะสามารถรวมกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ส่งผลให้เป็นส่วนนึงในการช่วยขยายการค้าสินค้าในตลาดโลกได้มากขึ้น นอกจากนี้บรรยากาศทางการค้าและการลงทุนจะเป็นไปโดยเสรีมากขึ้น เนื่องจากมีการลงข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการลงทุนลงไป </li></ul><ul><li>การเชื่อมโยงกับประเทศภายนอก โดยเฉพาะประเทศคู่เจรจาต่างๆ จะง่ายขึ้น เนื่องจากว่าการสร้างฐานอำนาจในการต่อรองทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน “ ASEAN One Voice” </li></ul><ul><li>ประโยชน์ของการเป็นสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้คาดการณ์ว่า การส่งออกสินค้าไทยไปอาเซียนจะขยายตัวไม่ต่ำกว่า 18 – 20% ต่อปี </li></ul>
 11. 11. <ul><li>ภาคผนวก </li></ul>
 12. 12. สมาชิกอาเซียน และ ปี พ . ศ . ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก
 13. 13. จำนวนประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียน

×