Successfully reported this slideshow.

Prezentacja łamanie praw człowieka ameryka

15,142 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacja łamanie praw człowieka ameryka

 1. 1. Łamanie paw człowieka nakontynencie amerykańskim
 2. 2. “ Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swoich prawach. Są obdarzeni rozumem oraz powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa” głosi pierwszy artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej przez Organizacje Narodów Zjednoczonych ponad 50 lat temu – 10grudnia 1948 r. Od tamtego czasu podpisało ją ponad 140 państw świata. Pomimo to wponad 100 krajach więzi się ludzi z powodu przekonań, rasy czy przynależności etnicznej. Wielu, więc zwątpiło w skuteczność tego typu aktów wydawanych przez ponadnarodowe organizacje. Ale nie zapomnijmy, że dzięki Deklaracji zaczęto mówić otwarcie o prawach człowieka i próbuje się je egzekwować.
 3. 3. Prawa człowieka stanowią podstawowy fundament współczesnej cywilizacji. Pomimo że wciąż jeszcze podstawowe prawa człowieka są łamane, uznaniePowszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez międzynarodową społeczność stanowi istotny krok w kierunku światowego pokoju. O uznanie irespektowanie praw człowieka zabiegają największe autorytety moralne świata m.in. śp. papież Jan Paweł II czy XIV Dalajlama Tybetu, a także wielu polityków i ludzi dobrej woli."Naszym obowiązkiem jako ludzi jest poszukiwaniesposobów i metod, dzięki którym wszystkie istotymogłyby zostać uwolnione od cierpień inieszczęśliwych doświadczeń." XIV Dalaj Lama
 4. 4. Obecnie na świecieistnieją miejsca, gdzie prawa człowieka są łamane. Dotyczy toszczególnie obszarówokupowanych, krajów znajdujących się podrządami totalitarnymi i obszarów objętychkonfliktami zbrojnymi.
 5. 5. BRAZYLIA
 6. 6. Amnesty International uważa : "Od lat łamanie praw człowieka orazpopełnianie innych aktów przemocy wobecczłonków MST (Ruch BezrolnychRobotników Agrarnych) i innych działaczywiejskich uchodzi sprawcom na sucho”.Przykładem takiego zachowania może byćwydarzenie z 2004 roku, atak na obózzamieszkany przez członków ruchu MST.Pięć osób zginęło, a wiele zostało rannych.Zgodnie z relacjami, ataku dokonała grupazamaskowanych uzbrojonych bandytów.Amnesty International potępia takiezachowanie i wzywa władze donatychmiastowego dochodzenia ipostawienia przed sądem wszystkichtych, którzy są za niego odpowiedzialni.
 7. 7. Sao Paulo - AmnestyInternational twierdzi, iż, w Brazylia więcdebatach pyta, gdzie sięprzedwyborczych, nie sąporuszane zagadnienia podziały prawadotyczące praw człowieka, co człowieka?w obecnej atmosferzepolitycznej w Brazylii co po razkolejny pokazuje marginalnośćtych praw w tymże kraju.
 8. 8. "Najbardziej niepokojącą jest powszechna opinia, że obrona praw człowieka oznacza"Niepokojący jest fakt jak mało uwagi i, że jest wyłącznie obronę praw przestępcówpoświęca się konieczności umieszczeniaktóry ona postrzegana jako bariera wotwarty, Organizacja opublikowała list uzyskaniupraw został przedstawionystanowcze podejście bezpieczeństwa poprzez działań człowieka w centrum kandydatom na do przestępstw. Jest totrzech spośród nich prezydenta. Tylko niebezpieczniepolitycznych - szczególnie w takim kraju jakBrazylia, gdzie fundamentalne nad sprawami i wyraziło zgodę na dyskusję prawa w zniekształcony pogląd, jako, że pojedynczarozległych sektorach państwowychorganizację. propozycjami wysuwanymi przez są osoba może czuć się bezpieczna, jeżelinotorycznie naruszane", podało Amnesty bezpieczeństwo ogółu nie jestInternational. zagwarantowane", dodaje organizacja.
 9. 9. Organizacja praw człowieka w swoim liście, streściła swój niepokój wobec stosowania tortur, które w dalszym ciągu są powszechne i głęboko zakorzenione w brazylijskim systemiesprawiedliwości pomimo istnienia federalnego prawa delegalizującego te praktyki; alarmująco wysokaliczba pozasądowych egzekucji dokonywanych przez policję oraz "oddziały śmierci" często powiązane z policją; oraz przerażające warunki panujące w aresztach na terenie całego kraju.
 10. 10. "Dopóki zakres problemów dotyczących prawczłowieka, które dotykają Brazylię nie jest wpełni uznawany i dopóki Ci, którzy są u władzynie rozumieją, że odpowiedź na publiczne głosyprotestu, aby zwiększyć bezpieczeństwopubliczne nie polega na bardziej represyjnym iobelżywym kontrolowaniu, ale na polityceopartej na prawach człowieka, dopóty błędnekoło przemocy, strach i nadużycia prawczłowieka, których społeczeństwo brazylijskiejest zakładnikiem, nigdy nie będzie przerwane"- podkreśla organizacja.
 11. 11. Rozpatrując tą sytuację, Amnesty International przedstawia szereg zaleceń, a wśród nich powołanie niezależnej i skutecznie działającej komisji dochodzeniowej w sprawie zabójstw na policji; utworzenie federalnego biura rzecznika praw obywatelskich, które jestniezależne, całkowicie dofinansowane i powołane w celu badania naruszeń praw człowieka; oraz utworzeniesprawiedliwego i niezależnego systemudo przekazywania przypadków łamaniapraw człowieka do federalnego wymiaru sprawiedliwości.
 12. 12. Organizacja zalecarównież, aby wszystkieprzypadki stosowania torturzostały zbadane a ci, którzy sąza nie odpowiedzialni zostalioddani w ręce sprawiedliwościw myśl istniejącego prawadotyczącego tortur.
 13. 13. KUBA
 14. 14. 1. Wolność korzystania z informacji. Ścisłą kontrolą państwa objęte są wszystkie media (telewizja, radio, gazety, książki itp.) Ograniczona jest wolność słowa oraz wolność korzystania z informacji. Jest to bardzo restrykcyjnie nadzorowane, przez co ma to wpływ na życie tysięcy Kubańczyków. Dodatkowo ograniczony jest dostęp do Internetu. Korzystanie z niego jest możliwe jedynie w oficjalnie uznanych przedsiębiorstwach i biurach rządowych. Dysponują one kontem opłacanym w dolarach USA, co jest niemożliwe dla przeciętnego Kubańczyka. Według źródeł kubańskiego rządu, ponad 40 000 obywateli korzysta z nielegalnego źródła.
 15. 15. Mimo wszystko, większośćobywateli nie korzysta z Internetu.Skutkami takiego ograniczenia jest mały przepływ informacji o tym co dzieje się na Kubie, inne państwa mają słabszą kontrolę nadsytuacjami związanymi z łamaniem praw człowieka, jak również następuje zawężanie horyzontów obywateli.
 16. 16. Tym samym, łamane jest prawogwarantowane w 19 artykule wPowszechnej Deklaracji PrawCzłowieka, prawo do wolności iwolności słowa, w tym swobodę,,poszukiwania, otrzymywania iudzielania informacji za pomocąwszystkich mediów niezależnie odgranic”.
 17. 17. 2. Wolność słowa i zrzeszania się.Dysydenci na Kubie są traktowani wokropny sposób. Sązastraszani, prześladowani orazdoświadczają ograniczeń wolnościwypowiedzi. Np. 18 marca 2003r. wramach masowej akcji represyjnejaresztowanych zostało 80 osób.Niezależnych dziennikarzy i działaczy narzecz praw człowieka. Zatrzymaniespowodowane było ich udziałem wakcjach pokojowych.
 18. 18. Ponadto, w kilku przypadkach niepostawiono im żadnych formalnychzarzutów, a w więzieniach spędzali ponadrok. Władze kubańskie tłumaczą tozagrożeniem bezpieczeństwa narodowegoi prowokacjami ze strony StanówZjednoczonych. Jak twierdzi AmnestyInternational nic nie może usprawiedliwiaćtakich pogwałceń praw człowiek.Podkreślają również, że embargo nałożonena Kubę przez USA ma negatywny wpływna prawa człowieka. Wywiera ononegatywny wpływ nazdrowie, edukację, odżywianie oraz innychdziedzin życia społecznego.
 19. 19. Szeroko spotykane są równieżprocesy niesprawiedliwe, pośpieszne i tajne. Przykładem może być proces Jose Daniel Ferrer Castillo, dla którego prokuratorzy zażądali kary śmiercitylko za działalność w Chrześcijańskim Ruchu Wyzwolenia. Oficjalnie oskarżony o stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.
 20. 20. 3.Podsumowanie: - brak wolności słowa, wyznania, zrzeszania się- zwalczana jest opozycja władzy- media kontrolowane są przez państwo- nie przestrzega się prawa dosprawiedliwego proces- często zagrożone jest zdrowie i życieosób przebywających w więzieniachze względu na złe warunki sanitarno-higieniczne- łamane jest prawo własności prywatnej- a co najważniejsze łamane jestprawo do życia
 21. 21. CHILE
 22. 22. W ostatnim czasie głośno było o rządachPinocheta. Miały miejsce masowe łamanie fundamentalnych praw człowieka, takich jak np.: prawo do życia, prawo doposiadania i pokojowego głoszenia swoich poglądów, prawo do nie byciatorturowanym. 11 września1973 r. grupa dowódców armii z generałem Augusto Pinochetem na czele obaliła demokratycznie wybrany rząd Salvadora Allende. W celu zdobycia i utrzymania władzy politycznej przywódcy puczu dopuszczali się masowych pogwałceń fundamentalnych praw człowieka aby zniszczyć jakąkolwiek opozycję.
 23. 23. Tysiące osób było więzionych, torturowanych, zabitych pozasądownie, zamordowanych lub "zaginęło".Wiele spośród ofiar było dziećmi. Niektóre z nich zostały zabite lub "zaginęły", a niektóre zmarły w wyniku obrażeń spowodowanych przez nadmierne użycie siły przez członków sił bezpieczeństwa i wojsko. "Zaginięcia", egzekucje poza sądowe i zabójstwa - fakt systematycznych i masowych pogwałceń praw człowieka zarządów Augusto Pinocheta został oficjalnie uznany przez cywilny rząd w Chile.
 24. 24. W 1996 r. raport Komitetu ds. Naprawy iPojednania (Reparation and Reconciliation Corporation) ustanowionego w 1992 r. przez administrację prezydenta PatricioAylwina uznaje 123 przypadki "zaginięć" i776 przypadków egzekucji pozasądowych dokonanych przez agentów rządowych w czasie dyktatury.
 25. 25. Były to kolejne dane, które uzupełniająwcześniejsze ustalenia dokonane przezKomisję Prawdy i Pojednania (Truth andReconciliation Commission) i zwiększającałkowitą liczbę uznanych "zaginięć" do1.102 przypadków oraz liczbę uznanychegzekucji pozasądowych dokonywanychprzez siły rządowe do 2.095. A więc wsumie 3.197 przypadków bardzopoważnych naruszeń fundamentalnychpraw człowieka zostało oficjalnie uznanychprzez rząd Chile. Jednakże te dane niezawierają tysięcy przypadków osób, którebyły torturowane i udało im się przeżyć.
 26. 26. Osiemdziesiąt spośród tych uznanych przypadków dotyczyło dzieci w wieku 16lat, a o wiele więcej dotyczyło pogwałceń praw człowieka wobec osób poniżej 18. roku życia. W 2005 roku generała Pinocheta po raz pierwszy oskarżono o przestępstwaniezwiązane z łamaniem praw człowieka:oskarżono go o uchylanie się od płacenia podatków w związku z milionami dolarów, jakie były dyktator zataił na zagranicznych rachunkach bankowych.
 27. 27. Pinochet w końcu listopada przebywał wareszcie domowym; wyszedł na wolnośćpo wniesieniu kaucji w wys. 10 mln peso(ponad 19 tys. dolarów).W przeszłości dwukrotnie oskarżono go ołamanie praw człowieka, ale do procesównie doszło z powodu złego stanu zdrowiaoskarżonego. Finału w sądach niedoczekały też liczne pozwy wniesioneprzeciwko Pinochetowi przez rodzinyofiar jego reżimu.
 28. 28. MEKSYK
 29. 29. Przestępczość w Meksyku stanowi jeden z największych problemów.Przyczyną tego jest fakt, że przez to państwo przebiega szlak narkotykowy. Najczęściej przemycane są kokaina, heroina i marihuana. Ich przemyt stanowi źródło wzrostu korupcji w administracji rządowej i policji, powstały także silne gangi przestępcze. W efekcie strukturapaństwa ulega zachwianiu i traci ono na suwerenności.
 30. 30. 12 grudnia 2008 roku meksykańska policja znalazła 9 męskich zwłok pozbawionych głów. Podejrzewano, że byli to żołnierze walczący z gangami narkotykowymi. Ciała znaleziono na autostradzie a głowy w centrum handlowym. Znajdowała się przy nich notatka od sprawcówwymierzona do przedstawicieli władzy. Grozili oni popełnieniem kolejnych zbrodni. W Meksyku z podobnych przyczyn zginęło 5300 ludzi. Przestępczość w dużych miastach jest większa, co wynika ze znacznych różnic społecznych, opieszałości oraz nieskuteczności struktur sądowniczych. Skutkiem tego jest mała liczba aresztowań i wzrost poczucia zagrożenia wśród mieszkańców. Problemem w zwalczaniu przestępczości jest również fakt, że niektórzy policjanci są na usługach gangów.
 31. 31. Wszystkie te czynniki sąprzyczyną nagminnego łamania praw człowieka.
 32. 32. 28 i 29 maja 2004 roku zatrzymano ponad100 osób z powodu manifestacji w mieścieJalisico w związku z odbywającym się tam Szczytem Szefów Państw i Rządów Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz UniiEuropejskiej. Wobec wielu z zatrzymanychdopuszczono się stosowania gróźb i tortur w celu wymuszenia przyznania się do winy. Złożone pod wpływem tortur zeznania stanowiły dowody w procesach, co jest pogwałceniem traktatów międzynarodowych ratyfikowanych przez Meksyk. Wielekobiet zmuszono, by przeszły dwójkami do kilku pokoi, gdzie musiały rozebrać się do naga i robić przysiady przed funkcjonariuszami.
 33. 33. Do innych przypadków łamania prawczłowieka w Meksyku należą także: - przetrzymywanie ludzi przez porywaczy, - tłumienie przez policję protestów i demonstracji ze skutkami śmiertelnymi, - dyskryminacja Indian pod względem szkolnictwa lub opieki zdrowotnej, - przemoc seksualna wobec kobiet, - grożenie i mordowanie rzeczników praw człowieka. Jeżeli podstawowe prawa człowieka nie są przestrzegane a państwo nie potrafi sobie z tym poradzić, obywatele tracą zaufanie do władz i nie chcą współpracować, przez co trudniej jest dokonać jakichkolwiek zmian.
 34. 34. KOLUMBIA
 35. 35. Przypadki przemocy dotyczące kobiet:*Kobiety są wykorzystywane przezwszystkie strony trwającego od około40 lat konfliktu-siły bezpieczeństwa isiły atakujące.* w wiosce Parreros uzbrojeni mężczyźnizgwałcili, po czym zabili będącą w ciąży 16-letnią Omairę Fernandez,a następnie rozpruli jej brzuch. Obecni przytym ludzie nie zareagowali. Ciała Omairy idziecka wrzucono do rzeki
 36. 36. * jedna z kobiet opowiedziała o tym, jakzostała zgwałcona przez partyzanta FARC -Fuerzas Armados Revolucionarias deColombia - Rewolucyjne Siły ZbrojneKolumbii: "zgwałcił mnie, a potempowiedział, że to było tylko małeprzypomnienie, aby nie zadzierać zżołnierzami.Nie zostały podjęte żadne działania, mającena celu zbadanie owych zbrodni.
 37. 37. Ataki na cywilów:Mimo powtarzających się protestów*jednym z przykładów jest zabiciemiędzynarodowych160 osób na35 osób i ranienie przeciwkoużywaniu metod, samochodu-prawaskutek wybuchu które łamiączłowieka iklubie "El Nogel" wprawapułapki w międzynarodowehumanitarne, to nie zostały podjęteBogocie.żadne lokalne, znaczące wysiłki wcelu zapewnienia, żewykorzystywane strategie obronyniepowodują szkód dla cywilów.
 38. 38. Dyskryminacja preferencji seksualnych:*"mieszkające w Bogocie 2lesbijki, zostały zmuszone do wyniesieniasię z miasta. W ciągu miesiąca zaginęły.Mówiono, że zostały zamordowane. Nieutrzymywały swojego związku w*"w Medelin 14-letnia dziewczynatajemnicy, mieszkały razem. W mieściezostała na ulicy rozebrana do naga, abyły zazwyczaj akceptowane.na szyi powieszono jej tabliczkę znapisem „lesbijka. Dziewczynęzgwałciło 3 te zbrodnie prawdopodobnie *Za obie mężczyzn. Kilka dni później odpowiedzialne są Rewolucyjne Siłyznaleziono jej ciało. Miała odcięte piersi. Zbrojne Kolumbii. Wszystkie strony trwającego od 40lat konfliktu w Kolumbii- siły bezpieczeństwa i siły zbrojne wykorzystują stereotypy dotyczące płci i są odpowiedzialne za przestępstwa na tle seksualnym.
 39. 39. STANYZJEDNOCZO NE
 40. 40. Stany Zjednoczone - wzór państwademokratycznego. Okazuje się, że i onenie są wolne od przypadkówdrastycznego łamania praw człowieka.Okazuje się wręcz, że USA nie podpisałyfundamentalnychtraktatów, gwarantujących poszanowaniepraw człowieka. Zastrzegły sobie za toprawo do niehonorowania tych, któreratyfikowały. Obywatelom StanówZjednoczonych nie przysługuje prawozłożenia skargi do instytucjimiędzynarodowych, które zajmują sięprocederem łamania praw człowieka ikontrolują przestrzeganie umów. W USAdo częstych należą przypadki łamaniapraw człowieka w więzieniach,
 41. 41. KILKA FAKTÓW O SYTUACJI KOBIETW WIĘZIENIACH W USA * Obecnie w amerykańskich więzieniach notowany jest największy wzrost populacji kobiet wśród więźniów * Kobiety które doprowadzane są na *salę porodową (by rodzić oczywiście) 80% więzionych kobiet to matki cały czas mają na nogach kajdany. * Gdy kobieta w amerykańskim więzieniu chce skorzystać z *więziennego których wykryto raka piersi Kobietom u ośrodka zdrowia musi zapłacić 5$ (przeciętne wynagrodzenie odmawiano specjalistycznych badań mammografem i pozwalano wynosi 8 w amerykańskim więzieniu na rozwój choroby.za godzinę). centów * Kobiety będące w ciąży zagwarantowaną mają niewielką, wręcz minimalną tylko opiekę.
 42. 42. Jednakże najwięcej kontrowersji budzi stosowana w Stanach Zjednoczonych kara śmierci. Zgoda na nią jest naruszeniem jednego z podstawowych praw człowieka - prawa do życia. Nie można się pozbyć wrażenia, że karaśmierci jest tylko formą zemsty, a nie kary za zbrodnię. Kara śmierci jest dozwolona w 38 z 50 stanów. Od 1977 roku, gdy w USA przywrócono karę śmierci, straconych zostało 1099 morderców (w 2006 roku 53).
 43. 43. Amerykańscy skazańcy najczęściejpozbawiani są życia za pomocąśmiertelnego zastrzyku lub na krześleelektrycznym. Rzadziej stosowane sąpowieszenie, rozstrzelanie i egzekucje wkomorze gazowej.Kolejnym przykładem nieprzestrzeganiaprzez władze USA fundamentalnychpraw człowieka jest przypadek sprzedpięciu lat, gdy to w Zatoce Guantanamozaczęto przetrzymywać niewinnych ludzibez postawienia im zarzutów, bezprocesu i możliwości obrony w postaciadwokata. Oto kilka faktów z przebiegutego wydarzenia :
 44. 44. - Od 11 stycznia 2002 do dziś w więzieniu wGuantanamo było przetrzymywanych około775 więźniów. 17 z przetrzymywanych w - Nawet do Guantanamo osób było w chwili - Pod koniec 2006 roku w Guantanamo z nich zatrzymania niepełnoletnich; cztery nadal pozostało przetrzymywanych 430 pod nadal przebywały na terenie obozu więźniów 352006 roku. koniec narodowości.- Przed osadzeniem wGuantanamo, więźniowie zostali w - Żadnej z przetrzymywanych Guantanamo osób Stany Zjednoczonezatrzymani w co najmniej 10 krajach, bezżadnego procesu zarzutów kryminalnych. nie postawiły sądowego. Te kraje toAfganistan, Bośnia iHercegowina, Egipt, Gambia, Indonezja,Mauretania, Pakistan, Tajlandia, Zambia,Zjednoczone Emiraty Arabskie.
 45. 45. 10 zatrzymanych zostało obciążonych kosztami procesu przed komisjamiwojskowymi, co następnie zostało uznane za bezprawne przez amerykański Sąd Najwyższy. W Guantanamo zanotowano ponad 40 przypadków prób samobójczych. 3 mężczyzn popełniło samobójstwo na terenie obozu w czerwcu 2006 roku.
 46. 46. Analiza danych około 500 jeńcówwykazała, że tylko 5 procent jeńcówzostało zatrzymanych przez siły USA, 86procent zostało aresztowanych przez siłypakistańskie siły lub afgański SojuszPółnocny, a następnie oddanych podnadzór USA, często za tysiące dolarów.Nawet do 200 zatrzymanych uczestniczyłow strajku głodowym, aby zaprotestowaćprzeciwko warunkom, w jakich sąprzetrzymywani.14 jeńców zostałoprzeniesionych do Guantanamo wewrześniu 2006 roku po czteroipółrocznymokresie przetrzymywania w odosobnieniuw tajnych więzieniach CIA.
 47. 47. ARGENTYNA
 48. 48. W latach osiemdziesiątych XX prowadzone były akcje junt wojskowych. Wojskowi stosowali tortury, popularne były morderstwa, „niepozostawiające ciał”. Ofiarą padali studenci, aktywiści lewicowi oraz inteligencja. Jednym z najgłośniejszych byłozamordowanie w Nikaragui w 1978 roku szefa opozycyjnej gazety Pedro Camorro. W Salwadorze ofiarą Gwardii Narodowej padł Oskar Arnulfo Romero, został zamordowany.
 49. 49. W latach 1977 - 78 w Argentynie w środy organizowano tzw. „loty śmierci". Najpierw ofiary odurzano narkotykami, ładowano dosamolotów i podczas lotu wyrzucano do Atlantyku. Akcje te pochłonęły tysiące ludzkich istnień. W czasach wojskowej dyktatury w Argentynie w latach 1976-1983 setki ludzi "znikały" za związki z dysydentami. Oficjalne dane mówią o 13 tysiącach zaginionych, lecz organizacje humanitarne szacują, że ich liczba była bliska 30 tysiącom.
 50. 50. W 2007 r. parlament rządu prowincji La Pampa przyjął ustawę, która zezwala na zabijanienienarodzonych dzieci. Zdaniem senator Liliany Alegre de Alonso z prowincji La Pampa i zarazem przewodniczącej Światowej AkcjiParlamentarzystów i Gubernatorów za Życiem iRodziną, aborcja jest niezgodna z konstytucją. Uważa ona, że przyjęta ustawa jest skrajnym odchyleniem od prawa, ponieważ jest ona wyraźnie niekonstytucyjna i naruszamiędzynarodowe traktaty podpisane przez nasz kraj.
 51. 51. Senator argumentowała, że podpisane przezArgentynę w 1994 r. traktatymiędzynarodowe, takie jak: AmerykańskaDeklaracja Praw i ObowiązkówCzłowieka, Amerykańska Konwencja PrawCzłowieka i Konwencja PrawDzieci, gwarantują prawo do życia odpoczęcia. Poprzez ratyfikowanie DeklaracjiPraw Dzieci Argentyna uznała, że dzieckorozumiane jest jako każda istota ludzka odmomentu poczęcia aż do ukończenia 18roku życia". Senator zauważyła, że noweprawo nie tylko zezwala na aborcję, aletakże nie chroni instytucji, które z powodówetycznych odmawiają zabicianienarodzonych ludzi.
 52. 52. Trwający już od trzech miesięcy konflikt pomiędzy rządem prezydent Cristiny F. Kirchner i producentami zbóż w Argentynie w sobotę przemienił się w konflikt z użyciem przemocy, kiedy policja weszła do akcji, aby odblokować zablokowane przez nich szosy. Przypomnieć należy, że konflikt zaczął się od podniesienia podatków naeksport soi, na co rolnicy zareagowali paraliżując handel zbóż, co doprowadziło do blokad szos i dróg przez kierowców ciężarówek, którzy nagle pozostali bez pracy.
 53. 53. W dzisiejszych czasach wiele mówi sięmiędzynarodowych prawach człowieka. Bardzoczęsto są on łamane. Niektórzy poszkodowani(np. gwałcone kobiety, bite dzieci) nie potrafiąlub nie chcą opowiadać o swoich problemach. Amnesty International, jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Jej członkowie dobrowolnie poświęcają swój czas i energię, solidaryzując się z ofiarami przypadków naruszeń praw człowieka. Podstawową formą działalności Amnesty International jest prowadzenie kampanii, bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń prawczłowieka, ale na tym jej praca się nie kończy.
 54. 54. Członkowie AI (Amnesty International)podejmują praktyczne i skuteczne kroki wcelu powstrzymania tych naruszeń. AI jestzorganizowana w taki sposób, abyumożliwić zwykłym ludziom wypowiedzeniesię na rzecz osób zagrożonych naruszeniempraw człowieka. Podstawą działalności AIjest międzynarodowa solidarność.Główneprzyczyny łamania praw człowieka, toodmienności: przekonaniapolityczne, odmiennościrasowe, kulturowe, religijne.
 55. 55. Organizacje pozarządowe działające na rzecz przestrzegania praw człowieka starają się chronići promować prawa człowieka na świecie a także wśrodowiskach lokalnych. Helsińska Fundacja Praw Człowieka stworzyła model akcji organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz praw człowieka. Akcje zostały ujęte w cztery kategorie:  działania polityczne: zwykle podejmowane przez duże, silne organizacje. Działania te służą wprowadzaniu  działania prawne: obejmują znane metody stosowane zmian w polityce państw odnośnie praw człowieka. Mają na  działania społeczne: działania podejmowane przez grupy przez organizacje pozarządowe. Jedną z nich jest udzielanie społeczne w celu wywierania wpływu napaństw, sposób celu nie tylko wyrażenie potępienia dla rząd w które darmowego doradztwa prawnego faktycznym i potencjalnym pokojowy. Formą podejmowania także postulowanieświadome naruszają prawa człowieka, ale takich działań jest lepszych ofiarom łamania praw człowieka, także w postępowaniu przed nieposłuszeństwo wobecprawa narodowego do praw i dostosowywanie władz ustanawiających sądem. Inną metodą jest popieranie żądań kierowanych do  edukacja: może wstandardów. sposób zagrażaćdziałań prawo, które najłatwiejszy sposób podejmowania prawom międzynarodowych jakikolwiek władz o odszkodowania za wyrządzone krzywdy. przez organizacje pozarządowe w kwestiipodejmowane przez człowieka. Podobne działania mogą być ochrony i poszanowania praw się powszechnym autorytetem. jednostkę cieszącą człowieka. Edukacja ta może zakładać różne cele i metody realizacji oraz może być kierowana do różnych grup społecznych. Ogólnie celem nadrzędnym jest uwrażliwienie innych na kwestię praw człowieka, szerzenie wiedzy na ten temat, kształtowanie postaw.
 56. 56. Na przestrzeni lat widać z kolei naprzykładzie krajów, w których stosowana jestkara śmierci – między innymi wże pierwsze Oczywiście należy pamiętać, USA -, że masię trzy działaniailości popełnianych ona nijak do mogą być podejmowaneprzestępstw.w państwach, w których prawa wyłącznie Najniższy zaś wskaźnikprzestępczości szanowane. W przeciwnym człowieka są mają te państwa, w którychsystem penitencjarny jest mogą narazić razie takie działania w miarę łagodny.Choć zapewne nie w tym szukać należyorganizacje lub pojedyncze osoby na utratęprzyczyny. Powodami lub życia. wolności wysokiejprzestępczości są przede wszystkimpoczucie frustracji, bezsilność, orazświadomość, że uczciwie nic się w życiu nieosiągnie. Najlepszym zatem sposobemograniczenia przestępczości jest postawieniena rozwój kraju i stworzenie ludziomgodnych warunków życia. W takim kraju karanie musi być surowa - powinna być jedynienieunikniona.
 57. 57. Treść i prezentacja:Patrycja BacherekMartyna Jankowska Natalia Pałka Maja MasłowskaTomasz Soniewski Weronika Mizgier Natalia Kierus Mateusz Krzan

×