Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

17746153 myconian-spa

231 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

17746153 myconian-spa

 1. 1. Rejuvenate your Senses
 2. 2. Welcometo the sanctuary of harmony. A magical place ofrelaxation, of nursing mind, body and soul.Journey back to the past to discover the finest,purest resources from oceans and earth,experiencing the wonders of well being withmethods ascertained since antiquity up to nowadays.Our secret dwells in the wealth of the sea and extracts of plants, flowers and fruits.
 3. 3. ThalassotherapyGR ŒÓ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙȘ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜, È·Ì·ÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ™˘Ó- ‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ·fi 4 ÈÛ›Ó˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi Ì ‰È·- ÊÔÚÂÙÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË Ë Î¿ı ÌÈ·. ΔÔ ıÂÚ·¢ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÁÈ· Û˘¯Ó‹ Â·Ó¿ÏË„Ë Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙ· ÚÔ- ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÚıÚÒÛˆÓ, Ù˘ ̤Û˘, ·ÚıÚ›Ùȉ·˜, ÔÛÙÂÔfiÚˆÛ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË ˘ÁÚÒÓ, ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË. ¶π™π¡∞ 1 ∞π£∂ƒπ∞ ∂§∞π∞ ¶π™π¡∞ 2 £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫∞ ∞§∞Δ∞ ¶π™π¡E™ 3,4 À¢ƒ√ª∞™∞∑EN A unique program offering curative effects of mineral enriched seawater. The session takes you through 4 pools each with a different temperature and salinity content. The program is recommended for frequent use, and is very beneficial for joints, back problems, arthritis, osteoporosis, water retention or for sheer indulgence and relaxation. POOL 1 ESSENTIAL OILS POOL 2 THERAPEUTIC SALTS POOL 3,4 HYDROMASSAGEDE Dieses einzigartige Programm bietet Ihnen die Vorteile von Meerwasser, angereichert mit Mineralien. Waehrend dieser Therapie werden 4 verschiedene Baeder benuetzt mit unterschiedlicher Temperatur und Salzgehalt. Dieses Programm wird taeglich empfohlen und verbessert Rueckenprobleme, Arthritis, Osteoporose und verspricht Ihnen eine absolute Entspannung. POOL 1 ESSENZOELE POOL 2 THERAPEUTISCHES SALZ POOL 3, 4 HYDROMASSAGEFR Un programme unique vous offre les bienfaits de leau de mer enrichie de minéraux.Pendant cette session vous passerez par 4 piscines extérieures à température et salinité différentes. Le programme est recommandé quotidiennement. Très bénéfique pour les problèmes de dos, arthrite, ostéoporose, rétension deau et pour une relaxation absolue. PISCINE 1 HUILES ESSENTIELLES PISCINE 2 SELS THERAPEUTIQUES PISCINES 3,4 HYDROMASSAGEIT Attraverso questo programma godrete di tutti i benefici dell’ acqua marina arricchita di sali minerali. Il programma propone 4 piscine, ognuna con diversa temperatura e salinita’. Si consiglia un uso ripetuto del trattamento, che e’ particolarmente indicato per problemi di schiena,alle giunture, artriti, osteoporosi, ritenzione idrica e per un relax assoluto. PISCINA 1 OLI ESSENZIALI PISCINA 2 SALI TERAPEUTICI PISCINA 3-4 IDROMASSAGIO
 4. 4. GR Δ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ Ù˘ LIGNE ST. BARTH ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ fiÌÔÚÊ· ÓËÛÈ¿ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜, ÛÙÔ St Barthelemy. ∞Ó‹ÎÂÈ Î·È ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Brin, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ÚfiÁÔÓÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿- ıËÎ·Ó ÂΛ ÙÔ 17Ô ·ÈÒÓ·. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÁÂÓÂÒÓ, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ù˘ ∫·Ú·˚- ‚È΋˜ Ì ÙË ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ST BARTH ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ Î·Ï- Ï˘ÓÙÈÎÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÎÔÚ˘Ê·›· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÍ·È- ÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜.∂¡ The LIGNE ST BARTH cosmetic laboratory is located on one of the most beautiful islands of the Caribbean – St Barthelemy. It is owned and run by the BRIN family – whose French ancestors settled there in the 17th century. With generations of knowledge, they used their expertise in combining Caribbean traditions and modern technology in a seamless fashion. The ST BARTH products are hailed by industry professionals for their originality and exceptional quality.DE Die Manufaktur von LIGNE ST BARTH befindet sich auf einer der wohl schönsten Inseln der Karibik: St. Barthelemy. Geleitet wird das Unternehmen von der Familie Brin, deren französische Vorfahren sich vor Jahrhunderten auf der Insel niederliessen. Ein breites, fundiertes Wissen überlieferter Traditionen der karibischen Ureinwohner wird hier mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und modernster Technologie vereint. Das Ergebnis sind Produkte, deren aussergewöhnliche Qualitat und Reinheit international Anerkennung gefunden haben.FR Les laboratoires cosmétiques LIGNE ST BARTH sont situés sur lune des plus belles îles des Caraïbes - St Barthelemy. La Famille Brin, dont les ancêtres français sétablirent sur lîle au 17ème siècle, possèdent et dirigent cette entreprise. Grâce au savoir accumulé par les générations passées et présentes, ils emploient leur expérience à associer impeccablement les traditions caribéennes aux technologies modernes. Les produits ST BARTH font lunanimité auprès des professionnels de lindustrie pour leur originalité et leur qualité exceptionnelle.IT Il laboratorio di cosmetici della linea St. Barth e’ situato in una delle piu’ belle isole dei Caraibi, St. Barthelemy. La proprieta’ e la gestione sono della famiglia BRIN, famiglia con origini francesi, ma stabilitasi sull’isola sin dal diciassettesimo secolo.
 5. 5. sun careGR SUN TANNING BY ST. BARTH ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ··Ïfi Î·È ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ›ÏÈÓÁÎ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÛÒÌ·, ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó· ··Ïfi Ì·Û¿˙ Ì ÂȉÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, Ù· ÔÔ›· ÂÈÛ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· Û·˜ ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·‡ÚÈÛÌ·. ∏ Ù¤ÏÂÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë Ë̤ڷ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. AFTER SUN BY ST. BARTH ¢ÚÔÛÈÛÙÈ΋ Ì¿Ûη ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ¿ÚÁÈÏÔ, ·ÁÁÔ‡ÚÈ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· Ù· ÔÔ›· ËÚÂÌÔ‡Ó, ÂÚÈ- ÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· Û·˜. π‰·ÓÈ΋ ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ.∂¡ SUN TANNING BY ST. BARTH After a gentle and relaxing whole body exfoliation special products will be massaged into your skin in order to intensify the tanning ability of your skin. A perfect preparation for a wonderful day at the beach. AFTER SUN BY ST. BARTH Cooling body mask with clay, cucumber mousse and refreshing as well as intensively calming care products. Perfect as a releasing treatment for all those areas of the body that have had too much sun.DE SONNENANBETER BY ST. BARTH Nach einem sanften, entspannenden Ganzkörperpeeling werden spezielle auf ihren Hauttyp abgestimmte braunungsfördernde Produkte in die Haut einmassiert. Eine ideale Vorbereitung für den perfekten Strandtag. AFTER SUN BY ST. BARTH Kühlende Körperpackung mit Tonerde, Gurken-Mousse und erfrischenden sowie beruhigenden hochwertigen Pflegeprodukten. Ideal als erleichternde Behandlung für die Partien, die doch einmal zu viel Sonne abbekommen haben.FR LE BRONZAGE PAR ST. BARTH Suite à une exfoliation intégrale du corps douce et relaxante, des produits spéciaux seront massés dans votre peau afin den intensifier sa capacité de bronzage. Une préparation parfaite en prélude à une journée délicieuse à la plage. AFTER SUN BY ST. BARTH Enveloppement rafraîchissant à largile et mousse de concombres. Traitement idéal pour calmer les coups de soleil.IT L’ABBRONZATURA DI ST. BARTH Dopo una rilassante e rigenerante doccia esfoliante, il vostro corpo verra’ massaggiato con prodotti speciali per intensificare l’abbronzatura. Una preparazione perfetta per una splendida giornata in spiaggia. AFTER SUN BY ST. BARTH Rinfrescante maschera per il corpo con creta, mousse di cetrioli che donera una sensazione di freschezza anche attraverso luso intensive di prodotti calmanti. Perfetta come trattamento rilassante per tutte le parti del corpo che hanno preso troppo sole.
 6. 6. facial careGR ST BARTH PURENESS £∂ƒ∞¶∂I∞ ¶ƒ√™ø¶√À ∫∞π ¡Δ∂∫√§Δ∂ ª∂ ª∞™∞∑ Ã∂ƒπø¡ ªÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÂÓ˘‰·ÙÈ΋ Î·È ¯·Ï·ÚˆÙÈ΋ ıÂÚ·›· ÚÔÛÒÔ˘, Ï·ÈÌÔ‡, ÓÙÂÎÔÏÙ¤ Î·È ¯ÂÚÈÒÓ. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÌÂ Ê˘ÛÈΤ˜ ‚Èٷ̛Ә Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈο ÛÙÔȯ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ‚·ı‡ ηı·ÚÈÛÌfi Î·È ÙÔÓÒÓÂÈ ÙÔ ‰¤ÚÌ·. ÷ڛ˙ÂÈ Î·ı·Ú‹, Ï›· Î·È ÊÚ¤ÛÎÈ· ÂȉÂÚÌ›‰·. ST BARTH FRESHNESS £∂ƒ∞¶∂I∞ ¶ƒ√™ø¶√À ∫∞π ¡Δ∂∫√§ΔE ª∂ ª∞™A∑ Ã∂ƒIfl¡ ª∂ ºƒE™∫π∞ ª√À™ ¶∞¶∞°π∞™ ∫∞π °π∞√ÀƒΔπ√À ªÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÂÓ˘‰·ÙÈ΋ Î·È ¯·Ï·ÚˆÙÈ΋ ıÂÚ·›· ÚÔÛÒÔ˘, Ï·ÈÌÔ‡, ÓÙÂÎÔÏÙ¤ Î·È ¯ÂÚÈÒÓ. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÌÂ Ê˘ÛÈΤ˜ ‚Èٷ̛Ә Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈο ÛÙÔȯ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ‚·ı‡ ηı·ÚÈÛÌfi Î·È ÙÔÓÒÓÂÈ ÙÔ ‰¤ÚÌ·. Δ· Ê˘ÛÈο Î·È ÊÚ¤Ûη Û˘ÛÙ·ÙÈο ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ‚·ıÈ¿ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÚÔ˚- fiÓÙˆÓ Î·È ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÌÈ· fiÌÔÚÊË, Ï›· Î·È ‰ÚÔÛÂÚ‹ ÂȉÂÚÌ›‰·.EN ST BARTH PURENESS FACIAL AND NECKLINE (DÉCOLLETÉ) TREATMENT WITH HAND MASSAGE Treatment of the face, nape of the neck, décolleté and hands. The natural vitamins and minerals, elements of the high quality plant based products are clarifying the skin in depth and simultaneously stimulating its activity. For clear, even and fresh-looking skin. ST BARTH FRESHNESS FACIAL AND NECKLINE (DÉCOLLETÉ) TREATMENT WITH HAND MASSAGE & FRESH PAPAYA MOUSSE AS WELL AS PINEAPPLE OR CUCUMBER MOUSSE An intensively relaxing and soothing treatment of the face, nape of the neck, décolleté and hands. The effect of the high-quality plant-based care products with natural vitamins and minerals is intensively clarifying and stimulates the skins own activity. Natural, fresh ingredients support the deep action of the products and assure a fine, even and fresh complexion.DE ST BARTH PURENESS GESICHTS- UND DEKOLLETÉBEHANDLUNG MIT HANDMASSAGE Eine intensiv entspannende und erholsame Behandlung von Gesicht, Nacken, Dekolleté und Händen. Die Wirkung der hochwertigen pflanzlichen Pflegeprodukte mit natürlichen Vitaminen und Mineralien ist intensiv klärend und regt die Eigenaktivität der Haut wieder an. Für ein klares, ebenmäßiges und frisches Hautbild. ST BARTH FRESHNESS GESICHTS- UND DEKOLLETÉBEHANDLUNG MIT HANDMASSAGE & FRISCHEM PAPAYA- SOWIE GURKEN-MOUSSE Eine intensiv entspannende und erholsame Behandlung von Gesicht, Nacken, Dekolleté und Händen. Die Wirkung der hochwertigen pflanzlichen Pflegeprodukte mit natürlichen Vitaminen und Mineralien ist klärend und regt die Eigenaktivität der Haut wieder an. Natürliche, frische Zutaten unterstützen die Tiefenwirkung der Produkte und sorgen für ein verfeinertes, ebenmäßiges und frisches Hautbild.FR ST BARTH PURENESS SOIN VISAGE ET DÉCOLLETÉ, MASSAGE DES MAINS Soin intensément relaxant et reposant pour le visage, le cou, le décolleté et les mains. Contenant des vitamines et des minéraux naturels, les produits utilisés pour le soin, tous dune grande qualité et à base de plantes, stimulent lactivité de la peau et la purifient de manière intense. Pour une peau nette, uniforme et fraîche. ST BARTH FRESHNESS SOIN VISAGE ET DÉCOLLETÉ, A LA MOUSSE FRAπCHE DE PAPAYE, DANANAS OU DE CONCOMBRE & MASSAGE DES MAINS Soin intensément relaxant et reposant pour le visage, le cou, le décolleté et les mains. Contenant des vitamines et des minéraux naturels, les produits utilisés pour le soin, tous dune grande qualité et à base de plantes, stimulent lactivité de la peau et la purifient. Des ingrédients frais et naturels favorisent laction en profondeur des produits et permettent dobtenir une peau fraîche ainsi quun grain de peau affiné et uniforme.IT ST BARTH PURENESS TRATTAMENTO CON MASSAGGIO VISO E DECOLLETE Trattamento al viso, nuca, décolleté e mani. Le vitamine naturali e i sali minerali, elementi di alta qualita’ alla base delle piante, purificano la pelle in profondita’ e contemporaneamente ne stimolano l’azione. Per una pelle purificata e dallaspetto rigenerato. ST BARTH FRESHNESS TRATTAMENTO VISO E DECOLLETE CON MASSAGGIO ALLA MOUSSE DI PAPAYA FRESCA , D’ANANAS O DI CETRIOLI E MASSAGGIO ALLE MANI Un intenso, rilassante ed emoliente trattamento al viso, nuca, decollete e mani. Gli effetti di alta qualità alla base di questi prodotti con vitamine naturali e minerali purificano in profondità e hanno unazione stimolante sulla pelle. Ingredienti naturali e freschi supportanto lazione dei prodotti e assicurano una pelle fresca ed uniforme.
 7. 7. body careGR ST BARTH SOFTNESS ª∞™∞∑ ∞¶√§∂¶π™∏™ ™øª∞Δ√™ ª∂ §∞¢π ∫√∫∫√º√π¡π∫∞ ∫∞π ¶∞¶∞°π∞ ÷ϷڈÙÈÎfi Ì·Û¿˙ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ, ¯·Ú›˙ÂÈ ÌÂٷͤÓÈ· ··ÏfiÙËÙ· Î·È ÏÂ›Ô ‰¤ÚÌ·. Δ· ¤Ó˙˘Ì· ÊÚ¤ÛÎÈ·˜ ·¿ÁÈ·˜ Î·È ¤Ó· ÂȉÈÎfi Ì›ÁÌ· ¿ÌÌÔ˘ ı·Ï¿ÛÛ˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Ù· ÓÂÎÚ¿ ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, ÙÔ Ï¿‰È ÎÔÎÎÔÊÔ›ÓÈη ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Î·È ıÚ¤ÊÂÈ ÙÔ ‰¤ÚÌ·. π‰·ÓÈÎfi Â›Û˘ ˆ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ Ì·‡- ÚÈÛÌ· Ô˘ ‰È·ÚΛ. ST BARTH ELASTICITY ¶∂ƒπ¶√I∏™∏ ™øª∞Δ√™ ª∂ ∞ƒ°π§√ ∫∞π ª√À™ ∞°°√Àƒπ√À ∂ÓÙ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ›ËÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Î·È ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ. √ ÈÛÙfi˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ·ÔÙÔÍÈÓÒÓÂÙ·È, Ë ·Ó¿ÁÏ˘ÊË fi„Ë ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÏÂÈ·›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ‰¤ÚÌ· Û˘ÛÊ›ÁÁÂÙ·È ·ÈÛıËÙ¿. ST BARTH SENSATION ∂•∂∑∏Δ∏ªE¡∏ ¶∂ƒπ¶√I∏™∏ ™øª∞Δ√™ ª∂ Ã∞§∞ƒøΔπ∫√ ª∞™∞∑ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ ÂÓ˘‰·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ›ËÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ë ÔÔ›· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ- Ûı‹ÎË ÏÈȉ›ˆÓ. ªÂÙ¿ ·Ô ¤Ó· ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÙÔ ‰¤ÚÌ· ·ÔÎÙ¿ ÌÈ· ÌÂٷͤÓÈ· Ï¿Ì„Ë. MYCONIAN WELLNESS ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÂÚÈÔÈ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ·ÔÙÔ͛ӈÛË Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË Ì ̿Ûη ·Ô Ê‡ÎÈ· ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ӷ Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È·, ÙÂÏÂÈ- ÒÓÔÓÙ·˜ Ì ̷ۿ˙.EN ST BARTH SOFTNESS BODY PEELING MASSAGE WITH COCONUT OIL & PAPAYA Relaxing exfoliation massage for velvety soft and smooth skin. The fruit enzymes of fresh papaya and a special sea sand complex remove dead skin cells; coconut oil moisturises the skin and pampers it with valuable nutrients. An ideal preparation for an especially long lasting and even tan. ST BARTH ELASTICITY BODY MASK WITH CLAY & PINEAPPLE OR CUCUMBER MOUSSE Intensive body treatment to improve skin condition with the use of valuable minerals and vitamins. The skin tissue is revitalised and purified; the skin texture is visibly finer and tauter. ST BARTH SENSATION LUXURIOUS BODY MASK WITH PAMPERING RELAXATION MASSAGE Intensively moisturising body pack, which enhances the appearance and elasticity of the skin by supplying it with a high level of lipids. After a pampering and fragrant massage, the skin will shine like silk. MYCONIAN WELLNESS A combined treatment detoxifying and relaxing with seaweed body mask enriched with essential oils ending with a body massage.DE ST BARTH SOFTNESS KÖRPER-PEELINGMASSAGE MIT KOKOSNUSS-ÖL UND PAPAYA Entspannende Peeling Massage für eine samtig zarte und ebenmäßige Haut. Die Fruchtenzyme frischer Papaya und ein spezieller Seesandkomplex entfernen abgestorbene Hautschüppchen, Kokosnuss-Öl pflegt die Haut und verwöhnt sie mit wertvollen Nährstoffen. Ideal als Vorbereitung für eine besonders lang anhaltende und gleichmäßige Bräune. ST BARTH ELASTICITY KÖRPERPACKUNG MIT TONERDE & GURKEN-MOUSSE Intensive Körperpflege zur Verbesserung des Hautbildes durch wertvolle Mineralien und Vitamine. Das Gewebe wird aktiviert und entschlackt, das Hautrelief sichtbar verfeinert und gestrafft. ST BARTH SENSATION EDLE KÖRPERPACKUNG MIT WOHLTUENDER ENTSPANNUNGSMASSAGE Intensiv feuchtigkeitsspendende Körperpackung, die das Aussehen und die Hautelastizität durch hohe Lipidzufuhr verbessert. Nach einer verwöhnenden und einer herrlich duftenden Massage wird die Haut seidig glänzen. MYCONIAN WELLNESS Eine Kombination aus Entspannung und Entschlackung durch eine mit ätherischen Ölen angereicherte Algenkörpermaske und Körpermassage.FR ST BARTH SOFTNESS MASSAGE GOMMANT CORPOREL A LHUILE DE COCO ET A LA PAPAYE Massage gommant relaxant pour une peau douce comme du velours, soyeuse et uniforme. Les enzymes de fruits contenues dans la papaye fraîche et un complexe spécial de sable de mer éliminent les cellules mortes. Lhuile de coco soigne la peau et lui apporte de nombreux éléments nutritifs précieux. La préparation idéale pour un bronzage particulièrement harmonieux que vous conserverez longtemps. ST BARTH ELASTICITY ENVELOPPEMENT CORPOREL "ELASTICITE ST BARTH" A LARGILE ET ANANAS OU MOUSSE DE CONCOMBRE Traitement corporel intensif améliorant la santé de la peau par lutilisation de minéraux et vitamines essentiels. Le tissu cutané est revitalisé et purifié; la texture de la peau est visiblement affinée et raffermie. ST BARTH SENSATION ENVELOPPEMENT CORPOREL ET MASSAGE RELAXANT ET BIENFAISANT Enveloppement corporel offrant une hydratation intense et améliorant lapparence et lélasticité de la peau grâce à un important apport lipidique. Après un massage aux senteurs merveilleuses pendant lequel vous vous laisserez totalement dorloter, la peau resplendit comme de la soie. MYCONIAN WELLNESS Traitement combiné détoxifiant et relaxant: enveloppement à base dalgues enrichies dhuiles essentielles, suivi dun massage corporel.IT ST BARTH SOFTNESS PEELING CORPO MASSAGGIO CON OLIO DI COCCO E PAPAYA Rilassante massaggio esfoliante per una pelle vellutata, morbida e liscia. Gli enzimi della papaya fresca e la sabbia di mare rimuovono le cellule di pelle morta; l’olio al cocco idrata la pelle e se ne prende cura con valori nutrienti. La preparazione ideale per un’abbronzatura speciale che durera’ nel tempo. ST BARTH ELASTICITY MASCHERA CORPO CON CRETA E MOUSSE D’ANANAS O CETRIOLI Intensivo trattamento al corpo per migliorare le condizioni della pelle con l’uso di valori nutritivi e vitamine. La pelle e’ rivitalizzata, purificata e visibilmente distesa. ST BARTH SENSATION LUSSUOSA MASCHERA AL CORPO CON MASSAGGIO RILASSANTE ED APPAGANTE Intenso ed idratante impacco al corpo che aumenta l’elasticita’ della pelle grazie ad un alto apporto di lipidi. Dopo il massagio la pelle brillera’ come seta. MYCONIAN WELLNESS Combinazione di trattamento detossificante e rilassante con maschera facciale alle alghe arricchita con oli essenziali, che termina con un massaggio al corpo.
 8. 8. massagesGR ST BARTH HARMONY Ã∞§∞ƒøΔπ∫√ ª∞™∞∑ ª∂ ¢π∞º√ƒ∞ ¶ƒ√´√¡Δ∞ ∞ƒª√¡π∫∞ ™À¡- ¢À∞™ª∂¡∞ ª∂Δ∞•À Δ√À™ ∂ÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË Î·È ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË ˘ÁÚÒÓ ÙÔ˘ ÏÂÌÊÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, ÂÍÔ̷χÓÂÈ Î·È Û˘ÛÊ›ÁÁÂÈ ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰·. ST BARTH SLIMNESS §∂ªºπ∫O ∫∞π ∞¶√™Àªº√ƒ∏Δπ∫O ª∞™A∑ ¶√¢πø¡ °È· ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Û ‚·ÚÈ¿ Î·È ÚËṲ̂ӷ fi‰È·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿- ‰ÂÈÁÌ· ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ Ù‹ÛÂȘ. ¢Ú· ·ÔÛ˘ÌÊÔÚËÙÈο Î·È ·Ê·ÈÚ› Ù· ηٷÎÚ·ÙË̤ӷ ˘ÁÚ¿, ÙÔÓÒÓÂÈ ÙÔ ÏÂÌÊÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ™˘ÛÊ›ÁÁÂÈ ÙÔÓ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÈÛÙfi, ¯·Ú›˙ÂÈ ÏÂÙ¿ Î·È Ï›· fi‰È·. MYCONIAN HOT STONE ª·Û¿˙ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ˙ÂÛÙ¤˜ ËÊ·ÈÛÙÂÈÔÁÂÓ›˜ ¤ÙÚ˜ ÛÙ· ˙ˆÙÈο ÛËÌ›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ªÈ· ·fiÏ˘Ù· ÔÏÈÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ·ÔηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›· ÙÔ˘ ÓÔ˘, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ıÂÙÈ΋ ÂÓ¤Ú- ÁÂÈ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜EN ST BARTH HARMONY PAMPERING BODY MASSAGE Relaxing, pampering massage with different products, whose effects are perfectly harmonised with one another. Helps to remove blockages and to drain the lymphatic system, improves the elasticity of connective tissue, smoothes and tautens the epidermis. ST BARTH SLIMNESS SOOTHING AND RELAXING LEG MASSAGE For fast relief and ease of heavy, swollen legs, which may occur after a long flight, for example. Removes blockages, drains and stimulates the lymphatic system. Strengthens tissue. For slim, smooth legs. MYCONIAN HOT STONE Body massage with essential oils and hot volcanic stones placed on vital energy points. A complete holistic experience which offers harmony and rebalances the flow of energy in the body.DE ST BARTH HARMONY VERWÖHNENDE KÖRPERMASSAGE Entspannende, verwöhnende Massage mit verschiedenen, in der Wirkung aufeinander abgestimmten Produkten. Unterstützt die Entstauung und Entwässerung des Lymphsystems, verbessert die Elastizität des Bindegewebes, wirkt glättend und straffend auf den Hautmantel. ST BARTH SLIMNESS WOHLTUENDE UND ENTSTAUENDE BEINMASSAGE Für eine schnelle Entlastung und Erleichterung bei schweren, angeschwollenen Beinen z. B. nach langen Flügen. Wirkt entstauend und entwässernd, regt das Lymphsystem an. Festigt das Gewebe. Für schlanke, glatte Beine. MYCONIAN HOT STONE MASSAGE Körpermassage mit ätherischem Ölen und auf Qi-Punkte gelegten heissen Steinen. Eine holistische Erfahrung die Harmonie schafft und den Energiefluss des Körpers wieder ins Gleichgewicht bringt.FR ST BARTH HARMONY MASSAGE CORPOREL BIEN-ETRE Massage doux et relaxant réalisé à partir de différents produits dont les effets sont coordonnés. Favorise la décongestion et le drainage lymphatiques, améliore lélasticité des tissus conjonctifs, donne un aspect brillant à la barrière protectrice de la peau et la retend. ST BARTH SLIMNESS MASSAGE DES JAMBES BIENFAISANT ET DECONGESTIONNANT Pour une détente et un soulagement rapides en cas de jambes lourdes et gonflées, suite à un vol dune longue durée, par exemple. Possède des effets décongestionnants et drainants. Stimule le système lymphatique. Raffermit les tissus. Pour des jambes élancées avec une peau lisse. MYCONIAN HOT STONE MASSAGE Massage corporel aux huiles essentielles et pierres volcaniques chaudes placées sur des points dénergie vitale. Une expérience holistique intégrale procurant harmonie et rééquilibrant le flux dénergie dans le corps.IT ST BARTH HARMONY MASSAGGIO BENESSERE DEL CORPO Rilassante e gratificante massaggio con diversi prodotti, i cui effetti sono perfettamente armonizzati l’uno con l’altro. Aiuta ad eliminare blocchi, drenare il sistema linfatico, migliorare l’elasticita’ del tessuto connettivo e levigare l’epidermide. ST BARTH SLIMNESS MASSAGGIO ALLE GAMBE RILASSANTE E TRANQUILLIZZANTE Per un rapido sollievo in caso di gonfiori alle gambe. (Puo’ accadare dopo un lungo viaggio in aereo). Elimina i blocchi, drena e stimola il sistema linfatico, rinforza i tessuti. Per gambe slanciate con pelle vellutata. MYCONIAN HOT STONE MASSAGGIO Massaggio sul corpo con oli essenziali e pressione sui punti di energia vitale con pietre calde vulcaniche. Un’esperienza olistica completa procurante armonia e in grado di riequilibrare i flussi di energia del proprio corpo.
 9. 9. color hydrobathGR ∞ÙÔÌÈ΋ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ Ì·ÓȤڷ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙȘ ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ Î·È ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Î·È Â˘ÂÍ›·˜. ¶ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. ST BARTH DREAM ∂•øΔπ∫√ ª¶A¡π√ √ª√ƒºπA™ ¶√À •À¶¡∞ Δπ™ ∞π™£∏™∂π™ ∫ÔÎÎÔÊÔ›ÓÈη˜, ‚·Ó›ÏÈ· ‹ ·‚ÔοÓÙÔ – ΔÈ·Ú¤ Ì ·ÊÚÔÓÙÔ‡˜ vetyver ‹ ∫ÔÎÎÔÊÔ›ÓÈη˜ ÎÚ›ÓÔ Ì ·ÊÚÔÓÙÔ‡˜ ∏omme. ∂͈ÙÈο ¤Ï·È· Î·È ÏÔÛÈfiÓ ·Ó·ÌÂÌÂÈÁ̤ӷ Ì Ôχ ··Ïfi ·ÊÚÔÓÙÔ‡˜ ÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ì ÌÂÙ·ÏÏÈο ÛÙÔȯ›·, ‚ÈÙ·Ì›- Ó˜ Î·È È¯ÓÔÛÙÔȯ›·. °È· ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓÔ, ··Ïfi ‰¤ÚÌ· Ì ÌÂٷͤÓÈ· Ï¿Ì„Ë Î·È ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓË ˘Ê‹.EN Personal luxurious hydro massage bath with color therapy, offering you a sensual feeling of complete relaxation and euphoria. Personal choice. ST BARTH DREAM EXOTIC BEAUTY BATHS Relaxing beauty baths waking up all the senses: Coconut and vanilla; avocado and tiaré with Vetyver shower and bath gel; or coconut and lily with Homme shower gel. Exotic oils and lotions, mixed with especially mild, soothing bath gel provide the skin with valuable minerals, vitamins and trace elements. For a fit, velvety soft and silky shimmering skin.DE Luxus-Hydro-Massage Bad kombiniert mit einer Farb-Therapie nach Wahl. Für tiefe Entspannung und intensive Pflege. ST BARTH DREAM EXOTISCHE SCHÖNHEITSBÄDER Entspannende Schönheitsbäder, die alle Sinne einbinden: Kokos-Vanille oder Avocado-Tiaré mit Vetyver Dusch- und Badegel oder Kokos-Lilie mit Duschgel Homme. Exotische Öle und Lotionen, gemischt mit besonders mildem, pflegendem Badegel transportieren wertvolle Mineralien, Vitamine und Spurenelemente in die Haut. Für eine gepflegte, samtig zarte und seidig schimmernde Haut. Hydromassage de luxe qui, combiné avec la chromothérapie, vous donne une sensation de détente et de bien-être.FR Choix personnels. ST BARTH DREAM BAIN EXOTIQUE DE BEAUTÉ Bain de beauté relaxant qui met tous les sens en éveil: Coco/vanille ou avocat/tiaré avec du gel bain-douche au vétyver ou coco/lys avec du gel douche Homme. Mélangées à un gel douche particulièrement doux et soignant, les huiles et lotions exotiques permettent de faire pénétrer dans la peau des minéraux, vitamines et oligoéléments précieux. Pour une peau soignée, douce comme du velours et resplendissante comme de la soie.IT Un lussuoso idromassaggio unito alla cromoterapia, donera’ una piacevole sensazione di completo relax e benessere. ST BARTH DREAM BAGNO ESOTICO DI BELLEZZA Rilassanti bagni di bellezza risveglieranno tutti i vostri sensi: cocco e vaniglia o avocado e tiare’ con bagnodoccia Vetyver; oppure cocco e giglio con bagnodoccia Homme. Mescolati ad un gel doccia particolarmente dolce e protettivo, gli oli e le lozioni esotiche fanno penetrare nella pelle preziosi sali minerali, vitamine ed oligoelementi. Per una pelle attiva, vellutata e liscia come la seta. hand & foot careGR ∂ȉÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ¯ÂÚÈÒÓ Î·È Ó˘¯ÈÒÓ ÁÈ· ‚·ıÂÈ¿ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ÂÓ˘‰¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Ì ÂÍ·›ÛÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∂ÓÙ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ›ËÛË Ô‰ÈÒÓ ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, ¯·Ï¿ÚˆÛË, ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜. ∞ÔÏ·‡ÛÙ ÙȘ η˘- Ù¤˜ ıÂÚÈÓ¤˜ Ë̤Ú˜ Ì ÊÚ¤Ûη Î·È ¯·Ï·ÚˆÌ¤Ó· fi‰È·.∂¡ Intensive hand and nail care to renew and smooth the skin. A different experience with a perfect result. Intensive foot and nail care for relaxation to restore the smoothness and elasticity of the skin. Enjoy the hot summer days with fresh relaxed feet.DE Intensive Hand- und Nagelpflege für weiche Haut. Ein Erlebnis mit einem perfekten Ergebnis. Intensive Fuß- und Nagelpflege für weiche und gepflegte Haut. Genießen Sie die Sommertage mit entspannten, gepflegten Füssen.FR Traitement approfondi de réjuvénation et dadoucissement de la peau des mains et ongles. Une expérience unique au résultat parfait. Traitement approfondi de relaxation et damélioration de la douceur et de lélasticité de la peau, pieds et ongles. Profitez des chaudes journées estivales, les pieds rafraîchis et détendus...IT Trattamento approfondito di ringiovanimento e addolcimento della pelle delle mani e delle unghie. Un’esperienza unica con risultati perfetti. Trattamento approfondito per rilassare e rinforzare la pelle dei piedi e le unghie. Per godersi un’estate con piedi freschi e distesi.
 10. 10. GR ∏ Haslauer GmbH ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Û ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ χÛÂȘ Û ÚÔ˚fiÓÙ· Spa Î·È Â˘ÂÍ›·˜. ∏ 40 ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Û ıÂÚ·¢ÙÈο ı¤Ì·Ù·, R&D Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ χÛÂȘ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¿ Û ÔÏϤ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ù¤ÓÙ˜ Î·È ÂÊ¢ڤÛÂȘ. Δ· ηχÙÂÚ· ΤÓÙÚ· ¢ÂÍ›·˜ Î·È Spa ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ӷ Ì ÙÔÓ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ıÂÚ·ÂÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ·Ô ÙËÓ Haslauer GmbH.∂¡ Haslauer GmbH is a worldwide operating company specialised in unique solutions for the Spa and Wellness industry. Its 40 years of experience in therapeutical matters, R&D and technical solutions are visible in many international patents and inventions. The worlds finest Spa & Wellness centres already did enrich themselves with higlights and exceptional ideas, equipments, facilities and treatments created and manufactured by the Haslauer GmbH.DE Die Haslauer GmbH ist ein weltweit tätiges Unternehmen das sich auf einzigartige Lösungen für die Spa Industrie spezialisiert hat. Ihre 40 Jahre Erfahrung in Therapie, Wellness, Forschung & Entwichlung sind heute in vielen internationalen Patenten und Erfindungen sichtbar. Die weltweit schönsten Spa & Wellness Anlagen haben sich bereits bereichert mit den Highlights and aussergewöhnlichen Ideen, Anlagen, Einrichtungen und Behandlungen kreiert und hergestellt duch die Haslauer GmbH.FR Haslauer GmbH est une compagnie active à léchelle mondiale spécialisée dans des innovations originales pour lindustrie du Spa et du Bien-Être. Ses 40 ans dexpérience dans les domaines thérapeutiques, de la recherche et du développement, et des solutions techniques, lui valent dapparaître dans de nombreuses patentes et inventions internationales. Les Spas et Centres de Bien-Être les plus réputés dans le monde se sont déjà approprié les innovations et équipements, concepts et traitements exceptionnels crées et produits par Haslauer GmbH.IT Haslauer GmbH e una compagnia operante a livello mondiale, specializzata in soluzioni uniche per SPA e Centri Benessere. Con 40 anni di esperienza in materia terapeutica, R&D and technical solutions, sono visibili in molte invenzioni e brevetti internazionali. La migliore Spa del mondo e inoltre arricchita da unalta qualita nei prodotti e nel servizio, attrezzature, servizi e trattamenti creati e fabbricati da Haslauer GmbH.
 11. 11. salve in terraGR THE SALVE-IN-TERRA ANAKA§ÀæΔ∂ ∫∞π ∞¡∞∑ø√°√¡∏™Δ∂ Δ∏ ™À¡Δƒ√ºπ∫√Δ∏Δ∞ H ÂÎÏËÎÙÈÎfiÙÂÚË ÊÚÔÓÙ›‰· ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜! AÔÏ·‡ÛÙ ÙË Ì·Á›· Ù˘ Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·˜ ̤۷ Û ÌÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ηÌ›Ó· ·ÙÌÔ‡. ∂Û›˜ Î·È Ô Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Û·˜ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ͷψ̤ÓÔÈ Û ¤Ó· ıÂÚ- Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ÂÈηχÙÂÛÙ Ì ¤Ó· ı·˘Ì¿ÛÈÔ ÚÔ˚fiÓ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜. ™Â ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Ì ÂÓ·ÏÏ·ÛfiÌÂÓÔ ÊˆÙÈÛÌfi Î·È Ì ÙË Û˘Óԉ›· ··Ï‹˜ ÌÔ˘ÛÈ- ΋˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙËÓ Â͈ÙÈ΋ ˘ÁÚ·Û›· Ì ÙÔÓ ·ÙÌfi. ∞ӷηχ„Ù ¤Ó· Ó¤Ô, Ì·ÁÈÎfi Î·È ·ÈÛıËÛÈ·Îfi ÎfiÛÌÔ, fiÔ˘ Ë ·Ê‹, ÙÔ ·È¯Ó›‰È ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ·ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ï¿ÛË. ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÓÔ‡ Û·˜ Ó· ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ, ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ· ‹ ·ÎfiÌË Î¿ÓÙ ̷ۿ˙ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ·Ê‹ÓˆÓÙ¿˜ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÔ˘Ó ‚·ı‡ÙÂÚ· ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· Û·˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ·ÊÔ‡ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó¤‚ÂÈ, ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ÓÙÔ‡˜ ı· Û·˜ ·Ó·˙ˆÔ- ÁÔÓ‹ÛÂÈ. π‰·ÓÈ΋ ıÂÚ·›· ÁÈ· ˙¢Á¿ÚÈ· Ô˘ ÌÔÚ› fï˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ·fi ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ.∂¡ THE SALVE-IN-TERRA EXPERIENCE AND REVIVE TOGETHERNESS The most amazing skin care steam experience for couples existing nowadays! Experience the magic of togetherness within a luxury private steam cabin. You and your partner are bedded on a soft, heated couch and get all covered with a wonderful skin care product of your choice. Being left in private, you both can enjoy the heat and humidity while the soft music and the capricious colour light provides a soothing, relaxing environment. Discover a whole new, magical and sensuous world of touches and the childish joy to wallow in a fragrant mud. Within this pavilion of lights and scents, you can let your minds drift for a little while, enjoy the company of your partner and, maybe, even mutually massage the valuable product into your skin. In the end, just when it is at its hottest, you might yearn for a cooling off. Well, youre going to get it! A brief, nicely cool shower from above provides a pleasant refreshing. This treatment is perfect for couples, but can, of course, also booked by a single person.DE THE SALVE-IN-TERRA ZWEISAMKEIT ERLEBEN UND WIEDERBELEBEN Das überwältigendste Hautpflege-Dampfbad-Erlebnis das heutzutage existiert! Erfahren Sie die Magie der Zweisamkeit in einem luxuriösen, privaten Ambiente. Sie und Ihr Partner können auf einer weichen, beheizten Liege platz nehmen und werden bedeckt mit einem wundervollen Hautpflegeprodukt Ihrer Wahl. Danach können Sie beide ganz privat die Wärme und den Dampf geniessen, während leise Musik und das wechselnde Farbspiel eine wohltuende und entspannende Atmosphäre schafft. Erleben Sie eine neue, magische and sinnliche Welt der Berührung und die kindliche Freude in einem wundervoll duftenden Schlamm zu suhlen. In diesem Pavillon der Lichter und des Dufts können Sie Ihre Gedanken für eine Weile treiben lassen, die Gesellschaft des Partners geniessen und sich vielleicht sogar gegenseitig den wertvollen Schlamm in die Haut einmassieren. Am Ende, gerade wenn es am heissesten wird, sehnen Sie sich vielleicht nach einer Erfrischung. Nun, Sie werden sie bekommen! Ein kurzer, angenehmer kühler Regen von Oben bietet eine angenehme Erfrischung. Diese Behandlung ist perfekt für Pärchen, kann aber natürlich auch als Einzelperson gebucht werden.FR THE SALVE-IN-TERRA VIVEZ ET RAVIVEZ VOTRE SENTIMENT DUNITÉ Le plus incroyable soin de peau existant pour les couples aujourdhui ! Faites lexpérience du sentiment magique dunité au sein dune luxueuse cabine à vapeur privée. Votre partenaire et vous-même êtes allongés sur une surface moëlleuse et chauffée, et vos corps sont enduits du traitement de votre choix. Abandonnés ensemble dans votre intimité, vous pouvez tous deux profiter de la chaleur et de lhumidité tandis que la musique douce et les lumières colorées et changeantes confèrent un environnement apaisant et relaxant. Découvrez un nouveau monde magique et sensuel du toucher et la joie enfantine de samuser dans une boue parfumée. Au sein de ce pavillon de lumières et de parfums, vous êtes à-même de laisser vos pensées errer quelques instants, de profiter de la compagnie de votre partenaire, voire de masser mutuellement ces traitements de qualité dans votre épiderme. Au terme de lexpérience, tandis que la chaleur se fait intense, vous pourriez aspirer à un réel rafraîchissement : vous allez le recevoir ! Une brève et agréablement fraîche douche écossaise vous le procurera. Ce traitement est parfait pour des couples mais peut bien sûr également sappliquer pour une personne seule.IT SALVE IN TERRA EXPERIENCE AND REVIVE TOGETHERNESS La piu divertente esperienza di trattamento pelle al vapore per coppie che possa esistere al giorno doggi. Prova la magia della solidarieta allinterno della lussuosa e privata cabina del vapore. Tu e il tuo partner sarete adagiati su di un morbido e riscaldato divano e il vostro corpo verra ricoperto con meravigliosi prodotti protettivi per la pelle a vostra scelta. Sarete lasciati in privato e potrete godere a pieno del calore e dellumidita, mentre una leggera musica e dei colori mutevoli provvederanno a farvi tranquillizzare e a rilassare tutto lambiente circostante. Scopri il magico, sensuale e nuovo mondo del tatto e l infantile gioia di rotolarsi nel fango. Allinterno di questo trionfo di luci e profumi, potrai far fluttuare la tua mente, godere della compagnia del tuo partner ed effettuare massagi con preziosi prodotti. Alla fine, ma solo quando sara molto caldo, desidererete un po di frescura...Una breve e simpatica doccia dallalto provvedera ad una piacevole rinfrescata. Questo trattamento e perfetto per coppie, ma puo anche essere prenotato per una singola persona.
 12. 12. pantai treatmentsGR PANTAI CONTOUR CONCEPT À¤ÚÔ¯· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·˜ ıÂÚ·›· ηٿ Ù˘ Î˘Ù·Ú›Ùȉ·˜. ∞ÔÙÂ- ÏÂÛÌ·ÙÈο ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ‚fiÙ·Ó· Î·È Ê˘ÙÈο ¤Ï·È·. ∞˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÌÈÎÚÔ΢ÎÏÔÊÔÚ›·, ‰È·ÛÒÓÙ·È Ù· ÏÈÔ·ٷڷ, ·Ô‰˘Ó·- ÌÒÓÔ˘Ó Î·È ·Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ϤÌÊÔ˘. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ¤Ó· ÛÊȯÙfi Î·È fiÌÔÚÊÔ ‰¤ÚÌ·. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ıÂÚ·›· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ıÂÚÌÔÁÚ¿ÊÔ. PANTAI LOUAR ∂˘¯¿ÚÈÛÙ· ˙ÂÛÙfi, Â͈ÙÈο ·ÚÒÌ·Ù· Ô˘ Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ··Ú¿ÌÈÏÏË ıÂÚ·›· ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞Û›·. ΔÔ ÛÒÌ· ·ÓÙȉڿ ÛÙ· ÔχÙÈÌ· ¤Ï·È·, ‚fiÙ·Ó·, ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ì·¯·ÚÈο Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È „˘¯‹˜. ªËÓ ¯¿ÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙. PANTAI HERBAL BELLE VISAGE ªÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ıÂÚ·›· ÚÔÛÒÔ˘ ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ∞ÛÈ·ÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈfiÓÙ·˜ ˙ÂÛÙ¿ Ô˘ÁÎÈ¿ ÁÂÌÈṲ̂ӷ Ì ¢ÂÚÁÂÙÈο ‚fiÙ·Ó· Î·È ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Ù¯ÓÈ΋ Ì·Û¿˙ Û ÚfiÛˆÔ Î·È ÓÙÂÎÔÏÙ¤ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÌÈ· Ï·ÌÚ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË!∂¡ PANTAI CONTOUR CONCEPT Marvellous fragrances and an outstanding result! Allow yourself to be convinced by our new concept fighting cellulite - with our, especially for this purpose arranged, herbal and oil compositions. The micro circulation gets stimulated, small fat cells get detached and wicked away. Tread along this new path to get a tight, beautiful skin. The success is demonstrated with the help of a special thermografic folio. PANTAI LOUAR Cozy warm, exotic fragrances surround you with this matchless treatment ritual from Eastern Asia. Your body reacts to the valuable oils, herbs, fruits and spices with a deep regeneration of body and soul. PANTAI HERBAL BELLE VISAGE A real treat with the art of indulgement originated in the Asian cultural circle. Warm, steamed sachets filled with higly valuable herbs are gliding over your face and décolleté using and a special technique. The result is a beaming appearance. You simply have to try it!DE PANTAI CONTOUR CONCEPT Herrliche Düfte und ein hervorragendes Ergebnis ! Lassen Sie sich überzeugen vom unserem neuen Konzept gegen Cellulite - mit unseren speziell dafür zusammengestellten Kräutern und Ölen. Die Mirkozirkulation wird angeregt, kleine Fettzellen gelöst und abtransportiert. Beschreiten Sie den neuen Weg zu einer straffen, schönen Haut. Den Erfolg demonstrieren wir Ihnen am Ende der Behandlung mit Hilfe einer speziellen thermografischen Folie. PANTAI LOUAR Wohlig warme, exotische Düfte umschmeicheln Sie bei diesem unvergleichlichen Behandlungsritual aus Ostasien. Ihr Körper reagiert auf die Öle, Kräuter, Früchte und Gewürze mit tiefer Regeneration von Körper und Seele. Lassen Sie sich diese wunderbar entspannende Massage auf keinen Fall entgehen! PANTAI HERBAL BELLE VISAGE Ein Genuss der besonderen Verwöhnkunst. Aus asiatischen Kulturkreisen entsprungen, unter Verwendung hochwertiger Kräuter und einer besonderen Technik gleiten warme, bedampfte Kräuterstempel über Gesicht und Dékolleté. Ein herrliche strahlendes Aussehen ist das Ergebnis.FR PANTAI CONTOUR CONCEPT Des parfums merveilleux et un résultat parfait ! Laissez vous convaincre par notre nouveau concept délimination de la cellulite - grâce à nos compositions de plantes et huiles élaborées à cet effet. La microcirculation est stimulée, les cellules adipeuses se détachent et sont évacuées. Suivez cette voie pour obtenir une peau belle et ferme. Le succès de cette méthode est prouvé grâce à une feuille thermographique spéciale. PANTAI LOUAR Des parfums chauds, relaxants et exotiques vous envelopperont durant cet incomparable rituel de traitement dextrême Asie. Votre corps réagit aux huiles, plantes, fruits et épices rares et sensuit une profonde régénération du corps et de lesprit. Ne manquez pas ce massage merveilleusement relaxant. PANTAI HERBAL BELLE VISAGE Un véritable plaisir issu de lart du bien-être propre à la culture asiatique. Des sachets chauffés renfermant des plantes rares sont massés sur votre visage et décolleté selon une technique particulière. Il en résulte une apparence éclatante.IT PANTAI CONTOUR CONCEPT Meravigliose fragranze e risultati straordinari! Lasciati convincere dai nostri nuovi metodi per combattere gli inestetismi della cellulite - con le nostre composizione alle erbe e agli oli. Viene stimolata la micro circolazione e piccole cellule di grasso si distaccano e vengono eliminate. Cammina lungo questo nuovo sentiero per ottenere una pelle piu bella e distesa. Il successo e dimostrato con laiuto di uno speciale foglio termico. PANTAI LOUAR Fragranze esotiche, accoglienza e calore ti circonderanno con un impareggiabile trattamento rituale proveniente dallestremo oriente. Il corpo reagisce ai preziosi oli, erbe, frutta e spezie con un profondo trattamento rigenerativo del corpo e dellanima. PANTAI HERBAL BELLE VISAGE Un vero trattamento proveniente dalle antiche arti del circolo culturale asiatico. Calore e vapori chiusi in piccoli sacchettini con erbe molto preziose scivolano lungo le linee del volto e sul decollete, tramite una speciale tecnica. Il risultato sara a dir poco smagliante. Tu dovrai semplicemente provarlo!
 13. 13. immediate beautyGR IMMEDIATE BEAUTY £ÂÚ·›· ÚÔÛÒÔ˘ Ì ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ºÚ¤ÛÎÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ì¤Û· Û ÌfiÓÔ 20 ÏÂÙ¿. ÕÁ¯Ô˜, η΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹, ¤ÏÏÂÈ- „Ë ‡ÓÔ˘ Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· ı·Ì‹ Î·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙËÓ ıÂÚ·›· ÚÔÛÒÔ˘ immediate beauty, Ì ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ serums Î·È Ôχ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ Ì·Û¿˙ Û·˜ Ô˘ ı· Û·˜ οÓÂÈ Ó· ·ÎÙÈ- ÓÔ‚Ôϛ٠̤۷ Û ÌfiÏȘ 20 ÏÂÙ¿. ∫Ï›ÛÙ ÌÈ· Û˘Ó‰ڛ· Î·È ·ÊÂı›Ù ÛÙËÓ ÊÚÔÓÙ›‰· Ì·˜.∂¡ IMMEDIATE BEAUTY The facial treatment with an immediate effect. Fresh teint in only 20 minutes! Stress, unilateral diet, a shortage of relaxation and sleep? Is this sometimes literally written in your face? Why dont you try the brand new “Immeduate Beauty” facial. Highly valuable serums and very effective massage techniques make your face beaming again within only 20 minutes! Call in for an appointment right now and allow yourself to some pampering!DE IMMEDIATE BEAUTY Die Gesichtsbehandlung mit Sofort-Effekt. Frischer Teint in nur 20 Minuten! Stress, einseitige Ernährung, zu wenig Erholung und Schlaf? Steht auch Ihnen dies manchmal förmlich ins Gesicht geschrieben? Dann testen Sie doch die brandneue Immediate Beauty Gesichtsbehandlung. Mit hochwertigen Seren und wirksamen Massagegriffen werden Sie nach nur 20 Minuten wieder strahlen! Vereinbaren Sie gleich einen Termin und lassen Sie sich verwöhnen!FR IMMEDIATE BEAUTY Le soin du visage à effet immédiat. Un teint frais en 20 minutes seulement! Du stress, une alimentation déséquilibrée, un manque de repos et de sommeil? Tout cela est-il littéralement «inscrit sur votre visage» ? Pourquoi nessayez-vous pas le tout nouveau soin du visage “Immediate Beauty” facial. Des serums dune grande sophistication et des techniques de massage particulièrement efficaces rendent à votre visage tout son éclat en seulement 20 minutes ! Appelez-nous dès à présent pour un rendez-vous et laissez vous choyer!IT IMMEDIATE BEAUTY Trattamento facciale con effetto immediato. Stress.. dieta…mancanza di relax…di sonno ? A volte ti si legge proprio in faccia ? Perche non provare la nuova linea “Immediate Beauty”? In soli 20 minuti il viso apparira piu smagliante e giovane grazie alluso di di sieri molto preziosi e ad una tecnica di massaggio molto efficente. Chiama subito per un appuntamento e concediti qualche soddisfazione in piu… kraxenstoveGR KRAXENSTOVE - ∞Δª√£∂ƒ∞¶∂ÿ∞ ª∂ ∞§¶π∫A μŸΔ∞¡∞ °È· ÌÈ· ÔÏÈÛÙÈ΋ ·›ÛıËÛË Â˘ÂÍ›·˜, ÚÔÛʤÚÂÙ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ÙËÓ ·ÙÌÔıÂÚ·›· Ì ‚fiÙ·Ó· ÙˆÓ ∞ÏˆÓ. ∞ÙÔÌÈÎfi ÂȉÈÎfi οıÈ- ÛÌ· Ô˘ ‰È·¯¤ÂÈ ··Ïfi ·ÙÌfi Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∏ ÁÏ˘ÎÈ¿ ˙¤ÛÙË ÛÂ Û˘Ó- ‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ¿ÚˆÌ· ÙˆÓ ·ÏÈÎÒÓ ‚ÔÙ¿ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ηÙ¢ӷÛÙÈÎfi Î·È ·Ó·˙ˆÔÁÔÓÈÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ªÈ· ı·˘Ì¿ÛÈ· ÂÌÂÈÚ›· ·ÔÙÔ͛ӈÛ˘, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ıÂÚ·- ›· Spa.∂¡ KRAXENSTOVE - AN ALPINE HERBAL STEAM THERAPY For an overall feeling of well-being, treat yourself to our Alpine herbal steam therapy! The Kraxenstove is a seat niche with mild herbal steam, that concentrates on your shoulders and upper body. The comfy heat along with the fragrance of spicy alpine herbs has a soothing and vitalizing effect. A wonderful detox experience that creates the perfect relaxation and can be combined with any Spa treatment.DE KRAXENSTOVE - EINE ALPINE KRÄUTERDAMPF-BEHANDLUNG Gönnen Sie sich unsere Alpine Kräuterdampf-Behandlung, für ein wunderbares Gefühl von Wohlbefinden! Der Kraxenofen ist eine Sitznische mit mildem Kräuterdampf das sich auf Schultern und Oberkörper konzentriert. Die angenehme Wärme, zusammen mit dem Duft von würzigen Kräutern, hat einen wohltuenden und vitalisierenden Effekt. Ein wundervolles Entschlackungserlebnis das perfekte Entspannung verspricht und mit jeder Spa Behandlung kombiniert werden kann.FR KRAXENSTOVE - UN BAIN DE VAPEUR AUX PLANTES ALPINES Afin de ressentir un sentiment général de bien-être, faites lexpérience de notre bain de vapeur aux plantes Alpines ! Le Kraxenstove est une cabine assise diffusant une vapeur douce aux plantes, qui se concentre sur vos épaules et torse. La chaleur confortable associée au parfum des plantes aromatiques procure un effet apaisant et vitalisant. Une expérience détoxifiante remarquable qui promet une détente parfaite pouvant être combinée à tout autre traitement Spa.IT KRAXENSTOVE - TERAPIA DEL VAPORE CON ERBE ALPINE Per una sensazione di benessere che avvolge tutto il corpo, prova il nostro nuovo sistema di terapia del vapore con erbe alpine. La Kraxenstove e una seduta con un lieve getto di vapore alle erbe, concentrato sulle spalle e sulla parte superiore del corpo. Il continuo calore alle fragranze di spezie ed erbe aromatiche, avra un effetto tranquillizzante e rivitalizzante. Una meravigliosa esperienza purificante che elimina tutte le tossine creando un perfetto relax...e che puo essere unito a qualsiasi altro trattamento benessere.
 14. 14. Elia Beach, Mykonos 84600 Elia Beach, Mykonos 84600 Platis Yialos Beach, Mykonos 84600 Mykonos Town, Mykonos 84600 P.o Box 64, Greece P.o Box 64, Greece P.o Box 64, Greece P.o Box 64, Greece Tel +30 22890 72000 Tel +30 22890 79500 Tel +30 22890 24166 Tel +30 22890 23415 Fax +30 22890 72027 Fax +30 22890 79595 Fax +30 22890 24233 Fax +30 22890 23455 www.royalmyconian.gr www.myconianimperial.gr www.myconianambassador.gr www.khotels.grroyal@myconiancollection.gr imperial@myconiancollection.gr ambassador@myconiancollection.gr khotels@myconiancollection.gr

×