U nu-s-solution-of-religion-riots

278 views

Published on

U Nu (former Prime Minister's Solution of Religion Riots in Burma/Myanmar

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
278
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

U nu-s-solution-of-religion-riots

 1. 1. ဘာသာေရးအဓိကရုန္းကို ဦးႏု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္စဥ္က ဘယ္လို ကာကြယ္ခဲ့သလဲ ကိုယ္တိုင္ေရး အထုပၸတိ - တာေတစေနသား - စာအုပ္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ဗုဒၶ-မူဆလင္ အေရးအခင္းေတြ ဟိုတုန္းကလည္း ျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ ရိုက္ႏွက္၊ ေသေက်ခဲ့ၾကပါတယ္။ July 2014 - မႏၱေလး ဘာသာေရး အေရးအခင္းလိုမ်ိဳးေတြ ဆက္ေပၚလာဦးမွာပါ။ ေလ့လာဖို႕ အခန္း၂၅ ကို သီးသန္႕ထုတ္ထားပါတယ္။
 2. 2. Uီးႏု-တာေတစေနသား http://myanmarinmalaysia.blogspot.com page 150 (၇) AဲဒီAခ်ိန္ေတြမွာတုန္းက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သခင္ႏုဆီကို ကရင္ခရစ္ယာန္ သင္းAုပ္ဆရာေတြ ရံဖန္ရံခါ လာၾကၿပီး ထာ၀ရသခင္ဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သခင္ႏုကို ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူပါေစ Aစရိွတဲ့ ဆုမြန္ေကာင္းေတြနဲ႔ ဆုေတာင္း ေပးၾကတယ္၊၊ ဆုေတာင္းၿပီးတဲ့Aခါ တစ္Uီးနဲ႔တစ္Uီးသတ္တာျဖတ္တာေတြဟာ ေယရႈသခင္ရဲ႕ လမ္းစU္္မဟုတ္ဘူး၊ Aဲဒီေတာ့ ေယရႈသခင္ကုိ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေနၾကတဲ့ ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းသားေတြဟာ ေသြးေခ်ာင္းစီးေAာင္ လုပ္္ေပးေနတဲ့ လမ္းစU္္ကိုမလိုက္ၾကဖို႔ သူတုိ႔လက္ေAာက္မွာရိွေနၾကတဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြကို သူတို႔Aၿမဲတမ္း ဆံုးမေနပါတယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေျပာတယ္၊ Aဲဒီလုိပဲ AစU္္ဆံုးမေနၾကတဲ့ ဆရာႀကီးေတြ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းႀကီးေတြဟာ သူတုိ႔ဟာနဲ႔ သူတုိ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုုးမွာ Aမ်ားႀကီးရိွေနၾကမွာပဲ ဆုိတာကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သခင္ႏုဟာ မမိွတ္မသုန္ယံုတယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူပုန္ေတြ ေတာခုိေနၾကတဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးေတြရိွတယ္၊ Aဲဒီဘုန္းႀကီးေတြထဲက Aေတာ္မ်ားမ်ား သူ႕Aသက္ မသတ္ဖို႔၊ သူ႕Uစၥာမခုိးဖို႔-မလုဖို႔၊ ကိုယ့္လင္ကိုယ့္မယားမဟုတ္သူေတြနဲ႔ မသြားလာ-မလြန္က်ဴးဖို႔၊ လိမ္မေျပာဖို႔။ Aရက္ မေသာက္ဖို႔ သူပုန္ေတြကို ဆံုးမၾကမွာပါပဲ၊ Aဲဒီဘာသာေရးဆုိင္ရာ သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြဟာလည္း ျပည္ေထာင္စုၿပီဳမက်ေAာင္ ထိန္းေပးတဲ့ေနရာမွာ Aေတာ္ထိေရာက္ပါတယ္၊ Aခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ပုဂၢိဳလ္္ေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ ေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုသမုိင္းမွာသာမက ကမၻာ့သမုိင္းမွာပါ Aင္မတန္ေျပာင္ေျမာက္ႏိုင္တဲ့ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ Aတိုင္း Aဲဒီႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ သုေတသနလုပ္္ၿပီး ဂရုတစိုက္မွတ္တမ္းတင္ထားထုိက္တယ္၊ AခုစာAုပ္က က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေရးႏုိင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုသမုိင္းမဟုတ္၊ သမုိင္းနဲ႔စာလုိက္ရင္ Aင္မတန္ က်U္းေျမာင္း ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ Aထၳဳပတၱိမွ်သာ ျဖစ္ေနတဲ့Aတြက္ Aထက္ပါAခ်က္ေတြကို ဒီစာAုပ္ထဲမွာ မေဖာ္ျပႏိုင္တာ စာေရးသူ ၀မ္းနည္းပါတယ္၊ ၁၉၅၀-ခုႏွစ္ထဲကို ၀င္လာတဲ့Aခါ AစိုးရAဖြဲ႕ဟာ ေရွးတုန္းကနဲ႔ မတူေတာ့ဘူး၊ Aသက္ရႈရတာ နည္းနည္းေခ်ာင္လာၿပီ။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဇြန္လAလယ္ေလာက္မွာက်င္းပတဲ့ ၀န္ႀကီးမ်ားAစည္းAေ၀းမွာ ကဲ မိတ္ေဆြတို႔ က်ေနာ္မနက္ျဖန္ သာသနာ့ရိပ္သာထိုသြားၿပီး တရားAားထုတ္လိုက္Aံုးမယ္၊ သခၤါရုပကၡUာဏ္ကိုရတဲ့Aထိ Aားထုတ္ဖို႔ က်ေနာ္Aဓိဌာန္ျပဳထားတယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ ဒီUာဏ္ကိုရၿပီးမွပဲ က်ေနာ္ျပန္လာေတာ့မယ္၊ AဲဒီAတြင္း တစ္ႏိုင္ငံံလံုးမွာ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္သည့္တုိင္ေAာင္ က်ေနာ့္ကိုလာမေခၚၾကနဲ႔။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ပဲ ဒီမီးကိုႏိုင္ေAာင္သတ္ၾကေပေတာ့လို႔ ေျပာၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သခင္ႏုဟာ သာသနာ့ရိပ္သာကိုေျပာင္းသြားတယ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၀)ရက္ေန႔ေလာက္မွာမွ သူAဓိဌာန္ျပဳထားတဲ့ သခၤါရုပကၡUာဏ္ကို သခင္ႏုရတယ္၊ ေဗဒင္စကားနဲ႔ေျပာရရင္ AဲဒီAခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ လက္ေပၚက ရာဟုၿဂိဳလ္ ဆင္းသြားၿပီ ထင္တယ္၊ သခင္ႏု တရားAားထုတ္ေနတုန္း ျပည္ေထာင္စုကို ေနာက္ထပ္မီးတစ္မီး ေလာင္ျပန္ၿပီလို႔ ဆိုရေလာက္ေAာင္ ဆိုးရြားတဲ့Aျဖစ္Aပ်က္ တစ္ခုမွမျဖစ္ပ်က္ခဲ့ဖူး၊ Aခန္း ၂၅ ၁၉၅၀ခုႏွစ္Aတြင္း ေရာက္ရိွလာေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သခင္ႏုဟာ သူ႕နာမည္ေရွ႕က (သခင္) ကိုျဖဳတ္လုိက္ၿပီး Uီးႏုလို႔ Aမည္ေျပာင္းလုိက္တယ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုဟာ ဗုဒၶတရားေတာ္ရဲ႕လႊမ္းမိုးမႈကို Aသက္(၂၀)ေလာက္ကစၿပီး ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ခံယူခဲ့သူျဖစ္တဲ့Aေလွ်ာက္ ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သူ႕AယူAဆ၊ သူ႕သေဘာထားေတြကို ဒီေနရာမွာ နည္းနည္းေလာက္ေဖာ္ျပသင့္တယ္ထင္တယ္၊ ဗုဒၶတရားေတာ္Aရ တေလာကလံုးမွာ Aၾကမ္းAားျဖင့္ သတၱ၀ါ (၇)မ်ဳိးရိွတယ္၊ ဒီသတၱ၀ါေတြဟာ (၁) ျဗဟၼာ။ (၂) နတ္။ (၃) လူ။ (၄) Aသူရကာယ္။ (၅) ၿပိတၱာ။ (၆) တိရိစၦာန္။ (၇) ငရဲသားဆိုတဲ့ (၇)မ်ဳိးပဲျဖစ္တယ္၊ ဒီသတၱ၀ါေတြထဲက ဘယ္သူမွမတည္ၿမဲဘူး၊ တစ္ေန႔က်ရင္ေသၾကရမယ္၊ ေသတဲ့Aခါ
 3. 3. Uီးႏု-တာေတစေနသား http://myanmarinmalaysia.blogspot.com page 151 သူတုိ႔ဟာ ခ်ဳပ္မသြားဘူး၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ကုသိုလ္ကံ၊ Aကုသိုလ္ကံေတြAတိုင္း သတၱ၀ါ(၇)မ်ဳိးထဲက တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျပန္ျဖစ္ရ မယ္၊ Aၾကမ္းAားျဖင့္ေျပာရရင္ ကုသိုလ္ေတြကိုလုပ္္ခဲ့တဲ့သူေတြဟာ လူေတြ၊ နတ္ေတြ၊ ျဗဟၼာေတြ ျပန္ျဖစ္ၾကတယ္၊ Aကုသိုလ္နဲ႔ ကြဲရျခင္းဆိုတဲ့ ဆင္းရဲမႈေတြနဲ႔ Aၿမဲေတြ႕ေနရတယ္၊ ဒီဆင္းရဲမႈေတြက လြတ္ေျမာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘ၀သစ္ေတြ ျဖစ္ေAာင္လုပ္္ေပးေနတဲ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ဆိုတဲ့ ကိေလသာေတြကို Aၾကြင္းမရိွေAာင္ သတ္ပစ္ႏုိင္ရမယ္၊ ဒီလုိ သတ္ပစ္ႏိုင္တဲ့Aတြက္ ကိေလသာေတြ Aၾကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနျခင္းကို နိဗၺာန္လို႔ေခၚတယ္၊ ဒီလုိ ကိေလသာေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္္ကို Aရဟတ္လို႔ ေခၚတယ္၊ Aရဟတ္ေသတဲ့Aခါ ေနာက္ထပ္ဘ၀သစ္မျဖစ္ေတာ့ဘူး၊ ဘ၀သစ္ မျဖစ္ရတဲ့Aတြက္ Aႀကိ္မ္ႀကိမ္Aဖန္ဖန္ Aုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ စိတ္ဆင္းရဲျဖစ္ျခင္း၊ ေသျခင္း၊ ခ်စ္ခင္သူမ်ားႏွင့္ကြဲရျခင္းဆုိတဲ့ ဆင္းရဲ ေတြက တစ္ခါတည္း လြတ္ေျမာက္သြားတယ္၊ ဒီလုိ လြတ္ေျမာက္သြားတာကို ေ၀ါဟာရAားျဖင့္ နိဗၺာန္စံ၀န္တယ္လို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက ေခၚၾကတယ္၊ Aခုလိုလြတ္ေျမာက္သြားေစႏုိင္တဲ့ တရားကို ျမတ္စြာဘုရားေတြ ပြင့္ေတာ္မူမွ ၾကားရတယ္၊ ပြင့္ေတာ္မမူတဲ့Aခါ မၾကားရဘူး၊ ဘုရားေတြကလဲ ခဏခဏမပြင့္ၾကဘူး၊ တစ္ခါတစ္ခါ ကမၻာေတြ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ကုန္ဆံုးသာသြားၾကာတယ္။ ဘုရားတစ္ဆူမွ မပြင့္ဘူး၊ တခ်ဳိ႕ကမၻာေတြက်ေတာ့ တစ္ဆူသာပြင့္တယ္၊ ဘယ္ကမၻာမွာမွ ငါးဆူထက္ပိုမပြင့္ဘူး၊ ဘုရားေတြပြင့္ေတာ္မူၾကတဲ့ Aခါေတြမွာလည္း ငရဲသား၊ တိရိစၦာန္၊ ၿပီတာ၊ Aသူရကာယ္ဆုိတဲ့ Aပါယ္ေလးဘံုသားေတြဟာ တရားေတာ္ကုိနားမလည္ႏိုင္ၾကဘူး၊ လူနတ္ျဗဟၼာေတြသာ နားလည္ ႏုိင္ၾကတယ္၊ လူနတ္ျဗဟၼာေတြမွာလည္း ျမတ္စြာဘုရားကို ယံုၾကည္ၾကသူေတြသာ တရားေတာ္ကိုနာၾကမယ္၊ တရားေတာ္Aတုိင္း က်င့္ၾကံၾကမယ္၊ မယံုၾကည္ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္္ေတြက်ေတာ့နာမွာလဲမဟုတ္ဘူး၊ က်င့္မွာလဲမဟုတ္ဘူး၊ Aခုေဖၚျပခဲ့တဲ့Aခ်က္ေတြေၾကာင့္ Aုိ၊ နာ၊ ေသ၊ ကြဲAစရိွတဲ့ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲေတြက လြတ္ေျမာက္ေစႏုိင္တဲ့ တရားေတာ္ ကို ၾကားနာခြင့္ရဖို႔ဆုိတာ မလြယ္ဘူး၊ Aဲဒါေၾကာင့္ Aခုလိုၾကားနာခြင့္ရတဲ့Aခါ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မွန္သမွ် တျခားဘာကိုမွ လုပ္္ဖို႔မလုိ၊ ဘုရားဆု၊ ပေစၥကဗုဒၶဆု၊Aဂၢသာ၀ကဆု၊ မဟာသာ၀ကဆုဆုိတဲ့ ဆုေလးမ်ဳိးထဲက တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ပန္ဆင္သူမ်ား Aတြက္ သခၤါရုပကၡUာဏ္ကို ေရွးUီးစြာရေAာင္ Aားထုတ္ရမယ္၊ ဒီUာဏ္ကိုရၿပီးၿပီဆုိေတာ့မွ ပါရမီဆယ္ပါးကို မိမိ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ျဖည့္က်င့္ရမယ္၊ ပကၡတိသာ၀ကဆုကို ပန္ဆင္သူကေတာ့ ဒီဘ၀မွာပဲ ရဟႏၱာျဖစ္ရင္ Aေကာင္းဆံုးပဲ၊ ဒီလုိAားမထုတ္ႏိုင္ရင္ ဒီဘ၀မွာ AနဲဆံုးAျဖစ္နဲ႔ မဂ္(၄)မဂ္ရိွတဲ့Aထဲက ေAာက္ဆံုးမဂ္ျဖစ္တဲ့ ေသာတာပတ္တိမဂ္ကို ရေAာင္ Aားထုတ္ရမယ္၊ ဒီလုိAားထုတ္တာဟာ Aို၊ နာ၊ ေသ၊ ကြဲ Aစရိွတဲ့ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲေတြက လြတ္ေျမာက္ေရး Aတြက္ AဓိကAခ်က္ႀကီးျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မွန္သမွ်ဟာ Aေရးမႀကီးတာေတြကို ေနာက္ေရႊ႕ထားၿပီး Aေရးႀကီးတဲ့ AဓိကAခ်က္ကို ေရွးUီးစြာလုပ္္ၾကရမယ္၊ Aခုလုိ Aခြင့္ေကာင္းႀကီးကိုရရိွတုန္း AဓိကAခ်က္ႀကီးကို မလုပ္္မိပဲ ေပါ့ေပါ့ဆဆ ေနသြားၾကရင္ ေနာင္ဘ၀မွာ ဒီတရားေတာ္ေတြနဲ႔ ျပန္ေတြ႕ဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ဘူး၊ ေနာင္ဘ၀မွာ ငရဲနဲ႔ တိရိစာန္ဘံုေတြကို ေရာက္ေနရင္ တရားေတာ္ကို နားမလည္ႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ ေနာင္ဘ၀မွာလူနတ္ျဗဟၼာပဲ ျပန္ျဖစ္သည့္ တုိင္ေAာင္ ဒီဘ၀တုန္းကဘုရားကို ယံုၾကည္ခဲ့သူဟာေနာင္ဘ၀မွာလည္း ဒီလုိပဲဆက္ၿပီး ယံုၾကည္လိမ့္Aံုးမယ္လို႔ ဘယ္သူမွ Aာမမခံႏုိင္ဘူး၊ Aဲဒါေၾကာင့္ တစ္ခုဘ၀မွာ Aင္မတန္ႀကီးက်ယ္တဲ့ Aခြင့္ေကာင္းႀကီးကိုရရိွတုန္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္းဟာ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲေတြက လြတ္ေျမာက္ေရးAတြက္ ခုနကေျပာခဲ့တဲ့Aတုိင္း Aစြမ္းကုန္ Aားထုတ္ ၾကရမယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြထဲမွာ Aခုေျပာသလုိ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္Aားထုတ္ၾကသလဲ၊ Uီးႏုရဲ႕ ခန္႔မွန္းေျခAရ ဆုိရင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေထာင္ေလာက္မွာမွ တရားAားထုတ္သူဟာ တစ္ေယာက္ေလာက္ပဲရိွေတာ့့မယ္၊ တရား Aားထုတ္တာကေတာ့ နည္းနည္းခက္လို႔ထားလုိက္ပါAံုး၊ တရားကိုနားလည္သူေတြ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ ရိွမလဲ၊ တစ္ရာမွာ တစ္ေယာက္ေလာက္ပဲရိွေတာ့မယ္လို႔ Uီးႏုခန္႔မွန္းၾကည့္မိတယ္၊ သံသရာ ၀ဋ္ဆင္းရဲ ေတြက လြတ္ေျမာက္ေရးAတြက္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားထားခဲ့တဲ့ တရားေတာ္မွာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဆုိၿပီး Aပိုင္းႀကီး (၃)ပုိင္းရိွတယ္၊ သီလဆုိတာ ကိုယ္ကမေကာင္းတာကို မလုပ္္ေAာင္ ႏႈတ္ကမေကာင္းတာကို မေျပာေAာင္ ထိန္းသိမ္းတဲ့ Aပိုင္းျဖင္တယ္၊ သမာဓိဆိုတာက AစU္္ထာ၀ရျပန္႔လြင့္ေနတဲ့ စိတ္ေတြကိုAာရံုတစ္ခုတစ္ခုAေပၚမွာ တည္ၿငိမ္ေနေAာင္ ထိန္းသိမ္းတဲ့Aပိုင္းျဖစ္တယ္၊ ပညာဆုိတာက ေလာဘ၊ေဒါသ၊ ေမာဟာ ဆုိတဲ့ ကိေလသာေတြကို Aၾကြင္းမယ့္
 4. 4. Uီးႏု-တာေတစေနသား http://myanmarinmalaysia.blogspot.com page 152 သုတ္သင္ပစ္ႏုိင္တဲ့ မဂ္Uာဏ္ဖိုUာဏ္ေတြကိုရေAာင္ ကမၼဌာန္းထုိင္တဲ့Aပိုင္းျဖစ္တယ္၊ AဲဒီAပိုင္း(၃)ပိုင္း ရိွတဲ့Aထဲက သမာဓိနဲ႔ပညာပိုင္းဟာ နားလည္ဖို႔ခက္တယ္၊ သီလပိုင္းကေတာ့နားလည္ဖို႔လြယ္တယ္၊ AဲဒီသီလAပိုင္းမွာ ျမတ္စြာ ဘုရားဟာ (၅)ပါးသီလ၊ (ဂ)ပါးသီလ၊ (၉)ပါးသီလ၊ (၁၀)ပါးသီလ Aစရိွသျဖင့္ သီလေတြကို Aမ်ဳိးမ်ဳိးခြဲျခားၿပီး ေဟာပစ္ခဲ့တယ္၊ Aဲဒီသီလေတြထဲမွာ (၅)ပါးသီလဆိုတာဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္းAနဲဆံုး ကိုယ္က်င့္တရားAျဖစ္နဲ႔ ေစာင့္ထိန္းရမယ့္သီလျဖစ္တယ္၊ Aဲဒီသီလထဲမွာပါတဲ့ ကိုယ္က်င့္တရား(၅)မ်ဳိးဟာ ဘာလဲဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိတဲ့လူေတြ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ၊ Uီးႏုဟာ Aသက္(၁၅)ႏွစ္နဲ႔(၃၀)ၾကားထဲမွာ ရိွတဲ့ လူငယ္ေတြကို Aေတာ္မ်ားမ်ား Aႀကိမ္မ်ားမ်ား စစ္ၾကည့္ဖူးတယ္၊ ငါးပါးသီလဟာ ဘာလဲဆုိတာကို က်က်နနေျပာျပႏိုင္တဲ့ လူငယ္ေတြဟာ တစ္ရာမွာ ဆယ္ေယာက္ေလာက္ပဲရိွေတာ့မယ္၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြထဲမွာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာ သံုးပါးကို ထိျခင္းငါးပါးနဲ႔ Aခ်ဳိးက်က်ရိွခုိးတတ္တဲ့လူေတြဟာ တစ္ရာမွာဆယ္ေယာက္ေလာက္ပဲ ရိွေတာ့မယ္၊ Aဲဒီ Aခ်က္ေတြကိုေတြ႕ရတဲ့Aခါ ဒီ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲက လြတ္ေျမာက္ေရးAတြက္ သူတုိ႔ရရိွေနတဲ့ Aခြင့္ေကာင္းႀကီးကို Aလြဲသံုးစားလုပ္္ေနၾကၿပီလို႔ေတြးမိၿပီး Uီးႏုဟာရင္ဆုိ႕ေနတယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္- ၁) ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ေတြဟာဘာသာေရးမွာ စိတ္၀င္စားလာေAာင္ (၂)သံသရာ၀ဋ္ ဆင္းရဲေတြက လြတ္ေျမာက္ေစႏိုင္တဲ့ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို သိႏုိင္သမွ်သိရိွလာၾကေAာင္။ (၃)ဒီလုိသိၾကၿပီး သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲေတြက လြတ္ေျမာက္ေရးAတြက္ တရားAားထုတ္ၾကေAာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုဟာ သူတတ္ႏုိင္သ၍ လုပ္္ေပးသြားတယ္၊ ဒီလုိလုပ္္ေပးသြားတဲ့ ဘာသာေရးလုပ္္ငန္းေတြထဲက လုပ္္ငန္း တခ်ဳိ႕ကို ဒီေနရာမွာ Aက်U္းခ်ဳပ္ေလာက္ေဖာ္ျပခ်င္တယ္၊ (၁) ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ ပါဠိတကၠသိုလ္ေတြ ထူေထာင္ေပးတယ္၊ (၂) လူစာျပန္ပြဲေတြနဲ႔ ဘုန္းဲႀကီးစာျပန္ပြဲေတြကို က်င္းပေပးခဲ့တယ္၊ လူစာျပန္ပြဲေတြထဲက ေထာင္က်ေနတဲ့ Aက်U္းသားေတြAတြက္လုပ္္ေပးခဲ့တဲ့ စာျပန္ပြဲဟာ Aထူးမွတ္သားစရာေကာင္းတယ္၊ ေထာင္ထဲက စာျပန္ပြဲေတြမွာ ေAာင္မွတ္ရတဲ့ Aက်U္းသားေတြဟာ ေလွ်ာ့ရက္ေတြရတယ္၊ ျမန္ျမန္လြတ္ခ်င္တဲ့ Aက်U္းသားေတြဟာ Aဲဒီ စာျပန္ပြဲေတြမွာ ေAာင္မွတ္ေတြရေAာင္ Aထူးႀကိဳးစားၾကတယ္၊ ဘုန္းႀကီးစာျပန္ပြဲေတြထဲက တိပိဋကေရ စာျပန္ပြဲဟာ Aထုူးမွတ္သားစရာေကာင္းတယ္၊ ဒီစာျပန္ပြဲကို ပထမAႀကိမ္က်င္းပေနတဲ့Aခါ Aင္းစိန္တ၀ုိက္မွာ ေကAင္ဒီAုိေတြနဲ႔ Aစိုးရတပ္သားေတြရဲ႕ တုိက္ပြဲေတြဟာ Aေတာ္ျပင္းထန္တုန္းရိွေသးတယ္၊ တစ္ခါတစ္ခါ ပစ္သံခပ္သံတခ်ဳိ႕ကို စာေမးပြဲလုပ္္ေနတဲ့ ေနရာကၾကားရတယ္၊ ဒီတုိက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ဒီစာျပန္ပြဲကိုေရႊ႕ဆုိင္းပစ္ဖို႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ တစ္ခ်ဳိ႕ကေတာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုကို Aၾကံေပးၾကရတဲ့Aထိျဖစ္ခဲ့ရေသးတယ္၊ Aင္းစိန္တုိက္ပြဲထက္ပိုၿပီး စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ Aခ်က္တစ္ခ်က္ကို ဒီေနရာမွာနည္းနည္းေလာက္ေဖာ္ျပခ်င္တယ္၊ တိပိဋကေရစာျပန္ပြဲဆုိတာ သုတံၱ ၀ိနည္း၊ Aဘိဓမၼာဆိုတဲ့ ပိဋကတ္သံုးပံုဆုိတာမနည္းဘူး၊ စာAုပ္ေပါင္း (၅၀)-ေက်ာ္တယ္၊ စာAုပ္တစ္Aုပ္မွာ စာမ်က္ႏွာ(၄၀၀) ေလာက္ရိွတယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ စာျပန္ပြဲကိုAစကAဆံုးထိ တဆက္တည္းမက်င္းပႏုိင္ဘူး၊ ၾကားမွာAနားေပးၿပီး က်င္းပရတယ္၊ ႏွစ္စU္္ႏွစ္တုိင္း Aာဂံုနဲ႔ ေရးေျဖ(၂)ခုစလံုးကိုေAာင္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္တစ္ပါးဟာ ပိဋကတ္သံုးပံုကုန္ေAာင္ ေလးႏွစ္ေျဖရမယ္၊ မႏၱေလးမွာ ႏွစ္စU္္ႏွစ္တုိင္းက်င္းပတဲ့ စၾကၤၽာသီဟစာျပန္ပြဲဟာ ဒီတိပိဋကေရ စာျပန္ပြဲေလာက္မခက္ဘူး၊ Aဲဒါေတာင္ Aဲဒီစာျပန္ပြဲAတြက္စာက်က္ၾကတဲ့ ကုိယ္ေတာ္တစ္ခ်ဳိ႕ဟာ ပင္ပန္းလြန္းတဲ့Aတြက္ ပ်ံေတာ္မူၾကတယ္၊ ဒီတိပိဋကေရ စာျပန္ပြဲကိုသာက်င္းပရင္ ရဟန္းေတြပိုၿပီး ပ်ံေတာ္မူၾကလိမ့္မယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ ဒီစာျပန္ပြဲကိုမလုပ္္ပါနဲ႔ ဖ်က္ပစ္ပါလို႔ ရန္ကုန္ကရဟန္းတခ်ဳိ႕က ေတာင္းဆိုၾကတယ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုတို႔လူစုကလည္း မဖ်က္ဘူးလို႔ ျပန္ၾကားတဲ့Aခါ စာျပန္ပြဲမလုပ္္ျဖစ္ေAာင္ စာျပန္ပြဲကိုသပိတ္တားမယ္လို႔ Aဲဒီရဟန္းေတြကေက်ညာတယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ ရဲAဖြဲ႕ကို Aေစာင့္ခ်ထားၿပီး Aဲဒီ ပထမစာျပန္ပြဲကိုက်င္းပရတယ္၊ ဒီစာျပန္ပြဲဟာ ကန္႔ကြက္တဲ့ ရဟန္းေတြ Aေၾကာင္းျပတဲ့Aတုိ္င္း Aင္မတန္ခက္တဲ့ စာျပန္ပြဲပါပဲ၊ AခုAခ်ိန္Aထိ စာျပန္ပြဲAဖြဲ႕က စီစU္္ထားတဲ့Aတုိင္း Aရႈံးမရိွပဲ ဂုဏ္ထူးနဲ႔ေAာင္တာ Uီး၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသ ကိုယ္ေတာ္တစ္ပါးပဲရိွေသးတယ္၊ တျခားကိုယ္ေတာ္ေတြကေတာ့ တစ္ခါတစ္ခါတစ္ေလ Aာဂံု
 5. 5. Uီးႏု-တာေတစေနသား http://myanmarinmalaysia.blogspot.com page 153 ျပန္တဲ့ဘက္မွာက်တယ္၊ တစ္ခါတစ္ေလ ေရးေျဖတဲ့ဘက္မွာက်တယ္၊ ေAာင္ျမင္ေAာင္ Aႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္ၿပီးေျဖရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ စာေမးပြဲAတြက္စာက်က္ရလြန္းလို႔ ေရာဂါစြဲၿပီးပ်ံလြန္ေတာ္မူတဲ့ ရဟန္းတစ္ပါးမွ မရိွခဲ့ဖူးဘူး၊ (၃) ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုဟာ တရားေတာ္ကို ဆရာနဲ႔က်က်နန သင္ခဲ့ဖူးသူမဟုတ္၊ လူပညာရိွမ်ား၊ ရဟန္းပညာရိွ မ်ားရဲ႔ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို Aနည္းငယ္္ၾကားနာဖူးတယ္၊ ေရးသားခ်က္မ်ားကို Aနည္းငယ္္ေလ့လာဖူးတယ္၊ Aဲဒီေနာက္ သူနားလည္သမွ်ကေလးနဲ႔ Aခြင့္ေကာင္းရတုိင္း ပရိတ္သတ္နည္းနည္းျျဖစ္ျဖစ္၊ မ်ားမ်ားကိုျဖစ္ျဖစ္ တရားေဟာေလ့ရိွတယ္၊ ျဖန္႔ခ်ီလုိသူမ်ားAား သူ႕ေဟာေျပာခ်က္ေတြကို ဓၼမဒါန Aျဖစ္ လွဴဒါန္းေလ့ရိွတယ္၊ (၄) ပိဋကတ္သံုးပံုကို ပါဠိလုိကျမန္မာလုိ ဘာသာျပန္ေပးတယ္၊ ဒီလုိ ျဖန္႔ခ်ီေပးလုိ္က္တဲ့Aတြက္ ပါဠိလုိ မတတ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္Aေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ပိ၊ကတ္သံုးပံုကိုဖတ္ႏိုင္လာၾကတယ္၊ (၅) ဗုဒၶတရားေတာ္ေတြနဲ႔ Aင္မတန္ေ၀းေနတဲ့ ေတာင္တန္းေဒသေတြမွာ သာသနာျပဳလုပ္္ငန္းေတြကို Aားေပးတယ္၊ (၆) ဗုဒၶသာသနာ စည္ပင္ျပန္႔ပြားေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔Aတြက္ ဗုဒၶသာသနာAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တစ္ခုကိုဖြဲ႕စည္း ေပးၿပီး သာသနာေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္Aတြက္ Aစိုးရကေထာက္ပံ့ေၾကးေပးထားတယ္၊ (ရ) Aစိုးရစာသင္ေက်ာင္းေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေစတယ္၊ (၈) ဗမာႏိုင္ငံမွာ ပိဋကတ္သံုးပံုကို မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္ေတာ္တုန္းက ေက်ာက္စာထြင္းၿပီး မွတ္တမ္း တင္ထားပစ္ခဲ့တယ္၊ ေနာက္ေခတ္ေတြက်ေတာ့ ပံုႏွိပ္တိုက္Aမ်ဳိးမ်ဳိးက က်မ္းစာAုပ္ေတြရုိက္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ၾကတယ္၊ Aဲဒီမွတ္တမ္း တင္တဲ့Aခါ ေက်ာက္စာထြင္းသူေတြ မွားၿပီးထြင္းမိတဲ့Aတြက္ ေက်ာက္စာေတြထဲမွာ AမွားAယြင္းေတြ ပါသြားတယ္၊ စာAုပ္ရုိက္တဲ့Aခါေတြမွာလည္း စာစီသမားေတြ စာျပင္ဆရာေတြ မွားၿပီးထည့္လိုက္တဲ့Aတြက္ က်မ္းစာAုပ္ ေတြထဲမွာလည္း AမွားAယြင္းေတြပါသြားျပန္တယ္၊ ဒီAမွားAယြင္းေတြကို Aခ်ိန္မီမျပင္ႏုိင္ရင္ စာAမွားေၾကာင့္ Aက်င့္Aမွားေတြျဖစ္ေပၚလာႏုိင္စရာ Aႏၱရာယ္္ေတြရိွေနတယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ ရဟန္းပညာရိွ၊ လူပညာရိွမ်ားရဲ႕ ၾသ၀ါဒေပးခ်က္Aရ ဒီAမွားAယြင္းေတြကိုျပင္ဖို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုဟာ ဆဌသံဃာယနာ ပြဲေတာ္ကိုက်င္းပေပးခဲ့တယ္၊ (၉) ဗုဒၶတရားေတာ္မွာ Aက်င့္ဟာသိပ္Aေရးႀကီးတယ္၊ Aက်င့္မရိွပဲ တရားေတာ္ရဲ႕Aမွန္သေဘာေတြကို မျမင္ႏုိင္ဘူး၊ Aၾကမ္းAားျဖင့္ Aက်င့္ဟာ (၃)မ်ဳိးရိွတယ္၊ (က) ကိုယ္ကမေကာင္းတာမလုပ္္ေAာင္ ႏႈတ္က မေကာင္းတာ မေျပာေAာင္ ေစာင့္ထိန္းတဲ့Aက်င့္။ (ခ) စိတ္ေတြဟာပ်ံ႕လြင့္ျခင္းမရိွပဲ Aာရုံတစ္ခုခုAေပၚမွာ တည္ၿငိမ္ေနေAာင္ လုပ္္ရတဲ့Aက်င့္။ (ဂ) ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟဆိုတဲ့ ကိေလသာေတြကို Aၾကြင္းမရိွေAာင္ သတ္ရတဲ့Aက်င့္ဆိုတဲ့Aက်င့္ သံုးမ်ဳိးပဲျဖစ္တယ္၊ ဒီAက်င့္သံုးမ်ဳိးကို က်င့္ႏုိင္ေAာင္ဆိုၿပီး ေရွးUီးစြာရန္ကုန္မွာ သာသနာရိပ္သာAမည္နဲဲ႕ ကမၼဌာန္း ေက်ာင္း တစ္ခုဖြင့္ေပးတယ္၊ ကမၼဌာန္းဆရာေတြက တရားေတာ္ဟာ Aင္မတန္ Aံ့ၾသဖို႔ေကာင္းတယ္၊ ေAာက္ဆံုးမၤျဖစ္တဲ့ ေသာတစ္ပတ္တိမဂ္ကိုရေAာင္ တရားAားထုတ္ၿပီးတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ တရားAားထုတ္သူေတြရဲ႕ စိတ္သေဘာထားေတြဟာ ထူးထူးျခားျခားေျပာင္းသြားတယ္လို႔ေျပာၾကတယ္၊ Uီးႏုလည္း စမ္းၾကည့္ခ်င္တာနဲ႔ သတ္ရမွာလည္း၀န္မေလး။ ခိုးရ တုိက္ရမွာလည္း ၀န္မေလး။ ကာမမွာ မွားယြင္းစြာက်င့္ရမွာလည္း၀န္မေလး။ လိမ္ေျပာရမွာလည္း ၀န္မေလး။ Aရက္ ေသာက္ရမွာလည္း ၀န္မေလး။ Aင္မတန္ဆုိးလြန္းလို႔ တစ္နယ္လံုးကဖိန္႔ဖိန္႔တုန္ေAာင္ေၾကာက္ရတဲ့ သူ႕သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ကုိ သာသနာ့ရိပ္သာပို႔လုိက္တယ္၊ တရားAားထုတ္ၿပီးတဲ့Aခါ Aံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေAာင္ လူေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္သြားတယ္၊ Aဲဒီသူငယ္ခ်င္းလည္း တရားေတာ္ကိုႏွစ္ၿခိဳက္လြန္းလို႔ တရားAားထုတ္ရေAာင္ သူ႕မိန္းမကို သာသနာ့ရိပ္သာေခၚလာလိုက္ေသးတယ္၊ ဒီAျဖစ္Aပ်က္ကို ျမင္ရၿပီးတဲ့Aခါ တရားေတာ္မွာ ယံုၾကည္မႈေတြ Aလြန္Aမင္းျပင္းထန္လာတဲ့Aတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုဟာ ရန္ကုန္တင္မကပဲ တစ္ႏိုင္ငံံလံုးမွာ သာသနာ့ရိပ္သာေတြ ျပန္ပြားသြားေAာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္၊ AစိုးရAေနနဲ႔ သာသနာေရးထဲမွာ ဒီေလာက္၀င္ၿပီးပါေနတာမေကာင္းဘူးလို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕မိတ္ေဆြတခ်ဳိ႕က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုAၾကံေပးၾကတယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔AစိုးရAဖြဲ႕က ျပည္သူလုထုရဲ႕ Aက်ဳိးစီးပြားကို
 6. 6. Uီးႏု-တာေတစေနသား http://myanmarinmalaysia.blogspot.com page 154 ေဆာင္ရြက္ဖို႔Aတြက္ ျပည္သူလူထုကေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားတာပဲ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕Aက်ဳိးစီးပြားထဲမွာ ဘာသာေရး မပါဘူးလို႔ ဘယ္သူေျပာႏိုင္သလဲ၊ ေျပာရင္Aဲဒီလူမွားလိမ့္မယ္၊ လူေတြရဲ႕လက္ရိွဘ၀ဟာ Aလြန္ဆံုး Aႏွစ္တစ္ရာ ရွိေတာ့မေပါ့၊ ေနာင္ဘ၀မွာ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ရိွမယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွဂဏန္းနဲ႔ ေရတြက္မေျပႏိုင္ဘူး၊ Aႏွစ္တစ္ရာေလာက္ရိွတဲ့ ဒီဘ၀ေကာင္းစားေရးAတြက္ AစိုးရAဖြဲ႕ဟာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္ဆုိရင္ ႏွစ္AေရAတြက္Aားျဖင့္ Aဆံုးမရိွတဲ့ ေနာင္ဘ၀ေကာင္းစားေရးAတြက္ ဘာျဖစ္လို႔ မေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ရမွာလဲ၊ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမယ္လို႔ ေျပာၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Uီးႏုဟာ သူသြားေနတဲ့လမ္းေပၚက နည္းနည္း႔ေလးမွ ေနာက္တြန္႔မသြားပဲ ေသြဖီမသြားပဲ ဆက္ၿပီးသြားၿမဲတုိင္းသြားေနတာပဲ၊ ဗမာႏိုင္ငံမွာ (၁) ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ၊ (၂) မူစလင္ဘာသာ၀င္ေတြ။ (၃) ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြ။ (၄) ဟိႏၵဴ ဘာသာ ၀င္ေတြ၊ (၅) နတ္ကိုးကြယ္သူေတြရိွေနတယ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြAတြက္သာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ သူဟာ ဗုဒၶတရားေတာ္ရဲ႕ Aရိပ္Aာ၀ါသကိုခုိလႈံတုိင္း Aင္မတန္ႀကီးက်ယ္တဲ့စိတ္ခ်မ္းသာမႈကိုရတယ္၊ တျခားဘာသာ၀င္ေတြလည္း သူတုိ႔Aသီးသီးကိုးကြယ္ၾကတဲ့ ဘာသာေတြရဲ႕ Aရိပ္Aာ၀ါသကိုခုိလႈံတုိင္း သူ႕လုိပဲ Aင္မတန္ ႀကီးက်ယ္တဲ့ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ရၾကမွာပဲ၊ Aဲဒီႀကီးက်ယ္တဲ့ စိတ္ခ်မ္းသာမႈေတြကို ဒီပုဂၢိဳလ္္ေတြဟာ သူ႕လုိပဲရၾကပါေစ ဆုိတဲ့ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုမွာ ရိွေနတယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ Uီးႏုဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြAတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသလို တျခားဘာသာ၀င္ေတြAတြက္ တရားသျဖင့္ေဆာင္ရြက္ ေပးတယ္၊ Uပမာ (၁) ဘာသာေရးAတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ေပးတဲ့Aခါ ေရွးUီးစြာေထာက္ပံ့ေၾကး ဘယ္ေလာက္ေပးမယ္ဆုိတာကို သတ္မွတ္လုိက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးAဖြဲ႕ေတြကို လူUီးေရAလုိက္ခြဲေ၀ေပးလုိက္တယ္၊ (၂) ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုဟာ Aိႏိၵယနဲ႔သီဟုိဠ္က ဘုရားဓာတ္ေတာ္နဲ႔ ရဟႏၱာ ဓါတ္ေတာ္ေတြကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ပူေဇာ္ဖို႔Aတြက္ ဗမာႏိုင္ငံကိုပင့္လာတယ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုဟာ ဗက္တီကန္မွာ ပုပ္ကို ဂါရ၀ျပဳၿပီး ျပန္လာတဲ့Aခါ ဗမာႏိုင္ငံက ကက္သလစ္ေတြ ျမတ္ႏိုးမယ့္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ပံုေတာ္ကားမ်ား၊ စာAုပ္မ်ား၊ ပုပ္ရဲ႕ရုပ္ပံုခပ္ႏိွပ္ထားတဲ့ တံဆိပ္မ်ားကို ဗက္တီကန္က ယူလာၿပီး ခရစ္ယာန္ေတြကို ေ၀ေပးတယ္၊ (၃) ကက္သလစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား Aဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕ၿပီး ပုပ္ကို ဂါရ၀ျပဳရေAာင္ Aစိုးရစရိတ္နဲ႔ေစလႊတ္ခဲ့တယ္၊ Aလားတူ မြတ္စလင္Aဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ၿပီး မကၠာမွာဂါရ၀ျပဳရေAာင္ Aစုိးရစရိတ္နဲ႔ေစလႊတ္ခဲ့တယ္၊ (၄) ပိဋကတ္သံုးပံုကို ပါဠိလိုက ျမန္မာလုိဘာသာျပန္သလို၊ ကိုရန္က်မ္းကိုလည္း Aာေရဗ်ဘာသာလုိက ျမန္မာလို ဘာသာျပန္ဖို႔Aတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Uီးႏုက ေထာက္ပံ့ေၾကးထုတ္ေပးတယ္၊ ဘာသာျပန္ၿပီးတဲ့Aခါ ျမန္မာဘာသာျပန္ဟာ မူလ က်မ္းရင္းနဲ႔ တူမတူကို စစ္ေဆးရန္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကုိျပဳျပင္ရန္နဲ႔ျပဳျပင္ၿပီးတဲ့Aခါဘာသာျပန္ကို Aတည္ျပဳရန္Aတြက္ တစ္ႏိုင္ငံံလံုးက က်မ္းတတ္ပညာရိွမ်ားရဲ႕ ညီလာခံတစ္ရပ္ကို Aစိုးရကက်င္းပေပးမယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က မူဆလင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ကတိေပးထားတယ္၊။ ဘိုင္ဘယ္လ္ကိုေတာ့ ေဒါက္တာဂ်ပ္ဆင္တုိ႔လက္ထက္ကတည္းက ျမန္မာလုိ ဘာသာျပန္ၿပီးေနၿပီ၊ Aဲဒါေၾကာင့္ ပရုိတက္စတင့္ဂိုဏ္းေပါင္းစံုညီလာခံတစ္ခု ရန္ကုန္မွာက်င္းပတဲ့Aခါ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကို ဘုိင္ဘယ္လ္ တစ္Aုပ္က်စီ လွဴဒါန္းတယ္၊ (၅) မူဆလင္၊ ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏဴAဖြဲ႕ေတြက ဘာသာေရး ကိစၥတစ္ခုခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖိတ္ၾကားတဲ့Aခါ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Uီးႏုဟာ ဘယ္ေတာ့မွမျငင္းဘူး၊ ဗလီထဲကိုလဲသြားတာပဲ၊ ခ်ာ့ခ်္ထဲကိုလည္း သြားတာပဲ၊ ဟိႏၵဴ၀တ္ေက်ာင္းထဲကိုလည္း သြားတာပဲ၊ ညီလာခံေတြတက္ပါဆုိလည္း တက္လာပဲ၊ မိန္႔ခြန္းေပးပါဆိုလည္း ေပးတာပဲ။ သ၀ဏ္လႊာေပးပါဆုိလဲ ေပးတာပဲ၊ (၆) Aစိုးရစာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို Aသင္ခုိင္းတဲ့Aခါ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုဟာ မူဆလင္နဲ႔ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေတြကိုလည္း Aသင္ခုိင္းဖို႔ေမ့မေနဘူး၊ Aသင္ခုိင္းတယ္၊ ဒီလုိ Aသင္ခုိင္းလိုက္တဲ့Aတြက္ ဘာေတြ ျဖစ္လာတယ္ ဆုိတာ နည္းနည္းေလာက္ ၾကည့္ရေAာင္၊ ႏွစ္ကေတာ့ ၁၉၅၄-ခုႏွစ္နဲ႔တူတယ္၊ Aဲဒီႏွစ္ထဲမွာ ၾသဇာႀကီးမားတဲ့ ရဟန္းေတာ္ Aဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ကိုယ္စားလွယ္သံုးပါးဟာေန႔တစ္ေန႔မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုနဲ႔လာေတြ႕ၾကတယ္၊ ဒကာႀကီး Aစုိးရ စာသင္ ေက်ာင္းေတြမွာ မူဆလင္ဘာသာနဲ႔ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုသင္တာ က်ဳပ္တုိ႔မႀကိဳက္ဘူး၊ ကန္႔ကြက္တယ္၊ ဒီဘာသာေတြ သင္တာကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ေပးပါ၊ Uီးပဇင္းတုိ႔က ဘာျဖစ္လို႔ မႀကိဳက္တာလဲ။ ဒီဘာသာေတြဟာ မိစၦာဒိဌိဘာသာေတြ။
 7. 7. Uီးႏု-တာေတစေနသား http://myanmarinmalaysia.blogspot.com page 155 ဒါေၾကာင့္ မႀကိဳက္ဘူး၊ မူဆလင္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို မူဆလင္ဘာသာသင္ေပးတယ္၊ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြကို ခရစ္ယာန္ဘာသာသင္ေပးတယ္၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို ဒီဘာသာေတြ သင္ေပးတာမွမဟုတ္ပဲ၊ ဒါေပမယ့္ Aစိုးရေက်ာင္းေတြမွာ ဒီဘာသာေတြကိုမသင္ရဘူး၊ သူတုိ႔သင္ခ်င္ရင္ တျခားမွာ သြားသင္ၾက ေပေစ၊ ဒီလုိ မတရားကန္႔ကြက္တာမ်ဳိးကို မလုပ္္ခ်င္ပါနဲ႔၊ မင္းတုန္းမင္းႀကီးဟာ ဗုဒၶဘာသာသာသနာကို Aင္မတန္ၾကည္ညိဳတဲ့ ရွင္ဘုရင္ႀကီးပဲ၊ Aဲဒီရွင္ဘုရင္ႀကီးလက္ထက္ မႏၱေလးေနျပည္ေတာ္မွာ မူဆလင္ဘာသာနဲ႔ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေတြကို Aေတာ္ေထာက္ပံ့ခဲ့တာပဲ၊ မင္းတုန္းမင္းႀကီးလက္ထက္တုန္းက က်ဳပ္တုိ႔မရိွလို႔ ဒီလုိေထာက္ပံ့ရတာ၊ က်ဳပ္တုိ႔သာရွိရင္ ဒီလိုေထာက္ပံ့ရမွာ မဟုတ္ဘူး၊ Aစိုးရစာသင္ေက်ာင္းေတြကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ပိုက္ဆံနဲ႔ခ်ည္းပဲ ထူေထာင္ထားတာ မဟုတ္ဘူး၊ မူဆလင္ေတြနဲ႔ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ ပိုက္ဆံေတြလည္းပါတယ္၊ Aဲဒီေတာ့ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ကို Aစုိးရ စာသင္ ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ႏုိင္ရင္ မူဆလင္ဘာသာနဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာေတြကိုလည္း သင္ႏုိင္ရမွာပဲ၊ မသင္ရဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္တယ္၊ AဲဒီAခ်ိန္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုဟာ သူ႕စိတ္ကိုသူမထိန္းႏုိင္ေတာ့ဘူး၊ Aဲဒါေၾကာင့္ ကဲ- Uီးပဇင္းတုိ႔ ျပန္ၾကေတာ့ Aစုိးရစာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ မူဆလင္ဘာသာနဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုို မသင္ရရင္ ဘယ္ဘာသာကိုမွ မသင္ေတာ့ဘူးလုိ႔ေျပာၿပီး ရဟန္းကုိယ္စားလွယ္ (၃)Uီးကို ျပန္လႊတ္လုိက္တယ္၊ Aမွန္စင္စစ္ဆုိရင္ ဒီကိစၥဟာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး၊ AဲဒီAခ်ိန္က တျခား၀န္ႀကီးတစ္Uီးတစ္Uီးသာ Uီးႏုေနရာမွာ ရိွေနမယ္ဆိုရင္ ကုိယ္စားလွယ္သံုးပါးရဲ႕ ကန္႔ကြက္ခ်က္ကို ဘယ္လိုမွျပန္လည္ ေခ်ပေနမွာမဟုတ္ဘူး၊ Aသာနားေထာင္ေနမွပဲ သူတုိ႔ေျပာလို႔၀ေတာ့မွ ဒီကိစၥကို၀န္ႀကီးမ်ားနဲ႔ တုိင္ပင္ပါရေစAံုးလို႔ ေျပာၿပီးျပန္လႊတ္လုိက္မယ္၊ Aဲဒီေနာက္ Uီးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ သခင္သာခင္၊ ဗုိလ္ခင္ေမာင္ကေလး Aစရိွတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ရဟန္းကိုယ္စားလွယ္ဆီကို လႊတ္မယ္၊ ဒီဆုိရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဒီရဟန္းကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးAတြင္းက Aတူတူလက္တြဲၿပီး ေရွးUီးစြာ Aဂၤလိပ္ Aဲဒီေနာက္ ဂ်ပန္ကိုေတာ္လွန္ခဲ့ၾကဖူးတယ္၊ Aဲဒီလုိ Aတူတြဲၿပီး ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကရင္းက သူတုိ႔ဟာ တစ္Uီးနဲ႔တစ္Uီး Aေတာ္ခင္မင္ရင္ႏွီးလာၾကတယ္၊ တစ္UီးAေပၚမွာလည္း တစ္Uီးက ၾသဇာရိွသေလာက္ရိွလာၾကတယ္၊ Aမွန္စစ္ဆိုရင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုဟာ Aဲဒီရဟန္းကိုယ္စားလွယ္ သံုးပါးထဲက တစ္ပါးကို Aေတာ္မ်က္မုန္းႀကိဳးေနတဲ့Aတြက္ မေတြ႕ခ်င္ဘူးလို႔ေတာင္ သံုးေလးႀကိမ္ျငင္းပယ္ခဲ့ဖူးတယ္၊ ဆိုရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက Aႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းပန္တဲ့ Aတြက္ ဒီရဟန္းကိုယ္စားလွယ္ေတြကို Aေတြ႕ခံလုိက္တာျဖစ္တယ္၊ ဒီဆုိရွယ္လစ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဒီရဟန္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရရင္ Aဲဒီရဟန္းကိုယ္စားလွယ္ေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ကန္႔ကြက္ခ်က္ကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္း ခ်င္လည္း ရုပ္သိမ္းသြားမယ္၊ ဒီလုိမရုပ္သိမ္းရင္လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုေရာ သူတုိ႔ပါလက္ခံႏိုင္တဲ့ AစီAစU္္Aခုခုကို လုပ္္ေပးႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာလူမ်ားစုက လူနဲစုကိုသက္သက္ Aႏုိင္က်င့္တာပဲယူဆၿပီး Aင္မတန္စိတ္ဆိုးေနတဲ့ Aတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုဟာ Aဲဒီျပႆနာ Aခုေျပာခဲ့သလိုမေျဖရွင္းခ်င္ဘူး၊ ဒီလုိကိစၥမ်ဳိးမွာ ျဖစ္ေပၚေနက် သူ႕UာU္ဆိုးAတုိင္း ေျဖရွင္းဖို႔သံဓိဌာန္ခ်ထားတယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ တနလၤာေန႔တိုင္းက်င္းပေနက် ၀န္ႀကီးမ်ား Aစည္းAေ၀းမွာ ရဟန္းကိုယ္စားလွယ္ သံုးပါးလာတဲ့Aေၾကာင္း ေျပာရုံသာေျပာျပတယ္၊ ဒီကိစၥကို ခ်မေဆြးေႏြးပဲ ပညာေရး၀န္ႀကီးဘက္လွည့္ၿပီး ေက်ာင္းေတြမွာ ဘယ္ဘာသာေရးမွ မသင္ေပေစနဲ႔ေတာ့၊ Aမိန္႔ထုတ္လုိက္လုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Uီးႏုက Aမိန္႔ေပးလုိက္တယ္၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဟာ ဆင္ျခင္တံုတရားရိွတဲ့သူဆုိေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာတဲ႕Aတုိင္း ခ်က္ခ်င္း Aမိန္႔မထုတ္ေသးပဲ ခဏေလာက္ ဆိုင္းထားတယ္၊ ေနာက္တစ္ပတ္ ၀န္ႀကီးမ်ားAစည္းAေ၀းက်ေတာ႕ ဟိုေန႔က ေျပာတဲ့ Aမိန္႔ကို ထုတ္ၿပီးၿပီလားလို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ပညာေရး၀န္ႀကီးကိုလွမ္းေမးတယ္၊ က်ေနာ္ ထုတ္လုိက္ပါ့မယ္လို႔ ပညာေရး ၀န္ႀကီးကေျဖတယ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လဲ သိပ္စိတ္ဆုိးၿပီး က်ေနာ္ခုိင္းတဲ့Aလုပ္္ကို ဒီလုိဆြဲထားတာမႀကိဳက္ဘူး၊ ဒီကေန႔ရုံးက ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ပထမဆံုးAလုပ္္Aေနနဲ႔ ဒီAမိန္႔ကိုထုတ္ေပးလုိက္ပါ၊ ဒါက်ေနာ့္Aမိန္႔ပဲလို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေဒါသနဲ႔ ေျပာတယ္၊ ဒီAမိန္႔ကိုထုတ္ေပးလုိက္ၿပီဆိုတဲ့ သတင္းဟာ သတင္းစာေတြထဲမွာပါလာတဲ့Aခါ လူေရာရွင္ပါ တစ္ခါတည္း Aံုၾကြလာတယ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထုကိုဘယ္လိုမွရွင္းမျပဘူး၊ သူတုိျဖဳတ္ခ်လိုက္ရင္လဲ
 8. 8. Uီးႏု-တာေတစေနသား http://myanmarinmalaysia.blogspot.com page 156 ရာထူးကျပဳတ္က်ရုံေပါ့ကြာလို႔ သူဟာသူေျပာၿပီးဒီကိစၥကို ဇြတ္တရြတ္လ်စ္လ်ဴရႈထားလုိက္တယ္၊ ေနာက္ေလးငါးရက္ၾကာရင္ ေမျမဳိ႕ကစစ္တကၠသိုလ္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာမိန္႔ခြန္းေျပာရမယ္၊ Aဲဒီေတာ့ ေမၿမိဳ႕ကိုမတက္ခင္မႏၱေလးမွာ ရဟန္းေတာ္ေတြကို ေလွ်ာက္ထားခ်င္တယ္၊ သင့္ေတာ္မယ့္ေနရာတစ္ခုခုမွာပင့္ထားပါလို႔ သက္ဆိုင္ရာAရာရိွေတြကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ညြန္ၾကား လိုက္တယ္၊ Aမိန္႔ထုတ္လိုက္တဲ့ကိစၥကို ရွင္းလင္းေလွ်ာက္ထားမွာပဲလို႔ ယံုၾကည္ၿပီး ပင့္ထားတဲ့ေနရာကို ရဟန္းေတာ္ေတြ Aေတာ္မ်ားမ်ားၾကြလာၾကတယ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုဟာ ေရာက္လာတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ Aသင့္ေရးယူလာတဲ့ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ ကိုဖတ္တယ္၊ ဒီေလွ်ာက္ထားခ်က္ထဲမွာ AေရးႀကီးဆံုးAခ်က္ကေတာ့တျခားမဟုတ္ဘူး၊ သူဟာ ရဟန္းေတာ္ေတြကို AစU္္ထာ၀ရ ေျခေတာ္Uီးခိုက္ရိွခိုးေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ၊ Aဲဒီလုိ လူမ်ဳိးက်ေတာ့ ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ ျခေသၤ့ေဟာက္သံနဲ႔ ေဟာက္ၿပီးသိပ္Aႏုိင္က်င့္တယ္၊ ရဟန္းေတာ္ေတြမွာ ၀ိနည္းေတာ္Aတုိင္းမေနပဲ Aက်င့္ေဖာက္ျပန္ေနတဲ့ ရဟန္းဆိုးေတြ က်ေတာ့ AဲဒီAႏုိင္က်င့္တဲ့ ရဟန္းေတြဟာ ဘာမွ မေျပာရဘူး၊ သူဟာ Aႏုိင္က်င့္လာရင္ ဘယ္သူကပဲAႏုိင္က်င့္က်င့္ ငံု႕မခံဘူး၊ Aဲဒါေၾကာင့္ ထုတ္ထားတဲ့Aမိန္႔ကို ဘယ္နည္းနဲ႔မွျပန္ၿပီး မရုတ္သိမ္းႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့Aခ်က္ပဲျဖစ္တယ္၊ ေမွ်ာ္လင့္ ထားတာကတစ္မ်ဳိး ၾကားရတာကတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနတဲ့Aတြက္ ရဟန္းပရိတ္သတ္တစ္ခုလံုးဟာ လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္သြားတယ္၊ ေလွ်ာက္ၿပီးတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ Aဲဒီ ေလွ်ာက္ထားခ်က္စာရြက္ကို သူတုိ႔ေပးဖို႔ သတင္းေထာက္ ေတြက ေတာင္းတယ္၊ Uာဏ္Aေျမာ္Aျမင္ရိွတဲ့ တိုင္းမင္းႀကီးက Aတင္း၀င္တားတဲ႕Aတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ေပးမလို႔လုပ္္ၿပီးမွ ခဏေလာက္ဆိုင္းသြားတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဘာကိုစU္္းစားမိလို႔ လည္းမဆိုႏိုင္ဘူး၊ တိုင္းမင္းႀကီး တားေနတဲ့Aထဲကယူသြားဆိုၿပီး သတင္းေထာက္ေတြကို ေလွ်ာက္ထားခ်က္စာရြက္ ေပးလုိက္တယ္၊ တုိင္းမင္းႀကီးကလည္း ဒုတိယAႀကိမ္ Aတင္း၀င္တားၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဒီေလွ်ာက္ထားခ်က္သတင္းစာေတြထဲမွာ ပါလာရင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ကို က်ေနာ္ထိန္းလို႔ရမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ Aစီရင္ခံတယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ Uီးႏုဟာ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မေပးေတာ့ပဲ ျပန္သိမ္းထားလုိက္တယ္၊ ေလွ်ာက္ထားခ်က္စာရြက္ကိုမရေပတဲ့ ဘာေတြကိုေလွ်ာက္တယ္ဆိုတာ သတင္းေထာက္ေတြ ၾကားၿပီးၾကၿပီ၊ ရဟန္းေတာ္ေတြလည္းၾကားၿပီးကုန္ၾကၿပီ၊ Aဲဒါေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မွာ ဘာေတြျဖစ္တယ္၊ ဘာေတြေလွ်ာက္ထားတယ္ဆုိတဲ့သတင္းဟာ ေတာမီးပမာ မႏၱေလးတစ္ၿမိဳ႕လံုးကို တရိွန္ထိုးျပန္႔ထြက္သြားတယ္၊ မႏၱေလးကမွ ရန္ကုန္၊ ရန္ကုန္ကမွ တစ္ႏိုင္ငံံလံုး ျပန္႔ထြက္သြားၿပီး ေလွ်ာက္ထားပြဲမျဖစ္ခင္က Uီးႏုကိုေထာက္ခံခဲ့တဲ့ ရဟန္းရွင္လူ မေထာက္ခံသည့္တုိင္ေAာင္ ၾကားေနခဲ့တဲ့ ရဟန္းရွင္လူ ပရိတ္သတ္ဟာ Uီးႏုကို ဆန္႔က်င္လာၾကတယ္၊ Uီးႏုဟာ ေမၿမိဳ႕စစ္တကၠသိုလ္မွာ မိန္႔ခြန္းေျပာၿပီး ရန္ကုန္ကိုခ်က္ခ်င္းမျပန္ေသးဘူး၊ မႏၱေလးက Eရာ၀တီျမစ္Aတုိင္း ရန္ကုန္ကို သေဘၤာနဲ႔စုန္ဆင္းလာတယ္၊ တနဂၤေႏြ တစ္ပတ္ေလာက္ၾကာတယ္၊ သူစီးလာတဲ့ သေဘၤာဟာ ရန္ကုန္ သေဘၤာဆိပ္ကို ကပ္ၿပီးတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ Aသင့္ေစာင့္ေနတဲ့Aတြင္း၀န္တစ္Uီးက မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႕ခ်င္တဲ့Aေၾကာင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္Aဲဒီေန႔မွာပဲ ေတြ႕ခ်င္တဲ့Aေၾကာင္းAစီရင္ခံတယ္၊ AဲဒီAတြင္း၀န္နဲ႔ သေဘၤာဆိပ္မွာ လာႀကိဳေနၾကတဲ့ ၀န္ႀကီးေတြဆီက ရဟန္းAေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ျပည္သူလူထုဟာ Aေတာ္Aံုၾကြေနတယ္၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ မူဆလင္ေတြရဲ႕Aဓိကရုဏ္းဟာ Aခ်ိန္မေရြးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တယ္ဆုိတဲ့Aေၾကာင္းေတြကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုၾကားရတယ္၊ ၀န္ႀကီးတစ္Uီးကဆုိရင္Aမိန္႔ထုတ္သူဟာ Uီးႏုျဖစ္ေနလို႔ပဲ Aျခားတစ္UီးUီးသာဆိုရင္ Aဓိကရုဏ္းတစ္ခုခုျဖစ္ၿပီးတာ ၾကာၿပီလို႔ေတာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုေျပာတယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ Aဲဒီေန႔ညမွာပဲ မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ေတြ႕ဖို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Aခ်ိန္းခုိင္းလုိက္တယ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ေတြ႕တဲ့Aခါ Aဲဒီမူဆလင္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေရ က်ေနာ္တုိ႔ေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရန္ကုန္ျပန္Aေရာက္ကိုပဲ တထိတ္ထိတ္နဲ႔ေမွ်ာ္ေနရတာပဲလို႔Aစခ်ီလုိက္တယ္၊ (ဘာျဖစ္လို႔ တထိတ္ထိတ္ ျဖစ္ေနရတာလဲ Aဓိကရုဏ္းျဖစ္မွာ က်ေနာ္တုိ႔သိပ္ေၾကာက္ေနတယ္၊ မူဆလင္ေတြAေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဆန္၊ ဆီ၊ ငရုတ္သီး၊ ၾကက္သြန္ေတြကို၀ယ္ၿပီး Aိမ္ထဲမွာသိမ္းေတာင္ထားကုန္ၾကၿပီ၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔နဲ႔ဘယ္လုိဆုိင္သလဲ၊ Aမိန္႔ထုတ္တဲ့ သူဟာ က်ေနာ္ပဲ၊ Aဲဒီေတာ့ AဲဒီAမိန္႔ထုတ္တာမႀကိဳက္တဲ့သူေတြ က်ေနာ့္ကိုရန္ရွာရမွာပဲ၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔နဲ႔ ဘာAဓိကရုဏ္း ျဖစ္စရာရိွသလဲ၊ Aမိန္႔ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထုတ္တယ္ဆုိတာမွန္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔က ေတာင္းဆိုတဲ့Aတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဒီAမိန္႔ကို ထုတ္ေပးရတယ္လို႔ Aရပ္ထဲမွာ ေကာလဟဠျဖစ္ေနတယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးေတြနဲ႔လူထုဟာ
 9. 9. Uီးႏု-တာေတစေနသား http://myanmarinmalaysia.blogspot.com page 157 က်ေနာ္တုိ႔မူဆလင္ေတြကို သိပ္ၿပီး ရန္ၿငိဳးႀကီးေနတယ္၊ ဒါဟာမခက္ပါဘူး၊ မနက္ျဖန္ခါက်ရင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္္ၿပီး ဒီAမိန္႔နဲ႔ မူဆလင္နဲ႔ဘာမွမဆိုင္ဘူး၊ က်ေနာ့္သေဘာနဲ႔က်ေနာ္ဟာ က်ေနာ္ဆံုးျဖတ္ၿပီး ထုတ္လုိက္တယ္ဆုိတာ က်ေနာ္ ရွင္းျပမယ္၊ မလုပ္္ပါနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလည္း ကယ္ႏုိင္မွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ ေကာလဟဠေတြက Aလြန္Aကြၽံေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီ၊ ဒီAထဲ လုခ်င္ရိုက္ခ်င္တဲ့လူေတြက Aဓိကရုဏ္းမျဖစ္ျဖစ္ေAာင္ Aမ်ဳိးမ်ဳိး ဖန္တီးေပး ေနတယ္၊ ဒီကေန႔ ေန႔လည္ကပဲ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕လမ္းထဲကို ဘုန္းႀကီးေတြနဲ႔လူတစ္စု၀င္လာၿပီး ဒီ၀က္သားစား မေAလိုးေတြ ေကာင္းေကာင္းသတိထား၊ Aားလံုးမသာျဖစ္ကုန္မယ္လို႔ AၾကာႀကီးေAာ္က်ယ္ဟစ္က်ယ္ ဆဲသြားၾကေသးတယ္၊ ဒီလုိဆုိရင္ က်ေနာ္ဘာလုပ္္ေပးရမလဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထုတ္ထားတဲ့Aမိန္႔ကိုျပန္ရုပ္သိမ္းေပးပါ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဘုန္းႀကီးေတြ ေတာင္းဆိုတဲ့Aတုိင္း လုပ္္ေပးပါ၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ က်ေနာ္တုိ႔ မူဆလင္ေတြဘာသာေရးမသင္ရလို႔ ကိစၥမရိွပါဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႔ဟာက်ေနာ္တုိ႔ AစီAစU္္ေတြလုပ္္ယူပါ့မယ္၊ မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္ေတြျပန္သြားတဲ့Aခါ Uီးႏုဟာ တစ္ေယာက္ထဲ ထုိင္ၿပီး စU္္းစားေနတယ္၊ ဘုန္းႀကီးေတြAၾကမ္းဖက္လာရင္ AစုိးရAေနနဲ႔ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ သင့္ေတာ္သလုိ Aေရးယူရလိမ့္မယ္၊ ပစ္ဖို႔ခပ္ဖို႔လိုလာရင္ ပစ္ရခတ္ရေတာ့မယ္လို႔ေတြးမိၿပီး Aဓိကရုဏ္းျဖစ္မွာကို Uီးႏု Aေတာ္ေၾကာက္လာတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥမွာ ဘုန္းႀကီးတခ်ဳိ႕ဟာ လူနဲစုေတြကို သက္သက္Aႏုိင္က်င့္တာပဲ ဆိုတဲ့ Aခ်က္ကုိေတြးမိျပန္ၿပီး ေလွ်ာ့ေပးဖို႔ဆုိတာကို မစU္္းစားႏုိင္ေAာင္ျဖစ္ေနတယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ ဘာမွမဆံုးျဖတ္ေသးပဲ Aဓိကရုဏ္းမျဖစ္ေAာင္ Aထူးႀကိဳးစားဖို႔ သက္ဆုိင္ရာAရာရိွေတြကိုညႊန္ၾကားၿပီး Uီးႏုဟာ ပရိတ္ရြတ္ရေAာင္ ဘုရားခန္းထဲ ၀င္သြားတယ္၊ Aဲဒီညမွာ တည္လံုး Uီးႏုေကာင္းေကာင္းAိပ္လို႔ မရဘူး၊ ဒုတိယကမၻာစစ္မျဖစ္ခင္က ေရႊဖီေရးတဲ့ စာAုပ္တစ္Aုပ္ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ-မူဆလင္ Aဓိကရုဏ္းျဖစ္ခဲ့တာကို Uီးႏုမေမ့ေသးဘူး၊ သူ႕မ်က္စိေAာက္မွာ မူဆလင္တစ္Uီးက ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးကို ဓါးနဲ႔ခုတ္တာသူျပန္သတိရတယ္၊ Aဲဒီတုန္းက ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ AေသAေပ်ာက္ Aေတာ္မ်ားတယ္ဆိုတာကိုလည္း သူမွတ္မိေနတယ္၊ AခုAခါ Aဓိကရုဏ္းျဖစ္ရင္ ေရႊဖီAဓိကရုဏ္းထက္ ပိုဆိုးမယ္ဆုိတာ ကိုလည္း Uီးႏုေတြးမိတယ္၊ ၿမိဳ႕၀န္မင္းေဆာင္မမွ ေထာင္က်ရတယ္ဆိုတဲ့စကားလုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဆာင္မခါမွ မူဆလင္ေတြေသြးထြက္သံယုိ ျဖစ္ရတယ္ဆုိတဲ့စကားဟာ Uဒါန္းတြင္ၿပီး က်န္ရစ္မွာကိုလည္း UီးႏုAမ်ားႀကီး စိုးရိမ္ေနတယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ Aမိန္႔ကို ျပန္ရုပ္သိမ္းမယ္၊ ရဟန္းကုိယ္စားလွယ္ေတြေတာင္းဆိုခ်က္ကိုလက္ခံမယ္လို႔ Uီးႏုဟာ ေရဒီယုိက ေက်ညာၿပီးAညံ့ခံလိုက္ရတယ္၊ (ရ) သူAင္မတန္ စိတ္၀င္စားေနတဲ့ ဗုဒၶဘာသာကိုို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာလုပ္္တဲ့Aခါမွာေတာင္ Aျခား ဘာသာ၀င္ေတြကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏုဟာ မေမ့ဘူး၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သူ႕ကိုေထာက္ခံတဲ့ Aမတ္Uီးေရဟာ သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္ ေနတယ္၊ Aတုိက္AခံAမတ္ေတြထဲမွာေတာင္ လူမ်ားစုဟာ ဗုဒၶဘာသာကိုုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာလုပ္္တဲ့ Uပေဒၾကမ္းကို ေထာက္ခံမယ္၊ Aဲဒီေတာ့ ဒီဗုဒၶဘာသာကိုိို ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာလုပ္္တဲ့Uပေဒၾကမ္းဟာ လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ Uပေဒျဖစ္လာ ႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ လူည္းဲစုရဲ႕ဆႏၵကို AစU္္ေလးစားလိုတဲ့Uီးႏုဟာ ဒီUပေဒကို လြယ္လြယ္မလုပ္္လုိက္ဘူး၊ ေရွးUီးစြာ စံုစမ္းေရးAဖြဲ႕တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းေပးတယ္၊ AဲဒီAဖြဲ႕ဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကိုလွည့္ၿပီး ဘာသာAသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ သေဘာထားကို စံုစမ္းရတယ္ Aဲဒီလုိ လွည့္ၿပီးစံုစမ္းတဲ့Aခါ ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာပဲ ခရစ္ယာန္ တခ်ဳိ႕က Aၾကမ္းဖက္ၿပီးဆႏၵျပတာကို စံုစမ္းေရးAဖြဲ႕၀င္ေတြေတြ႕ခဲ့ရတယ္၊ တျခားေနရာAားလံုးမွာ စံုစမ္းေရးဟာ ေAးေAးခ်မ္းခ်မ္း ၿပီးသြားတယ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးႏု ကိုယ္တုိင္လည္း မူဆလင္၊ ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏဴေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္မွာေတြ႕တယ္၊ ကန္႔ကြက္သူမ်ားက ဗုဒၶဘာသာကိုို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာမလုပ္္ပါနဲ႔လို႔သာ ကန္႔ကြက္ၾကတယ္၊ ဗုဒၶဘာသာကိုို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာလုပ္္မယ့္ Uပေဒၾကမ္းထဲမွာ သူတုိ႔ရဲ႕Aခြင့္Aေရးေတြကို ထိခုိက္နစ္နာေစမယ့္ Aခ်က္ေတြ မပါတဲ့Aတြက္ ဘယ္သူကမွUပေဒၾကမ္းကို မကန္႔ကြက္ၾကဘူး၊ Uပေဒၾကမ္းထဲမွာ ဒီလုိထိခုိက္နစ္နာေစႏုိင္တဲ့ Aခ်က္ေတြကို ထည့္လို႔မရဘူး၊ ဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုAေျခခံUပေဒရဲ႕ပုဒ္မ(၂၁) ပုဒ္မငယ္(၃)မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ဘာသာေရး
 10. 10. Uီးႏု-တာေတစေနသား http://myanmarinmalaysia.blogspot.com page 158 ဆုိင္ရာ ကိုးကြယ္မႈကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္မႈကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aေၾကာင္းျပဳ၍ မည္သူ႕ကိုမွ်သက္ဆုိင္ရာ Aခြင့္Aေရး ခ်ဳိ႕ငဲ့ေစျခင္း၊ ခြဲျခားျခင္းကိုမျပဳရလို႔ AတိAလင္း ေဖာ္ျပထားတယ္၊ သူAင္မတန္လုိခ်င္ေနတဲ့ Aမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးAုတ္ျမစ္ကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ Aခုေျပာခဲ့တဲ့ ပုဒ္မ (၂၁) ပုဒ္မငယ္ (၃)မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ AေျခခံUပေဒကိုလည္း Aုပ္ခ်ပ္တစ္ခ်ပ္Aျဖစ္နဲ႔ Aသံုးျပဳရမွာျဖစ္တဲ့Aတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Uီးႏုဟာ ဒီAေျခခံUပေဒကို ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ျပင္ပစ္မွာမဟုတ္ဘူး၊ Uပေဒၾကမ္းထဲမွာ ဒီလုိထိခုိက္နစ္နာေစႏိုင္တဲ့ Aခ်က္ေတြမပါရုံသာမက ႏွစ္စU္္ႏွစ္တိုင္း Aစိုးရကထုတ္ေပးမယ့္ ဘာသာေရးေထာက္ပံ့ေၾကးေငြကို လူUီးေရAလုိက္ ခြဲေ၀ေပးရမယ္လို႔ေတာင္ ေဖာ္ျပထားတယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ Uပေဒၾကမ္းကို ဘယ္သူကမွမကန္႔ကြက္ၾကတာပါပဲ၊ Aခုလို ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ေဆြးေႏြးၾကရင္း ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာ္ငတစ္ခ်ဳိ႕က AေျခခံUပေဒ ပုဒ္မ(၂၀)မွာ မိမိတုိ႔ ယံုၾကည္ရာဘာသာကိုို လြတ္လပ္စြာယူဆႏုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္ေတြကိုသာ ေဖာ္ျပထားတာေတြ႔ရတယ္၊ လြတ္လပ္စြာေဟာေျပာႏုိင္ခြင့္ကို ေဖာ္ျပထားတာမေတြ႕ရဘူး၊ Aဲဒီလြတ္လပ္စြာေဟာေျပာႏုိင္ခြင့္ကိုလည္း AေျခခံUပေဒ ပုဒ္မ (၂၀)ထဲမွာထည့္ေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုၾကတယ္၊ AေျခခံUပေဒ ပုဒ္မ ၁ရ(က)မွာ မိမိတုိ႔ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ခ်က္ တုိ႔ကို ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ လြပ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏိုင္ရမည့္လို႔ AတိAလင္းေဖာ္ျပထားတယ္၊ ဒီဟာနဲ႔ပဲ လံုေလာက္ ပါၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေလးေလးနက္နက္ ေတာင္းဆိုတဲ့Aတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ Aလုိကို လုိက္ေလ်ာတဲ့ Aေနနဲ႔ သူတုိ႔လိုခ်င္တဲ့Aတုိင္း AေျခခံUပေဒ ပုဒ္မ (၂၀)မွာ လြတ္လပ္စြာေဟာေျပာခြင့္ကို ထည့္ေပးမယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Uီးႏုက ကတိျပဳလုိက္တယ္၊ ဒီလုိကတိျပဳလိုက္တဲ့သတင္းဟာ သတင္းစာေတြထဲမွာပါလာတဲ့Aခါ ရဟန္းေတာ္ေတြ Aေတာ္Aံုၾကြလာတယ္၊ ဒီကိုယ္ေတာ္ေတြက က်င္းပေနဆဲလႊတ္ေတာ္မွာ Aဲဒီျပင္ဆင္ခ်က္ကို မတင္သြင္းရဘူး၊ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ တစ္ခုကိုခန္႔ၿပီး ဒီျပင္ဆင္ခ်က္တင္သြင္းသင့္-မသင့္ဆိုတာကို စံုးစမ္းရမယ္လို႔ေတာင္းဆုိတယ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Uီးႏုကလည္း ဗုဒၶဘာသာကိုို ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာလုပ္္တဲ့Uပေဒၾကမ္းကို က်င္းပဆဲလႊတ္ေတာ္မွာ Aတည္ျပဳၿပီး Uီးႏု မဖ်က္ခ်င္ဘူး၊ Aဲဒါေၾကာင့္ ဒီျပင္ဆင္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္းတဲ့Aခါ ရဟန္းေတာ္ေတြ ဆႏၵျပၾကတယ္၊ ကိုယ္ေတာ္ေတြရဲ႕ AစီAစU္္ေတြထဲမွာ Aမတ္ေတြလႊတ္ေတာ္မတက္ႏုိင္ေAာင္ သပိတ္တားမယ့္ AစီAစU္္ပါေနတဲ့ Aတြက္ ဒီျပင္ဆင္ခ်က္ကို တင္သြင္းတဲ့ေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ မိုင္၀က္ေလာက္Aတြင္းကို ရဟန္းေတာ္ေတြ မလာႏိုင္ေAာင္ Aေစာင့္Aေရွာက္ေတြ Aထပ္ထပ္ခ်ထားရတယ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Uီးႏုေတာင္ Aဲဒီေန႔က ဘုန္းႀကီးေတြ မသိေAာင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုလာရတယ္၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ကိုAတည္ျပဳၿပီး သံုးရက္ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ ကခ်င္ျပည္နယ္Uကၠဌေဟာင္း ဒူး၀ါးေဇာ္လြန္းဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔လာေတြ႕တယ္၊ ဗုဒၶဘာသာကိုို ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာလုပ္္တုန္းကမေက်နပ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္Aျပင္မွာေရာ Aတြင္းမွာေရာ Aျပင္းAထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့တာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Aသိပဲ၊ Aခုျပင္ဆင္ခ်က္ကို Aတည္ျပဳ ေပးတဲ့Aတြက္ ဒီမေက်နပ္မႈေတြဟာ မရိွေတာ့ဘူး၊ ၀မ္းသာပါတယ္ ဒူး၀ါးေဇာ္လြန္း၊ မၾကာခင္ ျမစ္ႀကီးနားမွာ ခရစ္ယာန္ ညီလာခံတစ္ခုလုပ္္ဖို႔ က်ေနာ္တုိ႔ဆံုးျဖတ္လုိက္တယ္၊ Aဲဒီညီလာခံမွာဗုဒၶဘာသာကိုို ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာလုပ္္တဲ့Aတြက္ ခရစ္ယာန္ေတြAဖို႔ ေၾကာက္စရာမရိွဘူး၊ ဘာသာေရးျပင္ဆင္ခ်က္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔ ခရစ္ယာန္ေတြAတြက္ Aင္မတန္ ခုိင္လံုတဲ့ AကာAကြယ္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့Aခ်က္ေတြကို က်ေနာ္ရွင္းျပမယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီျပင္ဆင္ခ်က္ကို က်ေနာ္တုိ႔ ခရစ္ယာန္ေတြ ေထာက္ခံတဲ့Aေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မယ္၊ ေကာင္းပါတယ္၊ Aဲဒီဘာသာေရးညီလာခံကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တက္ႏုိင္မလား၊ တက္ႏုိင္ပါတယ္၊ Aဲဒီညီလာခံတက္ဖို႔Aတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျမစ္ႀကီးနားကိုေရာက္လာတဲ့Aခါ ေရွးUီးစြာ တပ္မင္းဗိုလ္မွဴးႀကီး လြန္းတင္၊ ခရိုင္၀န္ႏွင့္ ခရုိင္ရဲ၀န္တုိ႔ဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္AေျခAေနကို ရွင္းျပဖို႔Aတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႕ၾကတယ္၊ ဗုဒၶဘာသာကိုို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာလုပ္္တဲ့ Aခါတုန္းက ကခ်င္ခရစ္ယာန္ေတြ Aစုိးရကို Aမ်ားႀကီး Aထင္လြဲေနတယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္လုိမွရွင္းျပလို႔မရဘူး၊ ဘာသာေရးျပင္ဆင္ခ်က္ကို Aတည္ျပဳပီးေတာ့မွ သူတုိ႔ေက်နပ္္ ၾကတယ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ႕မယ္ဆုိရင္ ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို က်ေနာ္ေခၚလာပါမယ္၊ ေခၚခဲ့ပါ၊ ေတြ႕ခ်င္တယ္၊ ကခ်င္ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္ေတြေရာက္လာတဲ့Aခါ ဗုဒၶဘာသာကိုိုႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာလုပ္္တုန္းက သူတုိ႔မွာ ျပင္းျပင္း
 11. 11. ဘာသာေရးအဓိကရုန္းကို ဦးႏု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္စဥ္က ကိုယ္တိုင္ေရး အထုပၸတိ - တာေတစေနသား - စာအုပ္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဦးေလာရုန္ ဘာသာျပန္ျပီး ၁၉၇၅ ေရးလ္ယူနီဗာစတီမွာ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ U Nu: Saturday's Son. By U Nu. Translated by U Law Yone; Edited by U Kyaw Win. New Haven; Yale University Press, 1975. xv, 358 pp. ဦးေမာသီရိ ဟိႏၷီဘာသာျပန္ျပီး အိႏၷိယမွ တြင္ ၁၉၉၁တြင္ ပထမဆံုး စာအုပ္ထုတ္ေဝျဖန္႕ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၈ခုႏွစ္တြင္ အိႏၷိယႏိုင္ငံ Irrawady Publication မွ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ၂၀၁၂ တြင္ စာအုပ္ထုတ္ေဝ၊ ေရာင္းခ်ေနျပီျဖစ္သည္။ အခမဲ့ ေဒါင္းလုပ္ယူလိုသူမ်ား၊ ဂူဂယ္၊ Scribd, Slideshare တို႕တြင္ရႏိုင္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဝင္စားသူတိုင္း လက္ဝယ္ေဆာင္ထားရမည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

×