Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Transisi Bil 4

1,486 views

Published on

Transitional bulletin for Universiti Utara Malaysia for execution starting AUGUST 2007.

Published in: Sports, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Transisi Bil 4

  1. 1. Bil 4: 8 Ogos 2007 Tidak Ditangguh P enstrukturan semula fakulti menjadi tiga yang antara lain memberikan lebih sinergi akademik dan memantapkan Univer- siti Utara Malaysia (UUM) sebagai universiti unik dan terbilang, tidak ditangguhkan. Begitupun, penerangan akan terus dimantapkan ke peringkat fakulti untuk mendapatkan pandangan dan cadangan bagi memperhalusi lagi penstrukturan dan membabitkan penglibatan lebih banyak warga UUM. Semalam, Transisi mengumumkan penubuhan Pasukan Penerangan bagi menjelaskan struktur baru sambil mengumpul maklumat dalam menghalusi lagi struktur universiti yang sedia ada. Terdapat khabar angin tersebar menya- takan penstrukturan ini ditangguhkan eko- TERANG... Pengarah HEP, Mohd Shuib Abu Bakar (berdiri) memberi penerangan kepada salah satu kumpulan ran pandangan Lembaga Pengarah Universi- perbincangan. ti ketika perjumpaan dengan anggota Senat dan Persatuan-persatuan Kakitangan UUM, 6 Ogos lalu. Pemangku Pendaftar, Encik Yaacob Jusoh mengesahkan bahawa Lembaga Pengarah Universiti bersetuju dengan langkah univer- siti ini untuk menstrukturkan kembali univer- siti. Oleh itu semua jawatankuasa pasu- kan petugas khas dan jawatankuasa kecil terus aktif bermesyuarat setiap hari bagi mengatasi segala masalah yang berbangkit. Jabatan Hal Ehwal Pelajar hari ini mengadakan bengkel khas untuk mem- bincangkan penstrukturan dari segi penempatan pelajar, kerana ada juga pihak yang kurang bersetuju pelajar ditempatkan berdasarkan tiga kolej. Jabatan berkenaan bersedia menerima pelbagai pandangan sebelum keputusan TUMPUAN.. Salah satu daripada kumpulan perbincangan mengenai penstrukturan kediaman pelajar. konkrit diambil. Penstrukturan Kediaman Pelajar H ari ini, hampir semua pegawai Jabatan “Sebaik sahaja bengkel ini tamat, kita mereka pun mudah dapat kerja,” katanya. Hal Ehwal Pelajar, Pengetua Kolej Ke- akan segera menubuhkan jawatankuasa Encik Shuib berkata, penstrukturan ini diaman dan Penolong Pengurus Asrama kecil yang juga akan bermesyuarat se- akan memberi banyak kebaikan kepada menghadiri bengkel khas untuk menstruk- tiap hari bagi menghalusi dan menangani pelajar kerana minda mereka bukan sa- turkan kembali kediaman pelajar, selaras setiap masalah yang berbangkit supaya tran- haja pada satu fakulti. Jika dia mengambil dengan penstrukturan fakulti. sisi penstrukturan ini dapat berlaku dengan undang-undang, mereka akan turut Pengarah Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Encik licin. mengetahui hal ehwal antarabangsa dan Shuib Abu Bakar berkata, bengkel itu bertu- “Jabatan Hal Ehwal Pelajar begitu serius dasar-dasar kerajaan. juan untuk memberikan taklimat dan men- untuk menjayakan penstrukturan ini bagi ”Ini tentunya akan memperluaskan lagi dapatkan pandangan menyeluruh pegawai memudah dan membantu pelajar UUM minda mereka untuk membolehkan mereka yang terbabit dengan hal ehwal pelajar. agar muncul sebagai universiti ternama dan menghadiri temu duga dengan yakin,” katanya.
  2. 2. Transisi 8 Ogos 2007 Penstrukturan Beri Impak lebih Berkesan – Presiden PERPATI satu strategi yang realistik selaras dengan hasrat ke- PERPATI menyokong perubahan ini dengan rajaan yang memberi tanggungjawab kepada IPTA harapan agar matlamat akan menjadi nyata dalam melahirkan usahawan siswazah dengan slogan tempoh terdekat. Semua pihak perlu mempunyai “Usahawan Kerjaya Pilihan” fokus dan komitmen yang tinggi terhadap tugas dan Dalam proses perubahan berbagai isu akan tim- tanggungjawab yang diamanahkan. Para bul. Bagi ahli PERPATI kami akan sama-sama pensyarah akan mempunyai ruang yang lebih mengembleng tenaga, fikiran dan memberi komit- besar dalam memperkemaskan pengajaran bagi me- men yang tinggi bagi menentukan nentukan siswazah lulusan UUM lebih matlamat boleh dicapai. Sama-samalah kita semua berketrampilan. Di samping itu mereka juga boleh mengambil ingatan dalam tempoh transisi ini, melibatkan diri dengan lebih aktif dalam penyeli- janganlah ada pihak yang mengambil kesempatan dikan dan perundingan yang akan membawa UUM meraih untung dalam kesempitan. Setiap kos dan sebagai universiti penyelidikan yang masa yang terlibat adalah nilai yang perlu dikira. Kita terbilang. Para pentadbir secara bersepadu akan P enstrukturan semula fakulti kepada sistem perlu elakkan pembaziran kerana akan merugikan. memberi perkhidmatan pengurusan yang lebih man- kolej boleh memberi impak yang lebih Marilah sama-sama kita bekerja dalam satu tap bagi menentukan semua sistem berjalan lancar. berkesan dari segi kualiti pengurusan. Untuk men- pasukan bagi menentukan misi yang dituju dapat Yang Berbahagia Tan Sri Naib Canselor amat pri- capai misi UUM sebagai universiti pengurusan dicapai dan akan menjadi kebanggaan kita semua. hatin kepada graduan UUM yang terpaksa mengha- yang tersohor dan menjadi pusat rujukan Kecemerlang UUM adalah amanah yang wajib di- dapai cabaran alam pekerjaan pada masa akan da- serantau, kita perlu mencari strategi yang drastik laksanakan oleh semua warga UUM. tang. Atas alasan tersebut, melalui penstrukturan dan realistik untuk menentukan penambahbaikan semula ini boleh memberi ruang yang lebih luas ke- berlaku dengan berterusan. Abdul Wahab Awang pada mereka. Langkah menubuhkan Bahagian Pem- Berasaskan kepada hal yang dinyatakan maka, Presiden PERPATI bangunan Pelajar dan Keusahawanan di Kolej adalah Pengurusan Akademik Universiti lebih Positif S aya berkeyakinan penuh bahawa penstruk- kita perlu sentiasa dan bersedia untuk berubah turan ini akan memberi kesan yang amat demi mencapai hasrat menjadikan UUM sebuah positif dalam pengurusan akademik Universiti ini. universiti yang terbilang. Dalam apa jua keada- Sudah tentu pengurusan universiti akan memberi an sekali pun, pelajar dan pensyarah tidak akan empowerment dalam beberapa perkara kepada kehilangan hak malah mereka akan memperolehi pengurusan kolej untuk membuat keputusan dan banyak manfaat hasil daripada usaha ini. ini akan mengurangkan kerenah birokrasi yang Saya memberi jaminan bahawa, selaku pen- tidak disukai oleh pelanggan khususnya pelajar. tadbir, maka kami akan memainkan peranan Oleh itu, kami akan melihat kembali pera- yang aktif untuk memastikan tanggungjawab nan Jabatan Hal Ehwal Akademik (JHEA) dan yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan akan menyerahkan beberapa proses berkaitan baik. Penambahbaikan perkhidmatan akan terus pengurusan akademik yang kini dikendalikan dilaksanakan dari masa ke semasa untuk secara berpusat di JHEA kepada pihak Kolej. memastikan rakan–rakan staf akademik da- JHEA hanya akan memainkan peranan selaku pat melaksanakan tugas pengajaran dan lah kita bekerja bersama-sama untuk menjayakan penyelaras dan khidmat nasihat agar apa jua pembelajaran, penyelidikan, penerbitan dan se- usaha ini dan sama-samalah kita doakan kejayaan keputusan yang dibuat diperingkat Kolej tidak bagainya dengan lebih berkesan manakala pela- kita bersama. bercanggah dengan prosedur yang ditetapkan. jar pula mendapat nikmat yang besar yang boleh Di samping itu, usaha ini akan menjadi menjadi pemangkin kepada usaha memburu Baharudin Yaacob contoh dan teladan kepada pelajar bahawa kecemerlangan. Ayuh rakan-rakan sekalian! Mari- Pengarah Jabatan Hal Ehwal Akademik Memperluaskan Rasa “Sense of Belonging” P negara dan mungkin juga dunia. Rasa sense of be- Begitu juga dengan jabatan-jabatan, seterus- ada asasnya rasa sense of belonging atau rasa longing itu akan terasa lebih kuat sekiranya orang nya fakulti yang ada. Ketua-ketua jabatan dan kepunyaan merupakan satu perasaan yang yang menikmatinya juga adalah orang yang turut dekan sudah semestinya mengharapkan ahli-ahli positif dan sepatutnya dimiliki oleh semua. Se- serta dalam usaha meningkatkan jenama kolej mereka mempunyai sense of belonging yang kuat orang penghulu kampung menuntut atau ber- tersebut. terhadap jabatan atau fakulti mereka. hasrat mahukan semua penduduk mempunyai Betapa indahnya apabila rasa sense of belong- Sudah pastilah hal ini tidak salah sama sekali. rasa berkenaan. Seseorang Datuk Bandar juga ing daripada ketiga-tiga kolej ini bersaing sesama Tidakkah amat pelik jika ada yang menyempitkan mahukan penduduk kota rayanya mempunyai mereka secara sihat dalam usaha rasa sense of belonging ini hanya di peringkat rasa itu. menaikkan imej masing-masing, sehingga den- fakulti. Elok sekiranya rasa itu dikekalkan dan Jika semua penduduk kampung atau warga gan persaingan itu membuahkan kecemerlangan diperluaskan lagi dalam sistem kolej nanti. Kita kota mempunyai rasa itu akan melahirkan sikap akademik dan penyelidikan secara keseluruhan- akan mempunyai rasa sense of belonging yang yang memberi faedah kepada kampung atau nya. lebih lebih luas dan mungkin juga lebih indah bandar tersebut. Penduduk kampung atau warga Seumpama negeri-negeri dalam sebuah ne- apabila lebih ramai warga menikmati rasa yang kota tidak akan membuang sampah merata-rata gara, sudah pasti negeri-negeri ini akan bersaing sama. kerana akan mencemarkan bandar raya mereka. untuk mendapatkan pegiktirafan daripada pihak Seperti seorang warga kota yang amat Jika kawasan mereka kotor, ini akan mencalar rasa tertinggi dalam negara tersebut. Jadi, rasa sense of mencintai kota raya mereka yang indah, sense of belonging warga kota berkenaan. Sekali- belonging manakah yang ingin kita pilih? Sense of begitu juga ahli kolej nanti akan menikmati rasa pun mereka orang kecil dalam bandar berkenaan, belonging yang sempit dalam sebuah fakulti atau itu terhadap kolej mereka, dengan syarat kolej rasa sense of belonging itu akan menyebabkan sense of belonging yang diperluaskan dalam ben- mereka juga adalah merupakan sebuah kolej yang mereka rasa setiap inci kawasan kota itu milik tuk gabungan fakulti-fakulti? cemerlang dan telah mencipta nama di seluruh mereka. Jawatankuasa Buletin Transisi PENAUNG: Tan Sri Dr. Nordin Kardi KETUA PENGARANG: Mohd Zaini Nasri PENGARANG: Dr. Faridahwati Mohd Shamsudin, Noor Fadhilah Mat Nayan, Kori Ariff, Suraya Deraman, Ku Azmi Ku Ibrahim, PERSATU, PERPATI, KESKA PENYELARAS PENERBITAN: Mohammad Amzari Bakri REKA BENTUK MASTHEAD: Nor Azli Abdul Aziz PENERBITAN ELEKTRONIK: Azmi Abu Seman DICETAK OLEH: Jabatan Perhubungan Awam Sebarang pandangan dan cadangan boleh dihantar terus melalui e-mel: prouum@uum.edu.my
  3. 3. Vol 4: 8 August 2007 Q A on Restructuring ...continued from the last issue Q: My department has decided that it heard that the first phase is to com- of the Faculty. Starting from 1st Janu- no longer wants to be part of a facul- mence on 15th of August 2007. How- ary 2008, however, you will have to ty it is in now. Although I truly under- ever, according to the new structure, report to a new boss. Q: I am now on study leave. I am cur- stand and accept why such decision my program will be no longer situ- was arrived at, I am not particularly ated in my current faculty, but will rently pursuing my PhD overseas, and personally happy to disassociate be consolidated under a different and because of that, I have limited myself from my current faculty. What college. Come 15th August, to whom (and reliable) information on the is- options do I have? shall I be responsible? Will it be the sue of restructuring. Sincerely speak- A: Well, we are made to understand dean of the new college? ing, I did not anticipate that UUM will A: Yes, you are correct to point out that that individual lecturers will be given have ‘another’ restructuring, consid- an option in this exercise. They can the restructuring will be implement- ering that the last restructuring exer- opt to stay with the existing faculty, ed in two phases. As we mentioned cise was merely three years ago. I am if they feel that it is better for them in our first issue, the first phase in- for change, but may I know why the to remain there, or to be with the de- volves only appointment of new of- need to restructure again? A: Thank you for your concern. To answer partment. If they choose the latter, fice bearers, who will not yet take this means that should the depart- over from the existing ones. They your query, we would like to advise ment be relocated elsewhere, then are to undergo intensive training to you to get a copy of Buletin Transisi, they have to physically move out of study and learn how things are cur- issued daily to inform you about the the faculty. However, a concrete de- rently being run so that they could latest updates on the restructuring cision on such logistics is yet to be effectively take over at the end of exercise. The bulletin is also available made by the management. Once we the year. The second phase, this is in the UUM portal. All you need to do have such information, we will let the full swing phase, will start on 1st is to log in and type your password you know in this bulletin. January 2008, as planned. Hence, as to get access to the bulletin. You may Q: I am aware that the new structure far as reporting is concerned, you are find answers to your query specifically will be implemented in phases. I also still responsible to the present Dean in the first and second issue. ...to be continued It’s Time to Transform (2) “Those who failed to oppose me, who readily agreed with Y esterday, we mentioned to you that On this day onward, the new office me, accepted all my views, the restructuring exercise is to be bearers will actually assume their office and yielded easily to my implemented in two phase. The first (plus, of course, their administrative al- opinions, were those who did phase was covered in yesterday’s is- lowances), and the University will run sue. Today, we will look into the second on full swing according to the new pro- me the most injury, and were phase. posed and planned system to achieve my worst enemies, because, the same mission and vision of being by surrendering to me so The restructuring exercise will be com- the “first choice” university. easily, they encouraged me prehensively implemented on 1st Janu- to go to far.... I was then too ary 2008. It is envisaged that by this time However, a new system may have its changes in the University’s statutes and flaws. Therefore, continuous improve- powerful for any man, except constitution consequential to the organ- ments to better and sustain the system myself...to injure me” izational transformation are completed, will need to take place. And to do so, and that the proposed new structure both academic and non-academic com- Napoleon Bonaparte is already approved by the Ministry of munity has to work hand-in-hand to- Emperor of France (1769 - 1821) Higher Education. ward the same end.
  4. 4. Transition 8 August 2007 Perspectives The “New UUM”: As I See It I ndeed the long awaited news came at the right moment and in the right form. The VC’s brief overview of the new structure in the monthly assembly has shed all doubts that over shadowed my thoughts on the proposed new structural change. In short, I am convinced that the new structure was well articulated; it has a clear vision that will put UUM on its journey to greatness and glory beyond the common thoughts of the century. As I close my eyes to ponder, I can see great academic discourses taking place in almost every corner among the academics with high respect to the truth seeking tradition with joy, passion and diligence. The learned professor will be surrounded by their disciples; the students will busy running between classes and meeting their respective lecturers; and the lectures will be busy entertaining questions from the inquisitive minds of the students probing the boundaries of knowledge. The campus suddenly will rejuvenate into dynamism that never was. I wish to be part of this great architectural enchantment and to experience myself the feeling of joy and glory from the greatness that UUM shall transform itself into. Deep in my heart, I thank Allah for sending us a great thinker, and a brave leader yet humble and pious who is willing to “slave himself” for no other reason than a true love for the nation, Malaysia. Assoc. Prof. Dr. Mohamad Khan Jamal Khan Alumni Secretary I n the academia, even if we wish to reject the null hypothesis, we can’t do so unless and until there is solid empirical evidence to say otherwise. When such evidence is available, then we are in a good position to accept the alternate hypothesis. Even this should be done within specified significance level. This is how academics are trained. In the context of UUM restructuring exercise, we can say that the old structure is our null hypothesis, while the new college sys- tem is the alternate hypothesis. But in light of the restructuring process, is it too late to suggest otherwise? Perhaps, it is not. Academic workshops and discussions can still be conducted. I believe UUM academics should be given ample space for them to be heard. Things could proceed as planned once the college system is well understood and accepted by the academic community in this university. Even if there is any resistance to the new structure, it should not be taken to mean that we refuse to accept new ideas; we simply are not able to entirely discern and understand the whole exercise. But we should also remember that the success of many renowned international universities is not due so much to the structure itself but rather more to the fact that academic members in those universities internalize academic spirit and culture truly. Having said this, of course Harvard will not be Harvard today were they to emulate Oxford or Cambridge. Assoc. Prof. Dr. Bidin Yatim Faculty of Quantitative Sciences

×