Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Badanie skuteczności TOC w pracy z małymi dziećmi - doktorat Pani Hewilii Hetmańczyk-Bajer

9,779 views

Published on

Prezentacja ukazująca wyniki badań skuteczności Narzędzi TOC w pracy z małymi dziećmi. Badanie przeprowadziła w ramach swojej pracy doktoranckiej Pani dr Hewilia Hetmańczyk-Bajer z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydział Pedagogiki). Przedmiot badań stanowiły kompetencje społeczne uczniów z klas trzecich szkoły podstawowej.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Badanie skuteczności TOC w pracy z małymi dziećmi - doktorat Pani Hewilii Hetmańczyk-Bajer

 1. 1. KUFEREK PEŁEN EMOCJI Narzędzia Teorii Ograniczeń jako wsparcie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci dr Hewilia Hetmańczyk-Bajer
 2. 2. DZISIEJSZY ŚWIAT
 3. 3. Wyniki badań skuteczności TOC dr Hewilia Hetmańczyk-Bajer
 4. 4. Autorski program zajęć został opracowany dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 60 – 90 minut (około 2 godziny lekcyjne) przez okres jednego semestru.
 5. 5. Badaną populacją była grupa 36 uczniów klasy trzeciej, wśród których znalazło się 19 chłopców (53%) i 17 dziewcząt (47%), wybranych do badań w sposób celowy.
 6. 6. GŁÓWNY PROBLEM BADAWCZY W jakim stopniu praktyczne wykorzystanie Teorii Ograniczeń w edukacji może wpłynąć na podniesienie poziomu kompetencji społecznych uczniów klas trzecich szkoły podstawowej?
 7. 7. METODY, TECHNIKI ORAZ NARZĘDZIA BADAWCZE Główną metodą, która umożliwiła odpowiedź na pytania badawcze był naturalny eksperyment pedagogiczny (plan jednogrupowy z pretestem i posttestem) uzupełniony o metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety, obserwacji (systematyczna obserwacja bezpośrednia), analizy dokumentów oraz metodę szacowania (skale ocen) i techniki socjometryczne.
 8. 8. Analiza wyników wykazała różnicę pomiędzy postępowaniem uczniów przed i po zakończeniu cyklu zajęć z wykorzystaniem TOC. Oczywiście zmiany jakie zaszły w badanej grupie trzecioklasistów nie pojawiły się natychmiast i wymagały wiele wysiłku i stałej współpracy pomiędzy wychowawczynią a osobą prowadzącą zajęcia, ale ostateczne ograniczenie niepożądanych zachowań na korzyść wzrostu poziomu kompetencji społecznych można uznać za wielki sukces.
 9. 9. Zmiany, jakie zaszły w zachowaniu dzieci szczególnie były widoczne, jeżeli chodzi o wykształcenie umiejętności współżycia i współdziałania z rówieśnikami, budowanie empatii, kształtowanie zachowania tolerancji, dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi,
 10. 10. Dzięki zastosowaniu trzech logicznych narzędzi udało się także doprowadzić do wzmocnienia poczucie wartości i dostrzegania swoich mocnych stron, głównie w przypadku uczniów o zaburzonym zachowaniu.
 11. 11. Okazało się również, iż zdecydowanie zmalała liczba osób reagujących w sposób agresywny bądź bierny i wycofujący się na napotykane trudności, takie jak konflikty czy też prezentacja na forum klasy. Wzrósł poziomu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 12. 12. RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH
 13. 13. Współdziałanie liczba obserwowanych uczniów 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 liczba obserwowanych zajęd aktywni uczestnicy narzucający innym swoje zdanie bierni przeszkadzający 16 17 18 19 20
 14. 14. liczba obserwowanych uczniów Empatia 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 liczba obserwowanych zajęd uczniowie współodczuwający, wrażliwi, tolerancyjni okazujący zainteresowanie tylko wybranym osobom egoistyczni, obojętni, wykazujący brak zaangażowania 19 20
 15. 15. liczba obserwowanych uczniów Nawiązywanie kontaktów - komunikacja z rówieśnikami 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 liczba obserwowanych zajęd bardzo dobra trudny kontakt tylko w potrzebnych sytuacjach brak kontaktu
 16. 16. Stosowanie reguł moralnych liczba obserwowanych uczniów 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 liczba obserwowanych zajęd uczniowie przestrzegający zasad częściowo przestrzegający zasad niestosujący się do obowiązujących zasad 17 18 19 20
 17. 17. Koncentracja uwagi na wykonywanym zadaniu liczba obserwowanych uczniów 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 liczba obserwowanych zajęd poziom wysoki poziom niski poziom przeciętny całkowite rozproszenie uwagi
 18. 18. WNIOSKI Podejmowanie działań edukacyjnych oraz korekcyjnych już w odniesieniu do uczniów w młodszym wieku szkolnym w obszarze rozwoju społeczno-emocjonalnego powinno stać się pilnym zadaniem pedagogów i nauczycieli. Wychowawca powinien posiadać wiedzę na temat różnych zaburzeń społecznoemocjonalnych oraz deficytów w zakresie przejawianych kompetencji społecznych, umiejętności rozpoznawania ich i odpowiedniego postępowania z takimi dziećmi.
 19. 19. • Dobór odpowiednich metod i technik pracy w dużej mierze zdecyduje o przyszłej karierze dzieci w szkole, a w niektórych przypadkach nawet w późniejszym życiu. • Istnieje potrzeba uwzględnienia tego typu zajęć w planach rocznych pracy z uczniami w młodszym wieku szkolnym. • Narzędzia Teorii Ograniczeń mogą stanowić uzupełnienie oraz wzbogacenie realizowanych treści, natomiast nie wymagają odrębnych godzin lekcyjnych.
 20. 20. Przeprowadzone badania, a szczególnie praca z dziećmi, obserwacja ich zainteresowania i zaangażowania w zajęcia z wykorzystaniem logicznych narzędzi TOC, stały się inspiracją do stworzenia bogatszej oferty, składającej się z 30 scenariuszy oraz materiałów przeznaczonych dla dzieci i nauczyciela. Dzięki temu powstał pakiet edukacyjny KUFEREK PEŁEN EMOCJI.
 21. 21. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ dr Hewilia Hetmańczyk-Bajer Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki e-mail: hewilia@interia.pl
 22. 22. www.toc.edu.pl

×