Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuferek pełen emocji - ogólna prezentacja

8,526 views

Published on

Ogólna prezentacja pakietu "KUFEREK PEŁEN EMOCJI" wykorzystującego Narzędzia TOC w rozwoju szeroko pojętej inteligencji emocjonalnej.
Pakiet przeznaczony jest dla szkoły podstawowej - klasy III-VI i uczy rozwiązywania konfliktów, rozwoju empatii, pracy zespołowej, przestrzegania reguł moralnych, zrozumieniu swoich i cudzych potrzeb.
Pakiet powstał na podstawie doktoratu Pani dr Hewilii Hetmańczyk-Bajer, która udowodniła, że dzieci, które stosują narzędzia TOC bardzo szybko rozwijają swoją inteligencję emocjonalną. Jest to kontynuacja pakietu "KUFEREK TAJEMNIC"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kuferek pełen emocji - ogólna prezentacja

 1. 1. KUFEREK PEŁEN EMOCJI Narzędzia Teorii Ograniczeń jako wsparcie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci Hewilia Hetmańczyk-Bajer
 2. 2. KUFEREK PEŁEN EMOCJI jest kontynuacją pakietu edukacyjnego KUFEREK TAJEMNIC, który jako pierwsza pozycja na polskim rynku edukacyjnym, wykorzystała narzędzia krytycznego myślenia TOC w pracy z małymi dziećmi.
 3. 3. Współczesne realia związane z rynkiem pracy pokazują, iż sama wiedza nie wystarczy, jeśli jednostka nie będzie potrafiła:  współpracować w zespole
 4. 4.  rozwiązywać pojawiających się kwestii spornych i konfliktów
 5. 5.  zaplanować osiągnięcie wspólnego celu
 6. 6.  dokonać wyboru i podjąć właściwe decyzje
 7. 7. W związku z tym należy położyć większy nacisk na zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne wśród uczniów, począwszy od najwcześniejszego szczebla edukacji, które miałyby na celu poszerzenie spektrum umiejętności społecznych oraz takich, które dotyczą radzenia sobie z emocjami.
 8. 8. Pakiet edukacyjny KUFEREK PEŁEN EMOCJI jest odpowiedzią na problemy współczesnej szkoły, która niejednokrotnie boryka się z niedojrzałością społeczno-emocjonalną wychowanków.
 9. 9. NAJWAŻNIEJSZE CELE PAKIETU EDUKACYJNEGO KUFEREK PEŁEN EMOCJI: kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, kształtowanie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji, kształtowanie umiejętności określania i wyrażania własnych potrzeb, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, kształtowanie umiejętności rozumienia punktu widzenia innych osób oraz ich potrzeb, kształtowanie umiejętności kontrolowania własnego zachowania i reakcji emocjonalnych, kształtowanie umiejętności przewidywania rezultatów pewnych zachowań i działań,
 10. 10. NAJWAŻNIEJSZE CELE PAKIETU EDUKACYJNEGO KUFEREK PEŁEN EMOCJI: kształtowanie umiejętności analizowania kontekstu sytuacji zgodnie z logiką związków przyczynowo-skutkowych, kształtowanie umiejętności wytrwałego dążenia do celu i przewidywania konsekwencji zdarzeń związanych z podjętymi decyzjami, kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi, wzmocnienie poczucia własnej wartości, dostrzeganie swoich mocnych stron, kształtowanie umiejętności pokonywania własnych słabości, nauka radzenia sobie ze stresem, lękiem, rozwijanie wyobraźni, twórczego wyrażania przeżyć i uczuć.
 11. 11. KUFEREK PEŁEN EMOCJI może być wykorzystywany w trakcie: zajęć programowych zajęć dodatkowych lekcji wychowawczych zajęć w świetlicach terapeutycznych zajęć w świetlicach szkolnych
 12. 12. Treści związane z kształtowaniem kompetencji społeczno-emocjonalnych są uniwersalne dla uczniów w każdym wieku, szczególnie osób które cechują się ich niskim poziomem.
 13. 13. Jednak pakiet edukacyjny KUFEREK PEŁEN EMOCJI został opracowany z myślą o uczniach szkoły podstawowej, ponieważ to właśnie pierwsze lata pobytu dziecka w szkole stanowią zdecydowany krok na drodze ku dorosłości.
 14. 14. Cykl 30 spotkań porusza różnorodne problemy społeczno-emocjonalne, z którymi dzieci spotykają się na co dzień, takie, jak:
 15. 15.  tolerancja, uprzejmość, empatia
 16. 16.  złość, konflikt
 17. 17.  nieakceptacja, wyśmiewanie
 18. 18.  poczucie własnej wartości, przyjaźń, szacunek, zaufanie, współpraca i wiele innych…
 19. 19. Nabywanie cech pożądanych społecznie sprzyja tworzeniu ludzi gotowych do pełnienia różnorodnych ról społecznych, którzy są w stanie w sposób satysfakcjonujący pokonywać napotykane trudności.
 20. 20. Jak je rozwijać?
 21. 21. KUFEREK PEŁEN EMOCJI został opracowany zgodnie założeniami najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
 22. 22. Cel ogólny pakietu edukacyjnego KUFEREK PEŁEN EMOCJI to rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, w tym pogłębienie i wzmocnienie więzi społecznych poprzez ukazanie dzieciom możliwości wyboru dróg postępowania w przezwyciężeniu kryzysów oraz konfliktów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
 23. 23. Dzięki tego typu działaniom uczniowie mają możliwość lepszego poznania siebie, swoich mocnych stron, odreagowania napięć emocjonalnych, a także dostrzeżenia, że dotąd negatywne sytuacje mogą mieć pozytywny wymiar.
 24. 24. Ważną rolę odgrywa również zapobieganie najczęściej pojawiającym się problemom u dzieci w wieku szkolnym, świadczącym o brakach w zakresie kompetencji społeczno-emocjonalnych, wśród których można wymienić:
 25. 25.  Agresji słownej i fizycznej
 26. 26.  agresji psychicznej
 27. 27.  izolacji
 28. 28.  wycofywaniu się z kontaktów społecznych
 29. 29. Założone cele są realizowane za pomocą trzech narzędzi krytycznego myślenia TOC:
 30. 30. Co zawiera Pakiet?
 31. 31. Co zawiera pakiet edukacyjny KUFEREK PEŁEN EMOCJI? MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA: • przewodnik składający się z 30 scenariuszy - ze szczegółowym, opatrzonym w zdjęcia, opisem poszczególnych działań z dziećmi, • emotikony, • załączniki w formie zdjęć i kart dla dzieci, • arkusze do zajęć diagnostycznych, z odpowiednio dobranymi pytaniami socjometrycznymi, • matę chmurka, • matę gałązka, • grę „Mistrz Argumentu” wraz z instrukcją, • grę „Królestwo potrzeb”.
 32. 32. Scenariusze zawarte w KUFERKU PEŁNYM EMOCJI poprzedzone zostały specjalnie dobranymi opowiadaniami. Przez cały cykl 30 zajęć uczestnikom towarzyszy rodzina Kotów, której perypetie są bliskie codziennym przeżyciom rodzinnym i szkolnym uczniów w wieku szkolnym.
 33. 33. MATERIAŁY DLA DZIECI I RODZICÓW: • kartę chmurka (chmurki do wypychania, jako pomoc do kinestetycznego określania problemu), • kartę emotikony (do wypychania), • karty pracy odpowiednio dobrane do każdego ze scenariuszy (do pracy na zajęciach oraz w domu), • grę „Mistrz Argumentu” wraz z instrukcją.
 34. 34. Nauczyciel, który sięgnie po KUFEREK PEŁEN EMOCJI i zapozna się z narzędziami krytycznego myślenia TOC, zdobędzie nie tylko wiedzę i umiejętności dotyczące wykorzystania narzędzi, ale również, dzięki dołączonym pomocom, będzie mógł sam tworzyć zajęcia w oparciu na narzędzia TOC.
 35. 35. KUFEREK PEŁEN EMOCJI powstał na bazie autorskiego programu 20 zajęć, opracowanego dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 60 – 90 minut (około 2 godziny lekcyjne) przez okres jednego semestru.
 36. 36. Badaną populacją była grupa 36 uczniów klasy trzeciej, wśród których znalazło się 19 chłopców (53%) i 17 dziewcząt (47%), wybranych do badań w sposób celowy.
 37. 37. Zmiany, jakie zaszły w zachowaniu dzieci szczególnie były widoczne, jeżeli chodzi o wykształcenie: umiejętności współżycia i współdziałania z rówieśnikami, budowanie empatii, kształtowanie zachowania tolerancji, dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi.
 38. 38. Schemat chmurki wykonany w trakcie ZAJĘĆ XI – ROZWIĄZUJEMY KONFLIKT WEWNĘTRZNY Schemat chmurki wykonany w trakcie ZAJĘĆ X – ROZWIĄZUJEMY KONFLIKT ZEWNĘTRZNY
 39. 39. Jeżeli chcielibyście Państwo osobiście przekonać się o skuteczności KUFERKA PEŁNEGO EMOCJI to, do całego pakietu został specjalnie opracowany scenariusz zajęć diagnostycznych oraz arkusze z pytaniami socjometrycznymi, które najlepiej pokażą zmiany w sytuacji społecznej całej grupy lub klasy szkolnej po zrealizowaniu całego cyklu zajęć.
 40. 40. RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH
 41. 41. 0 5 10 15 20 25 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 liczbaobserwowanychuczniów Współdziałanie aktywni uczestnicy bierni narzucający innym swoje zdanie przeszkadzający ulegli, podporządkowani
 42. 42. 0 5 10 15 20 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 liczbaobserwowanychuczniów Empatia uczniowie współodczuwający, wrażliwi, tolerancyjni okazujący zainteresowanie tylko wybranym osobom egoistyczni, obojętni, wykazujący brak zaangażowania
 43. 43. 0 5 10 15 20 25 30 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 liczbaobserwowanychuczniów Nawiązywanie kontaktów - komunikacja z rówieśnikami bardzo dobra tylko w potrzebnych sytuacjach trudny kontakt brak kontaktu
 44. 44. 0 5 10 15 20 25 30 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 liczbaobserwowanychuczniów Stosowanie reguł moralnych uczniowie przestrzegający zasad częściowo przestrzegający zasad niestosujący się do obowiązujących zasad
 45. 45. 0 5 10 15 20 25 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 liczbaobserwowanychuczniów Koncentracja uwagi na wykonywanym zadaniu poziom wysoki poziom przeciętny poziom niski całkowite rozproszenie uwagi
 46. 46. KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA KUFERKA PEŁNEGO EMOCJI możliwość lepszego poznania siebie, swoich mocnych stron, odreagowania napięć emocjonalnych; zapobieganie najczęściej pojawiającym się problemom związanym z zachowaniem dzieci w wieku szkolnym; pomoc w likwidowaniu zaburzeń przystosowawczych.
 47. 47. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ dr Hewilia Hetmańczyk-Bajer Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki e-mail: hewilia@interia.pl
 48. 48. www.toc.edu.pl

×