Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuferek matematyczny - TOC uczy myślenia na matematyce

15,427 views

Published on

Prezentacja pakietu "Kuferek matematyczny" dla klasy III SP. Program uczy myślenia na matematyce dzięki zastosowaniu Narzędzi TOC.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kuferek matematyczny - TOC uczy myślenia na matematyce

 1. 1. KUFEREK MATEMATYCZNY TOC UCZY MYŚLENIA NA MATEMATYCE Anna Omilianowska, Mariola Kusak TOC DLA EDUKACJI POLSKA
 2. 2. ©TOC dla Edukacji Polska
 3. 3. BAŚŃ MATEMATYCZNA TO JEST TO!!! Niewątpliwie każde dziecko będzie chciało rozwiązywać matematyczne zadania, jeżeli będą one dla niego ciekawe, intrygujące, niezwykłe czy zaskakujące. Doskonałym sposobem aby osiągnąć wysoką motywację dzieci do nauki matematyki są baśnie matematyczne. ©TOC dla Edukacji Polska
 4. 4. BAŚŃ MATEMATYCZNA TO JEST TO!!! Są to opowiadania, w których treść wpleciono różne zadania i problemy matematyczne. Dziecko słucha baśni czytanej przez dorosłego i rozwiązuje zadania w dostępny sobie sposób. Te ciekawe spotkania z baśnią i matematyką powodują, ze uczniowie nie tylko z zaangażowaniem słuchają opowiadania, ale także opowiadają, wyrażają swoje emocje, rozwiązują zadania, ćwiczą zmysły. ©TOC dla Edukacji Polska
 5. 5. DLACZEGO BAŚŃ? W BAŚNIACH DZIECI CZUJĄ SIĘ BEZPIECZNIE. CZĘSTO DZIĘKI BAŚNIOWYM TREŚCIOM UDAJE SIĘ ROZŁADOWAĆ WIELE NAPIĘĆ I LĘKÓW, USPOKOIĆ WEWNĘTRZNIE, PONIEWAŻ KAŻDA BAŚŃ KOŃCZY SIĘ SZCZĘŚLIWIE, DOBRO ZWYCIĘŻA. DZIĘKI TEMU FANTAZJUJĄCE DZIECKO WZMACNIA POCZUCIE WŁASNEJ SIŁY I NIEZALEŻNOŚCI. ©TOC dla Edukacji Polska
 6. 6. Prowadzenie zajęć metodą baśniowych spotkań jest uczestniczeniem w przygodzie, która nie przekracza możliwości intelektualnych, poznawczych i emocjonalnych dziecka. Baśniowy bohater nie jest ani mądrzejszy ani odważniejszy od dziecka, dlatego też można mu pomagać, co daje poczucie siły, wiary we własne umiejętności i możliwości. Dzięki temu wzrasta odporność emocjonalna dziecka, jego samoocena i poczucie bezpieczeństwa. W zastosowanej metodzie wprowadzamy dziecko w sytuację fikcyjną i dlatego bezpieczną dla jego poczynań poznawczych. Prowadzone w kręgu baśni ćwiczenia, zabawy, gry umożliwiają uczniom wzbogacenie ich zasobu doświadczeń matematycznych w różnych zakresach. ©TOC dla Edukacji Polska
 7. 7. PRZEDE WSZYSTKIM ZABAWA!!! Ważnym przesłaniem metodycznym dla nauczania jest to, by zajęcia były prowadzone metodą zabawową. Zabawa przecież jest podstawową metodą poznawania i inspirowania aktywności dziecka. Zabawa jest środowiskiem wychowawczym zawierającym elementy przyszłej nauki. ©TOC dla Edukacji Polska
 8. 8. Celem nadrzędnym opracowań jest nauka poprzez zabawę. Dzieci przekonają się, że świat matematyki nie jest trudny, a może być fascynujący i przyjazny. Tworzy on przestrzeń do rozwoju zainteresowań. Kształci umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji oraz praktycznego korzystania z nich. Uczestnicząc w spotkaniach, uczniowie utożsamiają się z bohaterami, którzy pomagają dzieciom wzbogacać wyobraźnię oraz kreatywne myślenie. ©TOC dla Edukacji Polska
 9. 9. Oprócz elementów matematycznych ukazują uczniom obraz współdziałania z innymi, uczą życzliwości i tolerancji, uwrażliwiają na krzywdę innych oraz pokazują właściwe wzorce zachowania. Podczas pracy dzieci angażują się emocjonalnie z postacią ulubionego bohatera, dzięki czemu wykonywanie zadań matematycznych wspólnie z nim, stanowi dla nich bardzo atrakcyjną formę nauki. ©TOC dla Edukacji Polska
 10. 10. ZAWARTOŚĆ PAKIETU KLASA II
 11. 11. DLA NAUCZYCIELA - 30 SCENARIUSZY ZAJĘĆ, 30 ZAŁĄCZNIKÓW
 12. 12. Scenariusze opisane zostały w bardzo czytelny, przejrzysty sposób.
 13. 13. Nawigację po nich dodatkowo ułatwiają zamieszczone ikony oraz kolory nagłówków.
 14. 14. W Kuferku dla nauczyciela znajdują się kolorowe elementy gałązki logicznej, które posłużą nauczycielowi do demonstracji i wspólnej pracy z uczniami.
 15. 15. Znajdują się tam również kolorowe piktogramy. Zamieszczone są również teksty do zadań, których rozwiązanie przewidziane jest narzędziami TOC. Pozwala to uniknąć kserowania fragmentów opracowania. Ponadto daje możliwość wyboru i zaplanowania przez nauczyciela odpowiednich dla grupy form pracy.
 16. 16. DLA UCZNIA - 73 karty pracy , naklejki, gra planszowa,
 17. 17. W Kuferku dla dziecka znajdują się karty pracy do indywidualnego wykonania. Treść wszystkich zadań i ćwiczeń jest zgodna z podstawą programową. Wszystkie zadania są spójne z motywem przewodnim opracowania i tworzą z nim całość.
 18. 18. W materiałach dla ucznia znajdują się kolorowe fragmenty mapy, które dziecko wypełnia na bieżąco naklejkami. W ostatnim spotkaniu powstanie z nich gra matematyczna.
 19. 19. ZAWARTOŚĆ PAKIETU KLASA III ©TOC dla Edukacji Polska
 20. 20. DLA NAUCZYCIELA - 30 SCENARIUSZY ZAJĘĆ, 40 ZAŁĄCZNIKÓW ©TOC dla Edukacji Polska
 21. 21. Scenariusze opisane zostały w bardzo czytelny, przejrzysty sposób. ©TOC dla Edukacji Polska
 22. 22. Nawigację po nich dodatkowo ułatwiają zamieszczone ikony oraz kolory nagłówków. ©TOC dla Edukacji Polska
 23. 23. W Kuferku dla nauczyciela znajdują się kolorowe piktogramy. Zamieszczone są również teksty do zadań, których rozwiązanie przewidziane jest narzędziami TOC. Pozwala to uniknąć kserowania fragmentów opracowania. Ponadto daje możliwość wyboru i zaplanowania przez nauczyciela odpowiednich dla grupy form pracy. ©TOC dla Edukacji Polska
 24. 24. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie grup nauczyciel znajdzie w swoim kuferku również specjalne, uzupełnione nakładki pozwalające na rozwiązanie zadań uczniom o mniejszych możliwościach intelektualnych. Pozwalają one na większą indywidualizację procesu edukacyjnego. Umieszczono tam również zadania i ćwiczenia, których rozwiązanie zaplanowano pracą grupową uczniów. ©TOC dla Edukacji Polska
 25. 25. W obudowie metodycznej opracowania znajdują się zafoliowane schematy narzędzi TOC: Gałęzi Logicznej, Drzewka Ambitnego Celu , Chmurki jak również pisaki sucho ścieralne dla każdego ucznia. Służą one wielokrotnemu użyciu. Jeśli uczeń popełni błąd może go szybko zmazać i napisać poprawne działanie. Na odwrocie zafoliowanego schematu Gałęzi Logicznej znajdują się kolorowe koła, spełniające funkcję liczmanów. ©TOC dla Edukacji Polska
 26. 26. DLA UCZNIA - 47 kart pracy , naklejki, gra planszowa, zafoliowane schematy narzędzi TOC ©TOC dla Edukacji Polska
 27. 27. W Kuferku dla dziecka znajdują się karty pracy do indywidualnego wykonania. Treść wszystkich zadań i ćwiczeń jest zgodna z podstawą programową. Wszystkie zadania są spójne z motywem przewodnim opracowania i tworzą z nim całość. ©TOC dla Edukacji Polska
 28. 28. Zastosowanie wielu zadań niestandardowych wpływa na rozwój krytycznego i logicznego myślenia uczniów. Wzbogacenie kuferka o kolorowe naklejki i karty pracy jest również swoistym rodzajem nagrody dla dziecka - podnosi jego motywację do nauki. Zaplanowano również zadania dodatkowe do rozwiązania w domu wspólnie z rodzicami. ©TOC dla Edukacji Polska
 29. 29. NARZĘDZIA TOC W każdym spotkaniu opracowań zaplanowano pracę z wykorzystaniem narzędzi TOC, które w istotny sposób rozwijają logiczne, krytyczne myślenie, pozwalają na lepsze planowanie i organizacje pracy, pomagają dostrzegać związki przyczynowo - skutkowe. Poprawiają umiejętności komunikacyjne, pozwalają na dostrzeżenie i zanalizowanie konfliktów oraz odnalezienie wielu sposobów ich rozwiązań. ©TOC dla Edukacji Polska
 30. 30. GAŁĄŹ LOGICZNA Gałązka Logiczna to narzędzie pomagające określić przyczynę i skutek. W sposób logiczny wyprowadza podane w zadaniu dane matematyczne i prowadzi do prawidłowego rozwiązania. Pozwala na „zobaczenie” treści zadania i podanie rozwiązania wraz z jego umotywowaniem. W klasach starszych może przyczynić się do stosowania oryginalnych pomysłów (własnych propozycji) w rozwiazywaniu problematycznych zadań. ©TOC dla Edukacji Polska
 31. 31. Graficzna forma gałązki sprzyja przedstawieniu faktów oraz ustaleniu związków i zależności. Poprzez obrazowanie treści umożliwia lepsze jej zrozumienie, a także dokonanie selekcji i wybór istotnych informacji. W każdym momencie pozwala powrócić do wybranego fragmentu zadania. Wizualizacja analizowanego problemu sprzyja specyfice myślenia dzieci. Graficzny układ gałązki dyscyplinuje uczniów w koncentrowaniu się na istotnych szczegółach. Poruszając się z dołu do góry gałęzi, uczeń wykonuje operacje myślowe pozwalające na odnalezienie prawidłowej odpowiedzi / rozwiązania. ©TOC dla Edukacji Polska
 32. 32. Gałązka logiczna pozwala na Łączenie słowa z danymi i działaniem matematycznym czyli wzmocnienie podawanych w zadaniu danych słownym opisem lub rysunkiem. Pozwala to dzieciom poszukiwać wzrokiem obrazu graficznego odpowiedniego do konkretnego fragmentu zadania. Zaczynają one rozumieć przekazywane informacje. Wybór kluczowych danych – umożliwia rozpoczęcie tworzenia gałązki. Uchwycenie najważniejszej informacji w zadaniu pozwoli na dalsze jego rozwiązanie poprzez zbudowanie prawidłowej gałązki. W momencie złego wyboru, błąd jest szybko wychwytywany, gdyż gałązka pokazuje, że logika została zaburzona.©TOC dla Edukacji Polska
 33. 33. Praca z Gałązką Logiczną kształtuje umiejętność przewidywania, powoduje lepsze zrozumienie zasad naukowych, relacji matematycznych i rozwijanie kreatywnego, logicznego myślenia. ©TOC dla Edukacji Polska
 34. 34. W opracowaniu znajdują się przykłady rozwiązań zadań za pomocą GAŁĘZI LOGICZNEJ. ©TOC dla Edukacji Polska
 35. 35. CHMURKA Chmurka to narzędzie służące do analizy jakiegoś problemu, konfliktu. W matematyce właściwie każde zadanie to jakiś problem do rozwiązania. Istotnym elementem pracy z matematyczną Chmurką jest dokonywana bez pośpiechu analiza, która pozwoli na wskazanie wielu rozwiązań jednego zadania. Poprzez nią dziecko może wychodzić poza schemat i modyfikować zadanie tekstowe wedle własnego pomysłu, zachowując i korzystając z pomocy działań arytmetycznych. Do pracy z Chmurką wykorzystujemy zadania problemowe, niestandardowe dające możliwość wielu rozwiązań. Głównie chodzi o to, aby dziecko nauczyło się dostrzegać problem matematyczny i potrafiło rozwiązywać go na wiele sposobów. ©TOC dla Edukacji Polska
 36. 36. Zadania rozwiązywane za pomocą Chmurki w istotny sposób wpływają na rozwój logicznego, krytycznego myślenia u dzieci. Przedstawiając problem / konflikt w sposób graficzny umożliwiamy zobrazowanie myślenia, a więc odróżnienia faktycznych danych w zadaniu (żądań) poprzez ustalenie części istotnych dla stron konfliktu (potrzeby), aż do wspólnego celu pozwalającego na wyprowadzenie wielu słusznych rozwiązań zadania. Chmurka jest schematem pozwalającym na efektywne łączenie kontekstu sytuacyjnego i wyciąganie wniosków. ©TOC dla Edukacji Polska
 37. 37. Korzystając z Chmurki podczas rozwiazywania zadań matematycznych, uczniowie ćwiczą umiejętność analizowania problemów, szacowania, odnajdowania logicznych rozwiązań konfliktów. Pozwala to uczniom na podejmowanie prób odnalezienia alternatywnych rozwiązań, oceniania i sprawdzania pomysłów innych, a w konsekwencji na przemyślany i logiczny sposób rozwiązania matematycznego problemu. ©TOC dla Edukacji Polska
 38. 38. DRZEWKO AMBITNEGO CELU Narzędzie kształtujące umiejętność wyznaczania i osiągania celów oraz planowania, pozwala na czytelne i jasne dla uczniów zaplanowanie kolejnych etapów zdobywania wyznaczonego przez siebie celu oraz na dostrzeżenie możliwych do wystąpienia przeszkód. Narzędzie to uczy dzieci myślenia przyczynowo - skutkowego oraz podejmowania zaplanowanych, przemyślanych działań. Podczas pracy z Drzewkiem Ambitnego Celu uczniowie tworzą strategiczny plan realizacji marzeń. ©TOC dla Edukacji Polska
 39. 39. Przeszkody, cele pośrednie oraz działania powinny być zapisywane na osobnych karteczkach tak, aby uczniowie mogli manipulować nimi, przesuwać je, zmieniać kolejność, jednocześnie ukazywać logikę swego myślenia. W niniejszych scenariuszach zaplanowano grupową pracę z Drzewkiem, aby uczniowie mogli podczas jego tworzenia dyskutować, wyrażać swoje myśli i opinie, wykorzystywać własne doświadczenia. Dla ułatwienia pracy dzieciom proponuje się, aby przeszkody, cele i działania zapisywane były na różnokolorowych karteczkach, co umożliwi uniknięcie pomyłek. ©TOC dla Edukacji Polska
 40. 40. ©TOC dla Edukacji Polska
 41. 41. „PO WSYPANIU WSZYSTKICH SKŁADNIKÓW DO GARNKA POTRAWĘ NALEŻY GOTOWAĆ NA WOLNYM OGNIU, MIESZAJĄC NIEUSTANNIE PRAWĄ RĘKĄ PRZEZ CZTERY GODZINY. NASTĘPNIE LEWĄ RĘKĄ DWIE GODZINY KRÓCEJ NIŻ PRAWĄ. TRZECI ETAP PRZYRZĄDZANIA - WOLNIUTKIE BULGOTANIE - TRWA TYLE, ILE MIESZANIE PRAWĄ I LEWĄ RĘKĄ. STYGNIĘCIE TO OSTATNI ETAP, KTÓRY MUSI TRWAĆ POŁOWĘ CZASU PRZEZNACZONEGO NA BULGOTANIE”.
 42. 42. CO POPRAWIAMY? Odpowiedzi na 3 pytania TOC: • Co zmienić? • W co zmienić? • Jak zmienić? ©TOC dla Edukacji Polska
 43. 43. Problemy matematyczne współczesnego ucznia. Efekty wynikające po realizacji „Kuferka matematycznego”. Zastosowane metody i narzędzia pracy.  brak umiejętności konstruktywnej pracy w grupie,  brak odpowiedzialności za powierzone zadania  myślenie schematyczne  sporadyczne wykazywanie się inicjatywą  brak komunikatywności i formułowania własnych poglądów  umiejętność uzasadniania własnych wyborów  brak chęci w poszukiwaniu różnych sposobów rozwiązań problemów i zadań  trudności z myśleniem logicznym i przyczynowo- skutkowym  brak umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym  problemy z kodowaniem i dekodowaniem informacji  brak umiejętności efektywnego planowania i osiągania wyznaczonych celi  trudności w rozumieniu zasad i relacji matematycznych  konstruktywna praca w grupie  odpowiedzialność za powierzone zadania  myślenie krytyczne  wykazywanie się inicjatywą  komunikatywność i umiejętność formułowania własnych poglądów  uzasadnianie własnych wyborów  poszukiwanie różnych sposobów rozwiazywania problemów i zadań  myślenie logiczne i przyczynowo -skutkowe  wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce  sprawne kodowanie i dekodowanie informacji  efektywne planowanie i osiąganie wyznaczonych celi  rozumienie zasad i relacji matematycznych  narzędzia TOC : Gałąź Logiczna, Drzewko Ambitnego Celu oraz Chmurka  nauka poprzez zabawę  elementy fińskiej metodyki nauczania matematyki  matematyka czynnościowa  gry matematyczne  szyfry i labirynty  opowiadanie matematyczne ©TOC dla Edukacji Polska
 44. 44. A PODSTAWA PROGRAMOWA? Jak Kuferki pomagają w realizacji podstawy programowej? ©TOC dla Edukacji Polska
 45. 45. Podstawa programowa – klasa II UCZEŃ: 1 Spotkanie 1,2,3,4 2 Spotkanie 5,6,7,8 3 Spotkanie 9,10,11,12 4 Spotkanie 13,14,15,16 5 Spotkanie 17,18,19,20 6 Spotkanie 21,22,23,24 7 Spotkanie 25,26,28,29 liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000; + + + + + + + zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; + + + + + + + porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =); + + + + + + dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania; + + + + + + + podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia; + + + rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę); + + + + + + rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego); + + + + + + +
 46. 46. wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; + mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry); + waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwu mianowanych w obliczeniach formalnych); + + + odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; + + odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera); + podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; + + + +
 47. 47. odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII; + odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny); + + rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach); + + + rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety). + + + +
 48. 48. Podstawa programowa – klasa III PLANETA Podstawa programowa – klasa III UCZEŃ: 1 Spotka nie 1,2,3 2 Spotka nie 4,5,6 3 Spotka nie 7,8,9 4 Spotka nie 10,11,12 5 Spotkani e 13,14,15 6 Spotkani e 16,17,18 7 Spotka nie 19,20,2 1 8 Spotka nie 22,23,2 3 9 Spotka nie 24,25,2 6 10 Spotka nie 27,28,2 9 liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000; + + + + + + + + + + zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; + + + + + + + + + + porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =); + + + + + + + + + + dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania; + + + + + + + + + + podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia; + + + + + + + + + + rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę); + + + rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego); + + + + + + + + + + wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; + + ©TOC dla Edukacji Polska
 49. 49. mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry); + + + waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwu mianowanych w obliczeniach formalnych); + + + odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; + + + podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; + odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24- godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny); + + + + rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach); + + + + rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety). + ©TOC dla Edukacji Polska
 50. 50. Celem nadrzędnym opracowania jest nauka poprzez zabawę. Dzieci przekonają się, że świat matematyki nie jest trudny, a może być fascynujący i przyjazny. Nasz program oprócz elementów matematycznych ukazują uczniom obraz współdziałania z innymi, uczy życzliwości i tolerancji, uwrażliwia na krzywdę innych oraz pokazuje właściwe wzorce zachowania. Podczas pracy dzieci angażują się emocjonalnie z postacią ulubionego bohatera, dzięki czemu wykonywanie zadań matematycznych wspólnie z nim, stanowi dla nich bardzo atrakcyjną formę nauki. Anna Omilianowska Mariola Kusak ©TOC dla Edukacji Polska
 51. 51. WWW.TOC.EDU.PL Więcej informacji…

×