Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verslag workshop 2 CSR Managers Meeting (29/9/2011): sturen op mvo

452 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Verslag workshop 2 CSR Managers Meeting (29/9/2011): sturen op mvo

  1. 1. Workshop 2 Sturen op MVOdoor Ernst van Weperen (Deloitte)Bedrijven die MVO succesvol hebben geïmplementeerd vertonen een belangrijkeovereenkomst in de wijze waarop ze MVO benaderen en hierop sturen. MVO wordtnamelijk door hen gezien als een kans voor de eigen onderneming. Voor koplopersgaat MVO dan ook veel verder dan het uitsluitend managen van risico’s, maar is hetook een wijze om efficiënter te opereren, en een bron van innovatie en groei. In tweeworkshopsessies werden door MVO managers uit het grote bedrijven netwerkervaringen uitgewisseld over het implementeren van MVO en gediscussieerd over devraag; wanneer is MVO een succes?Sense of urgencyOver de noodzaak van MVO deelden alle deelnemers dezelfde mening; de ‘sense ofurgency’ is bij het bedrijfsleven ruim aanwezig. Bedrijven beseffen zich namelijk dat zeeen antwoord moeten hebben op toekomstige ontwikkelingen, zoalsklimaatverandering en grondstoffenschaarste, die de continuïteit van de eigenonderneming beïnvloeden. ‘We hebben te maken met een groeiende groep mensen,met een groeiend consumptiepatroon op een eindige bron. Dat zorg voor spanningendie niet genegeerd kunnen worden’, vat Ernst van Weperen samen. Waarin bedrijvenwel verschillen is de wijze waarop ze op MVO sturen in hun onderneming.
  2. 2. Succesvol sturen op MVOVolgens sommige deelnemers worden koplopers gekenmerkt door het succesvolvertalen van MVO in een ‘business opportunity’. MVO wordt dan gezien als een bronvan innovatie en groei, en levert dus ook een financiële meerwaarde op voor hetbedrijf. Maar is hier eigenlijk wel bewijs voor? Grote onderzoeken laten een positiefverband zien tussen MVO en financiële prestaties van bedrijven. Maar hoe sterk isdeze correlatie eigenlijk? Andere deelnemers vroegen zich ook af hoe belangrijk ditveronderstelde verband is. Met andere woorden; zijn financiële prestaties dedoorslaggevende reden voor het verduurzamen van je onderneming? Hebben jeinspanningen op MVO gebied alleen zin als dit terug is te zien in de financiële cijfers?Zo werd een vergelijking gemaakt met marketing; ‘het effect van marketing op saleskan ook bijna niet worden aangetoond, toch is er geen bedrijf dat niet aan marketingdoet’.Bewijs uit financiële hoek is dus niet de enige reden voor bedrijven om met MVO aande slag te gaan. Het is ook een bewuste keuze van bedrijven om zich op eenbepaalde manier te positioneren in de maatschappij en te bepalen wat de grenzen vanhun verantwoordelijk zijn. Want grenzen aan verantwoordelijkheid zijn er volgens demeeste deelnemers wel degelijk. Als je MVO goed wilt neerzetten is het belangrijkeerst na te gaan wat voor de onderneming de ‘material issues’ zijn; onderwerpenwaarop je als bedrijf het meeste kan betekenen op het gebied van duurzaamheid.Welke processen zijn het belangrijkst in het bedrijf? Welke hebben de meeste impact?Veel deelnemers waren het er over eens dat prioriteiten aangeven op het gebied vanduurzaamheid essentieel zijn voor een succesvolle implementatie. ‘Of de pen van dedirecteur biodegradable is van ondergeschikt belang als de belangrijkste facetten vanhet bedrijfsproces nog niet duurzaam zijn.’Om erachter te komen waar nog kansen liggen voor het verduurzamen van het gehelebedrijfsproces is het belangrijk, naast top-down, ook bottom-up duurzaamheid teorganiseren. Want naast overtuiging en bewustzijn bij de toplagen, is ook brederdraagvlak binnen de organisatie nodig. Ben je in staat bewustzijn te creëren bijmedewerkers dat duurzame waardecreatie de enige manier voorwaarts is?Een ander belangrijke succesfactor die werd besproken is de communicatie overduurzaamheid. Hoe communiceer je behaalde MVO prestaties richting stakeholders?Welke informatie is voor hen belangrijk? Discussiepunt was het wel of niet vermeldenvan dingen die nog niet goed gaan binnen het bedrijf. Zouden bedrijven behalve goednieuws ook niet moeten communiceren waar ze nog steken laten vallen? De meestemanagers waren het er over eens; niet alleen de prestaties moeten worden
  3. 3. medegedeeld maar ook welke uitdagingen een bedrijf nog voor zichzelf zietweggelegd op het gebied van duurzaamheid.De workshop sloot af met een discussie over de vraag; Maar als ik dan toch 1 KPIvoor MVO zou moeten kiezen, wat zou dat dan zijn? Wederom werd het creëren vanbewustzijn als succesfactor genoemd. Ook het verminderen van de footprint werddoor een aantal managers genoemd als een speerpunt binnen hun eigen bedrijf.Sommige deelnemers benadrukten tenslotte het creëren van een vollediggeïntegreerd jaarverslag waarin duurzaamheid niet meer los staat van de financiëleprestaties.

×