Bijlage 1 folder knuffelfarms en canned hunting spots

298 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
298
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bijlage 1 folder knuffelfarms en canned hunting spots

  1. 1. www.stichtingspots.nl | www.leofoundation.orgWat u moet weten over­knuffelfarms en over het­wandelen met welpenFeit is dat het niet goed gaat met deleeuwen, cheeta’s en luipaarden in hetwild. Als we niet uitkijken zullen onzeachterkleinkinderen alleen nog vanplaatjes in boeken en enkele exemplarenin dierentuinen van deze dieren kunnengenieten. Dit gegeven wordt gebruiktdoor sommige farms en natuur­beschermingprojecten. Toeristen envrijwilligers worden bewust om de tuingeleid met het verhaal dat deze plaatsenbijdragen aan de bescherming van dezedieren. Welpen zouden worden terug­geplaatst in het wild of de fokprogramma’sopgezet door de farm of het project,zouden bijdragen aan het voortbestaanen de bescherming van de dieren in hetwild. Door als toerist of vrijwilliger dezeplaatsen te bezoeken, draagt u dus actiefuw steentje bij aan natuurbescherming.Dat is het verhaal dat wordt verteld.Vaak kenmerken deze farms en projectenzich door het intensieve contact dat u alsbezoeker kunt hebben met de welpen.U kunt met ze knuffelen en soms is hetzelfs mogelijk om met jonge leeuwen tewandelen en te zien hoe ze hun eerstestappen op het pad van de jacht zetten.Zonder twijfel een unieke ervaring, zekerals je denkt dat dit een bijdrage levertaan natuurbescherming.Er zijn echter een aantal vraagtekens testellen bij deze plaatsen waar je in zo’ndirect contact staat met (jonge, wilde)dieren.Als de dieren worden teruggeplaatst inhet wild, waar gebeurt dat dan?Dieren die vanaf een jonge leeftijdgewend zijn geraakt aan mensen,verliezen hun natuurlijke gedrag.Hoe kan een welp, van jongsafaangeknuffeld door mensen, opeens voorzichzelf zorgen? Besef ook dat voor wildedieren al weinig leefgebied is. De vraagis of er überhaupt wel ruimte is voor(tamme) dieren in het wild.Ook als het project de dieren nietterugplaatst in het wild maar ze bij hetproject houdt, blijft de vraag of zehiervoor de ruimte hebben. Je kunt nietonbeperkt dieren in een gebied plaatsen,ze hebben vaak veel ruimte nodig. Metandere woorden: waar gaan de welpennaar toe als ze groter worden?Waar zijn de moedersvan deze welpen?Vaak wordt verteld dat de welpen wezenzijn die door de projecten moestenworden opgevangen. Maar als zo’nproject een regelmatige aanwas vanwelpen heeft, wordt het verhaal op zijnzachtst gezegd wat verdacht. Het is welheel toevallig als projecten steeds welpenmoeten redden uit de vrije natuur.Want waar is dan de moeder gebleven?Een ander verhaal is dat de welpenvoortkomen uit een fokprogramma daterop gericht is om bij te dragen aan hetvoortbestaan van de wilde dieren.En dat deze welpjes als ze groter wordendus uiteindelijk terug worden geplaatstin het wild.Feit is dat veel van de welpjes die tebezichtigen zijn op deze plaatsen, al nadrie weken na hun geboorte wordenweggehaald bij hun moeder. Hierdoorwordt ze weer snel krols en is ze dusweer bereid te paren. Dieren worden eensoort van legbatterijen met maar ééndoel: veel jongen produceren. Op diemanier is een project of farm ervanverzekerd dat er altijd genoeg jongedieren aanwezig zijn voor toeristen ofvrijwilligers.Zeker is ook dat welpen die te zeer gehechtzijn geraakt aan mensen, zelden kunnenworden teruggeplaatst in de vrije natuur.OP REIS NAAR(ZUIDELIJK) AFRIKA?Weetje De meeste jagers willen hetliefst een mannetjesleeuw afschieten.Het komt voor dat daarom vrouwtjesbij de geboorte al worden gedood.Met de zomervakantie voor de deur gaan steeds meer mensenactief op zoek naar de juiste vakantie. Afrika mag zich verheugenin een groeiende populariteit.Gedurende een reisprogramma wordt ook regelmatig gestopt bijnatuurbeschermingsprogramma’s of farms (boerderijen). Ook alsvrijwilliger kunt u hiervoor bij sommige plaatsen terecht.Wij vragen uw aandacht voor die plekken waarbij u als toeristen/of vrijwilliger in dicht contact komt met de dieren. U kuntbijvoorbeeld met ze op de foto, u kunt ze voeren, u kunt ze inbad stoppen, u kunt met ze knuffelen etc.
  2. 2. www.stichtingspots.nl | www.leofoundation.orgHet dier wordt in een kleine om­heiningopgesloten waardoor de jager heel dichtbijkan komen. Het dier kan niet ontkomen.Op de boerderijen worden dierenzoals leeuwen speciaal gefokt.Bedenk de gevarenVaak moet je als bezoeker vooraf eenformulier invullen waarbij je de organisa­tie vrijwaart in geval van ongelukken.Dat is natuurlijk niet zomaar. Bedenkdaarnaast dat dieren ziekten kunnenoverbrengen op ons (en wij op hen).Tot slot is het goed uzelf het volgende afte vragen. Zouden deze dieren het leukvinden om de hele dag geknuffeld teworden? Zeker katachtigen staan bekendom hun onafhankelijke natuur. Dat is dereden waarom we ze juist zo leuk vinden.Onze huiskat is wellicht een knuffelaar,zijn familieleden in het wild allerminst!Bijdrage aannatuurbescherming?In Afrika wordt op veel plaatsen gewoon­weg geld verdiend door vrijwilligers oftoeristen te laten knuffelen met (jonge)dieren. Men weet dat vrijwilligers entoeristen, zeker wanneer dit begeleidwordt door een goed verhaal, het leukvinden om met een welp op de foto tekunnen of andere interactie te hebbenmet een welp.Maar, de dieren die u op dit soortplaatsen ziet, zullen heel waarschijnlijknooit meer in het wild leven en zobijdragen aan de populatiegrootte en dezo belangrijke genetische diversiteit vande dieren in het wild. Met natuur­bescherming heeft het dus weinig temaken. En uw geldelijke bijdrage?Wie weet waar het terecht komt, maarvoor zover bekend niet bij dier- ennatuur­beschermingsorganisaties.Het komt voor dat dieren in Afrika, nadatze groter zijn geworden, worden verkochtaan (canned) hunting farms.‘Canned hunting’ (jacht opopgesloten dieren)In zuidelijk en oost Afrika gaan grotesommen geld om in de trofeeënjacht.Dieren worden doodgeschoten en alstrofee mee naar huis genomen. Maarwaar komen al deze dieren vandaan?In nationale parken mag niet gejaagdworden, maar wel in de zogenaamdejachtzones en geprivatiseerde wild­boerderijen. Op deze zogenaamde farms(boerderijen) worden dieren gefokt voorde trofeeënjacht. Zodra zij groot genoegzijn, worden ze door jagers in afgeslotengebieden doodgeschoten. Het einde staatvoor 100% vast. Het dier sterft want hijkan nergens wegkomen van de jager methet geweer. De jager loopt vrijwel geenrisico en wil na afloop maar wat graagmet zijn trofee op de foto.Traditionele jagers zijn veelal tegen dezevorm van jagen omdat volgens hen jageneen sport is. Het dier moet altijd de kanshebben te ontsnappen en de jager moetbehendig zijn om het dier te kunnen vindenen doden. Dat is bij canned hunting niet hetgeval. Je weet vooraf waar het dier zichbevindt en het dier kan nooit ontsnappen.Canned Hunting gebeurt op vele plaatsenop de wereld. Bijvoorbeeld in the USA enin Afrika. Vooral Zuid Afrika is beruchtvanwege deze vorm van jagen. Hier is debejaagde over het algemeen de leeuw.Hoewel er op dit moment een wet inwording is waarbij canned hunting inZuid Afrika aan banden wordt gelegd, isde strijd nog niet gestreden en is cannedhunting nog steeds volop mogelijk.Tot de welpen groot genoeg zijn wordt opeen andere manier geld aan henverdiend. Toeristen bezoeken de farmsen kunnen tegen betaling met de welpjesknuffelen en op de foto. Zonder twijfeleen unieke ervaring. En natuurlijk eenheel stuk beter dan afschieten. Maar veelvan deze lieve, schattige welpjeseindigen voor de loop van een geweer.Zo draag je als toerist ongewild jesteentje bij aan het voortbestaan vandeze verderfelijke tak van sport.Knuffelfarms en hun rol incanned huntingHoewel dit zeker niet altijd het geval zalzijn, is de rol van knuffelfarms en enkelebeschermingsprojecten soms dubieus.En spelen zij soms een actieve rol in de(canned) hunting industrie. Het gebeurtregelmatig dat welpjes, als ze groter zijngeworden, van deze plaatsen naar(canned) hunting farms worden gebracht.Of andersom: de welpjes gefokt op eencanned hunting farm worden“uitgeleend” aan een knuffelfarm of“beschermings”project. Tot ze te grootzijn geworden en vervolgens dus weerterug gaan naar de canned hunting farm.Dieren die gewend zijn aan veel inter­actie met mensen, zijn precies de juistedieren voor deze industrie. Over het­algemeen zijn ze niet bang voor mensenen vaak zelfs afhankelijk van ze.Dat betekent dat deze dieren beterbenaderbaar zijn en dus een gemakkelijkerdoelwit voor de jager.Wat kunt u doen?Het is goed om als vrijwilliger of toeristkritisch te zijn op plaatsen waar je indirect contact met dieren kunt staan.Vragen die je zou kunnen stellen zijn o.a.:• waar komen de welpjes vandaan,• waar is de moeder,• wat gebeurt er met de welpjes, en,• als gezegd wordt dat ze wordenvrijgelaten, waar is dat dan,• zijn ze niet teveel gewend geraakt aanmensen,• hoe vaak heeft zo’n project nieuwewelpen,• wat draagt zo’n project nu daad­werkelijk bij aan natuurbescherming.Als u met een reisgezelschap reist, kuntu deze vragen ook aan uw reisorganisatiestellen of als u van plan bent als­vrijwilliger aan de slag te gaan, kunt udeze vragen stellen aan uw bemiddelaar.Zij zouden in staat moeten zijn u dezeinformatie te verstrekken.Kleine welpjes zijn altijd aandoenlijk endus is de verleiding groot om met ze tewillen knuffelen. Maar het is goed tebedenken dat het lieve welpje op de foto,morgen zomaar (canned) hunting voerkan zijn.Stichting SpotsKerkwerve 934873 CG Etten-Leurinfo@stichtingspots.nlVoor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij:Stichting LeoRoghorst 3436708 KX Wageningeninfo@leofoundation.org

×