Tema 6 el treball

1,706 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,706
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
709
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tema 6 el treball

 1. 1. El treball i la legislació laboral Què és el treball? <ul><li>És l’aportació de l’element humà a l’empresa </li></ul><ul><ul><li>Voluntarietat </li></ul></ul><ul><ul><li>Per compte d’altri </li></ul></ul><ul><ul><li>Retribució </li></ul></ul><ul><ul><li>Subordinació </li></ul></ul>
 2. 2. Marc normatiu laboral Constitució Espanyola Tractats internacionals Estatut dels treballadors Convenis Col·lectius Contracte de treball
 3. 3. La Constitució Espanyola Drets fonamentals Drets i llibertats dels ciutadants/es Principis rectors de la pº social i eª <ul><li>Dret a no ser discriminat … </li></ul><ul><li>Dret a la vaga </li></ul><ul><li>Dreta a afiliar-se lliurament al sindicat que es vulgui </li></ul><ul><li>Llibertat per fundar sindicats </li></ul><ul><li>Dret al treball </li></ul><ul><li>Dret a la promoció a través del treball </li></ul><ul><li>Dret a l’elecció d’ofici </li></ul><ul><li>Dret a la negociació col·lectiva </li></ul><ul><li>Dret a un salari adequat </li></ul><ul><li>Dret a la llibertat d’empresa </li></ul><ul><li>Els poders públics hauran de: </li></ul><ul><li>Mantenir règim públic de Seg. Soc. </li></ul><ul><li>Polítiques orientades a la plena ocupació </li></ul><ul><li>Vetllar per la Seguretat e higiene en el treball </li></ul><ul><li>Garantir el descans </li></ul><ul><li>Fomentar la formació </li></ul>
 4. 4. Tractats Internacionals <ul><li>Convenis OIT </li></ul><ul><li>Promoció de la millora de les condicions laborals i del nivell de vida dels treballadors </li></ul><ul><li>Normes de la UE </li></ul><ul><li>Garantir mínim nivell de vida dels treballadors </li></ul><ul><li>Equiparació de les condicions de treball als diferents països membres </li></ul>
 5. 5. Drets i deures laborals Facultats de l’empresari : Poder de direcció i poder disciplinari Drets relacionats amb el treball Obligacions fonamentals <ul><li>Ocupació efectiva del lloc de treball </li></ul><ul><li>Promoció i formació professional </li></ul><ul><li>Aplicació de les normes de salut laboral </li></ul><ul><li>Respecte a la intimitat i a la dignitat </li></ul><ul><li>Observar les obligacions del lloc de treball amb bona fe i diligència </li></ul><ul><li>Complir mesures de seguretat i higiene </li></ul><ul><li>Obeir les ordres i instruccions de l’empresari </li></ul><ul><li>Contribuir a la millora de la productivitaat de l’empresa </li></ul><ul><li>No competir amb l’activitat de l’empresa </li></ul>
 6. 6. Representació dels treballadors <ul><li>Organitzacions sindicals </li></ul><ul><ul><li>CCOO, UGT, CGT, USO… </li></ul></ul><ul><li>Delegats de personal </li></ul><ul><li>Comité d’empresa </li></ul>Representació dels empresaris <ul><li>D’àmbit nacional </li></ul><ul><ul><li>CEOE </li></ul></ul><ul><ul><li>CEPYME </li></ul></ul><ul><li>Patronal </li></ul>Negociació col·lectiva
 7. 7. COMITÉ D’EMPRESA O DELEGATS DE PERSONAL Nº Treballadors Delegats de personals Fins a 30 De 31 a 49 1 3 Comité d’empresa De 50 a 100 De 101 a 250 De 251 a 500 De 501 a 650 De 651 a 1000 De 1000 en endavant 5 9 13 16 21 Se n’afegeixen 2 per cada mil
 8. 8. CONVENIS COL·LECTIUS Acord negociat i celebrat entre els representats dels treballadors i de l’empresa, on es regulen les condicions de treball i les normes de convivencia laboral que s’aplicaran a l’empresa durant un període de temps determinat. Dos tipus:D’empresa i sectorial
 9. 9. CONVENIS COL·LECTIUS <ul><li>Contingut mínim: </li></ul><ul><li>Determinació de les parts que l’han concertat </li></ul><ul><li>Definició de l’ambit: Personal </li></ul><ul><li>Territorial </li></ul><ul><ul><li>Funcional </li></ul></ul><ul><ul><li>Temporal </li></ul></ul><ul><li>Forma i condicions de la denúncia del conveni </li></ul><ul><li>Formació de la comissió paritària </li></ul><ul><li>Condicions per a la no-aplicació del règim salarial </li></ul>
 10. 10. Conflictes laborals Conflicte col·lectiu Vaga Tancament de la patronal
 11. 11. Conflicte col·lectiu <ul><li>La solució pot ser de diferents tipus: </li></ul><ul><li>Acord entre les parts de caràcter voluntari </li></ul><ul><li>Conciliació (No s’aporten solucions) </li></ul><ul><li>Mediació (ofereix propostes, no dona solucions) </li></ul><ul><li>Arbitratge (S’imposa la solució al conflicte) </li></ul><ul><li>La no solució pot portar a fer VAGA </li></ul>SMAC
 12. 12. Conflicte laboral: LA VAGA Interrupció de la prestació laboral <ul><li>Perquè sigui legal s’ha de notificar per escrit 5 dies abans (10 en cas d’empresa de servei públic) especificant: </li></ul><ul><li>Objectius </li></ul><ul><li>Gestions realitzades amb anterioritat per solucionar el conflicte </li></ul><ul><li>Data d’inici </li></ul><ul><li>Composició del comité de vaga </li></ul>
 13. 13. Conflicte laboral: LA VAGA <ul><li>Característiques de la vaga </li></ul><ul><li>Els treballadors no tenen dret al seu salari </li></ul><ul><li>S’ha de respectar el dret a treballar </li></ul><ul><li>L’empresa no pot sancionar als treballadors en vaga </li></ul><ul><li>L’empresa no pot substituir als treballadors en vaga </li></ul><ul><li>El comité de vaga ha de vetllar per garantir els serveis </li></ul><ul><li>necesaris per a la seguretat de les persones i de les </li></ul><ul><li>instal·lacions de l’empresa </li></ul>
 14. 14.
 15. 15. El tancament de la patronal Tancament del centre de treball per part de l’empresa <ul><li>Sempre que es doni una de les següents circumstàncies: </li></ul><ul><li>Notori perill de violència per a les persones o de danys greus per als bens de l’empresa </li></ul><ul><li>Ocupació il·legal del centre de treball </li></ul><ul><li>Inassistència o irregularitats en el treball que dificultin greument el procès normal de producció </li></ul>L’empresa ho ha de comunicar en el termini de 12h i no pagarà els salaris als treballadors
 16. 16. EL CONTRACTE DE TREBALL Acord on es reflecteixen les voluntats d’una empresa i un treballador, el qual es compromet a prestar personalment a l’empresa els seus serveis retribuïts <ul><li>Subjectes: </li></ul><ul><li>Treballador (>16 anys) </li></ul><ul><li>Empresa (persona física o jurídica) </li></ul><ul><li>La direcció i organització és competència de l’empresa </li></ul><ul><li>Els fruits del treball pertanyen a l’empresa </li></ul>
 17. 17. EL CONTRACTE DE TREBALL <ul><li>Contingut </li></ul><ul><li>Tipus de treball </li></ul><ul><li>Durada (contracte indefinit o durada determinada) </li></ul><ul><li>Remuneració salarial </li></ul><ul><li>Període de prova 6 mesos titulats universitaris i tècnics en fp </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>3 mesos empreses <25 treballadors </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>2 mesos a la resta </li></ul><ul><li>Temps de treball (jornada laboral, descansos, vacances…) </li></ul>
 18. 18. EL TEMPS LABORAL <ul><li>JORNADA LABORAL </li></ul><ul><li>Setmanal: màxim 40h com a mitja anual </li></ul><ul><li>Diària: màxim 9h, per conveni col·lectiu es pot ampliar. </li></ul><ul><li>Els menors màxim 8h </li></ul><ul><li>Descansos </li></ul><ul><li>Dins de la jornada: 15’ cada 6h (Menors 30’ cada 4,30h) </li></ul><ul><li>Entre jornades: 12h </li></ul><ul><li>Setmanal: un dia i mig ininterromput. (Menors 2 dies) </li></ul><ul><li> (es pot acumular: 11 dies seguits i 3 de descans) </li></ul>
 19. 19. EL TEMPS LABORAL <ul><li>Vacances: 30 dies per any treballat </li></ul><ul><li>Jornada nocturna (mínim de 3h en horari de 22,00 a 6.00h) </li></ul><ul><li>Menors no poden </li></ul><ul><li>Treball a torns: no es pot obligar a estar en torn de nit més de 2 </li></ul><ul><li> setmanes consecutives </li></ul><ul><li>Hores extraordinàries (màxim 80h/any, els menors no poden): </li></ul><ul><li>Normals (voluntàries o pactades en el conveni) </li></ul><ul><li>Per força major (obligatòries) </li></ul>
 20. 20. MODALITATS DE CONTRACTACIÓ <ul><li>Contractes indefinits: </li></ul><ul><li>Contracte de foment de la contractació indefinida </li></ul><ul><li>Objectiu: estimular contractació indefinida de: </li></ul><ul><li>- <30 i >45 anys </li></ul><ul><li>- Dones desocupades en certes professions </li></ul><ul><li>- Desocupats de llarga durada </li></ul><ul><li>- Discapacitats </li></ul><ul><li>- Altres </li></ul>
 21. 21. MODALITATS DE CONTRACTACIÓ <ul><li>Contractes indefinits: </li></ul><ul><li>Contracte de foment de la contractació indefinida </li></ul><ul><li>Les empreses reben a canvi: </li></ul><ul><li>- Bonificacions en la quota de SS </li></ul><ul><li>- Cost més reduït d’acomiadament </li></ul><ul><li>- Subvencions directes </li></ul>
 22. 22. MODALITATS DE CONTRACTACIÓ <ul><li>Contractes temporals: </li></ul><ul><li>Contracte d’obra o servei determinat </li></ul><ul><li>Contracte eventual per circumstàncies de la producció </li></ul><ul><li>Contracte d’interinitat </li></ul><ul><li>Contracte en pràctiques </li></ul><ul><li>Contracte per a la formació </li></ul>Contracte de durada determinada Contractes formatius
 23. 23. EL SALARI Totalitat de les percepcions econòmiques del treballador, en diners o espècie, per la prestació professionaldels serveis laborals per compte aliè Remuneració o retribució salarial SMI (Salari Mínim Interprofessional): 600€
 24. 24. EL SALARI <ul><li>Garanties del salari: </li></ul><ul><li>FOGASA (Fons de Garantia Salarial) </li></ul><ul><li>Preferència dels salaris </li></ul><ul><li>Inembargabilitat del SMI </li></ul>Remuneració o retribució salarial
 25. 25. COMPOSICIÓ DEL SALARI <ul><li>SALARI BASE </li></ul><ul><li>COMPLEMENTS SALARIALS </li></ul><ul><li>Antiguitat </li></ul><ul><li>Coneixements especials </li></ul><ul><li>Penositat, toxicitat, perillositat, tornicitat o nocturnitat </li></ul><ul><li>Incentius, primes de productivitat, assistècnia o puntualitat </li></ul><ul><li>Hores extraordinàries </li></ul><ul><li>Gratificacions extraordinàries ( mínim 2 extraord. Salari base) </li></ul>
 26. 26. ESTRUCTURA DE LA NÒMINA Percepcions salarials salari base complements salarials percepcions no salarials salari brut (total meritat) - Retenció SS - Deduccions IRPF salari net Meritacions Deducccions

×