Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20120911 vck keynote valklezing

581 views

Published on

Presentatie van Marcel van Marrewijk in de VCK Valklezingen cycluys, Technolpolis Mechelen, 11 september 2012

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20120911 vck keynote valklezing

 1. 1. !!"#$%&$($)"*+!*"",-."/",0121$3456"7$895:%:14#";$89$1$5"Een  fasegewijze,  waardengedreven   en  contextgeoriënteerde   visie  op   kwaliteit  en  audi:ng Marcel van Marrewijk Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 2. 2. Managen? Wat  een  onzin!                             NRC  25-­‐8-­‐2012 Het maakt niet uit wat voor methode je kiest, volg je gevoel, want op basis van evidence kom je er toch ook niet uit. 2 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl“Volg je droom”Passie van jonge advocaat - toegankelijk voor derden om hen te verdedigentegen onrecht => maar MBA aanpak maakt dat hij nu in de rode oceaan, hetzelfde doet als alle andere advocaten.
 3. 3. Managen?Alleen  wanneer  het  kan? Managen is een adequate aanpak wanneer de context stabiel is en goed voorspelbaar. Managen, of beter, leidinggeven, is een vak. Een complex vak. Het vergt het vermogen de complexiteit van de context goed in te schatten en conform naar te handelen.3 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 4. 4. Een  fasegewijze,  waardengedreven  en   contextgeoriënteerde  visie  op   kwaliteit  en  audi:ng1. Complexiteit2. Fasegewijze  ontwikkeling o Differenae  van  kwaliteit3. De  Cubrix  en  toepassingen  van  de  Cubrix o Organisaematrix o Organisaevormen o Projectorganisaevormen o Veranderambies4. Waarderend  Audi>en4 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 5. 5. Complexiteit  en  ChaosStacey vs Graves !"#$%% &"%% ($-/0% ,$-.% !"#$%&()*)+ !"#$%&"%()$*$+,$-.% #,-.$*/)*)+ 0")122*$"3+ 4567*8&3598*"+5 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 6. 6. Kenneth  BouldingSociety  for  General  Systems  Research    het  raamwerkniveau:  sta0sche  systemen  zoals  kristallen  het  uurwerk-­‐niveau:  dynamische  systemen  zoals  het   zonnestelsel het  thermostaatniveau:  cybernePsche  systemen  of   regelsystemen het  celniveau:  zelf-­‐handhavende  systemen,  leven het  gene0sch-­‐sociaal  niveau:  de  planten het  animale  niveau:  de  dieren het  mens-­‐niveau het  sociale  niveau:  organisaPes het  transcendentale  niveau,  wat  de  zintuiglijke   waarnemingen  te  boven  gaat.  6 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 7. 7. 7 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 8. 8. !" #" $" %" &" " (" &" !" !" )" 8Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 9. 9. 9Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 10. 10. Here’s  to  the  crazy  ones10 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 11. 11. De  wereld  zal  zich  niet  verder   ontwikkelen  als  we  dezelfde   denkwijzen  blijven  gebruiken   die  tot  de  huidige  situaPe   hebben  geleid.                          ALBERT  EINSTEIN11 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 12. 12. Denkmodellen  van  verandering !"#$%&&"(")*+ !"#$%&()*)+ #,-.$*/)*)+ !"#""$%&() !"#$%&#&#( 0")122*$"3+ 4567*8&3598*"+12 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 13. 13. 13Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 14. 14. 14Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 15. 15. 15Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 16. 16. AutoriteitsparadigmaBeheersings-paradigma Betrokkenheidsparadigma16 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 17. 17. Twee  denkmodellen  naast  elkaarWereld  van  controle Wereld  van  verbindingCommand VisieControl VakmanschapCommunica0on VertrouwenBureaucra0sch Professionele  organisa0eRule-­‐based Principle-­‐basedSturen  op  wantrouwen Sturen  op  vertrouwenKwaliteit via structuren / Kwaliteit via mensen /systemen, extrinsiek vakmanschap, intrinsiek17 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 18. 18. Twee  denkmodellen  naast  elkaar                                                                                                                                                                        vervolgWereld  van  controle Wereld  van  verbindingTaakgericht Rol  en  func0eStandaardisering KeuzemogelijkhedenKostenbeheersing Toegevoegde  waardeSchaalgrooHe Menselijke  mateTop  down BoHom  upDoelgericht MensgerichtSturen op resultaat Sturen op verbinding18 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 19. 19. OrganisaPonal  Excellence  in   controlled  environments  Towards  especially  its  owners  and  governing  authoriDes,  OrganizaDonal  Excellence  refers  to  the  opDmal  use  of  human,  physical  and  financial  resources,  as  well  as  informaDon,  knowledge  and  market  opportuniDes,  in  order  to  achieve  maximum  financial  or  budgetary  results.  The  acDviDes  relate  to  all  enDDes  and  means  over  which  the  organizaDon  has  direct  control. 19 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 20. 20. Organisational Excellence in relational environments  The  organizaDon  striving  to  reach  OrganizaDonal  Excellence  seeks  to  maximize  its  material,  commercial,  social  and  intellectual  capaciDes  –  internally  and  in  exchange  with  all  stakeholders  –  in  order  to  achieve  its  goals  and  those  of  other  stakeholders  by  adding  value  to  the  economic,  social  and  ecological  realms. 20 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 21. 21. 21Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 22. 22. Clare  Graves  (1914  -­‐  1986)How does the mind process reality?22 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 23. 23. Contexten,  volgens  Graves Een  staat  der  natuur   Beangs0gend  en  mysterieus Een  jungle:  hard,  waar  de  sterken  overleven   Beheerst  en  gestuurd  door  een  hogere  orde   Vol  met  levensvatbare  alterna0even  tot   welvaart Global  village:  De  woonplaats  van  de  hele   mensheid   In  gevaar  van  instorten   Een  levend  geheel23 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 24. 24. 24Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 25. 25. Waardensystemen Een  waardesysteem  representeert  een  wereldbeeld   en  omvat  een  groep  verwante  waarden  en   overtuigingen  en  daaraan  gerelateerd  gedrag  en  kan   aangetroffen  worden  in  mensen,  groepen  en   maatschappijen. Ieder  nieuw  waardensysteem  omvat  en  overs0jgt  de   voorgaande  stadia. Waardesystemen  bloeien  op  en  verdwijnen  wanneer   omstandigheden  wezenlijk  veranderen. Het  ontwikkelpad  voltrekt  zich  niet-­‐lineair,  maar   sprongsgewijs,  en  volgens  een  specifieke  volgorde  van   ontwikkelstadia.    25 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 26. 26. Waardensystemen  (2) Waardesystemen  bepalen  hoe  mensen  denken  en  niet   wat  ze  denken. De  geaardheid  van  de  verschillende  waardesystemen   alterneert  tussen  de.....   o ik-­‐georiënteerde  of  expressieve  systemen  (interne   locus  of  control) • de  warme  kleuren:  beige,  rood,  oranje  en  geel o wij-­‐georiënteerde  of  opofferingsgerichte  systemen   (externe  locus  of  control) • de  koele  kleuren:  paars,  blauw,  groen  en  turkoois  26 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 27. 27. Waardensystemen  (3) Waardesystemen  ontwikkelen  zich  door  de  con0nue   interac0e  tussen  ‘mind  capacies’  (MC)  en  ‘life   condions’  (LC). o De  levensomstandigheden  worden  bepaald  door  vier  factoren:  de   historische  0jd,  de  geografische  plaats,  existen0ële  problemen  en   maatschappelijke  omstandigheden   o Ontwikkeling  van  het  denkvermogen:  ins0nc0ef  handelen,  animis0sch,   egocentrisch,  lineair,  mul0ple  &  berekend,  sociocen0sch,  systemisch   en  holis0sch  denken   Biologische  kwaliteiten  beïnvloeden  het  coping   behaviour,  de  wijze  waarop  mensen  reageren  op  hun   omgeving  om  zich  zo  doende  staande  te  kunnen   houden.27 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 28. 28. Waardensystemen  (4) Een  mens  is  psychologisch  open,  geblokkeerd  of   gesloten.   Elk  waardesysteem  kent  een  reeks  posi0eve  en   nega0eve  manifesta0es,  gezonde  en  ongezonde   elementen.  Een  waardesysteem  kan  ondersteunen  en   afremmen,  vitaliseren  en frustreren. 28 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 29. 29. 1st  Per/bandbreedte  :  LC  =>  MC Angst  domineert  de  1st  0er:  angst  om  ….. o überhaupt  te  overleven;  fysieke  veiligheid,  existenPële  angst o buiten  de  groep  te  vallen;  om  nergens  bij  te  horen;   uitgestoten  te  worden o onderaan  de  pikorde  uit  te  komen;  als  slachtoffer  geen   mogelijkheden  te  hebben  op  noodzakelijke   levensvoorwaarden o Onder  te  gaan  aan  chaos  en  gebrek  aan  structuur;  een   hogere  autoriteit  moet  zeggen  wat  moet  gebeuren;  ik  ben  te   klein... o te  falen  (faalangst);  niet  goed  genoeg  zijn  om  als  beste  uit  de   bus  te  komen o Als  persoon  niet  geaccepteerd  te  worden 29 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nlUrgentiegevoel
 30. 30. Hypothese:  2nd  Per/bandbreedte:                                                MC  =>  LC  De  kracht  van  ...... o verbeelding o authen0citeit o crea0e • >  sociaal  construc0onisme  Construeert  de  manifesta0es  van  de  2de  bandbreedte o lange  termijn o verbinding  en  eenwording  met  het  Geheel o Infinite  possibiliDes 30 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nlshere joy, liefde, creatie
 31. 31. EFQM  model  for  organisaPonal  excellence31 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 32. 32. Kwaliteitsfasen  volgens  het  INK-­‐managementmodel AcPviteitgeoriënteerd:  Het  gaat  hierbij  om  de  kwaliteit  in  de   eigen  werksitua0e,  waarbij  iedereen  stree_  het  werk  zo  goed   mogelijk  te  doen. Procesgeoriënteerd:  Men  beheerst  de  afzonderlijke  stappen  in   het  werkproces.  De  bijbehorende  taken,  rollen  en  bevoegdheden   liggen  vast. Systeemgeoriënteerd:  Op  alle  niveaus  wordt  gewerkt  aan  een   con0nue  verbeterslag.  Er  is  samenhang  en  afstemming  tussen   processen.  Men  is  erop  gericht  problemen  te  voorkomen  in  plaats   van  te  verhelpen. Ketengeoriënteerd:  Samen  met  partners  wordt  gestreefd  naar   een  maximale  toegevoegde  waarde. TransformaPegeoriënteerd:  De  strategie  is  erop  gericht  als  bedrijf   bij  de  top  te  horen.32 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 33. 33. Global  Excellence  Model   (GEM,  variaPe  op  INK/EFQM+)  Organisa0e  gebieden  (enablers)        Resultaat  gebieden Communicatie & Besluitvorming       Goed   Werkgeverschap Personeelsbeleid Leider- Proces- Goed  Onder-­‐   Strategie nemerschap schap sen Middelen Goed   Leren & Innoveren Nabuurschap People Stakeholders Planet Profit 33 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl2.  De  crea0e  van  het  Global  Excellence  Model  is  een  next  level  model  ten  opzichte  van  het  Business  Excellence  -­‐en  het  INK  managementmodel.  Het  geneert  de  zeven  ontwikkelpaden,  de  enablers,  die  organisa0es  in  staat  stelt  adequaat  te  reageren  op  uitdagingen  van  verschillende  niveaus  van  complexiteit  en  inclusiviteit.  Hierdoor  kan  kwaliteit  van  mensen,  processen,  producten  en  organisa0es  beter  worden  geduid  en  gedifferen0eerd  in  de  verschillende  bedrijfscontexten.  De  GEM,  de  verkorte  naam  van  het  model,  biedt  het  fundament  voor  de  drie  resultaatgebieden,  zoals  daar  zijn  Goed  Werkgeverschap,  Goed  Ondernemerschap  en  Goed  Nabuurschap  
 34. 34. Structuur  van  de  Cubrix Ontwikkel-­‐ paden (Enablers) R G E E S B U I L E T D A E A N Ontwikkel-­‐ T stadia Organisatie …… ontwikkeling ...... performance 34 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 35. 35. De  Cubrix35 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 36. 36. Toepassingen  van  de  Cubrix Organisa0ematrix Zeven  organisa0etypen Vier  veranderambi0es   Vier  projectmanagementmethoden36 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 37. 37. Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl7  Toepassingen:Raamwerk  voor  tools  en  instrumentenBibliotheek7  Organisa0evormen4  Projectorganisa0evormenEconomische  systemenChange  managementOnderzoek
 38. 38. De  zeven  organisaPetypen or Net Pr ga we nis rk or ofes ati ga s es Ef ni ion or fe sa e ga cti tie le Bu ni ev s or rea sa e ga u tie ni cra or Mac s a ti tie sc ga ht nis s- he or Cla ati ga nis n e ati e 38 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 39. 39. 39Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 40. 40. 40Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 41. 41. Veiligheid Clanorganisatie Tradi0es Rituelen "Medewerkers ervaren kwaliteit voornamelijk Symbolen als een set ongeschreven regels." Middelen In traditionele clanorganisaties worden middelen in de eigen kring verschaft en beschikbaar gesteld. Zaken Geborgenheid Vertrouwen die niet gemaakt konden worden, werden via ruilhandel verkregen. Zo ontstonden de eerste partnerschappen en handelsrelaties.  Kameraadschap Ook in moderne clans spelen autarkie en Verbondenheid wederkerigheid een belangrijke rol in het verschaffen van de middelen. Processen De wijze waarop activiteiten worden uitgevoerd ligt  Wederkerigheid vast in de rituelen en de wijze waarop werkzaamheden van vader op zoon, meester op Clanorganisa0e gezel, zijn overgebracht. Hoe het was, zo zal het blijven. Iedere aanpassing is een inbreuk op de ‘heilige’ traditie. Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl 41
 42. 42. 42Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 43. 43. Macht  en  Energie Machtsorganisatie Heersen Veroveren Exploiteren "Kwaliteit definieer ik als direct merkbaar Autoritair effect" Middelen Het repertoire van machtsorganisaties in het zich verschaffen van middelen omvat ontvreemding (piraterij), verleiding, corruptie, intimidatie, dwang. Wilskracht Toch toont dit waardesysteem prachtige voorbeelden Strijdvaardig van kwaliteit, o.m. vanwege de passie en doorzettingsvermogen van de makers. Processen Stoutmoedig De opdrachten en instructies van leidinggevenden zijn Meedogenloos nog niet zo gedetailleerd en planmatig verantwoord als in bureaucratische organisaties, waardoor de uitvoerende medewerkers betrekkelijk veel vrijheidsgraden behouden voor een individuele invulling van de werkzaamheden. Machtsorganisa0e Dit geeft medewerkers een gevoel van macht, een privilege dat zij zichzelf verschaften en dat zij niet graag afstaan voor een gestandaardiseerde werkwijze van de bureaucratische organisatie. Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl43
 44. 44. 44Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 45. 45. Orde  en  Structuur Bureaucratische organisatie Beheersen “Kwaliteit is gedefinieerd in normen, richtlijnen Gehoorzaamheid en procedures en draagt bij aan de voorspel- Rechtvaardigheid Deskundigheid baarheid en de borging van standaarden.” Kwalifica0es Doelgericht Middelen Gegeven het beheersingsparadigma heeft de bureaucratische organisatie de voorkeur ... 1.  productiemiddelen in de hiërarchie te organiseren; 2.  haar invloedssfeer uit te breiden door kritische productiestromen onder direct toezicht te brengen en te integreren in haar kwaliteitsbeleid en logistiek. Perfec0e 3.  Als er middelen op de markt worden gekocht, zullen Normen Geloven deze moeten voldoen aan strikte voorwaarden. Plicht Processen •  Primaat aan planning- en controlecyclus. •  Een toezichthoudend proces voor handhaving en rapportage, dat vanaf de werkvloer, stapsgewijs, uiteindelijk de top van de organisatie informeert.Bureaucra0sche  organisa0e •  In het productieproces staat standaardisatie centraal, zodat de variaties tenderen naar de genormeerde uitkomsten. Zo is en blijft het systeem voorspelbaar. Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl45
 46. 46. 46Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 47. 47. Succes Effectieve organisatie Presteren Effec0viteit "Kwaliteit wordt gerelateerd aan prestaties Compe00e en het scoren op (kwantitatieve) kengetallen Verbeteren en benchmarks." De kwaliteit van de processen bepaalt het succes Pres0ge van een organisatie. Imago De nadruk blijft dus op beheersing. De processen Ondernemerschap worden planmatig aangestuurd, maar via Winstgedreven monitoring wordt de effectiviteit van de aanpak beoordeeld en vinden feedback plaats en aanpassingen waar nodig. De processen worden zodanig ingeregeld dat incrementele verbetering voortdurend kan plaatsvinden. Een proces, de throughput, moet de doorstroming in stand houden en dit vereist een andere logica enEffec0eve  organisa0e werkwijze dan van bureaucratische organisaties. Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl47
 48. 48. 48Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 49. 49. Gemeenschap Professionele organisatie “Productie en dienstverlening is kwalitatief Beheren Zorg hoogwaardig wanneer professionals zich intrinsiek gemotiveerd tonen, betrokken zijn Empathie Mededogen en in hoge mate bereid te voldoen aan de behoeften van de stakeholders.” De professionele organisatie wenst de belangen van stakeholders tegemoet te komen in haar bedrijfsvoering. Door het ontluikende ketendenken wordt strategische samenwerking met toeleveranciers relevant.Harmonie SolidariteitDraagvlak Gelijkheid Professionele  organisa0e Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl49
 50. 50. 50Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 51. 51. Synergie Netwerkorganisatie Inzicht Kwaliteit manifesteert zich wanneer alle Visionair belanghebbenden voordeel realiseren." Duurzaam Processen Authen0ek Waar de professionele organisatie in staat is alle interne processen op elkaar af te Vlechtwerk stemmen tot een coherent geheel, ziet de netwerkwerk-organisatie kans processen te integreren op ketenniveau.Doorbraak Wanneer het procesmanagement zich kan richten op de persoonlijke en procesmatige afstemming tussen organisaties zijn deze Kop-­‐ organisaties – met elkaar – in staat lopers toegevoegde waarde te optimaliseren op Netwerkorganisa0e ketenniveau, tot aan uiteindelijk de totale sector toe. Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl 51
 52. 52. 52Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 53. 53. Holisme Fluïde organisatie Middelen Circulair: de gebruikte middelen zijn voor zover mogelijk zo ontworpen dat ze na gebruik weer volledig kunnen worden benut als input voor een volgende toepassing (cradle to cradle). Processen Eenheidsbeleving Met de kwaliteit van leven als centraal Wijsheid uitgangspunt worden processen alsmede Inspira0e de diensten en producten die ermee Altruïsme worden voorgebracht afgestemd op het Coheren0e maatschappelijk belang. Werd in de voorgaande organisatievorm deEcosysteem Integra0e toegevoegde waarde in de keten Flow geoptimaliseerd, nu staat de maatschappelijke oriëntatie centraal.Fluïde  organisa0e Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl 53
 54. 54. Als de wereld ….. is, dan zullen doeltreffendemensen ... Een  staat  der  natuur  –  handelen  en  overleven  als  dieren2.  Beangs0gend  en  mysterieus  –  zich  veilig  verenigen  en  de   geesten  guns0g  stemmen3.  Hard,  waar  de  sterken  overleven  –  vechten  en  zeker  stellen   van  territorium  om  te  overleven  ondanks  anderen4.  Beheerst  en  gestuurd  door  een  hogere  orde  –  geloven  in  de   waarheid  en  gehoorzamen  aan  hogere  macht5.  Vol  met  levensvatbare  alterna0even  tot  welvaart  –  doelma0g   succes  testen6.  De  woonplaats  van  de  hele  mensheid  –  zich  verenigen  in   gemeenschappen  om  groei  en  ontwikkeling  te  ervaren7.  In  gevaar  van  instorten  –  pragma0sche  wegen  kiezen  en     leren  effec0ef  te  zijn8.  Een  levend  geheel  –  de  orde  onder  de  ogenschijnlijke  chaos   zoeken54 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 55. 55. VeranderambiPes n W e aa iser rd il DO er Mob en Vitaliseren Optimaliseren PLAN Heroriënteren CHECK Transformeren enIns cter pir e er IMPROVE R efl en55 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 56. 56. Optimaliseren Transformeren Vitaliseren Heroriënteren56 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 57. 57. VitaliserenOpknappen  van  het  fundament  van  de  organisa0e.  Eigenlijk  betre_  het  achterstallig  onderhoud,  want  de  interven0es  vinden  plaats  in  waardesystemen  -­‐  of  contexten  -­‐  die  de  dominante  werkwijzen  ondersteunen.  57 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 58. 58. Voorbeelden  van  vitaliseren Focus  op  visie;  gericht  op  systemische  doorbraken;  voortdurende  Synergie afstemming  met  belanghebbenden;  regie;  besluiten  op  basis  van   consent  en  voortschrijdend  inzicht;  ruimte  voor  zelforganisaPeCommunity Breed  gedragen  (consensus)  besluitvorming;  gelijkwaardigheid,   iedere  belanghebbende  wordt  gehoord;  harmonie;   inlevingsvermogen,  solidariteit Succes Nu:gheid  en  effecPviteit;  bijdrage  aan  winstgevendheid  en  imago Orde Afspraken  nakomen;  regels  en  procedures  beoordelen  op  effecPviteit;   adequate  administraPe  en  verslaglegging;  heldere  richtlijnen  en   eerlijke,  rechtvaardige  maatregelen;  efficiënPe Macht Besluitvaardigheid  en  legiPmaPe  organiseren;  boegbeeld  creëren;   passie  en  daadkracht  versterken,    can-­‐do  mentaliteit  bevorderen. Saamhorigheid  versterken;  sociale  veiligheid  garanderen;  Veiligheid gemeenschappelijk  idenPteit  levendig  houden;  trots  culPveren 58 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 59. 59. OpPmaliserenHet  op0maliseren  en  het  beter  doen  renderen  van  de  huidige  werkwijzen.  Door  bijvoorbeeld  slimmer  werken  en  benchmarken  om  te  zien  hoe  andere  in  een  vergelijkbare  context  en  situa0e  func0oneren.  59 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 60. 60. HeroriënterenBeter  en  meer  flexibel  inspelen  op  gewijzigde  situa0es  en  systemische  knelpunten.  Aanpassingen  van  (strategische)  prioriteiten. Oriëntatie op beheersing Effectiviteit Efficientie “Calm down” Externe InterneOriëntatie Oriëntatie “Wake up” Creativiteit Flexibiliteit Oriëntatie op Veranderen60 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 61. 61. Transformeren          Wanneer  nieuwe  uitdagingen  te  complex  zijn  ten   opzichte  van  de  huidige  werkwijze,  zal   getransformeerd  moeten  worden  naar  een   nieuwe  ontwikkelingsfase,  waardensysteem  of   context.  Dit  impliceert  paradigma  shiMs  in  alle   disciplines. nieuw ! ! " # * alfa evenwicht / huidige status * bèta toestand / weerstand * gammaval / chaos $ * deltagolf / integratiefase * nieuwe alfa fase / de nieuwe status quo 61 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 62. 62. Wilber’s  AQAL:  vier  dimensies Intentie Individueel Proces Waarden, bewustzijn, Gedrag competenties, drijfveren o.a. biologie Psychologie !"#$%"&"## ()*+",,%*-./#Binnen- Ik Het Buiten-kant kant Wij Het Cultuur Systeem Verstehen, gedeelde waarden Beleid, rolmodel Antropologie, sociologie o.a. economie Collectief62 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 63. 63. Beïnvloeden  van  gedrag !"#$%$#&() !"3"-) 4#526) Ik Het /$"""0) /&$3"0) 12"3) 12"3) Wij Het *&(3&5() 7893:) *+((,-.) 63 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 64. 64. van  Goed  naar  Excellent  Werkgeverschap De traditionele benadering van Goed Werkgeverschap is gericht op het pleasen en pamperen van werknemers in de hoop dat zij beter (willen) presteren. Excellent Werkgeverschap impliceert betrokken werknemerschap: waardering, vertrouwen en het bouwen aan een professionele cultuur brengt professionals voort die zich richten op de ontwikkeling van hun talent, hun inzet en effectiviteit.64 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 65. 65. Missie  van  Eforis Eforis wil bijdragen aan het verbeteren van de prestaties van medewerkers en organisaties. Door op hoogwaardige en laagdrempelige wijze inzicht, advies en ondersteuning te geven op de thema’s bevlogenheid, productiviteit en veerkracht (= weerbaarheid tegen lifestyle risico’s). (‘BPR’). Eforis draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van goed werkgeverschap, goed ondernemerschap en goed nabuurschap.65 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 66. 66. BPR  ToolboxDe BPR-Toolbox is een beveiligde online omgeving die medewerkers helpt hun bevlogenheid, productiviteit en veerkracht/weerbaarheid tegen (lifestyle) risico’s in hun werkomgeving te verbeteren.BPR-Toolbox geïntegreerd aanbod inzicht+advies +ondersteuning BPR-ToolboxBPR-Scan meet hoe je ervoor staat •  Medewerkers science inside (kwaliteit van hi-end survey – compacter) •  Organisaties •  ProfessionalsPersoonlijk Adviesrapport BPR •  Wetenschap toont je belangrijkste aandachtspunten en doet verbetersuggesties •  ArbodienstenProducten en Diensten ondersteunt je met de voor jou geschikte producten en dienstenEigen regieJe bepaalt zelf wat je wilt verbeteren en welke producten en diensten je wilt gebruiken.66 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 67. 67. BPR  KPI’s 67 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 68. 68. 68 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 69. 69. Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 70. 70. Projectmanagement Verandering van werkwijzen !"#$%&#()#*! • !"#$%&! ()*#+,*-.!-!! !!!-/0*1! +(,,-.",)/ !!!!2)*#-.! • !3(4/##%-5!/)/! 5#-467389 0,,"1,,(%#23! 8,%:1!.),9!! ; !)-/0%11,%-5! • !!!4/,,%-5-! 23-!33-831!=*3:6/#3&5>! ; !<6&2%/%/!• !)-/0*8-.! 6-/*33,!• !.),5*%67/!• !5(34*.!• !+%/2)*-! Toenemende complexiteit 70 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 71. 71. Cubrix  Projectmanagement -I- - II - - III - - IV - “Traject” “Haalbaarheid “Draagvlak” “Vlechtwerk” ”Implemen- Ontwikkelen Inventa- Aanpak Oriënteren teren riseren Compe- tenties Cultuur Onder- steuning Stabiel Meervoudig Verbindend Meerduidig Context71 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 72. 72. Waarderend  audioen Stel je eens voor ... wanneer auditors niet langer op zoek gaan naar zaken die beter kunnen, maar op zoek gaan naar zaken die nog beter kunnen? Op zoek gaan naar die aspecten waar een organisatie al een beetje van heeft, maar meer van wil hebben?72 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 73. 73. Worlds  creates  worlds Kunt  u  mij  over  twee  dagen  bellen  en  me   laten  weten  hoe  het  met  u  gaat? Kunt  u  mij  over  twee  dagen  bellen  en  me            laten  weten  hoe  goed  het  met  u  gaat? 73 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 74. 74.  AppreciaPve  Inquiry Waarderen: * een waarde toekennen * op prijs stellen De aandacht vestigen op de kwaliteiten van iemands werk, op de sterke punten, op wat iemand goed doet.> Wat aandacht krijgt, gaat groeien> Waarderen is een belangrijke basis voor vertrouwenWaarderen impliceert verbinden. Je kunt geen passievewaarnemer meer zijn.74 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 75. 75.  AppreciaPve  Inquiry Onderzoek (to inquire): * ontdekken, exploreren > bevragen met als doel nieuwe mogelijkheden te ontdekken; een eerlijk verlangen om iets te weten te komen. > Kies een generatieve vraag . > Het onderzoek brengt de dynamiek op gang! AI is een constructieve, generatieve vorm van action research, gericht op het ontwikkelen van potentieel in een systeem en waarin onderzoeken, leren, ontwikkelen en veranderen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het onbekende toelaten betekent oude zekerheden laten varen. 75 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nlAffirma0ef:  Onderwerp  waar  het  onderzoek  zich  op  richt  en  waarover  we  willen  leren,  dat  nieuwsgierigheid  opwekt:  Let  op:  wat  aandacht  krijgt  groeit:  kies  een  posi0ef  geformuleerd  doel.  Dit  bepaald  het  resultaat  dat  we  willen  behalen.Eerst  waarderend  naar  het  verleden  kijken,  op  een  energie  genererende  manier,  daarna  zal  poten0e  toenemen..Welke  elementen  hebben  er,  in  rela0e  tot  het  gekozen  onderzoeksthema,  voor  gezorgd  dat  je  staat  waar  je  nu  staat?  Welke  factoren  hebben  dat  mogelijk  gemaakt?Welke  mogelijkheden  bestaan  er  om  het  in  de  toekomst  beter  te  doen?Starten  met  de  tweede  vraag  beperkt  de  mogelijkheden
 76. 76.  AppreciaPve  Inquiry AI = waarderend onderzoeken Focus op positieve krachten >      Op  zoek  naar  succesfactoren  en  elementen  die  kracht          en  vitaliteit  uitstralen,  die  poten0e  bieden,  energie          geven,  die  je  voornemens  verruimen  ... >      Ontwikkelen  van  samenwerkings-­‐  en  veranderings-­‐          poten0eel  door  verbinding,  dialoog,  verhalen  en            metaforen De kunst van het waarderen > de AI-grondhouding, AI als levensstijl 76 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nlAffirma0ef:  Onderwerp  waar  het  onderzoek  zich  op  richt  en  waarover  we  willen  leren,  dat  nieuwsgierigheid  opwekt:  Let  op:  wat  aandacht  krijgt  groeit:  kies  een  posi0ef  geformuleerd  doel.  Dit  bepaald  het  resultaat  dat  we  willen  behalen.Eerst  waarderend  naar  het  verleden  kijken,  op  een  energie  genererende  manier,  daarna  zal  poten0e  toenemen..Welke  elementen  hebben  er,  in  rela0e  tot  het  gekozen  onderzoeksthema,  voor  gezorgd  dat  je  staat  waar  je  nu  staat?  Welke  factoren  hebben  dat  mogelijk  gemaakt?Welke  mogelijkheden  bestaan  er  om  het  in  de  toekomst  beter  te  doen?Starten  met  de  tweede  vraag  beperkt  de  mogelijkheden
 77. 77.  AppreciaPve  Inquiry Nadruk  op  samenwerking >  Samen  creëren  wat  gezond,  succesvol  en  posi0ef  is >  Wat  gebeurd  er  als  het  systeem  op  zijn  best  werkt. AI  betrekt  iedereen  erbij >  Van  tweetallen  tot  large  scale  events AI  is    genera0ef >  Performa0ef,  zet  aan  tot  ac0e  en  nieuwe  ini0a0even >  Genereert  nieuwe  taal,  nieuwe  beelden  en  nieuwe            mogelijkheden  door  het  onderhouden  van  intensere            werkrela0es Creëren van gedeelde beelden van een gewenste toekomst 77 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nlAffirma0ef:  Onderwerp  waar  het  onderzoek  zich  op  richt  en  waarover  we  willen  leren,  dat  nieuwsgierigheid  opwekt:  Let  op:  wat  aandacht  krijgt  groeit:  kies  een  posi0ef  geformuleerd  doel.  Dit  bepaald  het  resultaat  dat  we  willen  behalen.Eerst  waarderend  naar  het  verleden  kijken,  op  een  energie  genererende  manier,  daarna  zal  poten0e  toenemen..Welke  elementen  hebben  er,  in  rela0e  tot  het  gekozen  onderzoeksthema,  voor  gezorgd  dat  je  staat  waar  je  nu  staat?  Welke  factoren  hebben  dat  mogelijk  gemaakt?Welke  mogelijkheden  bestaan  er  om  het  in  de  toekomst  beter  te  doen?Starten  met  de  tweede  vraag  beperkt  de  mogelijkheden
 78. 78.  AppreciaPve  Inquiry Discovery Verwonderen Wat zijn onze beste ervaringen tot nu toe? Waarderen “wat is” Destiny DreamVerwerkelijken Positief Verbeelden Backward casting: kernthema Het genereren van beeldenwelke interventies zijn over de toekomst die nu nodig? we wensen Design Verankeren Systemisch ontwerp van de gewenste werkelijkheid 78 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 79. 79. Problem  solving  vs                              Strength  based  change Hyperzones: stress Alsmaar problemen oplossen, voortdurend onder spanning staan, en negatieve gevoelens creëren stress, uitputting en verlies aan productiviteit, creativiteit en zelfverzekerdheid. Zinzones Positieve gevoelens maken dat mensen nieuwsgieriger zijn, zich langer kunnen concentreren en een bredere kijk op de dingen hebben. Een open houding leidt sneller tot inzicht en zet aan tot innovatie. 79 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl
 80. 80. CONTACTMarcel  van  Marrewijkemail:  marcel@vanmarrewijk.nlgsm:  06  8  1953  777profiel:  hHp://www.mindz.com/profiles/Marcel_van_MarrewijkPlaza:  www.cubrix.nl Bronnen: •    Cubrix,  zicht  op  organisa0eontwikkeling  en      Performanceverbetering  (M.  Van  Marrewijk) •  Spiral  Dynamics  (Beck  &  Cowan  ) 80 Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

×