Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten 1 november 2010

952 views

Published on

Presentatie van Frank Joosten op de 7e Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten van 1 november 2010 te Utrecht. Kijk op www.bijzonderewetten.nl voor meer informatie.

Published in: Business, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
952
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten 1 november 2010

 1. 1. … in bijzondere wetten advies en trainingscentrumFrank Joosten Evenementen - crowdmanagement
 2. 2. Evenementen Wettelijk kader • Artikel 174 Gemeentewet (toezicht openbare samenkomsten c.a.) •Artikel 172 Gemeentewet (hh oov) •Artikel 173 Gemeentewet (opperbevel bij brand) •Artikel 2 Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo) – B&W is belast met voorbereiding rampen c.a. •Artikel 4 (Wrzo) – Vaststellen rampenplannen door B •WGHOR •Artikel 12 Brandweerwet – Raad stelt Brandbeveiligingsverordening vast (nu art. 3, lid 2 Wet Vr) Wet Veiligheidsregio’s per 1-10-2010
 3. 3. Waarom deze nieuwe wet? • Grote bevolkingsdichtheid • Groeiende mobiliteit • Transport gevaarlijke stoffen • Afhankelijkheid vitale infrastructuur • Dreiging terrorisme, pandemieën • Dreiging zinloos geweld • Onvoldoende duidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden Vraagt om: Kwalitatief hoogwaardige efficiënte (bovenlokale) bestuurs- en organisatievorm voor: • brandweerzorg • geneeskundige hulpverlening • rampenbestrijding en • Crisisbeheersing • Door uniformering en standaardisering (besluitvormingsprocedures en organisatievoorwaarden). Wet Veiligheidsregio’s per 1-10-2010
 4. 4. Schaalvergroting door regionalisering veiligheidszorg Wettelijke grondslag voor instellen gemeenschappelijke regeling voor brandweertaken en GHOR-taken Regionaal bestuur vervult coördinerende rol bij bestrijding rampen en beheersing crises
 5. 5. Veiligheidsregio (vorm van verlengd lokaal bestuur) Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente B B B B B B BB
 6. 6. Evenementen en de Wet Veiligheidsregio’s Artikel 10 Aan het bestuur van de veiligheidsregio worden de volgende taken en bevoegdheden overgedragen: a. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises; b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald; c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid; d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; e. het instellen en in stand houden van een brandweer; f. het instellen en in stand houden van een GHOR; g. het voorzien in de meldkamerfunctie; h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.
 7. 7. Artikel 15 1. Het beleidsplan, bedoeld in artikel 14, is mede gebaseerd op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel. 2. Het risicoprofiel bestaat uit: a. een overzicht van de risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden, b. een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen, en c. een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen. 3. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij het bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid. 4. Het bestuur van de veiligheidsregio nodigt voor de vaststelling van het risicoprofiel in ieder geval het regionale college, bedoeld in artikel 22 van de Politiewet 1993, de besturen van de betrokken waterschappen en door Onze andere Ministers daartoe aangewezen functionarissen uit hun zienswijze ter zake kenbaar te maken. 5. Het bestuur van de veiligheidsregio nodigt ten minste eenmaal per jaar de bij mogelijke rampen en crises in de regio betrokken partijen uit voor een gezamenlijk overleg over de risico’s in de regio.
 8. 8. Evenementenkalender Wet Vr. Het regionaal bestuur maakt ter voorbereiding op mogelijke rampen, zware ongevallen en crises een beleidsplan, op basis van een risico-inventarisatie. Hoeveelheid evenementen Locaties Data en tijdstippen Inzicht in: Soort evenementen Steeds weer actualiseren / publiceren
 9. 9. Crowdmanagement en crowdcontrol
 10. 10. Crowdmanagement en crowdcontrol Systematische planning voor en supervisie over de ordelijke verplaatsing en verzameling van personen. • Aandacht voor soort publiek (ouden van dagen, relschoppers, theaterpubliek e.d., leeftijd, percentage mannen en vrouwen) • Toevoer van de bezoekers (spreiding) • Afvoer van de bezoekers (spreiding) • Spreiding van de bezoekers over het terrein • Voorkomen van overcrowding • Creëren van loop- en noodroutes • Communicatie aan bezoekers
 11. 11. Voorbereiding groot evenement • Géén improvisatie! • Liever geen last-minute-wijzigingen • Investering in voorbereidende (risico)analyse
 12. 12. Wat moet je analyseren? 1. plaatsgesteldheid terrein (hellingen - lijnen van goede zichtbaarheid - hindernissen op het terrein voor het publiek) 2. omgeving terrein (bereikbaarheid, parkeerfaciliteiten, verkeerscirculatie, risico’s m.b.t. ongecontroleerde toegankelijkheid terrein, kwetsbare of risicovolle infrastructuren of gebouwen in de nabijheid) 3. capaciteit evenemententerrein 4. doelgroep / specifieke kenmerken van publiek (afhankelijk van de programma, dus ook de programma analyseer je vooraf. Bepaalde acts brengen bepaalde publieksgroepen op de been die bepaalde gedragingen kunnen hebben - stage- diving, slam dancing, zware consumptie van alcohol, drugs - die dan weer specifieke risico’s en problemen kunnen veroorzaken 5. benodigde technische materialen 6. vereiste competenties 7. taakverdeling en verschillende rollen 8. uitwerken van scenario’s in functie van specifieke situaties 9. duidelijke communicatiestructuur, éénheid van communicatie en beslissing is cruciaal, een duidelijke “chain of command”, met afgebakende verantwoordelijkheden is essentieel.
 13. 13. Resultaat crowdmanagement Een veiligheidsplan voor het evenement, bestaat uit: 1. Organisatiekaart (wie is waarvoor verantwoordelijk) 2. Situatietekening (gedetailleerde tekening van het evenemententerrein met alle (tijdelijke) infrastructuur) 3. Verkeerscirculatieplan (toegankelijkheid en bereikbaarheid terrein, parkeer- en OV-mogelijkheden) 4. Communicatie en Informatie (promotie, buurtinfo, communicatie met publiek c.a.) 5. Risico-analyse
 14. 14. Bij de kwantitatieve risicoanalyse weegt het GHOR-bureau drie aspecten: A. Het soort publieksevenement; B. De samenstelling van het publiek; C. Plaats en tijdstip van het evenement. Inschaling evenement (kwantitatieve risico-analyse)
 15. 15. Inschaling evenement (kwantitatieve risico-analyse) • Klasse A: eenvoudige evenementen (straat- en buurtfeesten) • Klasse B: (grootschalige) evenementen met een gemiddeld risico (evenement zonder publiek van buiten de gemeente) • Klasse C: (grootschalige) evenementen (evenement met publiek van binnen én buiten de gemeente)
 16. 16. Hulpmiddel
 17. 17. Soort evenement:
 18. 18. Samenstelling publiek
 19. 19. Eigenschappen publiek • Gezondheid • Leeftijd(sopbouw) • Cultuur (veel allochtonen? -> talenkennis bij stewards e.d.) • Groepsgedrag (drugsgebruik, betreden snelwegen, spoorbanen, geweld, maar ook wachten, vermoeidheid, vluchtgedrag)
 20. 20. Voorzieningen voor gehandicapten Circa 1% van het totaal aantal toeschouwers bij een gemiddeld evenement is rolstoelgebonden! Om toegankelijkheid voor (m.n. rolstoelgebonden)gehandicapten te waarborgen, kan de gemeente de organisatie het volgende opleggen: 1. zorg voor een (of meerdere) gehandicaptentoilet(ten); 2. zorg voor goede aan- en afvoerwegen van en naar het evenemententerrein in verband met rolstoelgebonden publiek; 3. bij grootschalige publieksevenementen dient u te zorgen voor extra gehandicapten-parkeerplaatsen. Zet u vervoer in, dan houdt u ook rekening met gehandicaptenvervoer; 4. geef bij calamiteiten niet alleen een geluidssignaal, maar ook een lichtsignaal t.b.v. doven en slechthorenden; 5. de rolstoelgebonden toeschouwer dient goed zicht op het publieksevenement te hebben. Bij grootschalige publieksevenementen kunt u een verhoging voor rolstoelgebonden toeschouwers opstellen (publieksevenementen met meer dan 20.000 toeschouwers).
 21. 21. Aantallen: • Aantal bezoekers (op verschillende momenten) • Gebruik alcohol / drugs • Aanwezigheid als: 1. Toeschouwer 2. Deelnemer 3. Toeschouwer en deelnemer Van belang voor locatie, infrastructuur, personeel, faciliteiten, calamiteitenorganisatie e.d.)
 22. 22. Plaats en tijdstip Let op infrastructuur
 23. 23. •Locatie (gebouw, tent, open lucht, boot) •Gemeentegrens overstijgend •Toegankelijkheid aan- en afvoerwegen •Seizoen •Duur (uren en dagen) HAARLEM
 24. 24. Ondergrond
 25. 25. Verblijfsduur • Kort of lang • Stroomt publiek door (bv in een binnenstadsevenement) of niet (bij een concert) Is van belang ihkv tellen van het publiek en publieksstroombeïnvloeding via borden of Instructies. Hoe duurzamer de relatie hoe makkelijker voorlichting en afspraken over veiligheid
 26. 26. • Aanwezigheid van één schouwmeester • Hij/zij beoordeelt in samenhang de uitkomsten van de integrale schouw. • Vooraf én achteraf
 27. 27. Conclusie: Klasse A • Adviezen hulpdiensten • GHOR-brochures (BBQ, EHBO, Toiletten, Voedsel) • GHOR-advies indien: 1. Betrokkenheid dieren 2. Kinderopvang, attractie- of speeltoestellen, zandbakken, tatoeage/piercing, zwemmen, tijdelijke water-, horeca en/of sanitaire en medische voorzieningen, 3. Sportevenementen
 28. 28. Procedure: • Beoordelen en verwerken adviezen • Vergunning opstellen • Vergunningverlening • Informeren hulpdiensten en overige betrokkenen en belanghebbenden (meldkamer)
 29. 29. • Advies hulpdiensten (GHOR, politie, brandweer) • Adviezen betrokken afdelingen / instanties afdelingen V&V, RO, Civiel, Parkeerdienst, Communicatie, OOV,BWT, EZ, wijkraden e.d.) Conclusie: Klasse B
 30. 30. Advies (over) Tijden Locatie(s) Bouwwerken + afmetingen Activiteiten (kinderopvang e.d.) Kramen, attracties, luchtkussens e.d. (preventieve) brandveiligheid (nood)verlichting Op- en afbouw Bezoekersaantallen Bezoekerscategoriën Toiletten Bakken en braden (gas, open vuur, e.d.) EHBO Chill-out ruimte Afval (Drink)watervoorzieningen Legionellabestrijding Geluid, electriciteit overnachtingen Verwarming Inrichting terrein bodemverontreiniging Drankverstrekking Kleine kansspelen Verkeer, parkeren Verkeersregelaars Beveiligers Toegang Stewards / toezicht Dranghekken Inzet gemeentepersoneel Busroutes Bijzonderheden (laser, ballonnen, vuurwerk Reclame- en verwijsborden Schoonmaak terrein Verzekeringen / aansprakelijkheid Hulpverlening-, calamiteiten-, Communicatie-, mobiliteitsplan
 31. 31. Toegangscontrole • weigeren/verwijderen van dronken personen, • controleren op glas, drugs, alcohol en wapens, • visitatie van personen en tassen WPBRB
 32. 32. EHBO (2 per 750 bezoekers) (1 per 15000 bezoekers) Inzet professionele hulpverleners Of
 33. 33. Inzet (aantal hulpverleners) = risicopunten bezoekersaantal Voorbeeld Braderie, geschat aantal bezoekers 10.000 (die gelijktijdig aanwezig kunnen zijn) in de leeftijd van 30 - 45 jaar, in gebouw, geen alcoholische dranken aanwezig, plaats in een gemeente, infrastructuur redelijk, lente, duur publieksevenement 1 dag. Risicoberekening: - Aard publieksevenement : risicopunt 1 - Aard van het publiek : risicopunt 1,6 • Aantal bezoekers : risicopunt 0,6 • Leeftijdsopbouw : risicopunt 0,5 • Conditie : risicopunt 0 • Gebruik alcohol : risicopunt 0 • Aanwezigheid publiek : risicopunt 0,5 - Plaats en tijdstip evenement : risicopunt 3,5 • Gemeentegrens : risicopunt 0,5 • Locatie evenement : risicopunt 1 • Toegankelijkheid wegen : risicopunt 0,5 • Seizoen : risicopunt 0,25 • Duur evenement : risicopunt 1 • Aard ondergrond : risicopunt 0,25 Inzetberekening: 1 + 1,6 + 3,5 : 3 = 2 Aantal bezoekers 10.000: 2250 = 4,4 2 x 4,4 = 9 hulpverleners gedurende het evenement. 3 2250 x
 34. 34. Niveau geneeskundige hulpverlening 1e niveau: Reguliere EHBO-hulpverlening31 Hulpverleners van EHBO-verenigingen of het Rode Kruis kunnen deze hulp bieden. 2e niveau: BLS (Basic Life Support) Professionele hulpverlening op het niveau van verpleegkundige Eerste Hulp, huisartsenpoli of basisarts (verzwikte enkels, wondbeoordeling en verzorging en een verantwoorde doorverwijzing naar de eerste en tweede lijn zorginstellingen). 3e niveau: ALS (Advanced Life Support) Gecompliceerdere hulpverlening, waarbij niet alleen professionele hulpverlening nodig is door bekwame en bevoegde professionals. Ook hulpmiddelen op ambulanceniveau zijn nodig. De hulpverlening dient op basis van landelijke protocollen ambulancehulpverlening geboden te worden door een vergunningsplichtige zorginstelling, om toetsbare garanties te kunnen bieden. 4e niveau: preparatie op GHOR / rampenbestrijding Voorbereiding op rampen of crises. Multidisciplinair samenwerken is hierbij een absolute noodzaak.
 35. 35. Minimaal twee toiletten (één voor dames en één voor heren) 1 per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers Een toilet binnen een loopafstand van 150 meter. Herentoiletten mogen vervangen worden door urinoirs, maar het aantal urinoirs mag maximaal ¼ van het totale aantal toiletten bedragen Reiniging toiletten minimaal 2x per dag
 36. 36. • Inrichten multidisciplinaire werkgroep 1. GHOR (calamiteiten bestrijdingsplan) 2. Politie 3. Brandweer 4. Ambtenaar OOV 5. Organisator evenement 6. Overig (o.a.gemeentelijke afdelingen) Conclusie: Klasse C
 37. 37. Adviezen moeten voldoende op elkaar afgestemd worden. Er moet regie plaatshebben op de advisering. REGIE
 38. 38. Kwalitatieve risicoanalyse door hulpdiensten • Kans op slachtoffers (T1, T2, T3) • Bereikbaarheid 1. Afstand tot bebouwde kom, snelweg, ziekenhuis 2. Aantal wegen 3. Aard van de wegen (landweg) 4. Betreffende verkeersintensiteit (spits) • Momenten van verhoogd risico • Maatschappelijke impact bij calamiteit
 39. 39. Slachtoffertypen T1-slachtoffers: slachtoffers met verwondingen die binnen één uur gestabiliseerd dienen te zijn, zo niet dan zal tussen de 20% en 30% overlijden; T2-slachtoffers: middelzware slachtoffers. Hun conditie is stabiel maar zal, wanneer behandeling uitblijft, instabiel worden. Behandeling van deze slachtoffers moet, afhankelijk van de aard van de verwondingen, binnen 2 tot 6 uur plaatsvinden. Opname in een ziekenhuis is hierna noodzakelijk; T3-slachtoffers: zij hebben lichtere verwondingen, ziekenhuisopname is niet noodzakelijk. Behandeling door een arts is gewenst of noodzakelijk.
 40. 40. Beschrijving oorzaak- gevolgscenario’s • Inventarisatie van de risico’s en hoe daarop te reageren (Veiligheidsketen) • Beïnvloeding van meerdere incidenten op het zelfde moment (domino-effect)
 41. 41. Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg Wegnemen structurele oorzaken onveiligheid Maatregelen ter voorkoming / beperking incidenten Voorbereiding om incidenten te bestrijden Incidentbestrijding zelf Maatregelen ter terugkeer normale situatie
 42. 42. Maatregelen proactie: afgelasting uitsluiting van specifieke groepen veranderen van locatie veranderen van aanvangstijdstip routering vrachtwagens gevaarlijke stoffen. Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg Wegnemen structurele oorzaken onveiligheid Maatregelen ter voorkoming / beperking incidenten Voorbereiding om incidenten te bestrijden Incidentbestrijding zelf Maatregelen ter terugkeer normale situatie
 43. 43. Maatregelen preventie:  spreiding publiek in tijd  spreiding programma-aanbod in tijd (voor- en naprogramma)  geografische spreiding  aanpassing geluidsniveau  publieksstroombeïnvloeding via stewards  publieksstroombeïnvloeding via bebording/elektronische signalering/  schriftelijke instructies  dosering toegang via kaartverkoop  tellen van publiek: verkochte tickets/elektronisch/polsbandjes/schatten  alcoholbeleid  drugsbeleid  visitatie- en controlebeleid  gratis openbaar vervoer  beperken wachttijden  amusementsprogramma bij wachtrijen en -plaatsen Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg Wegnemen structurele oorzaken onveiligheid Maatregelen ter voorkoming / beperking incidenten Voorbereiding om incidenten te bestrijden Incidentbestrijding zelf Maatregelen ter terugkeer normale situatie
 44. 44. Maatregelen preventie-vervolg  informatieverschaffing: vervoersschema’s/faciliteiten/plattegrond  afzettingenbeleid  scheiden verkeerstypen (auto, openbaar vervoer, voetgangers, tweewielers)  eenrichtingsverkeer  circulaire verkeersroutes  directe verkeersroutes (geen zicht op ‘shortcuts’)  scheiden publieksstromen op terrein  eenrichtingsstromen op terrein  circulaire publieksroutes op terrein  directe publieksroutes op terrein (geen zicht op ‘shortcuts’)  verstevigen ondergrond/terreinaanpassing  wegnemen versmallingen/trappen/hoogteverschillen  compartimentering stadsgedeelte  compartimentering buitenterrein  compartimentering gebouw(en)  speciale hekken  klimaatbeheersing gebouwen  crowd monitoring
 45. 45. Maatregelen preparatie/repressie  vaststellen maatscenario’s in gezamenlijke risicoanalyse  afspraken over alarmering en waarschuwing  communicatiestructuur  briefings  paraatheid ambulance, tankautospuit, ME  afspraken over (bijzondere) aanrijroutes en opstelplaatsen  uniform kaartmateriaal  afspraken over opkomsttijden  multidisciplinaire oefening operationeel leidinggevenden: maatscenario  monodisciplinaire operationele oefening  mono- en/of multidisciplinaire oefening verbindingen/communicatie  opleiding en instructie publieksstewards  opleiding en instructie verkeersregelaars  opleiding en instructie EHBO’ers, diverse typen toezichthouders  surveillancebeleid  personele surveillance  camerasurveillance  helikoptersurveillance. Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg Wegnemen structurele oorzaken onveiligheid Maatregelen ter voorkoming / beperking incidenten Voorbereiding om incidenten te bestrijden Incidentbestrijding zelf Maatregelen ter terugkeer normale situatie
 46. 46. Maatregelen nazorg: opvangruimte publiek op evenementterrein opleiding en instructie publieksopvangteam organisator bedrijfsopvangteams (organisator, hulpverleningsdiensten) debriefing (per organisatie en/of gezamenlijk) evaluatie (per organisatie en/of gezamenlijk; intern en/of extern) klachtenregeling schadeafhandeling Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg Wegnemen structurele oorzaken onveiligheid Maatregelen ter voorkoming / beperking incidenten Voorbereiding om incidenten te bestrijden Incidentbestrijding zelf Maatregelen ter terugkeer normale situatie
 47. 47. F I S T
 48. 48. FIST-model (begrijpen van de dynamiek van een menigte) F = Force (kracht van de menigte) I = Information (informatie waar de menigte op reageert) S = Space (ruimte waarin de menigte zich bevindt)-> relatie met kaartverkoop T = Time (tijd van het incident) 1m²
 49. 49. Force Podium Dranghekken Anti-slip rubber matten Geluidstoren Publiek Vrije (door)gangen
 50. 50. Information • Type publiek • Crowd managementcentrum (met cameratoezicht) • Training medewerkers / stewards • Artiesten • Tickets (gedragsregels / compartimentering) • Interventie medische diensten • Waarschuwen (vluchtwegen, informatiepanelen)
 51. 51. Space • Berekenen maximale bezettingsgraad terrein (oppervlak, aantal trappen, in- en uitgangen, bars, liften e.d.) • Berekenen bewegingen van de massa in normale situaties en in panieksituaties • Noodstroom (licht en geluid)
 52. 52. Space – vervolg • Pressure points
 53. 53. Time • Aankomst en doorvoer publiek • Vroeg open, laat sluiten
 54. 54. Bestuurlijk, justitieel en politieel verantwoordelijken dienen tijdig ingelicht te worden in geval van dreigingsinformatie.
 55. 55. ISBN 978-90-73875-83-8
 56. 56. +
 57. 57. Regeerakkoord 2010
 58. 58. mmmmm, wat doen we nu met de wijzigingsvoorstellen inzake de Drank- en Horecawet, Wet Bibob, WRP?
 59. 59. Uitbreiding naar: Vastgoed Speelautomaten Grondtransacties Headshops ? Belwinkels e.d.
 60. 60. Wet Bibob Wabo inwerking getreden per 01-10-2010 -> aanpassing Wet Bibob (art. 1, lid 1 onder c sub 6 en 7) -> Bouw- en milieuvergunning: art. 2.1, lid 1 onder a en e Wabo In Bibobbeleid voor milieu: Niet meer verwijzen naar art. 8.20 en 8.25 Wet Milieubeheer, maar naar art. 2.1 onder e, 2.20, 2.25 en 5.19 Wabo. In Bibobbeleid voor bouwen: Niet meer verwijzen naar art. 44a en 59 Woningwet, maar naar art. 2.1 onder e, 2.20, 2.25 en 5.19 Wabo. Meer info over de Wabo zie: www.omgevingsvergunning.nl
 61. 61. Wet regulering prostitutie Regeerakkoord VVD - CDA 21
 62. 62. Rookverbod Het huidige rookverbod wordt versoepeld. Het rookverbod werkt in de meeste horecagelegenheden goed. De horeca is voor het overgrote deel rookvrij geworden. Maar in veel kleine cafés, waar geen personeel in dienst is, is geen behoefte aan een rookverbod. Het kabinet is voornemens om horeca met minder dan 70 m2 bedrijfsruimte naar Duits voorbeeld vrij te stellen van het rookverbod.
 63. 63. • Overlast en criminaliteit die verband houden met prostitutie en de handel in verdovende middelen worden teruggedrongen. • Coffeeshops worden besloten clubs die alleen voor meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk zijn op vertoon van een clubpas. • Er komt een afstand van tenminste 350 meter tussen scholen en coffeeshops. • De minister verscherpt het landelijk beleid en ziet erop toe dat gemeenten het afstandscriterium en de overige relevante delen van het landelijk beleid in hun vergunningen handhaven. • Het kabinet komt met voorstellen zwaardere straffen te stellen op de (voorbereiding van) in- en uitvoer, teelt en (georganiseerde) handel van drugs en tot aanpassing van het onderscheid tussen harddrugs en softdrugs. Voornaam: Frank Achternaam: Joosten Geb.datum: 08-06-1963 Nationaliteit: Nederlandse BSN: 123 45 67 88 Afgiftedatum: 04-10-2010 Geldig tot: 04-10-2011
 64. 64. Kansspelautomaten Alleen in HOOGDREMPELIGE Inrichtingen Maximum is 2 Behendigheids- automaten In HOOG- en LAAG- DREMPELIGE inrichtingen Maximum te bepalen door gemeente in verordening Aanpassing Wok per 01-07-2010
 65. 65. Vergunningsvereiste voor behendigheidsautomaten ? EDRL I.S.M.
 66. 66. Geen vergunning meer vereist voor behendigheidsautomaten
 67. 67. Poker: kansspel of niet? • Arrest Hoge Raad van 3 maart 1998 (NJ 1999/59)-> Poker is een kansspel in de zin van de Wet op de kansspelen. Op gelegenheden die noch voor het publiek zijn opengesteld, noch bedrijfsmatig worden gegeven, is de Wet op de kansspelen echter niet van toepassing. In alle andere gevallen is een vergunning nodig. • LJN: BN0013, 02-07-2010, Rechtbank 's-Gravenhage, 09/867520- 08 -> geen kansspel “De rechtbank komt tot de conclusie dat poker niet kan worden aangemerkt als een kansspel in de mate waarin de wetgever heeft gewild poker een kansspel te zijn”.
 68. 68. OM is inmiddels tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Gesteund door een arrest van de Hoge Raad van 3 maart 1998 en in afwachting van een onherroepelijke uitspraak over deze zaak blijft poker een kansspel en wordt er tegen opgetreden.
 69. 69. Evenementen en bestemmingsplannen Artikel 4.1.1. Bro 1. Voor de toepassing van artikel 3.23, lid 1 van de wet (= ontheffing v/h BP), komen in aanmerking: h. het gebruik van gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen met een maximum van drie per jaar en een duur van ten hoogste vijftien dagen per evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder begrepen; Dubbelcriterium RvS 13 april 2005 in zaaknummer 200405311/1 : Kortdurend en incidenteel-> Geen ontheffing nodig Herbevestigd ABRvS - LJN: BL6212 d.d. 03-03-2010
 70. 70. Praktijkcases
 71. 71. Het Bulldozerspel
 72. 72. • Titel Va: niet van toepassing op bij regeling van Onze Minister van Economische Zaken aangewezen typen van speelautomaten die worden gebruikt of bestemd zijn om te worden gebruikt ter gelegenheid van kermissen, en die zodanig zijn ingericht, dat het bespelen ervan niet kan leiden tot de uitkering van geldprijzen, of tot de onmiddellijke uitkering van premies, waardebonnen of penningen, die een waarde vertegenwoordigen van meer dan het veertigvoud van de inzet per spel. • Betreft kermisautomaat – art. 2 Speelautomatenregeling (omschreven in bijlage) • Is dus géén behendigheidsautomaat
 73. 73. Plaatsing in regulier horecabedrijf: • Alleen met aanwijzing als permanente kermis via evenementenvergunning; • Past gebruik als spelletjesruimte in horecabedrijf in BP? • Melden gewijzigde bedrijfsvoering i.r.t. Gebruiksbesluit en Activiteitenbesluit; • Relatie artikel 14, lid 3 DHW (dienstverlening?)
 74. 74. Artikel 35 DHW “Bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard” Vraag: Wat is dat? Opnemen in horecabeleid, bijvoorbeeld: 1. Bij een buurtgebonden evenement. Het moet hierbij gaan om een kleinschalig evenement dat voornamelijk is gericht op de bewoners van de betreffende buurt. 2. In het kader van een grootstedelijke manifestatie, bijvoorbeeld Koninginnedag. 3. Bij een 10-jarig jubileum van elk daaropvolgend lustrum van een horecabedrijf, dat wil zeggen dat het bedrijf in die periode onafgebroken in het betreffende perceel is geëxploiteerd. 4. Bij evenementen waarvoor een evenementenvergunning is verleend.
 75. 75. De evenementenhal DHvg Art. 35 Extra horecalokaal op al verleende DHvg?
 76. 76. • horecalokaliteit: een van een afsluitbare toegang voorziene lokaliteit, onderdeel uitmakend van een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, in ieder geval bestemd voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse; • inrichting: de lokaliteiten waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, welke lokaliteiten al dan niet onderdeel uitmaken van een andere besloten ruimte
 77. 77. Strandpaviljoen In de koopakte (van het standpaviljoen) is de ontbindende voorwaarde opgenomen dat voor 1 december de horecavergunningen moeten zijn verleend…. Hoe kunnen we het beste hiermee omgaan?
 78. 78. Dronken leidinggevende
 79. 79. Bedankt voor uw aandacht en tot mogelijk tot ziens!

×