Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lecture4

1,202 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lecture4

 1. 1. Storage бүтэц, шатлал, техник хангамжийн хамгаалалт<br />Лекц 4<br />
 2. 2. Виртуль оролт-гаралтын жишээUNIX-ийн виртуль оролт-гаралт<br />UNIX файлын системд файл 8-бит 0-ээс 232-1 байтын шугаман дараалал.<br />Файл нээгдэхэд заагч дараагийн байтыг заана.<br />read ба write системийн дуудлага заагчийн зааж буй байрлалаас эхлэн уншиж бичнэ. Үйлдэл хийсний дараа 2 дуудлага уншиж бичсэн байтын хэмжээгээр заагчийг шилжүүлнэ.<br />Файлын заагчийг заасан утганд байлган файлд дурын хандалт хийж болно.<br />Систем оролт-гаралтын төхөөрөмжид хандсан файлууд бас бий.<br />
 3. 3. Системийн дуудлагууд:<br />
 4. 4. Оролт –гаралтын процесс:<br />Файлын дескриптор бүхэл тоо (20 хүртэл) байна:<br />0- стандарт оролт<br />1- стандарт гаралт<br />2-стандарталдаа<br />
 5. 5. Стандарт оролтоос өгөгдөл<br /> авч стандарт гаралт руу <br />гаргадаг программ –фильтр<br />Файлын систем каталогийн <br />системтэй холбоотой<br />Зам: абсолют, харьцангуй<br />/usr/ast/bin/game2<br />/usr/ast/bin/game3 ба<br /> /usr/jim/jotto <br />
 6. 6. Каталогтой ажиллах дуудлага:<br />Файл бүр (каталог бүр )64 байтиндексийн дескриптор нэж нэрлэгдэх (i-node) мэдээллийн блоктой. <br />
 7. 7. Индексийн дескриптор – хэн файлын эзэн, ажиллах горим, файлыг хаанаас олох,...<br />Индексийн дескриптор-дискний эхэнд, хэрэв диск цилиндрийн бүлэгт хуваагдсан бол бүлгийн эхэнд<br />Индексийн дескриптор-дараалсан дугаартай тул дискэн дээрх хаягийг тооцоолон i-node–г олно.<br />Каталогын элемент 2 хэсэгтэй: файлын нэр ба i-node номер. <br />
 8. 8. Windows XP виртуаль оролт-гаралт<br />Windows XP хэд хэдэн файлын системтэйгээс хамгийн чухал нь: NTFS (NT File System —) ба FAT (File AllocationTable). <br />NTFS – файлын нэр 255 хүртэл тэмдэгт, Unicode.<br />Том ба жижиг үсэг ялгаатай («foo» ба«FOO»). <br />Win32 API –д том ба жижиг үсэн ижил<br />Файл байтуудын шугаман цуваа ба хамгийн их урт нь 264 - 1. <br />Заагчтай ба урт нь 64 бит- <br />
 9. 9. Win32 API-ийн файлын оролт-гаралтын үндсэн функцууд<br />CreateFile 7 параметртай: <br />- үүсгэж/ нээж буй файлын нэр заагч; <br />- хийх үйлдэл заагч флаг (унших, бичих...); <br />
 10. 10. - флаг, хэд хэдэн процесс файлын зэрэг нээж болох эсэх; <br />- аюулгүйн дескрипторын заагч (хэн хандаж болох); <br />- флаг, файл байх болон байхгүй тохиолдолд юу хийх; <br /><ul><li>флаг, архивын атрибут
 11. 11. файл дүрслэгч, шинэ файл клон хийхэд хуулагдах атрибут.</li></ul>Файл хуулах:<br />
 12. 12. Win32 API –гийн каталогтой ажиллах үндсэн функц<br />Хамгаалалтын механизм арай нүсэр: хэрэглэгч системд нэвтрэхдээ ҮС-ээс хандах маркер (access marker) авна. Хандах маркер нууцлалын идентификатор (SecurityID, SID), бүлгийн жагсаалт зэрэг мэдээлэл агуулна. <br />
 13. 13. Хамгаалалтын дескриптор (security descriptor) —объект үүсэхэд л бий болно.<br />Хамгаалалтын дескриптор хандалтын хяналтын жагсаалт (Access Control List, ACL) агуулна.<br />Файл, каталог үүсгэх:<br />Диск -> том<br />Том файл, каталогийн битийн карт, ...<br />Том – кластерийн цуваа ба кластерийн хэмжээ тогтмол<br />Кластерт томын эхлэлээс шилжилтээр (64 бит)хандана<br />Том доторх өгөгдлийн бүтэц – гол файлын хүснэгт (Master File Table, MFT)<br />
 14. 14. Master File Table:<br />Файлын нэр 255 Unicode-тэмдэгт.<br />16-бит программтай системд таниулах нэмэлт MS-DOS нэртэй (хамгийн ихдээ 8 тэмдэгт), араас нь 3 тэмдэгт цэг ба өргөтгөл байрлана.<br />Хэрэв файлын нэр MS-DOS (8 + 3) бол MS-DOS хэлбэрийн стил хэрэглэхгүй<br />
 15. 15. Нууцлалын талбар файлын нууцлалтай хамаатай хэсгийг заана. <br />

×