Word 2007 ïðîãðàìûí öîíõ,áàðèìòòàé àæèëëàõ
Word ïðîãðàìûã ýõë¿¿ëýõ  1-р арга
  2-р арга
  3-р арга
Microsoft Word 2007 äýëãýöèéíýëåìåíò¿¿ä Office  Quick Access  Ribbon Button  Toolbar
Áàðèìòòàé àæèëëàõ  Áàðèìò ¿¿ñãýõ, íýýõ   Ýíä Word äýýð øèíý áàðèìò ¿¿ñãýõ, áýëýí   áàðèìò íýýõ, áàðèìòûã õàäãàëàõ õ...
 Áýëýí áàðèìò íýýõ Áýëýí áàðèìò íýýõäýý äàðààõ àðãóóäààñ àëü íýãèéã íü ñîíãîíî:1. Quick Access Toolbar|Open òîâ÷  äàðí...
Look in òàëáàðò ôàéë õàäãàëñàí òºõººðºìæèéã ñîíãîíî.File name òàëáàðò íýýõ ôàéëûí íýðèéã ñîíãîíî.Files of type òàëáàðò íýý...
Áàðèìò õàäãàëàõ Áàðèìò õàäãàëàõäàà äàðààõ àðãóóäààñ àëü íýãèéã íü ñîíãîíî:1. Quick Access Toolbar|Save òîâ÷ äàðíà.2. Off...
Áàðèìòûí íýðèéã ººð÷ëºõ  Word ôàéëûí íýðèéã ººð÷ëºõ人 Office Button|Open  êîìàíäûã ñîíãîîä íýðèéã íü ººð÷ëºõ ôàéëûã õ...
Îëîí áàðèìòòàé àæèëëàõ  Õýðýâ òà îëîí áàðèìò çýðýã çàñâàðëàõ áîë õýä  õýäýí áàðèìòûã íýã çýðýã íýýæ áîëíî.  Íýýëòòýé áà...
Áàðèìòûã õààõààñ ºìíº õèéñýíººð÷ëºëòèéã õàäãàëààã¿é áîë àñóóëãûíöîíõ íýýãäýæ õàäãàëàõ ýñýõèéã ëàâëàíà.Õàäãàëàõ áîë Yes, õà...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

IV лекц

3,004 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,004
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,579
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IV лекц

 1. 1. Word 2007 ïðîãðàìûí öîíõ,áàðèìòòàé àæèëëàõ
 2. 2. Word ïðîãðàìûã ýõë¿¿ëýõ 1-р арга
 3. 3.  2-р арга
 4. 4.  3-р арга
 5. 5. Microsoft Word 2007 äýëãýöèéíýëåìåíò¿¿ä Office Quick Access Ribbon Button Toolbar
 6. 6. Áàðèìòòàé àæèëëàõ Áàðèìò ¿¿ñãýõ, íýýõ Ýíä Word äýýð øèíý áàðèìò ¿¿ñãýõ, áýëýí áàðèìò íýýõ, áàðèìòûã õàäãàëàõ õýäýí àðãûã àâ÷ ¿çüå: Øèíý áàðèìò ¿¿ñãýõ Øèíý áàðèìò ¿¿ñãýõäýý äàðààõ àðãóóäààñ àëü íýãèéã íü ñîíãîíî:1. Quick Access Toolbar|New òîâ÷ äàðíà.2. Office Button|New êîìàíä ñîíãîíî.3. Ãàðíû CTRL+N òîâ÷èéã äàðíà.
 7. 7.  Áýëýí áàðèìò íýýõ Áýëýí áàðèìò íýýõäýý äàðààõ àðãóóäààñ àëü íýãèéã íü ñîíãîíî:1. Quick Access Toolbar|Open òîâ÷ äàðíà.2. Office Button |Open êîìàíä ñîíãîíî.3. Ãàðíû CTRL+O òîâ÷ äàðíà. Àëü ÷ àðãûã ñîíãîñîí Open õàðèëöàõ öîíõ õàðóóëíà. Ôàéëàà ñîíãîîä Open òîâ÷èéã äàðæ áàðèìòàà íýýíý.
 8. 8. Look in òàëáàðò ôàéë õàäãàëñàí òºõººðºìæèéã ñîíãîíî.File name òàëáàðò íýýõ ôàéëûí íýðèéã ñîíãîíî.Files of type òàëáàðò íýýõ ôàéëûí òºðºë ñîíãîíî.Open ñîíãîñîí ôàéë íýýãäýíý.
 9. 9. Áàðèìò õàäãàëàõ Áàðèìò õàäãàëàõäàà äàðààõ àðãóóäààñ àëü íýãèéã íü ñîíãîíî:1. Quick Access Toolbar|Save òîâ÷ äàðíà.2. Office Button|Save êîìàíä ñîíãîíî.3. Ãàðíû CTRL+S òîâ÷ äàðíà.
 10. 10. Áàðèìòûí íýðèéã ººð÷ëºõ Word ôàéëûí íýðèéã ººð÷ëºõ人 Office Button|Open êîìàíäûã ñîíãîîä íýðèéã íü ººð÷ëºõ ôàéëûã õàéæ îëíî. Îëñîí ôàéëûí íýð äýýð êóðñîð áàéðëóóëæ ìàóçíû áàðóóí òîâ÷èéã äàðæ íýýãäýõ õóðààíãóé öýñýýñ Rename êîìàíäûã ñîíãîíî. Ôàéëûí øèíý íýðèéã áè÷ýýä ENTER òîâ÷èéã äàðíà.
 11. 11. Îëîí áàðèìòòàé àæèëëàõ  Õýðýâ òà îëîí áàðèìò çýðýã çàñâàðëàõ áîë õýä õýäýí áàðèìòûã íýã çýðýã íýýæ áîëíî. Íýýëòòýé áàéãàà ººð áàðèìòûã ñîíãîõäîî äàðààõ àðãóóäààñ àëü íýãèéã íü àâíà:1. Дýëãýöèéí äîîä õýñýãò áàéðëàõ taskbar äýýðõ íýðèéã íü äàðíà.2. View|Window|Switch Windows -ààñ íýðèéã íü äàðíà. Áàðèìò õààõ Áàðèìòûã õààõäàà äàðààõ àðãóóäààñ àëü íýãèéã íü ñîíãîíî.1. Quick Access Toolbar|Close òîâ÷ äàðíà.2. Office Button| Close êîìàíä ñîíãîíî.3. Ãàðíû CTRL+W òîâ÷ äàðíà.
 12. 12. Áàðèìòûã õààõààñ ºìíº õèéñýíººð÷ëºëòèéã õàäãàëààã¿é áîë àñóóëãûíöîíõ íýýãäýæ õàäãàëàõ ýñýõèéã ëàâëàíà.Õàäãàëàõ áîë Yes, õàäãàëàõã¿é áîë No,¿ðãýëæë¿¿ëýí àæèëëàõ áîë Cancel òîâ÷èéãòóñ òóñ äàðíà.

×