Ìîíãîë õýë Áýëòãýñýí áàãø: Ä. ̺íõöýöýã
Äàðààõ çóðàã äýýðõç¿éëñèéã íýðëýýðýé .
Óëààí ëîîëü  ªðãºñò õýìõ  Ãàäèë    Æ¿ðæ  Áÿëóó
Ñýäýâ:  Õàðüõýëíèé ¿ã
Çîðèëãî:Õàðü õýëíèé ¿ãèéã òàíèõÝäãýýð  ¿ãñèéí  ìîíãîëíýðèéã ìýääýã áàéõ
Äýýðõ ¿ãñýýð õ¿¿ðíýõ, àñóóõ,   çàõèðàõ,  àíõààðóóëàõºã¿¿ëáýð çîõèîí  áè÷ýýðýé.
Æèøýý íü:  ×è æèìñòýé   áÿëóóíä  äóðòàé þó?
Òà íàðÿìàð ÿìàð  õàðüõýëíèé ¿ãìýäýõ âý?
Ñóðàõ áè÷ãýýíýýãýýðýé.
Ìýäëýãýýøàëãààðàé.
Ìýäëýãýý øàëãààðàé1. “Êîìïüþòåð” ãýäýã ¿ãõàðü õýëíèé ¿ã ìºí ¿¿?    À. ìºí     Á. áèø
Ìýäëýãýý øàëãààðàé2. Äàãàâàð ..............   á¿òýýäýã.     À. ¿ã    Á. ¿éë ¿ã   Â. øèíý ¿ã    Ã. íýð ¿ã
Ìýäëýãýý øàëãààðàé3. ͺõöºë íü ...........   õóâèëãàíà.     À. ¿ã    Á. ¿éë ¿ã   Â. øèíý ¿ã    Ã. íýð ¿ã
Ǻâáàéíà.
Áóðóó áàéíà. Äàõèí øàëãàíà    óó?
2 öýýæ áè÷èã  Äààëãàâàðòáè÷ýýðýé  þó ºãñºí ãýñýí   áèëýý?ø¿¿ äýý
Анхаарал тавьсанд  баярлалаа.
Hari ug
Hari ug
Hari ug
Hari ug
Hari ug
Hari ug
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hari ug

940 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hari ug

 1. 1. Ìîíãîë õýë Áýëòãýñýí áàãø: Ä. ̺íõöýöýã
 2. 2. Äàðààõ çóðàã äýýðõç¿éëñèéã íýðëýýðýé .
 3. 3. Óëààí ëîîëü ªðãºñò õýìõ Ãàäèë Æ¿ðæ Áÿëóó
 4. 4. Ñýäýâ: Õàðüõýëíèé ¿ã
 5. 5. Çîðèëãî:Õàðü õýëíèé ¿ãèéã òàíèõÝäãýýð ¿ãñèéí ìîíãîëíýðèéã ìýääýã áàéõ
 6. 6. Äýýðõ ¿ãñýýð õ¿¿ðíýõ, àñóóõ, çàõèðàõ, àíõààðóóëàõºã¿¿ëáýð çîõèîí áè÷ýýðýé.
 7. 7. Æèøýý íü: ×è æèìñòýé áÿëóóíä äóðòàé þó?
 8. 8. Òà íàðÿìàð ÿìàð õàðüõýëíèé ¿ãìýäýõ âý?
 9. 9. Ñóðàõ áè÷ãýýíýýãýýðýé.
 10. 10. Ìýäëýãýýøàëãààðàé.
 11. 11. Ìýäëýãýý øàëãààðàé1. “Êîìïüþòåð” ãýäýã ¿ãõàðü õýëíèé ¿ã ìºí ¿¿? À. ìºí Á. áèø
 12. 12. Ìýäëýãýý øàëãààðàé2. Äàãàâàð .............. á¿òýýäýã. À. ¿ã Á. ¿éë ¿ã Â. øèíý ¿ã Ã. íýð ¿ã
 13. 13. Ìýäëýãýý øàëãààðàé3. ͺõöºë íü ........... õóâèëãàíà. À. ¿ã Á. ¿éë ¿ã Â. øèíý ¿ã Ã. íýð ¿ã
 14. 14. Ǻâáàéíà.
 15. 15. Áóðóó áàéíà. Äàõèí øàëãàíà óó?
 16. 16. 2 öýýæ áè÷èã Äààëãàâàðòáè÷ýýðýé þó ºãñºí ãýñýí áèëýý?ø¿¿ äýý
 17. 17. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

×