Amalan masjid nabawi

1,470 views

Published on

4 amalan masjid nabawi dan 5 amal maqami

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Amalan masjid nabawi

 1. 1. AMALAN<br />MASJID NABAWI<br />
 2. 2. 4<br />Amalan<br />MasjidNabawi<br />
 3. 3. 1<br />Da’wahIlallah<br />Da’wahinfiradi<br /><ul><li>Man to man, women to women</li></ul>Da’wahijtima’i<br /><ul><li>Semuajamaahbergerak</li></ul>Da’wahkhususi<br /><ul><li>Berjamaahmendatangiorangpilihan</li></ul>Da’wahumumi<br /><ul><li>Berjamaahmendatangisemuaorang</li></li></ul><li>2<br />Ta’limwata’allum<br />Ta’liminfiradi<br /><ul><li>Sendiribacabukuta’lim</li></ul>Ta’limijtima’i<br /><ul><li>Berjamaahta’limwata’allum</li></ul>Ta’limkhususi<br /><ul><li>Muzakarahmenurutthema</li></ul>Ta’limumumi<br /><ul><li>Bayan</li></li></ul><li>Zikir&Ibadah<br />3<br />Zikirinfiradi<br /><ul><li>Tasbihat, doamasnunah, dll</li></ul>Zikirijtima’i<br /><ul><li>Shalatberjamaah, ta’lim, </li></ul>Zikirkhususi<br /><ul><li>Mendoakanseseorang, suatukaum
 4. 4. Zikiruntukmencapaimaqamruhanitertentu</li></ul>Zikirumumi<br />
 5. 5. Zikir&Ibadah<br />Shalat<br /><ul><li>Fardhu, sunnah,</li></ul>Shaum<br /><ul><li>Ramadhan</li></ul>Zakat<br /><ul><li>Fitrah</li></ul>Haji<br />
 6. 6. 4<br />Khidmat<br />Khidmatinfiradi<br /><ul><li>Sendirimelayanikepentingandirisendiri
 7. 7. Mandi, berpakaian, merapikan sandal, tidur, dll</li></ul>Khidmatijtima’i<br /><ul><li>Berjamaahmelayanikepentinganummat
 8. 8. Mempersiapkantempatshalat</li></ul>Khidmatkhususi<br /><ul><li>Berjamaahmelayanikepentingankhusus
 9. 9. Mempersiapkanpernikahan</li></ul>Khidmatumumi<br /><ul><li>Berjamaahmelayanikepentinganumum
 10. 10. Gotongroyongkebersihanlingkungan</li></li></ul><li>5<br />AmalMaqami<br />
 11. 11. MusyawarahHarian<br />1<br />TertibMusyawarahHarian<br />Zihin – targhibmaksudmusyawarah<br />Pembentangantakaza<br /><ul><li>Amalmasjid (muadzin, imam, khatib, ta’lim, khidmat, dll)
 12. 12. Keperluanmasjid (pembangunan, renovasi, maintenance, karyawan, iuran, dll)
 13. 13. Keperluanjamaah (menikah, aqikah, jenazah, dll)
 14. 14. Silaturrahimumumi, menurutjadwalrumah
 15. 15. Silaturrahimkhususi, kepada yang tidakhadir (sakit– haknyaditengok, sibuk – haknyadibantu, safar– hakkeluarganyadikunjungidll)
 16. 16. Tamu (haktamudilayani 3 hari)</li></ul>Laporantugaskemarin<br />Usulanpekerjaanhariini<br />Tashkilpetugas<br />Keputusan<br />
 17. 17. SilaturrahimHarian<br />2<br />TertibSilaturrahimHarian<br />Sebaiknyaberjamaah (min 2 orang)<br />Dikerjakan<br /><ul><li>setiaphari
 18. 18. olehsetiaporang
 19. 19. kepadasetiaprumah</li></ul>Bicara yang disukai (ta’alluf)<br />Sampaikan program dimasjid<br />Tashkilambilbagian<br />
 20. 20. Ta’limHarian<br />3<br />Ta’lim Di Masjid<br />Baca KitabTa’lim yang menggairahkanamal<br /><ul><li>RiyadusShalihin
 21. 21. KitabFadhai’lA’mal
 22. 22. MuntakhabAhadits</li></ul>Dilakukansetiapharisekaliba’dashalatberjamaah<br />Sebaiknyapadasaatjamaahterbanyak (maghrib, subuh, dll)<br />Mulaidari 3 menit, target 30 menitistiqamah<br />Tashkiluntukmengamalkandanmenyampaikankepadaorang lain apa yang telahdidengar<br />Tashkiluntukmenghidupkanta’lim yang samadirumahbersamakeluarga<br />
 23. 23. Ta’limHarian<br />Ta’lim Di Rumah<br />Baca KitabTa’lim yang menggairahkanamal<br /><ul><li>RiyadusShalihin
 24. 24. KitabFadhai’la’mal
 25. 25. MuntakhabAhadits</li></ul>Dilakukansetiapharisecaraistiqamahpadawaktudantempat yang sama<br />Mulaidari 3 menit, target 30 menitistiqamah<br />Sesekaliperbaikimakhraj (halqahtajwid)<br />Sesekalimudzakarahmasa’il<br />Maulana Muhammad Ilyas rah. a. : <br />“Maksudilmuadalahuntukmengetahuikewajibandiri, kemudianmemperbaikidiri. Kalauilmudigunakanuntukmelihataiborang lain akanmenyebabkankesombongan”<br />
 26. 26. JaulaMingguan<br />4<br />Jaula 1 (Maqami) <br />Maksud: <br />Untukmenjalinhubunganeratantaramasjiddenganrumahjamaah/warga<br />Cara:<br />Dilakukansecaraberjamaah<br />Sebelumwaktushalatfardhu<br />Seminggusekali<br />Padasaatjamaahterbanyakberadadirumah (Sabtu, Ahad)<br />Mendatangisemuarumahdisekitarmasjidmenurutjadwal<br />Di dalammasjidadaamal (ta’lim/takrir, zikir, istiqbal)<br />Di luarmasjidada yang menjadidalil, mutakallim, amirdanma’mur<br />Jaulamaqamiibaratmembersihkanhamapenyakitdihalamanrumahsendiri<br />
 27. 27. JaulaMingguan<br />5 JenisJaula<br />Jaulaumumi<br />Jaulakhususi<br />Jaulatashkili<br />Jaulaushuli<br />Jaulata’limi<br />Jaula 2 (Intiqali)<br />Maksud: <br />Untukmenjalinhubunganeratantarmasjid yang satudenganmasjid yang lain<br />Cara:<br />Dilakukansecaraberjamaah (2 orang) <br />Sebelumwaktushalatfardhu<br />Seminggusekali<br />Padasaatjamaahdimasjidtersebutterbanyakberadadirumah (Sabtu, Ahad)<br />Mendatangisemuarumahdisekitarmasjidtersebutmenurutjadwal<br />Di dalammasjidadaamal (ta’lim/takrir, zikir, istiqbal)<br />Di luarmasjidada yang menjadidalil, mutakallim, amirdanma’mur<br />Sebaik-baikdalilorangtempatan<br />Dilakukan 7-8 x - atausampaihidupjaulamaqamidimasjidtersebut<br />Tashkilmelakukanduplikasikerja (buatjaulaitiqali) <br />Jaulaintiqaliibaratmembersihkanhamapenyakitdihalamanrumahtetangga<br />
 28. 28. KhurujBulanan<br />5<br />KhurujBulanan<br />Maksud: <br />Untukmenjalinhubunganeratantarkampung yang satudengankampung yang lain<br />Cara:<br />Dilakukansecaraberjamaah<br />Khurujsebulansekalidenganwaktu yang istiqamah (mis. pekankedua)<br />Tempatkhuruj 3 haridiputuskandidalammusyawarahmingguanhalaqah<br />Jikaadakesiapanwaktulebih lama diputuskandidalammusyawarahmarkazdengantafakud yang sempurna<br />Amir jamaahdanpetugasbayanhidayahdiputuskandidalammusyawarahhalqah/markaz<br />Membawabekalmakanan/uangmasing-masing<br /><ul><li>Sangatdianjurkanjugamengajakisteri (jamaahmasturat) khurujsetiap 3 bulansekali.</li></li></ul><li>Presented by:<br />KamyabiHomeschool<br />FMMB, 22 May 2010<br />
 29. 29. JazakumullahuKhairan<br />Presented by:<br />KamyabiHomeschool<br />FMMB, 22 May 2010<br />Edited 24 May ‘10<br />SMS 081399108585<br />

×