Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ZakatPertanian              Dalamlslam  PEMBACA   }?ng dirahmati Allah td, sesungguhnyarermasuk kewaiiban...
Ulama Syafiiyahdan Malikiyai mengatakanbahwa tumbuhan yang watibilikeluarkan zakatnya adalal yang berfungsi sebagaimatanan...
}?ng telah dipanen belum kering dan belum siap untut disimpan, mal€  bila ia hiiangatauru<al rjdal wajibdizdlorijuga.-Go...
kan pada waktu itu. Oleh karenanya,klta dapat mengalhi*an memb€ri-  kql! zatat di kala para penedma zakat han .a memiliki...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Buletin jumat al furqon tahun 06 volume 03 nomor 02 zakat pertanian dalam islam

425 views

Published on

Buletin Jumat Al Furqon

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Buletin jumat al furqon tahun 06 volume 03 nomor 02 zakat pertanian dalam islam

 1. 1. ZakatPertanian Dalamlslam PEMBACA }?ng dirahmati Allah td, sesungguhnyarermasuk kewaiibanyang Allah & bebankan araskita adalah zakat.Allal & menjadikannya seba-gai hak harta yang harus ditunaikan oleh pemilihrya dan ia juga merupalansalahsatutandada benarnya keimananseseorang. Bahkan padazamankeknalifahan Abu Bak ash-Shiddiq +. banyal masyarakatArab dan sekltarnya]angmenyatakan kenurtadan merekadari hlam sekatigus keengganan me-rekamembayar rt. Olehkarenairu, beliaumenginstniksikan zaj agarmasya-ntat tersebut diperangilantann mereka telahmenahan hak hartayangtelahditundildn pada zaman Nabie,. I intul iru,pada buianini penulis edrsi hendalmen)ampaitan lentdnge-kelumilpcmbdhd.an zalal perldnidn. .ampingpenringnla di ppmba}la.anini karenamaloritas penduduknegerikita bekerjadi sekor penanian danbanFt di antara merekayang belum mengerahui tentang bagaimanakahse,benarnyaatumn Islam dalam zalat pertania. yangTanaman-Tanaman WajibDizakati Banyal orang yang kurang mengerti tenrangtumbuhan apa saja yangwalib dik€luarkanzakatnya.Mungkin dapat kira karegorikan meniadi duagolongaEyangpertamaadalahorang-orang yang sangatberlebihan dalammewajibkan zakat tanarnanterhadaphampjr semuatanamanyang dapatditanamoleh petani.Dan sebagianlagi seakan ridakpernahmengindahkanakanperkarazalat yangmerupakan salahsarukewaiibandatamIslam. Ketahuilahsaudaraku, dasar dari.pengambilanhutum ini adalah apayanglelah diri.aydrlan oleh ai-Hatim dan al Baihaqidan dhahihlan otehal-Albani dalam dilSftr/itiiah: 879,bahwa Nabi *S mengutusAbu Musa danMuadz ,;- ke Ydman,untul mengaidri manuiarenlang agamamerckat.maka beliau mem€rintahkan mereka berdua untuk tidak mensambil kecualidari €mpat jenis bedkut; gandum, syalr (jewawut), kurma, dan kisrnis., Tmbuhan keluarga padipadian, bijinya kecil dan lembui, biasa digmakan sebagai ma rdnanb run s. LlBBlr | | . lilB t d ^ la m a ha hth tqh unM h2. 4t .
 2. 2. Ulama Syafiiyahdan Malikiyai mengatakanbahwa tumbuhan yang watibilikeluarkan zakatnya adalal yang berfungsi sebagaimatanan pokok. keba,nyalan penduduk suatu daerahdan dapat disimpan. Maka dalam hal ini paditermasuk dalam jenis tanaman yang wajib dizafad karena padi meripakanmakananpokok dan dapat disimpan dalam JanglA waltu yang lama. Paraulama mengemukalan ketika memilih alasan llajibhya za-katterha-dap tanaman padi dan yang memiliki fungsi semisalnya, kar€na tanamanyang disebutkan Nabi g dalam haditsn]? merupal..antanaman pokok, dantanaman pokok lebih bermanfaat bagi orang-orangyang falir4SyaratWajibZakatBagi Petani (etahuilal saudaraku,bahwa tidal semua petani yang menanam tanam-an wajib membayar zalat. Melainkan harus terpenuhi ket€ntuan-ketentuanyahg mewajibkannya zaLat terlebih dahulu. Tidak sepeni zalat harta yanglain, dalam zalat tanaman hanla diperlukan dua syaratdan itu adalah: L Memilili hal penuharasLanaman lersebul.2. Mencapai nishab (barasminimum) zalQt, yaitu 5 rrard4 atau lebih seba- gaimana telah dijelaskan dalam hadits riwayat Bukhari: 1447dan Mlislim: 979," Tidal ada zakat tanaman yang kurang dari 5 u/dsaq."CaraMengeluarkan ZakatTanaman1.. Untuk nengeluarkan zal€t tanaman maka kita sebagai seorang petani hendahya memiiikj hal<penuh terhadap tanaman tersebut dan.hasil pa- nen telah lrencapai 5 u./dsdd,adapun bila junrlah panen tidak sampai 5 r.a1sa4, belum waib zakat.2. Bila petani mengairi sawahnyadenganmenggunalen mesin diesel sepan- jang tahun, mala ia hanya berkewajiban mengelua*an sebesar5% dari hasil.yangtelah ia capai. Adapun petani yang menggantungkantanaman nya dari air hujan (semisal padi gogo, atau padi }?ng mengandalkan pengairan sungai) mala petani mengeluarkan sebanlak 10%6 setelah di: potong biaya perawatan yang lain, semisalpuput atau membalar buruh3. Petani m€mbayar zakat ketika tiba masapanen, yaitu setelahtanaman di- panen dan siap disimpan. Sebagaimarayang telah dipefntahkan Alan i6 dalam Surahal-Anam: l4l. Maka barang siapayang mempunyai tanaman ]ang siap panen, namun-dengan izin Allah &j-terkena musibah hingga gagal pan9n, maka ia tidak wajib dizalati. Demikian pula jika tanaman Berbeda dengan ranamd tebu, Mlaupun .lapat disimpa. sebagai C!la, ia bulanlah malanan pokok. Dfl hdap dibedakan aotaE makdan pokok dan kebutuhm pokok, sebab ddak semua kebumhan polok henjadi halanm pokot. Lihar dalam Stranitr Fi4& Suaaoh: 214142, KrulashatuL ralam I Arkaail Isldtu: ro€Ao7 dal alMakht8hat atldni li Ahkdtuiz Z4kat 4J4. .Sma dengan *tjtar 647 Kg gudnm. (Shahih Fiqh,Snnah 2144) Sebagaimana ydg dipe.lntal*e Nabi lb dalam hadi$ shahih riwayat Bulddi: 1483, Mirslim: 981, Abu.Daw4 1581,dan yang laimya. (Lihat Sftahih Fiqh Sunaah: 214?)
 3. 3. }?ng telah dipanen belum kering dan belum siap untut disimpan, mal€ bila ia hiiangatauru<al rjdal wajibdizdlorijuga.-Golonganyang BerhakMenerima Zakal3 Orang- omngyangmene maza*a ri r-seldin Takal fithri" adadelapdn golonganyang telai disebutkan oleh Allah ik dalam Surahat-Taubah:60. Dan merekaitu adalah: l Faldn Oraig yang pada asalnyatidak memiliki apa pun, atau omng yang memiliki sedikit harta namun tidal dapat mencUlepinya. 2. IIfuktn: Samadengan faki! namun keadaannyaagal ringan walaupun ia juga pas-pasandalam menenuhi kebutuhannya, 3. Amtt Orang-omng yang ditugaskan oleh pemerintah guna menghirung dan mengambil zakat. Dan mereka diberi jatah sepadan dengan biaya p€rgi-pulang merekadari daerahrempat mendata zakat..4. Mualat Yaitu para pemqka kaum yang diinginkan dari memb€rikan zatat lepada merela ingjn agar mauk lslam. agar tida-kmengganggu laum muslimin atau agarimannya kuat jika telah b€dman. 5. Rtqab:Yaitu builal yang ingin dibebaskan.(Untuk sekarangmungkin su, dah tidat adalagi.) 6. Charim: Omngyang terbelidutang bukan urtut malsiat.o 7. Fi Sabilillohr Yaitu orang-orangyang beryerang di jalan Altah d, menca- lup kendaraan senjata atau mereka. 8. Ibnu Sabl} Seomngmusafir yang kehabisan bekal. Dengan syamt perja- lanan yang ia lalukan bukan dalam rangkamatsiar.Beberaoa Masalahl Apatah pajat dapat menggantikan kedudutan zakat? Permasalahanini mungkin timbul dari saudara-saudam muslim yang memiliki perkebunan luas hingga ia dikenai pajat oleh instansi tertentu. MaIa kerahuilah sau- daraku, bahwa pajal tidallai sama dengan zalat yang Allah d4perintah kan dan tidal dapat menggantikannya, lantamn zalat memiliki sasaran tert€ntu (hanya delapan golongan) dan ia juga hanya berlaku pada harta- harta tertentu. Hal ini tentu berbedad€nganpajak }?ng dapat dimanfaat- lan menurur insranci y?ng memunguhya.2. Bdlebtah mengakhirkan membayar zatat? Ibnd Utsaimin iiit menjawab, "Memang pada asalnF membayarzatat dituntut segera. Akan rerapi, kita boleh mengakhirkainya bila ada keperluan, semisaljika pendudul suaru daerahmengelua*an zalat padi meieka dalam wal(tu yang hampi! bersa maan mal(a golongan penerima zakat akan menjadi kurang membutuh. Lihat Shahih Fi4h SLntuh:2143. Dti Khulashatul Kalam.112 +15 secda dn8kas Lena zratFrht (disebut luSa zakat fitnh) hdya dipeMtutlh bagi fati. .laD mi6kin sebagai malanan mereka, sebagaimana FnA relah diseburkan dalm laidh hadirsnya. Mibdlldn IFrika Ielur,€any?,ertimpamubibahakir ydg m.n8h;tuld op?id{ hinssa ia lidak memilili uaag yang cukup dan alhirn,€ berhutmg. Atau yang semisal.
 4. 4. kan pada waktu itu. Oleh karenanya,klta dapat mengalhi*an memb€ri- kql! zatat di kala para penedma zakat han .a memiliki sedikit harta dari sisa p€mberian zalGt para petani. Atau kita mengakhirkan zatat lmtuk men€liti siapal€h kira-kta yang pantas untuk mendapatkan zakat terse but, lantaran banFkn]? orang yang tidak amanah di zaman ini. Dan ini m€merlukan dua syarat, perlama dipisaikan dai hartanya dan kedua, menulisl(an bulti tenrang iru. hal3. Bol€hkahkita menggunakanharta zakatuntul membangun atau mereno- vasi masjid, madrasah,membedkan santunan kepada pam da i atau yang lain dengan alasanitu semua adalah fi sabililah (untuk kepentingan di ja lan Allah *)? Ibnul Utsaiminl!ig menjelaskandalam FataLoabeliau,tmlini tidak dibenarkan karena sasaEn zakat telai dibatasi oleh Allah ii! dalam delapan golongan di atas.A ah membatasinla dengan kata irra-md (QS. . at-Taubah I9l: 60), dan allti tafsir menjelaskan maha fi sabiliuah datam ayat adalah jihad di ialan Allah ii.. Mala seandainla kita perbolehtan membalar zakat pada hal yang dikategorikan ff sabilillah (semisalm€m- bangun masjid), t€ntu tidak akan ada gunanya A.llah# memberikan k4ta i na-malang berfingsi s€bagai pembatasan.rKhatimah Demikianlah penjelasad singkat mengenai zal€t penanian. Semogade-ngan mengilmuinF kjta dapat amalkan sehingga harta yang-kita perolehm€njadi be*ah. ?4r?rr. - SAbu Usamah al-Kadlrly dirn: " Dalan asy-SyafiatMuntil 6/ 18H90 (dinuhl dari i?&lashatll Kabm: rlr) uatnu famaa w RNil Svaili: |3/407-40qDit€rbitkan M.jalahALFURQoN blhna (€mpal) oleh tiap bahasandalsm p.kel (volume): satun d.kJLUst.AbuUsamahaLK.dniy,l.lrt.AbusahlFe a*salawy,Ust.AbuDawudbinzainan,Edltonust.AbuHa8hoh. slrkul*t AminHidayit.l.youc Rizaqu Abdiuah Abu (riz.qu@9marl,(om),s.k,.trrl.c Pondok Pesant.enal-Furqoi al-klaml, s.owo- sld.yu cr$ik 61153 - JATTM.r.t q p.rp.l.t.. nc!5.000.-(Jawa) Rp4O.0OO,-(LuarJaw. staudk€suaikandensanonqkoskirin)r pjcvhlun. isi 4 bahasan 50 eksemplar,- @ totll = 200.k.mplErP.6b.r.r.. dihkukan nelaLui:1. GlRoNo. R€k.6040002315 Buler a.n. nAl Fuqon,Srcwo-sidayu-Gresik2. WEEL.JL AubUrAlFurqon Ponpes.d... .LFurqon, Srwo-Sidayu-G.esik61153JAT|MEnlU b!letin..lf urqon@ghaiL.com

×