Buletin jumat al furqon tahun 05 volume 07 nomor 01 sufi dan tasawuf bagian 1

380 views

Published on

Buletin Jumat Al Furqon

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
380
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buletin jumat al furqon tahun 05 volume 07 nomor 01 sufi dan tasawuf bagian 1

  1. 1. S UFIDA N TA SAWUF Ketahuilah wanai saudaratu! Di antara kelompok yang mendapatkan so,rotan tajam para ulama sunnah adalah kelompokshuii ,sifr) ahu^hawuuf(rasasrf,. dilaienalan penyimpansan-pcnt inipa.gun v-e t",- puau ui"l;me re a . dm pai am pa i l ma m S ta i i .:- p e rn d nme mperi ngattanr.K al au adaorang mduft nun padd paSj haJi mata Lidaklahdalang l^aklu ,,hu}lur tecuatira -m€ njadr ang, J an g o d o h . ta l u rp a ta i v a n g mendorongtnrdrr sya6.l or bnm88a menguraprrn pertdraan semdcamjtu?.. .Pe rh dr ilanla} |apa y a n g d i l i a h k atm a m a d T -D /a habr n ddi Mu}l ammad n biAl u p e rndi.m c ndc nga r A m r b i n U ,md n m p ta k n a .rt H al dj ,ambi t mensd(a rKa n : .u unar : s eJ ndam ya tu m a m p uu n tu t m e m b u n u h nya a renruaku akani l anmcmD unuhn) adenganta n s a n l u i n i . Ak L rh p rra ry atppadrnrar .Memansn!ra d a ,a p d dengandia al H a l ta tr? ta me n i a $ a b : c l q r m .mbaci al .r aari ri a6-u l d n . m dlahid m ens al a l a n:s e b e n rn l n ra )d j u g a b a membui r ardumcnuti rvanssemacaminr! l i i h d r lah. , bc 8ir ldc a n g n y d ti d a hi ro to h .h u h rv dl j i at-H i l tai ri r pada- u -,na r.rn r, addJ dh r ar aa n u tu _ . .u n g g r,i a m a r p d n ra .dan saj .r kataui md per r.a n I D er ( dla. c m a i l u . M d l d p d d a e d i ,i td l i i n i denS an am ,;tdl u memohonlaunq daii qUah,6 pFnulic alan mencobd membahd ecara umum ddn ,ingtdperihal kelompok ini. WaUahut MLrta adKemunculan Shufi atau Tashawwuf Ibnul lauzi ,,i,i! menyebutkan bahrva tashaww,uf muncul sebelum tahun 200d Hi i rd n.hal ini dik ua rl a nd € n 8 d np e rta l a a ntma m vdfi i :; : .K uri nggdJtanl ra qd r m dnar aum z ind i qte l d hmp n g d d a k a q e u a rrr n l a ng mer" kanamatanarL a p h b dalaf t w { n} anl i a n r. D d n b e ti a u me n i n g Sat| d; rraq menuj u Mei rpaiia.rdhunIq9 H. qlan lcrapi. add pUtay"r€ berpendapalbahwa irilah huivan.l(]ar dlf enarrecudi cclcta} dhad le_r H ijflan. r o l M unuqa: 2tO,JU,at t ik.n.sh sh uJi 49, Main u FamM I I I 5) P embrh oa nrn ibd yd l m { u|jt ddr bulu / 6/ d, , ly s pr a , / 6 t a n t e h U . L H a Um /uudl/tlnd rh. then Uahi,/hdnt rtudrdd5l: /iar,u- aut dt ua@d Mt ud.hadn dn atnAt,ira LntuM B@t A,nari ipbrnnt oteh|r hdn reler.nilainnla A l M, Ln taa da n n n t at bar ?/ 6l n5naot i: hs J aiM liH J a n L ^ al6 Nutvtut t-uthatt fi lah.t2tbivat Alamin rbak tilr oleh Dr. Vuh/md Linlra-
  2. 2. Asal-Usul Kata Shufi atau Tashawwuf Tehn terjadi perbedaan pendapatdi kalangan para peneliti tentangasalusulkata shufi atau tashawurf. Bahkanorang-orangshufi juga mengakuihal ini, sebagaimanayanS pemah ditanyalcn kepada Syibli tentang penamaan shufi,mala beliau meniawab:"Nama yang diberikan kepadamereka diperdebatkanasal usul dan sumbernya"" (Sejatuh Hitun To:hauauf 13) Mayoritas pendapat-baik dari kalanganshufi ataupun nonshufi menguatkanbanwakatashufi diambil dari kata rhu/ (bulu domba/kain kasarJ antara dimereka adalah ath-Thusi, Abu Thalib al-Makki, as Subarurdi,Yalya Bathrazi,Ibnul Iauzi, Ibnu Taiminan, dan lbnu Khaldun. (?arhtwwuf Belitan Iblk 164t65 da SejarahHitam Tashawwuf. 2E3r)Iandasan Syati Kaum Shufi Kaurn shufi nenyandarkan ajaran agamamerekakepadahawa nafsu yangmerekanamalan ta.ydfdan ilham, merekabesitu menjauhi ilmu yang dbmbildari ulamasunnahdan lebih mengutamatan ilmu kasyaf yang digambarkanoleh Ibnu Arabi denganperkataannyar "Sesunsguhnya seseorang tidal alansempurna sisikami dalamkedudukan di ilmu sehingga ilmunyadiambillangsungdari Allah i6 ... makatidak adailmu melainkan yangberasal dari kasyaJdan syul,ud." Perkataan mengandung ini ajakankepada kaum musliminagarmeninggalkankitab kitab hadits yang men€andungsanad-sanadyang tsartt(tetap)dari Rasululah* karenapara pemilik riwayat ini t€lah meninggaldunia,balkan Rasulullah:ig pun telah meninggal dunia. Perkataanini tampak tidakberarti, tetapi sungguhmembahayaldnIslam dan kaum muslimin. talnsftisd,Ltimeun: 127)Garis-Garis BesarAqldah dan Ajaran ShufiDi antara ajaran dan keyakinannereka yans jauh dari jalan k€benaranadalah: (menlatunyaAllah Ccl. -Elrrrrr, denganmakl *) danwahdat l wr.Jud(tidak ada l^rrtud dt alam kecuali Allah dt)Paham menyatakan ini bahwa Tuhan telahmemilih tubuh-tubuh manusia ter-tentu sebagaitempatNya setelahsifat sijat kemanusiaandalam tubuh tersebutdihilangkan dan semua mat{ ul yang ada adalah penjelmaan dari Allah .g Iz Keyaklnan tentang Rasululah gMerekamenganggap bahwaRasulullah tidaksampai 1g padaderajaldankeada- yang dikemutalan ol€h Abu Yaz alBusthamir"Kamian mereka.Sebagaimana id sedangkan nabimasihberada tepinya-rclahmenyelamilautan para di3. Keakinan tenttng waliPdrawali lebih tinggi (kedudukannya)daJi pa-ranabi, bahtan ada sebagiandariparar/ali yang menyamai/sejajardengankedudukanAlan la dalam segala sifal-nya.Mata parawati (menurut klaimmereka) dapatmencptakan, memberirezeki menghidupkan,mematikan,dan mengaturalam!4. Keyakinan tentang surga dan nerakaMayoritasorang shufi berkeyakinanbahwamenuntut surgamerupalan aib be-sar,dan sikaplari dari nerakajuga tal layakbagi seorangshuli.
  3. 3. 5. Keyaklnantentang lblfu dan FiraunBagi kalanganshufi yang bdaqida utahdatul wujrl, Iblis adalahhambayangpaling sempuJna dan malhluk }?ng paling utama karenakeengganannya untutsujud kepada Adam te. Karenaia tidak akan suiud kecuali kepadaAIan &.DdnI iraun.menurur meretatelahberiman danalan masuL urgadengan per-kataannya: "AkuadalahRabbyang tertinggil" ( TasruwwufBelitan lblis:76 95:)6. Gugurnya ke$attban sariatMerekameyakini banwa perintah dan laranganadalahsimbol orang awam,se-dangkanmerekayang telah melakLtkan tiyanhah (latihan jiwal sehinggasampaiderajatja &ndrOaldkat)mala merekasudahlepasdari perinrah dan larangan.7. Mentadlkan nyanyian dan tadan untuk mendekatkan dfut kepada Allah&Di attara ajaran Shufilyah yang batil adalahmerekabettaqaftub (merdekarkandiri) kepadaAIah & dengannyanyian dan tarian. Merekamenganggap banwahal nu addlahbentuk ibadahkepadaAllah *. (Btnat isdnIsrimeun: r2F13r) Abu Ali ad-Daqqaq berlara: Nyanyran .. dddJdirasrarrb {dnFndngirbagr reman-leman r,hufi karenu tami hali mereka yanghidup. tal-Uuntaqal325)& Dzikir-dziktr bidahKaumshun seblu mengamalkan dzikir-dzikir dan wirid,wirid bidah yang dibuat oleh ,"uriy,d (pembimbing) dan lama mereka.Bahkanmerekalebih meng,utamalan bacaanwirid wtid tersebut daripadaal Quran.Wirid-wirid tersebutmerekanamakandengandzikir khusus,sedangdzikir yang datangddi al Kitabdan asSunnahmerekanamakandengandzikn umuD. Sepertikalimat ldd ila??-ha illaah menv[t merekaadalandzikn unum sedanskan dzikir khususmerela adalaha//ah dan drln lhahul khashaddlahhuun. ainplan tsrimpwa:130131)Perkataan-perkataan SesatTokoh-tokoh Mereka . AbuYazidalBusthami berkata:"Sungguh paniiku lebih agungdari panji Mu- hammad.Panjiku berasaldari cahayadi mana di bawahnyaterdapatjin dan manusia yangseluruhnya adalah nabi." . lbnu Arabi berkata "wali naik ke alam ghaib kemudian menyaksikan tangan kanan AllahTaala-meDegang penamenulisapayangadadi lauh."(S"ji?- rah Hitam Tastutwu,ufr94, 2ool . Pasca penyaliban Ha ajoleh menteriAlibin rsaditemutanpadatulisan al nyai Akulah yang ielan menenggelamkan kaum Nuh dan rnembinasalGn kaum Ad danTsamud.(Nuzhatul Fudhala.ll7sJPeringatan Ulama Akan KesesatanMerekal Fatwa Lainsh Da imah"Thariqat shufi dipenuhi dengankebidanan,kami nasihati Anda untul itlibatmengikuti) petunjuk Nabi t4 dan para sahabatnya,r+, dalam urusan ibadahdan lainnya. Dan bacalah kitab Hadtihi Hiya ShufLyah (lnilah Shufi]yah) ka-ranganAbturrrnman al-Wakil (Fata n Iainah Da imah2l 26a) ." : Al Hasmbin Ali ad-Daqqaq m Naisabui, wafat 412 H {lihar Bl Bilq)ahrsts9r).
  4. 4. 2. Fatwa Syaikh Abdul tuSzbilrBsu,6ia.Beliaupernahditanya,bahwadi Sudanadaseorang syaikhFng amarditaati danpara pengikutnyaberkeyakinan adalahseorang dia wali dan merekabelajartha -riqat tashawwufdarinF. Ditemukan pada tempat syaikh tersebut kuban besdryang dibangm untuk orang tuanya dan dijadikan tempat tablruk, bernadzar,dan orangorangberdzikn di situ sertamemukul rebana,gendang,dan juga Inelantunkan syan. Syaikhitu juga mernerinrah pengikutnya merziarahi matamsyaikh sFikh yang tainnya.Maka Syaikhbin Baz ilaj menjawab:"Ini adarahkemungkarandan kerusakan yang amat besardan berbahaya. Safardengantujuanziarah hbur adalah sebual kemungkarankarena Rasulullal +g bersabda:tangadan nehkuran perjalananjauh kecuali pada tisa masjidr Masjidn Haram,nasjidku ini (Masjid Nabawi,Red.),dan Masjidil Aqsha-Kemudian,bernadzar,menyembelih, shalat,berdoa,dan istigharsah kepada p€nghunjkubur adalahbentukbentul kesyirikankepadaAIan !a. Adapun permainan merekadenganmemukul-rnukulrebanadan gendangadalairbidan yangnungkar, di mana banyak orang-orary shufi menganggapnya sebagairangkaianibadan. Demikianpula termasukbid ah dan perantarakesyirikan,membanSunbangunandi atasmasjiddan menjadikan kuburansebagai masjid."(MajmuFatauw Ma4alat tuaMxtaMwuiah 61417- secara rinskas)3. Fatwa S)aikh Dr. Shalih Fauzan "di!.rThariqah shufi]yah adalah thariqah yang sesatlagi menyimpang lebih lebihlagi pada saatini. Karenakelompok tersebutmenyelisihiJalan Rasulullah+4danparasahabatnya Dan merek€ n*;,. termasuk kelompokyangsesat bahkanadapada kesesatanmerekayang mencapai tingkat kekufuran. Di antara merekad.l ah ahi uahdatul wuj r/d yangmerekaadalahorang-orang yang paling kufurdi muka bumi ini dan merekatermasukpecahan,pecahan shufi)yan atau gem-bongSenbongmereka.Dan saya tidal mengetalui sekarang ada thariqanshufi)yah yang benar,bahkansemuakelompok shufiyah melencengdari jalanyang luJus.Dan penyimpangannereka adayang mencapaikekufurandan adayang di bawahitu. Kesimpulannya, shu$Tah dan selainmerekayang menyelisihi petunjuk Nabi +q dan sunnahnyaadalahsesatdan masuk dalam ancamanyangkens. tal-Muntaqa Fatauw min Syaikh ShalihFawan2l229)Penutup Demikianlah sekilaspembahasan kelompok shufi yog dapat kami hadirkan. Bagi pembaca yang inSin memperluas pembahasan silakan mefirjuk kepada bulu-bulu yang telah kami isyaratkan pada catatan kakj arau buku-bululainnya dari penulis- penulis yaDgterpercaya. Walhhu Alant ! Abu Dawud bln latnan al-Atsad !i&] bp huhn.(emFi) bahaei dt:m etu @td (volume).rffiq perrdd:: rp rs.om,- (raw.tir.o.@,- ltu/ jaw: *&d5eaar:nd€nsanoigi8rrFlr pak vv.ruhe si. baha$f@soe*t.hrir buerh.artrqdn@cmai.om

×