MENAPAK           JALANKEMUTIAANAIaI s berlinnanl    Sc s un88uhnla a n gy a n s p a u n Bmu tj a d i a n ta...
Antara Macam   Dua  K€muliaan  Dr dalamal-Ouian,kemubaan kadangkaladisunak"n- untuk s€suatu             ...
,,..,1      ..  .   "                 ./+, i)i |;, tA.rij,                   ...
pakan kehinaanpada kalian dan Dia tidak akan mengangkat    kehinaanitu   hinssakalian kembalikepada   asamakalian....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Buletin jumat al furqon tahun 05 volume 06 nomor 03 menapak jalan kemuliaan

281 views

Published on

Buletin Jumat Al Furqon

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
281
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buletin jumat al furqon tahun 05 volume 06 nomor 03 menapak jalan kemuliaan

 1. 1. MENAPAK JALANKEMUTIAANAIaI s berlinnanl Sc s un88uhnla a n gy a n s p a u n Bmu tj a d i a n ta rakarnudi i .i A Iah i atah or o rang) " ng palinsra q w a i d l a ra k a mu .rQS .a l -Huj urat4ql : r3, d l Rasuiullah 14 b€rsabda: .]ldallah orans Arab leb;h mulia daripada non-Arab dan tidak Dula oranq non-Ar.b lebih mula ddripadaorans Arab.Tidat iusa orans k1llitDurih lJ b h m uliada- r ipado ra n gl a n S b e rk x ti th i ta m d a n ri dakD U ttorane a vanshi . raJnlebih mulia danpaddyang bFrtatir puiih, kecualid;naan +b;6 keiao_ wad. Semua manusiddari q.dam.sedansk/n Adam dari ;nah. rHR Ali_ Tad.5.,44r dan dishahihkanolFh Syaikh dl-Albani rL datam 707tq Syorh Aqidah Thohoaisaah hln . 26a) Dalam hadils yang lainnya beliau b"rsabda: Scsungguhnso | ah ndok meti- ,nar Dodon-Dadon don horta-harta kation, t?topi Da hanuo neqhat poda ha-n-n o n a an om ot onom o ro n /.o /td n .- Ai .tm a m a n N aqaw i ;rf meneranskan:"Yang nenjadi penitaian di sisi AIah adatah hati yans dipenuhi oteh keim;anylns mlmbuallan pcnsasunsan.rusa taktrr dan merasi diawa.i oteh Ajlah-|Jqorn lnahrh MLsttm b/91). Td a k s " or anS pun k e c u a lp a .o me n d d mb a k ak e m u Li aan i nsi n hi duod, i n danb a sa n n aun8anny a.l€ n l e ta p i .a p a k a h j a ta h u h a k k at kemul i da;i tu dan ba_ A d8tumanacnruyanSlcpat untuk mendapatkffn)a? Mat€ denSansfLalumemohonla u ri q A llah1€, pddaedi s ii n j l d raa l € n me mb a h a s tc n ranS h;ki l ,rkemul i aan . rniMakna Kemuliaan KemuIaan.alau dalam bahasaArabnyadi*but :! . artinya adalahkekudtan.. .ke ko ko h an. dan k €m en a n S a n . D d ri t< n a 6 e b u t d apsr di ambi l kesi rnD ul an ma tebahsa kemuLiaan adala} hal yang meliputj arau menganaung kekuard, kei{olo-han. kpmenanrandan )an8 selaras densanmatoa rersabut.watbhu A lan.
 2. 2. Antara Macam Dua K€muliaan Dr dalamal-Ouian,kemubaan kadangkaladisunak"n- untuk s€suatu vans )ang lerpuj adalah yanglercelaKemuliaanterpujidan sesuatu kFmurannvang#ft*t*l*;r*;lxif aa"padaorans-oran8 vans-pada::.ii,i*ii.ir, fi;liaan vang ka6r [[ ix *:*:**:lix,HTT;.i,ilffihaki- "aii;; (Murodot AItaThttQuron: 5tJ3Ltn:ta adalal kehinaanvans nlaLabagi merelaoleh ar R"qhib al-tuhfahani)- i",i,?il. Allahia adalah Li,n,iL"t bahqa esuaru ada pemitksegala )ansdi bumi dan lansit s€da segala yang ada di antara keduan-)s bark/nanrr maupxnbatin. ddn dr anlara an8 ada dalam Sen8gaman-Nva adalah kemuuaanrnr ra maM-alan Allai a berikan kepadasiapa saja vang Dia kehendaladr anrarai"t li" *a*"r1"" t lt"iah lans;da disii-Na Maka wajib b"gi seordsmN- r-l i m u ;r m enc ar k emu l a a nl a n S l e l a ha d ad i i s i R n bbnyabrratoak maK a ihinaanlal yans akan ia petik dan rasakan. untukMendapatkanKiat-Kiat Hakiki Kemuliaan iika kila rFlahmemahamibahua kemuliaanhanvaLah milik Robbul izan {Allah a ). mak" tidak adaialan lain vang hans kita rempuhkec!aL Jalan)ang rFran kesearanDiatentulan MaDun elain lalan )angteiah Allah li Sariskanad-alandan kehinasaan. Aaapundi antara kiai_ldalvan8 djtawarkn oleh lsram agar Kramendapatkan kemu}aan hakiki adalah:1. Menvempumakan ketaatan kepadaIlyaAllah JEberfiman: V..:.;lij-;rti""}t<J kemuliaan maka bagi Allah-Lahkemuliaan BarangsiaPayans menghendaki itu semuaNa (QS.Fathir t35lr lol k"mu Al-lmam lbnu v.atsir d. berkata:Maka siapasajavangmensidamlnn liaan di dunia dan akhiral. hendaklabenantiaa taal kepadaAllah 4r k?rFnanal q ihl ak"n menqantarkannva kepadaapa yang ia can (k€mu[aan KarenaArran N)! scgarrre adslahar !a;s merajaidunia dan akhiral sertehanva kepunvaan j3q 2. Mengagungkan dan mengikutisunnah Rasulullah Rasuluttah aq bersabda: - i - r : r {aJ,> ; i rr r-- .5r" .-!r ,/ ,y ,-^aJJ Dibuathina da n re n d a i o ra n sv a n 8 me n v l i si hip ri ahk!-(H R A hmad 2/50, berhta SyaikhAhmad S)akir: "Sanadhadit5rr shatun ) Al-lnam lbnul Oawim u menjelaskan:"sebagaimana kehinaandicalnPrkkdn leoada orans yang menveLisihi perintain)a (Nabi s:) maka kemulaan akan ar i"iri-. a"" ili"i ia; r,i " (zadul Mahd t/ss) iang taat dan mengiLuntrya -ane 3. Menuntutilmu agama A ah J3bedrnan: :faisir lAlild @dn I t&tttior Tojin Ibni Kdtslr3/5a7
 3. 3. ,,..,1 .. . " ./+, i)i |;, tA.rij, eai rJr,u Jinidit Allah alan mengangkat (deEjsl) oranS-orangyang berimandi antara kaIan dan orans-orang yangberilrnubebefapa derajat.lQS. t4 ujaditahlSSlr fi) RAululldh ra juga felah bersabda:Scsungguinyd Allah okon nengangkat (dc-rojot) suatu kaun denganaLQurhn don Dia juga akan ncrcndohkon Aang to-innga d?no(lnn!r.- (HR-Muslimr18 97)Berlala Abu Hurajrah +: -SeSala puji hanlalah milik A[ah yang tetah menjadi-kan asamalslam rbaSai penopang Ihidup) dan menjadik n Abu Hurajral + se-basai imam serela,h dahulu menjadi pembantu putri Chaean haqya karcna iaingrn mpnsjsi perul dan menopanskehidupan. tNuzhotut Fudhatal31()) "n8lapar4. lawadhu (rendah hati d an tldak sornbong)TauJadftumerupakan akhlak para nabi dan ia nerupakan p€nyebab terangkatnyalarkat sena kemuljaanseseorans. Dan sunggul pala salatdahulu adalal orans-oran8 yang lawadhu nanun tinggi d€Rjat mer€ka.tMoolim I Thanq ThatobitTlmi: 167-168)Rasulu ah &be$abda: iDon riddftldh seseorang tauadhukarena Allah keuali AIIah akan mensangkat derajatnva. " (HR Muatirn | 6592)Pemah ditanyakan kepada Yusuf bin Asbath ,j;i: Apakah puncak tawadhu, itu?,BeIau menjawab:"Tdaklah kamu bedumpa deosansrseoraq kecuaLi kamu me-Ihrr banha dia lebih baik dari djrimui- tt,zrafil fu dhatoT;hdnb siuar AtamN,b d l o :832Jalan-Jalan Kehinaan Saudarap€mba6 yans dirahmati AIan *, di sampingterdapatjatan-jalanyang alan mengantarkan semua kita kepadakejayaan k€muliaan,perlu dike, dantahujbah$adi sana jugaada jalanyangmenghinak"n hta seandainya din dilem.puh.Di sini alan disebutkan jalan beberapa kehinarn asarkitabisamenjauninya.r. KuturkepadaAllah iJ*Sebagaimana yang telah AIah d* sebutkandalam al-euran ketika nengisahkanpeihal Bani Israil: irj<ji;<gt,+ii ;,1, I #v si,:lj;ji.r[xi i; ;, U),; =.:J ;s i,31u-.ru1i;ji;J-+i3j&i.r,ic;E tl.4 Kemudianmerekaditimpa kehinaandan kernishnan,dan m€rcka(kenbati) mendapatkemurkaandari Allal. Hal itu (terjadi) krena nereka mensins- kan aya.ayat AIah dan membumn para nabi tanpa hak (atasanyang ba- nar). Demihan itu karenanereka durhaka dan melampauibatas.(eS. al- Baqaran [2]:61)2. Eerlebihlebihan dalamurusanduniaRasululah&i bersabdal "Jila kalianbedualbelj dengancara lnoi, memegangi buniul sapi,tebih reladenSan penanian. kalianringgalkan lalu jihad,niscalaAltshakantim-a Di adtara jenis jual beli yans dihdanlan Larena n€ngandung u.s!r riba.
 4. 4. pakan kehinaanpada kalian dan Dia tidak akan mengangkat kehinaanitu hinssakalian kembalikepada asamakalian.sAsy-Syaikb al-Albani !dj;Jb€rkata:"Kehinaantersebutbukanlahsemata-mata disebabkan cocoktanam saja,namunjika hal itu dijadikan kebiasaaryans rnenyi-bukkandari jihad di j alanAIan."3, Perbuatan maksiatIbnul Qalyin CiEp€mah nensisahkan: "Dahulu para salaf berdoa: Ya AllahlMuliakan aku densanketaatankepada-Mudan janganlah Engkauhinakan akudengan kemaksiatan adap-Mu." t€BerkataAbdullah bin al-Mubaral ti!r: "A1(u nelihat bahwad6a-dosa dapat me-matikan hatj dan m€wadskan kehinaanpadadiri, sedangkan m€ninggalkan dosaadalahkehidupanbasinya,dan sebaik-baik basijiwamu adahn rnen)€lisihidosa-dosa (rneninssalkan dosa).""4, Berpaling derl llmu syayi ,,t!rImam kita, al-Imam asy-Sya6i menasihatlanr"Bafallg siapayangtidak p€r-nah merasakan payahnya menuntut ilmu sesaat saja,kelak ia akan menegukmi-nunan (da.i) selaskebodohan s€panjans hayatnya."?Penutuo Dikisahkanketila r1lalifah Umar bin Khaththab+, nendatansi SFn (yan8telah ditakluklGn oleh Abu Lrbaidahbin Janah ,.9:,) maka b€liau dihalansi olehsunsai kecil )?ng mengharuskan beliau untuk turun dari untanya,maka beliaupun turun dan m€ncopot keduasepatunya, kemudianmenyeb€rangi sunsaiterse-but. Ketika telah sampaidi tepi, Abu Llbaidah+ be.kata: "SunssuhAnda telahberbuat sesuatuyang amat har biasabasi pendudukSym, Anda telah berblatbesini dan begini (hal ini akan membuatp€ndudukSyammenghinalan kita, dinana seoransmja berbuatapayans diperbuatralgat jelata, Pen)."Maka urnar+ pun memukuidadaAbu Ubaidal +- serayamengatakan:"Aduhai ... seandai-nyabukan engkauyang mengatakannya, ttbaidahl Sesunggulnya Abu kalian da-hulu adalahorangyanspalins hina, palins rendal, danjumlah kalian pun sedikit,lantasAllai damernuliakan kalian densanIstam.Jikalau s€andainya kalian rnen-ca kemuliaanselainyang adapada rshm pasti AIah akanhinakankalian." (ol-Bidasah ].r]an Nihaaah e/666) r Ibnu Jainan al-Atsary !a " Libai dsi-shdhftan: L r lihatad Daluad DaM:9435. 7 Al-Ajuibahol-Mulidn asDbdrk a r o e h M a r a h A r F URa o Nia p b u ;i1 le n p *lb r sa e b m n tu p ikl l vow 4Redakr(hhuk)run Ab! Lremah ar.Inirqp$tsrdr:Rr3o.dq-(r,wtRpt5.mo,-(Drbwa *audrsu.kaideBano4*osknn) prk.vvorun. s.bah:*f @5oeksernar: b! d i.:[!rqdi@gmii lom

×