Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Museum inFocus#2

1,089 views

Published on

การจัดเก็บคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวงการพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุในขณะนี้ คือ ระบบการจัดการที่ผู้ใช้ไม่สามารถค้นหาได้หลากหลายและระบบฐานข้อมูลที่ขาดความเชื่อมโยงกัน การแก้ไขปัญหาด้านระบบจึงถือเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความละเอียดและความถูกต้องเป็นอย่างมากเพราะข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมีปริมาณและความหลากหลาย...

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Museum inFocus#2

  1. 1. การจัดเก็นคลังจดหมายเหตุและฝิฝิธภัณฑ์เบ็นเรื่องที่ได้รันความสนใจเบ็นอย่างมากแต่บัญหาที่เกิดขึ้นกัน วงการฝิฝิธภัณฑ์และจดหมายเหตุในขณะนี้ คือ ระนนการจัดการที่ปู้ใช้ไม่สามารถค้นหาได้หลากหลายและระนน ฐานข้อมูลที่ขาดความเชื่อมโยงกัน การแก้ไขบัญหาด้านระนนจึงถือเบ็นเรื่องที่ต้องใช้ความละเอียดและความถูกต้องเบ็น อย่างมากเฝราะข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมีบริมาณและความหลากหลาย ขั้นตอนในการแก้บัญหาควรเริ่มต้นจากการสารวจความต้องการของแต่ละหน่วยงานเฝื่อตอนสนองจุดบระสงค์ การทางานและเฝื่อให้หน่วยงานสามารถใช้ระนนได้อย่างมีบระสิทธิภาฝ ด้วยบัญหาก่อนหน้าที่ระนนที่มีอยู่เดิมไม่ สามารถตอนสนองงานที่ทาได้อย่างดี แต่ละหน่วยงานควรจัดบระชุมเฝื่อหาข้อสรุบที่เบ็นมาตรฐานเดียวกัน มีการ เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานได้กันทุกหน่วยงาน ระนนที่ดีหรือเหมาะสมกันงานไม่จาเบ็นต้องมีเฝียงแค่ระนน เดียว เฝราะไม่มีระนนเน็ดเสร็จในการเก็นข้อมูลเหล่านี้และระนนเน็ดเสร็จอาจไม่มีบระสิทธิภาฝในการใช้งาน หรืออาจ กล่าวได้ว่า “ระนนหนึ่งระนนสามารถใช้ได้กันหนึ่งหน่วยลักษณะ” นอกจากการวางระนนแล้ว ความเชื่อมโยงของแต่ละหน่วยงานในการสืนค้นข้อมูลหรือการเก็นข้อมูลก็ถือเบ็น เรื่องสาคัญเช่นกัน การวางระนนบ้องกันข้อมูลเบ็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานควรให้ความใส่ใจเบ็นอย่างมาก เฝราะนางครั้ง ปลงานที่หลุดออกไบอาจทาสร้างความเสียหายให้กันหน่วยงานเบ็นอย่างมาก แม้นางหน่วยงานอ้างว่ามีการสร้างระนนที่ ใช้ชื่อและรหัสป่านแต่ขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถบ้องกันการรั่วไหลของข้อมูลได้ ดังนั้นปู้บฏินัติงานควรตระหนักว่าขณะนี้ เราอยู่ในยุคของ Machine Readable ทุกหน่วยงานควรสร้างระนนบิดเบ็นฝื้นฐานเฝื่อให้ข้อมูลเบ็นความลัน และสร้าง ระนนค้นหาที่สามารถสืนค้นได้หลากหลายตามที่ระนนได้จัดตั้งไว้เท่านั้นเฝื่อครอนฐานข้อมูลไว้ อีกบระเด็นที่น่าสนใจคือ เรากาลังทางานในจากข้อมูลจานวนมาก หรือ Metadata เรื่องนี้อาจใหม่ฝอสมควรสาหรันคนทางานกลุ่มจดหมายเหตุ และฝิฝิธภัณฑ์ แต่สาหรันห้องสมุดเรื่องการจัดเก็นข้อมูลเหล่านี้เบ็นสิ่งที่ทามานานแล้ว งานด้านจดหมายเหตุและ ฝิฝิธภัณฑ์จึงควรคิดสร้างระนนขึ้นมาใหม่เฝื่อนามาใช้ในกรณีนี้โดยเฉฝาะ นอกจากระนนที่เบ็นบัญหาแล้วบัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ทุกหน่วยงานต้องเปชิญ คือ งนบระมาณ เฝราะระนนฝวก นี้มีต้นทุนสูง นางครั้งหน่วยงานนางแห่งไม่สามารถสนันสนุนได้อย่างเต็มที่ จึงทาให้การจัดเก็นไม่สามารถทาได้อย่างมี บระสิทธิภาฝ การจัดเก็นข้อมูลที่แน่นเกินไบอาจทาให้คุณภาฝของงานที่จัดเก็นลดลง ซึ่งในอนาคต ข้อมูลที่เก็นไว้อาจไม่ สามารถนาไบใช้ได้หรืออาจใช้ได้เฝียงนางส่วน นอกจากนี้ความสาคัญของระนนการจัดเก็นข้อมูล คือหน่วยงานสามารถใช้เบ็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ ป่าน กระนวนการลงทะเนียนปลงานวิชาการ ปู้มีความรู้ในแต่ละหน่วยงานได้รันการสนันสนุนกระนวนการเลื่อนตาแหน่งทาง วิชาการ หัวหน้าสามารถใช้ระนนนี้เฝื่อเบ็นเครื่องมือในการตัดสินใจโดยการจัดทารายงานเชิงวิเคราะห์ และปล บระกอนการในเชิง R&Dเฝื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ สรุปประเด็นสาคัญจากการนาเสนอเรื่องระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ 1. จัดหาระนนเก็นข้อมูลที่เหมาะกันงานแต่ละบระเภทเฝื่อใช้งานได้อย่างมีบระสิทธิภาฝและสามารถเชื่อมโยง กันฐานข้อมูลอื่น ๆ เฝื่อช่วยในการเก็นข้อมูลต่าง ๆ 2. หาข้อสรุบtitle ของหัวเรื่องของแต่ละหน่วยงานให้ได้ความชัดเจน โดยที่แต่ละหน่วยงานหาข้อสรุบร่วมกัน และอาจนามา บระชุมเฝื่อหาทางออกร่วมกันและมีแนวมาตรฐานเบ็นในทิศทางเดียวกัน บัจจุนันงานด้านฝิฝิธภัณฑ์ยัง ไม่มีการสร้างมาตรฐานเรื่องระนนฐานข้อมูล 3. หาข้อสรุบความต้องการของหน่วยงานให้ได้ว่าอะไรสาคัญต่อหน่วยงานและระนนบระเภทใดที่สามารถรองรัน ความต้องการของหน่วยงานได้ดีที่สุด ระบบคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ นุญเลิศ อรุณฝินูลย์ รองปู้อานวยการ ผ่ายนริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (STKS) สานักงานฝัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

×