KPR 6043Group B<br />TajukJurnal 1 : How to motivate students through<br />		    the use of activities<br />TajukJurnal...
JURNAL 1 : PENGENALAN<br />NamaPenyelidik : Maria Del Carmen Bermejo Mantrana<br />Penyelidikmerupakan guru BahasaInggeris...
Model Stringer (2004)<br />
PenyelidikmendapatipelajarnyamempunyaimasalahdalampenguasaanbahasaInggerisdisebabkanoleh:- <br />1. Kekuranganminat, perh...
MENGUMPUL DATA<br />
Data inidianalisisdalambentukkualitatif<br />Penyelidikmemutuskanuntukmengubahsikappelajarnyaterhadapaktiviti-aktiviti yan...
Kedua, penyelidikmenganalisissikappelajarterhadaplatihan yang diberikanuntukmelihatjikamerekamenunjukkantahapmotivasi yang...
Ketiga, penyelidikperlumenemuikeutamaandankesukaanpelajarmengikuttahap, umurdansebagainya.
Akhirsekali, penyelidikmenganalisiskelakuanatausikappelajardidalamkelasmelaluipenglibatandalamkumpulanatauberpasangan</li>...
Membuatpelbagaiaktivitididalam P&P<br />Buat blog/website<br />Melakukan ‘warm-up activity’ sebelummemulakankelas<br />Pel...
KESIMPULAN<br />Aktiviti-aktiviti yang dijalankan telah berjaya menarik minat pelajar dalam bahasa Inggeris dan berjayame...
Jurnal 2: Pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Mata Pelajaran Elektronik : Satu Kajian Tindakan Di Sekolah Menengah Teknik...
JURNAL 2 : PENGENALAN<br />Tujuankajian : mengenalpastimasalah yang dihadapiolehpelajarKejuruteraanElektrikdanElektronik (...
Model Kemmis & Mc Taggart<br />
GELUNGAN PERTAMA<br />
Merancang<br />Model PBM<br />
Bertindak<br />
Memerhati<br />
Memerhati …sambungan<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KPR 4063

772 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KPR 4063

 1. 1. KPR 6043Group B<br />TajukJurnal 1 : How to motivate students through<br /> the use of activities<br />TajukJurnal 2 :Pembelajaran Berasaskan MasalahBagi Mata Pelajaran Elektronik<br />AHLI KUMPULAN :-<br />ZaimatRuzianaErmyBinti Mat Taib L20111006500<br />NorlizaBintiSaffiee L20111006509<br />Muhammad KhairAzhar Bin Kamarudin L20111006697<br />Ahmad FauzulAzim Bin Mohammad L20111006699<br />
 2. 2. JURNAL 1 : PENGENALAN<br />NamaPenyelidik : Maria Del Carmen Bermejo Mantrana<br />Penyelidikmerupakan guru BahasaInggeris yang mengajardiMoratalaz (Madrid)<br />TujuanPenyelidikan: untukmengetahuibagaimanapenyertaanpelajarterhadaptugas-tugasdantopik-topikdidalamkelasbolehmembantuparapelajardalampembelajarandanpadamasa yang samamengemarisubjekbahasaInggeris.<br />Sampel : 27 orangpelajar.<br />
 3. 3. Model Stringer (2004)<br />
 4. 4. PenyelidikmendapatipelajarnyamempunyaimasalahdalampenguasaanbahasaInggerisdisebabkanoleh:- <br />1. Kekuranganminat, perhatiandanpenglibatan.<br />2. Sesetengahpelajarsukabercakapdidalamkelas<br />3. Sepertibiasa, pelajartidakmenyampaikan/ membentangkankerjarumah yang diberikan.<br />4. Sebahagiandaripadamereka (pelajar) tidakmenyiapkanataumenyempurnakantugasan/ kerja yang diberikan<br />5. Kekuranganmotivasiapabilamembuatsesuatuaktiviti.<br />MEREKABENTUK<br />
 5. 5. MENGUMPUL DATA<br />
 6. 6. Data inidianalisisdalambentukkualitatif<br />Penyelidikmemutuskanuntukmengubahsikappelajarnyaterhadapaktiviti-aktiviti yang lebihsempurnadenganmelakukan :-<br /><ul><li>.</li></ul>MENGANALISIS DATA<br /><ul><li>Pertama, penyelidikmenganalisisperbezaanaktivitidalambukuteksdanbukukerjadenganreaksipelajar.
 7. 7. Kedua, penyelidikmenganalisissikappelajarterhadaplatihan yang diberikanuntukmelihatjikamerekamenunjukkantahapmotivasi yang tinggiatautidak.
 8. 8. Ketiga, penyelidikperlumenemuikeutamaandankesukaanpelajarmengikuttahap, umurdansebagainya.
 9. 9. Akhirsekali, penyelidikmenganalisiskelakuanatausikappelajardidalamkelasmelaluipenglibatandalamkumpulanatauberpasangan</li></li></ul><li>MENYAMPAIKAN HASIL<br />
 10. 10. Membuatpelbagaiaktivitididalam P&P<br />Buat blog/website<br />Melakukan ‘warm-up activity’ sebelummemulakankelas<br />Pelbagaikanaktivitikumpulan-ahlikumpulanditentukansendiriolehpelajar- lebihkeselesaan<br />MENGAMBIL TINDAKAN<br />
 11. 11. KESIMPULAN<br />Aktiviti-aktiviti yang dijalankan telah berjaya menarik minat pelajar dalam bahasa Inggeris dan berjayameningkatkan motivasi pelajar di sampingmengembirakan pelajar dalam proses pembelajaran.<br />
 12. 12. Jurnal 2: Pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Mata Pelajaran Elektronik : Satu Kajian Tindakan Di Sekolah Menengah Teknik <br />Penyelidik : Ramlee Mustapha & ZaharatulLaili Abdul Rahim <br />Jabatan Perkaedahan dan Amalan Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.<br />
 13. 13. JURNAL 2 : PENGENALAN<br />Tujuankajian : mengenalpastimasalah yang dihadapiolehpelajarKejuruteraanElektrikdanElektronik (PKEE) dalamtopik transistor<br />Fokusutama : mengetengahkankaedahPembelajaranBerasaskanMasalah (PBM) <br />Sasaran : 30 OrangPelajar Ting. 5E3 SekolahMenengahTeknik Bukit Piatu, Melaka<br />
 14. 14. Model Kemmis & Mc Taggart<br />
 15. 15. GELUNGAN PERTAMA<br />
 16. 16. Merancang<br />Model PBM<br />
 17. 17. Bertindak<br />
 18. 18. Memerhati<br />
 19. 19. Memerhati …sambungan<br />
 20. 20. Merefleksi<br />
 21. 21. Kesimpulan<br />

×