IPTV ve Tivibu<br />Murat Kahraman<br />Temmuz 2011<br />
IPTV, IP teknolojisini kullanarak içerik dağıtımını sağlayan bir televizyon hizmetidir<br /><ul><li>Telefon hatları üzerin...
DSL Modem - Settop Box – TV
Çift Yönlü İletişim</li></li></ul><li>YENİ NESİL TV PLATFORMU<br />
<ul><li>Desktop client veya tarayıcı aracılığı ile
İnternet bağlantısı ve bilgisayar olan her yerde</li></li></ul><li><ul><li>HD yayın ve 5.1 Dolby Digital ses
En çok izlenen ulusal kanallar, sinema kanalları</li></li></ul><li><ul><li>Bilgi servisleri
Twitter
Flickr ve Facebook üzerinden fotoğraflar
Mesajlaşma
Yemek sepeti
Oyunlar</li></li></ul><li><ul><li>Akıllı telefonlar ve tabletler
Mobile özel içerikler</li></li></ul><li>1.2M Tivibu Web Abonesi<br /><ul><li>%77 erkek, %23 kadın
%22 26-35 yaş, %28 36-45 yaş
%39 Lise, %18 Üniversite mezunu</li></li></ul><li>Online reklamcılık<br /><ul><li>32M internet kullanıcısı
Reklam Pazarı %12 artarken, online reklam pazarı %88 arttı
2010 yılında %12’lik pay</li></li></ul><li>Hedeflenebilir Video Reklamları<br /><ul><li>Etkileşim ve gerçek zamanlı ölçümleme
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tivibu Reklam Alanları

2,250 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,250
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • IPTV, telefon hatları üzerinden sağlanan hızlı internet bağlantısı sayesinde müşterilere ulaştırılan televizyon hizmetine verilen isimdirHizmetin kullanıcıya ulaştırılması; internet bağlantısını sağlayan bir DSL modeme bağlı bir set üstü cihazın kullanıcı ve operatör arasındaki iletişimi yönetmesi ile gerçekleştirilirIPTV platformu diğer televizyon platformlarının aksine çift yönlü iletişim esasına dayalıdırOperatör tarafından gönderilen video sinyalleri set üstü cihaz tarafından çözümlenerek televizyon ekranına yansıtılırKullanıcı tarafından uzaktan kumanda aracılığı ile yapılan işlemler operatöre iletilerek, operatörün doğru verileri kullanıcıya aktarması sağlanır
 • Durdurİzle: Kullanıcıistediğikanallardadilediğiyayınlarıdurdurabilirvedahasonrakaldığıyerdenseyirkeyfinedevamedebilir.Geri Al-İzle: Kullanıcıizlemeyebaşladığıprogramıistediğizamangerialıptekrarizleyebilir.Seç-İzle: Kullanıcıyerli, yabancıfilmler, popülerdiziler, müzikklipleri, belgesellerveçizgifilmlerdenoluşanzengin video içeriğineistediğizamanücretsizolarakerişebilir.Tekrarİzle: Kullanıcı, TV kanallarındayeralanve en beğenilenyerlidizileri, yerlieğlence, yarışma, sporprogramlarınıyayınlanmatarihlerindensonrakibirhaftaboyunca, kaydetmesinegerekkalmadantekrarizleyebilir.Kirala-İzle: Kullanıcı en yeni, popülerfilmleri film başınabirücretödeyerekistediğizaman, istediğiyerdenizleyebilir.
 • Tivibu Web ile bilgisayarınız üzerinden internet bağ-lantınızın olduğu her yerden TV kanallarını ve yüzlerce film, dizi, belgesel ve çocuk içeriğini izleyebilir, TV keyfini istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.
 • IPTV teknolojisinin en gelişmiş uygulamalarındanbiriolanTivibuEv’in en büyükavantajıetkileşimolanakları, yüksekçözünürlüklügörüntüsüveüstünseskalite- si. TivibuEv, HD (yüksekçözünürlüklü) yayınve 5.1 Dolby Digital sesözelliğiilesinemakeyfineyakınbir TV izlemedeneyimisunuyor.En çokizlenenulusalkanallarınyanısıraözeltematikkanalları da içerenTivibuEv, sinemakanallarıve HD kanallarlazenginleştirilmiş biriçeriğesahip.
 • KOLAYLAŞTIRAN İNTERAKTİF SERVİSLERTivibuEv’ininteraktifservisleriyletelevizyonunuzüzerinden, TV keyfinearavermeksizinmaçsonuçlarınıöğrenebilir, burçyorumlarınızabakabilir, havadurumu- nu kontroledebilir, son haberleritakipedebilir, Flickr veFacebook fotoğraflarınızabakabilir, hattayemeksiparişi bile verebilirsiniz. Bunungibibirçokbilgiveeğlenceservisinisadeceuzaktankumandanızilekullan- manızmümkün.TivibuEvkullanıcıları ‘Mesajlarım’ uygulamasısaye- sindeTivibuEv’leilgiliyeniliklerdenhaberdarolabilir, diğerTivibuEvkullanıcılarıylahaberleşebilir.TivibuEv’in en gelişmiş özelliklerindenbirisi de kulla- nıcıya TV üzerindenTwitter hesabınıkullanmaimkanıvermesidir. Hattakullanıcıizlediğiprogramlailgilidoğrudan tweet yollayabilir.
 • TivibuplatformununmobilayağıolanTivibuCepisekullanıcıya her yerdetelevizyonizleme, en sevdiğifilmleri, dizileriveyabelgeselleriyanındataşımaim- kanıverecek. TivibuCepsayesindekullanıcısabitbirmekanabağlıkalmadan, dilediği her yerdentelevizyonizlemenintadınıçıkartabilecek. ÇokyakındahizmetesunulacakolanTivibuCephizmetiilekullanıcılar Ti- vibusayesindedahaöncehiçsahipolmadıklarıölçüdezengin, gerçekbirmobil TV deneyiminesahipolacak.
 • Kullanıcılarınatelevizyonkeyfini her yerden, diledikle- rizamansürdürebilmeimkânısağlayanTivibuplatfor- mu zenginiçerikseçenekleriylebüyükilgiçekiyor.KullanıcılarınTivibu’yagösterdikleriilginin en canlıgöstergesi, Tivibu Web abonesayısınınservisinkulla- nımasunulmasındanbuyanageçenbiryıliçinde 1,2 milyonaulaşması. Tivibu Web abonelerininyüzde 77’si erkek, yüzde 23’ü kadın.
 • Türkiye, yaklaşık 32 milyon internet kullanıcısıylaAvrupa’nınöndegelenpazarlarındanbiri. Online videoülkemizdeki internet kullanıcılarınınilgisini en fazlaçekeniçerikbaşlıklararasında ilk sıralarda.Türkiye’detoplamreklampazarıiçinde online reklamharcamalarınınpayı her geçenyılhızlaartıyor. 2005- 2010 arasındareklampazarıyıllıkortalamayüzde 12’lik birbüyümekatederken online reklampazarınınbüyü- me oranıiseyüzde 88 olarakgerçekleşti. 2005 yılındayüzde 1 olan online reklamharcamaları 2010’da yüzde12’lik birpayaulaştı.(*)(*) Aramamotoruvesosyalmedyareklamları da dahiledilmiştir. Kaynak: ReklamcılarDerneğiverileri
 • Hedeflenebilir video reklamlarıreklamvepazarlamadünyasıiçineşsizfırsatlarsunuyor. Tivibutelevizyonmecrasınıngüçlüerişim, rakipsizgörselveişitseletkisini online dünyanınetkileşimveölçümlemeavantajlarıylabirleştiriyor. Üstelik, istendiğindedirektveanlıkyanıtalınabilmesi de mümkün. Bütünreklamlartıklanabilirformattaolduğundananlıkyanıtalabilmeolanağı da var.KullanıcılarTivibu’nunzenginiçeriğindenseçtiklerini, diledikleriyerdenyüksekkalitedeizlerken, ilgiduyduk- larıürünvehizmetlerleilgilireklamlarlakarşılaşabilecek.Hedeflenebilir video reklamlarınınbuetkileşimavan- tajısayesindekullanıcılardanbeklenen satın alma ya da bir web sayfasınıziyaretgibidönüşümhedeflerinedahakolayulaşmakmümkün.
 • TV izleyicileriiçindeönemlibiroranı TV izlerkenkarşılarınaçıkanreklam- larızaplar. Buradakikullanıcılarinteraktifbir TV deneyimiyerinedahapasifbirroldesadecekanaldeğiştirmeseçeneğiileiçerikleriizler. Tivibukullanıcılarıistedikleriiçerikleredilediklerizaman, dilediklerişekildeeri- şebildiklerinden, içerikseçimlerindeaktifbirroloynarlar. BöyleceTivibuplatformundaizleneniçeriktesağlanangörüntülemelerpasifizleyicileregöredahadeğerlidir.Tivibuplatformundayeralan video reklamlarıyüksekgörseletkisininyanısıradirektkullanıcınınreklamayönelikaksiyonageçebileceğisenar- yolariçerir.Tümreklamalanlarıtıklanabilirolduğundansatışayönlendiricimesajiçerenvedirektkullanıcıtepkisiisteyenreklamlariçinoldukçauygundur. Yayınlananreklamiçindekiinteraktivite, kullanıcıyıreklamıtıklamayaözendiripdahadetaylıbilgilerinverildiğireklamveren internet sayfasınagötürerekmarkadünyasınıniçineçeker. Tivibuplatformu, diğerreklamplatformlarınınçoğundaolmayan, lokas- yon, profilvetemabazlıhassashedeflemeolanaklarınasahipolduğuiçinyayınlananreklamlarilgilihedefkitleyedahaetkinşekildeulaşır.
 • Kullanıcıtarafındanseçilen video içeriğininbaşlamasındanhemenöncesunulanreklamvideosudur. Sunumaçısındantelevizyonreklamlarınayakınbirformattır. Etkinliğininartmasıiçinreklamuzunluğununizlenecek video içeriğineorantılıbirşekildeayarlanmasıveizleyicininilgialanıileörtüşmesigerekir.
 • EPG Infobox Video reklamıizleyicilerinseyrettiklerikanal, program gibibilgilerinyeraldığıbilgibarınınsağındagösterilir. Bu alan her kanaldeğiştirildiğindeotomatikolarakçıktığındanreklamyüksekorandagörüntülenmiş olur. Buradayeralanreklamlarıntekilkullanıcılara ne sıklıktaçıkarılacağıayarlanabilir. Bu alandamaksimum 8 saniyelikreklamlaryayınlanabilir.
 • Kullanıcıilgialanınagiren, izlemekistediğiprogramlariçinelektronik program rehberi (EPG) içindearamayapabilir. Ana program rehberimenüsündereklamiçinhazırlanmış özelbirbölümbulunur.Kullanıcı program detaylarınıgörmekistediğindeçıkanekranda da video reklamlarınaaitözelbiralanyeralıyor.
 • ERİŞİM EKRANI, İÇERİK PAKETİ SPONSORLUKLARITivibuplatformundareklamverenleriçinbirçokreklamseçeneğibulunuyor. TivibuWeb’inmasaüstüuygulamasın- dakigiriş ekranımarkalariçinçoketkilibiralansunuyor.İçerikpaketisponsorluğumarkanınseslenmekistediğihedefizleyicikitlesineerişmekiçinçokuygunbirseçenek. Markahedefkitlesininilgialanınagireniçerikpaketine (romantikkomedi, bilimkurgu, aksiyon, belgesel, çizgi film vs.) kendiisminivererek sponsor olabilir.
 • Tivibu Reklam Alanları

  1. 1. IPTV ve Tivibu<br />Murat Kahraman<br />Temmuz 2011<br />
  2. 2. IPTV, IP teknolojisini kullanarak içerik dağıtımını sağlayan bir televizyon hizmetidir<br /><ul><li>Telefon hatları üzerinden hızlı internet bağlantısı
  3. 3. DSL Modem - Settop Box – TV
  4. 4. Çift Yönlü İletişim</li></li></ul><li>YENİ NESİL TV PLATFORMU<br />
  5. 5.
  6. 6. <ul><li>Desktop client veya tarayıcı aracılığı ile
  7. 7. İnternet bağlantısı ve bilgisayar olan her yerde</li></li></ul><li><ul><li>HD yayın ve 5.1 Dolby Digital ses
  8. 8. En çok izlenen ulusal kanallar, sinema kanalları</li></li></ul><li><ul><li>Bilgi servisleri
  9. 9. Twitter
  10. 10. Flickr ve Facebook üzerinden fotoğraflar
  11. 11. Mesajlaşma
  12. 12. Yemek sepeti
  13. 13. Oyunlar</li></li></ul><li><ul><li>Akıllı telefonlar ve tabletler
  14. 14. Mobile özel içerikler</li></li></ul><li>1.2M Tivibu Web Abonesi<br /><ul><li>%77 erkek, %23 kadın
  15. 15. %22 26-35 yaş, %28 36-45 yaş
  16. 16. %39 Lise, %18 Üniversite mezunu</li></li></ul><li>Online reklamcılık<br /><ul><li>32M internet kullanıcısı
  17. 17. Reklam Pazarı %12 artarken, online reklam pazarı %88 arttı
  18. 18. 2010 yılında %12’lik pay</li></li></ul><li>Hedeflenebilir Video Reklamları<br /><ul><li>Etkileşim ve gerçek zamanlı ölçümleme
  19. 19. Lokasyon, profil, tema bazlı hedefleme
  20. 20. Yüksek geri dönüş</li></li></ul><li>
  21. 21. Tivibu Reklam Seçenekleri<br />
  22. 22. ‘PRE–ROLL’ VİDEO<br />
  23. 23. EPG INFOBOX VİDEO<br />
  24. 24. EPG ANA/DETAY EKRAN BANNER’I<br />
  25. 25. İÇERİK PAKETİ SPONSORLUĞU<br />
  26. 26. Teşekkürler...<br />posta@muratkahraman.net<br />twitter/muratkahraman<br />

  ×