Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

energia fotovoltaica

863 views

Published on

Published in: Business, Technology

energia fotovoltaica

 1. 1. Introducció a l’Energia Solar Fotovoltaica
 2. 5. Esquema de connexionat
 3. 6. PRINCIPI FOTOVOLTAIC <ul><li>Mòdul Fotovoltaic ( Converteix l’energia solar en energia elèctrica ) </li></ul><ul><li>Ondulador ( Adapta aquesta energia per a ser transmesa a la xarxa elèctrica) </li></ul><ul><li>Bateries ( Encarregades d'emmagatzemar l’energia) </li></ul><ul><li>Xarxa elèctrica ( es comporta com una bateria de capacitat infinita) </li></ul>
 4. 7. Mòdul Fotovoltaic Policristal.lí
 5. 8. L’Ondulador
 6. 9. Siste mes aïllats CONSUMS C.A. BATERIA REGULADOR CÀRREGA/DESCÀRREGA GENERADOR FV CONSUMS C.C. + ~ ONDULADOR
 7. 10. Sist e mes conectats a xarxa XARXA INTERIOR kWh 06385 kWh 05374 XARXA INTERIOR kWh 05671 kWh 02372 VENDA EXCEDENTS VENDA TOTALITAT XARXA PÚBLICA ONDULADOR GENERADOR FV COMPTADOR COMPRA /VENDA ~
 8. 12. Panoràmica energètica actual <ul><li>A Escala Mundial el 85% de la energia té un origen fòssil ( carbó, petroli, i gas natural) amb totes les conseqüències: canvi climàtic, desequilibris econòmics i polítics etc.... </li></ul><ul><li>En economies industrials, el consum d’energia per habitant és 80 cops més elevat que l´ habitant de països no industrialitzats. </li></ul>
 9. 13. <ul><li>Fonts d’energia elèctrica a nivell mundial </li></ul><ul><li>Carbó : 40% </li></ul><ul><li>Gas Natural: 19% </li></ul><ul><li>Hidroelèctrica 15% </li></ul><ul><li>Petroli 13% </li></ul><ul><li>Nuclear 13 % </li></ul><ul><li>Ús que Tenen : </li></ul><ul><li>Indústria 47% Comercial 40 % </li></ul><ul><li>Pèrdues per transmissió 13% </li></ul>
 10. 14. Aparició de l’energia Fotovoltaica : <ul><li>L`efecte Fotovoltaic fou descobert el 1939 per Edmund Bequerel </li></ul><ul><li>La primera cèl.lula fotovoltaica construïda, data del 1941 amb una eficiència de 1% </li></ul><ul><li>El principi del desenvolupament fotovoltaic està lligat a la carrera espacial. </li></ul><ul><li>L`embarg del petroli iniciat pels països de la OPEP el 1973 desencadenaren l’interès dels mòduls fotovoltaics per a finalitats terrestres. </li></ul>
 11. 15. Flux energètic en un sistema FV <ul><li>Radiació solar màx.: 1.000 W/m2 </li></ul><ul><li>Rendiment cèl. FV: 14-17% </li></ul><ul><li>Pèrdues per temperatura: 12% </li></ul><ul><li>Rendiment ondulador: 94% </li></ul><ul><li>Rendiment global: 10% </li></ul><ul><li>Radiació anual BCN: 1.700 kWh/m2 </li></ul><ul><li>Producció FV anual: 170 kWh/m2 </li></ul><ul><li>Estalvi emissions CO 2: 0,43 kg/kWh </li></ul>
 12. 16. Gràfic potència energia
 13. 17. Gràfica Irradiació Potència
 14. 18. Estr u ctura independent: Coberta
 15. 19. Estr u ctura independent: Façana
 16. 21. Integrat - Tancament: Coberta semitransparent
 17. 22. Integrat - Tancament: Façana semitransparent
 18. 23. Integrat - Tancament: Façana semitransparent
 19. 24. Vallvera solar
 20. 27. <ul><li>Un mite menys, el plaç de temps en que un mòdul fotovoltaic retorna l`energia que s`ha invertit en crear-lo, no supera actualment els 2 anys, i la seva esperança de vida és per garantia del fabricant uns 20 anys produint més d`un 90 % de la potència pic. </li></ul>

×