Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
คาศัพท์                     นิยาม/ความหมายกลยุทธ์ /ยุทธศาสตร์      1. แนวทางหรือวิธีท างานที่ดี...
คาศัพท์                      นิยาม/ความหมาย                 6) การเรี ย นรู้ ท่ี เ ...
คาศัพท์                       นิยาม/ความหมาย            แต่การนับจะไม่นบซ้า   ัการบริหา...
คาศัพท์                   นิยาม/ความหมายการประกันคุณภาพ      การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ...
คาศัพท์                      นิยาม/ความหมายAssessment for        จากสภาพจริงหรือการประเมินเชิ...
คาศัพท์                        นิยาม/ความหมายการเรี ยนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ น  การจัด การศึก ษาที...
คาศัพท์                     นิยาม/ความหมายการศึกษา (Education)   กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกง...
คาศัพท์                     นิยาม/ความหมาย             กระบวนการทีเป็ นเป้าหมายนัน    ...
คาศัพท์                   นิยาม/ความหมาย(Well-rounded      สาขาวิชาทีตนเองเชี่ยวชาญหรือศึกษาเท่านั...
คาศัพท์                     นิยาม/ความหมายผลต่ อการพัฒนาและ      แล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลียนแปลง...
คาศัพท์                                นิยาม/ความหมายNational Levels) (ศ)     ได้รบการส...
คาศัพท์                    นิยาม/ความหมาย(Ethics)         และคุณธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพ...
Word qd
Word qd
Word qd
Word qd
Word qd
Word qd
Word qd
Word qd
Word qd
Word qd
Word qd
Word qd
Word qd
Word qd
Word qd
Word qd
Word qd
Word qd
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Word qd

2,275 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Word qd

 1. 1. คาศัพท์ นิยาม/ความหมายกลยุทธ์ /ยุทธศาสตร์ 1. แนวทางหรือวิธีท างานที่ดีท่ีสุ ด เพื่อให้ องค์กรบรรลุ ว ัตถุ ประสงค์ ภารกิจ และวิสยทัศน์ทกาหนดไว้ ั ่ี(Strategy) 2. กลยุทธ์ วิธีการดาเนินการที่เป็ นขันตอน ที่องค์กรจะด าเนินการเพื่อให้บรรลุ ้ เป ้ าประสงค์ โดยกลยุทธ์น้ีจะกาหนดขึนจากการพิจารณาปจจัยแห่งความสาเร็จ ้ ั (critical success factors) เป็ นสาคัญ กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าในการทีจะบรรลุ ่ เป้ าประสงค์ข้อหนึ่ งๆ นัน มีป จจัยใดบ้างที่มีผลต่ อความส าเร็จ และเรา ้ ั จาเป็ นต้องทาอย่างไร จึงจะไปสูจุดนันได้ ่ ้กลไก (Mechanism) สิงที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีก ารจัดสรรทรัพยากร ่ มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็ นผูดาเนินงาน ้(ก)การควบคุมคุณภาพ มาตรการ แนวปฏิบติ เทคนิค หรือกิจกรรมทีหน่ วยงานจัดให้มขนเพื่อกากับการ ั ่ ี ้ึ ดาเนินงานด้านต่างๆ ให้มคุณภาพเป็ นไปตามระบบและมาตรฐานคุณภาพทีกาหนดไว้ ี ่(Quality Control)การจัดการความรู้ 1. การจัดการเพื่อเอื้อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยใช้ความรู้ท่มีอยู่และประสบการณ์ ี ของบุคคลต่างๆ ในองค์กรอย่างเป็ นระบบ พัฒนาให้เกิดนวัตกรรม ทาให้มี(Knowledge ข้อได้เปรียบในความสามารถทางการแข่งขันได้Management) 2. การดาเนินการให้งานมีผลสัมฤทธิสูงขึน โดยมีการสร้างและใช้ความรู้เพิมขึน ์ ้ ่ ้ เป็ นการดาเนินการกับความรูในส่วนทีเกียวข้องกับงาน มีการแลกเปลียนเรียนรู้ ้ ่ ่ ่ ภายในทีมงาน นาความรูมาใช้ประโยชน์ผ่าน ้ Capture ค้นหา, คว้า Create สร้าง Distill กลันกรองหรือตกผลึก ่ Share แลกเปลียน ่ Use ประยุกต์ใช้ Leverage ยกระดับการจัดการเรี ยนรู้ ทเี่ น้ น กระบวนการจัดการศึกษาที่ถอว่าผูเรียนสาคัญที่สุด เน้นให้ผู้เรียนแสวงหา ื ้ ความรู้ และพัฒนาความรูไ ด้ดวยตนเอง รวมทังมีการฝึ กและปฏิบตในสภาพจริง ้ ้ ้ ั ิผู้เรียนเป็ นสาคัญ ของการทางาน เชื่อมโยง ประยุกต์สงทีเรียนรูเข้ากับสังคม มีการจัดกิจกรรมและ ิ่ ่ ้(Learner-centered กระบวนการให้ผเรียนได้คด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สง ต่างๆ ู้ ิ ิ่Approach) (ศ) ส่งเสริมให้ผเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อน ู้ จากการที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทาโครงงานหรือชิ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานันๆ ้ รูปแบบการจัดการเรียนรูทเี่ น้นผูเรียนเป็ นสาคัญมีหลายรูปแบบ เช่น ้ ้ ั 1) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL) ้ 2) การเรียนรูเป็ นรายบุคคล (Individual Study) ้ 3) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivist Learning) ้ 4) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูได้ดวยตนเอง (Self Study) ้ ้ ้ 5) การเรียนรูจากการทางาน (Work-based Learning) ้ 1
 2. 2. คาศัพท์ นิยาม/ความหมาย 6) การเรี ย นรู้ ท่ี เ น้ น การวิ จ ัย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ (Research-based Learning) 7) การเรีย นรู้ท่ีใ ช้วิธีส ร้า งผลงานจากการตกผลึก ทางป ญ ญา (Crystal- ั based Approach)การตลาด 1. รูปแบบที่ทาหน้าที่ของการสร้างสรรค์ การส่งเสริม และการส่งมอบสินค้าและ บริการให้แก่ลกค้าและธุรกิจ ู(Marketing) 2. แนวคิดและแนวปฏิบติในการนาเสนอ การโฆษณาเผยแพร่ และการขายหรือ ั ให้บริการ โดยมีวตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลสาเร็จในระดับสูง ั 3. (Marketing : - n. the theory and practice of presenting, advertising and selling things : purpose effective /high-powered marketing strategies.)การติดสิ นใจแบบมีส่วน การพิจารณาข้อมูลและแสวงหาทางเลือกหลายๆทางแล้วเลือกทางทีดทสุดที่จะ ่ ี ่ี ช่วยให้บรรลุเป้าหมายหรือแก้ปญหาได้สาเร็จ เปิ ดโอกาสให้ผมสวนเกียวข้องหรือ ั ู้ ี ่ ่ร่ วม (Participatory ผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย เข้า มามีส่ ว นร่ ว มในการตัด สิน ใจในการบริห ารและการDecision-making) (ศ) ดาเนินงานของสถานศึกษาทังทางตรงและทางอ้อม ้การติดตาม กระบวนการศึก ษาการด าเนิ น งาน ผลการด าเนิ น งาน ป ญ หาอุ ป สรรคการ ั ดาเนินงาน ของงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการประสานงาน(Monitoring) ให้ขอเสนอแนะการปรับงาน โครงการ/กิจกรรม ้การติดตามตรวจสอบ กระบวนการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบตตามแผนการพัฒนา ั ิ คุณภาพการศึกษา และจัดทารายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษา พร้อมทังเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ้(Monitoring andAuditing of EducationalQuality (ศ)การติดตามผลการพัฒนา การติดตามผลทีเป็ นขันตอนสาคัญซึงจะทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ่ ้ ่ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมีก ระบวนการก ากับ ติด ตาม ดู แ ลให้มีก ารน าข้อ ค้น พบของสถานศึกษา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รบจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ ั(Monitoring of ของสถานศึกษา โดยการปฏิบติตามแผนการปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา ัInstitutional อย่างสม่ าเสมอ เป็ นการสร้างระบบที่เชื่อมโยงไปสู่การประเมินตนเองและการDevelopment) (ศ) ประเมินคุณภาพภายนอกในโอกาสต่อไปการนากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ ก าหนดเป้ า หมายการด าเนิ น การ การวางแผนปฏิบ ัติก าร (Action Plan) การปรับปรุง พัฒนาองค์กร เช่น ในด้านโครงสร้าง ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล(Strategic ั วัฒนธรรมองค์กร และปจจัยการบริการต่างๆ ในองค์กรImplementation)การนาไปใช้ ประโยชน์ การนาไปใช้ประโยชน์นอกสถาบันโดยหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ขึนไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทงภาครัฐ ้ ั้ระดับชาติ และเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทยไม่ ว่ า ผลงานจะเกิดขึ้นในปี ใดก็ตามหากนามาใช้ประโยชน์ ในปี นันสามารถนามานับได้ ้ 2
 3. 3. คาศัพท์ นิยาม/ความหมาย แต่การนับจะไม่นบซ้า ัการบริหาร/การจัดการ การก าหนดแผนเพื่อ ให้ผู้บ ริห ารและผู้ป ฏิบ ัติง านทุ ก ฝ่า ย ได้มีแ นวทางการ บริหารความเสียงในระดับองค์กรทีชดเจน และสามารถนาไปประกอบการจัดทา ่ ่ ัความเสี่ ยง (Risk แผนบริหารความเสี่ยงในทุกส่วนงาน ระดับความสาเร็จของการบริหารความManagement) (ศ) เสี่ย งพิจ ารณาจากการลดลงของเหตุ ก ารณ์ ท่ีไ ม่ พึง ประสงค์ พร้อ มทัง จัด ท า ้ แผนการบริหารความเสียงและสร้างกลไกการติดตามและประเมินผลการบริหาร ่ ความเสียงอย่างเป็ นระบบ ่การบริหารจัดการเชิง ศาสตร์และศิลป์ในการดาเนินการในสามกิจกรรมทีเกียวข้องกัน คือ การวางแผน ่ ่ กลยุ ทธ์ การปฏิบติตามแผนกลยุท ธ์ และการควบคุ มและประเมิน ผลกลยุท ธ์ ักลยุทธ์ (Strategic เพื่อให้ผู้เกียวข้องและสาธารณชนมันใจได้ว่าสถานศึกษามีการจัดการศึกษาได้ ่ ่Management) (ศ) อย่างมีคุณภาพการบริหารจัดการ 1. การกาหนดทิศทาง ภารกิจ และกลยุทธ์การดาเนินงานขององค์กรให้ชดเจน ั และสอดคล้องกับกระแสการเปลียนแปลงด้านต่างๆ ในสภาพแวดล้อม ่เชิ งกลยุทธ์ การดาเนิ นการพัฒ นาปรับปรุ ง ส่ว นต่ า งๆ ขององค์กรให้สามารถน า(Strategic Management) กลยุทธ์ทกาหนดไว้ไปสูการปฏิบตให้เกิดผลเป็ นรูปธรรม ่ี ่ ั ิ การติดตามกากับ ควบคุม และประเมินผลการดาเนินการตามกลยุทธ์ ั เพื่อ เรีย นรู้ผ ลความก้าวหน้ า ตลอดจนป ญหา อุ ปสรรคต่ างๆ เพื่อน าไป แก้ไขปรับปรุงต่อไป 2. ศาสตร์และศิลป์ในการดาเนินการในสามกิจกรรมที่เกียวข้องกัน คือ การ ่ วางแผนกลยุทธ์ การปฏิบตตามแผนกลยุทธ์ และการควบคุมและประเมินผล ั ิ กลยุทธ์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนมันใจได้ว่าสถานศึกษามีการจัด ่ การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ (ศ)การบูรณาการ การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การ ปฏิบ้ติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุ นเป้าประสงค์ท่ีสาคัญของ(Integration) (ศ) สถาบัน (organization–wide goal) การบูรณาการทีมประสิทธิผลเป็ นมากกว่า ่ ี ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดาเนินการของ แต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดาเนินการมีความเชื่อมโยง กันเป็ นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์การประกันคุณภาพ การระบุ ค วามชัด เจนในวัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมาย ตลอดจนวิธีป ฏิบ ัติง าน เพื่อให้ได้ผลผลิตทีมคุณภาพ ่ ี(Quality Assurance)การประกันคุณภาพ 1. การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดาเนินงาน ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ทกาหนด เพื่อเป็ นหลักประกัน ่ีการศึกษา แก่ผู้มีส่วนเกี่ย วข้องและสาธารณชนได้ม นใจว่า สถาบัน นัน ๆ สามารถให้ ั่ ้(Educational Quality ผลผลิตทางการศึกษาทีมคุณภาพ ่ ีAssurance) (ศ) 2. การดาเนินการใดๆ อย่างเป็ นระบบของสถาบันอุดมศึกษาทีสามารถให้ความ ่ มัน ใจแก่ ผู้ ร ับ บริก าร และผู้ ท่ีมีส่ ว นเกี่ย วข้อ งว่ า สถาบัน อุ ด มศึก ษาได้ ่ ดาเนินงาน ตามปณิธาน และภารกิจของตนอย่างมีคุณภาพ 3
 4. 4. คาศัพท์ นิยาม/ความหมายการประกันคุณภาพ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึก ษาจากภายใน โดยบุ ค ลากรของสถานศึก ษานั น เอง หรือ โดย ้ภายใน (Internal Quality หน่วยงานต้นสังกัดทีมหน้าทีกากับดูแลสถานศึกษานัน ่ ี ่ ้Assurance) (ศ)การประกันคุณภาพ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาจากภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (External การศึกษา (องค์การมหาชน) บุคคล หรือหน่วยงานภายนอกทีสานักงานดังกล่าว ่Quality Assurance) (ศ) รับรอง เพื่อเป็ นการประกันคุณภาพและให้มการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ี การศึกษาของสถานศึกษาการประชาสั มพันธ์ แบบ การประชาสัมพันธ์ โดยใช้กลยุทธ์หลากรูปแบบที่มีกระบวนการวางแผนและ กระบวนการดาเนินงานอย่างสอดคล้องกันในช่วงเวลาและสถานที่ท่เหมาะสมีบูรณาการ (Integrated เช่น กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์การตลาด (Marking Public Relations-MPR) กลยุทธ์Public Relations) ประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Public Relations-CPR) กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ โฆษณา (Advertising Public Relations-APR) และการสื่อ สารองค์ก ร (Communication) เป็ นต้นการประเมินคุณภาพ กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของสถาบันว่ า ส่งผลต่อ คุณภาพตามดัชนีบ่งชี้(Quality Evaluation)การประเมินคุณภาพ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด ่ภายใน สาหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึงกระทาโดยบุคลากรของสถานศึกษานัน ่ ้(Internal Quality หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดทีมหน้าทีกากับดูแลสถานศึกษา ่ ี ่Assessment) (ศ)การประเมินคุณภาพ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทาโดยสานักงานรับรองมาตรฐานภายนอก และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผูประเมินภายนอก ้(External QualityAssessment) (ศ)การประเมินผล ั 1. กระบวนการศึก ษาผลการดาเนิ นงานที่สะท้อ นให้เห็นผลสัม ฤทธิ ์ ปญ หา อุปสรรค และผลกระทบของการดาเนินงานตามแผน/นโยบาย เป็ นข้อมูล(Evaluate) ประกอบการปรับแผน/ปรับการดาเนินงาน 2. กระบวนการปฏิบติเพื่อพิสูจน์ ทราบ หรือวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณสมบัติ ั ทางคุณภาพ สมรรถนะ หรือการใช้งานของสิงใดๆ เทียบกับข้อกาหนดการ ่ ใช้สอยทีกาหนดไว้ในสิงนัน ่ ่ ้การประเมินเพือยืนยัน ่ การประเมินทีผประเมินใช้วธสงเกตหรือสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้อง หรือศึกษา ่ ู้ ิี ั ่ จากเอกสาร โดยเอกสารทีใช้ต้องเป็ นเอกสารทีใช้ในการปฏิบตงานจริง หรือเป็ น ่ ่ ั ิสภาพจริง (Authentic เอกสารทีได้รบการรับรองความถูกต้องจากสถานศึกษา เพื่อแสดงถึงการประเมิน ่ ั 4
 5. 5. คาศัพท์ นิยาม/ความหมายAssessment for จากสภาพจริงหรือการประเมินเชิงประจักษ์Verification) (ก) (ศ)การเผยแพร่ งาน การนาเสนอผลงานการสร้างสรรค์ ที่มีการศึกษา ค้นคว้า หรือแสดงออกทาง ศิลปะ ดนตรี หรืองานทีได้รบสิทธิบตร เป็ นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ ่ ั ัสร้ างสรรค์ เสริมสร้างองค์ความรูหรือวิธการทีเป็ นประโยชน์ต่อสาขาวิชาหรือแสดงความเป็ น ้ ี(Dissemination of ต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในCreative Works) (ศ) สาขาวิชานัน รวมทังสิงประดิษฐ์ ผลงานศิลปะและผลงานออกแบบทีมคุณค่าเป็ น ้ ้ ่ ่ ี ที่ยอมรับตามเกณฑ์ในวงวิชาชีพทังในระดับชาติและนานาชาติ หรือได้รบการ ้ ั สนับ สนุ นจากองค์ก ร สมาคมที่เ กี่ย วข้องและมีช่ือ เสียงในระดั บ ประเทศหรือ ต่ า งประเทศ โดยการจั ด นิ ท รรศการ (Exhibition) หรื อ จัด การแสดง (Performance)การเผยแพร่ ผลงานวิจัยใน การนาเสนอบทความวิจยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full ั paper) ได้รบการตีพมพ์ในรายงาน สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ั ิทีประชุ มวิชาการ ่ โดยมี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ท ารายงานฯ หรื อ คณะกรรมการจั ด ประชุ มระดับชาติ (National ประกอบด้ ว ย ศาสตราจารย์ หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาเอก หรื อConference Research ผูทรงคุณวุฒทมผลงานเป็ นทียอมรับในสาขาวิชานัน ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ ้ ิ ่ี ี ่ ้Papers) (ก) (ศ) อย่างน้อยร้อยละ 25 และผูมประเมินบทความทีเป็ นผูเชียวชาญในสาขานันจาก ้ ี ่ ้ ่ ้ นอกสถาบันของเจ้าของบทความการเผยแพร่ ผลงานวิจัยใน การนาเสนอบทความวิจยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full ั paper) ได้รบการตีพมพ์ในรายงาน สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ั ิทีประชุ มวิชาการระดับ ่ โดยมี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ท ารายงานฯ หรื อ คณะกรรมการจั ด ประชุ มนานาชาติ (International ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผูทรงคุณวุฒระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิ ้ ิ ้Conference Research ทีมผลงานเป็ นทียอมรับในสาขาวิชานัน ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 ่ ี ่ ้Papers) (ก) (ศ) และผูมประเมินบทความทีเป็ นผูเชียวชาญในสาขานันจากต่างประเทศ ้ ี ่ ้ ่ ้การพัฒนาคุณภาพ กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพทีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ่ ของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้างการศึกษา (Educational การวางแผน และการดาเนินงานตามแผน รวมทังการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่า ้Quality Development) การพัฒ นาคุ ณภาพการศึก ษาจะต้อ งดาเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ องและเป็ น ความ(ศ) รับผิดชอบร่วมกันของทุกคนการพัฒนาสถานศึกษา การนาผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดและผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการทาแผนพัฒนาสถานศึกษา และดาเนินการอย่างจากผลการประเมิน ต่อเนื่องเป็ นระบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงคุณภาพ (InstitutionalDevelopment Based onthe Result of QualityAssessment) (ศ) 5
 6. 6. คาศัพท์ นิยาม/ความหมายการเรี ยนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ น การจัด การศึก ษาที่มุ่ ง เน้ น ให้ผู้เ รีย นเกิด การเรีย นรู้ ด้ว ยรูป แบบการศึก ษา ทีหลากหลาย อาทิ interactive learning, การฝึ กปฏิบติ, การออกภาคสนาม ่ ัสาคัญ โดยคานึงถึงความจาเป็ นที่แท้จริงของความรู้ท่ผู้เรียนพึงได้รบ เพื่อยกระดับ ี ั(Student-Centered ศักยภาพของนักศึกษาทุกคนให้สงสุด ูLearning)การเรี ยนรู้ เป็ นศูนย์ กลาง การเข้าใจความต้องการและความแตกต่างในการเรียนรูของนักศึกษา และแปลง ้ ความต้องการนี้เป็ นเนื้อหาวิชาและหลักสูตรที่เหมาะสม คาดการณ์ ถึงการ(Learning Centered เปลียนแปลงของตลาดแรงงานและทิศทางการศึกษา คณาจารย์ต้องเข้าใจถึง ่Education) ความแตกต่ างและข้อจากัดในการเรียนรู้ของนักศึกษาต่ างกลุ่ ม เน้ นการเรียนรู้ท่ีมี ส่วนร่วม กระบวนการประเมินผลทีนอกจากจะประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษา ่ แต่ ละคนแล้ว ต้องสามารถวัดผลการเรียนรู้แ ละทัก ษะตามมาตรฐานที่กาหนด ทัง ด้ า นวิช าการและวิช าชี พ การปรับ หลัก สู ต รการเรีย นการสอนตามการ ้ เปลียนแปลงของเทคโนโลยีและความรูใหม่ๆ ่ ้การวัดผลการดาเนินงาน การประเมิน ผลส าเร็จ ของผลผลิต ผลลัพ ธ์ ท่ีเ กิด ขึ้น ในด้า นความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีตวชีวดทังเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน ั ้ั ้(Operation Assessment)การวิจัย การค้นคว้าโดยการทดลอง สารวจ หรือการศึกษาตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้ ข้อมูล ความรู้ รวมทังการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ อันจะสามารถ ้(Research) นามาใช้เป็ นประโยชน์ทาง เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ หรือเป็ นพื้นฐานของการ พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไปการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจยเพื่อหาแนวทางและนโยบายการดาเนินการทีจะเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน ั ่ และประเทศชาติ โดยอาจนาผลการวิจยเสนอและต่อรัฐบาลหรือแหล่งทุนวิจย ั ั(Policy Research) (ศ) อื่นๆ ซึงจะเป็ นการสร้างสรรค์โอกาสในการขอความสนับสนุ นการวิจยต่อเนื่องที่ ่ ั จะเป็ นการสร้างองค์ความรูใหม่หรือนวัตกรรมต่างๆต่อไป ้การวิจัยเพือพัฒนาการ ่ ้ ั การรวบรวมและวิเคราะห์ขอมูลในชันเรียน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปจจัยทีมี ้ ่ ผลต่ อคุณภาพและสัมฤทธิผ ลการเรียนรู้ของผู้ เรียน อาทิ วิธีการสอน วิธีการเรียนการสอน (Research เรียนรู้ของผู้เรียน อุปกรณ์และสื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ วิธีวดและประเมินผล ัfor Learning and เป็ นต้น ผลการวิจยจะช่วยให้ผสอนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเป็ น ั ู้Teaching Development) ระบบยิงขึน่ ้(ศ)การวิจัยสถาบัน การศึกษาเกี่ยวกับสถาบัน ของตนเอง โดยอาศัยกระบวนการวิจยและการสร้าง ั องค์ความรู้ใหม่ มีวตถุประสงค์เพื่อนาผลมาใช้ในการกาหนดนโยบาย วางแผน ั(Institutional ปรับปรุงการบริหารและการดาเนินการของสถาบัน ประกอบด้วย 1) วิจยเพื่อ ั(Research) (ศ) ประโยชน์ในการเรียนการสอน 2) วิจยเพื่อประโยชน์ในการบริหาร 3) วิจยความ ั ั คุมค่าของทรัพยากรทีใช้ เช่น ต้นทุนต่อหัว ค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ความคุมค่าใน ้ ่ ้ การผลิตบัณฑิต 6
 7. 7. คาศัพท์ นิยาม/ความหมายการศึกษา (Education) กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด ้ ความรู้ การสร้างองค์ความรูอนเกิดจากการจัดการสิงแวดล้อมทังทีเป็ นธรรมชาติ ้ ั ่ ้ ่(ศ) และเทคโนโลยี การสังสอน ฝึ ก ฝน อบรม บ่ ม นิ สย การเลีย นแบบ การปรับ ่ ั พฤติกรรม กระบวนการคิดและสร้างสรรค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทาง ั กาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปญญา คุณธรรม และจริยธรรม ตามความสามารถ ของบุคคลทุกวัยตลอดชีวต ิการศึกษาตลอดชีวต ิ การศึกษาทีเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอก ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวตได้อย่าง ิ(Life-long Education) ต่อเนื่องตลอดชีวต ิ(ศ)การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาทีให้ผเรียนได้เรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม ่ ู้ ้ ้ และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือ(Informal Education) แหล่งความรูอ่นๆ ้ ื(ศ)การให้ บริการวิชาการแก่ กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สงคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็ นการ ั ให้บริการทีจดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ ่ัสั งคม(Academic Services forSociety) (ก) (ศ)การอุทธรณ์ การยกขึน การรือขึน การเคลื่อนที่ การเสนอ การนามาให้ ร้องเรียน ร้องทุกข์ ้ ้ ้(Appeal)กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรม/โครงการ ของงานกิจการนักศึกษาที่จดขึน โดยมีวตถุประสงค์ในการสร้างเสริม ั ้ ั ประสบการณ์การเรียนรูให้แก่นกศึกษา โดยให้เข้าไปมีส่วนร่วมในชมรมวิชาการ ้ ั ต่างๆ เช่น ชมรมกีฬา ชมรมบาเพ็ญประโยชน์แก่สงคม ัเกณฑ์ (Criteria) ระดับทีกาหนดค่าไว้เพื่อแสดงถึงขอบเขตการยอมรับ ่เกณฑ์ การประเมิน มาตรวัดของแต่ ละตัว บ่ งชี้คุ ณภาพ ที่พ ัฒ นาจากเกณฑ์แ ละแนวปฏิบ ัติท่ีเ ป็ น มาตรฐาน ซึ่ง กาหนดโดยต้น สัง กัด หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งกับการประเมินคุณภาพ (Criteria of คุ ณภาพการศึก ษา ทัง นี้ เ พื่อ ให้ก ารประเมิน คุ ณภาพมีค วามสอดคล้อ งไปใน ้Quality Assessment) (ศ) แนวทางเดียวกันข้ อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่อาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น ตัวหนังสือ แสง สี เสียง สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ภาพ วัตถุ หรือ หลายๆ อย่างผสมผสานกัน ซึงข้อมูล ่ ทีดจะต้องตรงกับความต้องการของผูใช้ ่ ี ้ครู บุ ค คลที่ เ ป็ น ที่ รู้ จ ัก ของสัง คม และเป็ น ผู้ อ บรมสัง สอน ผู้ ถ่ า ยทอดความรู้ ่ ิ ั ผูสร้างสรรค์ ภูมปญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ้(Teacher, Master) ของสังคมและประเทศชาติควบคุม การกระท าในทางป้ อ งกัน หรือ ก ากับ ดูแ ลสถานการณ์ แ วดล้อ ม หรือ สภาวะ(Control) แวดล้อ มของกระบวนการ เพื่อ มิใ ห้เ กิด ความไม่ ส อดคล้อ งใดๆ ขึ้น ภายใน 7
 8. 8. คาศัพท์ นิยาม/ความหมาย กระบวนการทีเป็ นเป้าหมายนัน ่ ้ความคิดสร้ างสรรค์ 1. ลักษณะของความคิดทีประกอบด้วย อารมณ์ ความรูสก และการรับรู้ เข้าใจ ่ ้ ึ เชิงเหตุผล จึงเกียวข้องกันทังทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ ในเชิงรูปธรรม จะ ่ ้(Creativity) เน้นถึงการรูการเข้าใจบนพืนฐานของข้อเท็จจริงของปรากฏการณ์ทเป็ นไป ้ ้ ่ี โดยธรรมชาติ ในเชิงนามธรรม จะเน้นตอบสนองความรู้สก อารมณ์ ความ ึ พอใจ ประสบการณ์ หรือความสามารถเฉพาะตัวของผูคด โดยไม่คานึงถึง ้ ิ ข้อเท็จจริง เพื่อการอธิบายเป็ นสาคัญ เน้นผลผลิตทีปรากฏ ในการตอบสนอง ่ ทางอารมณ์ และความรูสกร่วมกันมากกว่าขบวนการของการสร้างสรรค์นน ้ ึ ั้ ั 2. ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเกี่ย วข้องกับการแก้ ป ญหา จะต้องเป็ น กรณี ท่ีมีการ ั จินตนาการ หรือคาดการณ์ของปญหาเป็ นการล่วงหน้า รวมทังการเสนอ ้ ั วิธการแก้ปญหา หรือการหาคาตอบที่ไม่เป็ นลักษณะธรรมดาอย่างปกติ ี ่ ั ทีเคยกระทามาแล้ว ผู้แก้ปญหาเชิงสร้างสรรค์ มักกระทาให้เกิดผลงานทีมี ่ คุณค่าเกินความต้องการ และประโยชน์ ขนพื้นฐานของสิงกระทา และคิด ั้ ่ เสมอ 3. ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าทางศิลปะหรือวิทยาศาสตร์ จาเป็ นต้อง ใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เก่าๆ มาใช้ในเหตุการณ์ใหม่ หรือปจจุบน ั ั จนสร้างผลผลิตทีเป็ นความรู้ หรือประสบการณ์ใหม่เกิดขึน ต่อตนเอง และ ่ ้ ผูอ่นทีไม่เคยประสบมาก่อน ้ ื ่ความเป็ นระบบ แนวทางซึงมีการจัดขันตอนไว้เป็ นลาดับ สามารถทาซ้าได้และมีการใช้ขอมูลและ ่ ้ ้ สารสนเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ หรืออาจกล่าวได้ว่า แนวทางมีความเป็ นระบบ(Systematic) ั หากมีการประเมิน การปรับปรุ และการแบ่งปนจนส่งผลให้แนวทางนันมีความ ้ สมบูรณ์ยงขึน ิ่ ้ความเป็ นเลิศทางวิชาการ ความเก่ง ความยอดเยียมทางวิชาการตามลักษณะเด่น หรือจุดเน้นของสถาบันใน ่ การสร้างองค์ความรู้ ทังในการค้นคว้า การถ่ายทอด และการจัดการความรู้ ้(Academic Excellence)(ศ)ความพึงพอใจ ความสามารถขององค์กรในการตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ และด้าน กายภาพของลูกค้าให้บรรลุวตถุประสงค์ทคาดหวัง ั ่ี(Satisfaction)ความไม่ พงพอใจ ึ ความรู้ สึก และทัศ นคติ อ ัน เกิ ด จากประสบการณ์ ข องลู ก ค้ า ที่ไ ม่ ไ ด้ ร ับ การ ตอบสนองจากองค์กรตามสิงทีคาดหวังไว้ หรือตามความต้องการ ่ ่(Unsatisfaction)ความยังยืน ่ ความสามารถโดยรวมของสถาบัน ที่ตอบสนองต่ อความต้อ งการทางด้านการ ั ั ศึกษาในปจจุบน มีความคล่องตัวและมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ทจะทาให้สถาบัน่ี(Sustainability) (ล) สามารถเตรียมตัวให้พร้อมต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การดาเนินการและ ั ตลาดในอนาคต สถาบันจาเป็ นต้องพิจารณาถึง ปจจัยภายนอกและภายใน ทังที่ ้ เป็ นป ัจจัยเฉพาะของสถาบันและของภาคส่วนการศึกษาความรู้ อย่ างรอบด้ าน การมุ่งพัฒนา (ให้นกศึกษาหรือบุคลากร) เป็ นผูทมความรอบรูในศาสตร์และศิลป์ ั ้ ่ี ี ้ ต่ า งๆ อย่ า งกว้ า งขวาง สมความเป็ น บัณ ฑิต ซึ่ง มิใ ช่ เ ป็ น ความรู้ ใ นเฉพาะ 8
 9. 9. คาศัพท์ นิยาม/ความหมาย(Well-rounded สาขาวิชาทีตนเองเชี่ยวชาญหรือศึกษาเท่านัน แต่ควรเป็ นคนทีสามารถรูจกการ ่ ้ ่ ้ั แสวงหาความรูดวยตนเอง และมีพฒนาการความเป็ นคนทีสมบูรณ์ ้ ้ ั ่Education)ค่ านิยมหลัก (Core คุณลักษณะและบรรทัดฐานทีมความเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา ่ ี ที่ก าหนดไว้เพื่อให้บุ คลากรยึด ถือปฏิบ ัติร่ วมกันและส่ งผลต่ อพฤติกรรมในการValues) (ศ) ปฏิบตงานของบุคลากรในสถาบันและความสาเร็จของสถาบัน ั ิคุณค่ า (Value) สิงทีมประโยชน์หรือมีมลค่าสูง ่ ่ ี ูคุณธรรม (Virtues) 1. สภาพคุณงามความดี 2. คุณค่า ประโยชน์ ความดีงาม ซึ่งใช้เป็ นเครื่องประคับประคองใจให้เกลียด ่ ่ ความชัว กลัวบาป ใฝความดี และกระตุ้นให้เกิดความรูสกผิดชอบ ชัวดี เกิด ้ ึ ่ จิตสานึกทีดี ทาให้สงคมเกิดความสงบสุข (ศ) ่ ัคุณภาพ ในแง่ product-based : คุณสมบัตเฉพาะทีสามารถวัดได้ของสินค้า ิ ่ ในแง่ user-based : ผลิตภัณฑ์/บริการ ทีถูกใจ สนองความประสงค์ และเป็ น ่(Quality) ความต้องการของลูกค้าอย่างมาก ในแง่ value-based : ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่สนองความต้อ งการของลูกค้าใน ราคา ทีเหมาะสม ่คุณภาพการศึกษา คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามปณิ ธ านและภารกิ จ ของการจั ด การศึ ก ษา ระดับอุดมศึกษา ตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจน(Education Quality) ปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบันคุณภาพชี วต ิ สภาพที่ค นสามารถบรรลุ ถึ ง ความสุ ข ความพอใจ และมีค วามเป็ น อยู่ ท่ี ดี ่ ่ ั ซึงโดยทัวไปจะรวมถึงปจจัยสาคัญ ดังต่อไปนี้คอ ื(Quality of Life) 1) สุขภาพอนามัย 2) การทางาน 3) รายได้ 4) ความปลอดภัยในชีวต ทรัพย์สน ิ ิ 5) สภาพสิงแวดล้อมทังในเมืองและชนบททีให้ความพึงพอใจ ่ ้ ่ 6) การพัฒนาทางจริยธรรม 7) ความมันคงของครอบครัวและชุมชน ่ 8) โอกาสในการได้รบการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวต ั ิคู่แข่ ง ่ ฝายตรงกันข้าม โดยอาจจะเป็ นผูซอหรือผูขายสินค้าหรือบริการในตลาดเดียวกัน ้ ้ื ้(Competitor)เครือข่ ายความร่ วมมือ การเชื่อ มโยงร้ อ ยรัด เอาความพยายามและการด าเนิ น งานของฝ่ า ยต่ า งๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบและเป็ นรูปธรรม เพื่อปฏิบตภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใด ั ิ ร่วมกัน โดยทีแต่ละหน่วยยังคงปฏิบตภารกิจหลักของตนอยู่ต่อไปโดยไม่สญเสีย ่ ั ิ ู เอกลักษณ์และปรัชญาของตน การเชื่อมโยงนี้อาจเป็ นไปในรูปแบบการรวมตัวกัน อย่ า งหลวมๆ เฉพาะกิ จ ตามความจ าเป็ น หรื อ เป็ นระบบที่ มี โ ครงสร้ า ง ความสัมพันธ์อย่างชัดเจนโครงการบริการวิชาทีมี ่ โครงการทีสถาบันจัดขึนเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดาเนินการ ่ ้ 9
 10. 10. คาศัพท์ นิยาม/ความหมายผลต่ อการพัฒนาและ แล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลียนแปลงในทางทีดขนในด้านต่างๆ หรือทาให้สามารถ ่ ่ ี ้ึ พึงตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง ่เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน (AcademicProjects for CommunityEmpowerment) (ศ)โครงสร้ างองค์ กร ระบบการติดต่ อสื่อ สาร และอานาจบั งคับบัญชาที่เชื่อมต่ อคนและกลุ่มคนเข้า ด้ ว ยกั น เพื่ อ ท างานร่ ว มกั น จนบรรลุ เ ป้ าหมายองค์ ก ร ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ(Organization ประกอบด้วยการแบ่งงานกันทา และการประสานงานการปฏิบตเข้าด้วยกัน ั ิStructure)งานวิจัย (Research) ั 1. กระบวนการค้นหาค าตอบของปญหา หรือ การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึง การประดิษ ฐ์คิด ค้น ที่ผ่ า นกระบวนการศึก ษา ค้น คว้า หรือ ทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็ นระบบ 2. ผลงานทางวิชาการทีได้มการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธวจย ่ ี ีิั ทีเหมาะสมกับสาขาวิชา เพื่อให้เกิดเป็ นองค์ความรูใหม่ หรือเป็ นการต่อยอด ่ ้ องค์ความรูเดิม (ศ) ้งานสร้ างสรรค์ (Creative 1. ผลงานประดิษฐ์คดค้นหรืองานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมและจิตรกรรม หรือ ิ ผลงานแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเป็ น ที่ย อมรับ ระดับ ชาติแ ละระดับProduct) นานาชาติหรืองานทีได้รบสิทธิบตรเป็ นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ ่ ั ั เสริมสร้าง องค์ความรู้หรือวิธการทีเป็ นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรือแสดง ี ่ ความเป็ นต้นแบบ ต้น ความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการ บุกเบิกงานในสาขาวิชานัน ้ 2. ผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่ม วิช าการทางศิลปะ ตามการจัด กลุ่ ม ศิล ปะของอาเซีย น ได้แ ก่ ทัศ นศิ ล ป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และวรรณศิล ป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม (ISCED (International Standard Classification of Education) ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ ั โบราณคดี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร์ โดยเป็ น ผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิด แนวทางการทดลอง เพื่อให้เกิดผลงานในมิติ ใหม่ หรือเป็ นการพัฒนาจากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็ นต้นแบบหรือ ความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ยงครอบคลุมไป ั ถึงสิงประดิษฐ์ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มคุณค่าและ ่ ี คุณประโยชน์เป็ นทียอมรับในวงวิชาชีพ (ศ) ่งานสร้ างสรรค์ ทเี่ ผยแพร่ การนาเสนอผลงานทางศิลปะแขนงต่ างๆ อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ฯลฯ ที่เ ป็ น ผลงานวิช าการสู่ส าธารณะหรือ กลุ่ ม เป้ าหมาย โดยมีก ารจัด การในระดับชาติ (Publicized นาเสนอในระดับชาติอย่างเป็ นระบบและเป็ นวิธการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือ ีCreative Works at 10
 11. 11. คาศัพท์ นิยาม/ความหมายNational Levels) (ศ) ได้รบการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมทีเกียวข้องและมีช่อเสียงในระดับประเทศ ั ่ ่ ืงานสร้ างสรรค์ ทเี่ ผยแพร่ การนาเสนอผลงานทางศิลปะแขนงต่ างๆ อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ฯลฯ ที่เ ป็ น ผลงานวิช าการสู่ส าธารณะหรือ กลุ่ ม เป้ าหมาย โดยมีก ารจัด การระดับนานาชาติ นาเสนอในระดับชาติอย่างเป็ นระบบและเป็ นวิธการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือ ี(Publicized Creative ได้ ร ับ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก ร สมาคมที่ เ กี่ ย วข้อ งและมีช่ื อ เสีย งในระดับWorks at International นานาชาติLevels) (ศ)จรรยาบรรณ ประมวลความประพฤติท่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ ละอย่างกาหนดขึ้น เพื่อ ี รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็ น(Code of Conduct) ลายลักษณ์อกษรหรือไม่กได้ ั ็จรรยาบรรณนักวิจัย หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตของนักวิจยทัวไป เพื่อให้การดาเนินงานวิจยตังอยู่ ั ิ ั ่ ั ้ บนพืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการทีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน ้ ่(Researcher Ethics) ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่างสมศักดิศรีและเกียรติภูมของนักวิจย ดังนี้ ์ ิ ั(ก) (ศ) 1) นักวิจยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ ั 2) นักวิจยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจยตามข้อตกลงทีทาไว้กบ ั ั ่ ั หน่วยงานทีสนับสนุนการวิจยและต่อหน่วยงานทีตนสังกัด ่ ั ่ 3) นักวิจยต้องมีพนฐานความรูสาขาวิชาการทีทาวิจย ั ้ื ้ ่ ั 4) นักวิจยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิงทีศกษาวิจย ไม่ว่าจะเป็ นสิงมีชวตหรือไม่มชวต ั ่ ่ ึ ั ่ ีิ ี ีิ 5) นักวิจยต้องเคารพศักดิศรี และสิทธิของมนุษย์ทใช้เป็ นตัวอย่างในการวิจย ั ์ ่ี ั 6) นักวิจยต้องมีอสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขันตอนของการทาวิจย ั ิ ้ ั 7) นักวิจยพึงนาผลงานวิจยไปใช้ประโยชน์ในทางทีชอบ ั ั ่ 8) นักวิจยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่น ั ้ ื 9) นักวิจยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ ัจรรยาบรรณอาจารย์และ ประมวลความประพฤติท่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ นพึงปฏิบติเพื่อรักษา ี ั ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ นบุคลากร (Code of ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.Conduct) (ก) (ศ) เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณทีพงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมันใน ่ ึ ่ หลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมันและยืนหยัดในสิงทีถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริต ่ ่ ่ และรับผิดชอบ 3) ปฏิบติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ั 4) ปฏิบตหน้าทีโดยไม่เลือกปฏิบตอย่างไม่เป็ นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิของงาน ั ิ ่ ั ิ ์ 6) ไม่ใช้อานาจครอบงาผิดทานองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุม จรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อ วิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบติงาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่ วยงาน ั 5) จรรยาบรรณต่ อ ผู้บงคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่ อ ผู้ใต้บงคับบัญชา ั ั 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รบ บริการ ั 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ 10) จรรยาบรรณต่อสังคมจริยธรรม การครองตนและประพฤติปฏิบ ัตท่ถูกต้อง ดีงามเหมาะสมทังตามหลักกฎหมาย ิ ี ้ 11
 12. 12. คาศัพท์ นิยาม/ความหมาย(Ethics) และคุณธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์สวนตน เพื่อให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ่จุดมุ่งหมาย ข้ อ ความที่ แ สดงถึ ง ผลส าเร็ จ ที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลัง จากการ บรรลุ วัตถุประสงค์(Goal)ชุ มชน 1. ถิ่น ฐานที่อ ยู่ข องกลุ่ ม คน ถิ่น ฐานนี้ มีพ้ืน ที่อ้า งอิง ได้ และกลุ่ ม คนนี้ มีก าร อยู่อาศัยร่วมกัน มีการทากิจกรรม เรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร ร่วมมือและพึ่งพา(Community) ั อาศัย กัน มีว ัฒ นธรรมและภู มิป ญ ญาประจ าถิ่น มีจิต วิญ ญาณและความ ผูกพันอยู่กบพืนทีแห่งนัน อยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน ั ้ ่ ้ 2. หมู่ชน กลุ่มคนทีอยู่รวมกันเป็ นสังคม ขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณ ่ เดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกันชุ มชนแนวปฏิบัติ การรวมกลุ่ มบุคลากรที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องใดเรื่อ งหนึ่ ง(Community of เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ให้มคุณภาพและมาตรฐานทีดยงขึน ี ่ ี ิ่ ้Practices–CoPs) อย่างต่อเนื่องฐานข้ อมูล การรวบรวมข้อมูลที่สมพันธ์กน และกาหนดรูปแบบการจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ ั ั การจัด เก็บ ในลัก ษณะฐานข้อ มูลนัน จะจัดเก็บไว้ท่ส่ว นกลาง ทัง นี้ เพื่อ ให้ผู้ใ ช้ ้ ี ้ หลายๆ หน่ วยงานในองค์การ สามารถเรียกใช้ขอมูลที่จดเก็บไว้ได้ตามความ ้ ั ต้องการของแต่ละหน่วยงาน ซึงอาจจะถูกเรียกใช้ได้เสมอๆ เป็ นข้อมูลทีใช้ประจา ่ ่ฐานข้ อมูลสารสนเทศ ข้อมูลที่มความสัมพันธ์กน และถูกรวบรวมไว้เป็ นหลักฐาน สาหรับการสืบค้น ี ั ข้อมูล(Information Database)ดัชนีบ่งชี้คุณภาพ ลักษณะทีแสดงให้เห็นถึงความมีคุณภาพ ่(Quality Index)ต้ นทุน ทรัพยากรหรืองบประมาณ (Inputs) ซึงได้แก่ค่าใช้จ่ายทังหมด (Expenses) ทีใช้ ่ ้ ่ ในกระบวนการ กิจกรรมต่างๆ (Process) เพื่อก่อให้เกิดผลผลิต (Outputs)(Cost)ต้ นทุนต่ อหน่ วย ต้นทุนรวมของผลผลิตต่อปริมาณผลผลิต(Unit Cost) 12

×