วิส ัย ทัศ น์โ รงเรีย นผาเมือ งวิท ยาคม       “โรงเรีย นผาเมือ งวิท ยาคม ร่ว มกับ ชุม ชนจัด การ   ศึก ษา เพื่อ พัฒ...
3. พัฒนาคุณธรรมนำาความรู้น้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน   4. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน ภาคเอกชนและท้...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิสัยทัศน์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม

131 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
131
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิสัยทัศน์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม

 1. 1. วิส ัย ทัศ น์โ รงเรีย นผาเมือ งวิท ยาคม “โรงเรีย นผาเมือ งวิท ยาคม ร่ว มกับ ชุม ชนจัด การ ศึก ษา เพื่อ พัฒ นาผู้เ รีย นให้ม ีค ุณ ภาพดำา รงตนบนพื้น ฐานของปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ”พัน ธกิจ 1. พัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ทำาเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำาคัญ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสิ่ง แวดล้อมที่เอือต่อการเรียนรู้ ้เป้า ประสงค์ 1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ 2. พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีศักยภาพในการ ดำาเนินงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 3. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาสามัญและวิชาอาชีพ 4. พัฒนาโรงเรียนด้วยระบบบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสู่การประกันคุณภาพ การศึกษา กลยุท ธ์ร ะดับ แผนงาน 1. ขยายโอกาสทางการศึกษา 2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3. พัฒนาคุณธรรมนำาความรู้น้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การเรียนการสอน 4. การกระจายอำานาจและสร้างความเข้มแข็งให้เขตพื้นที่การ ศึกษาและสถานศึกษา 5. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นใน การจัดการศึกษากลยุท ธ์ใ นระดับ การพัฒ นา คือ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2. การกระจายอำานาจและสร้างเข้มแข็งให้เขตพื้นที่และสถานศึกษา
 2. 2. 3. พัฒนาคุณธรรมนำาความรู้น้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 4. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

×