Perlembagaan

266,598 views

Published on

Nota untuk pelajar tingkatan 6

Published in: Education
 • Be the first to comment

Perlembagaan

 1. 1. PERLEMBAGAANDisediakan olehPn. MunniMbssklmunni
 2. 2. Takrif dan konsep perlembagaan• “prinsip-prinsip asas yang mengasaskan sesebuahnegara, memastikan bagaimanakah sesuatukeputusan kerajaan itu akan dibuat, bagaimanakuasa akan diagih-agihkan antara institusi-institusikerajaan, menetapkan satu kewibawaan idealsesebuah negara itu dan memperkenalkan satusistem pemerintahan seperti termaktub sama adadalam undang-undang, adat mahupun MajlisPiagam Perjanjian”.munni
 3. 3. RUMUSAN• Ditakrifkan sebagai kumpulanperaturan dan undang-undangyang menentukan organisasikerajaan dan pembahagian kuasaantara badan-badan pemerintahmunni
 4. 4. Jenis Perlembagaan• Terdapat dua jenis perlembagaan iaitu• i perlembagaan bertulis (diamalkan di negara-negara seperti Malaysia dan Amerika Syarikat).Kuasa Parlimen diperolehi daripadaPerlembagaan.• - Undang-undang yang dibuat digubal ataudipinda tertakluk kepada kuasa yangdiperuntukkan oleh perlembagaan.• ii.dan perlembagaan tidak bertulis (diamalkan dinegara sebagai Britain). Parlimen bolehmembuat, menggubal atau meminda aapa juajenis undang-undang tanpa sekatan. -Kuasatertinggi terletak pada Parlimen dan bukan padaperlembagaan.munni
 5. 5. Konsep ketertinggian perlembagaan• Perlembagaan merupakan undang-undangtertinggi di Malaysia.• Hal-hal pentadbiran negara tertera di dalamperlembagaan.munni
 6. 6. Jenis-jenis Perlembagaan Malaysia• Terdiri daripada:• a) perlembagaan persekutuan• b) perlembagaan negerimunni
 7. 7. • Perlembagaan Persekutuan merupakanundang-undang tertinggi yang menentukankebebasan asasi, kewarganegaraan, kerajaanpersekutuan,perundangan persekutuan danlain-lain• - Perlembagaan persekutuan pada masa kinimengandungi 15 bahagian berhubung 183perkaramunni
 8. 8. MENGENALI KANDUNGANPERLEMBAGAAN MALAYSIA• Perlembagaan Malaysia mempunyai 183Perkara. Setiap perkara dibahagikan kepadabeberapa fasal. Selain dari itu perlembagaanjuga mempunyai 13 jadual.• 183 Perkara dalam perlembagaan dibahagikankepada 15 bahagian.munni
 9. 9. BahagianButir-butir Perkara1 Negeri-negeri Agama dan Undang-UndangPersekutuan1-42 Kebebasan Asasi 5-133 Kewarganegaraan 14-314 Persekutuan 32-695 Negeri-negeri 70-726 Perhubungan antara Persekutuan danNegeri-negeri73-95E7 Peruntukan-peruntukan kewangan 96-112D8 Pilihan raya 113 -120munni
 10. 10. 9 Kehakiman 121-131A10 Perkhidmatan Awam 132-14811 Kuasa-kuasa khas menentang PerbuatanSubversif dan Kuasa-Kuasa Darurat149-15112 Am dan Pelbagai 152 -161E13 Peruntukan Sementara dan Peralihan 162-18014 Berkecualian bagi kedaulatan Raja-raja dansebagainya18115 Prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agongdan Raja-raja182-183munni
 11. 11. PERUNTUKKAN UTAMA DALAMPERLEMBAGAAN MALAYSIA• i. Kebebasan Asasi• ii. Kewarganegaraan• iii. sistem pemerintahan- rajaberperlembagaan, demokrasi berparlimendan negara persekutuanmunni
 12. 12. SEJARAH PEMBENTUKANPERLEMBAGAAN PERSEKUTUANmunni
 13. 13. HirakiH• Malayan Union• Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu1948• Suruhanjaya Reid• Jawatankuasa 11 orang• Majlis Perundangan TM• Parlimen British• Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayumunni
 14. 14. KEBEBASAN ASASI• Kebebasan Diri• Keabdian dan kerja paksa dilarang• Perlindungan daripada undang-undangjenayah berkuatkuasa kebelakangan danpembicaraan berulang• . Sama rata• Larangan buangan negeri dan kebebasanbergerakmunni
 15. 15. • Kebebasan bercakap, berhimpun danmenubuh persatuan• Hak-hak berkenaan dengan pelajaran• . Hak terhadap hartamunni
 16. 16. Kebebasan diri• Nyawa ataupun kebebasan diriseseorang tidak boleh diambil kecualimenurut undang-undang.• Jika sesuatu penahanan itu tidak sahmaka boleh dibuat pengaduankepada Mahkamah Tinggi.• Kalau betul ditahan secara tidak sahmaka mahkamah bolehmembebaskannya .munni
 17. 17. • Penahanan seseorang itu tidak sah kalau tidakmemenuhi syarat-syarat berikut:• 1. Kesalahan seseorang mesti diberitahu semasapenahanan• 2. Pesalah hendaklah dibenarkan berunding denganpeguamnya.• 3. Seseorang yang ditahan mesti dihadapkan keseorang majistrate dalam tempoh masa 24 jam.• 4. Hanya kalau majistrate benarkan, pesalah itu bolehberada dibawa tahanan polis lebih dari 24 jam.• Keistimewaan di atas tidak dapat diaplikasikan jikalaupesalah ini adalah musuh negara, kediaman terhaddan imigresen. (Boleh dipenjarakan dari 14 hari ke 2tahun tanpa perbicaraan)munni
 18. 18. Keabdian dan kerja paksa dilarangAmalan pengabdian tidak dibenarkan–Sebarang kerja paksa dilarang namunparlimen boleh membuat peruntukanuntuk tujuan kerah tenaga bagimaksud negara–Kerja yang dilakukan oleh banduantidak dikategorikan sebagai kerjapaksa.munni
 19. 19. Perlindungan daripada undang-undang jenayah berkuatkuasakebelakangan dan pembicaraan berulang– Tidak seorangpun boleh dihukum dengan hukumanterkini untuk sesuatu kesalahan yang telah berlaku.– Tiada seorangpun boleh menanggung hukuman yanglebih berat daripada yang telah ditetapkan olehundang-undang pada masa itu.– Seseorang tahanan yang telah dibebaskan daripadakesalahannya atau telah dijatuhkan hukuman tidakboleh dibicarakan semula kerana kesalahan yangsama kecuali jika hukuman atau pembebasan itutelah dibatalkan dan pembicaraan semula diperintaholeh suatu mahkamah yang lebih tinggi daripadamahkamah yang telah membebaskan ataumenjatuhkan hukuman .munni
 20. 20. Sama rata• Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindunganyang sama rata di sisi undang-undang.• Kecuali dinyatakan dalam perlembagaan, tidak boleh ada perbezaan terhadapwarganegara semata-mata oleh sebabugama,kaum,keturunan atau tempat lahiratau jantina dalam mana-mana undang-undang, jawatan, pekerjaanmunni
 21. 21. Larangan buangan negeri dankebebasan bergerak• Seseorang warganegara tidak boleh dibuangnegeri atau ditahan masuk ke dalamPersekutuan• Namun negeri Sabah dan Sarawak mempunyaikeistimewaan yang mana boleh mengenakansekatan undang-undang untuk memasukinegerinya.• Walaubagaimanapun seseorang bolehdibuang negeri mengikut undang-undang.munni
 22. 22. Kebebasan bercakap, berhimpun danmenubuh persatuan• Setiap warganegara adalah bebas bercakapdan mengeluarkan fikiran; berhimpun secaraaman dengan tidak bersenjata danmenubuhkan persatuan. Walaubagaimanapunkesemua kebebasan di atas adalah bersyarat.• Parlimen boleh dengan undang-undangmenggenakan sekatan terhadap kebebasantersebuat jika mendapati kebebasan ini bolehmengancam keselematan dan ketenteramanpersekutuan munni
 23. 23. • Juga demi kepentingan keselematanPersekutuan atau mana-mana bahagiannyaatau ketenteraman awam, Parlimen bolehmeluluskan undang-undang melarangperbuatan mempersoal apa-apaperkara, hak, taraf, kedudukan, keistimewaan,kedaulatan atau hak kedaulatan yangditetapkan atau diperlindung . (Perkara152, 153 dan 181)• Antara undang-undang yang telah diluluskandi Parlimen untuk menyekat kebebasan di atasadalah seperti berikut:munni
 24. 24. AKTA• Undang-Undang Subversif• Undang-Undang Darurat• Akta Universiti dan Kolej Universiti• Akta Rahsia Rasmi• Akta Mesin Cetak• Akta Hasutan• Hak Keistimewaan Sabah dan Sarawakmunni
 25. 25. Kebebasan ugama• Setiap orang adalah berhak menganuti danmengamalkan ugamanya dan bolehmengembangkannya. Namun undang-undangpersekutuan menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan ugama antaraorang-orang berugama Islam.• Tidak sesiapapun boleh dipaksa membayarapa-apa cukai jika pendapatan dari cukai ituadalah diuntukkan khas sama adakesemuanya atau sebahagiannya bagimaksud-maksud sesuatu ugama yang laindaripada ugamanya sendiri.munni
 26. 26. • Tiap –tiap kumpulan ugama adalah berhakmenguruskan hal-ehwal ugamanya sendiri;menubuh dan menguruskan yayasan-yayasanbagi maksud-maksud ugama atau khairat danmemperolehi dan mempunyai harta sertamemegang dan mentadbirnya mengikut undang-undang.• Ugama bagi seseorang yang berumur kurangdaripada 18 tahun adalah ditetapkan oleh ibubapa atau penjaganya.• Kesemua kebebasan di atas boleh disekat jikadidapati apa-apa perbuatan yang berlawanandengan undang-undang dan menggangguketenteraman awam, kesihatan awam atauakhlak. munni
 27. 27. Hak-hak berkenaan dengan pelajaran• Kecuali dengan peruntukkan perlembagaantidak boleh ada pembezaan terhadap mana-mana jua warganegara semata-mata olehsebab ugama, kaum, keturunan atau tempatlahir.• Ini termasuklah pentadbiran mana-manayayasan tentang kemasukan murid-murid ataupelajar-pelajar atau tentang bayaran , bantuankewanganmunni
 28. 28. • Tiap-tiap kumpulan ugama adalah berhakmenubuhkan dan menyenggara institusi-institusi untuk pelajaran kanak-kanak dalamugama kumpulan itu sendiri• Tidak sesiapa pun boleh diwajibkan menerimaajaran-ajaran mengenai apa-apa ugama ataumengambil bahagian dalam upacara atausembahyang sesuatu agama selain dariagamanya.munni
 29. 29. Hak terhadap harta• Tidak seseorang pun boleh dilucutkanhartanya kecuali mengikut undang-undang• Tiada sesuatu undang-undang pun bolehmembuat peruntukan bagi mengambil ataumenggunakan harta-harta dengan paksadengan tiada pampasan yang mencukupimunni
 30. 30. TERIMA KASIHmunni

×