Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Model ekonomi baru (meb)

188,783 views

Published on

Nota untuk pelajar tingkatan 6.

Model ekonomi baru (meb)

  1. 1. MODEL EKONOMI BARU (MEB) Disediakan oleh Pn. Munni MBSSKL3/20/2013 munni/2011
  2. 2. PENGENALAN• Diumumkan oleh Datuk Seri Mohd Najib pada 30 Mac 2010• Mempunyai empat tonggak bagi mendorong transformasi dan untuk menggerakkan Malaysia ke atas menjadi negara maju3/20/2013 munni/2011
  3. 3. OBJEKTIF• Mdel Baru Ekonomi (MEB) akan memacu Malaysia menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 serta menjadi petunjuk pentadbiran dan mengukur pencapaian kerajaan3/20/2013 munni/2011
  4. 4. Empat Tonggak Transformasi Negara 1 MALAYSIA Rakyat Pemeliharaan dan didahulukan, Pencapaian peningkatan perpaduan Diutamakan dalam kepelbagaianProgram Transformasi Bidang Keberhasilan Utama Penyampaian berkesanKerajaan (PTK) Negara (NKRA) – 6 bidang dalam perkhidmatan kerajaanProgram Transformasi Inisiatif Pembaharuan Berpendapatan tinggi,Ekonomi (PTE) Strategi (IPS) keterangkuman dan kemampananRancangan Malaysia Sasaran pertumbuhan Kelancaran pelaksanaanKesepuluh makroekonomi dan program pembangunan peruntukan perbelanjaan kerajaan3/20/2013 munni/2011
  5. 5. Matlamat Model Ekonomi Baru- pendekatan holistik bagimenjamin kualiti hidup rakyat dan mencapai pembangunanekonomiBerpendapatan Mencapai AS$15,000 – AS$ 20 000tinggi per kapita pada tahun 2020Keterangkuman Membolehkan semua komuniti menikmati kekayaan negara sepenuhnyaKemampanan Memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan generasi akan datang3/20/2013 munni/2011
  6. 6. Ciri-ciri Teras MEBBerpandukan Menggalakkan pertumbuhan ekonomi melalui produktiviti,pasaran berpandukan sektor swasta, berasaskan kelompok, industri dan firma yang berkemampuan teknologi.Tadbir urus Kerajaan akan menjadi fasilitator yang cekap menerusi rangka kerjayang rapi kawal selia yang rapi, seimbang, fokus pasaran dan membantu pasaran. Memiliki kakitangan yang berkelayakan tinggi seperti dinamik, fleksibel dan sebagainyaBerintegrasi Meluaskan pasaran melalui integrasi serantau dalam bidangserantau perdagangan dan perkhidmatan serta melalui pembentukan rantaian penawaran dan rangkaian pengeluaran rentas sempadanKeusahawanan MEB akan menyediakan rangka kerja dan persekitaran untuk melahirkan semangat keusahawanan bagi memanfaatkan sebaik- baiknya pertumbuhan daripada pembiayaan yang sedia adaInovatif Memanfaatkan inovasi dan teknologi terkini bagi menjana produk, perkhidmatan dan proses kreatif yang memiliki nilai tambah yang tinggi dalam arena teknikal, sosial dan institusi 3/20/2013 munni/2011
  7. 7. Semua rakyatakan dapatmenikmatikemakmuranbersamaPenyertaanmenyeluruhsemua golonganrakyatMapan 3/20/2013 munni/2011
  8. 8. STRATEGI PELAKSANAAN• Menyuburkan kembali peranan sektor swasta untuk menerajui pertumbuhan ekonomi• Membangunkan tenaga kerja yang berkualiti dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing• Mewujudkan ekonomi domestil yang berdaya saing• Memperkukuhkan sektor awam3/20/2013 munni/2011
  9. 9. • Melaksanakan tindakan afirmatif yang telus dan mesra pasaran• Membina infrastruktur berasaskan pengetahuan• Meningkatkan sumber pertumbuhan• Memastikan pertumbuhan yang mapan3/20/2013 munni/2011

×