Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dasar pertanian negara

206,457 views

Published on

Nota rujukan untuk pelajar tingkatan 6

Dasar pertanian negara

  1. 1. DASAR PERTANIAN NEGARA Disediakan oleh Pn. Munni MBSSKL3/15/2013 munni
  2. 2. DASAR PERTANIAN DPN 1 ( 1984 – 1991 ) DPN 2 ( 1992 – 1997 ) DPN 3 ( 1998 – 2010 )3/15/2013 munni
  3. 3. • 12 Januari 1984 • Garis panduan Kerajaan & Swasta bangunkan sektor pertanian • Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui kecekapan dan keberkesanan pengemblengan sumber- sumber negara demi menggiatkan semula sumbangan sektor pertanian kepada ekonomi negara3/15/2013 munni
  4. 4. DASAR PERTANIAN NEGARA: OBJEKTIF – Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran • kadar kemiskinan kualiti hidup keluarga – Maju dan tingkatkan hasil & mutu komoditi berpotensi eksport/bahan gantian import serta komoditi terpilih untuk sektor makanan & perindustrian3/15/2013 munni
  5. 5. DASAR PERTANIAN NEGARA: STRATEGI – PENGGUNAAN SUMBER SECARA OPTIMUM Pemulihan dan Penyatuan tanah pertanian terbiar diberi tumpuan dan diperluaskan – PEMESATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI BERASASKAN PERTANIAN Pengeluaran Pertanian dihubungkait dengan sektor pembuatan – pemprosesan & pembuatan bagi pertanian iaitu makanan dan bukan makanan – PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN (P & P)3/15/2013 munni
  6. 6. DASAR PERTANIAN NEGARA: STRATEGI – Pembukaan tanah baru – Pembangunan In-situ – Perkhidmatan sokongan Pertanian – Penswastaan & penyertaan pihak swasta – Pembangunan komoditi – Program hala Cara Baru Dalam Pembangunan Kampung & Luar Bandar3/15/2013 munni
  7. 7. DASAR PERTANIAN NEGARA: MASALAH – Ketidakstabilan harga komoditi – luar kawalan – Sekatan perdagangan oleh negara pengimport komoditi – untuk jaga kepentingan sendiri – Kekurangan tenaga kerja – penghijrahan belia ke bandar – Minat pelabur kurang berbanding sektor pembuatan – Kaedah tradisional – Tanah terbiar – Saiz tanah – Sikap petani3/15/2013 munni
  8. 8. OBJEKTIF DPN 3 1998 - 2010• Meningkatkan sekuriti makanan - food security dan menjamin bekalan makanan berterusan• Meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor pertanian• Mengukuhkan pertalian dengan sektor-sektor lain• Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru untuk sektor pertanian• Memulihara dan menggunakan sumber-sumber asli secara mampan• Gabungan sistem bersepadu melalui teknik saintifik sektor tanaman, ternakan, perhutanan, perikanan dengan pelancongan - agrotourism• Intergrasi perhutanan dan pertanian – agroforestry serta meningkatkan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi3/15/2013 munni
  9. 9. Strategi Pelaksanaan• Pendekatan perhutanan i. mengoptimumkan penggunaan sumber dengan menggabungkan perusahaan perhutanan dan pertanian ii. Mengeluarkan hasil pertanian dan perhutanan daripada tanah yang sama iii. Menggalakkan penyertaan sektor swasta dalam penanaman hutan komersial dan meningkatkan bekalan balak3/15/2013 munni
  10. 10. • Pendekatan berasaskan produk i. melengkapkan pendekatan pembangunan berkelompok bagi industri berasaskan pertanian dalam Pelan Induk Perindustrian Kedua ii. Meningkatkan pengeluaran hasil pertanian di ladang berdasarkan petunjuk pasaran iii. Mengenal pasti dan memperluas peluang pasaran melalui aktiviti R&D3/15/2013 munni

×