8th grade   Unit: 15Topic: Predictions
Les s on: № 1We a th e rp r e d ic t io   ns               The weather         Will/ won’t (pre...
Review the las t les s onTe ach e r: S araa, h ave you e ve r b e e n to D arkh an?S tu d e nt: Ye s , I h aveTe ach e r: ...
S ing a s ong/media/5422-CD91/Its Rainy.flv
Ирээдүй цагт Will/S hall-ийг  хэрэглэх  " W ill" н ь х эл б эр ээ ө ө р ч и л д ө г г ү й .I, yo u , h e , s h e , it ...
E xam p le :                 Ж и ш ээ н ь :          +                     ...
!Анхаар! Бидний зохицуулсан ю муу хийхээр шийдсэн    зүйлсийг хэлэхэд " Will" гэдэг үг дангаараа хэрэглэгдэхгүй .   ...
!Note! " Will" - ийг "Th ink" гэдэг үгтэй байнга     хэрэглэдэг. " I think I will ... Би ... гэж бодож        ...
New wordsS unny       S nowyRainy       ThunderCloudy       WindyF og g y        Hail
Цаг агаары г тодорхойлж хэлэх тэмдэг            нэрс  Swelt ering = It is swelt ering. o r It is a  Freezin...
Sh o w e r y = It i s sh o w e r y.  o r It i s a sh o w e r y d ay.   Ra i n y = It i s r a i n y. o r It is     ...
Цаг агаартай холбоотой бусад зүйлс S u n s h in e - Н а р т а й ,   L ig h t n in g - А я н г а    нар л аг өд өр ...
Цаг агаары г ерөнхийд нь тайлбарлах              w e t , m is e ra b le ,h o t , s c o rc h in g      ...
Цаг аг аар ямар байг аа т алаар яаж асуух            т ухай .        •  W h a t is t h e w e a t h e r...
Цаг аг аар ямар байг аа т алаар яаж асуух            т ухай .        •  W h a t is t h e w e a t h e...
Цаг агаары г тодорхойлж хэлэх үйл        үгнүүд       Th e s u n is    It is d riz z lin g        ...
next clip. Then you can find 4  Дараагийн клипийг үзээд цаг агаары н 4 өөр төрлийн үзэгдлийг      олж бичнэ үү !
Click to edit Master text stylesSecond level Third level  Fourth level    Fifth level
Match the words to the weather      s ymbols .      S unny,      C loudy,     Thunder,       Rai...
In groups , look at the map of Mongolia. What do you think the         weather will be like tomorrow?
Look at the chart. Which countries are thes e cities in?       Tomorrow’s Weather            A     ...
Read to the weather forec as t and write the     mis s ing s ymbols in column A . S = s u nny C = clou d y W= wind y ...
ompos e the s entences about 4 s eas ons of the ye            Жилийн 4          улирлы н зурганд   ...
HomeworkE x: 3b - Take tu rns to give te m p e ratu re s and s ay  wh ich city it is .E x: 5 – write p re d ictions for n...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Muugii lesson

293 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Muugii lesson

 1. 1. 8th grade Unit: 15Topic: Predictions
 2. 2. Les s on: № 1We a th e rp r e d ic t io ns The weather Will/ won’t (predicting the weather)
 3. 3. Review the las t les s onTe ach e r: S araa, h ave you e ve r b e e n to D arkh an?S tu d e nt: Ye s , I h aveTe ach e r: Wh e n d id you go?S tu d e nt: I we nt th e re in 2007 with m y fam ily.
 4. 4. S ing a s ong/media/5422-CD91/Its Rainy.flv
 5. 5. Ирээдүй цагт Will/S hall-ийг хэрэглэх " W ill" н ь х эл б эр ээ ө ө р ч и л д ө г г ү й .I, yo u , h e , s h e , it , w e , t h e y w ill " W ill" - и й г . . . " ll г эж т о в ч и л д о г . I` ll, yo u ` ll, h e ` ll, s h e ` ll, w e ` ll, t h e y` ll it ` ll Үг ү й сг эсэн х эл б эр т " w ill" - и й г " w ill n o t " г эх б а w o n ` t г эж т о в ч и л д о г . I, yo u , h e , s h e , it , w ill n o t / w o n ` t we, t he y
 6. 6. E xam p le : Ж и ш ээ н ь : + - I w ill g o . I` ll g o - Б и яв н а . I w o n ` t g o - Б и яв а х г ү й .Yo u w ill g o . Yo u ` ll g o - Ч и я в н а . Yo u w o n ` t g o - Ч и яв а х г ү й .H e w ill g o . H e ` ll g o - Тэр яв н а . H e w o n ` t g o - Тэр яв а х г ү й . S h e w o n ` t g o - ТэрS h e w ill g o . S h e ` ll g o - Тэр яв н а . явах г ү й . It w ill g o . It ` ll g o - Эн э я в н а . It w o n ` t g o - Эн э яв а х г ү й . W e w o n ` t g o -Б и дW e w ill g o . W e ` ll g o - Б и д яв н а . явах г ү й . Th e y` ll g o - Тэд Th e y w o n ` t g o - Тэд
 7. 7. !Анхаар! Бидний зохицуулсан ю муу хийхээр шийдсэн зүйлсийг хэлэхэд " Will" гэдэг үг дангаараа хэрэглэгдэхгүй . " Will" -ийг ихэвчлэн доорх байдлаар хэрэглэдэг :- Са й н д у р а а р а а (Th e p h o n e is rin g in g ). I` l l a n sw e r i t . Б и хийх: а в а а д а х ъ я. (A frie n d is le av in g ) I` l l v i si t y o u i n t h e su m m e r. Ам л а л т ө г ө х : Б и з у н ч а м д д ээр о ч н о . Ш и й д в эр (Yo u r car wo n ` t start) I` l l b u y a n e w ca r. Б и гар гах : ш и нэ м аш и н х у д ал д аж авна. (Yo u r ch ild wo n ` t d o th e ir h o m e wo rk) Yo u ` l l d o Х эн н эг эн д y o u r h o m e w o r k n o w ! Б и ч и н и й г эр и й н са н а л б о л г о х : д аал г авар ы г ч и н ь х и й ч и х ье. (W in te r is co m in g ) I t h i n k i t w i l l b e a co l dУ р ь д ч и л ж х эл эх w i n t e r. Х ү й т эн ө в ө л б о л о х ю м ш и г ээ.
 8. 8. !Note! " Will" - ийг "Th ink" гэдэг үгтэй байнга хэрэглэдэг. " I think I will ... Би ... гэж бодож байна..." З ө в ш ө ө р сө н ( + ) Үг ү й сг эсэн ( -) I w o n ` t d o m y h o m e w o rk la t e r. Б и I` ll d o m y h o m e wo rk n o w. Б и М эд эг д эл ж аахан байж байгаад о д о о д а а л г а в а р а а х и й л ээ . д аал гавар аа х и й х гү й . I t h in k s h e ` ll g o t o t h e c in e m a I d o n ` t t h in k s h e ` ll g o t o t h e Th in k- и й г t o n ig h t . Б и т ү ү н и й г ө н ө ө о р о й c in e m a t o m o rro w. Б и т ү ү н и й гх эр эг л эсэн к и н о т е а т р явн а г эж б о д о ж м а р г а а ш к и н о т е а т р яв н а г эж м эд эг д эл байна. бод охгү й байна. W ill- и й г W ill t h e re b e a t e s t o n W o n ` t t h e re b e a t e s t o n M o n d a y?х эр эг л эсэн M o n d a y? Д а ва а г а р а г т Д а ва а г а р а г т ш а л г а л т б а й х г ү йа су у л т у у д ш ал гал т байгаа ю у ? ю муу? D o yo u t h in k t h e y` ll w in ? Ч и D o yo u t h in k t h e y wo n ` t win ? Ч и Q u e s t io n т эд н и й г ял н а г эж б о д о ж т эд н и й г ял а х г ү й г эж б о д о ж ( c lo s e d ) байна у у? байна уу? W h a t d o yo u t h in k h e ` ll d o in t h e s u m m e r h o lid a ys ? Ч и А су у л т тү ү нийг зу н амр ал таар аа ю у
 9. 9. New wordsS unny S nowyRainy ThunderCloudy WindyF og g y Hail
 10. 10. Цаг агаары г тодорхойлж хэлэх тэмдэг нэрс Swelt ering = It is swelt ering. o r It is a Freezing = It is freezing. o r It is a freezing swelt ering day. day. Халуун бүг чим= Халуун бүг чим байна. Хөлд өм= Хөлд өм байна. эсвэл Хөлд өм эсвэл Халуун бүг чим өд өр байна. өд өр байн а. Warm = It is warn. o r It is a warm day.Cold = It is cold. o r It is a cold day.Халуун= Халуун байн а. эсвэл Халуун өд өр Хүйт эн= Хүйт эн байна. эсвэл Хүйт эн байна. өд өр байна. Sunny = It is sunny. o r It is a sunny day. Cloudy = It is cloudy. o r It is a cloudy day.Нарт ай= Нарт ай байна. эсвэл Нарлаг өд өр Үүлэрхэг = Үүлэрхэг байна. эсвэл Бүрхэг байна. өд өр байн а. Clear = It is clear. o r It is a clear day. St orm y = It is st orm y. o r It is a st orm y day.Цэлмэг = Цэлмэг байна. эсвэл Цэлмэг өд өр Ш уург ат ай= Ш уург ат ай байна эсвэл байна. Ш уург ат ай өд өр байна. Breezy = It is breezy. o r It is a breezy day Windy = It is windy. o r It is a windy day. Сэвш ээ салхит ай= Сэвш ээ салхит ай Салхит ай= Салхит ай байн а. эсвэл байна. эсвэл Сэвш ээ салхит ай өд өр Салхит ай өд өр байна.
 11. 11. Sh o w e r y = It i s sh o w e r y. o r It i s a sh o w e r y d ay. Ra i n y = It i s r a i n y. o r It is a ra in y d a y. Ш ирүүн бороотой= Ш ирүүн Бор оотой = Бор оотой б о р о о т о й б а й н а . эсв эл б а й н а . эсв эл Б о р о о т о й Ш ир үүн бороотой өд өр өд өр байна. байна. F ro s t y = It is fro s t y. o r It S n o w y = It is s n o w y. o r It is a fro s t y d a y. is a s n o w y d a y.Х ү й т эн ж а в а р т а й = Х ү й т эн Ц а ст а й = Ц а ст а й б а й н а . ж а в а р т а й б а й н а . эсв эл эсв эл Ц а ст а й ө д ө р Х ү й т эн ж а в а р т а й ө д ө р байна. байна. D riz z ly = It is d riz z ly. o r It Ic y = It is ic y. o r It is a n is a d riz z ly d a y. ic y d a y. Ш и в р ээ М ө ст эй = М ө ст эй б а й н а . б о р о о т о й = Ш и в р ээ эсв эл М ө ст эй ө д ө р б о р о о т о й б а й н а . эсв эл байна. Ш и в р ээ б о р о о т о й ө д ө р байна. D ry = It is d ry. o r It is a W e t = It is w e t . o r It is a d ry d a y. w e t d a y.
 12. 12. Цаг агаартай холбоотой бусад зүйлс S u n s h in e - Н а р т а й , L ig h t n in g - А я н г а нар л аг өд өр ц ахил гаан R a in d ro p s - Б о р о о н ы P u d d le s - Ш а л б а а г д у са л S n o wfla ke s - Ц а са н H a ils t o n e s - М ө н д ө р ш и р х эг Th e w e a t h e r fo re c a s t -Fro s t - Ж и х ү ү н х ү й т эн Ц аг агаар ы н у р ь д ч и л са н м эд ээ F lo o d - Үе р D ro u g h t - Га н г а ч и г Tid a lwa v e - Д а л а й н t o rn a d o / t w is t e r - Х а р
 13. 13. Цаг агаары г ерөнхийд нь тайлбарлах w e t , m is e ra b le ,h o t , s c o rc h in g dampхал у ун, бү гч им н о й т о н , б ү р х эг , хал у ун ч и й г л эгw a rm , m ild , fin e , d ry d u ll, g re yд у л аан, зөөл өн, б ү р х эг , д ү н сг эр са й х а н , х у у р а йc o o l, re fre s h in g c o ld , c h illy
 14. 14. Цаг аг аар ямар байг аа т алаар яаж асуух т ухай . • W h a t is t h e w e a t h e r like ? • W h a t is t h e w e a t h e r d o in g ? • Is it ra in in g w h e re yo u a re ?хэнх нь тоологддоггүй үгс байдаг, иймд тоологддог үгнүүдийг шин F o g / M is t A w is p o f m is t / fo g . H a il A h a ils t o n e R a in A d ro p o f ra in / A ra in d ro p S now A s n o w fla ke S u n s h in e A ra y o f s u n s h in e W in d A g u s t o f w in d
 15. 15. Цаг аг аар ямар байг аа т алаар яаж асуух т ухай . • W h a t is t h e w e a t h e r like ? • W h a t is t h e w e a t h e r d o in g ? • Is it ra in in g w h e re yo u a re ?ихэнх нь тоологддоггүй үгс байдаг, иймд тоологддог үгнүүдийг ши F o g / M is t A w is p o f m is t / fo g . H a il A h a ils t o n e R a in A d ro p o f ra in / A ra in d ro p S now A s n o w fla ke S u n s h in e A ra y o f s u n s h in e W in d A g u s t o f w in d
 16. 16. Цаг агаары г тодорхойлж хэлэх үйл үгнүүд Th e s u n is It is d riz z lin g s h in in g Б о р о о ш и в эр ч Нар ш ар ж байна байна Th e w in d is It is ra in in g ( Th e b lo w in g ra in is fa llin g . ) Са л х и са л х и л ж Бор оо ор ж байна байна It is p o u rin g ( Th e It is h a ilin g ra in is p o u rin g Мөнд өр орж d own. ) байна Бор оо ш и р ү ү н ор ж байна
 17. 17. next clip. Then you can find 4 Дараагийн клипийг үзээд цаг агаары н 4 өөр төрлийн үзэгдлийг олж бичнэ үү !
 18. 18. Click to edit Master text stylesSecond level Third level Fourth level Fifth level
 19. 19. Match the words to the weather s ymbols . S unny, C loudy, Thunder, Rain, Click to edit Master text styles S now Second level Third level Fourth level Fifth level
 20. 20. In groups , look at the map of Mongolia. What do you think the weather will be like tomorrow?
 21. 21. Look at the chart. Which countries are thes e cities in? Tomorrow’s Weather A B Te m p e ra t u re ( C )London R 5 Pa ris 3B e rlin 7Mos cow -2 S e oul STo k yo 20B e ijin g C D e lh i
 22. 22. Read to the weather forec as t and write the mis s ing s ymbols in column A . S = s u nny C = clou d y W= wind y R = rainy S n= s nowy F = foggyTV R e p orte r: And now th e we ath e r for tom orrow arou nd th e world . It looks like th e we ath e r will b e qu ite nice tom orrow. In E u rop e th e we ath e r is going to b e warm e r b u t th e re will b e rain and fog in s om e citie s . It will rain in Lond on and th e te m p e ratu re th e re will b e ab ou t five d e gre e s . In P aris is it will b e a little cold e r, th re e d e gre e s b u t clou d y. In Be rlin it will b e warm and foggy – s e ve n d e gre e s . M os cow will ge t s om e wind with te m p e ratu re at m inu s two. N ow le t’s look at a fe w citie s in As ia. In S e ou l and Tokyo it will b e clou d y b u t warm , te m p e ratu re s ab ou t p lu s fifte e n. D e lh i will b e th e warm e s t city tom orrow, with s om e rain and th irty th re e d e gre e s . F inally, lis te n to th e we ath e r fore cas t in N e w York and Vancou ve r. In N e w York th e re will b e s om e s now. And it will ge t cold e r with s ix d e gre e s . Vancou ve r will b e a lot cold e r th an N e w York. It will ge t m ore s now and th e te m p e ratu re will go d own to m inu s fifte e n d e gre e s . Afte r th e two o’clock ne ws p rogram you will ge t m ore we ath e r fore cas ts from arou nd th e world .
 23. 23. ompos e the s entences about 4 s eas ons of the ye Жилийн 4 улирлы н зурганд тохирсон өгүүлбэр зохио
 24. 24. HomeworkE x: 3b - Take tu rns to give te m p e ratu re s and s ay wh ich city it is .E x: 5 – write p re d ictions for ne xt we e k’s we ath e r in you r city, town, aim ag or s u m .R e m e m b e r th e ne w word s .

×