Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN       GEOGRAFI SE...
RUKUN NEGARABAHAWASANYA     negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapaiperpaduan yang lebih erat di kala...
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah lebih memperkembangkan potensi i...
KATA PENGANTARHuraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan       Guru perlu peka terhadap tahap kecer...
KANDUNGAN                         MUKA SURATRukun Negara                     ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                         TI...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM                                          ...
Hsp geo f1
Hsp geo f1
Hsp geo f1
Hsp geo f1
Hsp geo f1
Hsp geo f1
Hsp geo f1
Hsp geo f1
Hsp geo f1
Hsp geo f1
Hsp geo f1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hsp geo f1

1,257 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hsp geo f1

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI SEKOLAH MENENGAH RENDAH (SMR) (TINGKATAN 1) PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2001
 2. 2. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapaiperpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu carahidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akandapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberalterhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membinasatu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usahakami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i
 3. 3. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah lebih memperkembangkan potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi danjasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadap keharmonian dankemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. ii
 4. 4. KATA PENGANTARHuraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Guru perlu peka terhadap tahap kecerdasan murid dalamkandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita- melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Geografi.cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan Penggunaan pelbagai pedagogi, kesepaduan ilmu dan pemilihanmenyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik sepertiberasaskan pengetahuan pada abad 21. penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi hendaklah sentiasa dipraktikkan semasa pengajaran dan pembalajaran subjekDokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran ini. Pembentukan suasana pengajaran dan pembelajaran di bilikyang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru darjah yang kondusif dengan melibatkan murid dapat menarikdigalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan minat mereka mengikuti pengajaran dengan berkesan danmengolah akitiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap menggembirakan.akan dapat membantu guru merancang dan melaksanakanpengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak pihak terlibat terutama guru, pensyarah maktab dan universiti sertaDalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharap pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu yang mewakilidapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah, iaitu badan-badan tertentu.kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, penggunaanteknologi maklumat dan komunikasi, kecerdasan pelbagai, Kepada semua pihak yang memberi sumbangan kepakaran, masapembelajaran masteri, pembelajaran secara kontekstual, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini,pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaran akses Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaankendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan dan ucapan terima kasih.kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkandapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalamkehidupan harian dan dunia pekerjaan. (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia iii
 5. 5. KANDUNGAN MUKA SURATRukun Negara iFalsafah Pendidikan Kebangsaan iiKata Pengantar iiiKandungan ivPendahuluan 1Matlamat 2Objektif 2Kandungan Mata Pelajaran Geografi 2Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Generik 3Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 6Organisasi Kurikulum 7Objektif Mata Pelajaran Geografi Sekolah Menengah Rendah 9Bahagian A: Kemahiran Geografi 10Bahagian B: Geografi Fizikal dan Manusia 16Bahagian C: Kajian Geografi Tempatan 44 iv
 6. 6. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUPENDAHULUANMata pelajaran Geografi Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) bertujuanuntuk melengkapkan murid dengan pemahaman dan kemahiran geografi. Pemahamandan kemahiran ini hendaklah disepadukan dengan pemupukan dan perkembangan nilai-nilai murni yang berkaitan dengan keperluan hidup. Unsur-unsur patriotisme diberipenekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Geografi adalah kajian tentang organisasi ruangan sebagai hasil daripada pelbagai salingkaitan dan interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar sertaantara unsur-unsur alam. Pemahaman konsep dan generalisasi tentang proses daninteraksi pelbagai fenomena ini menjadi asas kepada kajian geografi. Oleh itu pengajarandan pembelajaran Geografi KBSM akan memberi tumpuan khusus kepada pemahamankonsep-konsep geografi dan hubungkaitan tentang aspek-aspek geografi dalamorganisasi ruangan, penguasaan dan aplikasi kemahiran geografi serta pemupukan nilai-nilai murni dan semangat patriotik.Huraian Sukatan Pelajaran Geografi Sekolah Menengah Rendah (SMR) ini disediakanuntuk memberi maklumat terperinci tentang skop dan kedalaman tajuk-tajuk bagiTingkatan 1 hingga 3. Dokumen ini perlulah digunakan bersama-sama dengan SukatanPelajaran Geografi KBSM.Huraian Sukatan Pelajaran Geografi hendaklah digunakan sebagai panduan guru untukmerancang pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru boleh mengubahsuai cadanganaktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut keadaan setempat, tahap murid dansumber-sumber luar bilik darjah dan sekolah. 1
 7. 7. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUMATLAMATKurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena 8. mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-cirigeografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik.dengan negara-negara lain supaya dapat melahirkan murid yang 9. menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuatberilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta kesimpulan yang rasional.mencintai negara Malaysia. 10. mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan dan pekaOBJEKTIF terhadap perasaan serta keperluan orang lain.Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid: KANDUNGAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI1. menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak Kandungan mata pelajaran Geografi terbahagi kepada tiga dalam organisasi ruangan. bahagian:2. mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampai data geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Bahagian A - Kemahiran Geografi3. memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia (Tema 1 – dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta Tema 8) membuat keputusan dengan bertanggungjawab. Bahagian C - Kajian Geografi Tempatan4. menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di Bahagian A - Kemahiran Geografi negara Malaysia dan negara-negara lain.5. mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di Bahagian ini bertujuan membolehkan murid mengkaji dan negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak kelainannya dengan negara Malaysia. dalam organisasi ruangan. Kemahiran Geografi merangkumi6. memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam, kemahiran membina jadual, melukis graf, carta, peta dan rajah kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu negara serta membuat tafsiran. dengan negara lain.7. menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar serta pentingnya menguruskan alam dan sumber dengan bertanggungjawab dan bijaksana. 2
 8. 8. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUBahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia KEMAHIRAN BERFIKIR DAN KEMAHIRAN GENERIKBahagian ini bertumpu kepada kajian mengenai hubung kaitan dan Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individuinteraksi antara aspek fizikal dengan aspek manusia. Kajian menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang adadilakukan berasaskan lapan tema terdiri daripada: pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem pendidikan negara1. Bentuk muka bumi dan potensinya. adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif2. Cuaca dan iklim serta pengaruhnya. ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan3. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika4. Dinamik penduduk. murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan5. Petempatan dan perkembangannya. pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan6. Pengangkutan dan perhubungan. pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan7. Sumber. mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat8. Kegiatan ekonomi. mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankanKelapan-lapan tema ini membolehkan murid mengenal pasti, kemahiran berfikir dan kemahiran generik adalah teras kepadamenghubungkait dan menggabungjalin interaksi antara aspek pembelajaran berfikrah.fizikal dengan aspek manusia. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akanBahagian C - Kajian Geografi Tempatan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif pulaKajian ini dilaksanakan berasaskan lapan tema yang terdapat mempunyai daya imaginasi tinggi, berupaya menjanakan idea yangdalam Geografi Fizikal dan Manusia. Isu-isu semasa yang inovatif dan asli, serta boleh mengubahsuai idea dan produk yangberkaitan dengan kelapan-lapan tema juga boleh dibuat kajian. sedia ada.Bahagian ini juga memberi penekanan kepada aplikasipengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan. 3
 9. 9. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUKemahiran Berfikir Kritis Kemahiran Berfikir KreatifPenerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalahseperti dalam Jadual 1. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti dalam Jadual 2. Kemahiran Huraian Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, Kemahiran Huraian kualiti dan unsur sesuatu konsep atau Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan objek. dengan sesuatu perkara. Membanding dan Mencari persamaan dan perbezaan Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu membeza berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, keadaan atau peristiwa untuk mencari kualiti dan unsur sesuatu objek atau sesuatu struktur atau corak perhubungan. peristiwa. Meramal Membuat jangkaan tentang sesuatu Mengumpul dan Mengasingkan dan mengumpulkan objek peristiwa berdasarkan pemerhatian dan mengelas atau fenomena kepada kumpulan masing- pengalaman lalu atau data yang boleh masing berdasarkan kriteria tertentu dipercayai. seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini Membuat gambaran Membuat tanggapan atau adalah berdasarkan ciri atau sifat mental membayangkan sesuatu idea, konsep, sepunya. keadaan atau gagasan dalam minda atau Menganalisis Mengolah maklumat dengan fikiran. menghuraikannya kepada bahagian yang Mensintesis Menggabungkan unsur yang berasingan lebih kecil bagi memahami sesuatu untuk menghasilkan satu gambaran konsep atau peristiwa serta mencari menyeluruh dalam pelbagai bentuk makna yang tersirat. seperti pernyataan, lukisan dan artifak. Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu Menganalogi Membentuk kefahaman tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan, konsep yang kompleks atau mujarad berdasarkan bukti atau dalil yang sah. secara mengaitkan konsep itu dengan Membuat Membuat pernyataan tentang hasil konsep yang mudah atau maujud yang kesimpulan sesuatu kajian. mempunyai ciri yang serupa. Jadual 1: Kemahiran Berfikir Secara Kritis Jadual 2: Kemahiran Berfikir Kreatif 4
 10. 10. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUKemahiran Generik persetujuan ahli dalam mencapai matlamat. Elemen-elemen seperti tujuanKemahiran generik berunsurkan kemahiran, kecekapan dan dan objektif, perbezaan individu dan arahketerampilan. Kemahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk pencapaian matlamat diambil kira dalammurid meneroka ruang-ruang ilmu adalah seperti dalam mengukur keberkesanan kemahiran.Jadual 3. 5. Menyelesaikan Kemahiran ini melibatkan penggunaan Masalah kemahiran penyelesaian masalah dengan Kemahiran Huraian pelbagai cara dan situasi, termasuk situasi1. Berkomunikasi Kemahiran ini melibatkan komunikasi idea yang memerlukan pemikiran dan dan informasi. Ia berdasarkan kepada pendekatan kreatif dalam mencapai empat bidang utama: mengenal pasti sesuatu keputusan. tujuan dan respon komunikasi, pemilihan 6. Mengurus, Kemahiran ini merangkumi kebolehan bentuk dan gaya atau stail keberkesanan Memilih Dan untuk mengenal pasti, memilih, menilai komunikasi, pengubahsuaian dan Menganalisis dan seterusnya menggunakan maklumat semakan informasi. Maklumat dengan berfaedah.2. Menggunakan Kemahiran ini melibatkan penggunaan Teknologi alatan, memahami dan menggunakan 7. Memahami Kemahiran ini penting bagi pembinaan kaedah saintifik serta prinsip teknologi Budaya negara untuk mencapai wawasan 2020. Tanpa mengenepikan etika dan Unsur-unsur seperti perpaduan, bertolak tanggungjawab sosial. ansur, menghormati antara satu sama lain perlu diamalkan supaya negara terus aman dan maju.3. Merancang dan Kemahiran ini menggalakkan supaya Mengelola murid berkebolehan untuk merancang dan Jadual 3: Kemahiran Generik Aktiviti mengelola aktiviti sendiri termasuk penggunaan masa dan sumber, berupaya Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penekanan menentukan keutamaan dan memantau haruslah diberi kepada perkembangan Kemahiran Berfikir dan kemajuan pembangunan diri. Kemahiran Generik.4. Bekerja dengan Kemahiran ini berfokuskan kepada Orang Lain dan kemampuan individu berinteraksi dengan Dalam individu yang lain atau di dalam kumpulan. Kumpulan Ia merangkumi kesefahaman dan 5
 11. 11. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUSTRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3. Daya pemikiran murid perlu dipertingkat untuk membolehkan seseorang murid menyatakan idea-idea dengan jelas, objektifSelaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan dan munasabah dalam sebarang situasi. Galakan membacaKebangsaan, mata pelajaran Geografi KBSM menekankan dan aktiviti-aktiviti yang memberi peluang berfikir secara kreatifperkembangan individu yang menyeluruh dan bersepadu dari dan kritis tentang sesuatu isu atau persoalan yang dibangkitkansegi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh itu pengajaran dan hendaklah dikendalikan oleh guru. Murid dilatih menentukanpembelajaran geografi hendaklah memberi tumpuan terhadap perbezaan antara fakta dengan pendapat, maklumat yangpemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran asas geografi, berkaitan atau sebaliknya, ketepatan sesuatu kenyataan daripemupukan serta penghayatan nilai dan semangat patriotik. segi fakta, kesahihan sumber maklumat dan andaian yang dibuat.Dalam usaha ke arah mencapai matlamat mata pelajaranGeografi KBSM, perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian 4. Penggunaan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajarandalam pengajaran dan pembelajaran: yang melibatkan murid secara aktif adalah perlu untuk menjamin perkembangan potensi dan kebolehannya. Bagi1. Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang penting tujuan ini, kaedah inkuiri penemuan serta pembelajaran melalui untuk menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu, pengalaman sangat digalakkan. Antara kaedah dan teknik kemahiran, bahasa, nilai-nilai murni dan unsur-unsur yang boleh digunakan termasuklah aktiviti kumpulan, kerja luar, patriotisme. Melalui pendekatan ini perkembangan kemahiran perbincangan, kajian kes, simulasi dan main peranan. berfikir, kemahiran generik dan kemahiran belajar harus diberi Pengalaman pembelajaran seperti ini dapat memberi peluang penekanan. Di samping itu, pengetahuan dan kemahiran kepada murid untuk melahirkan pandangan sendiri, asas untuk daripada mata-mata pelajaran lain serta pengalaman hidup membina semangat, membina sikap sentiasa cinta dan seharian murid perlulah dihubung kait dalam proses dahagakan ilmu, minat membaca dan belajar seumur hidup. pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Geografi. 5. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penekanan2. Pemahaman konsep geografi dan organisasi ruangan hendaklah dibuat terhadap pemupukan nilai-nilai murni serta berasaskan keadaan negara Malaysia hendaklah diberi unsur-unsur patriotisme terhadap negara Malaysia. penekanan dan tumpuan. Pemahaman serta aplikasi konsep- Pemupukan nilai-nilai murni dan semangat patriotik diterap konsep dan generalisasi ini akan membolehkan murid melalui pemahaman konsep-konsep geografi dan aktiviti menghargai dan peka terhadap keadaan saling berkait dan pengajaran dan pembelajaran. Nilai-nilai murni seperti saling bergantung antara manusia dengan alam sekitar. amanah dan bertanggungjawab boleh dipupuk dalam perbincangan tentang penggunaan dan penerokaan sumber alam. Nilai-nilai seperti bersyukur, rasa bangga dan semangat 6
 12. 12. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATU patriotik boleh dipupuk melalui pemahaman bahawa negara Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences), manusia kita dianugerahi dengan pelbagai sumber, keindahan alam mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan serta pembangunan yang dinamik. Semangat patriotik (intelligences) yang merangkumi pelbagai kebolehan, dipupuk berasaskan pemahaman bahawa kita perlu mencintai keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud secara semula negara Malaysia, bersatu dalam kepelbagaian, berusaha jadi. Pembelajaran individu adalah lebih mudah sekiranya ia membangunkan negara Malaysia dan mempertahankan dijelaskan dalam bentuk yang selaras dengan kecerdasan negara Malaysia. Melalui aktiviti kerja kumpulan, nilai dominan sedia ada. Kecerdasan yang dikenal pasti adalah bekerjasama, kejujuran dan bertanggungjawab dapat dipupuk visual/ruang, verbal linguistik, muzik/irama, kinestetik, di kalangan murid. logikal/matematik, perhubungan antara individu, perhubungan dengan diri sendiri dan pemahaman tentang alam sekitar.6. Penguasaan pelbagai kemahiran belajar seperti pengurusan masa, membina peta minda dan belajar berpandukan peta 9. Penguasaan kemahiran Kajian Masa Depan hendaklah hendaklah dilakukan untuk mempertingkatkan daya pemikiran dilakukan untuk membolehkan murid sedar tentang sesuatu isu dan membolehkan murid menguruskan pembelajaran sendiri. atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau, masa kini Penguasaan pelbagai kemahiran belajar seperti kemahiran dan masa depan. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan, mengumpul, merekod, mengelas, menilai, mentafsir, merumus menjangka akibatnya serta mengendalikan perubahan supaya dan mengaplikasi maklumat serta menggunakan pelbagai mendapat manfaat yang maksimum. sumber diberi penekanan yang lebih untuk mempertingkatkan pembelajaran. 10. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi seperti internet, laman web, e-mail, CD-Rom dan sidang7. Penguasaan kemahiran sosial seperti kemahiran telekomunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkomunikasi dalam kelas, kumpulan dan masyarakat harus hendaklah digalakkan. dipentingkan. Kebolehan menyoal dan menemu bual serta menerima pendapat orang lain secara sopan merupakan kemahiran-kemahiran yang harus dikuasai. ORGANISASI KURIKULUM8. Dalam menjalankan aktiviti bilik darjah, pengalaman murid dan Huraian Sukatan Pelajaran Geografi ini bertujuan untuk memberi pengalaman pembelajaran harus disusun atur dengan maklumat terperinci tentang tajuk-tajuk yang akan mengambil kira pelbagai kecerdasan murid agar murid itu diperkembangkan dalam Tingkatan 1, 2 dan 3. dapat belajar dengan cara tersendiri dan dalam keadaan yang paling sesuai. Maka kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu Isi kandungan pelajaran dipersembahkan dalam lima lajur iaitu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan. Menurut `Tajuk, `Konsep, `Hasil Pembelajaran’, `Unsur Patriotisme’ dan 7
 13. 13. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATU`Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran’. Dalam lajur asas geografi. Ini dapat ditunjukkan melalui objektif perlakuan`Tajuk, disenaraikan tajuk-tajuk daripada Sukatan Pelajaran. ternyata murid seperti mengenal pasti, menyenaraikan,Dalam lajur `Konsep’ disenaraikan konsep-konsep yang perlu menyatakan, menamakan dan memadankan.dikuasai oleh murid mengikut tajuk pelajaran. Lajur `HasilPembelajaran’ mengandungi pengetahuan dan kemahiran yang Aras 2perlu dikuasai oleh murid dalam sesuatu tajuk. Dalam lajur `UnsurPatriotisme’, dicadangkan unsur-unsur patriotisme yang perlu Aras 2 pula adalah aras yang lebih tinggi daripada Aras 1 dalamditerapkan kepada murid. Lajur `Cadangan Aktiviti Pengajaran dan urutan pengajaran dan pembelajaran. Pada aras ini murid bolehPembelajaran’ merupakan panduan tentang bagaimana menguasai beberapa lagi perlakuan ternyata sepertimenjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. menerangkan, menjelaskan, menghuraikan dan membandingkan.Lajur `Hasil Pembelajaran’ diperincikan kepada tiga aras, iaitu Aras Aras 31, Aras 2 dan Aras 3 dalam bentuk objektif perlakuan yang bolehdiukur. Objektif ini mengikut peringkat dalam domain kognitif, Aras 3 pula adalah aras yang tertinggi dalam urutan pengajaranpsikomotor dan afektif. dan pembelajaran. Pada aras ini, murid mampu menguasai beberapa lagi perlakuan ternyata pada tahap yang lebih tinggiKajian Geografi Tempatan dipersembahkan dalam empat lajur iaitu seperti merumus, membandingkan dan membezakan,`Tajuk’, `Objektif Kajian’, `Unsur Patriotisme’ dan `Cadangan menganalisis dan mencadangkan.Aktiviti Pembelajaran’. Dalam lajur `Tajuk’, dipersembahkan tajukyang dipilih. Dalam lajur `Objektif Kajian’, dipersembahkan tujuan Ada kemungkinan tidak semua murid berkemampuan menguasaikajian dijalankan. Dalam lajur `Unsur Patriotisme’, dicadangkan aras 2 dan 3. Walau bagaimanapun guru hendaklah meneruskanunsur-unsur patriotisme yang perlu diterapkan kepada murid. Lajur proses pengajaran dan pembelajaran hingga ke aras 3 untuk`Panduan Menjalankan Kajian Geografi Tempatan’ merupakan semua murid.panduan tentang bagaimana menjalankan Kajian GeografiTempatan. Tidak semua hasil pembelajaran mengandungi semua aras 1, 2 dan 3. Sebaliknya terdapat juga sebahagian hasil pembelajaranAras Hasil Pembelajaran yang hanya setakat aras 2 sahaja. Ini kerana pada aras 2 tersebut murid telah pun dapat menguasai sepenuhnya objektifAras 1 pembelajaran yang hendak disampaikan.Aras 1 adalah aras yang asas dan perlu dikuasai oleh semua Nilai-nilai murni dan unsur-unsur patriotisme harus diterapkanmurid. Pada aras ini murid perlu menguasai beberapa konsep dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 8
 14. 14. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUGuru perlulah merujuk kepada semua maklumat yang terkandungdalam setiap lajur untuk mengetahui tumpuan, kedalaman dankeluasan sesuatu tajuk.OBJEKTIF MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 1Kurikulum Geografi Tingkatan 1 membolehkan murid: 6. menerangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar fizikal dan pentingnya menghargai dan menguruskan1. menentukan kedudukan berpandukan baris, lajur, arah, sumber-sumber alam dengan bertanggungjawab dan skala lurus dan jarak dari rumah ke sekolah. bijaksana.2. memperoleh kemahiran membaca, melukis dan mentafsir 7. menyedari dan menghargai pelbagai cara hidup di dunia. ciri-ciri geografi berasaskan jadual, graf bar mudah, graf garisan, pelan dan peta lakar. 8. memerihalkan keindahan alam serta kekayaan sumber yang ada di dalam negara dan dunia.3. memerhati, mengukur, mengira, merekod, mengelas, mentafsir dan membuat rumusan tentang ciri-ciri geografi 9. bersyukur dengan pelbagai anugerah Tuhan. melalui Kajian Geografi Tempatan. 10. mempunyai semangat patriotik terhadap negara Malaysia.4. menyata dan menjelaskan ciri-ciri geografi yang istimewa yang terdapat pada bentuk muka bumi, cuaca dan iklim di kawasan setempat dan negara.5. menyatakan saling kaitan antara manusia dengan alam sekitar fizikal. 9
 15. 15. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUBAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFIBahagian ini bertujuan membolehkan murid mengkaji dan menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak dalamorganisasi ruangan.Kandungannya tertumpu kepada pemerolehan kemahiran menggunakan kompas, alat ukur, atlas dan glob. Selain itu,kemahiran berkaitan dengan cara menyampaikan maklumat berbentuk grafik seperti jadual, graf, pelan, rajah dan peta jugaditegaskan. Cara mentafsir jadual, graf, pelan, rajah dan peta diberi penekanan supaya murid boleh menentukan kedudukan,arah, skala dan jarak pelbagai ciri geografi di kawasan tempatan.Pembelajaran kemahiran berkaitan dengan kedudukan, arah, skala dan jarak hendaklah dijalankan melalui kerja amali untukmembolehkan murid menggunakan alam persekitarannya sebagai asas pembelajaran. Kemahiran seperti memerhati,mengukur, merekod, melakar peta, melukis pelan, jadual, graf, melabel dan mentafsir jadual serta peta hendaklahdilaksanakan.Aplikasi kemahiran-kemahiran tersebut perlu sentiasa dilaksanakan dalam Geografi Fizikal dan Manusia dan Kajian GeografiTempatan.Penggunaan atlas secara betul dan penekanan terhadap unsur-unsur patriotisme adalah digalakkan semasa pengajaran danpembelajaran Geografi. 10
 16. 16. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUBAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN1. Kedudukan Kedudukan Memahami kedudukan relatif sesuatu tempat berdasarkan kordinat dan kedudukan relatif. Aras 1 Menyatakan kedudukan sesuatu Menunjuk cara menyatakan tempat dengan menggunakan kedudukan murid di dalam kelas kordinat mudah seperti lajur dan mengikut lajur dan baris. baris. Memberi contoh kedudukan murid Menyatakan kedudukan sesuatu dalam kelas mengikut lajur dan tempat seperti kantin dan bilik guru baris. dari titik rujukan berdasarkan kerja lapangan. Menyatakan kedudukan relatif Menjalankan kerja lapangan untuk sesuatu tempat. menentukan kedudukan kawasan di sekitar sekolah seperti kantin dan Aras 2 bilik guru. Melukis pelan kedudukan murid Mencari harta karun dengan dalam kelas mengikut lajur dan merujuk lajur dan baris. baris. 11
 17. 17. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN2. Arah Arah Menentukan arah dengan Menunjuk cara menyatakan arah menggunakan kompas. mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas. Aras 1 Menjalankan kerja lapangan untuk Menyatakan arah mengikut lapan mencari arah dengan menggunakan arah mata angin. kompas. Melukis lapan arah mata angin berpandukan kompas. Aras 2 Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelan. Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih berdasarkan kerja lapangan di kawasan sekolah. 12
 18. 18. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN3. Skala dan Jarak Mengenal skala dan jarak. Menunjuk cara mengukur jarak Jarak dengan menggunakan skala lurus. Aras 1 Mengenal pasti dan melukis skala Membincangkan jarak relatif dan lurus jarak mutlak rumah murid ke Mengukur panjang dan lebar bilik sekolah, pekan atau bandar yang darjah dengan menggunakan berdekatan. skala lurus. Mentakrifkan konsep jarak Menyatakan jarak dari rumah ke sekolah. Aras 2 Melukis pelan bilik darjah berasaskan skala lurus. Mengira jarak relatif dan jarak mutlak dari rumah ke sekolah. Aras 3 Mengira jarak relatif dan jarak mutlak di peta lakar. 13
 19. 19. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN4. Graf Mengaplikasikan maklumat dalam Membincangkan pelbagai kaedah bentuk jadual dan graf. mengumpul dan merekod data. Aras 1 Mengumpul dan merekod data bilangan murid mengikut jenis Menunjuk cara teknik membina pengangkutan yang digunakan ke jadual dan graf sekolah. - penggunaan komputer digalakkan Memilih data yang relevan. Menunjuk cara mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf garisan. Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. Menggunakan komputer untuk Membina graf bar mudah dan graf membina jadual dan melukis graf. garisan berdasarkan jadual. Aras 2 Membina graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan jadual, menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai. Aras 3 Mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf garisan. 14
 20. 20. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN5. Peta Kedudukan Memahami ciri-ciri fizikal dan Mencintai negara Menunjuk cara untuk menentukan Arah budaya dalam peta lakar. Malaysia kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri Jarak Aras 1 - bersyukur fizikal dan budaya pada peta lakar. terhadap Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan keunikan ciri- Menunjuk cara melukis simbol untuk budaya berdasarkan simbol dalam ciri fizikal dan menunjukkan ciri-ciri fizikal dan peta lakar. budaya di budaya pada peta lakar. bukit kawasan sungai persekitaran. Mengkaji secara kumpulan: hutan - peta lakar paya - peta bergambar sekolah - peta pelancongan rumah ibadat jalan raya jalan keretapi petempatan Menyatakan kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri geografi yang diperhatikan. Aras 2 Mengaplikasikan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya ke dalam peta lakar. Aras 3 Mentafsir peta lakar. 15
 21. 21. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUBAHAGIAN B: GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIAGeografi adalah kajian tentang organisasi ruangan hasil daripada pelbagai saling kaitan dan interaksi antaramanusia dengan alam sekitar serta antara unsur-unsur alam.Geografi Fizikal dan Manusia di peringkat ini, diasaskan kepada tiga tema iaitu Bentuk Muka Bumi danPotensinya, Cuaca dan Iklim serta Pengaruhnya, Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar.Kajian Geografi Fizikal dan Manusia memberi tumpuan kepada pelbagai bentuk muka bumi serta hubung kaitantara bentuk-bentuk muka bumi tersebut. Kandungan juga menekankan kajian mengenai cuaca dan iklim sertapengaruhnya terhadap kegiatan manusia, bentuk muka bumi, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liarserta usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar bagi menjamin kualiti hidup dan penggunaansumber alam.Kemahiran Geografi perlu diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mengukuhkan persepsi muridterhadap organisasi ruangan.Unsur-unsur patriotisme diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 16
 22. 22. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUTEMA 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN1.1 Bentuk muka Lembangan Memahami kepelbagaian bentuk Mencintai negara Membincangkan kedudukan dan bumi muka bumi negara Malaysia. Malaysia keistimewaan pelbagai bentuk muka - berbangga bumi negara Malaysia berpandukan Aras 1 terhadap pelbagai media seperti peta bentuk Menyatakan pelbagai bentuk keindahan alam muka bumi Malaysia dan internet. muka bumi negara Malaysia semula jadi tanah tinggi negara Menghasilkan buku skrap bentuk Malaysia. muka bumi negara Malaysia. tanah pamah lembangan Menghasilkan model bentuk muka pinggir laut bumi negara Malaysia secara Mengenal pasti kepelbagaian kumpulan. bentuk muka bumi negara Malaysia berpandukan peta tanah tinggi tanah pamah lembangan pinggir laut Aras 2 Menghuraikan dengan contoh kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia. 17
 23. 23. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANa.Tanah tinggi Lipatan Memahami sistem gunung lipat. * Mencintai negara Menerangkan kedudukan rangkaian Malaysia banjaran dan gunung negara Aras 1 - bersyukur kerana Malaysia dan Asia dengan negara Malaysia menggunakan pelbagai media seperti Mengenal pasti rangkaian bebas daripada peta, atlas dan internet. banjaran gunung negara kejadian gunung Malaysia. berapi dan gempa Mencari maklumat melalui: bumi. - tayangan video Menamakan rangkaian banjaran - internet dan gunung utama di atas peta - majalah/akhbar Malaysia. Menyatakan banjaran gunung negara Malaysia adalah sebahagian daripada sistem Banjaran Gunung Asia. Menyatakan dua jenis sistem gunung lipat gunung lipat muda gunung lipat tua Aras 2 Menjelaskan dengan contoh rangkaian banjaran gunung negara Malaysia dalam sistem Banjaran Gunung Asia. 18
 24. 24. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menjelaskan ciri-ciri sistem gunung lipat gunung lipat muda gunung lipat tua Aras 3 Membandingkan dan membezakan ciri-ciri sistem gunung lipat.b. Tanah Mengetahui taburan tanah pamah Mencari maklumat tentang kedudukanPamah dan dataran negara Malaysia. tanah pamah dan dataran negara Malaysia serta kepentingan Aras 1 berpandukan pelbagai media seperti peta, cakera padat dan internet. Menyenaraikan contoh-contoh tanah pamah dan dataran negara Malaysia. Menamakan tanah pamah dan dataran utama negara Malaysia di atas peta. Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kepentingan kawasan tanah pamah dan dataran negara Malaysia. 19
 25. 25. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANc. Pinggir Laut Mengetahui pelbagai bentuk muka Mencintai negara Mencari maklumat bentuk muka bumi bumi pinggir laut negara Malaysia. Malaysia pinggir laut negara Malaysia - berbangga berpandukan pelbagai media seperti Aras 1 terhadap rajah, video dan internet. keindahan dan Menyatakan bentuk muka bumi keistimewaan Membincangkan keistimewaan bentuk- pinggir laut negara Malaysia. pinggir laut bentuk muka bumi pinggir laut dengan tebing tinggi negara bantuan pelbagai media seperti foto, tanjung Malaysia. poster dan internet. teluk pantai Menghasilkan model bentuk muka pulau bumi pinggir laut. pentas benua Aras 2 Menerangkan pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia berdasarkan rajah. tebing tinggi tanjung teluk pantai pulau pentas benua 20
 26. 26. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut serta keistimewaannya.d. Saliran Profil panjang Memahami profil sungai. * Mencintai negara Menunjukkan kedudukan saliran- Profil rentas Malaysia saliran utama negara Malaysia Aras 1 - bersyukur kerana berpandukan peta. negara Malaysia Menyenaraikan jenis-jenis saliran mempunyai Mengumpul maklumat tentang sungai Menamakan sungai dan tasik banyak sungai, berpandukan pelbagai media seperti negara Malaysia di atas peta. tasik dan air terjun carta, model, video dan internet. Melukis profil panjang dan profil yang unik rentas sungai. Mencipta puisi tentang keunikan Menyenaraikan bentuk muka bumi pandang darat sungai, tasik dan air sepanjang aliran sungai terjun. jeram air terjun Mengumpul gambar dan membuat likuan sungai buku skrap mengenai sungai. likuan terpenggal tasik ladam tasik delta 21
 27. 27. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aras 2 Melukis dan melabel bentuk muka bumi profil panjang sungai. Menghubungkaitkan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai dengan profil panjang dan profil rentas sungai.1.2 Potensi dan halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. a. Potensi Kawasan Memahami potensi bentuk muka * Berusaha Menghasilkan peta minda untuk bentuk tadahan bumi kepada kegiatan manusia. membangunkan menunjukkan potensi bentuk muka muka negara Malaysia bumi negara Malaysia. bumi Aras 1 - bersyukur dengan kepada sumbangan bentuk kegiatan Menyatakan kepentingan bentuk muka bumi kepada manusia muka bumi negara Malaysia pembangunan kepada kegiatan manusia. negara Malaysia. 22
 28. 28. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUTAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tanah tinggi contoh: kuasa hidroelektrik, pelancongan. Tanah pamah contoh: petempatan, pertanian Pinggir laut contoh: perikanan, pelancongan Saliran contoh: minuman, perikanan Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi, tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan negara Malaysia. 23
 29. 29. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUTAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aras 3 Membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara negara Malaysia dengan negara lain seperti: kepentingan tanah tinggi untuk pelancongan di Switzerland. kepentingan cerun bukit untuk pertanian di Pulau Jawa. kepentingan sungai untuk pengangkutan di Thailand. kepentingan tasik untuk perikanan di Tonle Sap, Kampuchea. 24
 30. 30. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUTAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANb. Halangan Memahami halangan bentuk muka Sumbang saran halangan bentuk bentuk bumi terhadap kegiatan manusia. muka bumi terhadap kegiatan muka manusia. bumi Aras 1 kepada kegiatan Menyenaraikan bentuk muka bumi manusia yang menghalang kegiatan manusia. cerun curam sukar untuk mendirikan petempatan. sungai beraliran deras sukar untuk pengangkutan. Aras 2 Menjelaskan dengan contoh halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Aras 3 Merangkakan langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. 25
 31. 31. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN1.3 Kesan Pemeliharaan Mengetahui kesan kegiatan Mencintai negara Perbincangan peranan setiap individu kegiatan Pemuliharaan manusia terhadap alam sekitar. Malaysia untuk memelihara alam sekitar. manusia - bertanggung- terhadap alam Aras 1 jawab Syarahan tentang kesan kegiatan sekitar Menyenaraikan kesan kegiatan memelihara dan manusia terhadap alam sekitar. manusia terhadap alam sekitar. memulihara penebangan pokok alam sekitar kegiatan pertanian negara Malaysia. pembinaan jalan raya Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Aras 3 Menganalisis kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. penghutanan semula menggunakan kaedah biologi untuk mengawal makhluk perosak. Merumus kesan jika alam sekitar tidak dipelihara 26
 32. 32. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUTEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN2.1 Pergerakan Putaran Memahami putaran dan peredaran Simulasi tentang putaran dan bumi di dalam Peredaran bumi. peredaran bumi. sistem suria Kebenuaan Kelautan Aras 1 Mengumpul gambar yang a. Pengaruh Kepulauan menunjukkan suasana empat musim. pergerakan Ketinggian Mentakrifkan putaran dan bumi peredaran bumi terhadap Menyenaraikan kesan-kesan cuaca dan putaran. iklim Menjelaskan kejadian siang dan malam Menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi musim bunga musim panas musim luruh musim sejuk Aras 2 Menghuraikan: kejadian siang dan malam kejadian empat musim 27
 33. 33. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANb. Cuaca dan Memahami ciri-ciri iklim negara Mencintai negara Mengumpul maklumat tentang ciri-ciri iklim Malaysia dan faktor-faktor yang Malaysia iklim negara Malaysia melalui pelbagai negara mempengaruhinya. - bersyukur sumber seperti: Malaysia kerana - internet Aras 1 dianugerahi - pusat kaji cuaca iklim dan Mengenal pasti ciri-ciri iklim cuaca yang Menghasilkan peta minda tentang negara Malaysia dari segi: tidak faktor-faktor yang mempengaruhi suhu melampau. cuaca dan iklim negara Malaysia. angin hujan Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim negara Malaysia: kedudukan angin monsun ketinggian kepulauan 28
 34. 34. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUTAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aras 2 Menghubungkaitkan faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim dengan ciri-ciri iklim negara Malaysia. kedudukan angin monsun ketinggian kepulauan Menjelaskan kedudukan negara Malaysia yang bebas daripada taufan, siklon tropika dan kemarau yang berpanjangan. 29
 35. 35. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN2.2 Pengaruh Memahami keadaan iklim dan cara Mengumpul maklumat bergambar cuaca dan hidup manusia di kawasan zon daripada pelbagai media seperti video, iklim terhadap iklim tertentu. internet dan majalah tentang keadaan kegiatan iklim di kawasan: manusia Aras 1 - zon panas (Gurun Thar) - zon sederhana sejuk (Kawasan a. Pengaruh Mengenal pasti keadaan iklim di Siberia) cuaca dan kawasan: - zon sejuk (Greenland) iklim Zon panas (Gurun Thar) terhadap Zon sederhana sejuk cara hidup (Kawasan Siberia) Perbincangan secara berkumpulan Zon sejuk (Greenland) tentang persamaan dan perbezaan Menyatakan cara hidup manusia cara hidup manusia negara Malaysia di kawasan: berbanding dengan: - zon panas (Gurun Thar) Zon panas (Gurun Thar) - zon sederhana sejuk (Kawasan Zon sederhana sejuk Siberia) (Kawasan Siberia) - zon sejuk (Greenland) Zon sejuk (Greenland) Aras 2 Menerangkan iklim negara Malaysia dan iklim di kawasan zon iklim lain: Zon panas (Gurun Thar) Zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) Zon sejuk (Greenland) 30
 36. 36. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUTAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menjelaskan cara hidup manusia di kawasan: Zon panas (Gurun Thar) Zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) Zon sejuk (Greenland) Aras 3 Membandingkan iklim negara Malaysia dengan iklim negara- negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup manusia di kawasan: zon panas (Gurun Thar) zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) zon sejuk (Greenland) 31
 37. 37. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANb. Pengaruh Memahami pengaruh cuaca dan Mencintai negara Membincangkan bagaimana kegiatan cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi Malaysia ekonomi negara Malaysia dipengaruhi iklim negara Malaysia. - menghargai oleh cuaca dan iklim berpandukan terhadap keadaan cuaca pelbagai media seperti video, internet kegiatan Aras 1 dan iklim yang dan majalah. ekonomi sesuai negara Menyenaraikan kegiatan ekonomi terhadap Meramalkan kesan perubahan cuaca Malaysia utama negara Malaysia kegiatan terhadap kegiatan manusia di negara Menyatakan faktor cuaca dan manusia Malaysia. iklim yang mempengaruhi negara kegiatan ekonomi utama negara Malaysia Malaysia pertanian perikanan Aras 2 Menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia negara Malaysia pertanian perikanan 32
 38. 38. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN2.3 Pengaruh Kemarau Memahami pengaruh manusia Mencintai negara Sumbang saran kesan kegiatan manusia Jerebu terhadap cuaca dan iklim. Malaysia manusia terhadap cuaca dan iklim. terhadap Hujan asid - peka terhadap cuaca dan Kesan rumah Aras 1 kegiatan Mengumpul maklumat mengenai iklim hijau penduduk yang kesan pengaruh kegiatan manusia Pulau haba Menyenaraikan kesan kegiatan boleh memberi terhadap cuaca dan iklim daripada Penipisan manusia terhadap cuaca dan kesan ke atas pelbagai media seperti video, majalah, lapisan ozon iklim. cuaca dan akhbar, cakera padat dan internet. peningkatan suhu iklim negara kemarau Malaysia. Menyelesaikan teka silang kata jerebu berkaitan dengan pengaruh manusia hujan asid terhadap cuaca dan iklim. kesan rumah hijau pulau haba Meramalkan kesan kegiatan manusia penipisan lapisan ozon terhadap cuaca dan iklim. Aras 2 Menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan, perindustrian, pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim. Aras 3 Merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. 33
 39. 39. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUTEMA 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN3.1 Jenis dan Kepelbagaian Memahami jenis dan taburan Mencintai negara Sumbang saran jenis tumbuh- taburan Taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan Malaysia tumbuhan semula jadi dan hidupan liar tumbuh- hidupan liar negara Malaysia. - berbangga negara Malaysia. tumbuhan dengan semula jadi Aras 1 kepelbagaian Menerangkan jenis dan taburan dan hidupan tumbuh- tumbuh-tumbuhan semula jadi negara liar Menyenaraikan jenis dan taburan tumbuhan Malaysia berpandukan pelbagai media tumbuh-tumbuhan semula jadi semula jadi seperti peta, video dan internet. negara Malaysia dan hidupan Hutan Hujan Tropika liar Menjalankan aktiviti lawatan sambil Hutan Paya negara belajar. Hutan Pantai Malaysia. Hutan Gunung Menghasilkan buku skrap mengenai ciri-ciri tumbuhan semula jadi negara Memadankan taburan jenis Malaysia. tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta negara Malaysia Menghasilkan model lapisan hutan Hutan Hujan Tropika negara Malaysia. Hutan Paya Hutan Pantai Hutan Gunung Menyenaraikan contoh hidupan liar di negara Malaysia. 34
 40. 40. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUTAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mengenal pasti ciri-ciri tumbuh- tumbuhan semula jadi negara Malaysia Hutan Hujan Tropika Hutan Paya Hutan Pantai Hutan Gunung Aras 2 Menghuraikan ciri-ciri tumbuh- tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Hutan Hujan Tropika Hutan Paya Hutan Pantai Hutan Gunung Aras 3 Membandingkan dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Hutan Hujan Tropika Hutan Paya Hutan Pantai Hutan Gunung 35
 41. 41. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN3.2 Faktor-faktor Memahami faktor-faktor yang Membincangkan faktor-faktor yang yang mempengaruhi pelbagai jenis mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh- mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi tumbuhan semula jadi. pelbagai jenis negara Malaysia. tumbuh- Menghasilkan peta minda tentang tumbuhan Aras 1 faktor-faktor yang mempengaruhi semula jadi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan Menyatakan faktor-faktor yang semula jadi. a. Faktor- mempengaruhi pelbagai jenis faktor yang tumbuh-tumbuhan semula jadi mem- negara Malaysia. pengaruhi bentuk muka bumi pelbagai iklim jenis tanih tumbuh- saliran tumbuhan semula jadi negara Aras 2 Malaysia Menghubungkaitkan jenis tumbuh- tumbuhan semula jadi negara Malaysia dengan: bentuk muka bumi iklim tanih saliran 36
 42. 42. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aras 3 Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda.b. Jenis Memahami jenis tumbuh-tumbuhan Mencintai negara Menerangkan taburan dan ciri-ciri tumbuh- semula jadi dan hidupan liar di Malaysia tumbuh-tumbuhan semula jadi dan tumbuhan negara-negara lain. - berbangga hidupan liar di negara-negara lain semula jadi dengan berpandukan pelbagai media seperti dan hidupan Aras 1 kepelbagaian peta, video dan cakera padat. liar di jenis tumbuh- negara- Menyatakan jenis tumbuh- tumbuhan Mengumpul gambar berkaitan dengan negara lain tumbuhan semula jadi dan semula jadi dan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi hidupan liar di kawasan: hidupan liar dan hidupan liar di kawasan: Gurun panas (Sahara) negara - Gurun panas (Sahara) Tundra (Siberia) Malaysia. - Tundra (Siberia) Mediterranean (Turki) - Mediterranean (Turki) Monsun Tropika (Thailand) - Monsun Tropika (Thailand) 37
 43. 43. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUTAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Memadankan jenis tumbuh- tumbuhan semula jadi di atas peta. Gurun panas (Sahara) Tundra (Siberia) Mediterranean (Turki) Monsun Tropika (Thailand) Menyatakan ciri-ciri tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan: Gurun panas (Sahara) Tundra (Siberia) Mediterranean (Turki) Monsun Tropika (Thailand) Aras 2 Menjelaskan ciri-ciri tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia dengan negara-negara lain Gurun panas (Sahara) Tundra (Siberia) Mediterranean (Turki) Monsun Tropika (Thailand) 38
 44. 44. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aras 3 Mencerakinkan ciri-ciri tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan: Gurun panas (Sahara) Tundra (Siberia) Mediterranean (Turki) Monsun Tropika (Thailand)3.3 Kepentingan Ekosistem Memahami kepentingan tumbuh- Membincangkan secara kumpulan tumbuh- Habitat tumbuhan semula jadi negara kepentingan tumbuh-tumbuhan semula tumbuhan Malaysia. jadi negara Malaysia. semula jadi Aras 1 Menghasilkan peta minda berkaitan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula Menyenaraikan kepentingan jadi negara Malaysia. tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. ekosistem flora dan fauna sumber perhutanan pembiakan hidupan laut tempat perlindungan hidupan liar 39
 45. 45. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN SATUTAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PATRIOTISME PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN kawasan tadahan pencegahan hakisan eko-pelancongan perubatan Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Aras 3 Merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda. 40

×