Bmc contact details 2013 MARATHI

1,094 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,094
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
133
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bmc contact details 2013 MARATHI

 1. 1. 1 ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe otjOJeveer efveoxefMekeÀe 2013 108 DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve ceolemesJee ke´ÀceebkeÀ
 2. 2. 2 He´mleeJevee 20 J³ee MelekeÀe®³ee DeKesjerme ceesþîee Menjeb®³ee JewefMe<ì³eebceO³es ceesþ³ee He´ceeCeele efJeMes<e yeoue DevegYeJe³eeme ³esle Deens. ns yeoue YetieYee&®³ee j®evesceO³es Peeuesu³ee yeoueebcegUs efvecee&Ce Peeues DemeeJesle. p³eecegUs YetkebÀHe, lmegveeceer, Hetjme¢Me HeefjefmLeleer, Leb[ JeeoUer Jeejs, YegmKeueve DeeefCe og<keÀeU ³eemeejK³ee vewmeefie&keÀ DeeHeÊeerves efJeke´ÀeU ©He OeejCe kesÀues Deens, peer Deepe peeieeflekeÀ mecem³ee yeveueer Deens. veeiejer #es$e ns DeveskeÀefJeOe keÀejCeebcegUs melele ceesþîee mebkeÀìele Demeles. Deepe Menjs OeeskeÀeoe³ekeÀ efmLeleerle Deensle GoenjCeeLe& ceeieerue 21 Je<ee¥ceO³es HetjecegUs neveer®eer Meke̳elee ner Hee®e Heìerves Jee{ueer Demetve ner mecem³ee veeiejer JemleerceOeerue Jee{leer ueeskeÀmebK³ee DeeefCe meeceeefpekeÀ mebj®evee ³eecegUs efvecee&Ce Peeueer Deens. vewmeefie&keÀ DeeHeÊeerme ue{e osC³eemeeþer SkeÀef$ele DeeHeÊeer peesKeerce J³eJemLeeHeve keÀe³e&ke´Àce jeyeefJeCes ne SkeÀcesJe keÀe³e&#ece ceeie& DeJeuebyeCes DeeJeM³ekeÀ Deens. keÀe³e&#ece GHee³e³eespeveeb®es ®eke´À DeeefCe ³eesi³e Demee meceepee®ee He´eflemeeo ³eecegUs DeMee DeeHeÊeerves yeeOeerle nesCes ³eeceO³es HeefjCeecekeÀejkeÀHeCes keÀcelejlee Deeueer Deens. l³eeleerue ³ee O³es³ee®³ee efoMesves He[Ceejs Heefnues HeeTue cnCepes ³ee #es$eeceO³es keÀece keÀjCeeN³ee mebyebOeerle mebmLee ³eeb®³eeceO³es SkeÀ Delegì oUCeJeUCee®es peeUs le³eej keÀ©ve efvemeie& DeeefCe Oeeske̳ee®eer leerJe´lee ³ee®es De®etkeÀ efveOee&jCe keÀ©ve l³ee³eesies HetJe&le³eejer®eer HeeleUer Gb®eeJeCes. ner He´efke´À³ee DeeHeÊeer He´efleyebOee®³ee meJe&meeOeejCe, leele[er®eer DeeefCe HegvemLee&Heve ìHHes ³ee mebHetCe& ®eke´ÀceeOetve HeÀej otjJej peeT MekeÀles. 26 peguew 2005 ®³ee efJeveeMekeÀejer ceneHe´ue³eeveblej DeeefCe 11 peguew 2006 DeeefCe 26 veesJnWyej 2008 ®³ee ceveg<³ejef®ele DeeHeÊeerveblej, cegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀves peueo He´eflemeeo DeeefCe efpeJeerle neveer DeeefCe ceeueceÊes®eer neveer keÀceer keÀjC³ee®³ee ¢<ìerves SkeÀ ceesþs HeeTue ìekeÀues Deens. ³ee otjOJeveer HegefmlekesÀceO³es DeeHeÊeer J³eJemLeeHeveeceO³es keÀe³e&jle Demeuesu³ee ueeskeÀeb®es DeeefCe mebmLeeb®es cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ SkeÀef$ele keÀjC³eele Deeues Deensle. ner HegefmlekeÀe peueo DeeefCe keÀe³e&#ece mebHekeÀe&keÀefjlee meceepeeleerue meJe& ueeskeÀeb®³ee neleer jenerue DeMeeHe´keÀejs efle®eer j®evee kesÀueer Deens. SkeÀef$ele DeeefCe keÀe³e&#ece DeeHeÊeer peesKeerce J³eJemLeeHeve DeeefCe meg³eesi³e DeeHeÊeer peesKeerce ³ee efoMesves efouesues ³eesieoeve cnCetve ner HegefmlekeÀe DeHe&Ce keÀjC³eeme Del³eble Deevebo nesle Deens. censMe veeJes&keÀj He´cegKe DeefOekeÀejer DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve keÀ#e
 3. 3. 3 Devegke´ÀceefCekeÀe 1 efve³eb$eCe keÀ#e 1.1 ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe 8 1.2 ceneje<ì^ Meemeve 9 1.3 Yeejle mejkeÀej 11 1.4 cegbyeF& Heesueerme 12 1.5 jsuJes 13 1.6 yesmì 15 1.7 efjuee³evme Svepeea 18 1.8 ie@me mesJee 19 1.9 Yeejleer³e nJeeceeve Keeles 19 1.10 Dev³e 20 2 ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe 2.1 ueeskeÀHe´efleefveOeer (veiejmesJekeÀ) 21 2.2 ceveHee Dee³egkeÌle, Deefle. Dee³egkeÌle, men Dee³egkeÌle DeeefCe Ghee³egkeÌle 22 2.3 Keeles He´cegKe 25 2.4 DeefiveMeceve oue 32 2.5 mecegêefkeÀveeN³eeJejerue peerJej#ekeÀ 34 2.6 megj#ee Keeles 35 2.7 efMe#eCe Keeles 38 2.8 efMe#eCe mebj®eveelcekeÀ keÀ#e 40 3 ceneje<ì^ Meemeve 3.1 jep³eHeeue, cegK³eceb$eer DeeefCe GHe cegK³eceb$eer 41 3.2 cegK³e meef®eJe, Deefle. ceg. meef®eJe DeeefCe Dev³e 41 3.3 Dee³egkeÌle 3.4 efpeuneefOekeÀejer 49 3.5 cne[e 49 3.6 cegbyeF& ceneveiej He´osMe efJekeÀeme He´eefOekeÀjCe 50 4 Yeejle mejkeÀej 4.1 Yeejlee®es je<ì^Heleer, meef®eJeeue³e 51 4.2 Yeejlee®es HebleHe´Oeeve 51 4.3 je<ì^er³e DeeHelleer J³eJemLeeHeve He´eefOekeÀjCe 52 4.4 mesveeoue cegK³eeue³e 54 4.5 Yeejleer³e veewoue 54 4.6 cegbyeF& efJeMJemle yeboj 54
 4. 4. 4 5 cegbyeF& Heesueerme 5.1 cenemeb®eeuekeÀ, Dee³egkeÌle DeeefCe Dev³e 55 5.2 He´eosefMekeÀ JeenlegkeÀ efve³eb$eCe DeefOekeÀejer 58 5.3 Heesueerme mLeevekesÀ (mene³³ekeÀ Heesueerme Dee³egkeÌle) 59 6 jsuJes 6.1 ceO³e jsuJes 63 6.2 HeefM®ece jsuJes 63 6.3 keÀeskeÀCe jsuJes 64 6.4 jsuJes Heesueerme 64 6.5 ceO³e jsuJes (cegK³e ceeie&) 67 6.6 efoJee, keÀu³eeCe, efYeJeb[er, JeeMeer DeeefCe (Gllej ceeie&) 67 6.7 KeesHeesueer (oef#eCe HetJe& ceeie&) 68 6.8 neye&j ceeie& 69 6.9 HeefM®ece ceeie& 70 7 yesmì 7.1 yesmì DeefOekeÀejer 73 7.2 yesmì Deeieej J³eJemLeeHekeÀ 73 8 ceneveiej otjmeb®eej efveiece efueefceìs[ 75 9 lesue kebÀHev³ee 9.1 Fbef[³eve DeeF&ue 9.2 efnbogmLeeve Hesì^esefue³ece kebÀHeveer efueefceìs[ 9.3 Yeejle Hesì^esefue³ece kebÀHeveer efueefceìs[ 10 Yeejleer³e nJeeceeve Keeles 10.1 kegÀueeyee 11 veeiejer mebj#eCe oue DeeefCe ie=n mebj#ekeÀ oue 11.1 veeiejer mebj#eCe oue 79 11.2 ie=n mebj#ekeÀ oue 80 12 ìeìe Hee@Jej 13 efJeYeeieJeej ceeefnleer S kesÀ/He yeer Sue meer Sce/Het
 5. 5. 5 [er Sce/He F Sve SHeÀ/o Heer/GÊej SHeÀ/G Heer/oef#eCe peer/o Deej/oef#eCe peer/G Deej/ceO³e S®e/Het Deej/GÊej S®e/He Sme kesÀ/Het ìer 14 He´meej ceeO³eces 14.1 cejeþer Jele&ceeveHe$es 81 14.2 Fbie´peer Jele&ceeveHe$es 83 14.3 efnboer Jele&ceeveHe$es 83 14.4 iegpejeleer Jele&ceeveHe$es 84 14.5 Got& Jele&ceeveHe$es 85 14.6 leeceerU/lesueieg/keÀvve[ Jele&ceeveHe$es 85 14.7 yeelec³ee osCee-³ee mebmLee 85 14.8 otjoMe&ve DeeefCe otjoMe&ve Jeeefnv³ee 86 14.9 kesÀyeue Dee@Hejsìj 87 15 Dev³e 15.1 mecevJe³e DeefOekeÀejer, ceesyeeF&ue Dee@Hejsìj 88 15.2 DeefiveMeceve mesJeeb®es mecevJe³e DeefOekeÀejer 89 15.3 efve³eb$eCe keÀ#eeb®es mecevJe³e DeefOekeÀejer 90 16 Yejleer JesUeHe$ekeÀ 100 17 Hetj HeefjefmLeleerle keÀe³e keÀjeJes DeeefCe keÀe³e keÀ© ve³es 101
 6. 6. 6 1.•efve³eb$eCe keÀ#e 1.1 ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe Lesì He@ÀkeÌme ke´À. DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀo´ (DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve keÀ#e) 108, 1916, 22694725, 22704403, 22694727 22694719 ccrsdmp@gmail.com DeefiveMeceve oue 101, 23076111, 23076112, Je[eUe –(24153027) 23085993 Je[eUe - (24132058) mfbcr@rediffmail.com He´. DeefYe³eblee HepeJee (Dees De@v[ Sce) 24327674, 24224556 che.swd@mcgm.gov.in (delete this email) ceueefveëmeejCe cegK³e ceueJeeefnveer Menj 23717261 23718363 (kebÀì^esue) 23738948 23738951 (yees[&) 23730316 cegK³e ceueJeeefnveer HeefM®ece GHe. 26368651 26368652 (yees[&) 26368653 26368650 (Dee@HeÀerme) 26368654 (HeÀ@keÌme) cegK³e ceueJeeefnveer HetJe& GHe. 25220348 25220347 25220390 25222780 IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeve ³eeveie=ns IekeÀJ³e JeenlegkeÀ efve³eb$eCe (Menj) JejUer ³eeveie=n 24935687 24935689 (efve³eb$eCe keÀ#e) 24922138 (yees[&) 24935688 24935693 (³eeveie=n) 24922166 IeeìkeÀesHej (Hebleveiej) 25007509 (efve³eb$eCe keÀ#e) 25003513 25006848 25006542 (yees[& ke´À.) 25000010 meebleeke´gÀPe 26182251 26182256 (efve³eb$eCe keÀ#e) 26176886 (ie@jspe) 26182252 26182253 26182254 (yees[& ke´À.) 26123266
 7. 7. 7 Lesì He@ÀkeÌme ke´À. ©iCeJeeefnkeÀe (DeefiveMeceve) 23076111 23076112 23076113 HeeCeer HegjJeþe ceueyeej efnue 23678109 23695835 23612577 (efjPeJn& ceueyeej) Yeb[ejJee[e 23756008 23770446 IeeìkeÀesHej 25153258 efJeuesHeeuex 26146852 26184173 26146852 Deejesi³e meeLeer®³ee jesieeb®ee keÀ#e 23054831 23054897 23020885 [e@. cebieuee ieescejs GHe keÀe³e&. Deejesi³e DeefOekeÀejer 9833898688 epidcellmcgm@gmail.com MJeeve efve³eb$eCe keÀ#e Menj 23085118 (ceneue#ceer) (MJee.efve.DeefOe.) meoj jes ef[ueerì keÀjCes HeefM®ece GHeveiejs 26409275 (yeebêe) 28808206 (ceeuee[) megYee<e S. peceoe[s (Je.mJe.efve) 9869187342 HetJe& GHeveiejs 25618000 (ceguegb[) njveeces (Je.mJe.efve) 9819613218 peveeo&ve Sve HeW[eUs (Je.mJe.efve) 9930056396 Deefleke´ÀceCe Menj 24161614 23781379 HeefM®ece GHeveiejs 26821269 26848228 HetJe& GHeveiejs 25299983 25224397 Jee³eg He´og<eCe JejUer 24935688 efJemlee.ke´À 2302 24923462 (ìsefueHe@ÀkeÌme.) 24923462 24922166 Keej 26497483 26497483 26498308
 8. 8. 8 1.2 ceneje<ì^ Meemeve 1.2.1 ceb$eeue³e Lesì He@ÀkeÌme ke´À. DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀê 22854168 22023266 22027990 22854168 1077 (ceolemesJee) 1.2.2 cne[e lee[osJe efve³eb$eCe keÀ#e 23536945 23517423 23531779 yeebêe cegK³e keÀe³ee&ue³e 66405000 26592058 1.2.3 cegbyeF& ceneveiej He´eosefMekeÀ efJekeÀeme He´eefOekeÀjCe efve³eb$eCe keÀ#e 26590001/4 (yees[& ke´À.) 26594000 (yees[& ke´À.) 26591264 (He@ÀkeÌme.) yeebêe kegÀuee& mebkegÀue (HeeJemeeUe keÀeueeJeOeer) 26594176 26591241 1.2.4 ceneje<ì^ jep³e efJeÐegle ceneceb[U yeebêe 26472131 26474211 Yeeb[gHe (24 x 7) 25663408 25664323 ceguegb[ (Het.) (24 x 7) 21636945 ceguegb[ (He.) (24 x 7) 25653408 25686666 leke´Àej keWÀê (24 x 7) 25931001 25901001
 9. 9. 9 1.3 Yeejle mejkeÀej 1.3.1 ie=n ceb$eeue³e Lesì He@ÀkeÌme ke´À. je<ì^er³e DeeHeÊeer J³eJemLeeHeve efJeYeeie vee@Le& yuee@keÀ veJeer efouueer 011- 23092923 011-23093054 011-29092885 011-23093897 011-23093750 011-23092763 1.3.2 je<ì^er³e DeeHelleer J³eJemLeeHeve He´eefOekeÀjCe (Sve[erSceS) S /1, meHeÀojpebie SvkeÌuesJn,veJeer efouueer – 110029 011- 26701728 9868891803 info@ndma.gov.in 1.3.3 je<ì^er³e DeeHelleer J³eJemLeeHeve mebmLee (SveDee³e[erSce) SveDee³e[erSce mebkesÀlemLeU: www.nidm.gov.in 011-23702432 011-23705583 011-23766146 011-23702442 011-23702446 keÀe³e&keÀejer meb®eeuekeÀeb®es keÀe³ee&ue³e F& cesueë ed.nidm@nic.in 011-23702445 011-23702446 1.3.4 YeeYee DeCegmebMeesOeve keWÀê (yeerSDeejmeer) DeefiveMeceve keWÀê (ì^e@cyes) 25505222 25594222 25592222 25505151 25519613 (He@ÀkeÌme) 1.3.5 ceneveiej otjmeb®eej efveiece efue. (SceìerSveSue) cegK³e keÀe³ee&ue³e 24371900 24372033 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (oef#eCe) 22025500 22875757 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (ceO³e) 23535500 23531441 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (Gllej) 24145556 24161441 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HetJe&-SkeÀ) 25146000 25001413 ceneJ³eJemLeeHekeÀ (HetJe&-oesve) 25344949 25431441
 10. 10. 10 1.3.6 meMeðe yeue Lesì He@ÀkeÌme ke´À. mesveeoue otjmeb®eej 22152404 (24 leeme mesJee) 22157294 veewoue otjmeb®eej 22752000 22754949 22663030 22751199 22752472 1.4 cegbyeF& Heesueerme cenemeb®eeuekeÀ 22026636 22026680 22822631 22026566 Heesueerme Dee³egkeÌle 100 22623054 22641752 (le efve DeefOe) 22625020 22621983 (iegvns) 22641440 (mene.Hees.Dee.) 22621855 (Deefle.cen.J³ekeÌleer) 103,1090 22633333 (efðe³ee / Jeefj<þ veeieefjkeÀ) 22620081 (efyeveleejer efJeYeeie) 22641753 (yeboesyemle) 22633319 oef#eCe efJeYeeie (Yee³eKeUe) 23089855 23007071 23010032 23080024 ceO³e efJeYeeie (ef®eb®eHeeskeÀUer) 23750909 23782636 23719267 ceO³eJeleea efve³eb$eCe keÀ#e (24X 7) 23719857 (kebÀì^esue) 23710505 (kebÀì^esue) 23720505 efyeveleejer efJeYeeie 23712081 HetJe& efJeYeeie (®eWyetj) 25233588 24691715 25233534 25221299 HeefM®ece efJeYeeie (yeebêe) 26457900 26552195 26412021 26402122 26408688 Gllej efJeYeeie (keÀebefoJeueer) 28850918 28854643
 11. 11. 11 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe (JejUer) 24937746 24937755 24937747 24940303 (efJemlee ke´À.100) 24939717 (efve. keÀ#e DeefOe.). 24954443 (men.Hees.Dee. JeenlegkeÀ efve³eb$eCe) 24927234 MJeeve HeLekeÀ, cegbyeF& Heesueerme (jsuJes Heesueerme IeeìkeÀesHej) pes. ³eg. iee³ekeÀJee[ (Hees.GHe.efvejer.) 9594931208 efJn. Sme. yeuueeU (cegK³e Heesefueme efMeHeeF&) 9870254147 1.5 jsuJes Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme ke´À. Ye´ceCeOJeveer Heesueerme Dee³egkeÌle 23759251 23759280 9821770111 efve³eb$eCe keÀ#e 23759283 23759201 23759280 cp.railways.mumbai@mahapolice.gov.in HeefM®ece efJeYeeie efve³eb$eCe (cegbyeF& meWì^ue) 23094064 22084287 23070564 22017420 ceO³e DeeefCe neye&j efve³eb$eCe keÀ#e (ueeskeÀue) 22620173 22621695 Heer.Sme. Mecee& (ueebye Heuu³eeb®³ee iee[³eeb®es He´cegKe efve³eb$ekeÀ) 22622685 9987645390 jcesMe kegÀceej (efvejer#ekeÀ) MeerIe´ ke=Àleer oue 27762640 9699426102 jsu®es megj#ee yeue (cenemeb®eeuekeÀ efve³eb$eCe) 23075082 23004000 23080700 67644995 (jsuJes He@ÀkeÌme) 67644999 efMejmegbos , Hees.G.efve. jsuJes Heesueerme efyeveleejer efJeYeeie 67452132 9821898932 ceO³e jsuJes, Heesueerme Ghee³egkeÌle 23096189 keÀeskeÀCe jsuJes 27579969 27587694 MJeeve HeLekeÀ, jsuJes cegbyeF& 27563052
 12. 12. 12 1.5.1 jsuJes (ceO³e DeeefCe HeefM®ece) ke=Àleer DeeefCe mebyeOeerle DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer jepeerJe efceÞee Jeefj<þ efJeYeeieer³e DeefYe³eblee (meerDees) efmeSmeìerSce jsuJes ©UebpeJeU efvecee&Ce nesCeeN³ee HetjHeefjefmLeleerJej efve³eb$eCe þsJeCes 22626909 22851652 9987645040 Delegue jeCes keÀceefMe&Deue (efmeveer³ej [er meer Sce) meeJe&peefvekeÀ GodIees<eCee HeOoleer®ee JeeHej keÀ©ve jsuJesmLeevekesÀ lemes®e He´meej ceeO³eces ³eebvee jsuJes JeenletkeÀeryeeyele DeeefCe JeenletkeÀ efJemkeÀUerle Peeueer Demeu³eeme leer keÀOeer HetJe&Jele nesF&ue ³ee®eer ceeefnleer GHeueyOe keÀ©ve osCes. 22620684 23780234 9987645020 DeueeskeÀ yeesnje jsuJes megj#ee oue (Jeefj<þ ef[Smemeer) jsuJesmLeevekeÀebJej De[ketÀve He[uesu³ee He´JeeMeebkeÀefjlee Devve Je HeeCeer ³eeb®eer J³eJemLee keÀjCes. 22755750 9987645065 keÀceefMe&Deue (Jeefj<þ ef[meerSce) jsuJesmLeevekeÀebJej De[ketÀve He[uesu³ee He´JeeMeebkeÀefjlee ye=nvcegbyeF& ceneHeeefuekesÀves kesÀuesu³ee leelHegjl³ee efveJeeN³eeb®³ee J³eJemLesyeeyele ceeefnleer HegjefJeCes. 22620684 9987645020 keÀceefMe&Deue (Jeefj<þ ef[meerSce) jsuJesmLeevekeÀebJej De[ketÀve He[uesu³ee He´JeeMeebkeÀefjlee yeerF&Smeìer®³ee ceoleerves He³ee&³eer JeenletkeÀ J³eJemLee keÀjCes 22620684 9987645020 keÀceefMe&Deue (Jeefj<þ ef[meerSce) Jeefj<þ ef[meerSce jsuJes mLeevekeÀeJejerue ieoea jsuJes HeesueermeebceeHe&Àle efve³eb$eCe DeeCeCes 22620684 9987645020 JewÐeefkeÀ³e (meerSceSme kesÀ Jee³e Sve) jsuJes ©iCeeue³eebceO³es JewÐeefkeÀ³e DeeefCe He´LeceesHe®eej megefJeOee HegjefJeCes
 13. 13. 13 1.6 yesmì 1.6.1 oef#eCe Heefjceb[Uë (kegÀueeyee les Yee³eKeUe/ nepeer Deueer) Lesì He@ÀkeÌme ke´À. FueskeÌì^erkeÀ neTme 22799300 22856262 22799592 22799591 (yees[&) He´Ceeueer efve³eb$eCe 22067893 efJemleejerle 747 22085888 64507801 22082875 HeeþkeÀJee[er veeogªmleer efve³eb$eCe (oes<e efveJeejCe) 22087234 22066611 22066661 HeeþkeÀJee[er He̳egpe efve³eb$eCe 22084242 22067082 22084243 kegÀueeyee He̳egpe efve³eb$eCe 22182709 22162648 22184242 64507807 22023240 (Jew) keÀe@ue meWìj ceefmpeo He̳egpe efve³eb$eCe 22919342 23474242 23454297 64507809 lee[osJe He̳egpe efve³eb$eCe 23099686 23094242 64507810 23018169 yesmì leke´Àej (Menj) 22085888 22080558 (efmemìce kebÀì^esue) 22067893 1.6.2 Gllej Heefjceb[Uë (Yee³eKeUe/ nepeer Deueer les mee³eve ®egveeYeÆer, ceeefnce) Lesì He@ÀkeÌme ke´À. He³e&Jes#ekeÀ oeoj efve³eb$eCe 24145888 24144897 64507803 24149537 24144891 efJemleejerle 537 JejUer He̳egpe efve³eb$eCe 24953363 64507812 24954242 oeoj veeog©mleer efve³eb$eCe 64507804 24146683 24128683 24146262 efJemleejerle 532 ceeefnce He̳egpe efve³eb$eCe 24461634 22920533 24444242 64507814 oeoj He̳egpe efve³eb$eCe 24124242 24124993 22843939 (keÀe@ue mebsìj) 24123162 24183276 efJemleejerle 531
 14. 14. 14 Lesì He@ÀkeÌme ke´À. ceeefnce veeog©mleer efve³eb$eCe 24456611 24451060 24472045 JejUer veeog©mleer efve³eb$eCe 64507805 24229257 24306611 24327007 24926611 megHeejeryeeie He̳egpe efve³eb$eCe 24161217 24114242 64507813 De@vìe@He efnue veeog©mleer efve³eb$eCe meoj jes ef[ueerì keÀjCes yesmì (efJepe HetjJeþe Keb[erle Peeu³eeme) (Gllej Heefjceb[U) 24145888 64507803 24144591 24144897 1.6.3 DeeCeeryeeCeerle keÀe³e&jle Demeuesues yesmì®es DeefOekeÀejer efþkeÀeCe DeefOekeÀe-³ee®es veeJe otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ efveJeeme Ye´ceCeOJeveer JeenlegkeÀ efve³eb$eCe mebpe³e osmeeF&, GHe He´. megj#ee DeeefCe o#elee DeefOe. 24386217 9869112384 kegÀueeyee ollee$e³e ceesjs, megj#ee DeefOekeÀejer 24468505 9969252473 ye@keÀyes kegÀyesj Heeìerue, Jeefj<þ megj#ee DeefOekeÀejer 23519129 9819483129 efJeÐegle (HeeþkeÀJee[er) efJevee³ekeÀ efMebos, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9969673173 keÀmeeje keÀe³e&MeeUe efoueerHe yeeieue, mene.megj#ee DeefOekeÀejer 9869004351 cegbyeF& meWì^ue efJepe³e meesveeJeCes,GHe He´. megj#ee DeeefCe o#elee DeefOe. 24092787 9821901573 efJepe³ekegÀceej Hegpeejer, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9920675068 JejUer vejWê yeneotj efmebie, megj#ee DeefOekeÀejer 9869033501 9869486980 oeoj keÀe³e&MeeUe ®ebêkeÀeble meeceble, GHe He´. megj#ee DeefOekeÀejer 24139591 9321523657 Mejo peieOeves, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9967112498 Je[eUe DeefJeveeMe FbotuekeÀj, megj#ee DeefOekeÀejer 24164838 9869048887 Deeveboe meieYeesj, o#elee DeefOekeÀejer 9869782615 9869551904 DeeefCekeÀ mebpe³e ®eJneCe, megj#ee DeefOekeÀejer 25007701 9223850679 YeemkeÀj HeJeej, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9821594919 He´efle#ee veiej efMeJeepeer Keje[s, mene. o#elee DeefOekeÀejer 9892069223 ieesjKe Yeesmeues, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9869020439 osJeveej efoueerHe ®eewOejer, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9869371736 efMeJeepeer veiej %eevesMJej keÀeUs, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9969038245 yepejbie efJejkeÀj, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9987289316
 15. 15. 15 efþkeÀeCe DeefOekeÀe-³ee®es veeJe otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ efveJeeme Ye´ceCeOJeveer OeejeJeer M³eece nsie[s, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9869626120 kegÀuee& efJn. Jee³e. jeCes, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9869333577 cejesU cee³ekeÀue ef[meesPee, megj#ee DeefOekeÀejer 28362308 9869056542 IeeìkeÀesHej Deefpele HetjkeÀj, megj#ee DeefOekeÀejer 25121450 9869200189 efJepe³e efYemes, mene³³ekeÀ megj#ee DeefOekeÀejer 9821265930 efJeke´ÀesUer He´keÀeMe jeCes, megj#ee DeefOekeÀejer 25000218 9869374885 DebkegÀMe Yeesmeues, mene³³ekeÀ megj#ee DeefOekeÀejer 9869921148 ceguegb[ Mejo peieoeves, megj#ee DeefOekeÀejer 9867889415 yeebêe DejefJebo efleJeejer, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9867889415 meebleeke´tÀPe MeefMekeÀeble Deejesìs, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9594371191 ieesjsieeJe He´JeerCe HeÀCemeskeÀj, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9172116495 DeesefMeJeje- Sme/³ee[& Mejo mejJeCekeÀj, Jeefj<þ megj#ee DeefOekeÀejer 26791354 9773063302 Hees³emej ceveesnj iepejs, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9969593937 9869239971 ieesjeF& jepeWê ³eelece, o#elee DeefOekeÀejer 28682492 9869435219 efob[esMeer He´oerHekegÀceej osMecegKe, Jeefj<þ o#elee DeefOekeÀejer 28493197 9757139589 meboerHe lee©, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9869411144 ceeieeþeCes efoHekeÀ HeesJeues, megj#ee DeefOekeÀejer 2848 6785 9969028287 ceeueJeCeer jeþes[ , mene. megj#ee DeefOekeÀejer 28672296 9664537792 cepeeme jefJebê efcemeeU, mene. megj#ee DeefOekeÀejer 9969508014 1.7 efjuee³evme Svepeear veeJe efJeYeeie otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer Keb[erle efJepe HegjJeþîeemebyeOeerle leke´Àejermeeþer 1-800-200-3030 (efveMegukeÀ) 30303030 DeeHelkeÀeueerve efve³eb$eCe keWÀê ceO³eJeleea efve³eb$eCe DebOesjer (Het) 30099111 30097225 Sme. veìjepeve Dees Sv[ Sce 30094359 9322956290 kesÀjceve keÀjkeÀeefj³ee efyepevesme 30098746 9324904592 jeng} ³e[Je[keÀj ie´enkeÀ 30098810 9323549916 oef#eCe efJeYeeieer³e efve³eb$eCe #es$e- yeebêe les efJeuesHeeuex 30096080 30096060 yeer. yeer. Mecee& Dees Sv[ Sce 30096090 9323551665
 16. 16. 16 Sme keÀemeer efyepevesme 30096660 9323861211 S. Heer. mesþer Dees Sv[ Sce 30096094 9323552852 oef#eCe – ceO³e efJeYeeieer³e efve³eb$eCe #es$e- DebOesjer les peesiesMJejer 30094193 30094192 megjpe Deej. HeÀuekeÀ Dees Sv[ Sce 30765530 9322218741 ef[ Sme µeen efyepevesme 30094330 9322218703 Sce.Sce.kegÀuekeÀCeea Dees Sv[ Sce 30094281 9323551410 ceO³e efJeYeeieer³e efve³eb$eCe #es$e- ieesjsieeJe les keÀebefoJeueer 30094916 30094911 Sme. ®eJneCe Dees Sv[ Sce 30094920 9322218723 ef[ . ye@vepeea efyepevesme 30094900 9324681846 Sme. efmebIee Dees Sv[ Sce 30094918 9323549978 Gllej efJeYeeieer³e efve³eb$eCe #es$e- yeesjerJeueer les YeeF&boj 30094590 30092233 Deej. kesÀoej Dees Sv[ Sce 30094540 9323552822 S. Yes[bUs efyepevesme 30094550/ 30 9322218677 Jner. ef[meesPee Dees Sv[ Sce 30094525 9323552892 HetJe& efJeYeeieer³e efve³eb$eCe #es$e- ®egveeYeÆer les efJeke´ÀesUer Je ceeveKego& 30092066 30092146 Heer. ®eJeb[s Dees Sv[ Sce 30092010 9323551666 pes. pee@pe& Dees Sv[ Sce 30092088 9323558460 kesÀ. Heeb[s Dees Sv[ Sce 30092048 9323552941 Deej veKejs efyepevesme 30092040 9323553060 1.8 ie@me mesJee #es$e Lesì He@ÀkeÌme ceneveiej ie@me (Del³eeJeM³ekeÀ) efveMegukeÀ 1800229944 1917 (ceolemesJee) 24074748 24012400 26591705 24071560 24012400 24012404 24015754 24071561 24012461 24071742 1.8.2 þeCes DeefiveMeceve oue efve³eb$eCe keÀ#e 25331600 25365202 25334216
 17. 17. 17 1.8.3 veesmeerue jyej jmee³eve efJeYeeie cegK³eeue³e (®e®e&iesì) 66364062 66364060 veJeer cebgyeF& (ceneHes) 66730551 66576100 1.8.4 Deesìerme kegÀueeyee 22820912 22837211 22821879 1.9 Yeejleer³e nJeeceeve Keeles Heoveece otjOJeveer FHeeryeerrSkeÌme He@ÀkeÌme F&-cesue Dee³e.Jner. Deej. Sme. 1800-180- 1717 ddgm@imdmumbai.gov.in keÀle&J³e DeefOekeÀejer 22150431 22160824 22154098 acwc@imdmumbai.gov.in GHe meb®eeuekeÀ 22150517 meb®eeuekeÀ nJeeceeve Keeles, #es$eer³e JeeoUer FMeeje keWÀê 22150405 1.10 Dev³e 1.10.1 ie=nj#ekeÀ oue #es$e Lesì He@ÀkeÌme cegK³e keÀe³ee&ue³e (ie=nj#ekeÀ DeeefCe veeiejer mebj#eCe oue) 22842423 22843667 22856435 22831958 ie=nj#ekeÀ oue ceO³eJeleea He´efMe#eCe mebmLee, ceneje<ì^ 25120946 (ìsefueHe@ÀkeÌme) 25127498 ke´Àe@me cewoeve (efJeYeeie SkeÀ) 22031950 DeefiveMeceve oue peskeÀye meke&Àue (efJeYeeie oesve) 23085122 kegÀuee& (efJeYeeie leerve) 26504555 DebOesjer (efJeYeeie ®eej) 26206791 1.10.2 efJeceeveleU He´eefOekeÀjCe í$eHeleer efMeJeepeer Deeblejje<ì^er³e efJeceeveleU ìefce&veue 1 – cegbyeF& Deeblejje<ì^er³e efJeceeveleU He´eefOekeÀjCe mJeeielekeÀ#e 66852200 66850900
 18. 18. 18 ìefce&veue 2 – cegbyeF& Deeblejje<ì^er³e efJeceeveleU He´eefOekeÀjCe mJeeielekeÀ#e 66850222 keÀe@Heexjsì SefJnSMeve ìefce&veue ìefce&veue ns[, [³egìer ce@vespej 26157492 66852376 / 77 9833301530 DeeCeeryeeCeer mesJeeë [³egìer ce@vespej 66850264 26813438 9619892672 HeÀe³ej Jee@®e ìe@Jej 66850268 9619892674 ìefce&veue ce@vespeceWì [³egìer ce@vespej 26264432 /23 9833301318 ìefce&veue Dee@efHeÀmej 9833301580 ìefce&veue 1 yeer [³egìer ce@vespej 66852336 9833301321 ìefce&veue Dee@efHeÀmej 9833301581 meerDee³eSmeSHeÀ meerDee³eSmeSHeÀ efve³eb$eCe keÀ#e (ìefce&veue 1 Des) 26156560 26264637 9930144130 meerDee³eSmeSHeÀ efve³eb$eCe keÀ#e (ìefce&veue 2) 26828270 26813413 66850471
 19. 19. 19 2 ye=nvcebgyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe 2.1 ueeskeÀHe´efleefveOeer (veiejmesJekeÀ) veeJe DeeefCe Heoveece efJemlee. ke´À. otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer keÀe³ee&ue³e efveJeeme megefveue He´Yeg ceneHeewj, cegbyeF& mayor@mcgm.gov.in 3141 3101 22621020 22620470 24451020 24449299 9820702777 He@ÀkeÌme : 22696769 24449899 ceesnve efceþyeeJekeÀj GHeceneHeewj, cegbyeF& 2212 2214 22620481 22620233 (He@ÀkeÌme) 22977444 9167893666 9869168373 ³eMeesOej HeÀCemes meYeeie=n veslee 2418 2407 22621992 26744545 9821004312 %eevejepe efvekeÀce efJejesOeer He#e veslee 2422 2420 22620651 24442570 9820030562 efoueerHe Heìsue, ieìveslee, YeepeHe 2102 2103 22621531 28788274 28761122 9820175393 Oevebpe³e efHemeeU, ieìveslee, je<ì^Jeeoer keÀeBie´sme 2105 2104 22696779 25660911 25668314 9820034234 jF&me MesKe, ieìveslee, meceepeJeeoer Heeìea 2118 2114 22620692 9819794747 efoueerHe ueeb[s, ieìveslee, cevemes 2131 22620150 24333599 24333699 28507272 9833201646 jentue MesJeeUs, DeO³e#e, mLee³eer meefceleer 2211 2215 22620251 efJemlee 2211 22620833 25570044 25582244 9869029537 9930605511 [e@. jece yeejesì, DeO³e#e, megOeej meefceleer 2213 2224 22620333 28770997 9869080789 9820702727 ceveespe keÀesìkeÀ DeO³e#e, efMe#eCe meefceleer 2218 2220 22620654 25690532 9821163742 mebpe³e (veevee) Deebyeesues DeO³e#e, yesmì 2119 22838485 22856262 22838485 9819966262 9324666999 efkeÀMeesjer Hes[CeskeÀj 2124 22621258 9820702552
 20. 20. 20 veeJe DeeefCe Heoveece efJemlee. ke´À. otjOJeveer Ye´ceCeOJeveer keÀe³ee&ue³e efveJeeme DeO³e#e, mLeeHel³e meefceleer (Menj) 2148 9869019232 ke=À<Cee (censMe) HeejkeÀj DeO³e#e, mLeeHel³e meefceleer (GHeveiejs) 2143 22694728 26472803 9820702662 9819084320 efielee De. ieJeUer, DeO³e#e, meeJe&peefvekeÀ Deejesi³e meefceleer 3146 22675851 23015868 9820702772 9967264128 meeyejs·er Sce. yeesje, DeO³e#e, yeepeej Je GÐeeve meefceleer 3147 22694717 9820702882 9167849285 jepeÞeer efMejJee[keÀj, DeO³e#e, ceefnuee Je yeeuekeÀu³eeCe meefceleer 2121 22620914 9820702992 9869852149 De@[. cekeÀjbo veeJexkeÀj, DeO³e#e, efJeOeer meefceleer 3124 3125 22621725 22816965 9820702650 9833105553 2.2 veeceefveoxefMele meom³e veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer DeJekeÀeMe oew. peeOeJe 65226239 9820172156 efiejerMe vee. OeevegjkeÀj 9867382642 Hee©ue efHe. censlee 9867698925 DeefMJeve mees. J³eeme 25148038 9987653535 ceefnjepeGÎerve me. MesKe 9867875124 8655500005 9224500088 2.3 ceveHee Dee³egkeÌle, Deefle. Dee³egkeÌle, men Dee³egkeÌle DeeefCe Ghee³egkeÌle veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer meerleejece kegbÀìs ceneveiejHeeefuekeÀe Dee³egkeÌle 22620525 22620251 efJemlee. 3109 / 3152 22655927 22081893 23517171 23517777 9167001100 mc@mcgm.gov.in jepeerJe peueesìe Deefle. Dee³egkeÌle (He´keÀuHe) 22623004 efJemlee. 2321 / 2310 22623325 23635001 9867178552 amc.projects@mcgm.gov.in ceveer<ee HeeìCekeÀj-cnwmekeÀj Deefle. Dee³egkeÌle (He.G.) 22620433 efJemlee. 2327 / 2330 22620639 22016818 9867709111 22060802 amcwsmcgm@gmail.com ceesnve De[leeveer 22620809 22655035 22813575 9823066056
 21. 21. 21 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Deefle. Dee³egkeÌle (Menj) efJemlee. 2322 / 2313 amc.city@mcgm.gov.in Demeerce iegHlee Deefle. Dee³egkeÌle (Het.G.) 22620149 efJemlee. 2318 / 2314 22624283 23723300 9765481729 amc.es@mcgm.gov.in Sme.Sme.efMebos men Dee³egkeÌle / GHe Dee³egkeÌle (DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve, GÐeeves DeeefCe megj#ee) 23087291 23089217 23087291 23531467 9820702503 jtmc.dm@mcgm.gov.in ssshinde@hotmail.com Yejle je. cejeþs Ghee³egkeÌle (Heefj-7)(Deej/o, Deej/G, Deej/ceO³e) 28611508 28056000 efJemlee. 301 28615930 23514489 9820702615 dmc.z7@mcgm.gov.in dmczone7@gmail.com jepeWêkegÀceej JeUs GHe Dee³egkeÌle (keÀjefveOee&jCe Je keÀjmebkeÀueve) 22620251 efJemlee. 2682 22662588 22655955 24946392 9820702601 dmc.aac@mcgm.gov.in efkeÀjCe Dee®ejskeÀj Ghe Dee³egkeÌle (mee.He´.) 22621460 22620251 efJemlee. 2612 22692268 25215555 9820074373 dmc.ga@mcgm.gov.in efkeÀMeesj ve. ef#ejmeeiej Ghee³egkeÌle (Heefj-2) (SHeÀ/o, SHeÀ/G, peer/o, peer/G) 24150400 24134560 efJemlee. 306/302 24112269 24914877 9820702613 dmc.z2@mcgm.gov.in kishor.kshirsagar@mcgm.gov.in efceueerve o. meeJeble Ghe Dee³egkeÌle (megOeej) 22620251 22621272 efJemlee. 2535 - 26434343 9820702605 dmc.improvements@mcgm.gov.in milin.sawant@mcgm.gov.in megOeerj Mee. veeF&keÀ ceveHee Dee³egkeÌleeb®es Ghe Dee³egkeÌle 22620251 efJemlee. 3107 22655927 24363517 9820702608 sudhirnk5@gmail.com DeMeeskeÀ le. Kewjs Ghee³egkeÌle (Heefj-5)(Sce/Het, Sce/He, Sue, osJeveej HeMegJeOeie=n) 25285429 25225000 efJemlee. 301 25299596 23534820 9820702611 dmc.z5@mcgm.gov.in megneme keÀjJebos Ghee³egkeÌle (Heefj-6) (Sve, Sme,ìer) 25010161 25011265 efJemlee. 301 25011978 23543102 9820702616 9819808866 dmc.z6@mcgm.gov.in efJepe³e ce. yeeueceJeej Ghee³egkeÌle (Heefj-3)(S®e/Het, S®e/He DeeefCe kesÀ/Het) (Deefle. 26823453 26840103 efJemlee. 103 26832466 23534820 24940980 9820702619 dmc.z3@mcgm.gov.in
 22. 22. 22 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer keÀe³e&Yeej) jepeWê ye. Yeesmeues Ghe Dee³egkeÌle (efJeMes<e) 26552061 26421271 efJemlee. 101 26552063 26510321 9833021955 dmc.special@mcgm.gov.in rajendrabhosale65@gmail.com He´keÀeMe Heeìerue GHe Dee³egkeÌle (Ie.keÀ.J³e.) 22620251 efJemlee. 2560 22620970 22700493 23540190 9820702620 dmc.swm@mcgm.gov.in Jemeble Heer. He´Yeg Ghee³egkeÌle (Heefj-1) (S,yeer,meer,[er DeeefCe F) DeeefCe ceeefnleer Je leb$e%eeve 23071815 23081471- 79 efJemlee. 222 23092158 24211616 9820702603 dmc.z1@mcgm.gov.in mcgm.dmcit@gmail.com efJepe³e ce. yeeueceJeej Ghee³egkeÌle (Heefj-4)(kesÀ/He, Heer/o DeeefCe Heer/G) 26281658 26237932 efJemlee.401 26205662 23534820 24940980 9820702619 dmc.z4@mcgm.gov.in dmcz4@yahoo.com Deevebo ue. JeeiejeUkeÀj Ghe Dee³egkeÌle (Deefle. efvecet&ueve / (HesÀ.efve.) 23740231 23740221 23740230 24940980 26365734 9820702622 dmc.encroachment@mcgm.gov.in jCepeerle Yeg. {ekeÀCes Ghe Dee³egkeÌle, ce.Ye.He´e. 22620588 22620251 efJemlee. 2640 / 2642 -- 24940171 9820702618 dmc.cra@mcgm.gov.in megefveue OeeceCes Ghe Dee³egkeÌle (efMe#eCe) 24183645 24134560 efJemlee. 307 / 309 / 310 24173039 24965882 9820702607 dmc.edu@mcgm.gov.in jcesMe HeJeej GHe Dee³egkeÌle (ceO³eJeleea Kejsoer Keeles) 230935757 23083161 /62/63 efJemlee- 202 25831700 9820702609 dmc.cpa@mcgm.gov.in jcesMe yee. yeebyeUs peue DeefYe³eblee Ghe Dee³egkeÌle (efJeMes<e DeefYe³eebef$ekeÀer (Deefle. keÀe³e&Yeej) 22620993 efJemlee. 2301 22634329 25667391 9930260377 dmc.se@mcgm.gov.in dmcsemcgm@yahoo.com ue#ceCe efMe. JnìkeÀj meb®eeuekeÀ (efJeMes<e DeefYe³eebef$ekeÀer 22620251 efJemlee. 2300 22620736 26136405 9769085856 dir.esp@mcgm.gov.in dmc.environment@mcgm.gov.in
 23. 23. 23 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer DeeefCe He´keÀuHe) GHe Dee³egkeÌle (He³ee&JejCe) (Deefle.keÀe³e&Yeej) 22621387 laxman.vhatkar@mcgm.gov.in He´keÀeMe keÀoce He´cegKe DeefYe³eblee (IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeve) Ghe Dee³egkeÌle (DeefYe³eebef$ekeÀer) (DeefleefjkeÌle keÀe³e&Yeej) 22620251 efJemleeë3231 22620972 9820702520 dmc.vigilance@mcgm.gov.in He´keÀeMe je. keÀoce He´cegKe DeefYe³eblee (Ie.keÀ.J³e.) Ghe Dee³egkeÌle (DeefYe³eebef$ekeÀer) ³ee Heoe®ee Deefle. keÀe³e&Yeej 22620251 efJemlee.2559 2563 9820702520 dmc.engg@mcgm.gov.in Sce Sme MegkeÌue He´cegKe DeefYe³eblee (o#elee) GHe Dee³egkeÌle (o#elee) ³ee Heoe®ee Deefle.keÀe³e&Yeej 22620251 efJemlee. 2560 22620972 22620972 23535804 9619135015 dmc.vigilance@mcgm.gov.in [e@. megneefmeveer veeieoe meb®eeuekeÀ (JewÐekeÀer³e efMe#eCe Je He´cegKe ©iCeeue³es) DeeefCe DeefOe<þe$eer, vee³ej oble ©iCeeue³e 23082714/6 efJemlee. 201 23083884 23080655 24136065 9821351027 dean.nairdental@mcgm.gov.in nairdentalmumbai@gmail.com 2.3 KeelesHe´cegKe veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer veeje³eCe Heþe[s ceneHeeefuekeÀe ef®eìCeerme 22620060 22620251 efJemlee. 2129 22696769 25633891 ms@mcgm.gov.in He´YeekeÀj je. meeleHegles He´cegKe keÀce&®eejer DeefOekeÀejer 22620217 22620251 efJemlee. 2609 22692268 0251- 2351087 9819272504 chpo@mcgm.gov.in censMe veeJexkeÀj meb®eeuekeÀ (ceeefnleer leb$e%eeve) (He´) 24958001 -- 26846555 9820702525 director.it@mcgm.gov.in narvekarmahesh108@gmail.com efJeMJeveeLe Yee.meeleHegles ceneveiejHeeefuekeÀe cegK³e uesKeeHeefj#ekeÀ 22620680 22620251 efJemlee. 3221 -- 21637176 9869287362 mca@mcgm.gov.in
 24. 24. 24 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer jeceYeeT Yee. Oeme He´cegKe uesKeeHeeue(efJelle) 22621441 22620251 efJemlee. 2207 22679782 23520847 9930315597 rambhaudhas@mcgm.gov.in ca.finance@mcgm.gov.in vebokegÀceej yee.jeCes He´cegKe uesKeeHeeue (keÀes<eeieej) 22621191 22620251 efJemlee. 3116 -- 28411419 9930315598 ca.treasury@mcgm.gov.in catnbrane@gmail.com vebokegÀceej yee.jeCes He´cegKe uesKeeHeeue (meerHeerS) Deefle.keÀe³e&Yeej 23083161 23083163 23087692 28411419 9930315598 ca.cpa@mcgm.gov.in nefjYeeT Meb.efvekeÀce He´cegKe uesKeeHeeue (HeeHegceefve) 22620517 22620251 efJemlee. 2342 22622277 21639836 9819811390 ca.wssd@mcgm.gov.in kesÀJeueevebo Je. yeJex (®ee®eCeer uesKeeHejer#ee Je o#elee DeefOekeÀejer) 22620106 22620251 efJemlee. 2205 -- 24473805 9820702519 jcesMe efJe. oCeeCes He´cegKe DeefOekeÀejer (®eewkeÀMeer) 22620541 22620251 efJemlee. 2665 22621195 -- 9619289027 cho.enquiry@mcgm.gov.in keÀjefveOee&jkeÀ Je mebkeÀuekeÀ 22621936 22620251 efJemlee. 3028 22621050 ac@mcgm.gov.in jefJebê efYemes efMe#eCe DeefOekeÀejer 24142498 24142342 / 44 efJemlee. 201 24145922 9869014004 eo@mcgm.gov.in eomcgm@gmail.com Sme. Sme. YeÆe®eejpeer veiej DeefYe³eblee (Deefle.keÀe³e&Yeej) 22620617 efJemlee. 2558 22694729 29451026 9869464182 ce@mcgm.gov.in cityengineer.centraloffice@mcgm.gov.in Sme. Sme. YeÆe®eejpeer He´cegKe DeefYe³eblee, (efve³eespeve Je mebkeÀuHeef®e$es) 24916920 24958001 24958101 efJemlee. 4167 24955381 29451026 9869464182 che.pd@mcgm.gov.in vetleve He´. Ieesìies ceneHeeefuekeÀe JeemlegefJeMeejo 24958001 efJemlee. 4002 9987031058 ma@mcgm.gov.in
 25. 25. 25 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer jepeerJe Meb. kegÀkeÀvetj He´cegKe DeefYe³eblee (efJe efve) 22620075 22620251 efJemlee. 2500 22615217 23519020 9619775566 chedevp@gmail.com efJeueeme yeesye[s He´cegKe DeefYe³eblee (veeiejer He´efMe#eCe DeeefCe mebMeesOeve keWÀê) 28973708 28977561 28974642 28963978 - 9769635497 chectire@mcgm.gov.in ollee$e³e je. oeref#ele He´cegKe DeefYe³eblee (jmles, JeenletkeÀ Je Hetue) 24919252 24958001 24958101 24919262 -- 9820702522 che.rdtr@mcgm.gov.in chiefengroads@yahoo.com efceefuebo Me. efoIes He´cegKe DeefYe³eblee (³eebef$ekeÀer Je efJeÐegle) He´. 24955123 (Lesì) 24958101 efJemlee. 2001 24955105 - 9619929525 che.me@mcgm.gov.in ue#ceCe efMe. JnìkeÀj He´cegKe DeefYe³eblee (HepeJee) 24955059 24958101 efJemlee. 1057 24980097 26136405 9769085856 che.swd@mcgm.gov.in jcesMe yee. yeebyeUs peue DeefYe³eblee 24958101 25667391 993026037 7 hemcgm1@gmail.com jepeWê ie. yeesjmes He´cegKe DeefYe³eblee (HeeHegHe´) 24963739 24958101 efJemlee. 2003 24949729 26118045 9820702523 chewsp@redifmail.com Sce peer ceeves He´cegKe DeefYe³eblee (ceueefveëmeejCe He´keÀuHe) 24912367 24958001 efJemlee. 3319 24903234 28973759 9820684929 che.sp@mcgm.gov.in chesp@gmail.com Hejceevebo Sme. meeKejs He´cegKe DeefYe³eblee (ceueefveëmeejCe He´®eeueve DeeefCe ce.Yeeb.) 24911819 24958001 efJemlee. 3001 24919334 25636896 9833539010 che.so@mcgm.gov.in chiefengineer.so@gmail.com He´keÀeµe keÀoce He´cegKe DeefYe³eblee (IekeÀJ³e) 22618801 22612228 efJemleej 100 22611137 9820702520 che.swm@mcgm.gov.in [e@. De©Ce je. yeeceCes keÀe³e&. Deejesi³e DeefOekeÀejer 24135467 24134560 efJemlee. 338 24157718 28679715 9920759858 eho.phd@mcgm.gov.in phdmcgm@gmail.com
 26. 26. 26 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer [e@. mebO³ee keÀecele DeefOe<þe$eer, kesÀF&Sce 24131419 24136051 24107020 efJemlee. 7700 7028, 2875 24142503 24101205 9820703191 dean.kem@mcgm.gov.in [e@. efceueeRo ie. meeUJes GHe.DefOe<þelee, kesÀF&Sce (1) 24136051 efJemlee. 7447 24107438 -- 20372401 9763363228 [e@. efcevet kesÀ. mebpevee DeefOe<þelee (He´.) vee³ej ©iCeeue³e 23085379 23027101 23027000 efJemlee. 199/101 23072663 23005572 23616648 9820703190 dean.nair@mcgm.gov.in deannt@vsnl.net [e@. efMeJejepe vee. oeme GHe DeefOe<þelee, vee³ej ©iCeeue³e 23027119 23081490 -- 23543212 9769561232 [e@.DeefJeveeMe megHes DeefOe<þelee, ueesefìce© (mee³eve ne@efmHeìue) 24074539 24063000 efJemlee. 3113 24031202 23649522 9820703192 dean.ltmg@mcgm.gov.in [e@. GcesMe J³e. Ssieue He´cegKe JewÐeefkeÀ³e DeefOe#ekeÀ keÀmlegjyee ©iCeeue³e 23092458 23027700 efJemlee. 769 23092458 23027777 efJemlee 777 9820935680 kasturba.hospital@yahoo.com [e@. Þeerce meercee ceefuekeÀ He´cegKe JewÐekeÀer³e DeOeeref#ekeÀe Je Keeles He´cegKe, ceeO³eefcekeÀ Deejesi³e mesJee 26422775 26406787 26405226 26420131 9820702534 censMe veeJexkeÀj He´cegKe DeefOekeÀejer DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve DeeefCe ce le vees keWÀê 22694725 22694727 efJemlee. 2062 22694719 26846555 9820702525 co.dm@mcgm.gov.in narvekarmahesh108@gmail.com efkeÀMeesj Heg. megjleer J³eJemLeeHekeÀ, cegêCeeue³e 23094177 23094147 126/128/15 8 23094177 28683075 9869016762 manager.mmp@mcgm.gov.in kishorsurti1811@rediffmail.com GÐeeve DeefOe#ekeÀ 23725799 23723578 23742162 23742162 sg.gardens@mcgm.gov.in
 27. 27. 27 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Deefveue cees. DebpevekeÀj meb®eeuekeÀ (He´eefCemebie´neue³e) 23772414 9819044227 vjbudyanzoo@yahoo.co.in [e@. He´ceeso keÀe. osþs ceneJ³eJemLeeHekeÀ (He´.), osJeveej HeMegJeOeie=n 25563284/8 efJemlee. 300 25515699 27827281 9619480405 gm.deonar@mcgm.gov.in pkdethe@yahoo.com De©Ce He. Jeerj He´cegKe megj#ee DeefOekeÀejer 24986328 24922772/8 24922770 26778549 9833578905 cso.security@mcgm.gov.in. MegYeoe j. keÀeceLes He´cegKe keÀeceieej DeefOekeÀejer 22621749 22620251 efJemlee. 2604 22620752 24945132 9833322550 chlo.labour@mcgm.gov.in Go³e kesÀoej (He´) efJeOeer DeefOekeÀejer 22674230 22620251 efJemlee. 2231 22620687 25805360 9821211587 lo.legal@mcgm.gov.in YeieJeeve ce. meeþs Deveg%eeHeve DeefOe#ekeÀ (He´.) 22618801 efJemlee. 128) 22641296 22617653 22641297 32949514 9820702530 9324426686 sl.licence@mcgm.gov.in ®ebêMesKej os. ®eesjs mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle (ceeueceÊee) 22618104-5 efJemlee 201 22614300 22616094 24940174 9820702621 ac.estate@mcgm.gov.in ®ebêMesKej os. ®eesjs mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle (yeepeej) He´ 23401853 /54 23415810 23415810 9820702621 ac.market@mcgm.gov.in Þeerce He´e®eer peebYeskeÀj mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle efve³eespeve DeeefCe veeiejer oeefjê³e efveceg&ueve keÀ#e 22618801 efJemlee 228 22692116 9920999508 ac.planning@mcgm.gov.in jecesMJej n. veboveJeej He´cegKe efvejer#ekeÀ, ogkeÀeves Je DeemLeeHevee 23635390 23616961 23616961 0250- 2382344 9769140763 9820709686 ci.se@mcgm.gov.in Sce. Sme. MegkeÌue He´cegKe DeefYe³eblee (o#elee) 23062051 efJemlee. 251 23016518 23535804 9619135015 peievveeLe Meb. Iee[ies o#elee DeefOekeÀejer (efJeMes<e keÀe³e&) 22620312 22620251 efJemlee. 3106 22618816 28769973 9833578931
 28. 28. 28 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer peieoerMe Jee. oJes He´cegKe jepeefMe<ìe®eej Je mebHeke&À DeefOekeÀejer 22671653 22622526 22620251 (3001/3005) 24308799 9820702900 chplo@mcgm.gov.in irw@mcgm.gov.in p³eesefle<e ³ees. osmeeF& Jeefj<þ Hegjeleve Jeemlet peleve DeefYe³eblee (Deefle. keÀe³e&Yeej) 24315030 23002365 9930020249 jyotish.desai@yahoo.co.in mebpe³e ce. meeJeble Jeefj<þ Hegjele Jeemlet peleve DeefYe³eblee (Deefle. keÀe³e&Yeej) 22620251 efJemlee 3212 22694732 9892036371 efJepe³e ke=À. Keyeeues-Heeìerue pevemebHeke&À DeefOekeÀejer 22621601 22694302 22620251 efJemlee. 2025 22620101 24966563 9930998844 pro@mcgm.gov.in pr.mcgm@gmail.com efJn.S®e. Keb[keÀj GHe He´cegKe DeefYe³eblee (Hepe&v³e peueJeeefnv³ee) (efve³eespeve keÀ#e) 8879329216 Jner.Sve. yeejyOes GHe He´cegKe DeefYe³eblee (HepeJee) Menj 9167059965 Deej. Deej. ef®eb®eesUs GHe He´cegKe DeefYe³eblee (HepeJee) HetJe& GHeveiejs 8879329215 Sme. Heer. efceefðe GHe He´cegKe DeefYe³eblee (HepeJee) HeefM®ece GHeveiejs 8879329213 Sve. [yueg. ueeueJeeCeer GHe He´cegKe DeefYe³eblee (HepeJee) He´keÀuHe 9167059956 Sme. peer. MesKe GHe He´cegKe DeefYe³eblee (HepeJee) He´®eeueve Je Heefjj#eCe 8879329214
 29. 29. 29 2.4 DeefiveMeceve oue veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e efveJeeme megneme efJe. peesMeer He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer (Je[eUe) 24153027 9930464808 24132058 9820272531 Heer Sme jnebieoUs GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer, He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê (1) Je[eUe- 24132058 9930464820 Sme. Des. keÀeUs GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer, He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê (2) Je[eUe -24132058 9930464822 Jner. Deej. keÀgJesmekeÀj GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer, He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê (3) Je[eUe - 24132058 cejesU -29200940/41 9930464817 Sme.S®e.vesmeefjkeÀj GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer, He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê (4) Je[eUe - 24132058 cejesU - 29200940/41 9930464823 kesÀ. Jner.efnJejeUs GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer, He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê (5) Je[eUe - 24132058 cejesU - 29200940/41 9930464825 Des.Sve. Jecee& GHe He´cegKe DeefiveMeceve DeefOekeÀejer, He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê (6) Je[eUe - 24132058 cejesU - 29200940/41 9930464812 Heer yeer Yeesmeues efJeYee.Deefive.DeefOe, cesceveJee[e Je[eUe - 24132058 9930464830 Jee³e.Deej.peeOeJe efJeYee.Deefive.DeefOe,keÀebefoJeueer cejesU - 29200940/41 9930464849 Sme. Jee³e. ceebpejskeÀj efJeYee.Deefive.DeefOe, Yee³eKeUe Je[eUe - 24132058 9930464831 S Jner yeveiej efJeYee.Deefive.DeefOe, Yee³eKeUe Yee³eKeUe 23076111/13 9930464751 Sme Sme jeCes mene.Deefive.DeefOe, JejUer JejUer - 234300178 9930464839 Sme.peer.Deceerve efJeYee.Deefive.DeefOe., efve³eb$eCe keÀ#e kebÀì^esue - 23076111 ®eWyegj -25224824 9930464821 S.Jner.Hejye mene.efJeYee.Deefive DeefOekeÀejer, HeÀesì& HeÀesì& -22611942 9930464837
 30. 30. 30 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e efveJeeme Jner.Sve.Heeveerie´ner efJeYee.Deefive.DeefOe.,cejesU Je[eUe ì^sefvebie meWìj - 24132058 9930464824 S®e.[er.Hejye efJeYee.Deefive.DeefOe., cejesU cejesU - 29200940/41 Je[eUe - 24132058 9930464826 S.Jner.keÀeUs mene. efJeYee.Deefive.DeefOe., yeebêe Yeebêe - 26435206 Je[eUe - 24132058 9930464827 Sme [er meeJeble mene.efJeYee.Deefive.DeefOe., cesceveJee[e cesceveJee[e - 23478818 9930464835 Sme.yeer.Kejye[s efJeYee.Deefive.DeefOe., ceguegb[ ceguegb[ - 25687637 cejesU - 29200940/41 9930464753 Sme. Deej. yeesjÀ}s mene. efJeYee.Deefive.DeefOe., jeJeUer keBÀHe jeJeUer ke@ÀcHe - 24077841 Je[eUe - 24132058 9930464832 [er.kesÀ.Iees<e mene. efJeYee.Deefive.DeefOe., kegÀueeyee kegÀueeyee - 22043603 Je[eUe - 24132058 9930464834 Deej.S.®eewOejer mene. efJeYee.DeefOe., leebef$ekeÀ Yee³eKeUe - Jeke&ÀMee@He 23076111 9930464828 S®e. Jner. efiejkeÀj mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer efMeJeepeer Heeke&À -24457203 9930464803 Sme. [yuet. jeCes mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer Fbefoje [e@keÀ -22611589 9930464840 kesÀ. SHeÀ. ef[meesPee mene. efJeYee.Deefive. DeefOekeÀejer vejerceve Hee@Fbì -22882787 9930464838 Sme. yeer. keÀje[s mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer efJeke´ÀesUer - 25170730 9930464759 Heer. peer. ogOeeU mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer ®eWyetj - 25224824 9930464754 S®e. Deej. MesÆer mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer cejesU - 29200940/41 9930464836 Deej. Sve. DebyegueieskeÀj mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer ceeuee[ - 28071010 9930464833 S. S®e. meeJeble mene. efJeYee. Deefive. DeefOekeÀejer ieesjsieebJe - 28712869 9930464819
 31. 31. 31 2.5 mecegê efkeÀvee-³eeJejerue peerJe j#ekeÀ veeJe DeeefCe Heoveece DeefiveMeceve keWÀê efJeYeeie mecegê efkeÀveeje Ye´ceCeOJeveer Deefveue ce YeesF&j DebOesjer kesÀ/He pegnt 8698308385 efkeÀjCe De. ieesmeeJeer DebOesjer kesÀ/He pegnt 9702104019 oMejLe o. ceeves DebOesjer kesÀ/He pegnt 9595561265 Deefpele ceb. cesCes DebOesjer kesÀ/He pegnt 9545714311 GÊece meg. keÀjeb[s DebOesjer kesÀ/He pegnt 9665272088 meJexMe yee. þekegÀj DebOesjer kesÀ/He pegnt 8446195687 jlvesMe Dee. ceeskeÀue DebOesjer kesÀ/He pegnt 9702678853 He´efJeCe vee. Jnveceeves DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9594943634 efkeÀjCe Meb. ieebpeJes DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9561203616 mel³eWê He. ieeJeb[ DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9272681715 efJeveeso efo. Kee[s DebOesjer kesÀ/He JemeexJee 9405551320 keÀuHesMe o. cesnsj yeesjerJeueer Deej/ceO³e ieesjeF& 9049645156 Gcebie j. cne$es yeesjerJeueer Deej/ceO³e ieesjeF& 9158243256 lespeme j. cesnsj yeesjerJeueer Deej/ceO³e ieesjeF& 9270678709 jesMeve pe. cesnsj yeesjerJeueer Deej/ceO³e ieesjeF& 8888660348 jceekeÀeble j. Jewleer yeesjerJeueer Deej/ceO³e ieesjeF& 8806738494 efveleerMe n. meebieJeskeÀj oeoj peer/G oeoj 9870230748 DeMeeskeÀ Dee. ceesefnles oeoj peer/G oeoj 9867059843 efJepe³eefmebie Dee. jeþes[ oeoj peer/G oeoj 9004292756 efJeMeeue Je. Keb[eieUs ieJeeefue³ee ìBkeÀ meer efiejieeJe 8956389502 efJeMeeue je. ®eJneCe ieJeeefue³ee ìBkeÀ meer efiejieeJe 9699592200 kewÀueeme yeb. vee[skeÀj ieJeeefue³ee ìBkeÀ meer efiejieeJe 9970722869 HejsMe Dee. ceeskeÀue ieJeeefue³ee ìBkeÀ meer efiejieeJe 9004969248 veLegjece He´. meg³e&JebMeer ceeuee[ Heer/G DeekeÌmee 9004735069 ceesnve Ye. Sjb[s ceeuee[ Heer/G DeekeÌmee 9004247532 He´efJeCe lee. ®eJneCe ceeuee[ Heer/G DeekeÌmee 9222239363 meef®eve meb. cegUerkeÀ ceeuee[ Heer/G DeekeÌmee 9594300320 2.6 megj#ee Keeles veeJe Heoveece DeeefCe keÀle&J³ee®es efþkeÀeCe otjOJeveer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer S.Heer.Jeerj He´cegKe megj#ee DeefOekeÀejer 24986328 26778549 9833578905 Jner.Sme.keÀebyeUs GHe He´ meg DeefOe. (ce.cegK³ee.) 22695303 - 9167494199 meer.yeer.mekeÀHeeU GHe He´ meg DeefOe. Heefj- 1 23099162 9819424295
 32. 32. 32 veeJe Heoveece DeeefCe keÀle&J³ee®es efþkeÀeCe otjOJeveer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer [er.S®e.Heeìerue GHe He´ meg DeefOe. Heefj- 2 24144979 9833578918 Jner. Sme .keÀebyeUs GHe He´ meg DeefOe. Heefj- 3 26422471 9833578903 Heer ] Jner] meebUgKes GHe He´ meg DeefOe. Heefj- 4 28057111 28976981 9833578952 meer] yeer] peeOeJe GHe He´ meg DeefOe. Heefj- 5 25006009 9833578925 peer.[er.YeeJes GHe He´ meg DeefOe. Deej DeB[ ìer 25965257 0251- 2326585 9819424661 Sme.Deej.keÀeUs (He´) GHe He´ meg DeefOe. HeeHegceefve-1 24968283 - 9820251448 S.Sme.kegbÀ®eerkeÀgJex GHe He´ meg DeefOe. HeeHegceefve-2 25113186 28769973 9833578935 Jner.Heer.[eUeRyekeÀj GHe He´ meg DeefOe. HeeHegceefve-3 25411288 - 9833578959 yeer.yeer.ieeLee[s(He´) efJemegDeefOe./1 [er efJeYeeie 23865201 - 9833578908 Sme.Jner.kegÀuekeÀCeea efJemegDeefOe./2 F efJeYeeie 23091471 26781516 9833900089 Heer.ìer.DeejyegCes efJemegDeefOe./3 SHeÀ/o 24134560 - 9833578954 peer.[er.mebKes efJemegDeefOe./4 26422471 - 9833578934 Jner. Jner. HejeMejs efJemegDeefOe./5 28830902 -- 9833578926 Heer.S.kegÀyeue efJemegDeefOe./6 24305031 24225891 9833578921 Sme. Jner. kegÀuekeÀCeea efJemegDeefOe./vee³ej 23091470 - 9833900089 Heer.ìer.DeejyegCes efJemegDeefOe./kesÀFSce 24136051 - 9833578954 Heer.ìer.DeejyegCes efJemegDeefOe./mee³eve 24063000 - 9833578954 S.Sme.Je[pes efJemegDeefOe./Deej DeB[ ìer 25965257 - 9833578945 S. Sce. ®eewyeU efJemegDeefOe./[er S 25563284 25783226 9833578961 Sme] Deej. keÀeUs efJemegDeefOe./HeeHegceefve 1 24968283 - 9820251448 S.Deej.jeCes efJemegDeefOe./ HeeHegceefve 2 26250343 24091807 9833578930 S.Sme.Je[pes efJemegDeefOe./ HeeHegceefve 3 25113186 25131965 9833578945 Jner] Sve] peeOeJe (He´) efJemegDeefOe./ HeeHegceefve 4 25411288 - 9833578922 pes.Sme.Iee[ies o#elee DeefOe. (efJeMes<e) 22620312 - 9833578931 S] Sme] Je[pes efJemegDeefOe. (Yeeb.meb.) 25965257 25658504 25131965 9833578945 kesÀ] yeer. megHes mene.meg.DeefOe.(ce.cegK³ee-1) 22695303 - 9619465559 Sme. Jner. ye[skeÀj mene.meg.DeefOe.(ce.cegK³ee-2) 22695303 - 9167202157 S. yeer. leeJe[s mene.meg.DeefOe./vee³ej 23081490 - 9833578912 Sme. F. Heeìerue mene.meg.DeefOe./kesÀF&Sce 24305031 -- 9167202143 Sce. yeer. ceCeJee[keÀj mene.meg.DeefOe./kesÀF&Sce 24136051 - 9167202147 Heer. meer. kegÀ®eskeÀj mene.meg.DeefOe./ueesefì© 24063000 - 9619025791 peer. Sme. lesueJe[s mene.meg.DeefOe./ueesefì© 24063000 - 9167202148
 33. 33. 33 veeJe Heoveece DeeefCe keÀle&J³ee®es efþkeÀeCe otjOJeveer keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeOJeveer mebefoHe Heeefìue mene.meg.DeefOe./peerìeryeer 24146933 - 9167202143 Sme. Deej. Je[Jes mene.meg.DeefOe./YeeYee 26421271 - 9167202162 Sce. yeer. efvekeÀeUpes mene.meg.DeefOe./kegÀHej 24397800 - 9167202159 Sme. Sme. iejie[s mene.meg.DeefOe./jepeeJee[er 21025149 - 9167202154 S.kesÀ.Heeìerue mene.meg.DeefOe./[erS 25563284 - 9833578960 Sme.S.Hejye mene.meg.DeefOe./Yeeb[ej 24924772 26453823 9833578920 S.yeer.leeJe[s mene.meg.DeefOe./Meðe DeeefCe Meðee$es 24924772 26488819 9833578912 Sce.Deej.cegCeieskeÀj mene.meg.DeefOe./HeeHegceefve 1 23073326 - 9167202147 Sce.Sce. yeg[yee[keÀj mene.meg.DeefOe./HeeHegceefve 2 24932681 24024087 9833578919 Sme.[er.veeF&keÀ mene.meg.DeefOe./HeeHegceefve 3 DeeefCe 4 26250343 - 9167202156 Heer.peer.cegbpeeU mene.meg.DeefOe./HeJeF& 28572601 - 9167202146 [er. Jee³e. ®eJneCe mene.meg.DeefOe./Yeeb.meb. 25658504 - 9769946663 [er. Sme. JeeIeceejs mene.meg.DeefOe./Yeeb.meb. 25658504 24705516 9167202155 ³eg.peer.ceesjs mene.meg.DeefOe./Deeie´e jes[ 25341905 - 9167202152 Jner.Sve.peeOeJe mene.meg.DeefOe./efHemes HeebpejeHeesU 02522309056 - 9833578922 efkeÀjCe met³e&JebMeer mene.meg.DeefOe./ìerSceSme - - 9167202164 2.7 efMe#eCe Keeles 2.7.1 KeelesHe´cegKe DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer keÀe³ee&ue³e jefJebo´ jeceke=À<Ce efYemes efMe#eCe DeefOekeÀejer 9869014004 24142342 (efJemlee 201) 24716137 Meece YeeJeer peesieer GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer meerHeer[er/ceeO³eefcekeÀ 9820025997 [e@. pes Deej kesÀUgmkeÀj GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Hees<eCe Deenej), GHe keÀce&.DeefOe. SmeSmeS 9833770711 23073134 23073135 He´keÀeMe ®eNneìs GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Heefj-1) 9833774251 2309795 1 dyeoz1mcgm@gmail.com
 34. 34. 34 DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer keÀe³ee&ue³e ®ebêkesÀµe efmebie (He´) GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Heefj-2) (Deefle.keÀe³e&Yeej) 9833770751 24716137 dyeoz2mcgm@gmail.com Þeerce Sce [er DeeHeìs GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Heefj-3) (Deefle. keÀe³e&Yeej) 9833770735 26831080 26831081 dyeoz3mcgm@gmail.com Þeerce S meer ®eesHe[skeÀj (He´) GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (SmeDee³emeer) (Heefj-4) (Deefle.keÀe³e&Yeej) 9833770733 28710329 28710305 dyeoz4mcgm@gmail.com He´keÀeMe ®eNneìs GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Heefj-5) (Deefle. keÀe³e&Yeej) 9833774251 25288379 dyeoz5mcgm@gmail.com peer.Deej.kegÀuekeÀCeea GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Heefj-6) 9819199779 25011635 dyeoz6mcgm@gmail.com De®euee veebos[keÀj GHe efMe#eCe DeefOekeÀejer (Heefj-7) (Deefle. keÀe³e&Yeej) 9820926672 28652367 De®euee veebos[keÀj DeefOe#ekeÀ, meef®eJe 9820926672 2.7.2 efMe#eCe DeefOekeÀejer #es$eer³e DeefOekeÀejer ìsefueHe@ÀkeÌme F&-cesue GHe efMe#eCe DeefOe (Hees<eCe Deenej) 24142140 mdmbmc15@gmail.com GHe uesDe (FSHeÀ) efMeMegHeeue ([erSFSHeÀ) 24100065 9892190805 24146065 meJe& efMe#ee DeefYe³eeve 24100678 ìsefueHe@ÀkeÌme 2.7.3 Heefjceb[U -1 DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer ceevemeer DeeHeìs DeefOe#ekeÀ, S,yeer,meer,[er DeeefCe F efJeYeeie 9833770735 ceveesnj ie[keÀjer He´.DeefOe.(MeeUe) S DeeefCe yeer 8879060073 megOee leUeefMeuekeÀj He´.DeefOe.(MeeUe) meer DeeefCe [er 9869647471 DeMeeskeÀ Debyeepeer Yewjer He´.DeefOe.(MeeUe) F 9869238082
 35. 35. 35 2.7.4 Heefj-2 DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer ®ebêMesKej efmebie DeefOe#ekeÀ SHeÀ/o, SHeÀ/G, peer/o, peer/G 9833770751 Jebovee ieesmeeJeer He´.DeefOe.(MeeUe) SHeÀ/o 9967710131 ceboeefkeÀveer þekegÀj He´.DeefOe.(MeeUe) SHeÀ/G 9323643083 DeµeeskeÀ µeen He´.DeefOe.(MeeUe) peer/o 9322508136 kewÀ}eme Dee³ee& He´.DeefOe.(MeUe)peer/G 8879337227 2.7.5 Heefj-3 Mewuepee HeeìkeÀj DeefOe#ekeÀ, S®e/Het, S®e/He 8879337215 Mewuepee HeeìkeÀj DeefOe#ekeÀ, kesÀ/Het (He´) 8879337215 keÀeefMeveeLe peeOeJe He´.DeefOe. (MeeUe) S®e/Het 9833877759 9892377792 9820265956 yejJeeve ce@[ce He´.DeefOe. (MeeUe) S®e/He 9819822353 keÀmlegjer µesììer He´.DeefOe. (MeeUe) kesÀ/Het 9833941694 2.7.6 Heefj-4 YejlekegÀceej Heeb[s DeefOe#ekeÀ, kesÀ/He DeeefCe Heer/o 9833770725 YejlekegÀceej Heeb[s DeefOe#ekeÀ Heer/o 9833770725 ceefncee S[JeCekeÀj He´.DeefOe.(MeeUe) kesÀ/He 9920841187 jepet le[Jeer He´.DeefOe.(MeeUe) Heer/o 9892783849 9930206670 meg<ecee ieesjs He´.DeefOe.(MeeUe) Heer/G – 1 DeeefCe 2 9821020375 2.7.7 Heefj-5 efjkeÌle peeiee DeefOe#ekeÀ, Sue efJeYeeie - efjkeÌle peeiee DeefOe#ekeÀ, Sce/Het, Sce/He efJeYeeie - jeCee ce@[ce He´.DeefOe.(MeeUe) S} 9987265613 9867724997 9172537789 [e@. efoHee Yeevetµee}er He´.DeefOe.(MeeUe) Sce/Het 9920976330 yeeHet ceesjs He´.DeefOe.(MeeUe) Sce/He 9869249957 8879337242 2.7.8 Heefj-6 jefJebê keÀeUs DeefOe#ekeÀ, Sve -1 DeeefCe 2 efJeYeeie, Sme, ìer 9833770739 jefJebê keÀeUs DeefOe#ekeÀ, Sme, ìer 9833770739
 36. 36. 36 megjsKee Sme. Kewjcees[s He´.DeefOe.(MeeUe) Sve 9821537664 He´keÀeMe jeCes He´.DeefOe.(MeeUe) Sme 9757020364 meesneveer mej He´.DeefOe.(MeeUe) ìer 7738030205 2.7.9 Heefj-7 mebpeerJeveer osMeHeeb[s DeefOe#ekeÀ, Deej/ceO³e 9833770716 Je[er³eej ce@[ce He´.DeefOe.(MeeUe) Deej/o 9930935124 ³eMeJeble efmebie He´.DeefOe.(MeeUe)Deej/ceO³e 9004401248 9867715342 ³eMeesoe mebKes He´.DeefOe.(MeeUe) Deej/G 9324273445 jecesMJej ueesns Je.DeefOe.(Meeefj.efMe#ekeÀ) He´. 9821719299 ceevekeÀeces He´.DeefOe.(MeeUe) Devegoeefvele MeeUe 9820796029 efkeÀjlekegÀ[Jes He´.DeefOe.(MeeUe) mebMeesOeve DeeefCe He´efMe#eCe 9969497848 peeOeJe mej ÒeeO³eeHekeÀ keÀuee (Òe) 9869102099 IeeFmeeme ÒeeO³eeHekeÀ mebefiele (Òe) 9820791416 jcesµe meesuebkeÀer Jee®eveeue³e efieue[j uesve (Òe) 9665317262 9766502878 ieerlee ceesjs Heeìerue DeefOe#ekeÀ (ceeO³e.), [er.S [. DeeefCe keÀefveä ceneefJeÐeeue³e 9820926672 2.8 MeeUe mebj®eveelcekeÀ keÀ#e efcejeb[eJee[er MeeUe ³esLes, oeoj (HeefM®ece) keÀe³ee&ue³e: 24381835, 24381135, 24381544 DeeefCe He@ÀkeÌme : 24381056 DeefOekeÀe-³ee®es veeJe Heoveece Ye´ceCeOJeveer ye}ÁeU GHe He´. DeefYe. (Sme.Dee³e.meer) (Òe) 9820384832 cesnlee GHe He´. DeefYe. (Sme.Dee³e.meer) 9969037702 meeJeble mej keÀe³e&. DeefYe. (Menj) 9869253819 yeesye[s ce@[ce og³³ece DeefYe³eblee (µenj) 9420715869 Deefveue MespeJeU og³³ece DeefYe³eblee (He.GHe.) 9820912831 Sve yeer ieg[s og³³ece DeefYe³eblee (efJeÐegle) 9757441020
 37. 37. 37 3 ceneje<ì^ Meemeve 3.1 jep³eHeeue, cegK³eceb$eer, GHe cegK³eceb$eer veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme kesÀ. MebkeÀjveeje³eCeved cee. jep³eHeeue, ceneje<ì^ jep³e 23632660 23670878 23632660 23630857 rajbhavan@maharashtra.gov.in He=LJeerjepe ®eJneCe cee. cegK³eceb$eer 22025151 22029214 23634950 22025222 chiefminister@maharashtra.gov.in Deefpele HeJeej cee.GHecegK³eceb$eer 22022401 22024873 23631606 22025014 23634877 deputychiefminister@maharashtra.gov.in [e@. HelebiejeJe keÀoce cee. ceb$eer, Jeves, ceolekeÀe³e& Je HegveJe&meve, YetkebÀHe HegveJe&meve 22025398 22821499 23635688 22024751 23632748 min-forest@maharashtra.gov.in min.forest@maharashtra.gov.in 3.2 cegK³e meef®eJe, Deefle. cegK³e meef®eJe DeeefCe Dev³e veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme pe³eble kegÀceej yeebefþ³ee cegK³e meef®eJe 22025042 efJemlee 3747 22028594 23641903 22028762 mJeer³e. mene. efJemlee. 3597 chiefsecretary@maharashtra.gov.in cs@maharashtra.gov.in Þeerce. ìer. SHeÀ. LeskeÌkesÀkeÀeje DeHHej cegK³e meef®eJe, efJeMes<e ®eewkeÀMeer DeefOekeÀejer (1), meeceev³e He´Meemeve efJeYeeie 22821037 efJemlee. 3997 acs.gadseo1@maharashtra.gov.in Þeerce. ìer. SHeÀ. LeskeÌkesÀkeÀeje DeHHej cegK³e meef®eJe, DeuHemebK³eebkeÀ efJekeÀeme (Deefle. keÀe³e&Yeej) 22025264 22040409 24904712 efJemlee. 3649 acs.minorities@maharashtra.gov.in pes. Sme. menejer³ee DeHHej cegK³e meef®eJe, Meeues³e efMe#eCe DeeefCe ke´Àer[e 22025292 22046261 22882664 efJemlee.3876 22028135 acs.schedu@maharashtra.gov.in
 38. 38. 38 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme ìer. meer. yeWpeeefceve DeHHej cegK³e meef®eJe, meeJe&peefvekeÀ Deejesi³e 22617388 22045150 efJemlee.3038, 3498 acs.pubhealh@maharashtra.gov.in DeefceleeYe jepeve DeHHej cegK³e meef®eJe, ie=n 22188164 22151733 22842333 (Jeu[& ì^s[ meWìj ³esLes keÀe³ee&ue³e) acs.home@maharashtra.gov.in mJeeOeerve #eef$e³e DeHHej cegK³e meef®eJe, cenmetue 22029009 23517171 acs.revenue@maharashtra.gov.in [e@. Heer.Sme.ceervee DeHHej cegK³e meef®eJe, meeceeefpekeÀ efJekeÀeme mecevJe³e (efJeMes<e ®eewkeÀMeer DeefOekeÀejer -2) 22843711 22852429 23670124 efJemlee.3950, 3290 tremsmeena7@gmail.com Sme. kesÀ. iees³eue DeHHej cegK³e meef®eJe ke=À<eer Je HeCeve 22025357 22024976 22823412 efJemlee. 3930,3510 psec.agri@maharashtra.gov.in Deevebo kegÀuekeÀCeea DeHHej cegK³e meef®eJe JewÐekeÀer³e efMe#eCe Je Deew<eOeer êJ³es 22622179 22617410 22626420 22826517 peerìer ©iCeeue³ee®³ee Fceejleerle keÀe³ee&ue³e sec.mededu@maharashtra.gov.in osyeeefMe<e ®eke´ÀJeleea He´Oeeve meef®eJe ie=nefvecee&Ce 22023036 22025939 22882367 efJemlee. 3425 psec_housing@maharashtra.gov.in S.kesÀ.pewve He´Oeeve meef®eJe cegK³eceb$³eeb®es meef®eJeeue³e 22021850 22020500 22821234 22029214 22020659 efJemlee. 3566,3443 psec.cm@maharashtra.gov.in kesÀ.Heer.ye#eer He´Oeeve meef®eJe (mesJee) meeceev³e He´Meemeve efJeYeeie (DeefleefjkeÌle keÀe³e&Yeej) 22886141 22027365 efJemlee. 3399 psec_gadservices@maharashtra.gov.in
 39. 39. 39 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme kesÀ.Heer.ye#eer He´Oeeve meef®eJe efve³eespeve 22029496 22023387 efJemlee. 3255 psec.planning@maharashtra.gov.in megceerle ceefuuekeÀ He´Oeeve meef®eJe Je cegK³e jepeefMe<ìe®eej DeefOekeÀejer 22024438 22020093 efJemlee. 3575 psec.protocol@maharashtra.gov.in sumitmalik@maharashtra.gov.in efJeÐeeOej keÀeve[s He´Oeeve meef®eJe Gpee& 22026767 26472119 22881848 26476743 He´keÀeMeie[, yeebêe (He) psec.energy@maharashtra.gov.in Þeerce. cesOee iee[ieerU He´Oeeve meef®eJe (DeHeerue Je megj#ee) 22188116 - 22813124 (Jeu[& ì^s[ meWìj ³esLes keÀe³ee&ue³e) psec.homeapl@maharashtra.gov.in Sme. kesÀ. ÞeerJeemleJe He´Oeeve meef®eJe efJeÊe 22029721 22828411 22881848 efJemlee. 3252, 3489 psec.finance@maharashtra.gov.in ceveespe meewefvekeÀ He´Oeeve meef®eJe (JeðeesÐeesie) menkeÀej 22836819 22023909 efJemlee.3938, 3088 psec.textile@maharashtra.gov.in [e@. YeieJeeve mene³e He´Oeeve meef®eJe Devve Je veeiejer HegjJeþe 22024851 22027234 22025449 22845116 efJemlee. 3372 psec.fcs@mahashtra.gov.in mebpe³e kegÀceej He´Oeeve meef®eJe G®®e Je leb$e efMe#eCe 22025301 22022606 22885845 efJemlee. 3532,3528 psec.higheredu@maharashtra.gov.in megOeerj ÞeerJeemleJe He´Oeeve meef®eJe efJelle efJeYeeie 22029721 22828411 22881848 efJemlee. 3252 psec_finance@maharashtra.gov.in Sme.kesÀ.Mecee& He´Oeeve meef®eJe HeefjJenve Je yebojs 22188157 22151924 23614499 (Jeu[& ì^s[ meWìj ³esLes keÀe³ee&ue³e) psec.transport@maharashtra.gov.in
 40. 40. 40 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Sme. Sme.mebOet meef®eJe Heb®ee³ele jepe Je ie´eceefJekeÀeme efJeYeeie 22025201 22060446 22831017 22060448 23688159 meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀece efJeYeeie, cePe&yeeve ceeie&, HeÀesì& ³esLes keÀe³ee&ue³e psec.rdd@maharashtra.gov.in megefveue HeesjJeeue He´Oeeve meef®eJe HeeCeer HegjJeþe Je mJe®ílee 22626407 22622084 23633057 (peer ìer ©iCeeue³ee®³ee Fceejleerle keÀe³ee&ue³e) psec.wssd@maharashtra.gov.in He´efJeCe HejosMeer He´Oeeve meef®eJe Jeve 22023363 22023623 22823624 efJemlee. 3220 psec.forest@maharashtra.gov.in efJn. efieefjjepe He´Oeeve meef®eJe peuemebOeejCe Je jes.n.³ees. 22025349 22029132 22019883 efJemlee. 3063 psec.egs@maharashtra.gov.in GpJeue ©kesÀ He´Oeeve meef®eJe ceefnuee Je yeeuekeÀu³eeCe 22027050 22828281 22018773 efJemlee. 3923 psec.wchd@maharashtra.gov.in He´efJeCe HejosMeer He´Oeeve meef®eJe DeeefoJeemeer efJekeÀeme (DeefleefjkeÌle keÀe³e&Yeej) 22026742 22833665 22823624 efJemlee. 3778 psec.tribal@maharashtra.gov.in cevegkegÀceej ÞeerJeemleJe He´Oeeve meef®eJe, veiej efJekeÀeme (1) 22021155 22022509 22813535 efme[keÀes, efvece&ue Fceejle, veefjceve Hee@F¥ì ³esLes keÀe³ee&ue³e psecud1@gmail.com ÞeerkeÀeble efmebn He´Oeeve meef®eJe veiej efJekeÀeme (2) efJeMes<e He´keÀuHe, (Deefle.keÀe³e&Yeej) 66157390 66157429 23615052 Dee³evee@keÌme efmevescee Fceejle, vejerceve Hee@F¥ì ³esLes keÀe³ee&ue³e psec.ud2@maharashtra.gov.in kesÀ. efMeJeepeer He´Oeeve meef®eJe J³e³e 22023085 22821862 sec.exp@maharashtra.gov.in kesÀ. efMeJeepeer He´Oeeve meef®eJe efJeÊeer³e megOeejCee – efJeÊe efJeYeeie 22025448 22837265 22821862 efJemlee. 3654 psec.reforms@maharashtra.gov.in S. yeer. Heeefìue He´Oeeve meef®eJe peuemebHeoe efJeYeeie 22023109 22831817 23546823 efJemlee. 3917 psec.watcons@maharashtra.gov.in
 41. 41. 41 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Jeer. Sue. Dee®eefue³ee He´Oeeve meef®eJe Je efJeOeer HejeceMeea 22027272 22886024 22886906 efJemlee. 3614 psec.rla@maharashtra.gov.in Þeerce ceeefueveer MebkeÀj He´Oeeve meef®eJe peuemebHeoe efJeYeeie (uee#esefJe) 22023038 22834335 22822712 sec.cad@maharashtra.gov.in pa.sec.cad@maharashtra.gov.in efveleerve ieês meef®eJe DeeefCe cegK³e efveJe[CetkeÀ DeefOekeÀejer 22029965 22835698 psec.election@maharashtra.gov.in DeMJeveer kegÀceej meef®eJe efJe.keÀe.De. (DeHeerume) cenmetue Je Jeve 22836363 23625380 Fb[mì^er³eue FvMegjvme Fceejle, pes ìer ceeie&, ®e®e&iesì ³esLes keÀe³ee&ue³e sec.revenueappl@maharashtra.gov.in DeeMeer<e kegÀceej efmebn meef®eJe cegK³eceb$³eeb®es meef®eJeeue³e 22020680 efJemlee. 3667 22024539 22813575 sec2.cm@maharashtra.gov.in jepesMe Deie´Jeeue meef®eJe ceeefnleer leb$e%eeve 22026534 22815087 23688820 efJemlee. 3189,3601 sec.it@maharashtra.gov.in YeemkeÀj cegb[s mundhe meef®eJe keÀeceieej 22822105 22025881 efJemlee. 3789 sec.labour@maharashtra.gov.in Deefveue ef[iieerkeÀj meef®eJe HeMeg mebJeOe&ve, ogiOe efJekeÀeme, celm³eJ³eJemee³e 22027018 22026139 65290970 efJemlee. 3929 sec.adf@maharashtra.gov.in Þeerceleer ceerlee jepeerJe uees®eve meef®eJe meeJe&peefvekeÀ Deejesi³e, meef®eJe (2) 22026579 22667570 22022881 sec.pubhealth2@maharashtra.gov.in Sme. Sce. osMeHeeb[s meef®eJe uesKee Je keÀes<eeiejs 22029335 22020717 22023555 efJemlee. 3741 sec.acctres@maharashtra.gov.in Þeerce. Jeumee vee³ej-efmebn meef®eJe He³ee&JejCe 22873845 22045946 22813575 efJemlee. 3132 sec.env@maharashtra.gov.in
 42. 42. 42 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme efceefuebo cnwmekeÀj meef®eJe ceole Je HegveJe&meve 22025274 22828169 22028135 14 Jee cepeuee, v³eg De@[efceveermì^sefìJn Fceejle ³esLes keÀe³ee&ue³e sec.rnr@maharashtra.gov.in efyeHeerve ÞeerceeUer meef®eJe GHecegK³eceb$eer keÀe³ee&ue³e 22024221 22024873 efJemlee. 3792,3793 sec.dcm@maharashtra.gov.in jepeieesHeeue osJeje meef®eJe menkeÀej 22025283 22813823 22023909 efJemlee. 3514,3485 sec.coop@maharashtra.gov.in Deej. [er. efMebos meef®eJe meeceeefpekeÀ v³ee³e, efJeMes<e mene³³e (Deefle.keÀe³e&Yeej) 22026688 22836688 22875553 efJemlee. 3860,3387 sec.socjustice@maharashtra.gov.in He´ceeso veueeJe[s meef®eJe leLee cenemeb®eeuekeÀ ceeefnleer Je pevemebHeke&À 22027956 22852319 efJemlee. 3332,3580 sec.marathi@maharashtra.gov.in Þeerce. Dee³e. S. kegbÀove meef®eJe leLee meb®eeuekeÀ DeeHelleer J³eJemLeeHeve efJeYeeie cenmetue Je Jeve efJeYeeie (ceole Je HegveJe&meve) 22026712 9821884000 idzkundan@hotmail.com M³eeceuekegÀceej cegKepeea meef®eJe jmles (meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀece efJeYeeie) 22024800 22023141 efJemlee. 3324,3494 sec.pwdroads@maharashtra.gov.in M³eeceuekegÀceej cegKepeea meef®eJe yeebOekeÀece (meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀece efJeYeeie) 22026612 22041292 8600900056 efJemlee. 3371,3282 sec.pwdworks@maharashtra.gov.in Deej. [er. efMebos GHe meef®eJe, He³e&ìve, meebmke=ÀeflekeÀ keÀe³e& 22025612 psec.tourism@maharashtra.gov.in
 43. 43. 43 veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme S®e. yeer. Heìsue meef®eJe efJeOeer efJeOeeve 22856484 22825295 22013755 22845554 efJemlee. 3612,3067 9969934288 sec.legislation@maharashtra.gov.in n. yeer. Heìsue meef®eJe mebmeoer³e keÀe³e& efJeYeeie (De.keÀe.) 22856484 sec.pla@maharashtra.gov.in 3.3 Dee³egkeÌle veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer megjsMe ke=À<CeeCeer GlHeeove MegukeÀ 22017260 22004592 (He@À) - centralexcisemumbai1@yahoo.com efMeJeepeer oeQ[ (He´.) efJeYeeieer³e Dee³egkeÌle (keÀeskeÀCe) 27571324 27571516 (He@À) 9619346362 27571517 22831086 padivcomkon@gmail.com Deej.S.jepeerJe þeCes ceneveiejHeeefuekeÀe 25331590 25336215 (He@À) 9833181818 25336523 25364779 (He@À) 25861515(efve) tmcmc@thanemahapalika.com YeemkeÀj JeeveKes[ss veJeer cegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe 27571095 27574457 (He@À) 7738692222 27575700 27573785(He@À) 27710170(efve) bhaskarwankhede@nmmconline.com jeceveeLe meesveeJeCes keÀu³eeCe [eWefyeJeueer ceneveiejHeeefuekeÀe 0251- 2204065 0251- 2205858 9967440222
 44. 44. 44 3.4 efpeuneefOekeÀejer veeJe DeeefCe Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meer.Jner.DeeskeÀ efpeuneefOekeÀejer (Menj) 22662440 22664232 (He@À) 9821050111 22665233 22661239 (He@À) efve³eb$eCe keÀ#e: 22664232, 22665233 mebpe³e osMecegKe efpeuneefOekeÀejer (GHeveiejs) 26556799 26556805 (He@À) 9594114567 26556806 Heer. Jesuejemet efpeuneefOekeÀejer, þeCes 25344041 25349200 (He@À) 9869250903 25345130 collector_thane@maharastra.gov.in 3.5 cne[e veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer meleerMe ieJeF& GHeeO³e#e 26592492 26590490 (He@À) 9619105005 22830488 (efve.) yeer.Heer.efMejJee[keÀj GHe Heg. DeefYe. (He´.) (®eboveJee[er) 22058110 22058110 (He@À) 9324545554 Sme.Deej.uee[. GHe Heg. DeefYe. lee[osJe 23531454 23531454 (He@À) 9819469833 yeer.Sme.keÀeUs keÀe³e&.DeefYe. Deefle.keÀe³e&Yeej) (cejerve ueeF&vme les keÀeUe®eewkeÀer, F efJeYeeie) 24705582 24705582 (He@À) 9869514143 efvece&ue osMecegKe cegK³e keÀe³e&. DeefOekeÀejer, PeesHegHe´e 26591314 26590457 (He@À) 9833619010 yeer.yeer.þekeÀjs PeesHegHe´e, meef®eJe 26592747 26590457 (He@À) 9867294594
 45. 45. 45 3.6 cegbyeF& ceneveiej He´eosefMekeÀ efJekeÀeme He´eefOekeÀjCe veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer ³eg. Heer. Sme ceoeve Dee³egkeÌle 26591234 26594001 26591112 9820719919 mcmmrda@gmail.com Sme.Jner.Deej. ÞeerefveJeeme Deefle. Dee³egkeÌle 26591235 26591112 9920686380 DeefMJeveer efYe[s Deefle. Dee³egkeÌle 26595910 26595914 9892729992 Sme.Sce.meyeveerme He´cegKe DeefYe. (DeefYe. efJeYeeie) 26591239 26594179 9833150223 [er.Heer.osMecegKe (DeefOe#ekeÀ, DeefYe.) 26594185 26594179 9820210668 S.Sce.HeJeej (DeefOe#ekeÀ, DeefYe.) (SefHe´ue efveJe=lle) 26594189 26594179 9833917170 Sce.[yu³et.meeUJes (DeefOe#ekeÀ, DeefYe.) 26594040 26594179 9702848804 9967695453 efvekeÀerlee þekeÀjs (GHe efve³eespevekeÀej) 26595959 26591266 9833412333 Yemces (keÀe³e&. DeefYe.) 26594048 26594179 9869475737 Sve.Sme.oeYeesUkeÀj (keÀe³e&. DeefYe.) 26594047 26594179 9821282193 Sve.Sce.iebYeerj (keÀe³e&. DeefYe.) 26594166 26594179 9820891665 Heer.kesÀ.veeF&keÀ (DeefOe#ekeÀ, DeefYe.) 26594042 26594179 9821111063
 46. 46. 46 4 Yeejle mejkeÀej 4.1 Yeejlee®es je<ì^Heleer, meef®eJeeue³e Yeejlee®es je<ì^Heleer, je<ì^Heleer YeJeve v³et efouueer-110 004 Sme.ìer.[er. keÀes[ 23015321 23017290 011 23017824 mebkesÀlemLeU : http://presidentofindia.nic.in F&-cesue : presidentofindia@rb.nic.in Heoveece veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme je<ì^HeleeR®es meef®eJe Þeerceleer Deesceerìe Hee@ue 23013324 23017290 23014930 23017824 secy.president@rb.nic.in je<ì^HeleeR®es Keepeieer meef®eJe He´efoHe iegHlee 23014816 23010813 ps1president@rb.nic.in je<ì^HeleeR®es Jeelee&nj meef®eJe JesCet jepeeceesveer 23016535 23794498 presssecyrb@gmail.com je<ì^HeleeR®es efJeMes<e keÀe³e& DeefOekeÀejer megjsMe ³eeoJe 23015321 osdtopresident@rb.nic.in 4.2 Yeejlee®es HebleHe´Oeeve Yeejlee®es HebleHe´Oeeve 23012312 23016857 23019545 je<ì^er³e megj#ee meuueeieej 23019227 ---“--- He´Oeeve meef®eJe 23013040 ---“--- meef®eJe 23010838 ---“--- Keepeieer meef®eJe 23012312 ---“--- Keepeieer meef®eJe 23012312 ---“--- HebleHe´Oeeveeb®es ceeO³ece meuueeieej 23016920 ---“---
 47. 47. 47 4.3 je<ì^er³e DeeHelleer J³eJemLeeHeve He´eefOekeÀjCe, Yeejle 4.3.1 DeO³e#e, mene.mJeer³e mene., Kee.me. Fl³eeefo. veeJe keÀe³ee&ue³e F&-cesue Sce. MeefMeOej js·er GHeeO³e#e 26701701 He@ÀkeÌme :- 91-11- 26701706 vc@ndma.gov.in ìer. efJeMJeveeLe GHeeO³e#eeb®es efJeMes<e keÀe³e& DeefOekeÀejer 26701704 vc.sectt@gmail.com jeceHe´meeo yeeyet (GHeeO³e#eeb®es mene.mJeer.me.) 26701705 vc.sectt@gmail.com efmeLee censMe (GHeeO³e#eeb®es mJeer.me.) 26701721 seetham@ndma.gov.in efJepe³eve kegÀceejve (GHeeO³e#eeb®es Kee.me.) 26701708 vijay@ndma.gov.in Deej. kesÀ. efmebn (GHeeO³e#eeb®es pevemebHeke&À DeefOekeÀejer) 26701280 rksingh.ndma@gmail.com veJeue He´keÀeMe (GHeeO³e#eeb®es SmeDeejDees) 26701719 prakash.nawal@gmail.com 4.3.2 meom³e veeJe keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer F&-cesue yeer.YeÆe®eejpeer meom³e 26701780 -- bbhattacharjee@ndma.gov.in Þeer. pes.kesÀ.efmevne meom³e 26701740 9818384040 24122310 jksinha@ndma.gov.in kesÀ.Sce.efmebn meom³e 26701735 -- [e@. cegPeHHeÀj Denceo meom³e 26701736 muzaffarahmad@ndma.gov.in ìer.veboekegÀceej meom³e 26701775 tnandakumar@ndma.gov.in cespej pevejue pes.kesÀ. yebmeue (mesJeeefveJe=Êe) meom³e 26701778 jkbansal@ndma.gov.in He´es. n<e& kesÀ iegHlee 26701738 9999868111 harsh@ndma.gov.in
 48. 48. 48 veeJe keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer F&-cesue meom³e harshndma@gmail.com Jner. kesÀ.ogiieue meom³e 26701777 4.3.3 meef®eJe veeJe keÀe³ee&ue³e F&-cesue [e@. M³eece Deie´Jeeue, YeeHe´mes meef®eJe 26701710 secretary@ndma.gov.in osJe©He, HeerHeerSme 26701711 26701713 devroop@ndma.gov.in 4.3.4 men meef®eJe veeJe keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer F&-cesue mel³eepeerle jepeve, YeeHe´mes men meef®eJe (He´Meemeve) 26701718 jsadm@ndma.gov.in megpeelee meewefvekeÀ, YeeHe´mes men meef®eJe 26701817 jspp@ndma.gov.in efye´ies[er³ej Sme. efJeMJeveeLeve meuueeieej, DeesHeerSme 26701886 advisorops@ndma.gov.in
 49. 49. 49 4.4 mesveeoue cegK³eeue³e Heoveece/veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme mesveeoue cegK³eeue³e jepeepeer ceeie&, veJeer efouueer - 110011 26196220 23018197 26172861 mebkesÀlemLeUë indianarmy.nic.in F&-cesueë webmaster.indianarmy@nic.in 4.5 Yeejleer³e veewoue veeJe Heoveece #es$e otjOJeveer Sme.Deej.efMebos keÀceeb[j vees[ue DeefOekeÀejer 22670916 He@ÀkeÌme 22751149 9870485953 efJn vee³ej keÀceeb[j ceeveKego& (meerSyeerSme) 25075404 9969055415 Sme. keÀHeeruee uesHeÌìvebì keÀceeb[j JejUer ($eelee) 24920492 9819395007 Devegpe Mecee& uesHeÌìvebì keÀceeb[j GjCe (DeefYecev³eg) 9757023738 Deceerle meto uesHeÌìvebì keÀceeb[j Sve[er (Jepe´yeent) 22752288 9869731195 DeefYepeerle meebieUs uesHeÌìvebì keÀceeb[j Sve[er (meermeer[erìer) 9757390550 jefJebêve uesHeÌìvebì keÀceeb[j ceeuee[ (nceuee) 29992447 975723479 efJeÐee meeiej cesnslee uesHeÌìvebì keÀceeb[j IeeìkeÀesHej / SceDees (SceyeerDee³e) 9223556198 9223556948 4.6 cegbyeF& efJeMJemle yeboj veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer jepeerJe iegHlee DeO³e#e 66564011 22618018 23524848 9910600334 22621234 Heer Heer Yeesmeues DeefiveMeceve DeefOekeÀejer 66566260 22612404 66564946 9820028881 23482754 23482754 Deej Deej ceeves megj#ee DeefOekeÀejer 66565650 22613051 27466626 9820447672
 50. 50. 50 5 cebgyeF& Heesueerme 5.1 cenemeb®eeuekeÀ, Heesueerme Dee³egkeÌle DeeefCe Dev³e veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer mebpeerJe o³eeue Heesueerme cenemeb®eeuekeÀ 22026672 22026566 9870561600 dgpms.mumbai@mahapolice.gov.in [e@ mel³eHeeue efmebie Heesueerme Dee³egkeÌle 22620826 22662174 22621835 9820000860 22613552 police.mumbai@gmail.com nsceble veiejeUs men Heesueerme Dee³egkeÌle (He´Meemeve) 22620879 22620138 9773199678 jointcpmumbai@gmail.com meoevebo oeles men Heesueerme Dee³egkeÌle (keÀe³eoe Je megJ³eJemLee) 22624405 22655010 23614007 9821223344 jtcplo@gmail.com efnceebMeg je@³e men Heesueerme Dee³egkeÌle (iegvns) 22620406 22620557 22040025 9890917171 jtcpcrime@yahoo.com efJeJeskeÀ HeÀCemeUkeÀj men Heesueerme Dee³egkeÌle JeenlegkeÀ efve³eb$eCe 22620406 24940303 24927234 23782541 9773199678 jcptraffic@trafficpolicemumbai.org jekesÀMe ceejer³ee men Heesueerme Dee³egkeÌle onMeleJeeo efJejesOeer HeLekeÀ 23087336 23012471/2 23053158 23638858 9820280373 Bas adgats@hotmail.com ke=À<CeHe´keÀeMe DeHej Heesueerme Dee³egkeÌle oef#eCe He´eosefMekeÀ efJeYeeie 23080023 23080024 8805081111 addlcpsouth@gmail.com He´efJeCe meeUgbkesÀ DeHej Heesueerme Dee³egkeÌle ceO³e He´eosefMekeÀ efJeYeeie 23782636 23750505 23719267 9757410667 cp.mumbaiaddcp.central@mahapolice.gov.in kewÀmej Keueero DeHej Heesueerme Dee³egkeÌle HetJe& He´eosefMekeÀ efJeYeeie 25230893/94 25221299 9870362288 quaiserkhalid@gmail.com
 51. 51. 51 veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer efJeMJeeme veebiejs-Heeìerue DeHej Heesueerme Dee³egkeÌle HeefM®ece He´eosefMekeÀ efJeYeeie 26402122 26413434 26408688 9773005555 addlcpwr@gmail.com megefveue HeejmekeÀj DeHej Heesueerme Dee³egkeÌle GÊej He´eosefMekeÀ efJeYeeie 28854625 28854643 22626575 9820288778 28842199 addlcpnr@gmail.com efye´pesMe efmebie DeHej Heesueerme Dee³egkeÌle JeenlegkeÀ 24924734 24940303 24924734 8451802266 addlcp.traffic@trafficepolicemumbai.org jepeJeOe&ve DeHej Heesueerme Dee³egkeÌle DeeefLe&keÀ iegvns efJeYeeie 24146066 24165370 9664062222 cp.mum.addcp.eow@mahapolice.gov.in efvelesMe keÀewefMekeÀ DeHej Heesueerme Dee³egkeÌle iegvns 22620960 22672770 22621179 9870461100 veJeue yepeepe DeHej Heesueerme Dee³egkeÌle efJeMes<e HeLekeÀ 22621763 22618846 22655011 8108580000 sbaddlcp@gmail.com efJepe³e ®eJneCe DeHej Heesueerme Dee³egkeÌle meMeðe Heesueerme oue 24146066 24155079 24165370 9870801999 apcontrolroom@gmail.com jpeveerMe mesþ Deefle. Hees. Dee³egkeÌle efJe.le.Hees.meb.HeÀesme&-1 26673940 26670203 9821410405 26671515 Force1one1maha@gmail.com ceOegkeÀj Heeb[s DeHej Heesueerme Dee³egkeÌle mebj#eCe DeeefCe megj#ee 22611569 22620474 22655075 9833330666 addlcpprotection@gmail.com [e@. jefJebê efMemeJes Heesueerme GHee³egkeÌle, Heefj-1 22620453 22630807 22671408 8082115566 dcpzone1_mum@mahashtra.gov.in efvemeej leebyeesUer Heesueerme GHee³egkeÌle, Heefj-2 23073663 23010524 9870605999 dcpzone2@mtnl.net.in
 52. 52. 52 veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer leeveepeer yeer. Iee[ies Heesueerme GHee³egkeÌle, yeboj Heefjceb[U (Heesì& Peesve) 22611620 25552232 9870383275 dcpzoneport_mum@mahashtra.gov.in efJevee³ekeÀ osMecegKe Heesueerme GHee³egkeÌle, Heefj-3 23700608 23740008 24930177 9823386555 dcpzone3@mtnl.net.in [er. Deej. keÀjeUs Heesueerme GHee³egkeÌle, Heefj-4 24021101 24013951 24018333 9664498666 dcpzone4mum@yahoo.com Oevebpe³e kegÀuekeÀCeea Heesueerme GHee³egkeÌle, Heefj-5 24976960 24927308 24940303 9821895095 dcpzone5office@gmail.com ueKeceer ieewlece Heesueerme GHee³egkeÌle, Heefj-6 25229303 25228567 9823963333 dcpzone6@mtnl.net.in censMe Ieg³ex Heesueerme GHee³egkeÌle, Heefj-7 25645228 25652752 9822217762 zone7daily@gmail.com veeceosJe ®eJneCe Heesueerme GHee³egkeÌle, Heefj-8 26508381 26524567 8108531111 dcpzone8@gmail.com [e@. ®esjeRie oesjpes Heesueerme GHee³egkeÌle, Heefj-9 26422042 26453700 9664333319 dcpzone9@mtnl.net.in [e@. ceesnvekegÀceej oefnkeÀj Heesueerme GHee³egkeÌle, Heefj-10 28367767 28361312 28221859 9773097234 dcpzone10.mum@mahapolice.gov.in [e@. censMe Heeìerue Heesueerme GHee³egkeÌle, Heefj-11 28903899 28904127 9923004111 dcpzone11@mtnl.net.in He´efJeCe kegÀceej Heeìerue Heesueerme GHee³egkeÌle, Heefj-12 28283889 28014197 28286869 9822512559 dcpzone12_mum@mahapolice.gov.in Meejoe jeTle Hees.Ghee.(cegK³ee.-1) 22620043 22626994 9821411711 dcphq1@gmail.com efmcelee IeesueHe Hees.Ghee.(cegK³ee.-2) 22678751 9821189970 kesÀMeJe Heeìerue Heesueerme GHee³egkeÌle (DeefYe³eeve) 22665818 22623196 9823194677 mel³eveeje³eCe Hees.Ghee.(leHeeme) 22621220 22621179 9823710728 dcp.det@gmail.com
 53. 53. 53 veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Debyeeoeme Heesìs Hees.Ghee. (leHeeme-1)(He´.) 26833054 26822780 9823176955 dcpdet_mumsubrban@mahapolice.gov.in yeeueefmebie jepeHegle Hees.Ghee.(DeeefLe&keÀ iegvns leHeeme) 22619641 22619641 8108888253 dcpeowzone.mum@mahapolice.gov.in megYee<e efveuesJee[ Hees.Ghee.(Jeen-1) (Menj) 23781384 - - 9619881655 dcp.traffic.south@trafficpolicemumbai.org He´leeHe efoieeJekeÀj Hees.Ghee.(Jeen-1) (GHeveiejs) 24937031 - - 9773149999 dcp.traffic.west@trafficpolicemumbai.org mebpe³e efMeb$es Hees.Ghee.(Smeyeer-1) 22618846 22655011 9967440076 dcpsb1@mtnl.net.in Þeerceleer DemJeleer oesjpes Hees.Ghee.(Smeyeer-2) 22621169 22620721 22620721 9821024333 frromum@nic.in megYee<e efveuesJee[ Hees.Ghee.Sue S-1 (Deefle.keÀe³e&Yeej) 24168526 9619881655 dcpapnaigaon@gmail.com He´efoHe meesveeJeCes Hees.Ghee.Sue S-2 (Deefle.keÀe³e&Yeej) 23539344 9820253117 dcpadworli@gmail.com S Deej meeleHegles Hees.Ghee.Sue S-3 (He´.) 24929970 9821909008 dcpapworali@gmail.com Þeerceleer njefJeboj keÀewj JejeF&®e Hees.Ghee.Sue S-4 29250287 9821600349 He´oerHe meeJeble Hees.Ghee.(DeeflejskeÀer efvece&gueve HeLekeÀ) 23012471 23077778 9870607000 dcpatsmumbai@gmail.com Þeerceleer njefJeboj keÀewj JejeF&®e Hees.Ghee.(mebj#eCe)(He´.) 22652767 22655075 9821600349 dcpprotection@gmail.com Devebo ceb[³ee Hees.Ghee.(He´efleyebOe) 22612090 - - 9323554393 - yee}efmebie jepeHegle Hees.Ghee.(SmeìerSHeÀ) (Deefle.keÀe³e&Yeej) 22620474 - - 9821233460 -
 54. 54. 54 veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer mel³eveeje³eCe (DeefleefjkeÌle Yeej) Hees.Ghee. (DebceueyepeeJeCeer) 22692515 22621220 22692515 dcpenforecment_mum@mahapolice.gov.in efJn.yeer. osMecegKe Hees.Ghee.(ceeokeÀêJ³e efJejesOeer HeLekeÀ) 22162308 22162309 9823386555 9773398786 dcpnarrcotics@gmail.com Delegue Heeìerue Hees.Ghee. Sce.ìer. 23086838 23086838 9664774748 dcpmtmumbai@gmail.com efmcelee IeesueHe Hees.Ghee. ceb$eeue³e 22023266 9821189970 dcpmantsecoritymtnl.net.in jpeefveMe Mesþ cenemeb®eeuekeÀ HeÀesme&-1 26673940 26670203 9821410405 forceone_mum@mahapolice.gov.in 5.2 He´eosefMekeÀ JeenlegkeÀ efve³eb$eCe DeefOekeÀejer veeJe Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer efJn Sve ceesjs HeefjJenve Dee³egkeÌle 26516336 26414901 - 9969605767 tcmaharashtra@yahoo.com S peer HeeþkeÀ Ghee³egkeÌle 26414900 26416498 26419800 dycommradmin@gmail.com Sce yeer peeOeJe lee[osJe keÀe³ee&ue³e, He´Yeejer oef#eCe cegbyeF& 23532337 23534603 9420443777 23534600 mh1@mahatrancom.com Jner [er Heb[keÀj Je[eUe 24036221 24036261 9819462233 24036479 mho3@mharastra.com.in S Sve Yeeue®ebê DebOesjer ([er.Sve.veiej) 26362252 26366957 9892113334 mh02@mahatranscom.in pes Sme yevemees[ GHe He´e.Jee.DeefOe.lee[osJe 23532337 23534603 9930280819 tcmaharashtra@yahoo.com [er peer JeeIegues mene.He´e.Jee.DeefOe. 23534600 23534603 9867782333 tcmaharashtra@yahoo.com Jeenveeb®eer DeeJeM³ekeÀlee, He´eJeekeÀe 24932337 24934602 23532337 24944600
 55. 55. 55 5.3 Heesueerme mLeevekeÀ (meneHeesDee)mene³³ekeÀ Heesueerme Dee³egkeÌle 5.3.1 oef#eCe efJeYeeie efJeYeeie meneHeesDee.®es veeJe keÀe³ee&ue³e HeÀ@keÌme Ye´ceCeOJeveer Heefj-1 (2262 0453) Je[eUe Dee³e S®e MesKe 24185616 24185250 DeePeeo cewoeve legkeÀejece Iee[ies 22697148 9870113130 [eWiejer mebpe³e efoJee[keÀj 23778994 9870508555 Heefj-2 (2307 3663) Hee³eOegveer keÀìkeÀ oeQ[ 22069002 9821901919 efiejieeJe S Heer peeOeJe 23861643 9869429934 ieeJeosJeer DeMeeskeÀ Fbieesues 23805431 9821060732 yebboj Heefjceb[U (2261 1620) ³euees iesì nvegceble efMebos 22616487 22616487 9594855000 Je[eUe [er [er JeeIeceejs 66567263 24145142 23726245 9870235783 efMeJe[er Yejle iee³ekeÀJee[ (Heesefve) 23716139 8097007662 5.3.2 ceO³e efJeYeeie efJeYeeie meneHeesDee.®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer Heefj-3 (2371 9857, 2370 0608) lee[osJe megjsMe veueeJe[s 23632142 23532142 9870455762 Deeie´erHee[e pe³eble mejcegkeÀeoce 23085125 9821270245 JejUer efoHekeÀ keÀeìkeÀ[s 24955626 ... 9820107448 Heefj-4 (2402 1101) YeesF&Jee[e Deej yeer HeesceCe 23739053 ... 9821537800 ceeìgbiee jefJebê Keb[eieUs 24015445 ... 9819027406 MeerJe Deej Sve ©HeJeles 24074575 ... 9821219138 Heefj-5 (2497 6960) oeoj jcesMe IeveJeì 24323044 ... 9870515326 ceenerce Jner yeer yeeieJes 24466033 9870428777 9821512806 kegÀuee& Heer Deej meeìce 26501147 ... 9821889684
 56. 56. 56 5.3.3 HetJe& efJeYeeie efJeYeeie meneHeesDee.®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer Heefj-6 (2522 9303) ®eWyetj efceefuebo efYemes 25225668 ... 8108525525 ì^eByes efceefuebo efYemes(DeefleYeej) 25564600 ... 8108525525 osJeveej ÞeerOej {ies 25229663 ... 9773156100 Heefj-7 (2564 5228,25828383) IeeìkeÀesHej kesÀ Heer ieeJeerle 25152146 9870378992 efJeke´ÀesUer jeceoeme iee³ekeÀJee[ 25791700 9869028039 Yeeb[gHe iegb[sJee[erye ceneosJe 25963003 9820060139 ceguegb[ Jemeble leepeCes 25641008 9892808800 5.3.4 HeefM®ece efJeYeeie efJeYeeie meneHeesDee.®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer Heefj-8 (2650 8381) JeekeÀesuee He[JeU peer ìer (He´) 26125243 9821600285 KesjJee[er He[JeU peer ìer 26508451 9821600285 meneHeesDee, efJeceeveleU ceOegkeÀj mebKes 26156108 26493879 9821449966 Heefj-9 (2642 2042) yeebêe Sme cejeþs 26400917 9869054870 meebleeke´gÀPe [er peeOeJe 26494124 9922335699 [er Sve veiej Sve ìer MesjKeeves 26304001 9821224760 Heefj-10 (2836 7767, 28361314) cesIeJee[er DejÀCe ®eJneCe 28367548 9869450154 meekeÀerveekeÀe Sme S Yeebyejs 25706797 28617627 9821174364 DebOesjer Heer Sce Jee[keÀj 26837164 9920579773 5.3.5 Gllej efJeYeeie efJeYeeie meneHeesDee.®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer Heefj-11 (2890 3899) ieesjsieeJe Gllece Kewjcees[s 28724376 9870120074 ceeueJeCeer pe³eJeble njieg[s 28820497 9821150702
 57. 57. 57 efJeYeeie meneHeesDee.®es veeJe keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme Ye´ceCeOJeveer yeesjerJeueer efJepe³e cesðeer 28901639 9870211210 Heefj-12 (2828 3889) efob[esMeer jepeWê S keÀesìkeÀ 28752181 9821687373 mecelee veiej efHe [er efleJeejer 28877624 9821218431 oefnmej megefveue Sue osMecegKe 28281069 9322285763 5.4 JeenlegkeÀ efve³eb$eCe Heesueerme veeJe Je Heoveece otjOJeveer Ye´ceeCeOJeveer efJeJeskeÀ HeÀCemeUkeÀj men Heesueerme Dee³egkeÌle 24954443 9773199678 24927234 (He@ÀkeÌme) jcptraffic@traffic police mumbai.org efye´pesMe efmebie DeHHej Heesueerme Ghee³egkeÌle (cegK³eeue³e) (JeenlegkeÀ efve³eb$eCe) 24924734 9821732888 24946223 (F) dcp.hq.traffi.e@trafficpolicemumbai.org Sme Deej efveuesJeej( Yee³ekeÀU³eeuee efMeHeÀì Peeues Deens) Heesueerme Ghee³egkeÌle (oef#eCe cegbyeF&) 9619881655 dcp.traffic.south@trafficpolicemumbai.org He´leeHe efoIeeJekeÀj (Deefle.keÀe³e&Yeej) Heesueerme Ghee³egkeÌle (Menj JeenlegkeÀ efve³eb$eCe) 24937031 9773149999 dcp.traffic.west @trafficpolicemumbai.org He´leeHe efoIeeJekeÀj Heesueerme Ghee³egkeÌle (GHeveiej JeenlegkeÀ efve³eb$eCe) 24937031 9773149999 acp.traffic.east@trafficpolicemumbai.org Sve Sve cesðeer mene. Heesueerme Dee³egkeÌle (efve³eespeve) 24961980 9870106176 acp.traffic.planning@trafficpolicemumbai.org Sve Sve cesðeer mene. Heesueerme Dee³egkeÌle (He´Mee.) 24961980 9870106176 acp.traffic.adm@trafficpolicemumbai.org efJeueeme HeJeej mene. Heesueerme Dee³egkeÌle (ceO³e) 24927290 9819850500 acp.traffic.central@trafficpolicemumbai.org ieesefJebojeJe [er efiejer mene. Heesueerme Dee³egkeÌle (HeefM®ece) 24949057 9870504983 acp.traffic.west@trafficpolicemumbai.org
 58. 58. 58 veeJe Je Heoveece otjOJeveer Ye´ceeCeOJeveer efMejer<e leeboUskeÀj men. Heesueerme Dee³egkeÌle (Gllej) 24940303 9870169629 acp.traffic.north@trafficpolicemumbai.org efJeueeme HeJeej mene. Heesueerme Dee³egkeÌle (HetJe&) 24940303 9819850500 efJemlee. 121 acp.traffic.east@trafficpolicemumbai.org
 59. 59. 59 6 jsuJes 6.1 ceO³e jsuJes veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer megyeesOe pewve ceneJ³eJemLeeHekeÀ 22621230 22624555 9987640000 gm@cr.railnet.gov.in cegkesÀMe efveiece efJeYeeieer³e jsuJes J³eJemLeeHekeÀ 22621450 22697135 22154652 drm@bb.railnet.gov.in/ drmbb@reddiffmail.com Jner S ceeuesieeJekeÀj cegK³e pevemebHekeÀ& DeefOekeÀejer 22621309 22624711 25397378 9987640005 22613562 22025114 cpro@cr.railnet.gov.in efyeueboj efmebie Jejer<þ efJemegDeefOe 22610654 22610654 9987645057 6.2 HeefM®ece jsuJes veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer Deej. meer. Deie´Jeeue ceneJ³eJemLeeHekeÀ 22005670 22068545 23525086 gm@wr.railnet.gov.in mebefoHe efmeueeme efJeYeeieer³e jsuJes J³eJemLeeHekeÀ 23002977 23012742 9004499000 drmbct@wr.railnet.gov.in Sme ®ebêe³eve cegK³e pevemebHekeÀ& DeefOekeÀejer 22002590 22031439 9004490050 cpro@wr.railnet.gov.in MeesYevee iegHlee Je. efJemegDeefOe cegbyeF& meWì^ue 67644950 23078984 9004499020 drmbcity@gmail.com pes Deej efmebIeuee [erDeesSce 67644602 9004499908 dombcity@wr.railnet.gov.in n<e& kegÀceej efJeYee. DeefYe³eblee (oef#eCe) 23053673 67644499 9004499202 srdnsbct@wr.railnet.gov.in 6.3 keÀeskeÀCe jsuJes veeJe Je Heoveece keÀe³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer yeer Heer lee³eue J³eJemLeeHekeÀer³e meb®eeuekeÀ 27570415 27580800 9004447000 md@kokanrailway.com
 60. 60. 60 6.4 jsuJes Heesueerme veeJe Heoveece jsuJes keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer YeieJeblejeJe ceesjs Deefle.cenemeb®eeuekeÀ 22051914 (He@Àkeme) 22032303 22032509 He´Yeele kegÀceej Heesueerme Dee³egkeÌle 23759201 (He@ÀkeÌme) 23759251 23759280 9821770111 (voice line) efvekeÀueerkeÀj meneHeesDee He´Mee. 23759180 Sme peer efvekeÀeueerkeÀj meneHeesDee iegvns 22755786 23759251 9870406033 Sme peer efvekeÀeueerkeÀj meneHeesDee meceepekeÀu³eeCe 22755786 9870406033 Sve ìer ceesjs Heesefve efJeMes<e MeeKee 22755788 9867720509 Sve S®e MesKe Heesefve iegvns oeoj 22775343 2436 5161 9773498703 Sme yeer ceesj³es meneHeesefve/SceHeeryeer 22755786 23759180 9821513833 jsmegye IeeìkeÀesHej 21021701 Þeerce cew$eer Heesefve JeenlegkeÀ efve³eb$eCe Yee³eKeUe 22757335 22752134 9821506109 Jner yeer iee³ekeÀJee[ Heesefve meerDeejDees Jee[er yeboj 22755787 23759283 23759201 9545814385 Sme Sme Yeb[ejer ceO³e Heesueerme Ghee³egkeÌle 22752130 23096189 js[keÀj meneHeesDee íefMeì efJeYeeie 22757219 23091626 Sme osMecegKe JeHeesefve íefMeì 22755771 22621695 22620173 Heeb[gjbie efkeÀjoeì JeHeesefve oeoj 22757305 24180694 9821216890 Sme Sme OegceeU JeHeesefve kegÀuee& 22766862 26500712 9821150772 ceeuetmejs meneHeesDee keÀu³eeCe efJeYeeie 22763340 S®e Sme peeOeJe Je.Heesefve þeCes 22761178 25361318 8087674923 Sme [er yeeieue Je.Hees efve [esefyeJeueer 22763354 0251- 2861624 9821919911 S peieleeHe Je.Hees efve keÀu³eeCe 22763342 0251- 2315013 9967913700 Je[ceejs Je.Hees efve keÀpe&le 22768934 02148- 222110 yeerr Sce mejJeos meneHeesDee neye&j efJeYeeie 22766547 25658807 9821160234 pess Deej jeþes[ Je.Hees efve Je[eUe 22762304 24164688 9821597567 Heer Sce keÀe³exkeÀlex Je.Hees efve JeeMeer 22760538 27812696 9870130065 Heer Sme meeUJeer Je.Hees efve HeveJesue 22764230 2746 7122 9821889169
 61. 61. 61 veeJe Heoveece jsuJes keÀe³ee&ue³e Ye´ceCeOJeveer Heesueerme Ghee³egkeÌle efMejmeeì Heesueerme Ghee³egkeÌle HeefM®ece 67644934 23074399 [er yeer efmeoce mene HeesDee yeebêe 67644933 23007919 9870148107 Sce peer keÀoce Je Hees efve ®e®e&iesì 67622979 22010876 9821355973 Sme efMebos Je Hees efve cegbyeF& mesì^ue 67645516 23070197 9821007278 Jner OeesHeeJekeÀj JeHeesefve yeebêe 67647416 26422047 9821224435 Heer Sve efMebos JeHeesefve DebOesjer 67630016 26254735 9821648291 Deej Sce Deebye´s meneHeesDee JemeF& efJeYeeie 67638038 0250- 23469991 9892406018 Sme [er yeeieue JeHeesefve yeesjerJeueer 67634017 28054869 9821919911 jeCes JeHeesefve JemeF& 67638016 0250- 2336977 Heer kesÀ OeeJejs JeHeesefve HeeueIej 67649716 02525- 254938 9821296799 kesÀ Sme veeiejs GHeefvejer#ekeÀ efyeveleejer 9049106504 nCeceblejeJe ceesjs Deefle. cenemeb®eeuekeÀ jsuJes meerDeej Dees Hees efve 22051914 22032303 9821819000 meer meeJeble Hees efve cenemeb®eeuekeÀ MeeKee/mebieCekeÀ 67655788 25082508 9870335048 He´efoHe Hee[Jeer Hees efve Jee®ekeÀ 23759280 9870350707 23759251 efjkeÌle Heo efJeOeer DeefOekeÀejer 23759280 23759251 Deej pewve GHe jsuJes J³eJemLeeHekeÀ 22755835 22621450 22612354 9987645000 Deefveue Mecee& meerSmeSHeÀ, DeejHeerSHeÀ,cejs 67654260 22620620 9987640650 S yeesnje [erSmemeer, DeejHeerSHeÀ,cejs 67655750 22621204 9987645065 Sce mJeeceer meerSmeSHeÀ, DeejHeerSHeÀ,Hejs 67622260 22017929 9004490700 jepeWê ©HeveJej [erSmemeer, DeejHeerSHeÀ,Hejs 67644230 23080700 9004499700 iee³ekeÀJee[ Hees G efve MJeeve HeLekeÀ jsuJes cegbyeF& 21021701 9594931208
 62. 62. 62 6.5 ceO³e jsuJes mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ í.efMe.ì. 22702312 22755634/ 22755635 í. efMe. ì . ceg. GHe. 22612279 22755632 ceefmpeo 23756001 9004411943 22755661 meB[nmì& jes[ 23751246 9004411947 22755653 Yee³eKeUe 23087614 9004411953 22752101 ef®eb®eHeeskeÀUer 247+01640 9869208704 22752092 keÀjer jes[ 24716200 22757042 Hejsue 24174116 900441194 22757201 oeoj 24114836 9821007278 22757292 oeoj ìefce&veme 24143841 9004410954 22757293 ceeìgbiee 24142053 22757909 MeerJe 24091302 22766909 kegÀuee& 26541811 9870333075 22766748 ueeskeÀceev³e efìUkeÀ ìefce&veme 25224812 22766752 efJeÐeeeefJenej 25143939 22766756 IeeìkeÀesHej 25112428 9004410989 22766901 efJeke´ÀesUer 25781179 9004410990 22762473 keÀebpegjceeie& 25772888 9730224713 22761370 Yeeb[gHe 25947282 9004410991 22761390 veengj 67461378 9004078837 22761378 ceguegb[ 25602649 9004410992 22761395 þeCes 22761297 keÀUJee 25438937 22761570 cegbye´e 25460653 22761573 6.6 efoJee, keÀu³eeCe, efYeJeb[er, JemeF& (Gllej ceeie&) mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ efoJee 25318138 9004412938 22763446 keÀesHej ueesDej 22763631 [eWefyeJeueer 0251 22763319 þekegÀueea 0251-2802128 8097152089 22763008 keÀesHej DeHHej 98219 19911 22763631 efYeJeb[er jes[ 02522-278102 9004410964 22755948
 63. 63. 63 mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ KeejyeeJe 02522-296535 9004412940 22763633 keÀeceCe 0250-2021714 9004412939 22755949 JemeF& jes[ 0250-2332129 9004471924 22738009 keÀu³eeCe 0251-2315164 9821265845 22763302 Mene[ 0251-2546078 22763476 DeebefyeJeueer 0251-2272242 9004411960 22763548 efììJeeUe 0251-2381 601 9004410974 22763549 Ke[Jeueer 0251-2370145 9004411972 22763550 Jeeefmebo 02527-220100 22763551 DeemeveieeJe 02527-272060 9004411961 22763552 DeeleieebJe 02527-240175 9004411962 22763554 leeveMesle (ke@Àefyeve) 02527-203019 22763555 Ke[ea 02527-244401 9004411973 22763556 keÀmeeje 02527-246590 9004410976 22769529 FieleHegjer 02553-244020 9004410977 22769338 6.7 KeesHeesueer (oef#eCe HetJe& ceeie&) mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ efJeÇueJee[er 0251-2564991 9769298262 22763025 Guneme veiej 0251-2584913 22763026 DebyejveeLe 0251-2602364 9004410978 22763322 yeoueeHetj 0251-2694949 9004410979 22763524 JeebieCeer 0251-2661124 9004412932 22763545 Mesuet 02148-229675 22763561 vesjU 02148-238424 9004410980 22763546 efYeJeHetjer jes[ 02148-238424 22768927 keÀpe&le 02148-222064 9004410982 22768925 HeUmeOejer 02148-220878 9004412930 22768923 KeesHeesueer 02192-263343 9004411932 peeceye´gKe 02192-282038 22768922 þekegÀjJee[er 02114-278751 9004412931 22767320 veeieveeLe 02114-276328 9004412928 22767320 ceueueJeeueer 02114-282031 9004412928 22767316 Keb[eUe 02114-269464 9004410927 22767306 ueesCeJeeUe 02114-273725 9004412927 22767297
 64. 64. 64 6.8 ceeLesjeve, HesCe Je jesne ceeie& mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ ceeLesjeve 02148-230264 pegcceeHeìdìer 02148-202664 9004411979 Jeeìj HeeF&He 02148-202548 oeefleJeueer ke@Àefyeve 25318137 efveUpes 0251 -2023677 22764320 leUespee 27879553 9967913700 22764314 keÀUbyeesueer 27879628 22764315 oeefleJeueer 27879417 GjCe 27222112 oeHeesueer 27879417 9004410935 22764507 pesmeF& 27875870 22764505 pesSveHeerìer 27872004 22765203 leU ³ee[& 02141-228580 ®eewkeÀ 02192-273733 22768900 ceneHes 22768911 meesceeìCes 02134 – 205066 9004410993 22764317 DeeHeìe 02143-205065 9004411982 efpeles 02143-202505 9004411983 22764384 HesCe 02143-252529 9004410967 22764318 keÀmeg 02143-275536 9004411994 veeieesþCes 02194-222028 9004410968 jesne 02194-232348 22764319 6.9 neye&j ceeie& mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ [e@keÀ³ee[& jes[ 23751931 9960038742 22755658 js jes[ 23751891 9892019024 22752094 keÀe@ìve ie´erve 23751518 22752093 efMeJe[er 24105837 9004411948 22762308 Je[eUe jes[ 24127788 9220939162 22762309 efkebÀie meke&Àue 24021153 9004411942 22757910 peer.ìer.yeer.veiej 24011502 22762228 ®egveeYeÆer 24051164 22766750 efìUkeÀ veiej 25298812 9850018970 22766763
 65. 65. 65 mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ ®eWyetj 25280641 9004412942 22766760 ieesJeb[er 25480107 22766913 -7 ceeveKego& 25563392 9004411914 22766914 JeeMeer 27812024 9004410959 22760550 meeveHee[e 27681548 9892326642 22760559 pegF& veiej 27708877 22760270 ves©U 27701390 9004411915 22760273 meer-Jeg[ 27869501 22760221 yesueeHetj 27570514 9004410900 22760274 -5 KeejIej 27749154 22760214 KeebosMJej 27869135 9987645686 22764270 ceevemejesJej 22917822 22760213 HeveJesue 27468833 900441096 22764312 6.10 Ssjesueer, legYex DeeefCe HeefM®ece ceeie& mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ Ssjesueer 22761240 jyeeUs 22904752 22761242 IeCemeesueer 27864645 22761243 keÀesHej KewjCes 27542560 22760278 legYex 27865602 9323407946 22760277 ®e®e&iesì 22039840 22090823 67622554 67622792 cejerve ueeF&vme 22817621 9004498936 67622572 67622798 ®eveea jes[ 23688709 9004498935 67622919 ie´ebì jes[ 23097712 9004498944 67643602 cegbyeF& meWì^ue cegK³e ceeie& ueeskeÀue ceeie& 23077292 67645503 67644638 67644637 ceneue#ceer 24945496 67646604 ueesDej Hejsue 24921589 9004498931 67640503 SefuHeÀvmìve jes[ 24301614 9004498929 67640602 oeoj 24224161 67640702 67640402 ceeìgbiee 24226567 9004499919 67648003
 66. 66. 66 mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ ceeefnce 24451445 67648502 67648503 yeebêe 26421920 9004498926 67647402-3 yeebêe ìefce&veme 26435756 67647402-3 Keej jes[ 26484946 9004498137 67647702 meebleeke´tÀPe 26490678 67631503 67631502 efJeuesHeeuex 26142825 67632002 DebOesjer 26282171 67630002-3 peesiesMJejer 28240292 67635502 ieesjsieeJe 28720041 67635002-3 ceeuee[ 28893991 67633002-3 keÀebefoJeueer 28011114 67633502-3 yeesjerJeueer 28051580 67634002-3 oefnmej 022-28281 862 67636002 efceje jes[ 022-28111394 67636502 Yee³eboj 022-28042252 67637002-3 vee³eieeJe 0250-2300450 67637502 JemeF& jes[ 0250-2332129 67638002 67638003 veeueemeesHeeje 0250-2402241 67638502 efJejej 0250-2502234 67639002-3 JewlejCee 0250-2540144 67639601 meHeÀeUs 02525-230113 67639062 kesÀUJes jes[ 02525-235130 67639063 HeeueIej 02525-254929 67639064 67649701 yeesF&mej 02525-266626 67639065 JeeCeieeJe 02528-244077 67639066 [neCet jes[ 02528-222344 67649510 67649605 67649601 IeesueJe[ 02528-241062 67649509 GcejieeJe jes[ 0260-2562300 67649508 mebpeeCe 0260-2576234 67649507
 67. 67. 67 mLeevekeÀ mLeevekeÀ J³eJemLeeHekeÀ Ye´ceCeOJeveer jsuJes mLeevekeÀ efYeuee[ 0260-2784058 67649506 keÀjbyesueer 0260-2730043 67649505 JeeHeer 0260-2462341 67649653 67649504 GOeJee[e 0260-2342022 67649503 Hee[ea 0260-2373334 67649502 Delegue 02632-232200 67649501 Jeuemee[ 02632-244117 67649006 67649007
 68. 68. 68 7 yesmì 7.1 yesmì DeefOekeÀejer veeJe Je Heoveece otj.ke´À. keÀee³ee&ue³e He@ÀkeÌme efveJeeme Ye´ceCeOJeveer DeesceHe´keÀeMe iegHlee ceneJ³eJemLeeHekeÀ 22856262 22873961 22873962 22799313 efJemlee.313 22851244 22020100 9920876007 Sme Sce keÀeuexkeÀj mene ceneJ³eJemLeeHekeÀ HeefjJenve 22850594 22856262 24130827 24146262 efJemlee.801, 201 22840823 24123460 9819774302 Deej Deej osMeHeeb[s He´cegKe J³eJemLeeHekeÀ (HeefjJenve) 24148675 22840823 22881830 24146262 24186346 efJemlee.127 24101794 27888527 9869366452 Heer peer meeKeUkeÀj GHe He´cegKe J³eJemLeeHekeÀ (HeefjJenve) Je[eUe 24147271 24101794 26111926 9892420783 efJepe³e meeiejs Deeieej J³eJemLeeHekeÀ (He) JejUer 24224420 24224703 25789218 9869026042 kesÀ Sce iee³ekeÀJee[ GHe cegK³e J³eJemLeeHekeÀ (He) yeebêe 26410325 26414884 25575993 9664045357 [er Sce megJex GHe He´cegKe J³eJemLeeHekeÀ (He) IeeìkeÀesHej 25000694 25000694 25110534 9869730414 meer Jner ìbiemeUer JeenlegkeÀ J³eJemLeeHekeÀ (HeerDeB[meer) Je[eUe 24186346 24126345 24101794 24372080 9869549458 kesÀ F yeeieJes JeenlegkeÀ J³eJemLeeHekeÀ (He´Mee) Je[eUe 24147181 24101794 25001338 9869317331
 69. 69. 69 7.2 yesmì Deeieej J³eJemLeeHekeÀ veeJe Deeieej keÀe³ee&ue³e efveJeeme Ye´ceCeJeveer A S Sme Yeesj ye@keÀyes 22180383 9969203208 Sme Deej efmebie kegÀueeyee 22842090 22160363 9869449071 Jner peer kegÀuekeÀCeea meWì^ue 23080454 24446476 9869273157 Jner S meeiejs JejUer 24224703 25789218 9869026042 Sme yeer kebÀue$es Je[eUe 24128845 25152874 9821584341 Sme peer Mesì=³es DeeefCekeÀ 24077186 25585686 9869200725 Sme Sme Keesoe[s He´efle#ee veiej 24083885 27708988 9869281143 Sve Jee³e efJe®eejs OeejeJeer 24032521 27814586 9969011999 S Jner keÀebyeUs yeebêe 26414884 - 9773591147 S peer DeJee[s meebleeke´tÀPe 26613702 26774284 9769477957 S®e Sue Hew osJeveej 25501971 27546322 9820534538 meer Deej o[me efMeJeepeer veiej 25501983 9869341985 S S®e keÀjkeÀjs efJeke´ÀesUer 25182522 25397183/ 25435320 9869161093 Deej kesÀ ceiejs IeeìkeÀesHej 25004858 25372719 9820593220 Sme peer iee³ekeÀJee[ ceguegb[ 25600005 95251- 2233591 9820069901 Sme Deej peeOeJe kegÀuee& 24083227 - 9869041653 meer S®e jeCes cejesU 28311810 26787388 9969634795 peer Sme cegCeieskeÀj cepeeme 28217007 28862828 9869402924 peer S µegjbies efob[esMeer 28425785 - 9869359242 Sme S meeJeble ceeieeþeCes 28843570 26790605 9869415254 [er Heer ef®ebojkeÀj ieesjsieeJe 26761955 26787764 9987094527 Heer yeer JeeIe DeesefMeJeje 26761944 - 9869651309 kesÀ S keÀjes[s ceeueJeCeer 28816076 26762052 9969544693 Sme Sve kegÀuekeÀCeea Hees³emej 28014302 0250- 2470318 9869359241 S®e Sve JeePes ieesjeF& 28674419 0250- 2471793 9819871793

×