Successfully reported this slideshow.
1
Kurani      Tabela e sureve Permbajtja e temave sipas sureveSuret dhe vargjet, kur lexuesi duhet të       bëj...
3
T   abela e Sureve dhe renditja e tyre ne Kuran-kuptimi i emrit te tyre ne   gjuhen shqipe -vendi i zbritjes si dhe n...
43 - EZ-ZUHRUF      Stolit e Arit-‫طىرة انشخزف‬   mekase   89 vargje44 - ED-DUHÂN          Duhani-ٌ‫طى...
92 - EL-LEJL            Nata-‫طىرة انهيم‬  mekase   21 vargje93 - ED-DUHÂ         Paraditja-ً‫طىرة ...
P ËRMBAJTJA E TEMAVE SIPAS SUREV2-SURJA EL-BEKARE                   Vargjet-Ajetet 1. Bazat e Islamit...
36. Dobitë nga bamirësitë e bëra                 267-273 37. Ndalimi i kamatës dhe i fajdesë       ...
11. Gjendja e hipokritëve                     77-87 12. Masat që duhet ndërmarrë kundër hipokritëve d...
6. Shpërblimi i besimtarëve                    51-55 7. Urdhërimi i Zotit               ...
8-SURJA EL-ENFÂL                        Vargjet-Ajetet 1. Ekspedita (ushtarake) në Bedër    ...
7. Mbrojtja e besimtarëvet            54-60 8. Nuhu dhe Musai                71-82 9. Musai d...
6. Përparimi i së Vërtetës               40-4514-SURJA IBRÂHÎM                  Vargjet-Aj...
17-SURJA EL-ISRÂ                Vargjet-Ajetet 1. Profeti i dy kibleve              1-1 2. ...
20-SURJA TÂ HÂ                     Vargjet-Ajetet 1.  Musai                     ...
24-SURJA EN-NÛR 1.  Mbi prostitucionin                       1-10 2.  Kundërshtarët e Aishes  ...
5. Besimtarët do të lartësohen               59-66 6. Të mohuarit e së vërtetës              ...
3. Fuqia e Zotit                     20-30  4. Pasoja e kundërshtimit                ...
2.  Konfirmimi i së Vërtetës                  13-32 3.  Dëshmitë e së Vërtetës            ...
9. Pasojat e qëndresës dhe kundërshtimit        79-8541 - SURJA FUSSILET 1.  Thirrje së Vërtetës        ...
4. Të gjykuarit                           27-3746 - SURJA EL-AHKÂF 1.  Vërtetësia e Shpalljes ...
52 - SURJA ET-TÛR 1. Myslimanët do të arrijnë sukses                  1-28 2. Kundërshtarët do t’i god...
1. Mbi ruajtjen e të drejtave të gruas            1-6 2. Sekreti i të tubuarit dhe mbledhjet         ...
66 - SURJA EL-TAHRÎM 1. Marrëdhëniet familjare të Profetit të Allahut   1-7 2. Besimtarët do të përparojnë      ...
2. Besimtaria               20-2074 -SURJA EL-MUDDETHTHIR 1. Profecia                1-31 2...
۞ SURET DHE VARGJET, KUR LEXUESI I KURANIT DUHET         TË BËJË SEXHDESexhdja gjatë këndimit të KuranitKushdo që...
Ibën Haxher El Askalani thotë se mendimi më i mirë është se ai e la atë për të treguar seështë e lejuar të mos e zbatosh n...
Këto pohime pajtohen me mendimin e Ibën Haxherit se kjo mund t’i referohet papastërtisë ngamarrëdhëniet seksuale ose kur k...
Autori i “El Bahr” përmend: “Sipas shkollës sonë është e pëlqyeshme ta shtysh sexhdenderisa ai (imami) të japë selam, me q...
۞         SHPJEGIMI I DISA TERMAVEAABDEST: larja e detyrueshme e fytyrës, duarve, kokës dhe këmbëve para namazit.A...
ESBÂB UN-NUZÛL: Shkaqet e zbritjes së Shpalljes HyjnoreEXHELI: Afati, caktimi i jetës.FFETVA: përgjigje ose udhëzim për zg...
KABA (QABEJA): tempulli i shenjtë, të cilin e kanë për detyrë ta vizitojnë myslimanët e pasur, sëpaku një herë gjatë jetës...
RADIJALL-LLAHU ’ANHU: shprehje që shqiptohet pas emrit të shokëve të Muhamedit a.s..(Domethënë: “Allahu qoftë i kënaqur me...
UMRE: ceremoni e vizitës së Mekës, që mund të bëhet gjatë tërë vitit (përveç në katër ditët e Bajramittë Kurbanit).XHXHEHE...
۞            TREGUESI ALFABETIKShkronja me te ciln fillon fjala Kapitulli nga ajeti eshte i ndar me / ndersa Aj...
29, 10/31, 15/45, 16/51, 30, 52, 22/34, 23/1, 2, 70, 39/61, 59/56,             64/16, 65/, 67/12, 74/56.►Fuqia...
►3/75, 7/157, 158, 62/2Amaneti:►Dorëzimi i amanetit►Respektimi i amanetit     ►4/58                ►2/2...
►Bixhozi         ►2/219, 220, 5/90, 91C►Caktimi i Allahut    ►3/145, 154, 6/2, 35, 7/34, 10/49, 11/6, 15/4, 5...
►Dorëlirësia        59/16, 17►Dorëzënësi         ►17/29, 92/25, 17, 18►Dredhia          ►12/72, ...
20/129, 29/53, 30/8, 35/45, 39/42, 40/67, 42/14, 71/4, 63/11►Ezani             ►5/58, 7/44, 9/3, 62/9Ë►Ëndrra...
40/30, 31, 50/14, 53/50, 51, 69/4, 5, 91/112/102, 191, 193, 217, 3/7,               4/91, 101, 5/41, 49, 71,...
H►Habili dhe Kabili       ►5/27-32►Hajdutëria           ►5/38, 12/73, 77►Hakmarrja           ►...
Permbajtja kuranore
Permbajtja kuranore
Permbajtja kuranore
Permbajtja kuranore
Permbajtja kuranore
Permbajtja kuranore
Permbajtja kuranore
Permbajtja kuranore
Permbajtja kuranore
Permbajtja kuranore
Permbajtja kuranore
Permbajtja kuranore
Permbajtja kuranore
Permbajtja kuranore
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Permbajtja kuranore

1,492 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Permbajtja kuranore

 1. 1. 1
 2. 2. Kurani Tabela e sureve Permbajtja e temave sipas sureveSuret dhe vargjet, kur lexuesi duhet të bëjë sexhde Shpjegimi i disa termave treguesi alfabetik Përmbledhi dhe dizajnoi :Flamur Sahitolli Duke u konslutuar me: Perkthimin e kuranit nga Prof. Hasan I. Nahi Kopertina:Flamur Sahitolli Botimi i parë : 24 mars 2013 Tel :+386-49-259-810 e-mail: muli_sahitolli@hotmail.com Prishtinë 2013 2
 3. 3. 3
 4. 4. T abela e Sureve dhe renditja e tyre ne Kuran-kuptimi i emrit te tyre ne gjuhen shqipe -vendi i zbritjes si dhe numri i vargjeve.Tabela e Sureve Emri-Shqip-Arabisht Vendi i Numri i zbritjes Vargjeve1 - EL-FÂTIHA Kapitulli Hapes-‫طىرة انفاحذت‬ mekase 7 vargje2 - EL-BEKARE Lopa-‫طىرة انبمزة‬ medinase 286 vargje3 - ÂL ‘IMRÂN Familja e Imranit-ٌ‫طىرة آل عًزا‬ medinase 200 vargje4 - EN-NISÂ’ Gratë-‫طىرة انُظاء‬ medinase 176 vargje5 - EL-M‘IDE Sofra-‫طىرة انًائدة‬ medinase 120 vargje6 - EL-EN‘ÂM Bagëtit-‫طىرة األَعاو‬ mekase 165 vargje7 - EL-A‘RÂF Lartesia-‫طىرة األعزاف‬ mekase 206 vargje8 - EL-ENFÂL Plaqka e luftës-‫طىرة األَفال‬ medinase 75 vargje9 - ET-TEUBE Pendimi-‫طىرة انخىبت‬ medinase 129 vargje10 - JÛNUS Profeti Junus‫طىرة يىَض‬ mekase 109 vargje11 - HÛD Hud-‫طىرة هىد‬ mekase 123 vargje12 - JÛSUF Profeti Jusuf-‫طىرة يىطف‬ mekase 111 vargje13 - ER-RA‘D Bubullima-‫طىرة انزعد‬ mekase 43 vargje14 - IBRÂHÎM Profeti Ibrahim-‫طىرة ابزاهيى‬ mekase 52 vargje15 - EL-HIXHR Hixhr-Vend-‫طىرة انذجز‬ mekase 99 vargje16 - EN-NAHL Bleta-‫طىرة انُذم‬ mekase 128 vargje17 - EL-ISRÂ’ Udhtimi nates-‫طىرة اإلطزاء‬ mekase 111 vargje18 - EL-KEHF Shpella-‫طىرة انكهف‬ mekase 110 vargje19 - MERJEM Merjem-‫طىرة يزيى‬ mekase 98 vargje20 - T H TaHa-‫طىرة طه‬ mekase 135 vargje21 - EL-ENBIJÂ’ Profetet-‫طىرة األَبياء‬ mekase 112 vargje22 - EL-HAXHXH Peligrinazhi-‫طىرة انذج‬ medinase 78 vargje23 - EL-MU’MINÛN Besimtaret-ٌ‫طىرة انًؤيُى‬ mekase 118 vargje24 - EN-NÛR Drita-‫طىرة انُىر‬ medinase 64 vargje25 - EL-FURKÂN Dalluesi-ٌ‫طىرة انفزلا‬ medinase 77 vargje26 - ESH-SHU‘ARÂ’ Poetet-‫طىرة انشعزاء‬ mekase 227 vargje27 - EN-NEML Milingona-‫طىرة انًُم‬ mekase 93 vargje28 - EL-KASAS Rrefimet-‫طىرة انمصض‬ mekase 88 vargje29 - EL-‘ANKEBÛT Merimanga-‫طىرة انعُكبىث‬ mekase 69 vargje30 - ER-RÛM Romet-‫طىرة انزوو‬ mekase 60 vargje31 - LUKMÂN Llukmani-ٌ‫طىرة نمًا‬ mekase 34 vargje32 - ES-SEXHDE Sexhdja-‫طىرة انظجدة‬ mekase 30 vargje33 - EL-AHZÂB Grupacionet-‫طىرة األدشاب‬ medinase 73 vargje34 - SEBE’ Sebe-‫طىرة طبإ‬ mekase 54 vargje35 - EL-FÂTIR Fatir-Emer i Zotit-‫طىرة فاطز‬ mekase 45 vargje36 - J SÎN Jasin-‫يض‬ mekase 182 vargje37 - ES-SÂFFÂT Safat-‫طىرة انصافاث‬ mekase 182 vargje38 - SÂD Sad-‫طىرة ص‬ mekase 88 vargje39 - EZ-ZUMER Turmat-‫طىرة انشيز‬ mekase 75 vargje40 - EL-GÂFIR MekatFalesi-‫طىرة غافز‬ mekase 85 vargje41 - FUSSILET Sqarimet-‫طىرة فصهج‬ mekase 54 vargje42 - ESH-SHÛRA Marrveshja-‫طىرة انشىري‬ mekase 53 vargje 4
 5. 5. 43 - EZ-ZUHRUF Stolit e Arit-‫طىرة انشخزف‬ mekase 89 vargje44 - ED-DUHÂN Duhani-ٌ‫طىرة اندخا‬ mekase 59 vargje45 - EL-XHÂTHIJE Gjunjezimi-‫طىرة انجاثيت‬ mekase 37 vargje46 - EL-AHKÂF Ahkaf-Vend-‫طىرة األدماف‬ mekase 35 vargje47 - MUHAMMED Profeti Muhammed-‫طىرة يذًد‬ medinase 38 vargje48 - EL-FET’H Fitorja-‫طىرة انفخخ‬ medinase 29 vargje49 - EL-HUXHURÂT Dhomat-‫طىرة انذجزاث‬ medinase 18 vargje50 - KÂF Kaf-‫طىرة ق‬ mekase 45 vargje51 - EDH-DHÂRIJÂT Erërat‫طىرة انذارياث‬ mekase 60 vargje52 - ET-TÛR Tur-Kodër‫طىرة انطىر‬ mekase 49 vargje53 - EN-NEXHM Ylli-‫طىرة انُجى‬ mekase 62 vargje54 - EL-KAMER Hëna-‫طىرة انمًز‬ mekase 55 vargje55 - ER-RRAHMÂN Meshiruesi-ًٍ‫طىرة انزد‬ mekase 75 vargje56 - EL-UÂKI‘A Ndodhia-‫طىرة انىالعت‬ mekase 96 vargje57 - EL-HADÎD Hekuri-‫طىرة انذديد‬ medinase 29 vargje58 - EL-MUXHÂDILE Biseda-Dialogu-‫طىرة انًجادنت‬ medinase 22 vargje59 - EL-HASHR Migrimi-‫طىرة انذشز‬ medinase 24 vargje60 - EL-MUMTEHINE Sprova-‫طىرة انًًخذُت‬ medinase 13 vargje61 - ES-SAFF Rreshtat-‫طىرة انصف‬ medinase 14 vargje62 - EL-XHUMU‘A Xhumaja-‫طىرة انجًعت‬ medinase 11 vargje63 - EL-MUNÂFIKÛN Munafiket-ٌ‫طىرة انًُافمى‬ medinase 11 vargje64 - ET-TEGÂBUN Te deshtuaritٍ‫طىرة انخغاب‬ medinase 18 vargje65 - ET-TALÂK Shkurorzimi-‫طىرة انطالق‬ medinase 12 vargje66 - ET-TAHRÎM Ndalesat-‫طىرة انخذزيى‬ medinase 12 vargje67 - EL-MULK Sovraniteti-‫طىرة انًهك‬ medinase 30 vargje68 - EL-KALEM Lapsi-‫طىرة انمهى‬ medinase 52 vargje69 - EL-HÂKKA E verteta-‫طىرة انذالت‬ mekase 52 vargje70 - EL-ME‘ÂRIXH Shkallve te larta-‫طىرة انًعارج‬ mekase 44 vargje71 - NÛH Profeti Nuhu-‫طىرة َىح‬ medinase 28 vargje72-EL-XHINN Xhinet-ٍ‫طىرة انج‬ mekase 28 vargje73 - EL-MUZZEMMIL I Mbeshtjelluri-‫طىرة انًشيم‬ medinase 20 vargje74 - EL-MUDDETHIR I Mbuluari-‫طىرة انًدثز‬ mekase 56 vargje75 - EL-KIJÂME Kijameti-‫طىرة انميايت‬ mekase 40 vargje76 - EL-INSÂN Njeriu-ٌ‫طىرة االَظا‬ medinase 31 vargje77 - EL-MURSELÂT Emisaret-‫طىرة انًزطالث‬ mekase 50 vargje78 - EN-NEBE’ Lajmi i madh‫طىرة انُبإ‬ mekase 40 vargje79 - EN-NÂZI‘ÂT Marrsit e shpirtit-‫طىرة انُاسعاث‬ mekase 46 vargje80 - ‘ABESE I Mrroluri-‫طىرة عبض‬ mekase 42 vargje81 - ET-TEKUÎR Permbysja-‫طىرة انخكىيز‬ mekase 29 vargje82 - EL-INFITÂR Qarja-‫طىرة اإلَفطار‬ mekase 19 vargje83 - EL-MUTAFFIFÎN Mashtrusit-ٍ‫طىرة انًطففي‬ mekase 36 vargje84 - EL-INSHIKÂK Coptimi-‫طىرة اإلَشماق‬ mekase 25 vargje85 - EL-BURÛXH Plot Yje-‫طىرة انبزوج‬ mekase 22 vargje86 - ET-TÂRIK Ylli ndriques-‫طىرة انطارق‬ mekase 17 vargje87 - EL-A‘LÂ Me i Larti-‫طىرة األعم‬ mekase 19 vargje88 - EL-GÂSHIJE Belaja-‫طىرة انغاشيت‬ mekase 26 vargje89 - EL-FEXHR Agimi-‫طىرة انفجز‬ mekase 30 vargje90 - EL-BELED Qyteti-‫طىرة انبهد‬ mekase 20 vargje91 - ESH-SHEMS Djelli-‫طىرة انشًض‬ mekase 15 vargje 5
 6. 6. 92 - EL-LEJL Nata-‫طىرة انهيم‬ mekase 21 vargje93 - ED-DUH Paraditja-ً‫طىرة انضذ‬ mekase 11 vargje94 - EL-INSHIRÂH Lehtesimi-‫طىرة انشزح‬ mekase 8 vargje95 - ET-TÎN Fiku-ٍ‫طىرة انخي‬ mekase 8 vargje96 - EL-‘ALAK Ngjizja-‫طىرة انعهك‬ mekase 19 vargje97 - EL-KADR Nata e Kadrit‫طىرة انمدر‬ mekase 5 vargje98 - EL-BEJJINE Argumenti i Qart-‫طىرة انبيُت‬ medinase 8 vargje99 - EZ-ZELZELE Dridhjet-‫طىرة انشنشل‬ mekase 8 vargje100 - EL-‘ÂDIJÂT Vrapuesit-‫طىرة انعادياث‬ mekase 11 vargje101 - EL-KÂRI‘A Krisma e Kjametit-‫طىرة انمارعت‬ mekase 11 vargje102 - ET-TEKÂTHUR Preokupimi-‫طىرة انخكاد‬ mekase 8 vargje103 - EL-‘ASR Koha-Pasditja-‫طىرة انعصز‬ mekase 3 vargje104 - EL-HUMEZE Pergojuesit-‫طىرة انهًشة‬ mekase 9 vargje105 - EL-FÎL Elefanti-‫طىرة انفيم‬ mekase 5 vargje106 - EL-KUREJSH Kurejshitet-‫طىرة لزيش‬ mekase 4 vargje107 - EL-M‘ÛN Gjesendet e vogla-ٌ‫طىرة انًاعى‬ mekase 7 vargje108 - EL-KEUTHER Keutheri-Bollek‫طىرة انكىثز‬ mekase 3 vargje109 - EL-KÂFIRÛN Pabesimtarët-ٌ‫طىرة انكافزو‬ mekase 6 vargje110 - EN-NASR Ndihma e Allahut-‫طىرة انُصز‬ medinase 3 vargje111- EL-MESED Litar nga zjarri‫طىرة انًظد‬ mekase 5 vargje112 - EL-IHLÂS Pastertia-‫طىرة اإلخالص‬ mekase 4 vargje113 - EL-FELEK Agimi-Sabahu‫طىرة انفهك‬ mekase 5 vargje114 - EN-NÂS Njerzit-‫طىرة انُاص‬ mekase 6 vargje 6
 7. 7. P ËRMBAJTJA E TEMAVE SIPAS SUREV2-SURJA EL-BEKARE Vargjet-Ajetet 1. Bazat e Islamit  1-8 2. Ata që besojnë me fjalë dhe që shtiren  9-20 3. Të qenët e Allahut Një e i Vetëm  21-29 4. Aftësitë e mëdha të njeriut  30-39 5. Zotimi i Izraelitëve  40-46 6. Dhuntitë dhuruar Izraelitëve  47-59 7. Kryeneçësia e Izraelitëve  60-61 8. Rënia e Izraelitëve  62-71 9. Ashpërsia e bijve të Izraelit  72-82 10. Thyerja e fjalës së dhënë (besës)  83-86 11. Hebrenjtë dhe Hazreti Muhamedi  97-103 12. Armiqësia e Hebrenjve ndaj Profetit të Zotit  87-96 13. Ngritja dhe ndryshimi i librave të vjetër  104-112 14. Udhërrëfimet e përsosura të besimit islam  113-121 15. Zotimi i Ibrahimit  122-129 16. Besimi i Ibrahimit  130-141 17. Qendra e re shpirtërore  142-147 18. Qabeja si qendër shpirtërore  148-151 19. Mundimet që duhen duruar  152-163 20. Ngadhënjimi i Allahut Një e të Vetëm  164-167 21. Ushqimet e ndaluara  168-176 22. Mbi hakmarrjen (shpagimin) dhe testamentin  177-182 23. Agjërimi  183-188 24. Lufta mbrojtëse  189-195 25. Haxhillëku  196-210 26. Vështirësitë në të cilat hasin besimtarët  211-216 27. Çështje të ndryshme  217-221 28. Ndarja e gruas  222-231 29. Vejushat dhe të lëshuarat  232-235 30. Mbajtja me mjete e grave  236-242 31. Mbi luftën  243-248 32. Nevoja për luftë  249-253 33. Madhëria dhe fuqia e Zotit  254-257 34. Të vdekurit, ringjallen  258-260 35. Sakrifikimi i pasurisë në rrugën e së Vërtetës  261-266 7
 8. 8. 36. Dobitë nga bamirësitë e bëra  267-273 37. Ndalimi i kamatës dhe i fajdesë  274-281 38. Detyrimet dhe kontratat  282-283 39. Ngadhënjimi i Islamit  284-2863-SURJA ÂL ‘IMRÂN Vargjet-Ajete 1. Mbi Librin dhe komentimin e tij  1-9 2. Parimi i Allahut Një dhe i Vetëm- themel i të gjitha  10-20 besimeve  21-30 3. Pushteti i Zotit mbi çdo gjë në Tokë  31-41 4. Të zgjedhurit e fundit të një populli  42-54 5. Lindja e Isait  55-63 6. Shpifjet dhe trillimet kundër Hazreti Isait  64-71 7. Besimet e përbashkëta  72-80 8. Qëllimet e këqija kundër myslimanëve  81-91 9. Profetët e mëparshëm dhe myslimanët  92-101 10. Qabeja si qendër e Islamit  102-109 11. Rruga gjer në sukses dhe fitore  110-120 12. Marrëdhëniet në mes myslimanëve dhe hebrenjve  121-129 13. Beteja në Uhud  130-143 14. Si arrihet fitorja  144-148 15. Qëndrueshmëria në disfatë  149-155 16. Disfata në Uhud  156-171 17. Ndarja e besimtarëve  172-180 18. Shkatërrimi i armikut  181-189 19. Qesëndisja armiqësore  190-200 20. Fitorja e besimtarëve3-SURJA EN-NISÂ’ Vargjet-Ajetet 1. Jetimët dhe kujdestarët  1-10 2. Dispozitat mbi trashëgiminë  11-14 3. Sjellja ndaj grave  15-22 4. Gratë që nuk mund të kurorëzohen  23-25 5. E drejta e gruas për zotërim  26-33 6. Mbi mosmarrëveshjet në mes burrit dhe gruas  34-42 7. Rënia shpirtërore e hebrenjve  43-50 8. Pushteti që u është dhënë myslimanëve  51-59 9. Mosbindja e hipokritëve  60-70 10. Lufta mbrojtëse e besimtarëve  71-76 8
 9. 9. 11. Gjendja e hipokritëve  77-87 12. Masat që duhet ndërmarrë kundër hipokritëve dhe  88-91 dyfytyrëve 13. Vrasësi i myslimanit  92-96 14. Myslimanët që gjenden në mesin e armiqve  97-100 15. Të falurit e namazit në luftë  101-104 16. Drejtësia në mes myslimanëve dhe jomyslimanëve  105-112 17. Klasifikimi i hipokritëve  113-115 18. Mbrapshtitë e idhujtarëve  116-126 19. Të sjellurit e barabartë ndaj grave  127-134 20. Bashkimi i hipokritëve me armiqtë e Islamit  135-141 21. Pasojat e hipokrizisë  142-152 22. Agresiviteti i hebrenjve  153-162 23. Kurani dhe librat e mëparshëm  163-171 24. Misioni profetik i Isait  172-1765-SURJA EL-M‘IDE Vargjet-Ajetet 1. Kryerja e detyrimeve  1-6 2. Detyra e besimtarëve  7-12 3. Detyrimet e të krishterëve dhe hebrenjve  13-21 4. Bijtë e Izraelit thyejnë kontratën dhe detyrimet  22-29 5. Tregimi për Kabilin  30-38 6. Ndëshkimi për agresorët  39-46 7. Kurani dhe librat që janë shpallur më parë  47-53 8. Myslimanët dhe armiqtë  54-59 9. Mbi njerëzit që e përbuzin Islamizmin  60-69 10. Absurditeti i krishterë  70-80 11. Islamizmi dhe të krishterët  81-89 12. Vërejtje myslimanëve  90-96 13. Pastërtia dhe paprekshmëria e Qabesë  97-103 14. Udhëzim besimtarëve  104-110 15. Herezia  119-1236-SURJA EL-EN‘ÂM Vargjet-Ajetet 1. Ngadhënjimi i besimit se Allahu është Një dhe i Vetëm  1-10 2. Përmasat e mëshirës së Zotit  11-20 3. Dëshmia e idhujtarëve  21-30 4. Ata që mohojnë të Vërtetën  31-40 5. Pasoja e mohimit  41-50 9
 10. 10. 6. Shpërblimi i besimtarëve  51-55 7. Urdhërimi i Zotit  56-60 8. Gjykimi nga Allahu  61-70 9. Ibrahimi  71-81 10. Profetët e tjerë  82-90 11. Urdhërimi i Kuranit  91-94 12. Ngadhënjimi i së Vërtetës  95-100 13. Përparimi dhe ngritja shkallë-shkallë  101-110 14. Ata që mohojnë  111-121 15. Kundërshtarët kryesorë  122-125 16. Ndëshkimi  126-140 17. Doket e idhujtarëve  141-144 18. Ushqimet e ndaluara  145-150 19. Rregullat që shërbejnë si udhëzim në jetë  151-154 20. Qëllimi  155-1657-SURJA EL-A‘RÂF Vargjet-Ajetet 1. Ngadhënjimi i besimit se Allahu është Një dhe i Vetëm  1-9 2. Kundërshtimi i djallit dhe qëndresa  10-24 3. Mashtrimi i djallit  25-30 4. Të dërguarit e Zotit  31-38 5. Besimtarët dhe jobesimtarët  39-46 6. Dobësia dhe pikëllimi i jobesimtarëve  47-52 7. Suksesi i besimtarëvet  53-57 8. Hazreti Nuhu  58-63 9. Hazreti Hudi  64-71 10. Salihu dhe Luti  72-83 11. Shuajbi  84-92 12. Vërejtje banorëve të Mekës  93-98 13. Hazreti Musai  99-107 14. Musai dhe magjistarët  108-125 15. Episodi i parë i Musait  126-128 16. Episodi i dytë i Musait  129-140 17. Episodi i tretë i Musait  141-146 18. Episodi i katërt i Musait  147-150 19. Episodi i pestë i Musait  151-156 20. Episodi i gjashtë i Musait  157-161 21. Episodi i shtatë i Musait  162-170 22. Natyra e njeriut dhe Shpallja e Zotit  171-180 23. Shkatërrimi  181-187 24. Fjala përfundimtare  188-205 10
 11. 11. 8-SURJA EL-ENFÂL Vargjet-Ajetet 1. Ekspedita (ushtarake) në Bedër  1-10 2. Lufta në Bedër  11-19 3. Rruga e fitores  20-28 4. Myslimanët dhe administrimi i Qabesë  29-38 5. Ekspedita (ushtarake) në Bedër dhe profetësia e Hazreti  39-45 Muhamedit 6. Fitorja dhe begatia  46-49 7. Dobësimi i fuqisë së armikut  50-59 8. Paqja dhe fuqia  60-64 9. Myslimanët dhe armiqtë më të fuqishëm  65-69 10. Të ndihmuarit e myslimanëve të pambrojtur  70-759-SURJA ET-TEUBE Vargjet-Ajetet 1. Shkëputja e lidhjeve me idhujtarët  1-7 2. Shkaku i shkëputjes së lidhjeve me idhujtarët  8-17 3. Idhujtarët dhe tempulli i zgjedhur nga Allahu  18-25 4. Islamizmi do të jetë fitues  26-30 5. Largimi i hebrenjve dhe të krishterëve nga e Vërteta  31-38 6. Ekspedita ushtarake në Tebuk  39-43 7. Dyfytyrëshit  44-60 8. Qesëndisja e idhujtarëve  61-67 9. Dëmi dhe humbja e dyfytyrëshve  68-73 10. Sjelljet e palejueshme të dyfytyrëve  74-81 11. Ndërprerja e marrëdhënieve me dyfytyrësit  82-90 12. Beduinët dyfytyrës  91-100 13. Ndëshkimi i dyfytyrësve  101-111 14. Besimtarët  112-119 15. Detyrat e besimtarëvet  120-123 16. Komentimi i Shpalljes së Zotit  124-13010-SURJA JÛNUS Vargjet-Ajetet 1. Vërtetësia e Shpalljes  1-10 2. Vërtetësia e Kuranit  11-20 3. Mëshira e Zotit  21-30 4. Bamirësitë e Zotit  31-40 5. Dënimi i mëkatarëvet  41-53 6. Mëshira  61-70 11
 12. 12. 7. Mbrojtja e besimtarëvet  54-60 8. Nuhu dhe Musai  71-82 9. Musai dhe Faraoni  83-92 10. Populli i Junusit  93-103 11. Gjyqi dhe urdhërimi i Zotit  104-10911-SURJA HÛD Vargjet-Ajetet 1. Paralajmërimet  1-8 2. Vërtetësia e Kuranit  9-24 3. Nuhu  25-35 4. Armiqtë e Nuhut  36-49 5. Hudi dhe populli i tij  50-60 6. Salihu  61-68 7. Luti  69-83 8. Shuajbi  84-96 9. Dënimi për mëkatarët  97-110 10. Shpërblimi dhe dënimi  111-12312-SURJA JÛSUF Vargjet-Ajetet 1. Ëndrra e Jusufit  1-6 2. Kurthi kundër Jusufit  7-20 3. Qëndrueshmëria e Jusufit  21-29 4. Burgosja e Jusufit  30-35 5. Shokët e Jusufit në burg  36-42 6. Ëndrrat e Faraonit  43-49 7. Përparimi i Jusufit  50-57 8. Jusufi u ndihmon vëllezërve të vet  58-68 9. Vëllai i vërtetë i Jusufit  69-79 10. Jusufi zbulon veten  80-93 11. Izraeliti në Misir  94-104 12. Një këshillë  105-11113-SURJA ER-RA‘D Vargjet-Ajetet 1. Dëshmitë nga natyra  1-8 2. Të kërkuarit e dënimit  9-20 3. Ligji dhe shpërblimi i rregulltë  21-28 4. Mrekullitë e Kuranit  29-33 5. Zhdukja dhe humbja e kundërshtarit  34-39 12
 13. 13. 6. Përparimi i së Vërtetës  40-4514-SURJA IBRÂHÎM Vargjet-Ajetet 1. Prej errësirës drejt dritës  1-6 2. Mohimi i hershëm i së Vërtetës  7-12 3. Zhdukja dhe dështimi i kundërshtimeve  13-21 4. Ripohimi i së Vërtetës  22-27 5. Dhuna e njeriut  28-34 6. Lutja e Ibrahimit  35-41 7. Fundi dhe mbarimi i qëndresës  42-5215-SURJA EL-HIXHR Vargjet-Ajetet 1. Ruajtja e Kuranit  1-15 2. Allahu është zotërues i të gjithave  16-25 3. Pafrenueshmëria e djallit  26-44 4. Ibrahimi  45-60 5. Luti dhe Shuajbi  61-79 6. Banorët e Hixhrës  80-9916-SURJA EN-NAHL Vargjet-Ajetet 1. Natyra konfirmon Shpalljen e Zotit  1-9 2. Natyra dhe besimi në të qenit i Vetmi  10-21 3. Mbi ata që mohojnë në të qenët i Vetmi  22-25 4. Pasoja e rezilëve (të këqinjve)  26-34 5. Detyra e Profetit  35-42 6. Të shpallurit e Profetit  43-50 7. Natyra e njeriut ngritet kundër idhujtarëvet  51-60 8. Nevoja e Shpalljes së Zotit  61-65 9. Shembujt që njohin Vërtetësinë e Shpalljes  66-70 10. Zgjedhja e të Dërguarve  71-76 11. Shtyrja e dënimit  77-83 12. Dëshmia e Profetëve  84-89 13. E mira dhe e keqja  90-100 14. Kurani është i Vërtetë  101-110 15. Fundi i Mekasve  111-119 16. Ibrahimi  120-128 13
 14. 14. 17-SURJA EL-ISRÂ Vargjet-Ajetet 1. Profeti i dy kibleve  1-1 2. Historia e Izraelitëve  2-10 3. Pasojat e punëve  11-22 4. Bazat e moralitetit  23-30 5. Bazat e moralitetit  31-40 6. Këmbëngulja e jobesimtarëve  41-52 7. Ndëshkimi për mohuesit  53-60 8. Kundërshtimi i djallit  61-70 9. Kundërshtarët e Profetit  71-77 10. Triumfi i së Vërtetës  78-84 11. Kurani i paarritshëm dhe i pashembullt  85-93 12. Qëndresa ndaj Profetit  94-100 13. Musai 101-11018-SURJA EL-KEHF Vargjet-Ajetet 1. Vërejtjet krishterëve  1-12 2. Shokët nga shpella  13-17 3. Shokët nga shpella  18-23 4. Kurani si drejtues dhe udhërrëfyes  24-31 5. Mirënjohësit dhe mosmirënjohësit  32-45 6. Gjykimi i mëkatarëve  46-50 7. Vetmia e mëkatarëve  51-54 8. Vërejtjet e Profetit  55-60 9. Premtimet e Musait  61-77 10. Udhëtimi i Musait  78-83 11. Dhulkarnejni dhe Jexhuxh-Maxhuxhi  84-102 12. Jobesimtarët dhe besimtarët  103-11119-SURJA MERJEM Vargjet-Ajetet 1. Zekerijjai dhe Jahjai  1-14 2. Merjemja dhe Isai  15-39 3. Ibrahimi  40-50 4. Profetët e tjerë  51-65 5. Ndëshkimet për kundërshtarët  66-83 6. Të quajtur se ka bir të Zotit  84-99 14
 15. 15. 20-SURJA TÂ HÂ Vargjet-Ajetet 1. Musai  1-24 2. Musai dhe Faraoni  25-54 3. Musai dhe magjistarët  55-76 4. Musai dhe populli  77-89 5. Musai dhe viçi  90-104 6. Kundërshtarët e Profetit  105-115 7. Mospërfillja e djallit  116-128 8. Dënimi është i sigurtë dhe i vërtetë  129-13521-SURJA EL-ENBIJÂ’ Vargjet-Ajetet 1. Të afruarit e dënimit  1-10 2. E vërteta gjithmonë triumfon  11-29 3. Vërtetësia e Shpalljes  30-41 4. Mëshira e Zotit  42-50 5. Ibrahimi dhe kundërshtarët e tij  51-75 6. Të mirët do ta trashëgojnë Tokën  94-11222-SURJA EL-HAXHXH Vargjet-Ajetet 1. Urdhërime  1-10 2. Ndihma e Zotit  11-22 3. Fitimi i besimtarëve  23-25 4. Tempulli i bekuar  26-33 5. Sakrifica  34-38 6. Lufta  39-48 7. Të kundërshtuarit e Profetit  49-57 8. Triumfi i besimtarëve  58-64 9. Mëshira e Zotit ndaj njerëzve  65-72 10. Shkatërrimi i paganëvet  73-7823-SURJA EL-MU’MINÛN 1. Shpëtimi i besimtarëve  1-22 2. Suksesi i Nuhut  23-51 3. Pasuria nuk është virtyt, por sjellja e bukur  52-78 4. Paganët gjykojnë vetvetën  79-119 15
 16. 16. 24-SURJA EN-NÛR 1. Mbi prostitucionin  1-10 2. Kundërshtarët e Aishes  11-20 3. Shpifjet ndaj Aishes  21-26 4. Masat që do të pengojnë kurvërinë  27-34 5. Të zbuluarit e dritës së Zotit  35-40 6. Të zbuluarit e fuqisë së Zotit  41-50 7. Zotërimi dhe epërsia e Islamit  51-57 8. Kujdesi ndaj vetmisë  58-61 9. Rëndësia e punëve të përgjithshme  62-6425-SURJA EL-FURKÂN 1. Kurani i flet tërë njerëzimit  1-9 2. Vërtetësia e paralajmërimeve të Zotit  10-20 3. Dita kur dallohet e vërteta nga e pavërteta  21-34 4. Gjendja në Arabi para Islamit  35-44 5. Shenjat e para të kthesës  45-60 6. Përmbushja e kthesës  61-7726-SURJA ESH-SHU‘ARÂ’ 1. Të ngushëlluarit e Profetit  1-9 2. Të shkuarit e Musait te Faraoni  10-33 3. Musai dhe magjistarët  34-52 4. Përmbytja e Faraonit  53-69 5. Ibrahimi  70-104 6. Nuhu  105-122 7. Hudi  123-140 8. Salihu  141-159 9. Luti  160-175 10. Shuajbi  176-191 11. Kurani nuk është vepër e magjistarëve, as e vjershëtarëve  192-22727-SURJA EN-NEML 1. Musai  1-14 2. Sulejmani  15-31 3. Vazhdim mbi Sulejmanin  32-44 4. Salihu dhe Luti  45-58 16
 17. 17. 5. Besimtarët do të lartësohen  59-66 6. Të mohuarit e së vërtetës  67-82 7. Kundërshtimet do të shpartallohen  83-9328-SURJA EL-KASAS 1. Fëmijëria e Musait  1-13 2. Musai vrau një egjiptian  14-21 3. Musai në Medjen  22-28 4. Shkuarja e Musait te Faraoni  29-42 5. Profeti i ngjashëm me Musanë  43-50 6. Vërtetësia e Shpalljes së Zotit  51-60 7. Kundërshtarët do të thyhen  61-75 8. Karuni  76-82 9. Shpërngulja dhe kthimi i Profetit të Zotit  83-8829-SURJA EL-‘ANKEBÛT 1. Mundimet dhe vështirësitë me të cilat do të ndeshen  1-13 myslimanët 2. Nuhu dhe Ibrahimi  14-22 3. Ibrahimi dhe Luti  23-30 4. Luti dhe Profetët e tjerë  31-44 5. Kurani i dëlir dhe i lartëson njerëzit  45-51 6. Vërejtja paganëve, ngushëllimi besimtarëve  52-63 7. Triumfi i besimtarëve  64-6930 -SURJA ER-RÛM 1. Dy lajmërimet  1-10 2. Dy partitë  11-19 3. Shenjat e fuqisë së Zotit  20-27 4. Besimi i natyrshëm i njeriut  28-40 5. Rilindja  41-53 6. Humbja e kundërshtarëve  54-6031 -SURJA LUKMÂN 1. Besimtarët do të arrijnë sukses  1-11 2. Këshillat e Llukmanit  12-19 17
 18. 18. 3. Fuqia e Zotit  20-30 4. Pasoja e kundërshtimit  31-3432 -SURJA ES-SEXHDE 1. Paralajmërimi  1-11 2. Besimtarët dhe jobesimtarët  12-22 3. Vendim  23-3033 -SURJA EL-AHZÂB 1. Lidhja farefisnore e besimtarëve me të Dërguarin e  1-8 Allahut 2. Sulmi i aleatëve në Medine  9-20 3. Humbja e armikut  21-27 4. Jeta familjare e Hazreti Muhamedit  28-34 5. Martesa e Hazreti-Muhamedit me Zejneben  35-40 6. Jeta familjare e të Dërguarit të Allahut  41-58 7. Pasojat e shpifjes  59-68 8. Këshilla myslimanëve  69-7334 - SURJA ES-SEBE’ 1. Urdhërimi i Zotit  1-9 2. Dhuntia dhe fatkeqësia  10-21 3. Një fitore e myslimanëve  22-30 4. Prijësit e së pavërtetës  31-36 5. Dobësia e hyjnive të rreme  37-45 6. E vërteta do të lartësohet  46-5435 -SURJA FÂTIR 1. Përmbushja e premtimit të Zotit 1-7 2. E vërteta do të ngadhënjejë 8-14 3. Breznia e re 15-36 4. Kundërshtarët do të shkatërrohen 37-4536 - SURJA JÂ SÎN 1. Jasin  1-12 18
 19. 19. 2. Konfirmimi i së Vërtetës  13-32 3. Dëshmitë e së Vërtetës  33-50 4. Shpërblimi dhe dënimi  51-67 5. Zotërimi i Islamit  68-8337 -SURJA ES-SÂFFÂT 1. Ngadhënjimi i të qenit të Allahut Një e i Vetëm  1-21 2. Vendimi  22-74 3. Nuhu dhe Ibrahimi  75-113 4. Musai, Iljasi dhe Luti  114-138 5. Junusi dhe fitorja e Hazreti Muhamedit  139-18238 - SURJA SÂD 1. Qëndresa dhe të kundërshtuarit do të zhduken  1-14 2. Armiqët e Daudit  15-26 3. Sulejmani dhe armiqtë e tij  27-40 4. Ejjubi dhe të zgjedhurit e tjerë  41-8839 -SURJA EZ-ZUMER 1. Të përulurit para Zotit  1-21 2. Kurani është udhërrëfyes i përsosur  22-31 3. Qëndresa do të shkatërrohet  32-41 4. Ndëshkimi do të kryhet  42-52 5. Mëshira e Zotit  53-63 6. Gjykimi i fundit  64-70 7. Fundi i çdo grupi njerëzish  71-7540 -SURJA EL-GÂFIR 1. Mbrojtja e besimtarëve  1-9 2. Të kundërshtuarit dhe qëndresa do të jetë e pasukses  10-20 3. Musai dhe Faraoni  21-27 4. Një besimtar nga populli i Faraonit  28-37 5. Një besimtar nga populli i Faraonit  38-50 6. Ndihma profetëve dhe besimtarëve  51-60 7. Dhuntitë e Zotit njerëzve  61-68 8. Fundi i qëndresës dhe kundërshtimit  69-78 19
 20. 20. 9. Pasojat e qëndresës dhe kundërshtimit  79-8541 - SURJA FUSSILET 1. Thirrje së Vërtetës  1-8 2. Vërejtjet  9-18 3. Njeriu dëshmon kundër vetes  19-25 4. Besimtarët forcohen  26-32 5. Veprimi i Shpalljes së Zotit  33-44 6. Përparimi shkallë- shkallë i së Vërtetës  45-5442 -SURJA ESH-SHÛRA 1. Mëshira në vërejtjet e Zotit  1-9 2. Të gjykuarit  10-19 3. Drejtësia e Zotit  20-29 4. Besimtarët duhet të jenë të durueshëm  30-43 5. Shpallja e Zotit udhëzon në rrugë të drejtë  44-5343 -SURJA EZ-ZUHRUF 1. Të qenit e Allahut Një dhe i Vetëm  1-15 2. Gjykimi i paganizmit  16-25 3. Allahu i zgjedh Profetët  26-35 4. Pasojat e qëndresës  36-45 5. Qëndresa e Faraonit ndaj Musait  46-56 6. Profecia e Isait  57-67 7. Dy partitë  68-8944 -SURJA ED-DUHÂN 1. Të theksuarit e dënimit që do t’i godasë armiqtë  1-29 2. Të këqijtë do të pësojnë dënimin  30-50 3. Shpërblimin që do ta fitojnë të mirët  51-5945 -SURJA EL-XHÂTHIJE 1. Për ata që mohojnë Shpalljen  1-11 2. Vërtetësia e Kuranit  12-21 3. Dita e Gjykimit (Kiametit)  22-26 20
 21. 21. 4. Të gjykuarit  27-3746 - SURJA EL-AHKÂF 1. Vërtetësia e Shpalljes  1-10 2. Dëshmitari i së Vërtetës  11-20 3. Mbarimi i fisit Ad  21-27 4. Një paralajmërim  28-3547 -SURJA MUHAMMED 1. Kundërshtarët do të shkatërrohen në luftë  1-11 2. Kundërshtarët do të shpartallohen  12-19 3. Për ata - zemrat e të cilëve janë të sëmura  20-28 4. Dyfytyrësit  29-3848 -SURJA EL-FETH 1. Paqja e Hudejbisë është fitore e madhe  1-10 2. Të kërkuarit ndjesë rrejshëm nga hipokritët  11-17 3. Premtimi i fitores Islamizmit  18-26 4. Fitorja vendimtare e Islamizmit  27-2949 -SURJA EL-HUXHURÂT 1. Të respektuarit e profetësisë  1-10 2. Besnikëria dhe respekti i ndërsjellë  11-1850 -SURJA KÂF 1. Dita e Gjykimi  1-15 2. Në Ditën e Gjykimit do të shihen pasojat e çdo vepre të bërë  16-29 3. Tubimi i të vdekurve dhe ringjallja  30-4551 -SURJA EDH-DHÂRIJÂT 1. Gënjeshtra është gjykuar  1-23 2. Mbarimi i popujve të vjetër  24-46 3. Pasojat dhe fundi i banorëve të Mekës  47-60 21
 22. 22. 52 - SURJA ET-TÛR 1. Myslimanët do të arrijnë sukses  1-28 2. Kundërshtarët do t’i godasë dënimi  29-4953 -SURJA EN-NEXHM 1. Shkalla gjer në të cilën do të ngrihet i Dërguari i Allahut  1-25 2. Asgjë nuk mund të qëndrojë përballë së Vërtetës  26-32 3. Fuqia e së Vërtetës shfaqet në zhdukjen e gënjeshtrës  33-6254 -SURJA EL-KAMER 1. Armiqtë e të Dërguarit të Allahut, populli i Nuhut dhe populli  1-22 Ad 2. Fisi Themud dhe populli i Lutit  23-40 3. Faraoni dhe armiqtë e të Dërguarit të Allahut  41-5555 -SURJA ER-RAHMÂN 1. Mëshira e Zotit  1-25 2. Gjykimi i gjynahqarëve  26-45 3. Shpërblimi i të drejtëve  46-7856 - SURJA EL-UÂKI‘A 1. Tri lloje njerëzish  1-40 2. Gjynahqarët  41-74 3. Vendimi po afrohet  75-9657 -SURJA EL-HADÎD 1. Vetëmohimi në rrugën e së Vërtetës  1-10 2. Besimi dhe vetëmohimi  11-19 3. Serioziteti i jetës  20-25 4. Në Islam nuk ka murgëri  26-2958 -SURJA EL-MUXHÂDILE 22
 23. 23. 1. Mbi ruajtjen e të drejtave të gruas  1-6 2. Sekreti i të tubuarit dhe mbledhjet  7-13 3. Armiqtë e fshehtë  14-2259 -SURJA EL-HASHR 1. Hebrenjtë e dëbuar  1-10 2. Hipokritët dhe hebrenjtë  11-17 3. Një këshillë  18-2460 -SURJA EL-MUMTEHINE 1. Mbi marrëdhëniet në mes myslimanëve dhe jomyslimanëve  1-6 2. Marrëdhëniet në mes myslimanëve dhe jomyslimanëve  7-1361 -SURJA ES-SAFF 1. Fitorja e Islamit  1-9 2. Myslimanët duhet doemos të jenë vetëmohues  10-1462 -SURJA EL-XHUMU’A 1. Udhërrëfyes i të gjitha kohërave  1-8 2. Namazi i të xhumasë  9-1163 -SURJA EL-MUNÂFIKÛN 1. Hipokritët  1-8 2. Këshillë besimtarëve  9-1164 - SURJA ET-TEGÂBUN 1. Paralajmërim jobesimtarëve  1-10 2. Paralajmërim besimtarëve  11-1865 -SURJA ET-TALÂK 1. Shkurorëzimi  1-7 2. Paralajmërimet drejtuar Mekës  8-12 23
 24. 24. 66 - SURJA EL-TAHRÎM 1. Marrëdhëniet familjare të Profetit të Allahut  1-7 2. Besimtarët do të përparojnë  8-1267 - SURJA EL-MULK 1. Zotërimi i madh i Allahut  1-14 2. Pasojat e mohimit  15-3068 -SURJA EL-KALEM 1. Morali i lartë i Profetit të Zotit  1-33 2. Këshillë popujve  34-5269 - SURJAEL-HÂKKA 1. E Vërteta e Madhe  1-48 2. Mohimi i shpifjeve  49-5270 -SURJA EL-ME‘ÂRIXH 1. Rrugët që të ngrenë dhe të shpien te Zoti  1-35 2. Po lind një popull i ri  36-4471 -SURJA NÛH 1. Udhëzimi i Nuhut  1-20 2. Lutja e Nuhut  21-2872 -SURJA EL-XHINN 1. Të huajt besimtarë  1-19 2. Dëlirësia dhe ruajtja e Shpalljes së Zotit  20-2873 -SURJA EL-MUZZEMMIL 1. Lutja e natës  1-19 24
 25. 25. 2. Besimtaria  20-2074 -SURJA EL-MUDDETHTHIR 1. Profecia  1-31 2. Paralajmërimi  32-5675 -SURJA EL-KIJÂME 1. Dita e Kiametit  1-30 2. Të vdekurit ringjallen  31-4076 -SURJA EL-INSÂN 1. Rruga e përsosmërisë  1-22 2. Gjenerata e re  23-3177 -SURJA EL-MURSELÂT 1. Pasoja e mosnjohjes të së Vërtetës  1-40 2. Pasojat e besimit dhe mohimit  41-5078 -SURJA EN-NEBE’ 1. Lajmi i Madh  1-30 2. Shpërblimi i besimtarëve  31-4079 -SURJA EN-NÂZI‘ÂT 1. Tërmeti i Madh  1-26 2. Fatkeqësia e madhe  27-46 25
 26. 26. ۞ SURET DHE VARGJET, KUR LEXUESI I KURANIT DUHET TË BËJË SEXHDESexhdja gjatë këndimit të KuranitKushdo që këndon një ajet të sexhdes ose e dëgjon atë, pëlqehet që ai të thotë tekbirin dhe tëbjerë në sexhde, e pastaj të thotë përsëri tekbir dhe të ngrihet nga sexhdja. Kjo quhet sexhdjae këndimit. Gjatë sexhdes nuk ka ndonjë teshehud apo selam. Nafiu tregon se Ibën Umeri kathënë: “Profeti (a.s.) na këndonte Kuran dhe kur arrinte në një ajet sexhde, merrte tekbir, bintenë sexhde dhe ne binim në sexhde”. [1] Transmetojnë Ebu Daudi, Bejhakiu dhe Hakimi. Ky ifundit e konsideron atë sahih sipas kritereve të Buhariut dhe Muslimit.Ebu Daudi tregon se Abdurrezaku ka thënë se El-Thaurit i pëlqente ky hadith. Ebu Daudithotë: Atij i pëlqente sepse në të përmendet tekbiri.Abdullah Ibën Mesudi ka thënë: “Nëselexoni një ajet sexhdeje, atëherë merrni tekbir dhe bini në sexhde. Kur ta ngrini kokën, merrnipërsëri tekbirVlera e kësaj sexhdeje:Ebu Hurejra tregon se Profeti (a.s.) ka thënë: “Nëse biri i Ademit lexon një ajet sexhdeje dhebie në sexhde, shejtani largohet prej tij dhe thotë: “O i mjeri unë, ai u urdhërua të bjerë nësexhde dhe ra e për të është xheneti. Unë u urdhërova të bie në sexhde dhe nuk u binda epër mua është zjarri”. [3] Transmeton Ahmedi, Muslimi dhe Ibën Maxhe.Urdhërimi për tëShumica e dijetarëve janë të mendimit se përulja në rast të ajetit sexhde është sunet si përatë që e këndon ashtu edhe për atë që e dëgjon. Kjo bazohet në atë që transmeton Buhariunga Umeri, i cili këndoi suren En-Nahl në minber një të premte deri sa arriti tek ajeti i sexhdesdhe zbriti nga minberi dhe ra në sexhde e bashkë me të ranë edhe njerëzit. Të premten tjetërai këndoi të njëjtat ajete dhe kur arriti tek ajeti sexhde tha: “O njerëz, ne nuk jemi urdhëruar tëbëjmë këtë sexhde. Kushdo që bën sexhde, ka vepruar mirë dhe nuk ka mëkat për atë që nukvepron kështu”. Në një transmetim tjetër përmendet: “Allahu nuk na e ka bërë detyrimsexhden, por nëse ndokush dëshiron, le të veprojë kështu (atëherë le të bjerë nësexhde)”. [4] Veç kësaj, “Grupi”, përveç Ibën Maxhes, transmeton se Zejd ibën Thabiti ka thënë: “Unë ikëndova suren Nexhm Profetit (a.s.) dhe ai nuk ra në sexhde gjatë saj”. [5]Ndërsa Darakutni e transmeton atë dhe thotë: “Asnjëri nga ne nuk ra në sexhde”. [6] 26
 27. 27. Ibën Haxher El Askalani thotë se mendimi më i mirë është se ai e la atë për të treguar seështë e lejuar të mos e zbatosh një vepër të tillë. Shafiu ndan të njëjtën pikëpamje. Kymendim mbështetet nga ajo që transmetohet prej Bezarit dhe Darakutnit nga Ebu Hurejra, icili thotë: “Profeti (a.s.) këndoi suren En-Nexhm dhe ra në sexhde dhe ne ramë në sexhde metë”. [7] Në Fet’h El Bari, Ibën Haxheri pohon se transmetuesit e tij janë të besueshëm.Për më tepër, Ibën Mesudi transmeton se Profeti (a.s.) këndoi suren En-Nexhm dhe ra nësexhde. Të gjithë njerëzit ranë në sexhde bashkë me të, përveç një burri të vjetër nga fisiKurejsh, i cili thjesht ngriti ca gurëza dhe i vuri në ballin e tij dhe tha: “Kjo është e mjaftueshmepër mua”. Ibën Mesudi tha: “Pas njëfarë kohe unë e gjeta atë të vrarë si jobesimtar”. [8]Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi.Ajetet e sexhdesNë Kuran janë pesëmbëdhjetë ajete, në të cilat duhet rënë në sexhde pasi të lexohen. Amëribën El Asi tregon se Profeti (a.s.) këndoi pesëmbëdhjetë ajetet e sexhdes në Kuran, prej tëcilave 13 ndodhen në sure të ndara dhe dy prej tyre në suren El Haxh. [9]7-EL-ARAF ۞ Ajeti-206 27-EN-NEML ۞ Ajeti-6013-ER-RAD ۞ Ajeti-15 32-ES-SEXHDE ۞ Ajeti-1516-EN-NAHL ۞ Ajeti-49 38-SAD ۞ Ajeti-2417-EL-ISRA ۞ Ajeti-107 41-FUSSLIET ۞ Ajeti-3719-MERJEM ۞ Ajeti-58 53-EN-NEXHM ۞ Ajeti-6222-EL-HAXHXH ۞ Ajeti-18-77 84-EL-INSHIKAK ۞ Ajeti-2125-EL-FURKAN ۞ Ajeti-25 96-EL-ALAK ۞ Ajeti-19Kushtet për sexhden e këndimit të KuranitShumica e dijetarëve vënë disa kushte dhe masa paraprake për sexhden e këndimit, ashtu siçbëjnë për namaz, si: pastërtia, drejtimi nga kibla dhe mbulimi i auretit. [11]Sheukani thotë: "Nuk ka hadith përsa i përket sexhdes së këndimit që provon se të biesh nësexhde duhet të jesh me abdes. Njerëzit që ishin me të (me Profetin) ranë në sexhde me tëdhe ai nuk urdhëroi asnjërin prej tyre të merrte abdes dhe vështirë të besosh se ata të gjithëishin me abdes. Për më tepër politeistët ranë në sexhde bashkë me të dhe ata janë tëpapastër dhe abdesi i tyre nuk është i vlefshëm. Buhariu transmeton nga Ibën Umeri se aibinte në sexhde edhe kur ishte pa abdes. [12]Ibën Ebi Shejbe thotë të njëjtën gjë. Përsa i përket transmetimit të Bejhakiut (me një zinxhir qëIbën Haxheri e quan sahih), i cili thotë: “Njeriu nuk duhet të bjerë në sexhde nëse nukështë i pastër”. 27
 28. 28. Këto pohime pajtohen me mendimin e Ibën Haxherit se kjo mund t’i referohet papastërtisë ngamarrëdhëniet seksuale ose kur ka ndonjë alternativë tjetër të mundshme, ndërsa përsa ipërket rastit të parë ai varet (nga prania e papastërtisë) dhe nevoja për t’u pastruar. Nëmënyrë të ngjashme nuk ka asnjë hadith që përmend se rrobat dhe vendi duhet të jenë tëpastra. Përsa i përket mbulesës së auretit dhe drejtimit nga kibla nëse është e mundur thuhetse ato merren parasysh në mënyrë unanime.Ibn Haxheri në “Fet’h El Bari” thotë: “Asnjë nuk pajtohet me Ibën Umerin se dikush mund tëbjerë në sexhde edhe pse është pa abdes, përjashtuar Esh-Shabijun. Ibën Ebi Shejbe etransmeton atë me një zinxhir të saktë. Gjithashtu ai transmeton nga Ebu Abdurrahman Es-Selmi se ai këndonte një ajet sexhdeje dhe përulej pa marrë abdes dhe pa u drejtuar ngakibla, tek ecte dhe vetëm duke bërë me shenjë. Disa prej atyre që i përkisnin familjes sëProfetit (a.s.) pajtohen me Ibën Umerin”.Duatë gjatë sexhdesKushdo që e kryen këtë sexhde mund të lutet ashtu si dëshiron. Lidhur me këtëçështje nuk ka asnjë transmetim autentik nga Profeti (a.s.), përveç hadithit të Aishes (r.a), ecila tregon se, kur Profeti (a.s.) binte në sexhde gjatë këndimit të Kuranit, ai thoshte: “Unë iakam nënshtruar fytyrën Atij që e krijoi atë dhe i dha asaj shikimin dhe dëgjimin mefuqinë dhe vullnetin e Tij. I lavdëruar qoftë Allahu, Krijuesi më i mirë". [13] Transmetojnë“të pestët”, përveç Ibën Maxhes. E transmeton gjithashtu Hakimi dhe Tirmidhiu dhe Ibnis-Seken thonë se ai është sahih. Megjithatë ky i fundit shton se në fund Profeti (a.s.) thoshte triherë, ashtu siç bënte përherë në sexhden e tij, “Madhështia i takon vetëm Allahut, më tëLartit”. Pra, kur ai bënte sexhden e këndimit gjatë namazit.Sexhdja e këndimit gjatë namazeveLejohet që imami apo ai që falet vetëm [14] të këndojë ajetin e sexhdes gjatë namazit, edhenëse këndimi është me zë ose pa zë. Pasi ka kënduar një ajet të tillë, ai duhet të bjerë nësexhde. Buhariu dhe Muslimi transmetojnë nga Ebu Rafi i cili ka thënë: “Fala namazin e jacisëme Ebu Hurejrën dhe ai këndoi suren (El Inshikak) dhe ra në sexhde gjatë namazit. Unë epyeta: “O Ebu Hurejre! Ç’sexhde qe kjo? Ai tha: “Unë rashë në sexhde kur po këndoja (këtësure) pas Ebu Kasimit (Profetit a.s.) dhe që atëherë nuk kam pushuar së vepruari kështuderisa ta takoj atë”. [15]Hakimi transmeton nga Ibën Umeri duke vlerësuar si të saktë sipas kritereve të Buhariut dheMuslimit, duke thënë se Profeti (a.s.) bëri një sexhde gjatë rekatit të parë të namazit të drekësdhe shokët e tij ishin të mendimit se ai kishte kënduar "Elif Lam Mim...", suren “Sexhde”. [16]Neveviu thotë: “Nuk është e papëlqyeshme që imami të këndojë ajetin e sexhdes, sipasshkollës sonë apo për atë që falet vetëm. Nuk ka ndonjë problem nëse këndimi është me zëapo pa zë. Personi duhet të bjerë në sexhde pasi e këndon një ajet të tillë”.Maliku thotë: “Në përgjithësi është e papëlqyeshme”.Mendimi i Ebu Hanifes është: “Është e papëlqyeshme gjatë namazit që këndohet pa zë por jogjatë atij me zë”. 28
 29. 29. Autori i “El Bahr” përmend: “Sipas shkollës sonë është e pëlqyeshme ta shtysh sexhdenderisa ai (imami) të japë selam, me qëllim që të mos i ngatërrojë njerëzit që falen pas tij”.Bashkimi i një numri sexhdeshNdonjë mund ti bashkojë sexhdet dhe të përulet vetëm njëherë, nëse ai e përsërit ajetin esexhdes, me kusht që ai ta vonojë sexhden derisa ta ketë përfunduar këndimin e Kuranit. Disathonë se, nëse dikush bie në sexhde pas herës së parë është e mjaftueshme për të. [17] Tëtjerë thonë se ai duhet të bjerë përsëri në sexhde përderisa një rast i tillë përsëritet. [18]Kompensimi i sexhdes së leximitShumica e dijetarëve janë të mendimit se sexhdja duhet të kryhet menjëherë pasi këndohetapo dëgjohet ajeti i sexhdes. Shtyrja e sexhdes nuk e prapëson atë. Nëse një periudhë e gjatëkohore kalon mes këndimit të ajetit të sexhdes dhe sexhdes konkrete, nuk është e nevojshmerënia në sexhde sepse një gjë e tillë nuk është e detyrueshme.[1] Hadith Daif. "El Irva" 472. E ka nxjerrë Ebu Daudi 1413, Bejhakiu 2/325.[2] Transmetim i dobët nga Ibën Mesudi. Por diçka e tillë ka ardhur nga Ebi Kilabe dhe Ibën Sirin se këta dy kanë thënë:"Nëse dikush lexon një ajet ku ka sexhde, duke qenë jashtë namazit, duhet të thotë: Allahu Ekber (dhe të bjerë në sexhde)."E ka nxjerrë Abdurrazaku 3/439. "Tamamul Mineh" 268-269.[3] Muslimi 240, Ibën Maxheh 1052, Ahmedi 2/443.[4] Buhariu 1077.[5] Buhariu 1072,1073, Muslimi 1298, Ebu Daudi 1404, Tirmidhiu 576, Nesai 959.[6] Darakutni 1/410.[7] Hadith Hasen. "Es Sahiha" 3035, "Et Targib" 1443.[8] Buhariu 1067,1070,3853, Muslimi 1297, Ebu Daudi 1406, Nesai 958.[9] Hadith Daif. "El Mishkat" 1029, "Tamamul Mineh" 269. E ka nxjerrë Ebu Daudi 1401, Ibën Maxheh 1057, El Hakim 1/223.[10] Ebu Seidi ka thënë: “Kur ishte Profeti (a.s.) mbi mimber, po lexonte suren Sad dhe me të mbërritur tek ajeti i sexhdes,zbriti nga mimberi, bëri sexhde dhe bashkë me të bënë sexhde gjithë njerëzit. Një ditë tjetër kur po këndonte të njëjtën suredhe mbërriti tek ajeti i sexhdes, njerëzit po bëheshin gati për të bërë sexhde, por Profeti (a.s.) tha: “Ajo, është vetëm pendim injë Profeti, por po shoh se ju jeni bërë gati për sexhde”. Profeti (a.s.) zbriti nga mimberi dhe të gjithë bënë sexhde bashkë metë.” Hadith Sahih me transmetues të besueshëm dhe të saktë. [Hadith Sahih. Ebu Daudi 1410].[11] Aureti i referohet pjesëve të trupit, të cilat burrat dhe gratë duhet t’i mbulojnë gjatë namazit.[12] Buhariu e përmend mualek (pa sened) në "Kapitullin e të Xhumasë", tema "Bërja sexhde e muslimanëve bashkë meidhujtarët".[13] Muslimi 1809, Ebu Daudi 1414, Tirmidhiu 580, Nesai 1129, Ibën Maxheh 864, El Hakim 1/220.[14] Ai që falet pas imamit duhet të pasojë imamin. Nëse imami bie në sexhde, pasuesit e tij edhe nëse nuk e dëgjojnë ajetine sexhdes duhet ta pasojnë atë. Nëse imami e këndon ajetin e sexhdes dhe nuk përulet, atëherë edhe të tjerët nuk duhet tëpërulen, por duhet ta pasojnë atë. Në mënyrë të ngjashme, nëse ndonjëri në xhemat këndon një ajet sexhdeje ose dëgjondikë duke kënduar një të tillë, ai nuk duhet të bjerë në sexhde pasi duhet të pasojë imamin, por ai duhet ta bëjë sexhden pasitë mbarojë namazin.[15] Buhariu 766,768,1078, Muslimi 1304, Ebu Daudi 1408, Nesai 967.[16] Hadith i pavërtetë. "Tamamul Mineh" 271-272. E ka nxjerrë El Hakim 1/221.[17] Ky është mendimi i medh’hebit Hanefi.[18] Ky është mendimi i medh’hebve Maliki, Shafi dhe Hanbeli. 29
 30. 30. ۞ SHPJEGIMI I DISA TERMAVEAABDEST: larja e detyrueshme e fytyrës, duarve, kokës dhe këmbëve para namazit.AHIRET: Jeta e përtejme, Dita e Fundit, Dita e Gjykimit.AJET: varg, shenjë, fjali, pjesë e fjalisë apo togfjalësh në Kuran.AKSHAM: perëndimi i diellit; namazi pas perëndimit të diellit.ALEJHISSELAM: epitet që thuhet pas emrit të çdo profeti e që do të thotë: “Shpëtimi i Allahut qoftëmbi të”. Shkurtimisht shkruhet a.s., për shembull: Muhamedi a.s..BBEJTULL-LLAH: Shtëpia e Allahut, QabejaBESMELE: fjalë që nënkupton formulën “Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm” - “Me emrin e Allahut, tëGjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit”.BESHÎR: njoftues, sjellës i lajmit të mirë; një nga epitetet e Kuranit dhe të Profetit Muhamed (a.s.).BISMIL-LÂH: “Me emrin e Allahut”, thirrje që myslimani ia drejton Allahut të Madhëruar, në fillimtë çdo pune, me qëllim që Ai ta pranojë dhe ta bekojë atë.DDABBETUL-ERD: Kafsha e dheut, një kafshë me pamje të tmerrshme, që do të dalë para Kiametit,duke mbajtur në dorë unazën (vulën) e Sulejmanit dhe shkopin e Musait. Ajo do të bëjë një shenjë nëfytyrën e besimtarëve dhe një tjetër, të ndryshme, në fytyrën e jobesimtarëve.DÎN: fe; llogari, hesap. Një nga emrat e Ditës së Gjykimit është “Jaum-ud Dîn” - “Dita e Llogarisë”.DUÂ’: thirrje, lutje që i drejtohet Allahut. Ajo dallon nga faljet e përditshme, sepse ka kuptim më tëgjerë e më të përgjithshëm.DHDHIKR: Përmendje me emër, këshillë, kumt; një nga epitetet e KuranitEEHL-UL KITÂB: njerëzit e Librit; të krishterët dhe hebrenjtë e lidhur me Shkrimet e tyre të ShenjtaEL-MESXHIDUL-AKSA: Xhamia e njohur në Jeruzalem.EL-MESXHIDUL-HARAM: Xhamia e shenjtë në Mekë, Qabeja.ENSARË: banorët vendas të Medinës: ndihmësit dhe mikpritësit e banorëve të shpërngulur nga Meka. 30
 31. 31. ESBÂB UN-NUZÛL: Shkaqet e zbritjes së Shpalljes HyjnoreEXHELI: Afati, caktimi i jetës.FFETVA: përgjigje ose udhëzim për zgjidhjen e çështjeve juridike të Sheriatit.FITNEJA: fitme, spica, kalla.sprova.FÎ SEBÎLIL-LÂH: në rrugë të Allahut, për çështjen e Allahut, në shërbim të Allahut.FURKÂN: dallues; një nga epitetet e Kuranit, i cili dallon të vërtetën nga e pavërteta, të drejtën nga egabuara, të mirën nga e keqja.HHADITH: thëniet gojore, veprimet dhe miratimet e Muhamedit a.s..HÂFIDH: hafiz; dijetar i madh i hadithit; ai që e di përmendësh KuraninHAUARIJJUN: shokët, dishepujt e Isait a.s..HAXHXH: vizita e Qabesë në Mekë, e cila bëhet në dhjetë ditët e para të muajit të fundit sipaskalendarit mysliman hixhri-hënor.HAZRET: i lartësuar, i nderuar.HIFDH: mbajtja përmendësh e KuranitHIXHRI ose HIXHRETI: shpërngulja e Muhamedit a.s. prej Mekës në Medinë, më 16.07.622 të e.s.Hudâ: udhëzim; një nga epitetet e Kuranit.GGAJBI: e fshehta, e padukshmja.GUSUL: pastrimi i plotë ritual.IIBLIS: djalli, dreqi.IDDET: periudha kohore pas vdekjes së burrit ose shkurorëzimit, gjatë së cilës gruaja nuk mund tëmartohet. Ajo zgjat 130 ditë pas vdekjes së burrit dhe 100 ditë pas ndarjes.IHRAM: veshja e detyrueshme për haxhinjtë - gjatë kryerjes së haxhillëkut në Mekë.IQINDIA-Asr: namazi mes drekës dhe akshamit.IMAM: personi që udhëheq kryerjen e përbashkët të lutjeve në xhami, ose titull i lartë i udhëheqjes nëfenë islame.IMAN: besimi, feja, besimi i shpallur nga Muhamedi a.s.INXHÎL: Ungjilli i dërguar profetit Isa a.s.ISLAM: sinonim i imanitI‘TIKAF: dispozitë (rregull) islame e qëndrimit të personave krejt të izoluar në xhami, në dhjetë ditët efundit të Ramazanit ose edhe në kohë tjera.K 31
 32. 32. KABA (QABEJA): tempulli i shenjtë, të cilin e kanë për detyrë ta vizitojnë myslimanët e pasur, sëpaku një herë gjatë jetës së vet.KIAMETI: Dita e shkatërrimit - fundit të kësaj bote.KIBLEJA: drejtimi i kthimit të myslimanëve gjatë faljes së namazit. Ky drejtim është nga Qabeja,Meka.KIRAET: mësimi (leximi) i drejtë i Kuranit.KISÂS: ligji i barazisë në ndëshkim, shpagimi.KITÂB: libër; një nga emrat e Kuranit.KUR’ÂN: recitim, lexim; Kurani.KURBAN: shtazët që i therin myslimanët me rastin e Bajramit të Vogël (Kurbanit), por edhe në rastetjera.LLEUHI-MAHFUDH: tabela (libri) e fateve, në të cilën janë shënuar ngjarjet e paracaktuara.LEJLET-UL KADËR: Nata e Kadrit, Nata e Caktimit. Në këtë natë, Allahu i Madhëruar ka filluar t’ishpallë Kuranin Muhamedit (a.s.). Ajo është një nga netët teke të 10-ditëshit të fundit të muajitRamazan.MMANË: një rrëshirë e ëmbël si mjalti.MEHËR: dhurata e detyrueshme e martesës.MELEK: engjëll.MESXHID: xhami ose faltore për një rreth më të ngushtë të banorëve.MIHRAB: vendi i xhamisë prej ku imami udhëheq kryerjen e përbashkët të namazit.MUHAXHIR: i shpërngulur, i mërguar (ardhacak prej Mekës në Medine).MUFESSIR: komentues i Kuranit.MUHADDITH: transmetues i haditheve.MUNAFIK: dyfytyrës, hipokrit.MUS’HAF: fletushka të mbledhura, të renditura dhe të grumbulluara në një libër.MUTTEKI: ai që i ruhet Allahut dhe që ka frikë prej Atij, i devotshëm.MU‘XHIZE: ngjarje apo dukuri e jashtëzakonshme, me të cilën Profetët dëshmonin misionin e tyrenga Allahu.NNAMAZ: lutja e detyrueshme që bëhet pesë herë në ditë (gjatë 24 orëve).NEBIJ: profet, lajmëtar i Zotit.NÛR: dritë; një nga epitetet e KuranitPPEJGAMBER: lajmëtar i fesë, i dërguar i Zotit.R 32
 33. 33. RADIJALL-LLAHU ’ANHU: shprehje që shqiptohet pas emrit të shokëve të Muhamedit a.s..(Domethënë: “Allahu qoftë i kënaqur me të!” - Shkurtimi: r.a.).RAHMAH: mëshirë; një nga epitetet e Kuranit.RESUL: I dërguar i Zotit me dispozita të posaçme.RUKU: pjesë përbërëse e namazit, e lutjes së paraparë, gjatë së cilës përkulet pjesa e epërme e trupit nëpozitë horizontale dhe preken gjunjët me duar.SSABAH: mëngjesi; lutja e mëngjesit.SABI’INËT: një sekt i përzierë judeo-kristian.SADAKA: lëmoshë.SALAT: namaz.SAL-LALLAHU ALEJHI UE SEL-LEM (Shkurtimi: s.a.u.s.). “Allahu e bekoftë dhe e shpëtoftë!”Shih: alejhis-selam.SELAM: paqe, shpëtim, përshëndetje islamike.SEXHDE: pjesë përbërëse e lutjes së përcaktuar, e namazit: të lëshuarit në tokë me gishtat e këmbëve,me gjunjë, me duar, ballë, hundë.SIDRETUL-MUNTEHA: Një pemë e madhe në të majtë të Fronit Hyjnor, të cilën s’e kalojnë dotengjëjt. Simbolikisht paraqet kufirin më të skajshëm të dijenisë njerëzore.SUHUF: rulat prej pergameni dërguar profetit Ibrahim (a.s.).SURE: kapitull i Kuranit; në Kuran ka gjithsej 114 sure.SURI: briri që njofton ardhjen e Kiametit dhe ringjalljen.SUNNET: shih HADITH.SHSHEFÂAt: angazhim në dobi të njeriut, ndërmjetësim.SHEHID: martir, i vrarë pa faj, dëshmor që bie për idealin e fesë ose dëshmitar i ndonjë ngjarjeje avepre.SHEJTAN: Shih: IBLIS.SHERIAT: ligji islamik i bazuar në Kuran dhe hadith; dispozitë fetare.SHIRK: paganizëm, besimi në shumë zotëra, t’i bësh shok Zotit në adhurim.TTEKUÂ : frika nga Allahu, largimi nga gjynahet.TAGUT: çdo gjë që adhurohet në vend të Allahut.TEJEMMUM: pastrim simbolik që zëvendëson abdestin - në mungesë të ujit.TENZÎL: zbritje nga lart; një nga epitetet e KuranitTEURÂT: Libri i shenjtë i dërguar profetit Musa (a.s.)TEVEKKUL: Mbështetja tek AllahuUUAHJ: frymëzim, zbulim, shpallje hyjnore. 33
 34. 34. UMRE: ceremoni e vizitës së Mekës, që mund të bëhet gjatë tërë vitit (përveç në katër ditët e Bajramittë Kurbanit).XHXHEHENEM: skëterrë, ferr, venddënim i tmerrshëm për mëkatarët - mohuesit.XHENET: parajsë, kopshte e pallate për besimtarët.XHIN: qenie e padukshme shpirtërore - e mirë ose e keqe.XHIZJE: tatim, i cili, në vendet islamike merret nga jomyslimanët(ngase nuk kanë shërbyer në ushtri).XHYNYB: i papastër, i palarë.ZZEBÛR: Psallmet e profetit Daut (a.s.).ZEQAT: lëmoshë, të cilën myslimanët e pasur duhet t’ua japin myslimanëve të varfër.ZEKKUM: kaktus - lloj bime tejet e hidhur.ZEMANI XHAHILIJJET: periudha e paditurisë, epoka paraislamike, jeta dhe doket e arabëve paraIslamit.ZUHD: largimi nga bukuritë e kësaj bote. 34
 35. 35. ۞ TREGUESI ALFABETIKShkronja me te ciln fillon fjala Kapitulli nga ajeti eshte i ndar me / ndersa Ajetet me |,|A►Abdesti ► 5/6►Adem (a.s.): ►2/30-34-35 3/33-34 7/2-19 19/58 20/116-117-120-121►Adhurimi i viçit ►2/51,52, 54, 92, 93, 4/153, 7/148, 152, 155, 20/88-91►Ahireti (Dita e Fundit, Dita ►1/3, 2/4, 8, 46, 48, 85, 94, 102, 123, 130, 200, 217, 220,e Gjykimit) 3/22, 30, 45, 56, 106, 107, 4/74, 77, 134, 5/5, 33, 41, 6/32, 92, 160, 8/67, 9/19, 38, 69, 10/26, 27, 64, 11/16, 19, 22,103, 12/37, 57, 101, 109, 13/26, 34, 36, 17/7, 10, 19, 21, 45, 19/75, 85, 20/70, 74, 97, 111, 127, 22/2, 11, 15, 23, 33, 34, 100- 105, 26/87, 89, 27/68, 91, 92, 28/70, 83, 84, 34/21, 37/20, 59, 39/9, 26, 45, 48, 70, 75, 41/7, 27, 28, 31, 42/20, 44/16, 40, 75, 45/9, 10, 28, 35, 50/21, 35, 41, 44, 51/6, 55/41, 77, 56/ 7, 86, 94, 57/12, 51, 64/9, 10, 67/6, 12, 27, 68/42, 43, 69/18, 32, 70/1, 3, 8, 18, 74/38, 53, 76/7, 22, 77/7, 15, 29, 45, 79/33, 39, 80/32, 41, 81/8, 14,82/5, 9, 13, 19, 83/15, 36, 84/7,►Ahmedi (a.s.) - 10, 33, 88/1-16, 89/22-29, 90/17-20, 92/13-17, 95/7, 96/15-18, 98/7-9, 99/6-8, 107/1 ►61/6Allah►Afërsia e Allahut me ne. ►56/85►Afrimi me Allahun me frikë ►3/17, 17/106-109dhe dashuri Mbështetja tekAllahu►Dashuria ndaj Allahut ►65/3, 26/217-220, 33/3, 64/13. 2/165, 177, 186, 3/31, 32, 81, 21/90, 24/31, 58/7.►Dorëzim para Allahut ►2/155-156, 3/26, 6/162, 163, 13/22, 18/23, 24.►Drita e Allahut ►24/35, 36, 61/8►Ekzistenca e Allahut ►6/73, 78, 13/2-4, 22/18, 29/61, 63, 64/1-4, 67/19, 30, 87/1-5►Frika nga Allahu ►2/74, 150, 194, 212, 3/102, 200, 5/93, 6/72, 7/35, 8/2, 35
 36. 36. 29, 10/31, 15/45, 16/51, 30, 52, 22/34, 23/1, 2, 70, 39/61, 59/56, 64/16, 65/, 67/12, 74/56.►Fuqia e Allahut ►1/1, 2/22, 74, 115, 117, 164, 255, 259-260, 284, 3/5, 6, 83, 97, 189, 5/48, 6/1, 3, 12-18, 59-65, 95-99, 103, 9/116, 10/4-6, 18, 61, 11/6, 56, 13/8-20, 32-34, 14/19, 20, 32-34, 16/1-22, 40, 48-52, 60, 61, 74, 77, 79-81, 15/16-25, 17/25, 18/109, 19/65, 20/6-8, 2/61-66, 74, 76, 24/35, 41-50, 53, 27/59-65, 29/21, 22, 52, 30/19-28, 46, 48, 31/10-11, 16, 25-30,34, 34/24, 35/3, 14, 15, 36/12, 36, 41, 42, 39/5, 6, 21, 62, 63, 40/19, 61-69, 41/39, 47, 48, 42/4, 5, 9, 11, 12, 19, 29, 43/9-13, 85, 46/33, 48/14, 50/6-11, 16, 51/20-23, 47-50, 56-60, 53/42-55, 55/1-30, 57/1-6, 17, 67/1-17, 80/23-32, 85/13- 16,105/1-5►Leja prej Allahut ►6/135►Mirësia e Allahut ►2/5, 105, 213, 245, 253, 255, 269, 272, 3/73, 74, 129, 4/83, 175, 6/25, 83, 88, 111, 112, 125, 149, 14/4, 7/30, 178, 186, 9/28, 10/25, 49, 97, 100, 101, 107, 11/9, 118, 119, 12/110, 13/26, 31, 33, 16/9, 108,109, 35/8, 17/18, 19, 20, 30, 43, 46, 86, 87, 18/57, 19/76, 21/9, 22/16, 17, 24/21, 38, 46, 28/56, 29/62, 30/36-37, 34/39, 36/43, 44, 39/23, 42/13, 27, 45/23, 49/7, 8, 58/21, 28, 29, 59/19, 20, 62/4, 64/11, 76/27-31.►Njësia e Allahut ►2/116, 117, 163, 165, 255, 3/2, 5, 6, 18, 4/48, 49, 116, 5/17,72- 77, 6/21-24, 56, 80, 81, 94, 100-103, 106, 148, 9/28,10/18, 28,36, 66, 68, 69, 70, 13/33, 34, 16/35, 36, 57, 62, 72, 73, 17/22, 39, 40, 42, 43,44, 111,19/35, 88-91,21/18-29, 22/31, 34, 71, 23/91, 92, 25/1-2, 27/59-65, 28/62-75, 88, 30/40, 34/27, 37/4, 5, 149-163, 39/4, 14, 15, 27, 29-32, 36- 38, 43-46, 64, 40/3, 12-15, 20, 66, 41/6, 7, 9, 37, 38,►Vetitë e Allahut 43, 44/8, 9, 51/51, 59/1, 22-24, 72/3, 112/1-4 ►1/1-3, 2/77, 107, 143, 160, 163, 182, 199, 218, 226, 235,251, 255, 3/4, 8, 31, 89, 129, 146, 155, 173-174, 4/22, 23, 25, 34, 43, 64, 70,95- 96, 99, 100, 106, 110, 129, 149, 6/45, 147, 151, 7/54, 99, 180, 181, 183, 8/30, 9/115, 117, 118, 10/21, 60, 11/6, 102, 121, 122, 13/6, 31, 33, 41, 14/7,27, 47, 51, 16/37, 47, 81, 17/25, 21/110, 22/60, 65, 70, 25/58, 60-63, 27/57,73, 29/60, 33/24, 43, 54, 32/6, 34/1, 2, 26, 35/2, 15, 34, 38, 37/171, 180,182, 39/37, 53, 40/3, 10, 41/46, 42/23, 26, 44, 51, 43/41, 42, 79, 44/16 , 52/28, 53/32, 57/11, 58/2, 67/3, 10, 20, 23, 26, 28, 29, 85/12, 14, 96/4.►Të dashurit e Allahut►Urdhrat e Allahut ►4/146, 10/62-64, 72/26, 27 ►2/83, 6/151-153, 7/33 , 22/30, 23/86, 31/14, 41/34, 42/36-►Analfabetët 43, 49/9-12, 58/9, 74/3-7 36
 37. 37. ►3/75, 7/157, 158, 62/2Amaneti:►Dorëzimi i amanetit►Respektimi i amanetit ►4/58 ►2/283, 3/75, 4/58, 23/8, 70/32-35 2/143, 3/103, 104, 110, 9/90, 97-99, 101-110, 120, 13/36, 16/82, 83, 19/97, 98, 22/78, 43/5, 29-32, 34/15-19, 48/11, 12, 15, 16,►Arabët 49/14, 17 ►2/143, 3/103, 104, 110, 9/90, 97-99, 101-110, 120, 13/36,16/82, 83,►Arafati 19/97, 98, 22/78, 43/5, 29-32, 34/15-19, 48/11, 12, 15, 16,49/14, 17►Armatimi ►2/198, 199, 7/46, 48, 49 ►2/195, 245, 3/200, 4/95, 102, 6/65, 8/60, 9/46, 16/81, 21/80, 55/35,►Armiqësia 57/25, 64/17►Azeri ►2/188, 4/29, 59, 41/34 ►6/74B►Banorët e shkretëtirës ►9/90, 97-99, 101, 120, 22/11, 48/11, 16, 49/12,16, 17, 33/4, 6, 40/3, 42/23, 46/15-18, 52/21, 57/2, 64/14, 15, 76/33, 84/9, 13►Banorët e Shpellës ►16/9-26►Barazia - Pabarazia ►2/245, 247, 253, 4/95, 5/100, 6/50, 83, 165, 7/69, 13/16, 26, 76, 16/76, 17/30, 21/109, 28/82, 29/62, 30/37, 34/31, 39,35/19, 22, 39/9, 22, 40/58, 41/34, 42/12, 27, 43/32, 56/3, 58/11.►Bamirësit sa për sy e faqe ►4/38►Bashkimi ►3/103, 8/46, 9/107, 30/32, 105, 152, 42/13, 46►Bartja e fjalëve ►4/148, 49/12, 104/1►Bedri (lufta e Bedrit) ►3/13, 121-127, 173, 174, 8/7-12, 19, 42-44, 67, 71, 38/11►Begatitë ►8/16, 10, 41, 60/11►Besëlidhja e monoteizmit ►7/172, 173►Besimi në njësinë e Allahut ►2/135, 3/67, 95, 4/125, 6/79, 161, 10/105, 16/120, 123, 30/30, 98/5►Besime të kota ►2/189, 5/103►Besimi ►2/2, 20, 82, 108, 136, 154, 5/17, 46, 72, 75, 109-120, 9/30, 31,111, 23/50, 43/57-65, 57/26, 2, 61/6►Besimtarët ►2/257, 285, 3/179, 6/122, 9/71, 119, 11/17, 112, 113, 16/91,95, 96, 25/63-68, 28/61, 29/2-5, 32/18, 33/58, 39/11-14, 57/12, 16, 19.87/14, 15►Betimi ► 2/224, 225, 5/89, 16/92, 94, 48/10, 66/2, 68/10►Prishja e betimin ►16/91, 92►Pastrimi nga betimi ►5/89►Biseda në takim ►58/9, 10, 35/10 37
 38. 38. ►Bixhozi ►2/219, 220, 5/90, 91C►Caktimi i Allahut ►3/145, 154, 6/2, 35, 7/34, 10/49, 11/6, 15/4, 5,17/58, 24/43, 27/74, 75, 34/3, 35/11, 54/51, 52, 53, 57/22, 59/3, 65/3, 71/4, 72/25, 28Ç►Çifutët ►2/62, 75/80, 88-91, 93-96, 100-104, 111, 113, 116, 118, 120, 135,140, 146, 159, 174, 3/21, 23, 24, 52, 54, 67, 77, 78, 112, 181- 184, 199,4/49, 51-55, 60, 105, 107-109, 151, 153-157, 159, 161-163, 5/18, 41-45,51, 62-64, 68, 69,82, 6/90, 114, 146, 7/156, 159-169, 9/30, 31, 34, 16/118, 19/37, 58/26►Çlirimi - kënaqësia ►2/189, 22/77, 92/1-7, 94/1-6, 62/10►Çlirimi i Hajberit ►48/1, 15, 19, 20D►Dabbetul-erd ►shih: Kafsha e dheut►Dashuria ►30/21►Daudi (a.s.) ►2/249-251, 4/163, 5/78, 79, 6/84, 17/55, 21/78-80, 105, 38/17-26►Dehja ►4/43►Detari ►10/22, 17/66, 31/31, 43/12, 13►Detyrimi mbi prodhimet ►6/141, 8/41, 9/29, 58/13bujqësore►Dezinformimi ►33/60►Dënimi ►6/160, 164, 20/74-76, 22/50, 51, 40/58, 90/18, 19, 91/1-10►Dëshmia ►2/181, 282, 283, 4/135, 5/8, 70/33, 35, 25/72►Dëshmitarët ►2/154, 181, 282, 283, 3/169, 170, 171, 4/59, 135, 5/8, 9/52, 22/58, 25/72, 33/23, 47/4, 70/33, 3►Darka solemne ►2/177, 215, 9/6, 60►Dishepujt ►3/52, 53, 5/111, 113, 57/27, 61/14►Dituria 34/10-13►Djalli dhe njeriu ► 4/118-119, 7/27, 30, 200, 202, 14/22, 16/99, 100,17/71, 65, 24/21, 29/38, 34/20, 21, 35/5, 6, 38/71-85, 41/6, 43/36, 37,38, 47/25, 58/19, 38
 39. 39. ►Dorëlirësia 59/16, 17►Dorëzënësi ►17/29, 92/25, 17, 18►Dredhia ►12/72, 68/40►Drejtësia ►4/98, 99, 13/42, 16/45, 47 ►2/282, 3/8, 18, 21, 4/3, 58, 127, 129, 5/8, 42, 6/152, 7/29,159, 181,►Drejtësia ekonomike 12/4, 47, 54, 16/9, 76, 90, 20/2, 21/47, 26/15, 33/5, 57/25, 60/8.►Drejtpeshimi ►59/7 ►2/177, 3/75, 76, 6/152, 7/85, 8/27, 11/85, 86, 17/34, 35, 26/181,►Dyshimi 183, 30/38, 55/7-9, 85/1-3 ►2/147, 10/94, 95, 22/11, 34/51-54DH►Dhun-nuni (Junusi a.s.) ►21/87►Dhënia e huas - ►2/24, 282, 5/12, 57/11, 18, 64/13►Dhihari (shpina e nënës) ►33/4, 58/2-4►Dhjetë urdhra ►6/151-153►Dhul-karnejni ►18/83-98►Dhul-kifli ►38/48E►Ebu Bekri (r.a.) ►9/40, 41►Ebu Lehebi ►111/1►Ejubi (a.s.) ►6/84, 21/83, 38/41, 44►Eljesa ►6/86, 38/48►Emërtimi ►4/90, 9/1-13, 16/92►Emërtimi i keq ►49/11►Engjëjt ►2/30-34, 98, 102, 161, 176, 177, 210, 248, 185, 3/18, 42, 45,80, 87, 99, 123-125, 4/97, 166, 172, 6/8, 9, 50, 92, 111, 158, 7/11, 20, 8/9,12, 50, 11/12, 31, 12/31, 13/13, 23, 15/7, 8, 28, 30, 43, 16/2, 28, 32, 17/40, 61-65, 21/26-28, 25/7, 32/11, 33/43, 35/1, 38/1-4, 71, 85, 149, 157, 41/30-32, 42/5, 43/16-22, 60, 77, 50/17-19, 53/26, 47/27, 69/17, 70/1-4, 74/31,m 78/38, 89/22, 23►Engjëjt e dërguar ►6/61, 7/37, 10/21, 11/69, 71, 81, 17/95, 19/19, 29/33,31, 35/1, 77/1, 81/19►Ensar (medinas) ►9/100, 117, 59/9, 63/7►Epërsia ►4/95, 96, 6/123, 129, 165, 16/75, 76, 17/21, 21/72, 73, 33/66-68, 34/31-33►Epshi ►3/14►Exhéli (caktimi i jetës) ►3/145, 6/2, 60, 7/34, 135, 10/49, 11/3, 104, 14/10, 44, 15/5, 16/61, 39
 40. 40. 20/129, 29/53, 30/8, 35/45, 39/42, 40/67, 42/14, 71/4, 63/11►Ezani ►5/58, 7/44, 9/3, 62/9Ë►Ëndrra ►12/5, 43, 100, 17/60, 37/105, 48/27►Ëndërra me kallirin dhezbërthimi i kësaj ëndrre ►12/43, 46, 47F►Fajësia, ►4/112, 20/73, 26/51, 82►Falënderimi ►2/52, 56, 152, 158, 172, 185, 243, 3/123, 144, 145, 4/47, 5/6, 89, 6/53, 7/10, 17, 58, 144, 189, 8/26, 10/22, 60, 12/38, 14/5, 7,37, 16/14, 78, 114, 121, 17/3, 19, 21/80, 22/36, 23/78, 25/62, 27/19, 40,73, 29/17, 30/46, 31/12, 14, 31, 32/9, 34/13, 15, 19, 35/12, 30, 34, 36/35, 73, 38/73, 39/7, 66, 40/61, 45/12, 46/15, 54/35, 56/70, 64/17, 67/23►Shfajësimi i njerëzve ►2/263, 3/133, 134, 4/149, 16/126, 24/22, 42/36, 37, 40, 43, 64/14►Falja, shfajësimi ►2/173, 182, 185, 267, 3/28, 4/16, 22, 5/3, 89, 93,6/54, 55, 119, 145, 16/119, 24/4, 33, 26/25, 30, 34, 40, 58/2, 73/20►Falli (shigjetat e fallit) - ► 5/3, 90►Familja ►2/215, 4/36, 6/151, 8/41, 72, 75, 13/38, 16/90, 17/23, 24, 26, 25/54, 29/8, 32, 33, 31/14►Familja Imran - ►3/34►Faraoni - ►2/49, 50, 3/11, 6/6, 7/103-137, 8/52-54, 10/75, 92, 11/96-99, 17/101-103, 20/24, 40, 43/72, 23/45, 26/10, 11, 18-31, 34-42, 49, 53-58,27/12, 28/3-6, 8, 9, 32, 38, 39, 40, 29/39, 38/12, 40/23, 46, 43/46, 55,44/17, 31, 50/12, 51/39, 40, 54/54, 55, 69/9, 73/15, 16, 79/17, 25, 85/18,89/10►Fatkeqësia - ►42/30►Feja ►1/3, 6/70, 42/8, 9, 21, 98/4, 5►Fëmijët ►2/233, 3/10, 6/140, 151, 8/28, 17/31, 18/46, 42/49, 50, 52/21, 57/20, ►60/12, 64/15, 65/6, 63/9,►Fëmija i birësuar ►32/4, 5, 37, 4/23, 33/4, 5►Fëmija femër ►16/57-59, 43/17, 81/8, 9►Fëmijët e moshës së vogël ►2/62, 5/69, 22/17►Mendja e foshnjes ►2/233, 4/23, 22/2, 28/7, 12, 65/6►Vrasja e fëmijve ►17/31►Fiset ►4/89, 90, 49/13►Fisi ‘Âd ►7/65, 75, 11/50, 59, 60, 25/38, 39, 29/38, 41/13, 15, 51/41,42, 54/18, 21, 89/1-7►Fisi Themud ►7/73, 9/70, 11/61, 68, 95, 13/9, 17/59, 22/44, 25/38,27/45, 29/38, 40
 41. 41. 40/30, 31, 50/14, 53/50, 51, 69/4, 5, 91/112/102, 191, 193, 217, 3/7, 4/91, 101, 5/41, 49, 71,6/25, 53, 7/27, 155, 8/25, 28, 39, 73, 9/47, 48, 49, 126, 10/85, 11/83, 90,131, 21/35, 111, 22/11, 57, 23/97, 98, 24/63, 25/20, 27/47, 29/2, 3, 10,►Fitneja (spicët) ►33/14, 38/24, 34, 63, 162, 39/49, 44/17, 51/13, 14, 54/27, 57/14, 98,60/5, 64/15, 68/6, 71/31, 72/17, 85/10.►Fitorja ►3/13, 110, 111, 121, 128, 4/141, 5/52, 6/44, 59, 7/40, 89, 96,8/19, 42-45, 12/65, 14/15, 15/14, 23/76, 24/61, 26/118, 27/77, 32/28,29, 33/26, 27, 34/26, 35/2, 38/50, 39/71, 73, 48/1, 18, 27, 54/11, 57/10,Folurit (të): 61/13, 78/19, 110/1►Fjala e drejtë ►4/9, 33/70, 78/38►Fjalët e kota ►74/45► Rrena ►22/30, 61/2, 3►Fjala pa kuptim ►5/101►Llafazani ►60/1, 10►Fqinjët ►4/36, 8/48►Frika ►3/156, 158, 4/72, 73, 8/15, 16, 9/44, 49, 56, 57►Frika dhe lutja Allahut ►6/63, 64, 7/55, 205, 206, 11/23, 21/89, 90,22/34, 35, 54, 23/1, 2, 30, 24/30, 28/83, 31/18, 19►Froni Hyjnor ►7/46-49, 9/129, 10/3, 11/7, 13/12, 20/5, 21/22, 23/86,116, 25/59, 27/26, 32/4, 39/75, 40/7, 15, 43/82, 57/4, 85/15, 69/17►Fyerja (etiketimi) ►49/11G►Gajbi (e fshehta, e ►2/3, 33, 3/44, 179, 4/34, 6/50, 59, 73,7/188, 9/94, 10/20, 11/31,padukshmja) 123, 12/52, 82, 102, 13/9, 16/77, 18/26, 19/61,78, 21/49, 23/92, 27/65, 32/6, 34/3, 53, 35/18, 38, 36/11, 39/46, 49/18,50/33, 52/41, 53/35, 57/25, 59/22, 62/8, 64/18, 67/12, 68/47, 72/26, 81/24►Gratë ►/49, 187, 222-232, 235-236, 3/14, 42, 61, 4/1, 3, 4, 7, 11, 15, 19, 22-24, 32, 34, 43, 75, 98, 127, 129, 176, 5/6, 7/81, 127, 141, 12/30, 14/6, 24/31, 60, 27/55, 28/4, 33/30, 32, 52, 55, 59, 40/25, 48/25, 49/11, 58/2-3, 68/1, 4►Grindja ►4/59►Tërheqja në grindje ► 49/12, 68/11, 104/1►Gusli (pastrimi i trupit) ►4/43, 5/6GJ►Gjuetija në det ►5/96►Gjumi ►39/42►Gjykimi ►5/54, 12/32, 14/22, 17/29, 39, 23/6, 37/142, 51/50, 54, 68/30,70/30, 75/2 ►2/209, 286, 4/31, 6/120, 11/61, 23/118, 40/2, 3, 55, 48/1-5, 53/12,►Gjynahu 57/28, 85/10 41
 42. 42. H►Habili dhe Kabili ►5/27-32►Hajdutëria ►5/38, 12/73, 77►Hakmarrja ►2/194, 16/126, 22/60►Hallalli (risku i lejuar) ►2/168, 5/88, 8/69, 16/114, 116►Haramet (ndalesat) ►16/115►Harxhimi i kotë ►7/31►Haruni (a.s.) ►4/163, 6/85, 7/121, 142, 150, 10/75, 19/53, 20/25-35,64, 70, 90, 21/48, 23/45, 25/35, 26/14, 47, 37/113, 119►Haruti dhe Maruti ►2/102►Haxhi ►2/158, 189, 196-200, 203, 5/1, 2, 94, 96, 22/25, 27, 29►Hekuri ►57/25►Hidri (a.s.) ►18/60-72►Hidhërimi ► 3/133, 134, 42/36, 37, 111/1-5►Hipokritët ►2/8, 13, 20, 77, 3/167, 168, 177, 4/72-74, 81-83, 88, 89,138, 146, 5/41, 52, 58, 7/175, 8/49, 9/43, 58, 61, 69, 73, 77, 80, 87, 94, 98,101, 107, 110, 124-127, 24/47-50, 53, 31/1, 12-20, 24, 48, 60, 61, 38/6 ,47/16, 20-24, 29, 30, 57/13-15, 58/14-18, 59/11-17, 63/1-8, 69, 73, 74/31►Hipokrizia ►2/246, 264, 4/38, 8/84►Homoseksualët ►4/16, 7/80-82►Huaja, borxhliu ►2/280, 282, 283, 4/11, 12, 9/60, 88, 52/40, 56/66, 68/46►Hud-hud (shpendi ) ►27/20-29►Hudi (a.s.) ►7/65-72, 11/50-60, 26/123-140, 46/21, 25►Humbja e madhe ►3/139, 161, 165, 175, 195, 197I►Iblisi (djalli) ►shih: Shejtani►Ibrahimi (a.s.) ► 2/124, 127, 130, 132, 133, 135, 136, 140, 258, 260, 3/ 33, 65, 67, 68, 84, 95, 97, 4/54, 125, 163, 6/74, 75, 83, 161, 9/70, 114, 11/69, 74-76, 12/6, 38, 14/35, 15/51, 16/120, 123, 19/41, 46, 58, 21/51, 60,62, 69, 22/26, 43, 73, 26/69, 29/16, 30, 33/7, 37/83, 104, 109, 38/45, 42/13, 43/26, 51/24, 53/37, 57/26, 60/4, 87/19►Familja e Ibrahimit ►3/33, 4/54, 6/161►Populli i Ibrahimit ► 9/70, 22/44►Idrisi (a.s.) ►19/56, 57, 21/85, 86►Idhujt e popullit të Nuhut ►71/23►Iljasi (a.s.) ►6/85, 37/123, 129►Idhujtarët ►4/50-52, 117, 5/60, 91-5, 6/71, 136-139, 7/37, 189, 190, 191-198, 10/17, 12/106-108, 14/28-30, 16/56, 75, 76, 86-88, 17/56- 57,18/102, 19/81, 82, 22/11, 13, 73, 25/3, 29/29, 68, 34/21, 35/13, 14, 36/74,75, 53/19-25►Imitimi i verbër i të parëve ►5/104, 7/28, 38, 9/30, 9/30, 65, 10/78, 21/53, 31/21, 42/74, 43/22, 42

×