Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kelebek Dersi

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kelebek Dersi

 1. 1. Bir Kelebe ğ in Dersi “ Bir g ü n, kozada k üçü k bir delik belirdi; bir adam oturup kelebe ğ in saatler boyunca bedenini bu k üçü k delikten çı karmak i ç in harcad ığı ç abay ı izledi.
 2. 2. Ard ı ndan sanki ilerlemek i ç in ç aba harcamaktan vazge ç mis gibi geldi ona. Sanki elinden gelen her ş eyi yapm ış ve art ı k yapabilece ğ i bir ş ey kalmam ış gibiydi.
 3. 3. B ö ylece adam, kelebe ğ e yard ı m etmeye karar verdi . E line k üçü k bir makas al ı p kozadaki deli ğ i b ü y ü tmeye ba ş lad ı . Bunun ü zerine kelebek kolayca d ış ar ı çı k ı verdi. Fakat bedeni kuru ve k üçü c ü k, kanatlar ı buru ş buru ş tu.
 4. 4. Adam izlemeye devam etti . Çü nk ü her an kelebe ğ in kanatlar ı n ı n a çı l ı p geni ş leyece ğ ini ve bedenini ta şı yacak kadar g üç lenece ğ ini umuyordu.
 5. 5. Ama bunlardan hi ç biri olmad ı ! Kelebek, hayat ını n geri kalan ını kurumu ş bir beden ve buru ş mu ş kanatlarla yerde s ü r ü nerek ge ç irdi. Ne kadar denese de asla u ç amad ı .
 6. 6. Adam ı n iyi niyeti ve yard ı m severli ğ i ile anlayamad ığı ş ey, kozan ı n k ı s ı tlay ı c ı l ığı n ı n ve buna kar şı l ı k kelebe ğ in darac ı k bir delikten çı kmak i ç in g ö stermesi gereken ç aban ı n, Tanr ı ’n ı n kelebe ğ in bedenindeki s ı v ı y ı onun kanatlar ı na g ö ndermek ve bu sayede de kozan ı n k ı s ı tlay ı c ı l ığı ndan kurtuldu ğ u anda u ç mas ı n ı sa ğ lamak i ç in se ç ti ğ i yol oldu ğ uydu.
 7. 7. Bazen ya ş amda tam olarak ihtiya ç duydu ğ umuz ş ey ç abalard ı r. E ğ er Tanr ı , ya ş amda herhangi bir ç aba olmadan ilerlememize izin verseydi, o zaman bir anlamda sakat kal ı rd ı k. O zaman olabilece ğ imiz kadar g üç lenemezdik. Asla u ç amazd ı k.
 8. 8. G üç l ü olmak istedim… Ve Tanr ı beni g üç lendirmek i ç in zorluklar yollad ı . Bilgelik istedim… Ve Tanr ı çö zmem i ç in sorunlar yollad ı . Ba ş ar ı istedim… Ve Tanr ı bana ç al ış mam icin zeka ve kas g ü c ü verdi.
 9. 9. Cesaret istedim… Ve Tanr ı bana ü stesinden gelmem gereken sorunlar verdi. Sevgi istedim… Ve Tanr ı bana, yard ı mc ı olmam i ç in Sorunlu insanlar yollad ı .
 10. 10. İ yilik iste d im… Ve Tanr ı bana f ı rsatlar yollad ı . “ İ stedi ğ im hi ç bir ş eyi elde edemedim... Ama ihtiya ç duydu ğ um her ş eyi elde ettim.”
 11. 11. Ya ş am ı n ı z ı korkusuzca ya ş ay ı n, zorluklar ı n t ü m ü ne g öğü s gerin ve onlar ı n ü stesinden gelebilece ğ inizi a çı k ç a g ö sterin. Bu mesaj ı dostlar ı n ı za yollay ı n , evlatlarınıza okutun ve onlara ne kadar de ğ er verdi ğ inizi g ö sterin. Bu nu ARKADA Ş olarak kabul etti ğ iniz herkese yollay ı n, hatta bunu size yollayan arkada şını za bile yollay ı n. E ğ er bu mesaj size geri d ö nerse, o zaman arkada ş ç emberinizin do ğ ru insan lardan olu ş tu ğ un d a n emin olabilirsiniz.

×