Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nöropatik mesane

5,334 views

Published on

 • Login to see the comments

Nöropatik mesane

 1. 1. Nöropatik Mesane Disfonksiyonu Prof.Dr. Aydın Yenilmez Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD
 2. 2. Alt Üriner Sistem Nörofizyolojisi  Mesane, Üretra, Trigon, U-V bileşke  Karmaşık bir innervasyona sahiptir – Otonom (afferent, efferent)- diğer bölgeler – Somatik (pudental sinir - pelvik taban)  Pelvik pleksus (pelvik + hipogastrik sinir)  Buradan çıkan postganglionik nonmyelinize lifler detrüsör, mesane boynu, prostat ve üretrayı innerve eder.
 3. 3. Alt Üriner Sistem Nörofizyolojisi  Motor innervasyon – Parasempatik - detrüsör innervasyonu, mesane boşalması – Sempatik - Trigon ve Mesane boynu, idrar depolanması  Duysal İnnervasyon – Mesaneden çıkan afferent duyu lifleri pelvik, pudental ve hipogastrik sinirler ile taşınır – Gerilme duyusu MS’in arka boynuna ulaştıktan sonra posterior kolumnalardan PONS’a – Ağrı, sıcaklık, dokunma ise Lateral spinotalamik traktus ile Talamus’a iletilir
 4. 4. Miksiyon Fizyolojisi  Korteks (Ana kontrol merkez, işeme refleksini inhibe ediyor) 3 Merkez Sistem  Parasempatik Sistem (S2-4 , Pelvik sinir)  Pontin Merkez  Sempatik Sistem (Koordinasyon ve regülasyonu düzenliyor-Barrington N.) (T11-L2, Hipogastrik sinir)  Sakral Merkez  Somatik Sistem (S2-4, “Onuf N” Pudental Sinir) (Refleks işeme merkezi) Beyne uyarıyı taşıyan lifler •A Myelinize (gerilmeye duyarlı) •C Nonmyelinize (kimyasala ve ısıya duyarlı)
 5. 5. Nörotransmitterler Sempatik NE Hücre dışı Hücre içi Parasempatik Ach Ach M2 β2 G + AC - G PLC M3 + cAMP Nöropeptit Y VİP NO IP3,Diacyglicerol GEVŞEME KASILMA G
 6. 6. Normal Miksiyon  Uygun ortam elde edilinceye kadar boşaltma geciktirilebilir  Uygun ortam oluştuğunda inhibisyon kalkar  Miksiyon bir defada, yeterince ve hızlı bir şekilde, rezidüsüz olarak bitirilmesi sağlanır
 7. 7. Nöropatik Mesane Disfonksiyonu  Nörojenik patolojiler kompleks sinir donanımına bağlı olarak mesane fonk.da değişik derecelerde bozukluğa neden olur – İnfrasakral (periferal) – Suprasakral İnfrapontin – Suprapontin (intrakranial)
 8. 8. Etyoloji İnfrasakral •Disk Hastalığı •MS •DM •Radikal Pelvik Cer. •Spinal Stenoz •Gullian-Barre •Herpes V. Enf. •Myelodisplazi Suprasakral Suprapontin •CVO (inme) •Parkinson •Demans •Multipl Sistem Atrofisi •Beyin travması •Serebral Palsi •Hidrosefali •Beyin Tümörü •Spinal Kord Travması •SC Tm •Spina Bifida •MS •Myelitis •Servikal Spondilozis
 9. 9. İnfrasakral Lezyonlar  Klasik olarak nonkontraktil (arefleks veya düşük aktivite) bir mesane ile normal veya gevşemiş bir mesane çıkımı görülür.  Klinik bulgular lezyonun efferent (motor), afferent (sensorial) nöronları izole veya kombine şekilde tutulmasına göre değişir.  Kombine olanlarda duyusu ve boşaltma gücü olmayan bir mesane vardır. – Mesane kapasitesi artar – Erektil Disfonksiyon – FM’de alt extremite çizgili kaslarda flaksite – Sakral refleksler yoktur
 10. 10. Spinal (Suprasakral) Lezyonlar  Genelde istemsiz mesane kasılmaları ile birlikte his kaybı vardır.  Düz sfinkter sinerjik, çizgili sfinkter dissinerjiktir. (DETRÜSÖR EXTERNAL SFİNKTER DİSSİNERJİSİ).  T6 üzeri lezyonu olan hastalarda ayrıca düz sfinkterde dissinerji ve otonomik hiperrefleksi görülür – Mesane ve rektumun gerilmesiyle afferent uyarılar torakolomber sempatik gangliona ulaşır. – Suprasinal merkezlerden gelen inhibitör yollar leze olduğu için yoğun bir sempatik boşalma izlenir – Şiddetli HT, bradikardi, terleme, baş ağrısı, yüzde kızarma, piloereksiyon görülür  FM’de DTR’ler artmış, ekstremitelerde spastisite, sakral ark reflekslerinde belirginleşme
 11. 11. İntrakranial (Suprapontin) Lazyonlar  Genellikle istemsiz mesane kasılmaları ve koordineli sfinkter (düz ve çizgili) fonksiyonu vardır.  His genelde korunur.  Klinik bulgular: – İnkontinans – Sık idrar çıkma, sıkışma, sıkışma inkontinansı – Hemipleji, tremor, denge bozukluğu – DTR’lerde artma
 12. 12. Ayırıcı Tanı  Sistit  Kronik Üretrit  Psişik bozukluklara bağlı mesane irritasyonu  İnterstisyel sistit  Sistosel  İnfravezikal Obstrüksiyon
 13. 13. Komplikasyon       Enfeksiyon VUR, Hidronefroz Taş Renal Amiloidoz Seksüel disfonksiyon Otonomik disrefleksi
 14. 14. Tedavi Amacı  Özellikle erkek hastalarda, böbrek yetmezliği en sık ölüm nedenlerindendir. Bu yüzden; 1- Öncelikle böbrek fonk.’nın korunması 2- Enfeksiyondan korumak 3- İdrar inkontinansı ve retansiyon gibi sorunların çözülmesi 4- Yaşam kalitesini yükseltmek
 15. 15. Spinal Şok Dönemi  Medulla Spinalisin travmasını takiben 2hft-6ay arası lezyonun altında kalan bölgede flask kas paralizi (atoni) gelişir  Bu süre sonunda lezyonun seviyesine göre gerçek bulgular gelişir. Bu sürede – Mesane drenajı sağlanmalı • Kateter (devamlı veya TAK) • Suprapubik sistostomi – Enfeksiyon kontrolu – Taş oluşumunun engellenmesi
 16. 16. Suprasakral Suprapontin NM -Tedavi  Yeterli mesane kapasitesi olanlar – 2-3 saaatde bir mesanesinin boşaltılması (Mesaneyi tetikleyerek) – Antikolinerjik tedavi  Fonksiyonel Mesane kapasitesi Az olanlar – Antikolinerjik tedavi + Adele gevşeticileri – Üretral kateterizasyon • İntravezikal basınç 40 cmH2O’nun altındaysa kondom kateter – Otonomik disrefleksi varsa sfinkteretomi – Sakral rizotomi – Üriner Diversiyon veya augmentasyon sistop. – Nörostimulasyon (mesane pace-maker’i)
 17. 17. Arefleks NM - Tedavi  TAK (3-6 saatlik aralıklarla)  Cerrahi – İnfravezikal Obst. giderilmeli – AUSMesane boynu rekonstrüksiyonu • Çıkış direncini artırmak amacıyla  Parasempatomimetik ilaçlar – Mesane tonusunu artırılar (Bethanecol klorid)

×